JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor
______________________________________________________________________________________________________
Cornovova 45, 618 00 Brno, tel. 542 21 79 19, 731 179 509, fax 542 21 79 20,
[email protected], www.exekuce-brno.cz, IDDS g6wg88g
107 EX 127/11-179A
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na
základě vykonatelného exekučního titulu: usnesení: č.j.89 T 232/2007, který vydal Městský soud v Brně dne
13.12.2007 a který se stal pravomocným dne 13.12.2007 a vykonatelným dne 29.12.2007, k uspokojení
pohledávky
oprávněného:
A.
Česká republika-Městský soud v Brně, organizační složka státu, IČ 00025062, JAB Polní 39,
608 01 Brno,
ve výši 2 000,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
Lysý Libor, Husova 165/5, 602 00 Brno, r.č.660417/2421,
rozhodl takto:
I.
Uděluje se příklep vydražiteli Pavel Vrzáček, Velký Beranov 235, 588 21 Velký Beranov,
r.č.820202/4347, k nemovitým věcem ve vlastnictví povinného:
- spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech - ideální 1/2 pozemků parc. č. 388, 1002
zaps. na LV 782 pro kat. úz. a obec Budišov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Třebíč.
II. Vydražitel učinil nejvyšší podání ve výši 2.620,- Kč, na které se mu započítává složená jistota ve výši
1.000,- Kč.
Vydražitel je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi na jeho účet číslo 257746131/0300, vedený u
ČSOB, a. s., pod VS 127116, nebo v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Brno-venkov na
nejvyšší podání 1.620,- Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Brně prostřednictvím Exekutorského úřadu Brno-venkov, sídlem v Brně, Cornovova
45.
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soudní
exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím
dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání. Obmeškaný
vydražitel je pak povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům
vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil
nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyšším podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního
exekutora.
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen tento stejnopis v listinné podobě, se
písemnost zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
vyhotovená v elektronické podobě nebo se mu předá v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Brně dne 3.12.2014
JUDr. Lubomír Zálešák, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Matúš Šiška
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
Download

U S N E S E N Í - JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK