Lokomotivní čety
Typ interní normy
Označení
Nahrazuje
Změna č.
Datum vydání
Navrhovatel
Zpracovatel
Schválil
jméno
funkce
datum
Součinnost při
vytvoření IN
Omezení přístupu
Počet stran
Forma vydání
Směrnice
PTs10-B-2011
ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá.
Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010
Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010
Č.j. 2971/2010 O12/1- Ří z 7.12.2010
Č.j. 2789/2010 O12/1- Ří z 22.11.2010
Č.j. 0335/2008 O12/1- Sim z 11.4.2008
Č.j. 1106/2010 ŘTOD -13/22 z 29.6.2010
Č.j. 1967/2008 O12/1 - Ří z 13.10.2008
00
Účinnost od
01.01.2013
15.08.2012
Platí do
Vydání nahrazující IN
Ing. Jaroslav Mynářík
Milan Heřman
Ing. Zdeněk Meidl
Provozní ředitel
09.08.2012
Ing. Vladimíra Vejvodová, Miroslava Rašková, Ing. Jan Hnilica,
Ing. Rudolf Plochý, Ing. Petr Říha, Ing. Petr Dupal, Jiří Buzovský
Bez omezení
45
Počet příloh
10
pouze elektronicky
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Rozsah znalostí
JOS
Funkce
Znalost
Oblast provozního
ředitele GŘ ČD Cargo
ŘP ČT, PJ, SOKV
Zaměstnanci určení ředitelem odboru O10,
O12, O13, O14
Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky:
DSp-5 Strojvedoucí ve výcviku,
DSs-6 Strojvedoucí staniční výkon,
DSt-7 Strojvedoucí traťový výkon,
DK-9 Řidič speciálního hnacího vozidla,
VS-1 Strojmistr
Zaměstnanci určení ředitelem PJ1, ŘP ČT2,
SOKV3,
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Seznam použitých značek a zkratek
Zkratka
Význam
AC systém
ARR
ČD
ČDC
čl.
ČSD
DAC
DC systém
DKV
DO
Doplněk
DOZ
DPOV
DP-VS
DV
GŘ
GVD
HDP
HV
Napájecí soustava střídavé trakce (AC 1 v ≤ 160km-1)
Automatická regulace rychlosti
České dráhy, a.s.
ČD Cargo, a.s.
Článek
Československé státní dráhy
Dispečerský aparát ČD Cargo, a.s.
Napájecí soustava stejnosměrné trakce (DC 1 v ≤ 160km-1)
Depo kolejových vozidel ČD
Dálkové ovládání
SŽDC (ČD) D 2/1 - Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
Dílny pro opravy vozidel
Dozorčí provozu – vedoucí směny
Drážní vozidlo
Generální ředitelství
Grafikon vlakové dopravy
Hlavní dispečer plánovač ČD Cargo
Hnací vozidlo
1
zaměstnanci PJ s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel
znalost úplná, ostatní informativní.
2
zaměstnanci ŘP ČT s odpovědností za organizaci činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel znalost
úplná, ostatní informativní
3
Zaměstnanci SOKV s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti při provozu a opravách hnacích vozidel
znalost úplná, ostatní informativní dle pracovního zařazení.
2 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
HZS
IN
IS
ISOŘ
JOS
LČ
MPBP
MIREL
Mn
MT
MU
OKV
OOPP
OOR
PJ
PKS
PMD
PN
PP
PÚ
RCP
PZZ
Registr IN ČDC
Rg
RIC
RID
SJŘ
SM
SMS
SOKV
SŽDC
TDPP
TDPV
TM
TRS
TTP
TTPÚ
VPN ČD
Vleč.
VZ
ZBHV
ZDD
ZSS
3 (celkem 45)
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
Hasičský záchranný sbor
Interní norma
Informační system
Informační system operativního řízení
Jednotka organizační struktury
Lokomotivní četa
Místní pracovní a bezpečnostní pokyny
Vlakový zabezpečovač
Manipulační vlak
Mobilní telefon
Mimořádná událost
Opravna kolejových vozidel ČD Cargo, a.s.
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Opravárenská organizace s příslušnou certifikací (DKV, DPOV aj.)
Provozní jednotka ČD Cargo, a.s.
Podniková kolektivní smlouva
Posun mezi dopravnami
Prováděcí nařízení
Provozní pracoviště ČD Cargo, a.s.
Pracovní úraz
Regionální centrum provozu ČD
Přejezdové zabezpečovací zařízení
Elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s.
Režijní jízda
Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, přípojek C
k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě zboží (COTIF 1999)
Sešitový jízdní řád
Spalovací motor
Short message service – Krátká textová zpráva
Středisko oprav kolejových vozidel ČD Cargo, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technologická dokumentace provozního pracoviště pro konkrétní železniční
stanici nebo nákladiště
Technologická dokumentace provozu na dráze - vlečce
Trakční motor
Traťový radiový systém
Tabulky traťových poměrů
Traťové technologické postupy úkonů
Vnitropodniková bezdrátová hlasová telekomunikační síť
Vlečkový vlak
Vlakový zabezpečovač
Zkouška brzdy hnacího vozidla
Základní dopravní dokumentace
Změna schváleného stavu
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
ŽDP
ŽST
Železniční dopravní podnik
Železniční stanice
Obsah
1.
Úvod a obecná ustanovení ............................................................................................................................ 6
1.1
Účel .................................................................................................................................................................. 6
1.2
Základní pojmy .............................................................................................................................................. 6
2.
Základní ustanovení ....................................................................................................................................... 7
2.1
Lokomotivní četa ............................................................................................................................................ 7
2.2
IN a služební pomůcky ................................................................................................................................... 7
2.3
Činnost lokomotivních čet............................................................................................................................. 8
2.4
Povinnosti lokomotivní čety .......................................................................................................................... 9
3.
Provozní ustanovení .................................................................................................................................... 15
3.1
Osoby oprávněné uvést HV do provozu, řídit je a zdržovat se na stanovišti strojvedoucího ............... 15
3.2
Obsazování hnacích vozidel........................................................................................................................ 17
3.3
Znalost traťových a místních poměrů ........................................................................................................ 17
3.4
Výkon lokomotivní čety na HV .................................................................................................................... 18
3.5
Opuštění hnacího vozidla ............................................................................................................................ 19
3.6
Převzetí hnacího vozidla .............................................................................................................................. 20
3.7
Použití sběračů proudu elektrických HV .................................................................................................... 24
3.8
Jízda na vlak a příprava na odjezd vlaku.................................................................................................... 27
3.9
Odjezd vlaku ................................................................................................................................................ 28
3.10
Jízda na trati ................................................................................................................................................ 29
3.11
Jízda vlaku s několika činnými HV ............................................................................................................. 31
3.12
Zastavení a pobyt vlaku ve stanici .............................................................................................................. 33
3.13
Jízda hnacího vozidla při posunu .............................................................................................................. 33
3.14
Příjezd do konečné stanice a jízda na hranice výkonu ............................................................................. 34
4.
Odstavování HV (před a po výkonu) ........................................................................................................... 37
4.1
Všeobecně .................................................................................................................................................... 37
4.2
Aktivní odstavení .......................................................................................................................................... 38
5.
Výkon lokomotivní čety za mimořádných situací ...................................................................................... 39
5.1
Všeobecně .................................................................................................................................................... 39
5.2
Opatření při vykolejení vozidla a násilném poškození .............................................................................. 39
6.
Provoz v zimních podmínkách .................................................................................................................... 40
6.1
Všeobecně .................................................................................................................................................... 40
6.2
Odstavování HV mezi výkony a protáčení SM HV ..................................................................................... 41
7.
Přeprava nečinných a neobsazených HV ČD Cargo, a.s. ........................................................................ 43
7.1
Všeobecně .................................................................................................................................................... 43
7.2
Omezení dopravy nečinných HV v zimních podmínkách.......................................................................... 45
8.
Závěrečná ustanovení .................................................................................................................................. 45
4 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
Seznam příloh 4
Příloha 1
Související předpisy a normy
Příloha 2
Tiskopisy pro strojvedoucí
Příloha 3
Technické úkony na jednotlivých řadách HV
Příloha 4
Postupy pro používání zařízení pro ohřev chladicí vody SM podle ZSS
Příloha 5
Provozně bezpečnostní postupy k provozu HV při použití soupravy radiového DO
Příloha 6
Technika vedení vlaku
Příloha 7
Místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro činnost na elektrickém zařízení HV
Příloha 8
Předávky HV a seznam inventáře HV
Příloha 9
Provoz HV ve vícenásobném řízení
Příloha 10
Výběr ze souvisejících předpisů a IN pro činnost strojvedoucího
4
Všechny přílohy v elektronické podobě v Registru IN ČDC.
5 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
1. Úvod a obecná ustanovení
1.1 Účel
1.1.1
Tato IN obsahuje základní ustanovení pro zaměstnance dopravce ČD Cargo, a.s. ve výkonu
povolání strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě (po dobu jízdního výcviku) nebo zaměstnance
ČDC vlastnícího platnou Licenci strojvedoucího a Osvědčení strojvedoucího nebo Průkaz
způsobilosti k řízení drážních vozidel, který provádí činnost strojvedoucího. (Dále jen
strojvedoucí.) IN stanoví technologické postupy některých činností, které strojvedoucí v rámci
své pracovní činnosti vykonávají v souvislosti s řízením hnacích drážních vozidel (dále jen
„hnacích vozidel" nebo „HV“).
1.2 Základní pojmy 5
1.2.1
Hnací vozidlo: vyhláška 173/199 Sb. čl. 1 odst. f. uvádí pojem: „hnací drážní vozidlo je drážní
vozidlo, schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla
i jiných drážních vozidel“ (dále je v textu použit jen termín „Hnací vozidlo“ nebo „HV“ podle
SŽDC (ČD) D2 čl. 8).
1.2.2
Strojvedoucí: osoba s právním vztahem k dopravci, splňující podmínky odborně způsobilé
osoby pro řízení hnacích drážních vozidel podle platných právních předpisů a podle vnitřních
předpisů dopravce pro činnost při provozování drážní dopravy.
5
Ostatní pojmy vysvětleny v textu v poznámce pod čarou
6 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
2. Základní ustanovení
2.1 Lokomotivní četa
2.1.1
Lokomotivní četu tvoří zpravidla jeden strojvedoucí. Výjimečně může být členem lokomotivní
čety druhý strojvedoucí nebo strojvedoucí ve výcviku.
2.1.2
Nadřízeným zaměstnancem lokomotivní čety je všeobecně oprávněná osoba, která trvale nebo
přechodně řídí, organizuje a kontroluje práci lokomotivní čety a za tuto činnost ve vztahu
k lokomotivní četě je odpovědná.
2.1.3
Bezprostředním nadřízeným (funkčně nejbližším nadřízeným) strojvedoucího je strojmistr
domovské PJ. Přímými nadřízenými při provozování drážní dopravy a organizování provozu
vlaků dopravce ČD Cargo, a.s. a tedy nadřízenými, jimž je strojvedoucí v rámci své pracovní
činnosti podřízen jsou HDP, DP-VS v jejichž obvodu se v rámci směny strojvedoucí nachází
a vedoucí zaměstnanci domovské PJ a PP.
2.1.4
Ve vztahu k provozování dráhy jsou nadřízenými strojvedoucího osoby organizující a řídící
drážní dopravu provozovatele dráhy.
2.1.5
Strojvedoucímu ve výcviku je při výkonu činnosti na HV a plnění s tím souvisejících povinností
bezprostředně nadřízeným strojvedoucí, k němuž je do výcviku přidělen.
2.2 IN a služební pomůcky
2.2.1
V IN PERs28-B-2009 v Příloze č. 5 je uveden seznam zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD)
a IN ČDC pro povolání strojvedoucí.
2.2.2
V Příloze č. 1 této IN je uveden seznam souvisejících zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD)
a IN ČDC s uvedením způsobu přístupu a odpovědnosti za aktualizace řízené dokumentace.
2.2.3
Strojvedoucí je povinen mít během směny vždy při výkonu:
2.2.3.1 pracovních povinností u sebe:
6
■
■
služební průkaz 6,
■
■
■
Písemné pokyny RID,
na HV na dráze celostátní a regionální platnou licenci strojvedoucího a platné osvědčení
strojvedoucího nebo na dráze vlečce platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 7,
provozní záznam,
přenosnou kapesní svítilnu s bílým světlem,
ORs31-B-2008 odst. 3.1.1 Vydávání služebních průkazů
7
Zákonem 134/2011 Sb. je stanoveno přechodné období, kdy platné průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní
a regionální podle dosavadní právní úpravy ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2015. V dopravě přes státní
hranice je přechodné období stanoveno pouze do 31. prosince 2011.
7 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
■
■
■
■
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
funkční mobilní telefon zařazený do VPN ČD,
zařízení, na kterém lze přečíst aktuální čas,
píšťalku,
tiskopis „Předběžný záznam o úrazu“ 8
2.2.3.2 na trati D3 Zmocnění k PN D3,
2.2.3.3 v zahraničí občanský průkaz a doklad o zdravotním pojištění 9 ,
2.2.3.4 na průniku drah průkaz vydaný spolupracujícím dopravcem,
2.2.3.5 k dispozici dostatečnou zásobu tiskopisů podle odst. 3.1.1. Přílohy č. 8 této IN.
2.2.4 HV je vybaveno dalšími tiskopisy a součástmi inventáře hnacího vozidla:
■
■
podle pojížděné trati SJŘ a TTP - odpovědnost za stav stanoví Příloha č .3 IN PTs7-B-2009,
ostatní inventář a vybavení HV je uveden v Příloze č. 8 této IN včetně stanovení
odpovědnosti za stav.
2.3 Činnost lokomotivních čet
2.3.1
Strojvedoucí postupuje při výkonu činnosti podle ustanovení platných zákonů, vyhlášek,
předpisů, IN a příkazů nadřízených. Při provozu a odstavení HV je povinen se řídit návody
a postupy k obsluze HV a dalších zařízení instalovaných na HV, vydaných výrobcem
popř. schválených příslušným schvalovatelem pro umístění a provoz na HV
https://portal.cdcargo.cz/tp/profese/zkv/ .
2.3.2
Činnost lokomotivních čet určuje strojmistr nebo jiný k tomu určený zaměstnanec PJ a DAC
v souladu s platnými všeobecnými zákony a vyhláškami, s platnou PKS, schváleným rozvrhem
směn lokomotivních čet a potřebami provozu.
2.3.3
Člen lokomotivní čety má povinnost pří výkonu povolání používat OOPP poskytované
zaměstnavatelem a to předepsaným způsobem.
2.3.4
Případy náhlého onemocnění, nevolnosti nebo pocitu velké únavy před nebo při výkonu činnosti,
které otupují smyslovou způsobilost, a proto mohou mít vliv na řádný výkon práce, ohlásí LČ
neprodleně HDP, DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, strojmistrovi domovské PJ nebo
jinému přímému nadřízenému.
