Datové zdroje AOPK ČR Zpřístupňování a poskytování Obsah 1. Úvod ....................................................................................................................................... 1
2. Dálkový přístup....................................................................................................................... 2
2.1. Průvodce mapovými službami MapoMat ....................................................................... 2
2.2. WMS (Web Map Services)............................................................................................... 2
2.3. WFS (Web Feature Service)............................................................................................. 3
3. Metadata ................................................................................................................................ 3
4. Poskytování dat ...................................................................................................................... 3
4.1. Poskytování na základě žádosti o data............................................................................ 3
4.2. Poskytování dat a zpřístupňování databází na základě licenční smlouvy....................... 3
4.3. Poskytování pro územně analytické podklady (ÚAP)...................................................... 3
4.4. Formulář žádosti o data – popis položek ........................................................................ 4
5. Odměna za poskytnutí dat ..................................................................................................... 4
6. Jak data správně citovat? ....................................................................................................... 5
7. Datové zdroje, databáze a kontakt na jejich správce............................................................. 5
7.1. Vrstva mapování biotopů ................................................................................................ 6
7.2. Nálezová databáze ochrany přírody................................................................................ 7
7.3. Jednotná evidence speleologických objektů (JESO)........................................................ 8
7.4. Územní ochrana + památné stromy (data ÚSOP) ........................................................... 9
7.5. Další datové zdroje ........................................................................................................ 11
Příloha 1 – Formulář žádosti o data ......................................................................................... 12
Příloha 2 – Vzor licenční smlouvy............................................................................................. 13
1. Úvod Veškerá data spravovaná AOPK ČR jsou veřejně přístupná. Lze k nim přistupovat dálkovou formou – prostřednictvím veřejných databází nebo využitím veřejných mapových služeb či webových mapových prohlížečů. Citlivá data se zobrazují v agregované podobě. Primární (zdrojová) data ve vektorové a tabelární podobě lze získat na základě žádosti o data. Speciální datové sady zpřístupňuje a poskytuje AOPK ČR spolupracujícím subjektům a dalším zájemcům pro jasně stanovené účely na základě licenční smlouvy. Datovým standardem pro vektorová data je ESRI shapefile, pro tabelární DBF formát. Vektorová data jsou vedena v souřadném systému S‐JTSK. ‐ 1 ‐ 2. Dálkový přístup K datům AOPK ČR je možné dálkově přistupovat prostřednictvím cest uvedených v následujících kapitolách 2.1. – 2.3. Další údaje jsou dostupné na webových stránkách uvedených u konkrétních datových zdrojů. 2.1. Průvodce mapovými službami MapoMat Dostupný na adrese http://mapy.nature.cz. Umožňuje prohlížení dat AOPK ČR i dalších institucí. 2.2. WMS (Web Map Services) Vybraná, níže uvedená data jsou zpřístupňována prostřednictvím webových mapových služeb připojitelných do GIS programů. URL pro připojení: http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/*název služby* Seznam názvů služeb uvádí následující tabulka: Služba Popis aopk_biotopy_wms přírodní biotopy, přírodní stanoviště (sensu Natura 2000) aopk_chu zvláště chráněná území a plochy soustavy Natura 2000 aopk_natura plochy soustavy Natura 2000 aopk_mezvyzuz biosférické rezervace, mokřady mezinárodního významu, geopark aopk_pam_stromy památné stromy aopk_druhochr kritická místa tahu obojživelníků, rybí přechody aopk_sitmap pole síťového mapování 0. – 3. řádu ‐ 2 ‐ Více o WMS AOPK ČR je uvedeno na Portálu ISOP na adrese: http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=2167&X=X. 2.3. WFS (Web Feature Service) Informace o možnosti zpřístupnění WFS poskytne kontaktní osoba na e‐mailové adrese dataservis(at)nature.cz. 3. Metadata Metadata k vektorovým datům AOPK ČR jsou k dispozici v Metainformačním katalogu MICKA na adrese http://metadata.nature.cz. Další vysvětlivky jsou v případě potřeby k datům přikládány. 