Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Základy řízení lidských zdrojů
Studijní materiál vytvořený v rámci projektu
K naplnění předpokladů pro výkon činnosti
v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
České Budějovice 2010
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Základy řízení lidských zdrojů
Obsah
1. Definice, základní myšlenky organizace a dělení organizací dle funkcí
2. Jednotlivec v organizaci a řídící proces, typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho
3. Principy pracovněprávních vztahů, pracovní smlouva, druhy pracovních poměrů, dohody
o pracích mimo pracovní poměr, vznik a ukončení pracovního poměru
4. Politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti, úloha Úřadu práce, nezaměstnanost jako
sociální jev a Outplacement
5. Hlavní úloha personálního managementu a řízení lidských zdrojů, historie a hlavní
charakteristiky
6. Strategie a plánování lidských zdrojů, druhy strategií a analýza práce
7. Nábor a výběr pracovníků, cíle a procedury náboru a výběru pracovníků
8. Trénink a programy rozvoje pracovníka, hodnocení výkonu a řízení výkonu
9. Systémy odměňování, mzda a plat a jejich formy
10. Podniková kultura, její definice, obecné charakteristiky, typologie a prostředky podnikové
kultury
11. Podniková identita a etika
12. Efektivní manager (dle P. Druckera), dělení generací managerů a emocionální inteligence
managera
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
2
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
1. Definice, základní myšlenky organizace a dělení organizací dle funkcí
Organizace je sdružení lidí, kteří spojili své síly a prostředky v zájmu dosažení určitého cíle.
Organizaci lze chápat i jako organizační proces (organizování lidí, věcí, jevů, činností) případně
jako organizační strukturu, která ukazuje, jak jsou uspořádány jednotlivé části, tj. komponenty
systému. Existence organizace má smysl jen tehdy, usiluje-li o dosažení určitého cíle. Organizace je
soubor rolí a soupis jejich koordinace, existuje nezávisle na určitých lidech a může přežít i jejich
100% výměnu.
Organizace podle významu:
a) organizace jako proces organizování
b) organizace jako uspořádaná jednotka (věc, systém)
c) označuje proces organizování, tedy instituci
Systémová teorie managementu dovoluje pohlížet na organizaci jako na komplexní celek,
který je propojen vztahy s okolím.
Základní myšlenky organizace:
1. koordinace úsilí při vzájemné pomoci
2. dosažení určitých společných cílů nebo účelu. Největší organizací je společnost, v jejím rámci
fungují ekonomické, politické, náboženské a státní organizace. V jejich rámci pak řada organizací
menších př. výrobní nebo prodejní oddělení v podniku
3. dělba práce a funkcí. Nejlepší je dělba dle různých dovedností
4. idea hierarchie autority (odpovědnosti), tj. nutnost určité kontroly, vedení
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
3
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Organizace obsahuje mnoho skupin vytvářejících si vlastní normy toho, co je správné a žádoucí.
Normy se týkají druhu a množství požadované práce. To vedlo k vytvoření psychologie organizace,
jako samostatné vědní disciplíny, která se zabývá chováním jednotlivců a malých skupin, tj.
mikroúrovní organizace.
Sociologie organizace se zaměřuje na chování malých a velkých skupin pracovníků, na
vzájemné vztahy lidí z různých profesí, úrovní, společenských skupin
Blau a Scott dělí organizace dle toho, komu přispívají do 4 tříd:
1. vzájemně si sloužící společnosti slouží hlavně členům společnosti (odbory, kluby,
náboženské obce, atd.)
2. hospodářské koncerny, tj. průmyslové podniky, banky, koncerny, obchody
3. organizace služeb slouží hlavně zákazníkům (nemocnice, školy)
4. veřejně prospěšné organizace slouží celé společnosti (policie, výzkumné ústavy)
Prosperita organizace závisí na plnění jejího základního poslání:
a) získávání
b) vhodné užití
c) motivování a
d) integrace zaměstnanců.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
4
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
2. Jednotlivec v organizaci a řídící proces, typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho
Řízení je proces ovlivňování lidí tak, aby iniciativně plnili určité aktivity, chovali se určitým
způsobem, aby chtěli přispět ke skupinovým (podnikovým) cílům. Řídící proces chápeme jako
řízení všech činností, které probíhá nepřetržitě a tento neustále probíhající soubor činností se nazývá
řídící proces. Znamená koordinaci, kterou organizace zajišťuje pomocí svých členů.
