Pojistné podmínky pojištění prodloužené záruky vozidel Chevrolet
PP-EW-CHEV-CZ ze dne 1. 6. 2012
Úvodní ustanovení
1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,
ve znění pozdějších předpisů a pojistná smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou
tyto „Pojistné podmínky pojištění prodloužené záruky vozidel Chevrolet PP-EW-CHEV-CZ ze dne 1. 6. 2012“ (dále jen PP-EW-CHEV-CZ). Pojištění se řídí právním
řádem České republiky.
2. Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se
sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaný v obchodním registru
vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem
0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, IČ: 28225619,
zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou A, vložka 59647 (dále jen pojistitel).
3. Pojištění obsahuje pojištění prodloužené záruky a pojištění asistenčních služeb
tak jak jsou definovány v PP-EW-CHEV-CZ.
Oddíl A – Společná ustanovení
Článek 1. Výklad pojmů
Pro účely tohoto pojištění jsou následující pojmy vymezeny takto:
pojistník – Společnost CHEVROLET CENTRAL AND EASTERN EUROPE AUTOMOTIVE
DISTRIBUTION LIMITED LIABILITY COMPANY, registrační číslo: 12924583, Szabadság
117, Budarörs, Maďarsko
pojištěné vozidlo – dvoustopé motorové vozidlo značky Chevrolet s platnou českou
registrační značkou, s celkovou hmotností do 3,5t, prodané po začátku platnosti
pojistné smlouvy prostřednictvím oficiální prodejní sítě pojistníka na území České
republiky, které pojistník uvedl na seznamu pojištěných vozidel předaném pojistiteli
pojištěný – majitel pojištěného vozidla, kterého pojistník uvedl v seznamu pojištěných vozidel předaném pojistiteli
oprávněná osoba - řidič a osoby přepravované v pojištěném vozidle, kdy maximální
počet přepravovaných osob při jedné pojistné události je dán počtem sedadel uvedených v technickém průkazu. Oprávněnou osobou nejsou stopaři a osoby přepravované ve vozidle za úplatu.
asistenční služba pojistitele – právnická osoba, která jménem a v zastoupení pojistitele
poskytuje pojistné plnění a související asistenční služby. Asistenční služba zastupuje
pojistitele při uplatňování, šetření a likvidaci pojistných událostí. Asistenční služba nebo
jiný pojistitelem pověřený zástupcem mají právo jednat jménem pojistitele při všech
škodných událostech vymezených tímto pojistným programem. Adresa asistenční služby:
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62, Praha 4, Česká republika.
škodná událost – skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem
vzniku práva na pojistné plnění z tohoto pojištění
pojistná událost – nahodilá skutečnost blíže specifikovaná v těchto pojistných podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojištěnému
pojistné plnění z tohoto pojištění
nepojízdnost vozidla – je funkční nepojízdnost vozidla způsobená výhradně poruchou
porucha - poruchou se rozumí stav, kdy je pojištěné vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů z důvodu
opotřebení nebo poškození součástí motorového vozidla, způsobených vlastní funkcí
jednotlivých součástí vozidla, chybnou montáží, únavou materiálu. Poruchou není
systematická obnova vozidla, jeho údržba (periodická nebo jiná), technická prohlídka, instalace dodatkových zařízení ani nedostatek v povinných doplňcích vozidla.
prodloužená záruka - je záruka, která se vztahuje na poruchu krytých součástek
a která následuje bezprostředně po ukončení zákonné anebo smluvní záruky poskytované výrobcem, dovozcem či prodejcem pojištěného vozidla
porucha krytých součástek – stav kdy je pojištěné vozidlo v důsledku náhlého a nepředvídatelného vzniku vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy, způsobené selháním součástky pojištěné v rámci tohoto pojištění nefunkční a pro obnovení funkčnosti pojištěného vozidla je nezbytné součástku opravit anebo vyměnit
organizace a úhrada služby – forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede úkony
umožňující poskytnutí pojištěnému v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo v smluvních ujednáních a současně uhradí náklady na poskytnutí této služby dodavatelem těchto služeb až do výše limitu pojistného plnění.