4. Poskytování dat 4.1. Poskytování na základě žádosti o data V případě potřeby získání zdrojových dat přímo ve vektorové či tabelární podobě je možné podat žádost o data (příloha 1). Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je možné doručit na ředitelství AOPK ČR 1 osobně, poštou, do datové schránky nebo e‐mailem s elektronickým podpisem na níže uvedené kontakty. Rozsah požadovaných dat vždy musí odpovídat stanovenému účelu využití. Pro poskytnutí speciálních datových sad nebo zpřístupnění databází je nutno uzavřít licenční smlouvu (podrobněji v kap. 4.2). V těchto případech je možné zaslat vyplněnou žádost o data také emailem bez elektronického podpisu. Ostatní data jsou poskytována pouze na základě podepsané a řádně doručené žádosti. 4.2. Poskytování dat a zpřístupňování databází na základě licenční smlouvy Speciální datové sady (vrstva mapování biotopů ‐ VMB, Nálezová databáze ochrany přírody ‐ NDOP) jsou poskytovány pouze na základě licenční smlouvy (příloha 2). Správce databáze na základě žádosti připraví licenční smlouvu, kterou zašle emailem k podpisu žadateli. Poté, co bude licenční smlouva podepsána oběma stranami, správce databáze odešle (obvykle elektronicky) data na adresu žadatele. Žádosti o přímý přístup do databází (NDOP, JESO) se posuzují individuálně. Přístupy jsou zřizovány rovněž na základě smluv. 4.3. Poskytování pro územně analytické podklady (ÚAP) AOPK ČR je povinným poskytovatelem údajů o území (ÚÚ) pro potřeby pořizování ÚAP dle zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 500/2006 Sb. ÚAP jsou základním podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace (především územních plánů a zásad územního rozvoje). Více na Portálu ISOP. Pro oprávněné uživatele je přístupná aplikace pro výdej údajů o území na adrese http://uap.nature.cz. 1
V případě, že má žadatel zájem pouze o data z vrstvy mapování biotopů za území nepřesahující hranice jednoho kraje, je možné se obracet také na regionální správce dat (viz tento seznam). ‐ 3 ‐ 4.4. Formulář žádosti o data – popis položek Specifikace žadatele: jméno (v případě firem a institucí uvést název subjektu + jméno osoby s podpisovým právem pro daný subjekt + kontaktní osoby), adresa (trvalá, popř. i kontaktní), IČ nebo RČ, e‐mail, telefonní číslo. Účel: Popis účelu, ke kterému budou poskytnutá data využita. U diplomových prací včetně názvu práce, názvu univerzity a předpokládaného roku odevzdání. U odborných posudků včetně účelu, pro který bude posudek zpracován. Tj. toto je špatně: „Biologické hodnocení“. Toto je správně: „Biologické hodnocení záměru Stavba vodní elektrárny na řece Dyji“. Požadovaná data: Výpis datových zdrojů, o které má žadatel zájem (např. „vrstva mapování biotopů“, „NDOP ‐ zvláště chráněné druhy rostlin“ atp.). Rozsah poskytnutých dat však vždy musí odpovídat stanovenému účelu využití. Územní specifikace: Území, pro něž jsou data požadována (např. pro území určité CHKO, určitých katastrálních území, obcí s pověřenou působností, EVL, popř. pro území definované vlastním shape file souborem v JTSK). Územní rozsah poskytnutých dat vždy musí odpovídat stanovenému účelu. Formát požadovaných dat: Ve většině případů se bude jednat o ESRI shapefile 2 . Preferovaný způsob doručení dat: Nejefektivnější způsob je ve většině případu elektronické doručení (emailem, elektronickou úschovnou), možné je samozřejmě doručení na CD či DVD poštou či osobní převzetí. Datum, jméno a podpis žadatele / osoby oprávněné k zastupování subjektu, razítko: Pokud se neuzavírá licenční smlouva, žádost musí být vždy podepsána ‐ v tištěné formě fyzicky, v elektronické formě elektronickým podpisem nebo musí být doručena do datové schránky. 5. Odměna za poskytnutí dat Veškerá data AOPK ČR jsou poskytována zdarma, účtovány mohou být pouze náklady na jejich přípravu (datové nosiče, mimořádně rozsáhlé zpracování dat) přesahující částku 100 Kč. V drtivé většině případů však náklady tuto hranici nepřesahují. Za rozsáhlejší zpracování dat nebo jejich interpretací (tzn. přípravu velkých objemů dat, manipulační práce, zpracování analýz, přípravu statistických výstupů, zpracování mapových výstupů a další práce) je účtován poplatek 350 Kč za hodinu. O případné nutnosti úhrady je žadatel informován po doručení a vyhodnocení žádosti. Data jsou zpracována teprve po odsouhlasení platby a předána po zaplacení požadované částky. 2
Data jsou zpravidla poskytována jako zdrojová data ve formátu shape file. Případné analýzy, tvorbu map atp. si musí žadatel zpracovat samostatně pomocí nástrojů GIS. Pokud žadatel nemá možnost pracovat s daty v GIS, doporučujeme náhled na data dálkovým přístupem (http://mapy.nature.cz) ‐ 4 ‐ 6. Jak data správně citovat?