8
9
Povinnost stanoví IN PERs14-B-2008 čl. 3.1.4, vzor je uveden v Příloze č. 1této IN.
ČD D26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračující hranice a používání lokomotiv, motorových vozů
(jednotek) v mezinárodní dopravě.
8 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
2.4 Povinnosti lokomotivní čety
2.4.1 Povinnosti lokomotivní čety:
2.4.1.1 ohlásit se při nástupu směny na určeném místě stanoveným způsobem,
2.4.1.2 podrobit se na výzvu zaměstnance pověřeného kontrolní činností orientační dechové zkoušce
na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost návykových látek ovlivňujících
psychomotorické vlastnosti,
2.4.1.3 seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými vyhláškami,
nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit svým
podpisem a uvedením datumu podpisu na přiloženém podpisovém listu nebo elektronicky
v datové podobě.
2.4.1.4 při nástupu směny si vyžádat a převzít písemné tiskopisy potřebné pro výkon,
2.4.1.5 přebírat, odevzdávat nebo odstavovat HV stanoveným způsobem,
2.4.1.6 před započetím výkonu na HV zkontrolovat jeho technický stav podle článku 3.6 této IN,
2.4.1.7 provádět zápisy do “Knihy předávky” v souvislosti s převzetím HV podle článku 3.6.1 této IN.
Povinné zápisy jsou:
■
■
datum výkonu (den, měsíc; při výkonu ve dvou kalendářních dnech zápis zlomkem),
■
■
příjmení strojvedoucího,
■
■
projetý úsek trati popř. název výkonu a místa zkráceně,
■
■
■
podpis přebírajícího strojvedoucího,
označení výkonu (číslo prvního a posledního vlaku, označení objednaného posunu, nebo
jinak popsaná činnost – protáčení, příprava, přestavení apod.),
st. číslo/ domovské PP (st. číslo znamená posledních pět číslic osmimístného čísla SAP /
domovské PP zkratkou),
v případě, že odstavené HV zůstává na odstaveném neukončeném tranzitním 10 vlaku,
do poznámek vypíše seznam čísel vozů s utaženou ruční brzdou a pořadí ve vlaku od HV,
podpis předávajícího strojvedoucího,
a další zápisy vyplývající z předpisů a IN.
2.4.1.8 pozorovat za jízdy vlaku nebo posunového dílu trať a kolejiště včetně trakčního vedení a řídit se
návěstmi a pokyny,
2.4.1.9 během jízdy vlaku nebo při posunu nepoužívat prostředky odvádějící audio – vizuální pozornost
(kromě komunikačních prostředků, určených k výkonu směny),
10
IN PTm1-B-2009 část 26.1Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organ. drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B2007
9 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
2.4.1.10 průběžně kontrolovat technický stav přiděleného HV, a to zejména těch částí, které mají
bezprostřední vliv na bezpečnost, spolehlivost, ekologii a hospodárnost provozu,
2.4.1.11 posuzovat zjevné technické závady vzniklé na drážních vozidlech ve vlaku a rozhodovat
o způsobilosti vozidla k další jízdě, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba,
2.4.1.12 v průběhu směny čistit dle potřeby a možností (při dodržení ustanovení bezpečnostních předpisů,
IN a za použití schválených čisticích prostředků) výhledová okna stanoviště HV a skla
návěstních svítilen HV. Dále dbát o čistotu interiéru stanoviště a strojovny HV. Použité,
ropnými látkami znečištěné čisticí prostředky a jiný nebezpečný odpad je povoleno ukládat
na HV na stanoveném místě pouze do nádob určených pro skladování nebezpečného odpadu
mimo prostor s přímým nebezpečím požáru 11,
2.4.1.13 provádět neplánované opravy přiděleného HV 12, zajišťovat provádění provozního ošetření tam,
kde je tak stanoveno,
2.4.1.14 před převzetím HV v místě odstavení HV, nebo v případě střídání „na ose“ ve vhodné době
během směny, zkontrolovat stav a úplnost inventáře HV, tj. návěstidel a pomůcek uvedených
v kap. 3. Přílohy č. 8 této IN. Zjištěné závady zapsat do “Knihy oprav” nebo oznámit postupem
v čl. 2.4.2.5 této IN a chybějící pomůcky (včetně nářadí) písemně oznámit strojmistrovi,
nejpozději při ukončení směny,
2.4.1.15 bezodkladně informovat DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, o použití zarážek z inventáře
HV pro účel zajištění vozidel a zapsat tuto skutečnost do „Knihy předávky“.
2.4.1.16 před zahájením a v průběhu výkonu provádět dostupnou kontrolu stavu provozních hmot na HV
a podle potřeby zabezpečit jejich doplnění,
2.4.1.17 svěšovat a odvěšovat HV 13, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba; při svěšení
prováděném jinou osobou, kontrolovat správnost svěšení šroubovky, spojek, kabelů a správnou
polohu rukojetí spojkových kohoutů mezi HV a prvním taženým vozidlem vlaku,
2.4.1.18 zajišťovat drážní vozidla proti ujetí, případně provádět další technologické úkony stanovené
ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS,
2.4.1.19 odjišťovat drážní vozidla zajištěná proti ujetí, případně provádět další technologické úkony
stanovené ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS smí strojvedoucí pouze
za účasti další odborně způsobilé osoby 14,
2.4.1.20 používat při výkonu směny v rozsahu stanoveném předpisy a IN veškeré dostupné
telekomunikační zařízení 15,
11
12
IN KVs1-B-2009 Údržba a opravy hnacích vozidel.
Neplánovaná oprava je odstranění závady, která se během výkonu vyskytla na HV a pokud je k tomu LČ odborně
způsobilá a má k tomu potřebné vybavení.
13
Vyhláška 173/1995 Sb. v §35 ost. 1) písmeno c)
Odjištěním soupravy drážních vozidel se rozumí provedení všech prací spojených s odbrzděním, příslušnou
prohlídkou a uložením všech zajišťovacích prostředků na místo určené ZDD (staničním řádem, TTP, popř. TDPP
apod.) Strojvedoucí dbá, aby před odbrzděním soupravy drážních vozidel byla tato souprava zajištěna proti
náhodnému pohybu jiným způsobem SŽDC (ČD) D2 čl. 776-787 (např. přivěšením ke hnacímu vozidlu apod.
konkrétní podmínky určuje ZDD nebo TDPP, TDPV a další související předpisy).
14
10 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
2.4.1.21 telefonické hovory v síti VPN ČD 16 vést pouze na nezbytně nutnou dobu; strojvedoucí je
oprávněn odmítnout hovor během jízdy a řízení HV,
2.4.1.22 mít během směny služební mobilní telefon v provozuschopném stavu a v pohotovostním režimu;
po zjištění nepřijatého, případně po prodlevě odmítnutého služebního hovoru nebo SMS zprávy
od nadřízeného zaměstnance se bez dalšího prodlení ohlásit zpět volajícímu.
2.4.1.23 ohlásit, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, bezodkladně svému bezprostředně nadřízenému
svůj pracovní úraz, včetně pracovních úrazů, které nemají za následek okamžitou pracovní
neschopnost, a rovněž tak i každý pracovní úraz zaměstnance, jehož byl svědkem. Zraněný
(je-li toho schopen) provede ohledání místa pracovního úrazu a sepíše “Předběžný záznam
o úrazu”, V případě vzniku úrazu při traťovém výkonu strojvedoucí ohlásí pracovní úraz
nejblíže dosažitelnému DP-VS, který zajistí u oprávněné osoby provedení dechové orientační
zkoušky na alkohol a výsledek zkoušky si nechá od oprávněné osoby potvrdit v předběžném
záznamu o úrazu. “Předběžný záznam o úrazu” pak odevzdá strojmistrovi, případně DP-VS
v místě ukončení směny 17,
2.4.1.24 zúčastňovat se povinného školení, udržovat a rozšiřovat si znalosti pro svou kvalifikaci,
zúčastňovat se nařízených zkoušek,
2.4.1.25 včas, nejpozději měsíc před vypršením platnosti, upozornit písemně strojmistra na neprojeté
traťové úseky s požadavkem na přidělení směny z důvodu prodloužení lhůty poznání tratě – viz
IN PERs28-B-2009,
15
SŽDC (ČD) D2 čl. 24. „Telekomunikačním zařízením“ se pro účely této IN rozumí telefon, rádiové zařízení
(včetně mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniční rozhlas. Staniční rozhlas lze použít k udělení pokynů,
u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zpětným dotazem. Dálnopisná zpráva je pro účely
této IN pojem pro zprávu doručenou elektronickou poštou.
16
To se netýká provozu TRS. ČD Z11 čl. 23: Provozní operátor obsluhující rádiovou stanici je povinen pohotově
odpovídat na všechna volání určená jeho rádiové stanici a dodržovat zásady obsluhy a pravidla rádiového provozu.
17
IN PERs14-B-2008, kapitola č. 3 “Povinnosti zaměstnanců při vzniku PÚ“ čl. 3.1.3. – 3.1.8.
11 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
2.4.2 Lokomotivní četa je dále povinna:
2.4.2.1 neodkladně oznámit, po ukončení všech stanovených úkonů, připravenost vlaku k odjezdu, 18
2.4.2.2 řídit jízdu vlaku podle jízdního řádu,
2.4.2.3 využívat tažné síly HV v mezích dovoleného namáhání spřáhel (tažného a tlačného ústrojí),
oteplení SM, TM, oleje hydrodynamických převodovek motorových HV či rozjezdových
odporů HV elektrické trakce za podmínek dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1,
2.4.2.4 při každé činnosti dbát na hospodárnost (včetně využívání chodu a výkonu SM, elektrické
energie pro trakci apod.). Při provozování HV nezávislé trakce využívat možnost zastavení SM
HV, aktivně (cca po 10 min.) zjišťovat informaci o délce pobytu nebo přestávky ve výkonu.
Ustanovení IN KVs3-B-2010 tím nejsou dotčena,
2.4.2.5 v průběhu celé směny, vždy při zjištění závady, kterou nemůže nebo nesmí sám odstranit,
provést čitelný zápis (popsat závadu nebo požadavek na opravu) do “Knihy oprav”.
Své statistické číslo uvede u posledního požadavku celého zapsaného bloku svých zápisů.
Pokud je na HV „Kniha oprav“ nahrazena elektronickou doplňkovou aplikací navázanou na
systém SH SAP aplikace, provádí strojvedoucí zadání požadavku na opravu elektronickou
formou přímo na HV.
2.4.2.6 řídit práci zaměstnanců, kteří mu byli přiděleni k výcviku, provádět dozor, rozšiřovat u nich
odborné znalosti, dovednosti a návyky bezpečné práce, potřebné pro výkon zaměstnání
strojvedoucí,
2.4.2.7 vykonávat dopravní povinnosti ve stanovených případech a ve stanoveném rozsahu,
2.4.2.8 vést tiskopis ČD 735 1 5901 „Záznam o výkonech hnacích vozidel“ v souladu s předpisem
SŽDC (ČD) Sei 412 v platném znění a osobní „Provozní záznam“; ze zápisů v „Provozním
záznamu“ musí být zřejmý skutečný průběh směny - způsob provádění zápisů stanoví
IN PTs7-B-2009 Příloha č. 9,
2.4.2.9 přebírat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady od zaměstnance určeného TDPP,
2.4.2.10 předávat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady zaměstnanci určenému TDPP,
2.4.2.11 zapisovat do „Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení“ každé sejmutí
ochranného uzávěru (plomby) na vzduchovém kohoutu HV před elektromagnetickým ventilem
VZ s uvedením: datum, čas, místo, číslo vlaku a důvod sejmutí. (Přeprava nečinného HV,
porucha na zařízení apod.). Stejná povinnost zápisů platí i v případě, že uzavírací kohout VZ
nemá plombovací uzávěr, ale HV je vybaveno diagnostickým technickým zařízením a
paměťovým zařízením pro uchování informace o skutečné poloze uzavíracího kohoutu VZ.
2.4.2.12 dbát, aby neobsazená stanoviště všech, strojvedoucímu přidělených HV, byla zajištěna proti
neoprávněnému vstupu jiných osob a ovládací prvky pro řízení vozidla na těchto stanovištích
byly nastaveny popř. uzamčeny v základní klidové poloze,
2.4.2.13 při přepravě nebezpečných věcí dodržovat podmínky RID a související právní normy,
18
IN PTs9-B-2011, část 2.5 Doprovod vlaku
12 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
2.4.3
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
Je-li lokomotivní četa složena ze dvou strojvedoucích (čl. 2.1.1 této IN):
2.4.3.1 odpovídá za vedení vlaku strojvedoucí, který právě vede vlak. Tento strojvedoucí plní všechny
povinnosti strojvedoucího na vlaku a rozhoduje o řešení vzniklých situací. O převzetí
odpovědnosti provede zápis do “Knihy předávky” ještě před uvedením HV do pohybu,
2.4.3.2 v případě ohrožení bezpečnosti (např. při neschopnosti strojvedoucího, který vede vlak) je druhý
strojvedoucí povinen účinně zasáhnout a učinit úkony k odvrácení nebezpečí,
2.4.3.3 povinnost seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými
vyhláškami, nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit
svým podpisem a uvedením datumu podpisu nebo elektronicky v datové podobě, platí pro oba
strojvedoucí,
2.4.3.4 za provedení všech zápisů a úkonů při ukončení směny odpovídá strojvedoucí, který řídil HV
v poslední části směny.
13 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
2.4.4
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
Povinností lokomotivní čety 19 (ve vztahu k DAC) je neodkladně informovat:
2.4.4.1 u vlaků vedených HV závislé trakce v dálkové dopravě 20 příslušného HDP v případech, které
zásadně mění plánovaný výkon nebo v provozní situaci dojde k nepředvídaným okolnostem
(zákazová dispozice, mimořádná událost, apod.) v těchto případech:
■
strojvedoucím zamýšlené mimořádné ukončení výkonu na vlaku a zamknutí
v nácestné (obratové) ŽST z důvodu blížícího se konce směny,
■
■
■
■
nepředpokládaný požadavek strojvedoucího na postrkové HV,
■
■
■
obdržený požadavek na výkon HV pro jiné dopravce mimo ČDC,
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Meziměstí - Týniště nad Orlicí,
21
HV
všechny mimořádnosti na HV (porucha HV, VZ, radiového spojení apod.),
všechny mimořádnosti na vlaku (technická závada během jízdy vlaku, únik vzduchu apod.),
všechny mimořádnosti v provozu, které se vztahují k vlastní jízdě vlaku (mimořádná událost,
porucha mobilní části zabezpečovacího zařízení apod.),
příkaz provozovatele dráhy strojvedoucímu na výkon HV související s uvolněním tratě,
dojezdu do místa výkonu po rg jízdě.