Případnou část nákladů spojených poskytnutím služby dodavatelem služeb přesahující limit pojistného plnění nese pojištěný
organizace služby – forma pojistného plnění, kdy pojistitel provede úkony umožňující
poskytnutí služby pojištěnému dodavatelem služeb v rozsahu uvedeném v pojistné
smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních, přičemž náklady na poskytnutí těchto služeb nese pojištěný
PP-EW-CHEV-CZ ze dne 1. 6. 2012
oficiální servisní místo pojistníka – právnická nebo fyzická osoba, která je v době
pojistné události členem prodejní a servisní sítě značky Chevrolet, a která má autorizaci udělenou pojistníkem k opravám a servisní údržbě vozidel značky Chevrolet
první uvedení do provozu – datum prvního prodeje pojištěného vozidla autorizovaným
dealerem Chevrolet, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě či objednávce, nebo datum
první registrace vozidla, tak jak je uvedeno v technickém průkazu vozidla, záleží na
tom co nastalo dříve.
Článek 2. Předmět pojištění
1. „Pojištění prodloužené záruky vozidlům Chevrolet“ je soukromým neživotním
škodovým pojištěním.
2. Předmětem tohoto pojištění je poskytnutí pojistného plnění pojištěnému nebo
oprávněné osobě:
a) formou úhrady nákladů na opravu nebo výměnu porouchané kryté součástky včetně nezbytné práce nutné k opravě či výměně porouchané kryté součástky v oficiálním servisním místě pojistníka
b) formou asistenčních služeb v případě nepojízdnosti pojištěného vozidla způsobené výhradně poruchou, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-EW-CHEV-CZ.
Článek 3. Vznik, účinnost, pojistná doba a zánik pojištění
1. Pojištění se sjednává na dobu určitou a vzniká v den kdy bylo pojištěné vozidlo poprvé uvedeno do provozu. Do pojištění lze přihlásit vozidlo do 3 měsíců
od data první registrace vozidla za předpokladu, že celkový počet najetých km
v okamžik vzniku pojištění nepřesáhl 5 000.
2. Pojištění je účinné od okamžiku v němž uplynula záruka od výrobce či dovozce.
3. Pojištění zaniká v den, kdy vozidlo dosáhlo 5 let stáří, počítáno od data prvního
uvedení do provozu, nebo v okamžiku, kdy pojištěné vozidlo dosáhlo celkového
nájezdu 120 000 km, záleží na tom co nastalo dříve.
Článek 4. Hranice pojistného plnění
1. Horní hranice pojistného plnění je určena pro jednotlivé služby, na jednu pojistnou událost, limitem pojistného plnění.
2. Jednotlivé služby, které jsou oprávněným osobám poskytovány a které se pojistitel v případě pojistné události zavazuje zorganizovat, případně zorganizovat
a uhradit, jsou pojistitelem hrazeny do dílčího limitu pojistného plnění, tak jak
jsou uvedeny v oddílu B čl. 3 a v oddílu C čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ.
3. Dílčí limity pojistného plnění se vztahují na službu určitého druhu a jednu pojistnou
událost. V případech, kdy služba není jednorázového charakteru, může být limit
pojistného plnění vymezen finanční částkou i dobou, po kterou je služba v případě
vzniku pojistné události poskytována jako hrazená, viz přehled pojistného plnění.
4. Část nákladů za službu dodavatele, která přesáhne dílčí limit pojistného plnění,
není předmětem pojistného plnění a musí být hrazena pojištěným nebo oprávněnou osobou z jeho vlastních prostředků.
5. Pojistné plnění poskytne pojistitel nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skončil
šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit, není-li u jednotlivých druhů
pojistného plnění uvedeno jinak.
Oddíl B – Pojištění prodloužené záruky
Článek 1. Pojištění prodloužená záruky – pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí porucha krytých součástek dle ustanovení PP-EW-CHEV-CZ.
Článek 2. Pojištění prodloužené záruky - územní a místní rozsah pojištění
Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na všechny události, které vznikly výhradně
na území České republiky a ostatních států Evropy.
Článek 3. Pojištění prodloužené záruky – pojistné plnění
1. V případě pojistné události pojistitel uhradí za pojištěného oficiálnímu servisnímu místu pojistníka, které provedlo opravu, nezbytné náklady na provedení nutné opravy nebo výměny krytých součástek pojištěného vozidla (dále jen oprava
krytých součástek).
2. Pojistitel uhradí náklady na opravu krytých součástek pouze do limitu pojistného
plnění.
3. Limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost je časová cena vozidla
v České republice v okamžiku pojistné události.