Etzioniho typologie organizací, představy vedení o člověku a odpovídající řídící strategie.
Etzioniho typologie organizací je založena na základě dvou proměnných:
a) druh účasti člena v organizaci (tj. typ členství v organizaci)
b) druh moci či autority, kterou organizace uplatňuje
K bodu a) Etzioni rozlišuje tři druhy účasti členů v organizaci:
1. odcizující se (osoba není psychicky na organizaci vázána)
2. kalkulující (za dobrou práci - dobrý plat“)
3. morální (osobu si organizace vnitřně cení)
K bodu b) Podle druhu moci či autority rozeznává Etzioni tři typy organizací, na základě toho zda:
1. organizace uplatňující čistě donucovací moc
2. organizace s utilitární mocí
3. organizace uplatňující normativní moc
Kombinací výše uvedených dvou hledisek rozlišovány 4 typy organizací:
1. s převážně donucovací mocí (koncentrační tábory, nápravné ústavy)
2. s převážně utilitární mocí (obchodní společnosti)
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
5
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
3. s převážně normativní mocí (zdůrazňuje členství, status – náboženské obce,
univerzity)
4. smíšené organizace př. normativně donucovací (vojenské jednotky), utilitárně
normativní (většina pracovních svazů), utilitárně donucovací (farmy)
Rozlišujeme 4 soubory představ o jedinci v organizaci:
1. racionálně ekonomický člověk
-
motivován hlavně ekonomickými pobídkami
-
zde je uplatňována řídící strategie kalkulující, důraz kladen na pracovní výkon,
odpovědnost za pocity a morálku lidí je druhořadá
2. sociální člověk
-
je motivován společenskými potřebami a získává pocit identity na základě vztahů
k druhým lidem
-
vedoucí pracovníci musí věnovat pozornost potřebám zaměstnanců
3. sebeaktualizující člověk
-
i nejpodřadnější člověk usiluje o sebeaktualizaci, hledá smysl práce, jsou-li jeho nižší
sociální potřeby a potřeby zabezpečení více méně uspokojeny
-
vedoucí pracovník dá lidem možnost odpovědnosti, motivace se mění z vnější na vnitřní
4. komplexní člověk, tj. člověk má mnoho motivů, které si upořádá do vlastní hierarchie
-
úspěšný vedoucí pracovník musí být dobrým diagnostikem a musí si vážit ducha
zvídavosti u podřízených
Psychologická smlouva znamená vzájemný vztah mezi požadavky člověka na organizaci,
v níž pracuje a opačně.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
6
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho:
Základem jsou dvě vlastnosti: dominance, přátelský typ
Diktátor – dominantní nepřátelský typ;
Byrokrat – podřídivý nepřátelský typ;
Výkonný typ – dominantní přátelský typ;
Sociální typ – podřídivý přátelský typ
3.
Principy pracovněprávních vztahů, pracovní smlouva, druhy pracovních poměrů,
dohody o pracích mimo pracovní poměr, vznik a ukončení pracovního poměru
Obecné principy Zákoníku práce
Zásada rovnosti, zákaz diskriminace, zákaz zneužívat výkon práv a povinností, ochrana lidské
důstojnosti, zásada stejné mzdy za stejnou práci.
Problematiku upravuje Zákoník práce (ZP).
Pracovní smlouva – povinné náležitosti
Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který musí mít písemnou formu.
Obsah pracovní smlouvy:
a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán (může být sjednán úžeji nebo šířeji)
b) místo výkonu práce (obec a organizační jednotka, nebo jinak určené místo),
c) den nástupu do práce.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
7
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Další doporučené údaje pracovní smlouvy:
a) způsob odměňování
b) zkušební doba (pokud je sjednána musí mít písemnou formu a musí být sjednána přímo v
pracovní smlouvě a může být sjednána i v případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou)
c) dále např. údaj o zvyšování kvalifikace, že pracoviště bude vybaveno ochrannými pomůckami
atd.