Upozornění: jedná se o vzor, ročník a další případná data je nutno přizpůsobit konkrétní verzi poskytnutých dat.  AOPK ČR (2011). Nálezová databáze ochrany přírody. [on‐line elektronická georeferencovaná databáze; portal.nature.cz]. Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [citováno 2011‐5‐10]. Výskyt a rozšíření druhů živočichů, rostlin a hub na území ČR. (rozbor konkrétních příkladů zde: http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=4910&X=X) 


AOPK ČR (2011). Vrstva mapování biotopů. [elektronická georeferencovaná databáze]. Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [citováno 2011‐5‐10]. Rozšíření přírodních a přírodě blízkých stanovišť na území ČR. Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) [online]. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012 [cit. 2012‐06‐12]. Dostupné online <http://drusop.nature.cz/>. Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) [online]. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, c2009 [cit. 2012‐06‐12]. Dostupné online <http://jeso.nature.cz>. V textu pak Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2011), respektive Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2011) atd. U mapek: umístění v mapovém obrazu, Vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011. 7. Datové zdroje, databáze a kontakt na jejich správce Vrstva mapování biotopů Nálezová databáze ochrany přírody Jednotná evidence speleologických objektů Územní ochrana + památné stromy Další datové zdroje biotopy(at)nature.cz 3 ndop(at)nature.cz jeso(at)nature.cz dataservis(at)nature.cz dataservis(at)nature.cz 3
V případě, že má žadatel zájem pouze o data z vrstvy mapování biotopů za území nepřesahující hranice jednoho kraje, je možné se obracet také na regionální správce dat (viz tento seznam). ‐ 5 ‐ 7.1. Vrstva mapování biotopů Popis: Vrstva mapování biotopů (VMB) je polygonovou vektorovou vrstvou s přidruženou databází segmentů biotopů, která vznikla na základě terénního mapování biotopů organizovaného AOPK ČR od roku 2001. VMB zobrazuje vegetační pokryv na území celého státu. Jednotkou jsou biotopy definované publikací Katalog biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2010). Středem zájmu jsou přírodní biotopy, nepřírodní biotopy nejsou systematicky mapovány. Od roku 2007 jsou data o biotopech průběžně zpřesňována a aktualizována (cca 10 % rozlohy každý rok), vrstva proto má různé verze (původní vrstva dokončená v roce 2005; od roku 2008 jsou zveřejňovány verze VMB doplněné o data z aktualizací). Web: http://portal.nature.cz, http://www.biomonitoring.cz Dostupné datové sady: Původní VMB vytvořená v letech 2001 – 2005. Aktualizovaná VMB – původní VMB kombinovaná s daty z aktualizací Formát dat: ESRI shapefile, S‐JTSK; DBF Metadata: http://metadata.nature.cz Dálkový přístup: MapoMat – tematická úloha Mapování biotopů WMS – aopk_biotopy_wms Poskytování vektorových dat: Data jsou poskytována na základě žádosti o data a licenční smlouvy dle pravidel uvedených výše. Kontakt: e‐mail: biotopy(at)nature.cz ‐ 6 ‐ 7.2. Nálezová databáze ochrany přírody
Popis: Nálezová databáze ochrany přírody (ND OP) je zdroj dat v oblasti druhové rozmanitosti České republiky. Shrnuje (popř. je postupně doplňována o) veškerá dostupná data o rozšíření druhů na území ČR. Databáze je všeobecná, zaměřená na nálezy rostlin, živočichů i hub a lišejníků, a to nejen druhů zvláště chráněných či ochranářsky významných. Databáze je soustavně doplňována, k editaci slouží aplikace NDOP (ndop.nature.cz), k prohlížení pak aplikace FiND (portal.nature.cz). Obě aplikace jsou přístupné smluvně. Export dat z databáze je předmětem licenční smlouvy. ND OP je naplňována jednak výsledky monitoringu a mapování biotopů a druhů, jednak daty z ostatních průzkumů, zadávaných AOPK ČR i dalšími partnery, kteří databázi využívají. Databáze využívá