4. Oprava krytých součástek musí být provedena výhradně v oficiálním servisním
místě pojistníka.
5. Pro opravu krytých součástek musí být použity výhradně originální náhradní díly
Chevrolet. Ve výjimečných případech (např. v případě delší časové nedostup1
nosti konkrétní kryté součástky) lze pro opravu využít i neoriginální náhradní díl.
Takový postup je však nutné nejprve konzultovat s pojistitelem a pojistníkem.
6. V případě, že pojistná událost nastala mimo území ČR a pojištěné vozidlo není
možné bezpečně dopravit po vlastní ose do nejbližšího servisního místa pojistníka v ČR, pojistitel uhradí náklady na opravu krytých součástek jen do výše
nákladů, které by musel na tutéž opravu vynaložit v ČR, ale pouze za předpokladu, že opravu krytých součástek, po předchozím schválení pojistitelem, provedl
oficiální autorizovaný servis značky Chevrolet.
7. V rámci pojištění prosloužené záruky vozidel Chevrolet jsou kryty tyto součástky
vozidla:
a) Motor – blok motoru, skříň klikového hřídele, hlava válců, těsnění hlavy
válců, skříň motoru a všechny díly související s olejovým oběhem, ozubený
řemen/řetěz s napínací kladkou, chladič oleje, olejová vana, tlakový olejový
spínač, pouzdro olejového filtru, setrvačník/pohonná řemenice s ozubeným
věncem
b) Převodovka manuální – všechny vnitřní mazané součástky včetně synchronů převodového ústrojí, vnitřních ozubených kol, voličů, hřídele, ložisek,
pouzder a převodových ozubených kol
c) Automatická převodovka – všechny vnitřní mazané součástky, měnič točivého momentu a elektronický ovladač automatické převodovky
d) Rozvodovka – skříň rozvodovky (předního a zadního pohonu) včetně všech
vnitřních dílů.
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
Článek 4. Pojištění prodloužené záruky – postup při uplatnění nároku na pojistné plnění
1. V případě, že dojde k poruše krytých součástek je pojištěný povinen přistavit pojištěné vozidlo do oficiálního servisního místa pojistníka, v případě, že je vozidlo
nepojízdné, má pojištěný nárok na poskytnutí asistenčních služeb dle oddílu C
čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ.
2. Před započetím jakýchkoli prací na pojištěném vozidle je pojištěný povinen, nejlépe prostřednictvím pracovníků oficiálního servisního místa pojistníka, nahlásit
telefonicky vznik škodné události pojistiteli.
3. Pojistitel max. do konce nejbližšího pracovního dne ověří, zda je vozidlo kryto
tímto pojištěním a následně si vyžádá od pojištěného nebo od oficiálního servisního místa pojistníka další nezbytné informace k posouzení škodné události.
4. V případě, že na pojištěném vozidle došlo ve smyslu ustanovení PP-EW-CHEV-CZ
k pojistné události (rozhodnutí o tom zda k pojistné události došlo je výhradně
na pojistiteli), pojistitel dá oficiálnímu servisnímu místu pojistníka pokyn k opravě porouchaných krytých součástek a uhradí servisnímu místu pojistníka takto
vzniklé náklady až do výše limitu pojistného plnění. Náklady, které přesahují limit
pojistného plnění, případně náklady, které se týkají opravy či výměny součástek,
které nejsou kryty tímto pojištěním, hradí pojištěný sám, ze svých vlastních prostředků. Bylo-li nutné pro ověření zda došlo k pojistné události provést práce vedoucí ke zjištění druhu poruchy vozidla, pojistitel takové práce uhradí jen v tom
případě, že se prokáže, že porucha vozidla byla způsobena poruchou krytých
součástek, v opačném případě tyto náklady nese pojištěný.
Článek 5. Pojištění prodloužené záruky – výluky z pojistného plnění
1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případech, které přímo či nepřímo souvisejí se stávkou, válečným konfliktem, invazí, napadením (ať již válka byla vyhlášena či nikoliv) občanskou válkou, vzpourou, povstáním, terorismem, násilným
nebo vojenským uchvácením moci, občanskými nepokoji, radioaktivní havárií,
nebo jakýmkoliv jiným zásahem vyšší moci.
Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění:
a) pokud je škodná událost pojištěného vozidla způsobena poruchou jakýchkoli dílů či součástí vozidla, které nejsou kryty tímto pojištěním dle oddílu B
čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ
b) pokud byla porucha krytých součástek způsobena vnějšími vlivy (např. vniknutím vody, prachu, poškozením odletujícími kaménky, povodní, ledovkou
nebo námrazou, dopravní nehodou, ohněm atp.)
c) v případě dílů a součástí vozidla, které podléhají běžnému opotřebení (např.
spojka a obložení spojky, tlumiče pérování, brzdové destičky, brzdové kotouče a bubny, žárovky, čalounění interiéru, karosérie a lak, audio a video
systémů, skel, výfuky atp.)
d) na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby mohl být pojištěný automobil dále používán, jako by byl bez vady
e) v případě, že počet najetých km v okamžiku pojistné události dosáhl anebo
překročil 120 000
f) na ty díly a součásti vozidla, byť by i byly dle oddílu B čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ
kryté tímto pojištěním, které nejsou originální součástí vozidla anebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), případně
na původně originální díly, které byly individuálně upravené
g) v případě poruchy krytých součástek, která byla způsobena součástkou či
součástkami, které byly výrobcem staženy z trhu, obzvlášť pokud je výrobce
stáhl z důvodu konstrukční či montážní vady
h) v případě jakýchkoliv nákladů, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí před schválením nebo bez schválení pojistitele
i) v případě poruchy krytých součástek, která byla způsobena použitím nesprávného nebo kontaminovaného paliva včetně nákladů na čištění palivových nádrží, potrubí, filtrů a čerpadel
j) na události vzniklé vědomým či nevědomým použitím nebo používáním pojištěného vozidla v rozporu s návodem k použití od výrobce, případně v rozporu s doporučením výrobce (např. účast na závodech a soutěžích, jízda
v těžkém terénu, nepovolená úprava, nadměrné zatížení atp.)
k) v případě vozidel, která slouží k výkonu taxislužby či k jiné přepravě osob
či nákladu (např. vozidla kurýrních a přepravních společností) za úplatu,
k pronájmu nebo půjčování vozidla (s výjimkou pronájmu leasingovými společnostmi), vozidel s přednostním právem jízdy (vozidla záchranné služby,
hasičská a policejní vozidla, případně vozidla dalších záchranných či bezpečnostních sborů), vozidel sloužící k výuce či tréninku řidičů (autoškoly)
PP-EW-CHEV-CZ ze dne 1. 6. 2012
v)
w)
x)
v případě poruchy krytých součástek, která vznikla již před započetím účinnosti tohoto pojištění
v případě, že pojištěné vozidlo neabsolvovalo všechny výrobcem předepsané prohlídky a servisní úkony v oficiálním servisním místě pojistníka; tento
požadavek platí od okamžiku první registrace vozidla
v případě, že pojištěný, případně jiná, pojištěným pověřená osoba, nechala
někdy v průběhu pojistné doby pojištěné vozidlo opravovat mimo oficiální
servisní místo pojistníka (neautorizovaný servis)
v případě, že bude u pojištěného vozidla zjištěna manipulace s tachometrem, jeho odpojení či jiná úprava
v případě škod na nekrytých součástkách a součástech pojištěného automobilu, které byly způsobeny poruchou krytých součástek a v případě, že
k poruše krytých součástek došlo v důsledku selhání nekrytých dílů a součástek pojištěného automobilu
v případě vozidel s osmi a více válci anebo vozidel s výkonem 250kW a vyšším
v případě vozidel registrovaných na pojistníka (s výjimkou předváděcích vozidel)
v případě vozidel, která byla technicky změněna (např. přestavba na LPG
či zemní plyn, chiptuning atp.), nebo vozidel pocházejících z předvýrobních
sérií či malovýrobních sérií
v případě požadavku pojištěného či jiné osoby na úhradu nákladů, které mu
vznikly v souvislosti s poruchou krytých součástek (např. náhrada na období bez
vozidla, ztrátu cenností, majetku, náklady na zapůjčení náhradního vozidla atp.)
v případě, že pojištěný neposkytne pojistiteli všechny informace nutné k posouzení a likvidaci pojistné události nebo je uvede neúplné, případně některé takové informace zkreslí či zamlčí
v případě, že pojištěný není schopen předložit servisní knížku vozidla s vyznačenými záznamy o absolvování předepsané servisní údržby v oficiálním
servisním místě pojistníka
v případě, že se na pojištěný automobil, případně na krytou součástku vztahuje záruka od výrobce, dovozce, prodejce či opravce
pokud je příčinou škodní události porucha kryté součástky, která se již
v uplynulých 12 měsících vyskytla, pojistitel ji tehdy vyhodnotil jako pojistnou událost a poskytl pojistné plnění.