2.4.4.2 u vlaků v dálkové dopravě, vedených HV nezávislé trakce ve stejném rozsahu jako je stanoveno
v čl. 2.4.4.1 této IN, platí povinnost informovat HDP při jízdě vlaku na traťových úsecích:
Vrchlabí - Trutnov - Jaroměř,
Brno - Maloměřice - Veselí nad Moravou,
Zawidow - Liberec - Všetaty,
Libuň - Turnov,
Česká Lípa - Mladá Boleslav - Nymburk,
Praha - Kladno - Kralupy nad Vltavou,
Žatec - Plzeň,
na ostatních tratích, pokud HV nezávislé trakce je mimořádně náhradou HV závislé trakce
v případech podle čl. 2.4.4.1 této IN
2.4.4.3 v ostatních případech strojvedoucí ohlašuje všechny skutečnosti ve smyslu čl. 2.4.4.1 této IN
neodkladně DP-VS příslušného obvodu,
2.4.4.4 v případě nezadání pracovního výkonu v rozsahu celé směny HDP, resp. DP-VS, na začátku
směny a tak nenaplnění fondu pracovní doby v rozsahu celé směny pracovním výkonem, je
po posledním určeném výkonu LČ povinna ohlásit se příslušnému HDP, resp. DP-VS.
19
PTm1-B-2009 Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B-2009, čl.
14.0.0.2
20
Termín „HV v dálkové dopravě“ je pomocný termín, který specifikuje HV, u kterých vozbu organizují a řídí
zaměstnanci ŘP ČT ČDC. Dle PN se jedná o všechna HV závislé (elektrické trakce) všech napěťových systémů
vyjma řady 110-111, 210, 218. Ty jsou stejně, jako HV nezávislé trakce, vedena jako „místní HV“. U těch
za organizaci a řízení vozby odpovídají výhradně PJ.
21
Zamknutím HV se v tomto případě rozumí zajištění vlaku proti ujetí, odstavení HV, uložení vlak. dokumentace
a klíčů od HV podle příkazu HDP nebo DP-VS. HV zůstává součástí odstaveného neukončeného tranzitního vlaku,
tj. vlaku, který v konkrétní ŽST. není končící a ani výchozí.
14 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3. Provozní ustanovení
3.1 Osoby oprávněné uvést HV do provozu,
řídit22 je a zdržovat se na stanovišti
strojvedoucího
3.1.1 Uvést HV do provozu a řídit je, mohou na dráze celostátní a regionální jen osoby s platnou licencí
strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího.
3.1.2 Osoba bez platné licence strojvedoucího může řídit HV na dráze celostátní nebo regionální pouze
pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo
její část, druh vozidla a způsob jeho užití, a to výhradně v případě jízdního výcviku nebo zkoušky
řízení hnacího vozidla.
3.1.3 Osoba bez platného osvědčení strojvedoucího může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní
a regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího
pro danou dráhu nebo její část pokud se jedná:
■
narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržba dráhy vyžaduje odklonění drážní dopravy,
které stanoví provozovatel dráhy,
■
■
■
■
jde o jednorázovou jízdu historického vlaku,
jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního vlaku,
jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí jízdu nového typu vlaku nebo HV,
jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení HV.
3.1.4 Jízdu drážního vozidla řízeného osobou bez platného osvědčení strojvedoucího musí dopravce
předem oznámit provozovateli dráhy. V případech uvedených v čl. 3.1.3 této IN (kromě narušení
plynulosti drážní dopravy nebo údržby dráhy, které vyžaduje odklonění drážní dopravy a které
stanoví provozovatel dráhy), musí být toto oznámení učiněno nejméně 24 hodin před jízdou.
S výjimečnou jednorázovou jízdou nákladního vlaku musí provozovatel dráhy vyslovit souhlas.
22
Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, díl 1., §45 a díl 2., §46b.;
Pro vnitrostátní dopravu je v zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II. bod 2., Přechodná ustanovení, které stanovuje
přechodné období do 31. prosince 2015, kdy řídit HV je možné bez rozdílu drah pouze s platným průkazem
způsobilosti k řízení jako u čl. 3.1.5 a čl. 3.1.6.;
a Vyhláška č.16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,
prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb.,
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
ve znění pozdějších předpisů
15 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.1.5 Uvést HV do provozu a řídit je na dráze vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti
k řízení hnacího vozidla.
3.1.6 Bez průkazu způsobilosti mohou řídit HV na dráze vlečce osoby při jízdním výcviku nebo
při zkoušce z řízení HV. Při provozování hnacího vozidla neschváleného typu pro účely
zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní vozidlo
řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem osoby dopravce, který
zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy.
3.1.7 Funkční vyzkoušení celého HV nebo jednotlivých technických celků, při němž se vozidlo nesmí
dát do pohybu a osoby HV nesmí řídit (stacionární vyzkoušení HV), mohou také provádět
oprávnění zaměstnanci, způsobilí pro stacionární vyzkoušení HV dle IN PERs28-B-2009.
3.1.8 Osoba řídící HV smí řízení HV předat pouze oprávněné osobě.
3.1.9 Strojvedoucí je oprávněn vyzvat osoby, stanovené čl. 2.5.2 IN PTs9-B-2011, aby ještě před
vstupem na stanoviště HV předložily ke kontrole platné oprávnění k jízdě na stanovišti
strojvedoucího na HV 23 nebo ke kontrolní činnosti. Strojvedoucí odpovídá za to, že se na HV
zdržují jen oprávněné osoby.
3.1.10 Strojvedoucí je oprávněn upozornit všechny přítomné na stanovišti HV, že nesmějí žádným
způsobem odvádět pozornost LČ od výkonu činnosti.
3.1.11 Osoby s oprávněním ke kontrolní činnosti splňující odbornou způsobilost v rozsahu své
kvalifikace, musí zasáhnout při bezprostředním ohrožení bezpečnosti do výkonu činnosti
strojvedoucího slovem nebo svou činností.
3.1.12 Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází osoby, vyjmenované podle IN
PTs9-B-2011 a které nejsou odborně způsobilé, musí strojvedoucí upozornit na dodržování zásad
bezpečnosti, nezbytných pro pobyt na HV (o bezpečném výstupu na vozidlo a jeho opuštění,
řádné uzavření dveří stanoviště, zákaz manipulace s jakýmkoliv zařízením na HV, zákaz vstupu
do strojovny apod.).
3.1.13 Ve zvlášť stanovených případech a za stanovených podmínek se mohou zdržovat na stanovišti
neobsazeném strojvedoucím zaměstnanci ČDC, kteří provádějí na HV zkušební činnost nebo tvoří
součást doprovodu vlaku a plní zde služební povinnosti. Před odchodem osob z neobsazeného
stanoviště, kdy tyto osoby ukončily svou činnost na HV, se strojvedoucí přesvědčí, zda je
opuštěné stanoviště v pořádku. Zjištěné nedostatky, poškození apod. ohlásí po skončení směny
strojmistrovi v domovské PJ.
23
Podle Smluvního ujednání mezi SŽDC, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.. z 4.8.2008, zveřejněného v příloze č.4
IN ORs31-B-2009, platí vzájemné uznávání služebních průkazů v plném rozsahu oprávnění na něm uvedených.
16 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.2 Obsazování hnacích vozidel
3.2.1 Činná HV se na vlacích i na posunu obsazují LČ. Je-li to účelné, mohou být HV spojovány
do vícenásobného řízení a obsazeny jen jednou LČ (dále viz. kap. 3.2 a Příloha č. 9 této IN).
3.2.2 Podmínky provozu HV pomocí soupravy radiového dálkového ovládání stanoví provozně
bezpečnostní opatření (viz. Příloha č. 5 této IN).
3.2.3 Při obsazení vedoucího HV vlaku nebo nezavěšeného postrku pouze jedním strojvedoucím musí
mít toto HV v činnosti vlakový zabezpečovač, pokud není dále stanoveno jinak. Při vzniku
poruchy na mobilní části VZ během jízdy vlaku je stanoven postup podle SŽDC (ČD) D2
čl. 1367 a s použitím čl. 2.4.4.1 této IN.
3.2.4 V mimořádných případech, pokud je nezbytná přítomnost dalšího zaměstnance na stanovišti
strojvedoucího, např. při selhání VZ, musí být tento zaměstnanec způsobilý zastavit vlak
(brzdičem průběžné brzdy nebo záklopkou záchranné brzdy). Strojvedoucí je povinen
zaměstnance proškolit o způsobu zastavení vlaku. Poučení zaznamená do „Knihy předávky“
na HV. 24
3.3 Znalost traťových a místních poměrů
3.3.1 Znalost traťových a místních poměrů je předmětem zkoušky a dalšího periodického přezkušování
zvláštní odborné způsobilosti 25. Její úspěšné absolvování je podmínkou k vydání a další platnosti
Osvědčení strojvedoucího.
3.3.2 V přechodném období do 31. prosince 2015 je možná a platná pro strojvedoucí
dopravě při provozování dráhy bez rozdílu drah dosavadní právní úprava:
26
ve vnitrostátní
■
Strojvedoucí potvrzuje svou znalost jednotlivých traťových úseků, ZDD, vlečkových,
přípojových řádů a TDPP svým podpisem do „Karty znalostí“ dle IN PERs28-B-2009.
Rozsah poznání jednotlivých tratí určuje strojvedoucím ředitel JOS, způsob provedení
stanoví uvedená IN.
■
Musí-li strojvedoucí mimořádně provádět posun ve stanici nebo na vlečce kde nezná místní
poměry a příslušná ustanovení staničního řádu (provozního řádu), upozorní na to
zaměstnance, který řídí posun. (viz. čl. 37 SŽDC (ČD) D2 v platném znění).
24
Viz čl. 4.1.2.5 IN KVs3-B-2010
25
Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, oddíl 2., §46j
26
Týká se pouze strojvedoucích, kteří nemají vydánu Licenci strojvedoucího a řídí HV na základě dosud platného
Průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel, který mají v držení. Viz zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II.
Přechodná ustanovení, bod 2.
17 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.4 Výkon lokomotivní čety na HV
3.4.1 Na stanovišti, ze kterého se řídí HV, musí za jízdy pobývat celá LČ včetně zaměstnanců
ve výcviku nebo provádějících poznání traťových a místních poměrů.
3.4.2 HV na vlaku se řídí z předního stanoviště ve směru jízdy kromě hnacího vozidla, řazeného jako
poslední vozidlo vlaku a k vlaku přivěšeného, kdy strojvedoucí obsadí zadní stanoviště ve směru
jízdy, není-li z konstrukčních důvodů výhodnější obsadit přední stanoviště ve směru jízdy.
U sunutých vlaků (sunutých posunových dílů) se HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší
výhled s případným přihlédnutím k dohodnuté straně, na které budou dávány návěsti.
3.4.3 Při posunu tažením se skříňová HV řídí z předního stanoviště ve směru jízdy, v ostatních
případech se skříňová 27, kapotová 28 nebo věžová 29 HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší
výhled resp. kde je dohodnuto dávání návěstí.
3.4.4 Skříňové HV lze řídit při posunu i ze zadního stanoviště ve směru jízdy. Tato činnost je jízdou
posunujícího sunutého posunového dílu (jednotlivé HV nebo více spojených HV) v plném rozsahu
a bezpečnost při posunu zajišťuje další zaměstnanec v čele posunového dílu dle SŽDC (ČD) D2
čl. 681. Rychlost stanovená pro posun sunutím nesmí být překročena. Tímto článkem není dotčena
výjimečná možnost posunu bez posunové čety podle SŽDC (ČD) D2 čl. 758.
3.4.5 Za řízení HV ze zadního stanoviště se nepovažuje stlačení vozidel za účelem svěšení nebo
rozvěšení.
3.4.6 Při posunu mezi dopravnami se obsazuje stanoviště HV dle zásad, platných pro vlaky.
3.4.7 Podmínky vstupu do uzavřené elektrické provozovny HV z hlediska bezpečnosti proti úrazu
elektrickým proudem stanoví místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro příslušnou trakci. Místní
pracovní a bezpečnostní pokyny rovněž stanoví rozsah provozních a zakázaných úkonů
strojvedoucího, souvisejících s provozem a údržbou elektrického zařízení HV. (MPBP Příloha č. 7
této IN)
3.4.8 Strojvedoucí musí dbát, aby provoz HV pokud možno nerušil okolí železnice, především
občanskou zástavbu. Dálkový reflektor (světlomet) je nutno za jízdy při snížené viditelnosti
používat všude tam, kde je nutno zajistit zlepšení viditelnosti návěstidel, kolejiště, trakčního
vedení, apod. Z důvodu možného oslnění se nesmí dálkový reflektor použít při setkávání se s HV
(řídícím vozem) ze kterého je ovládána jízda protijedoucího vlaku, posunujícího dílu nebo
s protijedoucími silničními vozidly na komunikaci podél trati. Tento zákaz se nevztahuje
na případ, kdy je světlo dálkového reflektoru použito jako součást návěsti „Stůj, zastavte všemi
prostředky“ dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1.
27
Skříňové HV: strop strojovny stejně vysoký jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího jsou dvě a to zvlášť na obou
čelech HV
28
Kapotové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy stejně vysokými jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího
pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled je možný pouze bočně a je stranově omezen.
29
Věžové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy nižšími než je spodní okraj čelního okna stanoviště, stanoviště
strojvedoucího pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled není stranově omezen. Možná je kombinace jedné
části věžové a druhé kapotové.
18 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.5 Opuštění hnacího vozidla
3.5.1 LČ může přechodně opustit HV při dodržení stanovených podmínek v následujících případech:
3.5.1.1 vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené
s výkonem činnosti, ale jen pokud mu nic nebrání v bezodkladném návratu 30 na HV a pokud
má HV a vstup na jeho stanoviště strojvedoucího stále pod dohledem a je zajištěno napájení
hlavních vzduchojemů HV. Pokud nelze tyto podmínky zajistit, považují se činnosti
za „vzdálení se od hnacího vozidla“. Strojvedoucí musí před vzdálením se ze stanoviště HV
vykonat tyto zajišťovací úkony:
■
■
zajistit HV proti samovolnému pohybu, (čl. 4.1.1.11 IN KVs3-B-2010),
zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru,
3.5.1.2 vzdálení se od hnacího vozidla, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem
činnosti u vlastního vlaku, kdy není HV stále pod dozorem. Strojvedoucí přitom musí:
■
■
■
■
zajistit HV proti samovolnému pohybu (čl. 4.1.2.1 IN KVs3-B-2010),
■
zajistit soupravu v závislosti na předpokládané době vzdálení dle ustanovení
IN KVs3-B-2010 čl. 4.1.2.2. (tj. do nebo nad 20 minut) - způsob zajištění pak musí
bezpodmínečně odpovídat skutečné době vzdálení.
zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru,
stáhnout sběrače nebo zastavit SM, (pokud vozidlo neumožňuje „aktivní odstavení“),
zajistit HV proti vstupu cizí osoby (pokud na HV nezůstává jiný oprávněný zaměstnanec
ČDC),
3.5.2 Základní podmínky pro zajišťování vozidel proti ujetí jsou stanoveny v předpisech provozovatele
drah. Strojvedoucí musí navíc vykonat všechny úkony stanovené v čl. 3.5.1.1 nebo čl. 3.5.1.2 této
IN a to i v závislosti na stejných podmínkách vzdálenosti od HV, jeho dohlednosti a možnosti
návratu na něj.