jednotný datový model a standardní taxonomické číselníky. ND OP je oficiálním koncepčním a metodickým nástrojem resortu životního prostředí v oblasti ochrany přírody a krajiny, který je nezbytnou podporou při plnění zákonných povinností (na mezinárodní úrovni ze směrnice 92/43/EHS o stanovištích a směrnice 2009/147/ES o ptácích; na národní úrovni především v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a stavebního zákona (183/2006 Sb.). Web: http://portal.nature.cz http://www.biomonitoring.cz Dostupné datové sady: Nálezová databáze ochrany přírody. Export je možno připravit pouze na základě konkrétního účelu, který podmiňuje jeho geografické či věcné omezení. Rozsáhlé exporty jsou předmětem individuální dohody, popř. spolupráce AOPK ČR na řešení daného projektu. Formát dat: Oracle database 11g (export: dbf/csv) ESRI shapefile, S‐JTSK Metadata: http://metadata.nature.cz Dálkový přístup: Není k dispozici Poskytování vektorových dat: Data jsou poskytována na základě žádosti o data a licenční smlouvy dle pravidel uvedených výše. Kontakt: e‐mail: ndop(at)nature.cz ‐ 7 ‐ 7.3. Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) Popis: Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) představuje ucelený informační systém o krasových a pseudokrasových jevech (přírodní podzemní dutiny – jeskyně, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu a hydrologické objekty – ponory a vývěry) na území České republiky. JESO souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení § 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále napomáhá zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V souladu s přílohou vyhl. MŽP č. 667/2004 Sb. je vedením JESO pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která spolupracuje se Správou jeskyní ČR. AOPK ČR při naplňování dat JESO spolupracuje i s dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, především s Českou speleologickou společností. Web: http://portal.nature.cz http://jeso.nature.cz Dostupné datové sady: Jednotná evidence speleologických objektů. Export aktuálních dat si může udělat každý uživatel, který má s AOPK ČR uzavřenou licenční smlouvu o přístupu do databáze JESO. Formát dat: Oracle database 11g (export: *.csv) Metadata: Ne Dálkový přístup: Ano Přístup je umožněn na různých uživatelských úrovních, od běžného přístupu pro všechny uživatele internetu (redukovaná data), po přístupy na základě licenčních smluv pro odborné uživatele a editory (přístup ke všem datům a editace). Poskytování vektorových dat: Ne Kontakt: e‐mail: jeso(at)nature.cz ‐ 8 ‐ 7.4. Územní ochrana + památné stromy (data ÚSOP) Popis: ÚSOP je registrem veřejné správy zřízený a vedený dle zákona 114/1992 Sb. a vyhlášek 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. v platném znění. Archivuje zřizovací a další právní předpisy ke všem zvláště chráněným územím, smluvně chráněným území, památným stromům a lokalitám soustavy Natura 2000 v ČR. K těmto objektům shromažďuje také odborné dokumenty (inventarizační průzkumy, mapové podklady, plány péče aj.) Součástí ÚSOP je Digitální registr (DR ÚSOP), který v elektronické podobě zpřístupňuje základní údaje o výše uvedených objektech a s nimi související dokumenty. Web: DR ÚSOP je volně přístupný na adrese http://drusop.nature.cz. Informace o druzích, stanovištích a lokalitách chráněných soustavou Natura 2000 je možné získat také na http://www.natura2000.cz. ‐ 9 ‐ Dostupné datové sady:  M_ZCHU ‐ maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) včetně vyhlášených ochranných pásem  MZOP_ZAK – zákonná ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území  V_ZCHU ‐ velkoplošná zvláště chráněná území (národní parky a chráněné krajinné oblasti) včetně ochranných pásem  V_ZCHZ ‐ zonace velkoplošných zvláště chráněných území včetně ochranných pásem  EVL ‐ evropsky významné lokality