Oddíl C – Pojištění asistenčních služeb
Článek 1. Pojištění asistenčních služeb - pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí nepojízdnost pojištěného vozidla v důsledku poruchy.
Článek 2. Pojištění asistenčních služeb - územní a místní rozsah pojištění
Pojištění asistenčních služeb se vztahuje na nepojízdnost vozidla, k níž dojde na území České republiky a ostatních států Evropy s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Moldavska
a Běloruska.
Článek 3. Pojištění asistenčních služeb – pojistné plnění
1. V případě, že pojištěné vozidlo je dle ustanovení těchto PP-EW-CHEV-CZ nepojízdné, pojistitel prostřednictvím asistenční služby pojistitele zorganizuje, případně
zorganizuje a uhradí asistenční služby v níže uvedeném rozsahu až do výše limitů uvedených v tabulce v oddílu C čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ:
a) opravu pojištěného vozidla na místě, nebo
b) odtah pojištěného vozidla včetně případného vyproštění do nejbližšího oficiálního servisního místa pojistníka
c) uskladnění vozidla na střeženém místě v případě, že z objektivních důvodů
není odtah do opravny možný (např. večerní hodiny, svátek atp.).
Služby „oprava vozidla na místě“ a „odtah“ nelze kombinovat.
2. V případě, že se pojištěné vozidlo nepodaří opravit týž den, pojistitel prostřednictvím asistenční služby pojistitele zorganizuje, případně zorganizuje a uhradí
asistenční služby v níže uvedeném rozsahu až do výše limitů uvedených v tabulce v oddílu C čl. 3 PP-EW-CHEV-CZ:
a) ubytování posádky pojištěného vozidla v hotelu, nebo
b) dopravu posádky pojištěného vozidla do cíle cesty, nebo do výchozího místa cesty veřejnými dopravními prostředky. O druhu dopravního prostředku
rozhoduje asistenční služba pojistitele.
Služby „ubytování posádky vozidla“ a „doprava posádky“ nelze kombinovat.
3. Limity pojistného plnění
Služba
CZ
Zahraničí
Odtah/oprava/úschova
Oprava na místě NEBO
2 000 Kč
80 €
Odtah do nejbližšího
autorizovaného servisu
reálné náklady
reálné náklady
3 dny - reálné náklady
3 dny - reálné náklady
Uskladnění vozidla (pokud odtah
do servisu není možný ihned)
Náhradní ubytování/náhradní doprava (pokud nelze opravit týž den)
Náhradní ubytování v hotelu NEBO
Autobus/vlak
1 den - 1750 Kč/os/noc
2 dny - 80 €/os/noc
reálné náklady
reálné náklady
Článek 4. Pojištění asistenčních služeb – výluky z pojistného plnění
1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případech, které přímo či nepřímo souvisejí se stávkou, válečným konfliktem, invazí, napadením (ať již válka byla vyhlášena či nikoliv) občanskou válkou, vzpourou, povstáním, terorismem, násilným
nebo vojenským uchvácením moci, občanskými nepokoji, radioaktivní havárií,
nebo jakýmkoliv jiným zásahem vyšší moci.
Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění:
a) pokud pojistná událost byla způsobena pod vlivem alkoholu, psychofarmak
a drog či jiných obdobných látek
b) pokud k pojistné události došlo při soutěži, sportovním zápolení a přípravě
na ně nebo motoristických přehlídkách
c) pokud k pojistné události došlo v důsledku úmyslného jednání, trestného
činu, sebevraždy či sázky
2
d) pokud oprávněná osoba řídila vozidlo bez platného řidičského oprávnění
e) pokud počet cestujících nebo celková hmotnost vozidla překračují limity
uvedené v technickém průkazu vozidla
f) pokud k pojistné události došlo z jakékoli jiné příčiny než v důsledku poruchy dle oddílu A čl. 1 PP-EW-CHEV-CZ
g) v případě poruchy na speciálních přídavných nebo pomocných zařízeních
vozidla (např. klimatizace prostoru posádky)
h) pokud příčinou škodní události je porucha, která se již v uplynulých 12 měsících u téhož vozidla vyskytla, pojistitel ji tehdy vyhodnotil jako pojistnou
událost a poskytl pojistné plnění
i) pokud pojištěný nebo oprávněná osoba nárokuje úhradu asistenčních služeb, které si zajistil sám bez vědomí asistenční služby pojistitele.
j) V případě, že oprávněná osoba nerespektuje pokyny asistenční služby pojistitele.