3.5.3 Vzdálit se od HV může lokomotivní četa ve stanici, pouze na pokyn nebo se souhlasem DP-VS.
O takovém opuštění HV informuje strojvedoucí výpravčího (SŽDC (ČD) D2 čl. 58), dirigujícího
dispečera na trati D3 nebo dispečera DOZ, při posunu vedoucího posunu. Po provedení všech
nutných úkonů dle čl. 3.5.1.2 této IN, v případě odchodu z HV, strojvedoucí odevzdá klíče od HV
na předem určeném místě dle TDPP nebo pokynu DP-VS. Návrat na HV musí pak LČ neprodleně
ohlásit DP-VS a výpravčímu, dirigujícímu dispečerovi na trati D3 nebo dispečerovi DOZ,
při posunu vedoucího posunu.
30
Za překážku k návratu na HV se považuje, pokud mezi strojvedoucím a HV po sousední koleji může projet jiné
HV, vlak nebo posunující díl, nebo například vzdálenost strojvedoucího od HV na téže koleji větší cca 50m.
Naopak práce spojené se svěšením nebo odvěšením HV s prvním vozem soupravy nebo splnění ohlašovací
povinnosti na tratích D3 (za podmínek podle SŽDC (ČD) D3 čl. 36) jsou pouze vzdálením se ze stanoviště HV.
19 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.5.4 Je-li LČ tvořena více zaměstnanci, pak úkony dle čl. 3.5 této IN se neprovádí v případě, kdy
na HV zůstává druhý strojvedoucí.
3.5.5 Odchylky od ustanovení čl. 3.5.1 pro tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy stanoví
předpis SŽDC (ČD) D3.
3.5.6 Při odchodu ze stanoviště HV se zaměstnanci (členové obsluhy vlaku a strojvedoucí) vzájemně
vyrozumí o účelu odchodu, případně o rozsahu prací konaných na HV, případně na vlaku.
Strojvedoucí nesmí od tohoto okamžiku manipulovat s ničím, co by mohlo ohrozit bezpečnost
těchto zaměstnanců při jejich činnosti.
3.6 Převzetí hnacího vozidla
3.6.1 Převzetím hnacího vozidla 31 se všeobecně rozumí všechny případy, kdy je strojvedoucímu
přiděleno HV pro výkon jakékoliv s ním spojené činnosti v drážní dopravě. Strojvedoucí je tak
povinen vždy provést úkony předepsané touto směrnicí, IN KVs1-B-2009, KVs3-B-2010
a dalšími souvisejícími normami, pokud nebude příkazem nadřízeného zaměstnance zadán
pracovní úkol jinak.
3.6.2 Při převzetí odstaveného HV na určeném místě je strojvedoucí, mimo povinností stanovených
jinými předpisy, IN nebo místními nařízeními, především povinen:
3.6.2.1 převzít klíče od HV na určeném místě podobně jako u čl. 3.15.4.12 této IN,
3.6.2.2 zkontrolovat, zda je HV řádně zajištěno proti samovolnému pohybu,
3.6.2.3 zkontrolovat HV jestli není připojeno k elektrickému předtápěcímu stojanu. V případě, že ano,
postupovat dle Přílohy č. 4 této IN o používání zařízení pro temperování SM,
3.6.2.4 zkontrolovat pohledem technický stav HV, zvláště stav pojezdu, narážecího a táhlového ústrojí
HV; u elektrických HV provést ze země vizuální kontrolu stavu sběračů,
3.6.2.5 zkontrolovat kompletnost součástí HV ve smyslu Přílohy č. 8 této IN,
31
Příklady činností, které mohou převzetím nastat:
-
-
při přidělení HV k provádění výkonu ve vlakové dopravě nebo pro objednaný posun.
při přidělení HV k provádění vlastní přípravy HV k provoznímu výkonu či po ukončení výkonu při střídání
na ose před, nebo po příjezdu do ŽST. („tzv. příprava a odstavení vozidla“). Obdobně se postupuje
u HV, které je určeno k přepravě jako neobsazené nebo po jejím uskutečnění.
při přidělení HV k provádění výkonu spočívajícího v prostém přestavení z jednoho místa odstavení
na druhé místo odstavení např. v téže žst. z technologických důvodů.
při přidělení HV za účelem odstavení HV do plánované i neplánované opravy do SOKV apod.
při přidělení HV za účelem převzetí HV z plánované i neplánované opravy z SOKV apod.
při přidělení HV za účelem protáčení v zimním období strojvedoucí eviduje navíc v knize předávky čas
protáčení od – do a teplotu vody SM po jeho ukončení.
Nadřízený zaměstnanec je povinen zohlednit při zadání konkrétního pracovního úkolu skutečnou časovou náročnost
zadané činnosti. (viz IN PTs7-B-2009)
20 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.6.2.6 seznámit se s posledními zápisy v „Knize oprav“, v „Knize předávky“, „Záznamníku poruch
na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení“. Pokud strojvedoucí přebírá HV po provedené
opravě v místě opravy, zvlášť kontroluje provedení opravených závad podle objednávky
v „Knize oprav“. Svým podpisem v záhlaví listu „Knihy oprav“ osvědčí správnou kvalitu (lze-li
objektivně zjistit) a úplnost provedení. Při zjištění nedostatků je strojvedoucí povinen upozornit
zaměstnance správkárny popř. strojmistra na zjištěné nedostatky,
3.6.2.7 uvést HV do provozního stavu a stacionárně jej vyzkoušet,
3.6.2.8 provést všechny úkony, související s kontrolou a provozem rychloměru,
3.6.2.9 provést všechny úkony, související s kontrolou a provozem vlakového zabezpečovače, včetně
kontroly skutečné pracovní polohy uzavíracího vzduchového kohoutu VZ,
3.6.2.10 provést všechny úkony, související s kontrolou a provozem radiostanice (včetně provedení D1
testu a ověření funkčnosti radiostanice navázáním zkušebního spojení pro všechny druhy
spojení apod.),
3.6.2.11 provést ZBHV podle ustanovení IN KVs3-B-2010 čl. 3.3.5.,
3.6.2.12 provést zkoušku zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího dle čl. 135 předpisu SŽDC (ČD)
T108,
3.6.2.13 spolehlivě zkontrolovat, zda byly odstraněny všechny prostředky k zajištění HV proti
samovolnému pohybu a úplně povoleny všechny brzdy (ruční i střadačové) HV na místě
odstavení,
3.6.2.14 v případě převzetí odstavených HV spojených do vícenásobného řízení, provést stacionární
vyzkoušení funkce HV v režimu vícenásobného řízení ve smyslu čl. 1.1.9 a čl. 1.1.10 Přílohy
č. 9 této IN.
3.6.2.15 podepsat po provedení výše uvedených povinností “Knihu předávky”. Strojvedoucí tímto
osvědčí převzetí odpovědnosti za všechny objektivně zjistitelné skutečnosti na HV a zároveň
převzetí odpovědnosti za převzaté HV.
3.6.2.16 ohlásit stanoveným způsobem připravenost HV k provoznímu nasazení,
3.6.2.17 další povinnosti strojvedoucího při přípravě HV na přepravu jako nečinné a neobsazené stanoví
část 7.1 této IN a Příloha č. 3 této IN.
3.6.2.18 V době od nástupu směny či převzetí HV na místě jeho odstavení postupuje strojvedoucí tak,
aby z jeho viny nedošlo k pozdnímu vystavení HV.
21 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.6.3 Před převzetím HV LČ při „střídání na ose“ 32 je strojvedoucí zejména povinen:
3.6.3.1 zkontrolovat, zda je HV řádně zabrzděno (čl. 4.1.1.11 IN KVs3-B-2010),
3.6.3.2 vyslechnout a vzít na vědomí od odstupujícího strojvedoucího zprávu o technickém stavu HV
i vlaku a dalších skutečnostech, např. funkci průběžné brzdy vlaku nebo stavu provozních
náplní a inventáře HV,
3.6.3.3 prokazatelně převzít od odstupujícího strojvedoucího všechny písemnosti, týkající se vedeného
výkonu dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2 a IN ČDC,
3.6.3.4 převzít od odstupujícího strojvedoucího klíče od HV,
3.6.3.5 provést všechny úkony, související s obsluhou a činností rychloměru, vlakového zabezpečovače,
radiostanice apod. a přesvědčit se o skutečné pracovní poloze uzavíracího kohoutu VZ,
3.6.3.6 zkontrolovat pohledem stav pojezdu se zvláštním zřetelem na stav obručí kol, brzdového ústrojí
a stav narážecího a táhlového ústrojí HV,
3.6.3.7 seznámit se s posledním zápisem v „Knize předávky“ a potvrdit svým podpisem převzetí HV.
Strojvedoucí tak tímto osvědčí převzetí odpovědnosti za všechny objektivně zjistitelné
skutečnosti na HV,
3.6.3.8 stejné povinnosti platí i pro strojvedoucího při převzetí HV dopravovaného ve vlaku jako
nečinného a neobsazeného, pokud strojvedoucí přebírá vedoucí HV vlaku. (viz část. 7.1 této IN)
3.6.4 Při převzetí odstaveného HV na určeném místě za účelem „protáčení nebo oživování“ je
strojvedoucí, mimo povinností stanovených jinými předpisy, IN nebo místními nařízeními,
především povinen 33:
3.6.4.1 převzít klíče od HV na určeném místě podobně jako u čl. 3.15.4.12 této IN,
3.6.4.2 zkontrolovat, zda je HV řádně zajištěno proti samovolnému pohybu,
3.6.4.3 zkontrolovat u HV nezávislé trakce zda není připojeno k elektrickému předtápěcímu stojanu.
V případě, že ano, postupovat dle Přílohy č. 4 této IN o používání zařízení pro temperování SM,
3.6.4.4 zkontrolovat pohledem technický stav jednotlivých konstrukčních celků HV s ohledem
na činnost, kterou bude s HV provádět. U elektrických HV provede ze země vždy vizuální
kontrolu stavu sběračů. Kontrolu stavu pojezdu, narážecího a táhlového ústrojí HV a dalších
konstrukčních celků HV, nevyužitých při dané činnosti, není nutné provádět, pokud lze jiným
způsobem zjistit a zaručit jejich provozuschopný stav v případě odstavení provozního HV
(např. strojvedoucí provádí protáčení téhož HV v rámci jedné směny opakovaně),
32
Je změna personálního obsazení HV v lokomotivní četě, kdy odstupující a nastupující LČ provádí činnosti podle
čl. 3.6.3 a podle čl. 3.15.5 této IN současně v jednom časovém intervalu. Technologický čas pro veškerou činnost
strojvedoucího při střídání na ose je stanoven IN PTs7-B-2009. V případě mimořádného střídání strojvedoucích
„na ose“ odpovídá za projednání vhodného místa a doby nutné pro vzájemné vystřídání s provozovatelem dráhy
nadřízený zaměstnanec CDC (HDP nebo DP-VS).
33
Rozsah povinností je stanoven pro činnost na odstaveném provozním HV. Pokud strojvedoucí provádí činnost
ve smyslu čl.3.6.4 na neprovozním HV (IN PTs7–B-2009) jeho povinnosti jsou omezeny do rozsahu rozpracovanosti.
Nadřízený zaměstnanec odpovídá za poučení strojvedoucího v tomto smyslu při zadání pracovní činnosti
strojvedoucímu.
22 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.6.4.5 zkontrolovat kompletnost součástí HV ve smyslu Přílohy č. 8 této IN,
3.6.4.6 seznámit se s posledními zápisy v „Knize oprav“, v „Knize předávky“, „Záznamníku poruch
na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení“.
3.6.4.7 uvést HV do provozního stavu a stacionárně jej vyzkoušet v rozsahu potřebném pro „protáčení“
nebo „oživování“, plnou kontrolu provozuschopného stavu HV není nutné provádět, pokud lze
jiným způsobem zjistit a garantovat provozuschopný stav celého HV.
3.6.4.8 podepsat po provedení výše uvedených povinností “Knihu předávky”. Strojvedoucí tímto
osvědčí převzetí odpovědnosti za všechny objektivně zjistitelné skutečnosti na HV a zároveň
převzetí odpovědnosti za převzaté HV.
3.6.5 Převezme-li strojvedoucí HV přivěšené k soupravě a propojené s ní elektrickou topnou spojkou,
musí se vždy přesvědčit, zda jsou splněny podmínky dané MPBP v Příloze č. 7 této IN
pro vytápění vlaků a vstup do strojovny,
3.6.6 Po uvedení HV do provozu po odstavení nebo po převzetí HV na ose, se strojvedoucí musí sám
vždy ze svého stanoviště ještě přesvědčit (podle měřících přístrojů, signalizace, poslechem apod.)
o správné funkci jednotlivých konstrukčních celků HV.
3.6.7 Při rozhodování o způsobilosti HV k provozu při převzetí, postupuje strojvedoucí podle
ustanovení IN KVs1-B-2009 Příloha č. 12.
3.6.8 Při převzetí odstavených HV nebo HV na ose, spojených do vícenásobného řízení, strojvedoucí
provede výše uvedené úkony na každém HV a v uvedeném rozsahu zvlášť.
3.6.9 Při převzetí HV k přípravě na přepravu jako nečinné a neobsazené, provede strojvedoucí další
činnosti a úkony nařízené v kapitole 7 této IN a Příloze č. 3 této IN.
3.6.10 Pokud během provádění činnosti podle kapitoly 3.6 této IN strojvedoucí zjistí jakékoliv
nedostatky či závady (chybějící zápis stavu HV ve kterékoliv knize na HV, chybějící zarážky,
poškození HV apod.), je povinen učinit bezodkladně opatření k nápravě stavu.
23 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.7 Použití sběračů proudu elektrických HV
3.7.1 Strojvedoucí činného elektrického HV, řazeného jako vedoucí vozidlo vlaku je povinen:
3.7.1.1 mít za jízdy vlaku trvale zvednutý alespoň jeden sběrač kromě případů:
■
■
■
kdy je návěstí nebo jiným způsobem nařízeno jeho spuštění,
hrozí-li jeho poškození,
došlo-li ve vlaku k vykolejení vozidel napájených elektrickým kabelem,
3.7.1.2 za jízdy při zjištění výpadku (vypnutí zdroje napájení nebo jiného důvodu) napětí v trakčním
vedení během jízdy, postupovat podle ustanovení Vyhlášky č.173/1995 Sb. a předpisu
SŽDC (ČD) D2 čl. 1017 a vozidlo zastavit,
3.7.1.3 při poškození sběrače, trakčního vedení, nebo je-li podezření, že k tomuto poškození došlo,
postupovat podle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2 čl.1018,
3.7.2 U elektrických HV, konstrukčně vybavených dvěma sběrači, se za jízdy HV používá pro připojení
ke zdroji trakčního napájení z trolejového vedení zpravidla jeden sběrač. Přednostně se používá
zadní sběrač ve směru pohybu HV.