soustavy Natura 2000  PT_OBL ‐ ptačí oblasti soustavy Natura 2000  SCHU ‐ smluvně chráněná území (k dispozici během r. 2012)  P_STRO ‐ památné stromy  P_STR_B – definiční body objektů památných stromů (pomocná vrstva) Mimo ÚSOP je k soustavě Natura 2000 k dispozici vymezení panonika, jsou vedena data o předmětech ochrany EVL, zpracovávány jsou standardní datové formuláře (SDF) pro Evropskou komisi. Více informací na http://www.natura2000.cz. Formát dat: ESRI shapefile, S‐JTSK Metadata: http://metadata.nature.cz; struktura_dat.pdf Dálkový přístup: MapoMat – tematická úloha Ochrana přírody WMS – aopk_chu, aopk_natura, aopk_pam_stromy WFS Poskytování vektorových dat: Data jsou poskytována na základě žádosti o data dle pravidel uvedených výše. Kontakt: e‐mail: dataservis(at)nature.cz ‐ 10 ‐ 7.5. Další datové zdroje Popis: Jedná se o další data zpracovávaná AOPK ČR (ve spolupráci s dalšími subjekty) nebo spravovaná a poskytovaná na základě pověření MŽP. Dostupné datové sady:  ZCHDNV – lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem  BIOCHO – biogeografické členění (© Culek, M. et. al. 2005) Mezinárodně významné části přírody  BIO_RZ – biosférické rezervace UNESCO  GEOPAR – geoparky UNESCO  RAMSAR – mokřady mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy Migrace živočichů  MVU – migračně významná území  DMK – dálkové migrační koridory  DMK_BM – bariérová místa dálkových migračních koridorů 

kritická místa tahu obojživelníků (© Mikátová B., Vlašín M., 2004) – dočasně neposkytováno rybí přechody – dočasně neposkytováno Další vybraná odborná a podpůrná data (působnosti regionálních pracovišť AOPK ČR, realizovaná opatření péče o přírodu a krajinu, LHP pro LHC AOPK ČR aj.) je případně možné poskytnout na základě individuální dohody na níže uvedených kontaktech. Formát dat: ESRI shapefile, S‐JTSK Metadata: http://metadata.nature.cz (kromě posledních dvou vrstev) struktura_dat.pdf (kromě posledních dvou vrstev) Dálkový přístup: MapoMat – tematické úlohy Ochrana přírody, Aplikovaná ochrana přírody, Územně analytické podklady WMS – aopk_mezvyzuz (mezinárodně významné části přírody), aopk_druhochr (kritická místa tahu obojživelníků, rybí přechody) Poskytování vektorových dat: Data jsou poskytována na základě žádosti o data dle pravidel uvedených výše. Kontakt: e‐mail: dataservis(at)nature.cz ‐ 11 ‐ Příloha 1 – Formulář žádosti o data ŽÁDOST O DATA AOPK ČR Specifikace žadatele Název subjektu: Jméno a příjmení osoby s podpisovým právem pro daný subjekt: Kontaktní osoba: Adresa: IČ nebo RČ (u fyzických osob): E‐mail: Tel.: Účel: Požadovaná data: Územní specifikace: Formát požadovaných dat: Preferovaný způsob doručení dat (poštou, e‐mailem s el. podpisem, osobní převzetí): UPOZORNĚNÍ: Poskytovaná data jsou chráněna zvláštními právy pořizovatele databáze dle § 90 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Podpisem se žadatel zavazuje, že poskytnutá vektorová data využije pouze pro výše uvedený účel a nepředá je žádné třetí osobě. Předání vektorových dat třetí osobě je možné pouze po získání souhlasu poskytovatele. Současně se žadatel zavazuje, že v případě využití dat v mapových tiskových výstupech nebo zprostředkování jejich obrazů na internetu označí data na viditelném místě následujícím způsobem: © AOPK ČR 2012 (resp. příslušný rok). Datum: Jméno a podpis žadatele ‐ osoby s podpisovým právem pro daný subjekt, razítko: ‐ 12 ‐ Příloha 2 – Vzor licenční smlouvy Licenční smlouva o vytěžování databáze uzavřená podle ustanovení § 90 odst. 1 a § 46 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 ‐ Chodov IČ: 62933591 bankovní spojení: ČNB Praha 1 číslo účtu: 19‐18228‐011/0710 zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem (dále jen „pořizovatel“) a Jméno/Název Adresa/Sídlo: IČ/RČ: Zastoupená: (dále jen „nabyvatel“) Čl. I. Úvodní ustanovení Pořizovatel je výlučným nositelem zvláštních práv pořizovatele databáze podle § 90 zák.