2. Pojistné plnění se nevztahuje na cenu použitých náhradních dílů, pohonných
hmot či jiných provozních kapalin, náklady na mýtné, dálniční či jiné obdobné
poplatky.
Oddíl D – Ostatní ustanovení
Článek 1. Povinnosti pojištěného
1. Vznik škodní události z pojištění asistenčních služeb je oprávněná osoba povinna nahlásit bez zbytečného odkladu prostřednictvím telefonického střediska
asistenční služby pojistitele, které je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.
V případě, že oprávněná osoba tuto svou povinnost nesplní, zaniká její právo
na poskytnutí pojistného plnění.
2. Vznik škodní události z pojištění prodloužené záruky je pojištěný povinen nahlásit bez zbytečného odkladu prostřednictvím telefonického střediska asistenční
služby pojistitele. Škodní události z pojištění prodloužené záruky lze hlásit pouze
v pracovní době a pouze v pracovních dnech. V případě, že pojištěný tuto svou
povinnost nesplní, zaniká jeho právo na poskytnutí pojistného plnění.
3. Telefonické číslo telefonického střediska asistenční služby pojistitele:
+ 420 272 099 940
4. Při spojení s telefonickým střediskem asistenční služby pojistitele nebo při jakémkoliv jiném spojení je pojištěný nebo oprávněná osoba povinna sdělit pracovníkům asistenční služby pojistitele následující informace
a) jméno a příjmení pojištěného/oprávněné osoby
b) číslo pojištění
c) identifikační číslo vozidla (VIN)
d) registrační značku vozidla (SPZ)
e) místo kde se nachází nepojízdné vozidlo
f) kontaktní telefonní číslo pojištěného/oprávněné osoby
g) stručný popis škodné události nebo nastalého problému
h) další informace, o které pracovníci pojistitele požádají a které se škodnou
událostí souvisejí.
4. Pojištěný je povinen zajišťovat provádění pravidelné předepsané servisní údržby
určené výrobcem. Tuto údržbu je pojištěný povinen zajišťovat výhradně v oficiálním servisním místě pojistníka. Plnění této povinnosti prokazuje pojištěný originálním zápisem v servisní knížce vozidla.
5. V případě, že pojištěné vozidlo změní v průběhu trvání pojištění majitele, je nový
majitel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od prodeje pojistiteli
prostřednictvím vyplnění formuláře „Hlášení změny majitele“ a jeho odeslání
na adresu asistenční služby pojistitele. Formulář „Hlášení změny majitele“ je
součástí PP-EW-CHEV-CZ. Pokud tuto povinnost nesplní, ztrácí nárok na poskytnutí pojistného plnění.
Článek 2. Závěrečná ustanovení
1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí, pojištěnému
nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění z tohoto
pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel ze soukromého pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila
zachraňovací náklady, vyplatil.
2. Toto pojištění a příslušný závazek pojistitele poskytnout v případě pojistné události pojištěnému nebo oprávněné osobě plnění formou asistenčních služeb,
nenahrazuje a ani nemůže, poslání útvarů a sborů zřízených ze zákona státními
nebo místními orgány k zajišťování záchranných zdravotnických, hasičských, vyprošťovacích nebo průzkumných úkolů a za případné zásahy těchto útvarů není
z tohoto pojištění poskytována žádná finanční ani jiná forma kompenzace.
3. Pojistitel může v ojedinělých případech (obzvláště v případě pojistných událostí
mimo území ČR) vyzvat pojištěného, aby náklady na opravu poruchy krytých
součástek zaplatil sám, ze svých vlastních prostředků a následně zaslal účet
za tuto opravu pojistiteli k proplacení.
Tyto pojistné podmínky vstupují v platnost dne 01. 06. 2012.
PP-EW-CHEV-CZ ze dne 1. 6. 2012
3
Download

Pojistné podmínky pojištění prodloužené záruky vozidel Chevrolet