Pravidelnou výjimkou z použití zadního sběrače je případ, kdy bezprostředně za HV ve směru
pohybu je řazen vůz nebo HV s přímým rizikem znečištění či poškození od zdviženého zadního
sběrače, tzn. např. nekrytý vůz převážející automobily, nebo vůz či zboží, u kterých jiskření a
opalky od smykadla sběrače mohou být zdrojem poškození nebo ohrožení z hlediska přepravy
nebezpečných zásilek atd. Na tomto HV musí být při jízdě za všech okolností použit samostatně
vždy jen přední sběrač ve směru pohybu HV. Výjimky podle následujících článků jsou tímto
vyloučeny.
3.7.3 Další doplňující konkrétní výjimky pro použití sběračů HV s ohledem na jejich napájecí systém a
případné řazení ve vlaku,:
3.7.3.1 strojvedoucí činného HV DC systému, pokud je HV jako jediné zařazeno ve vlaku a spojeno tak
s taženými drážními vozidly, použije vždy současně oba sběrače HV při stání, předtápění
soupravy, stlačování na vyvěšení nebo při rozjezdu vlaku (kromě jízdy na výhybkách)
do rychlosti 20kmh-1,
3.7.3.2 strojvedoucí samotného činného HV DC systému použije vždy současně oba sběrače
při najíždění s použitím trakce na jiná DV z důvodu svěšení a při „oživování“
(viz. čl. 6.2.6 této IN),
3.7.3.3 strojvedoucímu samostatně řazeného činného HV AC systému se použití obou sběračů podle
čl. 3.7.3.1 a čl. 3.7.3.2 této IN doporučuje,
3.7.3.4 použití obou sběračů současně na jednom HV podle čl. 3.7.3.1, čl. 3.7.3.2 a čl. 3.7.3.3 se netýká
HV zapojených do vícenásobného řízení a HV vícesystémových, která jsou vybavena jiným
typem sběrače pro každý napájecí systém a HV s jedním sběračem.
24 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.7.4 Strojvedoucí vedoucího HV při jízdě a bez rozdílu napájecího systému trakce, řazeného
samostatně nebo ve skupině, v době kdy se na troleji tvoří nebo již vznikla námraza, používá oba
sběrače současně - kromě jízdy na výhybkách - do rychlosti jízdy 50kmh-1. Výjimkou z tohoto
článku je nařízené použití pouze předního sběrače na HV v případě podle
čl. 3.7.2 této IN.
3.7.5
3.7.6
3.7.7
Jízda neutrálním úsekem 34 ( trať s úsekem trakčního vedení s oddělovacím místem na každém
konci, bránící tomu, aby po sobě následující úseky s rozdílným napětím, fází nebo kmitočtem
nemohly být propojeny průchodem sběračů proudu na trolejovém vedení) je možná se
zvednutým nebo spuštěným sběračem. Povinnost jízdy se spuštěným či zvednutým sběračem
v konkrétním neutrálním úseku stanovuje správce infrastruktury v Registru infrastruktury
pro konkrétní trať. V případě povoleného projíždění neutrálního úseku se zvednutým sběračem
(tzn. sběrač je v kontaktu s trolejovým drátem) musí:
■
odběr elektrické energie vlaku (pro trakci, pomocná zařízení a proud naprázdno
transformátoru) při vstupu do úseku oddělování klesnout na nulu,
■
strojvedoucí všech činných HV zařazených ve vlaku zajistit, aby nedošlo zvednutými sběrači
jednotlivých HV k propojení oddělených úseků trakčního vedení.
U pantografových sběračů musí provozovatel vozidla mj zajistit:
(ČSN EN 50367)
■
mezi provozovanými sběrači vlaku nesmí být v AC soustavách provedeno elektrické
propojení,
■
dobu spouštění sběrače z pracovní do spuštěné, zajištěné polohy za běžných podmínek.
Od okamžiku spouštění se musí pantograf oddálit na minimální izolační vzdálenost u AC
300mm a DC 100mm za méně než 3s. Do zajištěné polohy se musí pantograf snížit za méně
než 10s.
■
■
funkční samočinné spouštěcí zařízení (pokud je instalováno),
■
minimální vzdálenost mezi dvěma provozovanými pantografy vlaku AC i DC systému
je 8 m. (ČSN EN 50367, příl. NA -nár.parametry).
počet provozovaných pantografů na jeden vlak u AC i DC systému je 1, 2, 3, 4
(ČSN EN 50367, příl. NA -nár.parametry),
U stojícího HV s přenosem informace o velikosti odebíraného proudu z troleje je stanoveno,
že z důvodů vzájemného působení na styku sběrač – trolej, nesmí překročit odebíraný proud
jedním sběračem na DC systému hodnotu 200 A a pro HV AC systému hodnotu 80 A. 35
34
ČSN EN 50388 Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením
(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability, část 3. Termíny a definice.
35
ČSN EN 50367 Drážní zařízení – Systémy sběračů proudu- Technická kritéria pro interakci mezi pantografem a
nadzemním trolejovým vedením.
25 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.7.8
Maximální přípustný proud vlaku včetně pomocných zařízení je na území České republiky
omezen pro DC systém 3000V na hodnotu 3000A a pro AC systém 25kV 50Hz na hodnotu
800A. Úrovně platí jak pro trakční, tak pro rekuperační režim. Nižší hodnoty proudu vlaku pro
tratě připojené na slabé napájecí zdroje musí být uvedeny v „registru infrastruktury“. 36
3.7.9
Informace pro strojvedoucí, které se mají zařadit do registru infrastruktury:
■
■
■
■
■
Napětí a kmitočet,
■
■
■
Minimální vzdálenost mezi sousedními pantografovými sběrači (pokud je relevantní),
■
Úseky pro oddělení soustav: typ použitého úseku pro oddělení Informace o provozu: vypnutí
automatického vypínače, spuštění pantografových sběračů.
Maximální proud vlaku,
Proudová zatížitelnost, stojící vlaky, pouze stejnosměrné soustavy,
Podmínky využití rekuperované energie,
Maximální traťová rychlost s jedním pantografovým sběračem v provozu (pokud je
relevantní),
Větší počet pantografových sběračů než dva, pro které je trať navržena (pokud je relevantní),
Úseky pro oddělení fází: typ použitého úseku pro oddělení Informace o provozu, konfigurace
zvednutých pantografových sběračů,
3.7.10 Další pravidla použití sběračů HV stanovuje provozovatel infrastruktury ve svých předpisech.
36
ČSN EN 50388 Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením
(napájecí stanicí) a drážními vozidly.
26 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.8 Jízda na vlak a příprava na odjezd vlaku
3.8.1 Před uvedením HV do pohybu se LČ přesvědčí, zda jsou všechny jeho vstupní dveře na stanoviště
zavřeny.
3.8.2 S HV se musí najíždět na jiná vozidla tak opatrně, aby nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců
či přepravovaného zboží a nedošlo k poškození železničních kolejových vozidel. Na nutnost najetí
na vozidla a případně i svěšení s těmito vozidly musí být strojvedoucí zpraven. Toto zpravení
musí strojvedoucí vždy opakovat u nedoprovázeného posunu.
27 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.9 Odjezd vlaku 37
3.9.1 Při odjezdu vlaku se strojvedoucí řídí ustanoveními předpisů SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2.
3.9.2 Aby se dosáhlo plynulého rozjezdu vlaku bez podélných rázů v soupravě, musí strojvedoucí volit
zpočátku takovou tažnou sílu HV, aby začátek rozjezdu probíhal v oblasti velmi malých rychlostí
(rychlost pomalé chůze), dokud nedojde k natažení táhlového ústrojí celé vlakové soupravy.
3.9.3 Výkon HV je nutno regulovat tak, aby rozjezd probíhal pod mezí adheze bez skluzu dvojkolí.
3.9.4 Adhezní poměry lze zlepšit včasným pískováním. Pískovat je zakázáno, jestliže ke skluzu již
došlo; rovněž je zakázáno používat ke zmírnění skluzu přímočinnou brzdu. Jestliže jsou dvojkolí
HV již ve skluzu, musí strojvedoucí neprodleně snížit výkon HV a pískovat je možné teprve
tehdy, jsou-li hnací dvojkolí opět v trvalém záběru. Poté je možné postupně zvyšovat výkon HV.
3.9.5 Možnost použití pískování je stanovena „Pokynem provozovatele dráhy pro zajištění plynulé
a bezpečné dopravy“ č. 1/2008 – novelizace 09/2008 č. j.: 37100/08-OAE ze dne 30.9.2008.
3.9.5.1 Je zakázáno pískovat (kromě případů odvrácení nebezpečí) při jízdě (neplatí pro odvrácení
hrozícího nebezpečí):
■
■
■
■
■
v prostoru výhybek a kolejového křížení,
v prostoru kolejové brzdy,
v prostoru spádoviště (od vrcholu svážného pahrbku po poslední rozřaďovací výhybku),
v místě, které nebude dále pojížděno dalšími vozidly téže soupravy,
během brzdění při rychlosti nižší než 20kmh-1.
3.9.5.2 Vzhledem k možnému ovlivnění správné činnosti kolejových obvodů musí strojvedoucí
neprodleně ohlásit použití pískování k odvrácení hrozícího nebezpečí v místech podle
předchozího článku anebo zjištěnou poruchu pískovacího zařízení, projevující se neúmyslným
pískováním, dispečerovi DOZ nebo výpravčímu ŽST., odpovědnému za řízení provozu
v daném úseku. V hlášení uvede místo, kde se porucha pískovacího zařízení projevovala.
3.9.6 Při rozjezdech vlaku nesmí strojvedoucí překročit hodnoty dovolených trakčních proudů z
hlediska dovoleného namáhání táhlového a narážecího ústrojí dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD)
D2/1. U HV elektrické trakce s odporovou regulací, kde nejsou jednotlivé regulační stupně trvale
zatížitelné, musí strojvedoucí co nejdříve přejít na některý z hospodárných stupňů. U HV v
automatickém režimu řízení jízdy HV se skokovým nastavením veličiny určující velikost tažné či
tlačné síly, smí strojvedoucí použít omezující nastavení pouze v povoleném pásmu.
3.9.7 Při rozjezdu vlaku s více činnými HV se zachová postup dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2
a uvedený v Příloze č. 6, část. 2.2 této IN.
3.9.8 Je zakázáno rozjíždět se nebo pokračovat v další jízdě (včetně hydrodynamického brzdění) s HV
s hydrodynamickým nebo hydromechanickým přenosem výkonu, jestliže teplota oleje trakce
překračuje stanovenou mez.
37
Dále viz Příloha č. 6 Technika vedení vlaku této IN.
28 (celkem 45)
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
3.10
Jízda na trati 38
3.10.1 Za jízdy je LČ povinna sledovat trať či kolejiště před vozidlem, na elektrizované trati i trakční
vedení, plnit pokyny vyjádřené návěstmi a současně dodržovat ustanovení předpisů a IN tak, aby
jízda vlaku byla bezpečná. Pokud zjistí místa, která by mohla ohrozit bezpečnost železničního
provozu, ohlásí tuto skutečnost s přesným označením místa výpravčímu některé sousední
železniční stanice (dispečerovi DOZ, dirigujícímu dispečeru D3). Jestliže charakter zjištěné
závady bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu, postupuje dle ustanovení předpisů SŽDC
(ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2.
3.10.2 Strojvedoucí je zejména povinen:
3.10.2.1 vést vlak tak, aby nebyla narušena bezpečnost železničního provozu a byl dodržen jízdní řád,
3.10.2.2 udržovat brzdové zařízení v pohotovém stavu a obsluhovat jej v souladu s ustanoveními
IN KVs3-B-2010,
3.10.2.3 během jízdy v dostatečných časových intervalech ověřovat, pomocí ručních brzdových záklopek
na stanovišti strojvedoucího, odvětraný stav všech okruhů brzdových válců podle konstrukce
HV,
3.10.2.4 vlak rozjíždět, vést a zastavovat tak, aby nedocházelo k podélným rázům v soupravě,
3.10.2.5 nepřekročit nejvyšší dovolenou rychlost vlaku a konstrukční rychlost vozidel zařazených
ve vlaku, popř. rychlost danou omezením přepravovaného nákladu, traťovou rychlost v daném
úseku tratě,
3.10.2.6 sledovat chod HV a soupravy (poslechem a pohledem ve vhodných časových intervalech,
zejména v obloucích) a vlak zastavit v případě podezření na vznik poruchy, která by mohla
ohrozit bezpečnost jízdy vlaku,
3.10.2.7 dbát, aby nedošlo k nedovolenému přetěžování jednotlivých agregátů HV,
3.10.2.8 v závislosti na konstrukci HV dbát, aby trakční ventilátory byly v činnosti po celou dobu jízdy
(i během stání, je-li např. nutno dochlazovat apod.) s výjimkou případů, kdy je nařízeno přerušit
jejich chod,
3.10.2.9 dbát, aby byl zajištěn dobrý a nerušený výhled ze stanoviště strojvedoucího a nedovolit
omezování tohoto výhledu,
3.10.2.10 neodkládat na řídicí pult předměty, které by mohly bránit při obsluze a řízení HV nebo
omezovat výhled a udržovat volnost prostoru na stanovišti strojvedoucího tak, aby byl zajištěn
bezpečný výkon řízení HV.
38
Dále viz Příloha č. 6 Technika vedení vlaku této IN.
29 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.10.3 Strojvedoucí elektrického HV bez rozdílu napájecího systému je dále povinen:
3.10.3.1 u HV s odporovou regulací nepřipustit překročení dovoleného oteplení rozjezdových odporů
a maximálně využívat jízdy na hospodárných stupních,
3.10.3.2 sledovat napětí v trakčním vedení a při poklesu napětí v trakčním vedení (na AC systému pod
21kV, na DC systému pod 2500V) nebo po obdržení návěsti „Jeďte na sériové spojení“ dle
ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1 postupovat neprodleně u dále vyjmenovaných řad HV
takto 39:
■
u HV ř. 121, 122, 123, 130, 131, 372 (180) přejít nejvýše na hospodárný stupeň sériového
řazení,
■
■
u HV ř.181, 182, 183 přejít nejvýše na sérioparalelní řazení I,
■
u HV ř.230, 240, 340 přejít nejvýše na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů
nepřekročil 500 A,
■
u HV s přenosem informace o velikosti celkového proudu odebíraného z troleje (např.363.5),
nesmí velikost proudu překročit u DC systému hodnotu 960 A, u AC systému hodnotu 115A.
u HV ř.163, 363.0, 363.1 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 kmh-1
překročit 500 A,
3.10.3.3 během jízdy s HV v režimu rekuperačního brzdění 40:
■
■
nepřekročit napětí na sběrači u DC systému 3600V a u AC systému 29kV,
v případě výpadku napájení TV nepoužívat rekuperační brzdění po dobu 5 minut od
obnovení napájení.