Druhy pracovních poměrů:
a) hlavní pracovní poměr
b) vedlejší pracovní poměr
Vznik pracovního poměru:
a) pracovní smlouvou
b) volbou
c) jmenováním
Skončení pracovního poměru:
a) dohodou
b) výpovědí (2 měsíční lhůta, u organizačních změn 3 měsíční lhůta)
c) okamžitým zrušením
d) zrušením ve zkušební době
e) uplynutím sjednané doby
f) dnem skončení pobytu cizince
g) smrtí zaměstnance
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
8
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce:
- max. na 100 hodin ročně
- nesmí se opakovat předmět činnosti
- nutno uvést dobu činnosti, odměnu
- platí se z ní pouze daň
4. Politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti, úloha Úřadu práce, nezaměstnanost
jako sociální jev a Outplacement
Státní politika zaměstnanosti směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po
pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na
zaměstnání:
a) zabezpečují ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a příslušné UP (úřady práce)
b) ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce
c) navrhuje opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce
d) navrhuje programy k dalšímu pracovní uplatnění propouštěných zaměstnanců velkých
podniků
e) usměrňuje zaměstnávání cizinců
f) systém evidence volných pracovních míst
g) navrhuje opatření k realizaci úkolů vyplývajících z uzavřených mezinárodních smluv
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
9
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Zákon o zaměstnanosti
Čl.1/1991 Sb. platí od 1. 2. 1991 Vychází z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána:
1. Všeobecná deklarace lidských práv z r. 1948
2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)
3. úmluvy mezinárodní organizace práce (o placených zprostředkovatelnách práce, o
organizacích služeb pro zprostředkování práce, o politice zaměstnanosti).
Obsah:
a) právo na zaměstnání
b) státní politiky zaměstnanosti
c) zaměstnávání cizinců
d) zprostředkování zaměstnání
e) rekvalifikace
f) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
g) zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Úřady práce – pracují na základě Zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České
republiky na úseku zaměstnanosti:
1. informuje o možnostech získat zaměstnání, odborné přípravy, rekvalifikace
2. zprostředkovává zájemcům o práci vhodné zaměstnání
3. poskytuje poradenské služby spojené s volbou povolání, odbornou výchovou
4. vede evidenci volných pracovních míst
5. vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti
6. sleduje a hodnotí stav na trhu práce
7. podněcuje a hmotně podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst
8. projednává se zaměstnavateli hromadná propouštění
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
10
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Outplacement – mezinárodně užívaný pojem pro proces podpory a pomoci, který
zaměstnavatelé využívají ve snaze pomoci zaměstnancům, kteří byli propuštěni z důvodu
nadbytečnosti. Byl definován Alanem Jonesem v roce 1994:
1. zaměstnavatel aktivně pomáhá najít zaměstnanci novou práci (školení, práce na částečný
pracovní úvazek
2. tuto službu je možno si i koupit pro sebe
Výhody poskytování outplacementu:
1. zlepšení morálky u bývalých zaměstnanců
2. méně námitek odborů k propouštění
3. vztahy s veřejností budou méně ovlivněny
Proces Outplacementu.:
a) poskytování rad týkajících se pocitů z propouštění
b) poradenství ohledně kariéry
c) poskytování služeb pro systematické hledání práce
d) poskytování vybavení pro sepsání CV a žádostí o práci
e) pomoc při sepsání CV a žádostí o práci
f) procvičení přijímacích pohovorů, nácvik, jak může být veden
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
11
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
5. Hlavní úloha personálního managementu a řízení lidských zdrojů, historie a hlavní
charakteristiky
Personální management je skupina vedoucích pracovníků zabývajících se profesionálně
personálním řízením. Termíny personalistika a personální práce - nejobecnější označení oblasti
řízení lidí.
Personální administrativa – nejstarší pojetí personální práce, která plní pasivní roli
(administrativní, informační).
Personální řízení prosazuje aktivní roli personální práce, pracovní síla jako zdroj prosperity
a konkurenceschopnosti, nedostatkem této koncepce je orientace na vnitřní problémy operativnost
při řízení lidí.
Řízení lidských zdrojů (ŘZL) je nejmodernějším pojetím personální práce, prosazuje termín
lidské zdroje “lidský kapitál” jako nejcennější kapitál firmy.
ŘLZ je rozhodující nástroj zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti – ekonomické úspěšnosti
podniku, stává se jádrem podnikového řízení (jeho nejdůležitější složkou).