č.121/2000 Sb. v platném znění k databázi specifikované v čl. IV této smlouvy (dále jen „databáze“). Čl. II. Předmět smlouvy Pořizovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli licenci k výkonu práva na vytěžování podstatné části obsahu databáze k účelu uvedenému v čl. III a nabyvatel poskytnutou licenci přijímá. Čl. III. Účel smlouvy Účelem poskytnutí licence dle této smlouvy jsou: Čl. IV. Bližší specifikace databáze Databází se rozumí tyto datové zdroje: Nálezová databáze AOPK ČR, Digitální vektorová vrstva mapování biotopů, v původní i aktualizované podobě, a písemné zprávy z projektů, hrazených z prostředků AOPK ČR. ‐ 13 ‐ Všechny uvedené datové zdroje nepředstavují kompletní informaci o biotě v daném území, ale poskytují pouze signální informaci nenahrazující specializované odborné terénní šetření. Z datových zdrojů jsou poskytována tato data (dále jen „poskytnutá data)“: Verze ……….. s druhem a počtem souborů uvedených v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Územní specifikace: 1.
2.
3.
4.
5.
Čl. V. Práva a povinnosti Pořizovatel dodá data ve stavu způsobilém k užití podle této smlouvy v dohodnutém formátu (shp, dbf, shx) do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nabyvatel převezme data a potvrdí jejich převzetí pořizovateli v předávacím protokolu, ve kterém uvede datum převzetí. Předávací protokol je přílohou č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Pořizovatel poskytuje nabyvateli licenci v rozsahu stanoveném v čl. VI k účelu uvedeném v čl. III této smlouvy. Nabyvatel se zavazuje, že bude informace z databáze citovat dle platných citačních norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690‐2), v grafickém zpracování pak s uvedením značky © AOPK ČR. Nabyvatel se zavazuje k interpretaci získaných dat jako celku, a souhlasí s kontrolou interpretace dat pořizovatelem v díle vzniklém na základě účelu zmíněném v čl. III. ve lhůtě 1 roku od podpisu smlouvy. Čl. VI. Rozsah licence 1. Nabyvatel je oprávněn trvale či dočasně přepisovat poskytnutá data na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem. 2. Nabyvatel nesmí poskytnout data třetím osobám mimo účel uvedený v čl. III. 3. Udělovaná licence je licencí nevýhradní. Čl. VII. Licenční odměna Licence se poskytuje bezplatně. Čl. VIII. Trvání smlouvy a její ukončení 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. 3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet první den následující po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Čl. IX. Sankční ujednání ‐ 14 ‐ 1. Nabyvatel je povinen zaplatit pořizovateli smluvní pokutu za neoprávněné užití dat mimo stanovený rozsah licence uvedený v čl. IV této smlouvy či za jiné porušení smluvních povinností ve výši 50 000,‐ Kč. 2. Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. Čl. X. Závěrečná ustanovení 1. Pořizovatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s databází a je oprávněn udělit nabyvateli licenci podle této smlouvy. 2. Právní vztah vzniklý z této smlouvy se řídí v částech smlouvou neupravených autorským zákonem, popř. občanským zákoníkem, či dalšími právními předpisy ČR. 3. Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pořizovatel a 1 nabyvatel. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne ………………… 2012 V ……………………….dne ………2012 ……………………………… pořizovatel ………………………………… nabyvatel ‐ 15 ‐ Příloha č. 1 Popis databáze Formát: shp, shx, dbf ‐ 16 ‐ Příloha č. 2 Předávací protokol Dnešního dne předala AOPK ČR databázi na základě licenční smlouvy ze dne …………….. Popis databáze Formát: shp, shx, dbf Databáze se předává elektronickou poštou. Pořizovatel Nabyvatel AOPK ČR Předal: Podpis: Převzal: Podpis: V Praze dne ………………2012 V ……………………… dne …………2012 ‐ 17 ‐ 
Download

Datové zdroje AOPK ČR - zpřístupňování a poskytování