3.10.4 Strojvedoucí motorového hnacího vozidla je dále povinen:
■
■
zatěžovat SM pouze v rozmezí stanovených pracovních teplot,
■
při jízdě po spádu ponechat alespoň jeden SM v chodu kromě případu, kdy konstrukce HV
dovoluje zastavení SM, tj. není-li jeho chod z provozních důvodů nutný a z HV není ovládána
průběžná brzda.
chod SM zastavit až po snížení teplot v chladícím a mazacím okruhu nastavením režimu
volnoběžných otáček po dobu asi 3 minuty (mimo nutných případů dle MPBP viz Příloha č.7
této IN nebo hrozí-li jeho poškození),
3.10.5 Závady na HV, při jejichž zjištění je zakázáno HV provozovat, stanoví spolu s případnými dalšími
opatřeními IN KVs1-B-2009 Příloha č. 12.
39
ČSN EN 50388 Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením
(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability, část 7. Omezení proudu vlaku.
40
Podmínky provozu el.HV v režimu rekuperace stanovují Pokyny generálního ředitele SŽDC č. 11/ 2009 a 14/2008
ve znění všech změn a Opatření PŘ CDC čj 1757/2012-O12/3.
30 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.11 Jízda vlaku s několika činnými HV
3.11.1 Jsou-li ve vlaku zařazena dvě činná HV ve dvojici, je třeba přednostně využívat HV s možností
vícenásobného řízení.
3.11.2 Při jízdě s HV zapojenými do vícenásobného řízení je strojvedoucí povinen ve vhodných dobách
kontrolovat stav řízeného HV z hlediska tlaku a teploty oleje a vody, a zejména stav pojezdu
při zapnuté i vypnuté brzdě.
3.11.3 Je-li nutno do vlaku zařadit více činných HV:
■
pro jejich řazení platí ustanovení předpisů SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D2/1. Případné
omezení tažné síly, včetně omezení na která strojvedoucí není zvlášť upozorněn písemným
rozkazem a za která odpovídá, stanoví předpis SŽDC (ČD) D2/1. Předávání návěstí mezi
činnými HV se uskutečňuje dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1.
■
automatický režim řízení jízdy HV je dovoleno použít pouze strojvedoucímu vedoucího HV
vlaku, pokud spolupráce řídicích systémů více HV není zajištěna jiným způsobem
(např. propojovacím kabelem vícenásobného řízení). Na ostatních činných HV vlaku,
z důvodu rizika nesouladu ARR, musí být zařízení ARR vypnuto.
3.11.4 Jsou-li v čele vlaku zařazena dvě samostatně řízená HV, jízdu vlaku řídí strojvedoucí vedoucího
HV. Tento strojvedoucí odpovídá za dodržení stanovené rychlosti a ovládá průběžnou brzdu
vlaku. Další podrobnosti, včetně postupu při poruše ovládání průběžné brzdy, stanoví
IN KVs3-B-2010. Strojvedoucí vedoucího HV rovněž ovládá elektrické topení vlaku. Nelze-li z
vedoucího HV topení ovládat, přechází tato činnost na strojvedoucího druhého HV. Jako druhé
HV lze použít i HV k službě pohotové.
3.11.5 U činného, neobsazeného HV řízeného ve vícenásobném řízení, se vlakový zabezpečovač
MIREL, ručně - přepnutím přepínače do polohy vypnuto nebo při automatickém nastavení podle
detekce SLAVE, uvede do režimu částečného vypnutí zařízení. Podmínkou pro použití zařízení
v tomto režimu je, že musí být zajištěno trvalé napájení bezpečnostního ventilu VZ a zajištěna tak
možnost samočinného zastavení jízdy HV prostřednictvím vlakového rádiového zařízení 41.
3.11.6 Postup činností strojvedoucího po najetí na vlak s HV zapojenými do vícenásobného řízení,
v případech, kdy se neobsazené HV (SLAVE) vypíná z brzdy podle čl. 3.1.2.3 IN KVs3-B-2010:
■
41
po najetí na soupravu vlaku a přivěšení strojvedoucí zabrzdí obě HV snížením tlaku
v hlavním potrubí a zavře brzdič (ovladač brzdiče). Na HV, které bude na vlaku neobsazené
(SLAVE), vypne rozvaděč brzdy a ručně odvětrá pomocný a rozvodový vzduchojem
brzdového rozvaděče (viz předpis ČSD SR 15(V), čl.177, odst. f) po dobu alespoň 10s.
Pro kontrolu vyprázdnění a úplného odvětrání brzdových válců použije ruční odbrzďovací
záklopky na stanovišti strojvedoucího. Na tlakoměru brzdových válců zkontroluje pohledem
dosažení nulové hodnoty tlaku v brzdových válcích. Přesvědčí se o skutečném úplném
povolení ruční brzdy. Pohledem zkontroluje odlehlost zdrží neobsazeného HV. V případě,
Vyhláška 173/1995 Sb., část šestá, §71.
31 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
kdy není odlehlost zdrží viditelná pohledem, použije na zjištění uvolnění zdrží vozmistrovské
kladivo z výbavy HV.
■
na obsazeném (MASTER) – vedoucím hnacím vozidle strojvedoucí zabrzdí přímočinnou
brzdu (u HV s brzdičem DAKO-BP je nutné respektovat ustanovení čl. 4.1.1.11
IN KVs3-B-2010 a zajistit HV proti pohybu navíc ruční brzdou) a ručně odvětrá pomocný a
rozvodový vzduchojem brzdového rozvaděče (viz předpis ČSD SR 15(V), čl.177, odst. f)
po dobu alespoň 10s. Potom otevře brzdič (ovladač brzdiče) a začne plnit soupravu.
Po vyrovnání tlaku odbrzdí přímočinnou brzdu a ručními odbrzďovacími záklopkami ověří
vyprázdnění a úplné odvětrání brzdových válců. Nakonec opět zabrzdí přímočinnou brzdu a
povolí ruční brzdu.
3.11.7 Postup činností strojvedoucího po najetí na vlak s HV zapojenými do vícenásobného řízení,
v případech, kdy neobsazené HV (SLAVE) nevypíná z brzdy podle čl. 3.1.2.3 IN KVs3-B-2010:
■
po najetí na soupravu vlaku a přivěšení strojvedoucí zabrzdí obě HV snížením tlaku
v hlavním potrubí a zavře brzdič (ovladač brzdiče). Na HV, které bude na vlaku neobsazené
(SLAVE), ručně odvětrá pomocný a rozvodový vzduchojem brzdového rozvaděče (viz
předpis ČSD SR 15(V), čl.177, odst. f) po dobu alespoň 10s. Pro kontrolu vyprázdnění
a úplného odvětrání brzdových válců použije ruční odbrzďovací záklopky na stanovišti
strojvedoucího. Na tlakoměru brzdových válců zkontroluje pohledem dosažení nulové
hodnoty tlaku v brzdových válcích. Přesvědčí se o skutečném úplném povolení ruční brzdy.
Pohledem zkontroluje odlehlost zdrží neobsazeného HV. V případě, kdy není odlehlost zdrží
viditelná pohledem, použije na zjištění uvolnění zdrží vozmistrovské kladivo z výbavy HV,
■
na obsazeném (MASTER) - vedoucím HV strojvedoucí zabrzdí přímočinnou brzdu (u HV
s brzdičem DAKO-BP je nutné respektovat ustanovení čl. 4.1.1.11 IN KVs3-B-2010 a zajistit
HV proti pohybu navíc ruční brzdou) a ručně odvětrá pomocný a rozvodový vzduchojem
brzdového rozvaděče (viz předpis ČSD SR 15(V), čl.177, odst. f) po dobu alespoň 10s. Potom
otevře brzdič (ovladač brzdiče) a začne plnit soupravu. Po vyrovnání tlaku odbrzdí
přímočinnou brzdu a ručními odbrzďovacími záklopkami ověří vyprázdnění brzdových válců.
Nakonec opět zabrzdí přímočinnou brzdu a povolí ruční brzdu.
3.11.8 V případech, kdy je vlak veden jiným HV, ze kterého je ovládána průběžná brzda vlaku,
strojvedoucí hnacích vozidel zapojených do vícenásobného řízení provede variantně dle situace
všechny úkony podle čl. 3.11.6 nebo 3.11.7 této IN až po otevření brzdiče samočinné brzdy
vedoucího HV a ustálení tlaku v brzdovém potrubí vlaku.
32 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.12 Zastavení a pobyt vlaku ve stanici
3.12.1 Při vjezdu vlaku do stanice nebo i na jiné místo na trati, kde bude zastavovat, vede strojvedoucí
vlak tak, aby bezpečně, plynule a bez rázů zastavil na stanoveném místě.
3.12.2 Po zastavení vlaku tam, kde je dostatečně dlouhý pobyt, prohlédne LČ pojezd HV zejména stav
obručí kol.
3.12.3 Po zastavení vlaku v místě pobytu z dopravních důvodů zváží strojvedoucí motorového HV podle
oznámené délky pobytu, technického stavu vozidla i ostatních okolností, zda zastaví chod
spalovacího motoru. Během pobytu nesmí tlak v hlavním vzduchojemu poklesnout pod 5,5 bar.
3.12.4 Zjistí-li strojvedoucí na HV závadu, která ovlivňuje výkon vozidla nebo brání jeho další jízdě,
oznámí to neprodleně výpravčímu (zaměstnanci provozovatele dráhy) a uvede přibližnou dobu
k odstranění závady. Jestliže zjištěnou závadu nemůže strojvedoucí odstranit, oznámí HDP DAC
(dálkové vozidlo) nebo DP-VS podle odst. 2.4.4, čl. 2.4.4.2 nebo čl. 2.4.4.3 této IN. Při výkonu
na posunu rovněž vedoucímu posunu. Strojmistrovi PJ oznámí závadu, pokud bude nutné, aby
zajistil náhradní HV.
3.12.5 Zjistí-li strojvedoucí kdykoliv takovou závadu na HV, která může ovlivnit příští vystavení HV
na hranice dalšího výkonu, ohlásí tuto skutečnost co nejdříve strojmistrovi (PJ nebo SOKV podle
druhu HV) a příslušnému DP-VS nebo HDP ve smyslu odst.2.4.4 této IN .
3.13 Jízda hnacího vozidla při posunu 42
3.13.1 Strojvedoucí HV při posunu postupuje obdobně jako při výkonu vlakové dopravy ve smyslu
ustanovení předpisů provozovatele dráhy (např. SŽDC (ČD) D2), této IN a ustanovení TDPP
(TDPV).
3.13.2 Strojvedoucí řídící HV smí uvést HV do pohybu na příslušný pokyn jen za podmínky, že zná
postup prací při posunu. Rychlost jízdy přizpůsobí jízdě podmínkám jízdy podle rozhledových
poměrů tak, aby byla zajištěna bezpečnost posunu.
3.13.3 Při zastavování vede strojvedoucí posunující díl tak, aby bezpečně, plynule a bez rázů zastavil
podle pokynů osoby řídící posun na stanoveném místě.
3.13.4 Strojvedoucí uvede do provozního stavu na obsazeném HV mobilní část zabezpečovací zařízení
(např. MIREL) v poloze „Posun“ při posunu, pokud je na HV instalováno jako jeho součást
a tento provoz umožňuje.
3.13.5 Místo, kde strojvedoucí uvede do provozního stavu na obsazeném HV mobilní část
zabezpečovacího zařízení (standardní konstrukce „VZ“ popsané v předpise SŽDC (ČD) T108)
v poloze „Provoz“ při jízdě HV při posunu, stanoví TDPP.
42
SŽDC (ČD) D2 čl. 621. Pod pojmem posun se rozumí každá úmyslně a organizovaně prováděná jízda vozidel,
nejde-li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravnami. Za jednoduchý posun je považováno i jen svěšování a
rozvěšování vozidel.
33 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.14 Příjezd do konečné stanice a jízda na
hranice výkonu
3.14.1 Po příjezdu vlaku elektricky vytápěného do konečné stanice, kde se odvěšuje HV, vypne
strojvedoucí před odvěšením HV obvod vlakového topení a dále postupuje dle ustanovení MPBP,
uvedených v Příloze č. 7 této IN.
3.14.2 Při odstavení vlaku a odvěšení HV v nácestné stanici neobsazené zaměstnanci dopravce ČDC, se
postupuje dle ustanovení ZDD a Technologie práce s tranzitními odstavenými vlaky 43,
v ostatních případech dle ZDD a TDPP. Způsob zajištění vlaku proti ujetí stanoví předpis SŽDC
(ČD) D2. Bude-li strojvedoucí zajišťovat proti ujetí vlak sestavený z vozů bez ručních brzd,
použije potřebný počet zarážek. Nutný počet zarážek je stanoven podle velikosti spádu a
hmotnosti vozů směrnicí KVs3-B-2010 v čl. 3.1.3.12. V místě, kde nejsou k dispozici jiné
zarážky, zajistí vlak zarážkami z HV. Strojvedoucí má vždy povinnost tuto skutečnost nahlásit
DP – VS obvodu, v němž k odstavení dochází. DP - VS rozhodne o způsobu zajištění vlaku.
Viz čl. 2.2 IN PTs9-B-2011.
3.14.3 Strojvedoucí se řídí při jízdě HV v obvodu SOKV, OKV, OOR (DKV) ustanoveními jejich
provozních řádů.
43
IN PTm1-B-2009 kap. 26. Odstavené vlaky, část. 26.1 Technologie práce s tranzitními odstavenými vlaky
34 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.15 Ukončení výkonu na HV a směny
3.15.1 Jestliže strojvedoucí během směny zjistil na přiděleném HV závady, které budou bránit jeho
příštímu vystavení na výkon a nemohl je ohlásit dříve, učiní tak ještě před samotným odstavením
HV strojmistrovi PJ a příslušnému HDP.
3.15.2 Při odstavování, resp. předávání HV v obvodu SOKV, OKV, OOR (DKV) se strojvedoucí řídí
jejich vnitřním provozním řádem. Dále je strojvedoucí povinen stanovenou formou objednat
potřebné opravy HV.
3.15.3 Pokud není stanoveno místním opatřením, nebo pravidlem vyplývajícím z plánovaného oběhu
HV, odstavují se HV se zásobou provozních hmot nejméně v rozsahu 2/3 – 3/4 instalovaného
objemu. V době doplňování provozních hmot HV nezávislé trakce musí být zastaven chod
spalovacího motoru. Čerpání motorové nafty z výdejního stojanu do nádrže HV musí probíhat
výhradně v prostoru záchytné ekologické vany. Dále viz Provozní řády popř. TDPP (TDPV)
v konkrétním místě.