Charakteristické znaky ŘLZ:
-
strategický přístup;
-
orientace na vnější faktory;
-
personální práce jako důležitá manažerská role;
-
vedoucí PÚ je členem nejužšího vedení;
-
propojení personální práce se strategiemi organizace;
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
12
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
-
orientace na participaci; důraz na rozvoj lidských zdrojů; sociální rozvoj a žádoucí
podnikové kultury.
Mezi hlavní úkoly ŘLZ patří zabezpečit: soulad mezi počtem a strukturou pracovních míst
a počtem a strukturou pracovníků; optimální využívání pracovníků; formování týmů; personální
a sociální rozvoj pracovníků; dodržování zákonů.
Subjekty personální řízení jsou:
-
vedení podniku,
-
linioví vedoucí,
-
personální útvar.
V řídící struktuře je personální útvar přímo podřízen řediteli podniku, tzn., že vedoucí
personálního útvaru je součástí vrcholového vedení organizace.
Profil personalisty:
-
teoretické a praktické dovednosti v oblasti personální práce,
-
znalosti vnitřních i vnějších podmínek formování pracovní síly,
-
právní a psychologické znalosti.
Mezi vnější podmínky personálního řízení patří sociálně demografické změny, technologické
změny, sociální rozvoj a životní způsob lidí, životní prostředí, legislativa, vnější ekonomické
podmínky (především podmínky na trhu práce). Na trhu práce dochází ke střetávání poptávky po
práci (firmy) a nabídky práce (domácnosti). Zaměstnaní plus nezaměstnaní tvoří ekonomicky
aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu dané země. Míra nezaměstnanosti je podílem
nezaměstnaných na pracovní síle.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
13
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
K vnitřním podmínkám personálního řízení zejm. patří:
-
finanční situace podniku,
-
podniková strategie,
-
technologické vybavení a organizační uspořádání podniku,
-
podniková kultura,
-
styl řízení a vedení lidí.
Personální činnosti:
-
vytváření a analýza pracovních míst;
-
personální plánování;
-
získávání, výběr a přijímání pracovníků;
-
rozmísťování pracovníků;
-
hodnocení pracovníků;
-
odměňování,
-
vzdělávání a rozvoj pracovníků;
-
uvolňování pracovníků;
-
pracovní vztahy,
-
péče o pracovníky;
-
personální informační systém;
-
průzkum trhu práce;
-
zdravotní péče o pracovníky;
-
dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků.
V historii byla nejčastější aktivitou péče o zaměstnance, neboť pracovní podmínky v 19. století
byly děsivé.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
14
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
6. Strategie a plánování lidských zdrojů, druhy strategií a analýza práce
Strategie je plán akce do budoucna co a jak dělat. Strategický plán je zaměřen dlouhodobě,
zpravidla s výhledem na 5 let.
Úrovně strategie:
1. Korporační (celopodnikové)
2. Podnikatelské (v malé společnosti se mezi 1. a 2s. strategií nerozlišují)
3. Funkcionální je to strategie pro výrobu, marketing, finance, lidské zdroje); jednotlivé
strategické plány jsou nezávislé, ale ostatní strategie musí být integrovány
Druhy strategie dle Glaistera, 1995:
- korporační strategie bývají označovány jako:
1. strategie růstu (př vyvinutí nového produktu, fůze.)
2. strategie stability
3. strategie omezování
Další dělení dle Michaela Portera (1980):
1. strategie vedení v nákladech (zlepšování efektivnosti, redukce nákladů a personálu)
2. strategie diferenciace (zdůraznování odlišnosti jednoho produktu nebo služby)
3. strategie soustředění (soustředění na segment trhu, např. výzkum)
Vazby mezi korporační strategií a strategií lidských zdrojů:
a) nábor a výběr – je třeba mít promyšlený přístup k této otázce
b) zaměstnanecké vztahy
c) výcvik a rozvoj – jasně definované požadavky na dovednosti, služby, procesy
d) odměňování – důležitá pro motivaci zaměstnanců
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
15
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Analýza práce je jedna z prováděných funkcí zaměřených na podporu strategické úrovně
plánování lidských zdrojů. Je to proces shromaždování dat o všech pracovních místech, shrnuje
informace o úkolech, dovednostech a schopnostech při práci v dané organizaci.