3.15.4 Při odstavení HV je strojvedoucí povinen:
3.15.4.1 provést úkony k zajištění HV proti náhodnému ujetí podle čl. 4.1.1 této IN,
3.15.4.2 vypnout vlakový zabezpečovač a radiostanici předepsaným způsobem ještě před vypnutím
zdroje napájení těchto zařízení popřípadě odpojením baterií (pokud je jimi vozidlo vybaveno),
3.15.4.3 provést obsluhu rychloměru a další úkony dle ustanovení předpisu ČD V 8/I,
3.15.4.4 odvodnit vzduchová zařízení HV (pokud je to na místě odstavení přípustné),
3.15.4.5 provést ruční očištění zařízení strojovny od ropných látek, úklid stanovišť,
3.15.4.6 provést, tam kde je to možné, vyprázdnění nádob na komunální odpad a nádob na nebezpečný
odpad na určené úložiště,
3.15.4.7 v zimním období provést opatření proti zamrznutí chladicího okruhu a navlhnutí brzdových
odporníků (např. zafoukáním sněhu) zavřením žaluzií,
3.15.4.8 provést vizuální prohlídku HV, především jeho pojezdu a zejména obručí,
3.15.4.9 připojit HV ke zdroji temperování SM, pokud je zařízení v místě odstavení zřízeno.
3.15.4.10 provést zápis do „Knihy předávky“, případně do „Záznamníku poruch na sdělovacím
a zabezpečovacím zařízení“ a „Knihy oprav“ nebo zadat požadavek na opravu elektronicky
do doplňkové aplikace navázané na systém SH SAP aplikace 33.
3.15.4.11 podepsat “Knihu předávky” a tím osvědčit odpovědnost za splnění výše uvedených povinností.
Strojvedoucí tak ukončí jakoukoliv činnost na hnacím vozidle.
3.15.4.12 Po ukončení všech prací spojených s odstavením HV strojvedoucí odevzdá nebo uloží klíče
od HV v SOKV, OKV na místě stanoveném provozním řádem, v ostatních případech na místě
určeném TDPP. Pokud je HV mimořádně odstaveno na místě, které není zohledněno výše
uvedenými případy, určí místo uložení klíčů od HV DP-VS v jehož obvodu je HV odstaveno.
3.15.5 Při střídání na ose je odstupující strojvedoucí povinen provést následující úkony:
3.15.5.1 zabrzdit HV podle IN KVs3-B-2010 čl. 4.1.1.11,
35 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
3.15.5.2 podat nastupujícímu strojvedoucímu informaci o technickém stavu HV a o všech dalších
skutečnostech, důležitých pro výkon činnosti např. stavu provozních hmot a inventář,
3.15.5.3 předat nastupujícímu strojvedoucímu písemnosti, týkající se vedeného vlaku,
3.15.5.4 předat klíče od HV,
3.15.5.5 provést obsluhu rychloměru a další úkony dle ustanovení předpisu ČD V 8/I,
3.15.5.6 provést záznam v Knize předávky, pokud záznam odpovídající aktuálnímu stavu při tomto
střídání nebyl proveden již v průběhu směny. Svůj podpis o předání HV připojí až v době
skutečného střídání „na ose“. Osvědčuje tak splnění všech předepsaných úkonů a předání
odpovědnosti za HV. Ukončí tak jakoukoliv činnost na HV.
3.15.5.7 LČ smí opustit HV teprve po jeho řádném a úplném předání nastupující lokomotivní četě.
3.15.6 Na určeném místě provede strojvedoucí ještě následující úkony:
3.15.6.1 vyplní v celém rozsahu a určeným způsobem označí doklady o výkonu LČ, HV, spotřebě
materiálu, objednání oprav 44 apod. a odevzdá je určeným způsobem,
3.15.6.2 pokud je zapotřebí sdělit informace o mimořádnostech v průběhu směny, zapíše údaje
do „Hlášení strojvedoucího” (viz Příloha č. 2c/ této IN), o závažných mimořádnostech, k nimž
došlo během směny, informuje neprodleně určeného zaměstnance, konkrétní postup stanoví
ředitel PJ.
3.15.7 O závažných mimořádnostech, k nimž došlo během směny, informuje strojvedoucí strojmistra
neprodleně ústně (telefonicky), při ukončení směny písemně (viz čl. 3.15.6 této IN).
3.15.8 LČ neprodleně ohlásí ukončení směny stanoveným způsobem na místě, v časovém rozmezí
a způsobem určeným ředitelem PJ.
44
Způsob objednávání oprav je stanoven v IN KVs1-B- 2009 Příloha č. 14 Instrukce pro zpracování požadavků
na opravy HDV
36 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
4. Odstavování HV (před a po výkonu)
4.1 Všeobecně
4.1.1 Všechna odstavená HV musí být zajištěna proti ujetí. Pravidla zajištění proti ujetí určuje předpis
provozovatele dráhy (např. SŽDC (ČD) D2 čl. 783) nebo provozovatele vlečky (např. Provozní
řád SOKV, OKV ) a zároveň IN KVs3-B-2010 jako směrnice provozovatele drážní dopravy.
4.1.2 Při odstavení HV se musí vykonat všechny předepsané úkony dané popisem výrobce podle jeho
konstrukce. U odstavených HV se brzdiče na všech stanovištích přestaví do závěru, a pokud mají
mechanický zámek, uzamknou se. Mobilní část vlakového zabezpečovače, všechna zařízení
telefonního i radiotelefonního spojení, je-li jimi HV vybaveno, musí být vypnuta ještě
před odpojením zdroje napájení. Vozidlová baterie musí být odpojena. Všechny vstupní dveře
musí být zavřeny, a pokud jiný předpis či IN nestanoví jinak, také uzamčeny. Kromě toho musí
být při odstavení HV respektována tato další ustanovení:
4.1.2.1 u elektrických HV:
■
při jejich odstavení je nutno vyvarovat se náhlých změn teplot vzhledem k nebezpečí orosení
elektrických strojů (např. odstavení HV v zimním období z mrazu na uzavřené zateplené
stání, ve kterém je vysoká vlhkost),
■
strojvedoucí před vypnutím napájení řízení přestaví přepínač směru do nulové polohy
popř. mezipolohy nebo provede jiné opatření podle konstrukce HV tak, aby na odstaveném
HV nebyl zařazen směr,
■
odstavená HV musí mít staženy sběrače, vypnut hlavní vypínač, odpojené odpojovače
a uzemněné elektrické zařízení, všechny spínače postaveny do základní polohy a řízení
uzamčené, vzduchové kohouty ovládání sběračů uzavřené, vyjmut klíč pultu řízení a okna
uzavřena; výjimku tvoří “Aktivní odstavení” podle kapitoly 4.2 této IN.
4.1.2.2 u motorových HV:
■
po zastavení SM musí být vyřazen směr (směrová páka v “O”, pokud HV nemá směrovou
páku, platí v tomto smyslu poloha režimového přepínače J-D v „D“), všechny spínače
přestaveny do základní polohy, řízení uzamčené a okna uzavřena.
4.1.3 Kondenzát ze vzduchojemů HV je dovoleno ručně vypouštět u HV v provozu a před odstavením
jen na místech vybavených zařízením pro zachytávání ekologicky nebezpečného odpadu.
4.1.4 O místě odstavení HV mezi výkony rozhoduje DP-VS, o místě odstavení HV z důvodu opravy,
popř. delšího odstavení rozhoduje strojmistr i na základě sdělení strojvedoucího dle čl. 3.12, 3.14,
3.15 této IN.
37 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
4.2 Aktivní odstavení
4.2.1 V režimu „Aktivního odstavení“ jsou odstavována jen HV, které to svou konstrukcí umožňují.
Nelze tak provést některou z činností předepsané pro odstavení HV běžné řady podle
kapitoly 4.1 této IN. (Např. HV je po celou dobu se zapnutým obvodem řízení v omezeném
režimu, HV má během AO zdvižené sběrače atd.)
4.2.2 HV odstavené v režimu „Aktivní odstavení“ umožňuje v situaci vzniku jakéhokoliv nebezpečí
zrušit stiskem ovládacího tlačítka, umístěným na rámu vně HV, stav režimu „Aktivní odstavení“.
(Vstup na stanoviště strojvedoucího i do ostatních prostor je uzamčen).
4.2.3 Další podmínky pro konkrétní řadu HV stanoví návod k obsluze a vydané opatření provozovatele
HV 45 a předepisují se tím další podmínky spojené s bezpečným odstavením na konkrétním místě.
(Místo odstavení, způsob zajištění proti samovolnému pohybu, protipožární bezpečnost, ochranu
před úrazem el. proudem apod.) Stanoví se tak podmínky pro bezpečnou činnost HV
bez přítomnosti strojvedoucího a pro případ možné poruchy i způsob přenosu informace o poruše
na trvale obsazené pracoviště provozovatele HV včetně následného vyloučení případných
následků poruchy.
45
Konkrétní soubor opatření stanovených jako podmínky bezpečného odstavení HV v režimu aktivního odstavení
jsou uvedeny v příslušných TDPP konkrétní lokality.
38 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
5. Výkon lokomotivní čety za mimořádných
situací
5.1 Všeobecně
5.1.1 Každou mimořádnou událost musí strojvedoucí neprodleně ohlásit na ohlašovací pracoviště
provozovatele dráhy (v železniční stanici výpravčímu, na širé trati výpravčímu některé
ze sousedních stanic, dispečerovi DOZ, dirigujícímu dispečerovi) a ohlašovací pracoviště
CDC (HDP, DP-VS obvodu kde se právě nachází, strojmistrovi domovské JOS). Vyžadují-li to
okolnosti, musí se místo MU krýt dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1. Související opatření
stanoví předpis SŽDC (ČD) D2.
5.2 Opatření při vykolejení vozidla a násilném
poškození
5.2.1 Stopy po vykolejení se musí ponechat nezměněny až do příchodu osob pověřených k šetření MU.
5.2.2 Strojvedoucí je povinen účastnit se odklizovacích prací v rozsahu své obvyklé činnosti, pokud mu
to dovoluje jeho zdravotní (tj. i psychický) stav.
5.2.3 Při vykolejení nebo násilném poškození HV elektrické trakce uvede strojvedoucí vozidlo
do bezpečného stavu dle ustanovení MPBP (Přílohy č. 7 této IN) dovoluje-li to stav poškozeného
HV. Při poškození elektrických zařízení na střeše a prohlídkách střechy postupuje strojvedoucí
podle ustanovení Přílohy č. 7 MPBP této IN.
5.2.4 Při vykolejení nebo násilném poškození HV je nutno zjistit stav akumulátorových baterií a
při úniku elektrolytu uvědomit o této skutečnosti vedoucího odklizovacích prací. Pokud je to
možné, je nutno akumulátorové baterie odpojit.
5.2.5 Při vykolejení nebo násilném poškození HV motorové trakce je nutné všemi dosažitelnými
prostředky zamezit či alespoň omezit únik ropných látek. Jejich únik je strojvedoucí povinen
oznámit a učiní opatření dle SŽDC (ČD) M32. Ustanovení tohoto článku platí také v případě
poškození HV elektrické trakce, pokud dojde k úniku ropných látek (například z chladícího
okruhu trakčního transformátoru). Zároveň ustanovení platí v případě poškození a úniku
nemrznoucí chladicí směsi SM, pokud je jím HV naplněno.
5.2.6 Klesnou-li venkovní teploty pod bod mrazu, je nutno u vykolejených a násilně poškozených
vozidel zajistit protáčení SM. Pokud z technických důvodů není možné zajistit protáčení SM,
je nutné vypustit vodu z chladicích, topných a hygienických okruhů v těch případech, kdy nelze
předpokládat rychlé nakolejení. S vypouštěním vody je možné započít až po poklesu její teploty
pod 40°C. Toto opatření se neprovádí, je-li chladící okruh SM naplněn nemrznoucí směsí.
39 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
6. Provoz v zimních podmínkách
6.1 Všeobecně
6.1.1 Za sněžení a námrazy je třeba častým čištěním návěstních svítilen HV udržovat dobrou viditelnost
návěstních světel.
6.1.2 Rozmrazování agregátů a částí HV je možné provádět pouze způsobem, který vylučuje jejich
poškození. Při použití otevřeného ohně je však potřebné dodržet všechna protipožární opatření
včetně dosažitelnosti hasicích přístrojů.
6.1.3 Startovat studený SM nebo opakovat jeho start je možné jen za dodržení podmínek uvedených
v návodu na obsluhu příslušného hnacího vozidla.
6.1.4 Doporučený teplotní režim práce SM musí strojvedoucí udržovat:
■
u motorů chlazených vodou cloněním žaluzií chladících článků, pokud je jimi vozidlo
vybaveno,
■
u motorů chlazených vzduchem plechovými clonami v přívodu chladícího vzduchu (pokud
je jimi vozidlo vybaveno) tak, aby nedošlo k jízdě s podchlazeným SM,
6.1.5 HV s nesnímatelnými ochrannými pluhy nebo kryty nejsou určeny jako prostředky pro odklízení
sněhu. Přesahuje-li výška sněhové pokrývky (závěje) úroveň spodní hrany čelního ochranného
krytu pojezdu HV, jedná se v případě jejího projíždění o tzv. prorážení sněhové vrstvy. Před
rozjezdem popř. i během jízdy vždy lokomotivní četa uváží okolnosti, zda vrstva sněhu není
natolik vysoká a zhutnělá, že by mohla způsobit deformaci pluhu. Mají-li ochranné pluhy svislé
nebo vodorovné otvory, je třeba navíc uvážit, zda pod HV proniknuvší sníh nebude nebezpečím
pro trakční motory, převodovky apod. Za prostředek pro odklízení sněhu z dopravní cesty je
považován na HV pouze doplněný připevnitelný sněhový pluh. O použití HV pro účely odklízení
sněhu v kolejišti rozhoduje příslušný HDP nebo DP-VS.
6.1.6 Uvázne-li vlak v závěji, je nutné ponechat v provozu ventilátory chlazení trakčních motorů.
6.1.7 Před použitím HV jako pomocného a vyslaného na trať pro uvázlý vlak strojvedoucí provede
kontrolu správné činnosti pískovacího zařízení.
6.1.8 V případě zjištění závad na zařízeních potřebných pro snížení tepelných ztrát (např. v nastavení
termostatu chlazení, okruhu oběhového čerpadla, kaloriferu, atp.) postupuje strojvedoucí běžným
způsobem, aby byla závada odstraněna v nejkratší možné lhůtě.
6.1.9 Vzduchové zařízení HV je nutné v zimním období častěji odvodňovat a přitom využívat vyhřívací
zařízení odvodňovacích kohoutů, je-li instalováno na HV.