Popis pracovního místa provádí specialista na lidské zdroje na základě informací od držitele
pracovního místa a liniového managera.
Techniky pro shromaždování informací:
1. pozorování
2. analýza kritických událostí
3. dotazníky
4. rozhovory
Struktura a obsah pracovního místa:
1. název
2. struktura podřízenosti (komu je podřízen, za koho odpovědný)
3. účel pracovního místa
4. hlavní povinnosti
Užití popisů pracovního místa:
1. k plánování lidských zdrojů
2. nábor a výběr
3. posuzování výkonu
4. identifikace potřeb výcviku
5. hodnocení práce
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
16
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Specifikace pracovního místa (profil kandidáta) je dokument stanovující dovednosti a kvality,
které musí jedinec mít, aby byl způsobilý plnit úkoly v souladu s popisem práce.
Rodgera (1952) vyvinul sedmibodové schéma popisující lidi v termínech:
1. fyzické uzpůsobení
2. znalosti, vědomosti
3. obecná inteligence
4. speciální schopnosti
5. zájmy
6. dispozice
7. vzdělání, výcvik
8. soukromé zájmy nejsou dobrým ukazatelem pracovního výkonu
9. způsobilost pro práci na směny, aj
Kritéria doporučované Fraserem (1978), tzv. pětisložkový rámec:
1. vliv na ostatní
2. kvalifikace a zkušenost
3. vrozené schopnosti
4. motivace
5. emoční uzpůsobení
6. fyzické uzpůsobení a dispozice
7. schopnost vyrovnat se stresem
Specifikace pracovního místa pokrývá 3 požadavky:
1. znalosti
2. dovednosti
3. osobní kvality
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
17
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
7.
Nábor a výběr pracovníků, cíle a procedury náboru a výběru pracovníků
Získávání (vyhledávání, nábor) pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní
místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to
s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas).
Obsahem této činnosti je:
1. vyhledávání vhodných pracovních zdrojů
2. informování o volných pracovních místech v podniku
3. nabízení těchto volných pracovních míst
4. jednání s uchazeči
5. získávání přiměřených informací o uchazečích
6. organizační a administrativní zajištění všech těchto činností
Cílem náboru je získat odborně a profesně zdatné pracovníky pro určité pracovní místo
v potřebném čase.
Zdroje pracovních sil podnik může obsazovat volná pracovní místa jak z vnitřních, tak i z
vnějších zdrojů pracovních sil.
Charakteristika vnitřních zdrojů:
a) pracovníci uvolnění v důsledku technického rozvoje
b) pracovníci, kteří mají předpoklady převzít odpovědnější funkci a náročnější práci
c) pracovníci uvolnění v souvislosti s organizačními změnami
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
18
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Charakteristika vnějších zdrojů
a) uchazeči o práci registrovaní na úřadech práce
b) absolventi škol a jiných vzdělávacích institucí
c) zaměstnanci jiných podniků, kteří chtějí změnit zaměstnání
d) další volné pracovní síly
Metody získávání pracovníků z vnějších zdrojů:
- spolupráce s úřady práce; inzerce; zprostředkovatelské firmy; doporučení; uchazeči se na pozice
nabízejí sami.
Cíle výběrového procesu je vybrat nejlepší lidi pro danou práci
Dílčí cíle:
1. shromáždění tolik informací, kolik jen lze
2. uspořádání a vyhodnocení informací
3. ohodnocení každého kandidáta
Úkolem výběru pracovníků - personalistů je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku,
shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude nejlépe vyhovovat.
Dokumenty výběru: motivační dopis, životopis, dotazník, doklady o kvalifikaci, kopie dokladů
o ukončení studia, seznam publikační činnosti
Volba metod výběru - Výběrový pohovor (interview), Testy, Práce ve skupině, Výběr ve
středisku, Konkurz
Základní zásadou výběru pracovníků by mělo být rozhodování na základě schopností
a předpokladů uchazeče.
V procesu výběru se hodnotí způsobilost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném místě (tj.
porovnávají se předpoklady pracovníka s požadavky pracovního místa).
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
19
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Konečnou fází této personální činnosti je rozhodnutí o výběru pracovníků a informování
uchazečů o rozhodnutí (přijetí či nepřijetí).
Přijímání pracovníků je důležitou činností vedoucí ke vzniku vzájemných práv a povinností.
Adaptace pracovníků je přizpůsobení se novým pracovním podmínkám.
8. Trénink a programy rozvoje pracovníka, hodnocení výkonu a řízení výkonu
Rozvoj pracovníka:
Cílem je zlepšení výkonu k dosahování pracovních cílů tak, že se zvyšují dovednosti, znalosti,
učební schopnosti a nadšení lidí. Je součástí širší podnikatelské strategie.
Trénink je plánovaný proces modifikace postojů, znalostí, dovedností a chování prostřednictvím
učební zkušeností, aby bylo dosaženo efektivního výkonu
Noví zaměstnanci procházejí procesem adaptace, tj. proces pomáhání novým zaměstnancům
zvládnout rychle novou práci Nejčastěji je využíván trénink jeden na jednoho (nadřízený x nový
zaměstnanec). Jeho smyslem je rozvíjet schopnosti jednotlivce v pracovní situaci a uspokojit
současné a budoucí potřeby organizace. K rozvoji zaměstnance přispívají především vzdělávání
a trénink.
Plánování programů vzdělávání:
a) každý vzdělávací program je třeba vytvářet individuálně
b) je třeba zvážit cíle vzdělávacího programu – tedy výsledky celého učení
c) obsah vzdělávacího programu by do značné míry měl determinovat analýzy potřeby učení
a zdělávání
d) délka vzdělávacího programu závisí na jeho obsahu
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
20
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Hodnocení výkonu:
Znamená činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho
potencionálu a budoucích potřeb, včetně hledání cest ke zlepšení. Hodnocení může být
východiskem pro řadu personálních činností.
Formy hodnocení:
a) hodnocení formální - probíhá podle stanovených zásad
b) hodnocení neformální - nadřízený běžně sleduje výkon a pracovní chování podřízených
Metody hodnocení: dotazník, pohovor, sebehodnocení, hodnotitelská zpráva, testy, hodnotící
středisko, metoda kritických případů, hodnocení podle cílů, sociometrie.
Řízení výkonu: znamená integrovaný přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní nebo
lépe písemné smlouvy mezi nadřízeným a podřízeným:
a) řízení výkonu má mnohem širší obsah než hodnocení výkonu
b) při řízení výkonu má velký význam soustavná a efektivní komunikace vč. poskytování zpětné
vazby (tzv. feed back)
9.
Systémy odměňování, mzda a plat a jejich formy
K nástrojům odměňování patří: odměny peněžní (mzdy a platy, prémie, příplatky, podíl za
zisku), hmotné (materiální výhody – vybavení pracoviště, sociální výhody), nehmotné (zajímavá
práce, seberealizace, osobní rozvoj).
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
21
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Struktura hrubé mzdy: základní mzda (časová, úkolová, podílová, smíšená), pobídkové složky
mzdy (osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny), náhrady mzdy (dovolená, svátky, výpadky
energie, výkon veřejné funkce).
Výpočet mzdy:
Z HRUBÉ MZDY se odečítá:
a) zdravotní pojištění
b) sociální pojištění = základ daně
c) nezdanitelné částky (odpočet na dítě, na invaliditu, základní odpočet)
______________________________________________________________
= zdanitelná mzda (ze které se vypočítává záloha na daň z příjmů)
mínus záloha na daň z příjmů
_____________________________
= ČISTÁ MZDA (= hrubá mzda – zdravotní a sociální pojištění – záloha na daň z příjmů)
Základními systémy odměňování jsou:
1. Odměňování v podnikatelské sféře je MZDA (soukromý sektor, uplatňují ho
zaměstnavatelé). Na odměňování v této oblasti se vztahuje Zákon č. 1/1992 Sb. o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
2. Odměňování v nepodnikatelské sféře je PLAT. Odměňování v této oblasti reguluje
Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a některých dalších organizacích a orgánech.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
22
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
K nejznámějším formám odměňování patří:
- časová mzda (nejpoužívanější základní forma mzdy, výše závisí na odpracovaném čase = počet
odpracovaných hodin x hod. mzdový tarif)
- úkolová mzda (používaná u dělnických kategorií, závisí na skutečném množství vykonané práce)
- podílová mzda (vhodná v obchodních činnostech nebo ve službách, stanoví se určitým procentem
na dosaženém výsledku, např. na tržbách)
- smíšená mzda (kombinace časové mzdy s úkolovou nebo podílovou)
Kafeteria systém – je pružný systém zaměstnaneckých výhod umožňující zaměstnancům zvolit
jim vyhovující odměnu nebo kombinaci odměn.
10. Podniková kultura, její definice, obecné charakteristiky, typologie a prostředky
podnikové kultury
Podniková kultura úzce souvisí s jednotlivými personálními a sociálními procesy a s celou
koncepcí personálního managementu. Podniková kultura (E. Schein) je vzorec základních
a rozhodujících představ, které si určitá skupina nalezla nebo vytvořila a v jejichž rámci se pak
naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou
chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se
s nimi a jednat podle nich.
Typologie podnikové kultury zpracovaná dle Deala a Kennedyho:
Každá typologie je zjednodušující a představuje určitý ideální model. Níže uvedené
typologie vycházejí z předpokladu existence omezeného okruhu nejdůležitějších obsahových
momentů, které každá podniková kultura obsahuje.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
23
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Jde zejména o oblasti:
a) způsob zaměstnávání pracovníků
b) kriteria a způsob rozhodování
c) rozdělení pravomocí a odpovědností
d) styl řízení a převažující způsob kontroly
„Všechno nebo nic“
-
podnik je světem individualistů a hvězd s velkými idejemi
-
komunikace je nekonvenční, obsahuje cizí slova
-
kariéra má podobu rychlého vzestupu (nebo sestupu)
-
muži i ženy mají rovnoprávné postavení
„Chléb a hry“
-
svět je plný možností, jen je využít
-
týmová práce a úspěch jsou nejdůležitější
-
neformální oblečení, podnikový žargon
„Analytický projekt“
-
chybná rozhodnutí ohrožují firmu – stále se dělá analýza, dlouhodobá prognóza
-
oblečení korektní
-
rychlá kariéra není možná, o soukromí se nehovoří
„Proces“
-
všechny aktivity se soustřeďují na proces, cíl sám o sobě není ničím
-
důležitá je mocenská hierarchie, oblečení, výše příjmu
Prostředky podnikové kultury:
Rozhodujícím prostředkem podnikové kultury jsou symboly.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
24
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Symbol je znak mající významový obsah k pochopení, může mít i materiální podobu:
1. Verbální symboly (slovní hříčky, historky)
2. Symbolická jednání (obyčeje, rituály, ceremoniály)
3. Symbolické artefakty materiální povahy (logo, barvy, architektura)
Hlavní prvky kultury organizace:
-
normy chování, klíčové hodnoty, vnitřní klima (ovzduší organizace), chování lidí
v organizaci, organizační struktura a členění
11. Podniková identita a etika
Podniková identita označuje cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury,
fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí.
a) vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jinými, i obdobně orientovanými
podniky.
b) rozhodující základ pro podnikovou identitu vytváří podniková kultura, bez které lze jen velmi
těžko vytvořit podnikovou identitu.
Mezi rozhodující elementy utvářející podnikovou identitu patří zejména:
a) podniková komunikace - velmi důležitá je volba komunikačních prostředků
b) podnikový design - vnější, vizuálně ztvárnění podnikových artefaktů (logo, barvy, design
výrobků atd.)
c) podnikové jednání – např. sponzoring, vztah k ekologii atd.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
25
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Obraz, který si vytváří vnější okolí o celém podniku, se nazývá image podniku (jeho získání
a udržení je velmi náročnou záležitostí). Etický kodex stanoví základní principy etického chování
v organizaci.
Podniková etika:
Je v podstatě reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující
individuální, korporativní i společenské normy a hodnoty.
Jde o takové skutečnosti, jako jsou pravda, spravedlnost, objektivita, rovnost, individuální svoboda
a společenská odpovědnost podniku vůči zaměstnancům i okolí.
Etické hodnoty se v různých oborech činnosti liší, avšak v zásadě jde o následující otázky:
a) slušnost a věrnost zákonu,
b) bezpečnost a kvalita výrobků,
c) uzavírání pracovních smluv,
d) bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti,
e) vztahy k dodavatelům a k zákazníkům,
f) úplatky při získávání informací a zakázek,
g) ochrana životního prostředí,
h) poctivost v odbytových praktikách.
Podniková etika se týká jednak:
a) vztahů uvnitř podniku - zde lze hovořit o etice řízení a vztahů k zaměstnancům
b) vztahů mimo podnik - týkají se ostatních subjektů (dodavatelů, zákazníků, obyvatel komunity,
akcionářů)
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
26
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Podniková kultura - zahrnuje společné hodnoty a normy, pravidla a standardy jednání a vzájemného
kontaktu, jejichž cílem je pozitivně ovlivnit podnikové procesy.
Podniková etika - je však záležitostí vzniku těchto norem a charakteru, který je jim na počátku
vtisknut.
12. Efektivní manager (dle P. Druckera), dělení generací managerů a emocionální
inteligence managera
Proč vůbec potřebujeme vedoucí pracovníky?
Někdo musí rozhodovat, odpovídat za svůj
přínos. Efektivnost je návyk, který je souhrnem praktických metod. Je možné se mu naučit
cvičením.
Pět praktických metod (návyků) efektivního manažera:
1. Poznat svůj čas – Schopný vedoucí pracovník ví, kam plyne jeho čas. Soustavně se snaží řídit to
málo času, které může sám kontrolovat.
2. Zaměřit se na přínos směrem ven – Schopný vedoucí pracovník se zaměřuje na přínos své práce
směrem ven k cílům organizace (tj. na přínos celku).
3. Využívat osobních předností – Schopný vedoucí pracovník využívá silné stránky pracovníků.
4. Soustředit se na několik málo důležitých oblastí – Schopný vedoucí pracovník se soustředí na
několik málo důležitých oblastí, v nichž velmi dobrý výkon přinese vynikající výsledky.
5. Činit efektivní rozhodnutí – Schopný vedoucí pracovník činí jen malý počet rozhodnutí, zato
však zásadní.
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
27
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Rozhodnutí samo je soud – je to volba mezi alternativami.
Sedm charakteristik úspěšného vůdce:
1. musí důvěřovat svým podřízeným a delegovat jim pravomoc
2. musí poskytnout představu budoucího rozvoje organizace a inspirovat zaměstnance
3. v krizových situacích musí velet autoritativně
4. nesmí přehlížet riziko
5. vůdce musí být kompetentní a musí mít úctu k zaměstnancům
6. musí si stát za svým názorem
7. umět složité situace a problémy zjednodušit
Generace manažerů:
1. Generace baby boomers období let 1943 - 1964
2. Generace X období let 1965 - 1979
3. Generace Y období roku 1980 – a více
Emocionální inteligence (EQ) managera je jedním ze znaků úspěšných vrcholových managerů.
Definice:
Jedná se o schopnost člověka efektivně řídit sám sebe a své vztahy k druhým lidem.
Faktory přispívající k mimořádnému výkonu (vyplývající ze studia Daniela Golemana):
1. intelekt – jako hnací síla úspěchu
2. technické znalosti – jde o znalosti, které jsou rovněž pochopitelné
3. EQ manažera – emocionální inteligence byla dvakrát důležitá v komunikaci a interakci manažera
s podřízenými pracovníky
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
28
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.
Projekt: K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/22.00130
________________________________________________________________________________
Součásti EQ:
a) sebehodnocení - schopnost rozpoznat a rozumět svým náladám, emocím a motivům a jejich
vzájemným interakcím
b) sebeřízení - schopnost ovládat nebo přesměrovat nežádoucí impulzy a nálady
c) motivace - chuť pracovat, která není vysvětlitelná penězi nebo postavením
d) empatie - schopnost rozumět emocím ostatních lidí, vcítit se
e) sociální dovednosti - obratnost v budování a řízení vztahů mezi lidmi
________________________________________________________________________________
VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o.p.s.
Centrum celoživotního vzdělávání
370 01 České Budějovice, Žižkova 6
Telefon: 383 839 552, 383 839 553, 724 757 611, 724 757 612, fax: 386 116 824
www.vsers.cz, http://granty.vsers.cz/, e-mail: [email protected]
29
Download

Základy řízení lidských zdrojů