6.1.10 Další pokyny týkající provozu HV elektrické i motorové trakce v zimních podmínkách jsou
stanoveny v dílčích Opatřeních JOS pro místní poměry, které vydávají ředitelé jednotlivých
SOKV a PJ.
40 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
6.2 Odstavování HV mezi výkony a protáčení
SM HV
6.2.1 Zásady odstavovaní HV mezi výkony v zimních podmínkách jsou stanoveny v IN PTs7-B-2009
Příloha č. 5.
6.2.2 Všeobecně platí při odstavení u všech řad HV, že strojvedoucí vypustí veškerý obsah vodních
nádrží z hygienického koutku na stanovišti strojvedoucího, pokud lze předpokládat zamrznutí.
6.2.3 Motorová HV odstavená mimo opravny za teploty + 5°C a méně (pokud nejsou prokazatelně
vybavená nemrznoucí směsí nebo odvodněna) je potřeba prostřednictvím strojmistra příslušné PJ
udržovat v takovém teplotním stavu, aby nedošlo k zamrznutí vodního okruhu.
6.2.4 V případě odstavení HV na místě anebo v případě kdy z technických důvodů není možné
jakýmkoliv způsobem předejít zamrznutí vodních okruhů SM, strojvedoucí provede odvodnění
celého vodního systému na HV. Odpovědnost za odvodnění strojvedoucím nese příslušná PJ. Pak
je nutno HV přepravit do nejbližší opravny bez ohledu na domovskou příslušnost HV, včetně
opraven ČD.
6.2.5 Za nízkých teplot klesá kapacita akumulátorové baterie, a proto je třeba zajistit její častější
dobíjení.
6.2.6 Jsou-li z provozních důvodů odstavena provozní HV elektrické trakce mimo opravnu v době, kdy
teplota klesá pod -10°C a na dobu delší než 24 hodin, zajistí DP-VS prostřednictvím strojmistra,
aby jednotlivá HV další den odstavení byla tzv. „oživena“ 46 pro, mimo jiného, dobití baterií a
ventilaci trakčních motorů v délce trvání cca 1 hodinu. Toto „oživení“ je nutné provádět
v uvedeném rozsahu každý další den po celou dobu odstavení HV a trvání těchto povětrnostních
podmínek a vést záznam s časovými údaji na pracovišti strojmistra.
6.2.7 Strojvedoucí provádějící odstavení HV řady 163, 363 a 372 za nepříznivých povětrnostních
podmínek na odstaveném HV uzavře střešní žaluzie odporníků, pokud není dispečerem DAC nebo
DP-VS informován, že HV bude odstaveno na méně, než 24 hod. U HV řady 130 zkontroluje
po odstavení pohledem polohu střešních žaluzií v poloze uzavřeno, v případě neuzavření
informuje dispečera DAC nebo DP-VS, který rozhodne o dalším postupu.
6.2.8 V případě sněhové pokrývky na střeše HV rozhoduje strojvedoucí, zda lze uvést HV
do provozního stavu, nebo je třeba před uvedením do provozu střechu HV očistit, aby nedošlo
ke zkratu na el. komponentech umístěných na střeše HV.
6.2.9
U všech HV odstavených mimo zateplená stání musí strojvedoucí počítat s možností přimrznutí
brzdových špalíků k obručím kol. Před každým posunem s HV je nutné překontrolovat odlehnutí
všech brzdových špalíků od kol a podle potřeby je uvolnit.
6.2.10 Před zahájením protáčení strojvedoucí provede převzetí HV postupem podle čl. 3.6 této IN.
46
Pojem „oživení“ znamená plné převzetí odstaveného HV podle čl. 3.6.1, zároveň stacionární vyzkoušení
veškerých funkcí a řádné odstavení HV na místě původního odstavení. Cílem je nabíjení baterií, odstranění vlhkosti
pronikající do el. zařízení a trvalé udržování provozního stavu.
41 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
6.2.11 Po ukončení protáčení strojvedoucí, v omezeném rozsahu vyplývající z čl. 3.6.4, provede podle
čl. 3.15 a kap. 4 této IN odstavení HV. V knize předávky navíc uvede čas zahájení a ukončení
protáčení a údaje o teplotě chladicí vody (všech okruhů) po ukončení protáčení. Stejné povinnosti
jsou strojvedoucímu dány v případě „oživování“ elektrických HV, prováděných podle čl. 6.2.6
této IN. V „Knize předávky“ se obdobně uvede časový údaj začátku a konce „oživování“.
Strojvedoucí odstavující HV po ukončení „protáčení“ nebo „oživování“ odpovídá, vzhledem
k technickému stavu HV, že splňuje stejné podmínky provozuschopnosti jako před převzetím.
Pokud během činnosti na HV zjistí strojvedoucí závadu, postupem jako v čl. 3.15, stav oznámí a
objedná stanoveným způsobem opravu.
6.2.12 Při spouštění a za chodu SM sleduje strojvedoucí jeho chod, měřicí přístroje a funkci regulátoru
SM. V případě nestandardního chodu nebo projevu jiného nebezpečí učiní všechna dostupná
opatření, aby nedošlo k poškození SM.
6.2.13 Při protáčení SM strojvedoucí dodržuje postup: po nastartování ponechá SM ve volnoběžných
otáčkách po dobu maximálně 20 minut. Pak otáčky zvýší o přibližně 1/3 otáčkového rozsahu SM
na dobu 5 - 10 minut. Následně otáčky sníží opět na volnoběžné. Při přechodu ze zvýšených
otáček na volnoběžné krátkodobě zvýší velikost otáček až na hodnotu 2/3 otáčkového rozsahu SM,
z důvodu pročištění výfukového potrubí. Tento cyklus je periodicky opakován. Pokud je HV
vybaveno ohřevem z generátoru SM využije jej k urychlení ohřevu.
42 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
7. Přeprava nečinných a neobsazených HV ČD
Cargo, a.s. 47
7.1 Všeobecně
7.1.1 Počet neobsazených a současně nečinných HV, přepravovaných v režimu přímé odpovědnosti
strojvedoucího (vysvětlení podle pozn. pod čarou k názvu této kapitoly) pravidelným vlakem, je
omezen nejvýše na dvě. HV musí být řazena bezprostředně za obsazeným HV. HV spojená
do vícenásobného řízení „tzv. dvojče“ jsou pro tyto účely považovány za dvě neobsazená HV.
7.1.2 Strojvedoucí vlaku musí splňovat podmínku odborné způsobilosti k řízení dopravovaných
nečinných HV,
7.1.3 SOKV, při nutnosti přepravy HV jako nečinného, vždy vznese požadavek na přepravu u příslušné
PJ. Objednatelem přepravy a garantem provedení příslušných úkonů nutných k zařazení HV
do vlaku jako nečinného, je vždy PJ, v jehož obvodu se HV nachází.
7.1.4 V případě přepravy nečinného a neobsazeného HV mezi PJ, bez požadavku SOKV, je
objednatelem přepravy a garantem provedení příslušných úkonů, nutných k zařazení HV do vlaku
jako nečinného, odesílající PJ.
7.1.5 V případě přepravy HV mezi PJ, popř. lokalitami nasazení z rozhodnutí O11 (vyrovnávka HV), je
objednatelem přepravy O11 a garantem provedení příslušných úkonů, nutných k zařazení HV
do vlaku jako nečinného PJ, jejíž strojvedoucí byl pro zařazení do vlaku určen dispečerem DAC
nebo DP-VS.
7.1.6 HV se přepravují vypnutá z průběžného brždění vlaku (kromě případů dle čl. 3.1.2.3
IN KVs3-B-2010). Dále s použitím čl. 1113a. SŽDC (ČD) D2.
7.1.7 Přípravu, pro zařazení HV do vlaku jako nečinného a neobsazeného, provádí strojvedoucí a nese
plnou odpovědnost za úplné provedení všech předepsaných úkonů. U HV vyžadujících doplňující
úkony dle Přílohy č. 3 této IN, tyto úkony provede. Po provedení přípravy na přepravu
strojvedoucí provede zápis do „Knihy předávky“, uvede zde datum, své identifikační údaje, čas
47
) Všeobecně stanovená odpovědnost strojvedoucího vlaku za další HV přepravované ve vlaku podle čl. 1092 b)
ČD D2 – dopravovaná HV a čl. 1111 a) nečinné HV a zároveň neobsazené zaměstnancem CDC je znázorněna
následujícími příklady:
- HV je označené tabulkami, uzamčené, protokol o stavu HV v příloze nákladního listu. HV připravuje před
přepravou a po ukončení přepravy jiný zaměstnanec jiného právního subjektu - pro strojvedoucího vlaku
bez další odpovědnosti (jako tažené vozidlo zařazené do vlaku). Strojvedoucí nemusí mít průkaz
způsobilosti pro přepravovaný druh HV a ani znalost řady.
- HV není označeno k přepravě, strojvedoucí vlaku si sám provádí přípravu před přepravou nebo po
přepravě provádí odstavení HV v plném rozsahu. Možné je zároveň obojí. Strojvedoucí vlaku odpovídá
za HV během přepravy. Je povinen podle možností při zastavení v nácestných ŽST. provádět kontrolu
všech přidělených HV.
- HV není označeno k přepravě, přípravu před přepravou nebo po přepravě provádí jiný strojvedoucí.
v plném rozsahu. Strojvedoucí vlaku odpovídá za HV během přepravy. Je povinen podle možností
při zastavení v nácestných ŽST. provádět kontrolu všech přidělených HV.
43 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
přípravy a zápis o zhotovení „Protokolu o přípravě a přepravě HV“ dle Přílohy č. 2 této IN.
Samotné provedení předepsaných úkonů pro přepravu HV jako nečinného popíše do „Protokolu
o přípravě a přepravě HV“ a vloží jej jako záložku aktuální stránky do „Knihy předávky“.
V případě HV bez „Knihy předávky“ vyplní pouze „Protokol o přípravě a přepravě HV“
a zanechá jej na stanovišti HV. V případě, že v průběhu přepravy se nějaký údaj změní,
strojvedoucí tuto změnu dopíše do „Protokolu o přípravě a přepravě HV“ s údajem o místě a času,
kde ke změně došlo, příp. vyhotoví protokol nový.
7.1.8 Pokud je HV připravováno na přepravu externím opravcem, musí být HV ze strany ČDC převzato
a kvalita provedených prací zkontrolována strojvedoucím nebo jinou osobou znalou obsluhy
příslušné řady. Po převzetí a kontrole HV provede úkony postupem jako v čl. 7.1.7 této IN.
7.1.9 Příslušný opravce musí odsouhlasit způsobilost HV k přepravě z hlediska technického stavu HV
a jeho dílčích celků, které byly předmětem opravy, e-mailem nebo faxovou zprávou. Pokud se
na opravě podílelo nezávisle několik opravců, je třeba souhlasu všech opravců, každý za dílčí
celky, jejichž opravu prováděli. V případě, kdy jeden opravce na dílčí opravy používá služeb
dalších opravců, ale garantem opravy pro ČDC je pouze on, postačuje jeho souhlas.
7.1.10 V případě časové prodlevy delší než 24 hod. mezi přípravou a zařazením do vlaku, je třeba, u HV
vyžadujících doplňující úkony podle Přílohy č. 3 této IN, znovu zkontrolovat stav HV z hlediska
provedení těchto doplňujících úkonů před zařazením HV do vlaku dle čl. 3.6.1 této IN.
7.1.11 V případech potřeby nedoprovázených přeprav nečinných motorových nebo vícezdrojových HV
lze ponechat SM v chodu z důvodu temperování a ostatních provozních potřeb (např. dobíjení
baterii, nutnost ventilace TM apod.).
7.1.12 Ve vhodných přestávkách v době vlakové dopravy provede strojvedoucí kontrolu stavu
dopravovaných neobsazených HV. V případě potřeby si vyžádá zastavení vlaku ve vhodné
nácestné stanici. Při kontrole přepravovaných HV s nastartovaným SM podle časových možností
provede krátkodobé zvýšení otáček SM podobně jako v čl. 6.2.13 této IN.
7.1.13 Postupem stanoveným v této kapitole není vyloučeno, že nečinné a neobsazené HV bude
přepravovat strojvedoucí CDC bez průkazu způsobilosti nebo Osvědčení strojvedoucího na tento
druh a typ HV. Pro splnění podmínek podle IN PP1-B-2008 čl. 2.25.6 Přeprava kolejových
vozidel na vlastních kolech a IN KV1-B-2008 musí být HV označené tabulkami, uzamčené,
protokol o stavu HV v příloze nákladního listu. HV připravuje před přepravou a po ukončení
přepravy jiný zaměstnanec, nebo zaměstnanec jiného právního subjektu a prohlídku provádí
vozmistr. Tento postup upravuje předpis SŽDC (ČD) D2 čl. 1113.
7.1.14 V případě přepravy nečinného a neobsazeného HV, u kterého přípravu k přepravě, samotnou
přepravu i odstavení HV po provedené přepravě provádí stejný strojvedoucí, se nevyžaduje
sepsání „Protokolu o přípravě a přepravě HV. Povinnost provedení ostatních zápisů tímto není
dotčena.
7.1.15 V případě zařazení obsazených HV, spojených do vícenásobného řízení, do vlaku jako nečinných
nebo k službě pohotových nese odpovědnost za provoz těchto HV strojvedoucí tato HV
obsluhující. Před odjezdem vlaku musí zkontrolovat stav obou HV. U neobsazeného HV
vyžadujícího doplňující úkony podle Přílohy č. 3 této IN musí provést uvedené úkony.
44 (celkem 45)
PTs10-B-2011
Lokomotivní čety
Změna č. 00 účinná od 00.00.00
7.2 Omezení dopravy nečinných HV v zimních
podmínkách
7.2.1 V případě přepravy nečinných HV vybavených TM s otevřenými otvory pro výstup chladicího
vzduchu v místech se sněhovou prachovou pokrývkou nebo za deště, je třeba omezit přepravu
těchto HV na nejnižší možnou míru v počtu jízd a vzdálenosti přepravy. Důvodem je možná ztráta
izolačního stavu TM navátím sněhu a vniknutím vlhkosti dovnitř TM.
7.2.2 Při přepravě HV motorové trakce v zavodněném stavu je nutno pravidelně protáčet SM, aby
nedošlo k poškození mrazem. Toto zajišťuje strojvedoucí vlaku přepravující HV (podmínky viz
čl. 7.1.11. této IN). Zcela výjimečně při přepravě provozního HV do místa provozního nasazení
lze přepravovat HV odvodněné. Zároveň ale ještě před přepravou musí být zajištěno, kdo a jakým
způsobem provede zavodnění a zprovoznění HV po provedené přepravě v místě nasazení.
7.2.3 Pokud není možné zajistit pravidelné protáčení SM a jeho temperování během přepravy, je nutné
před přepravou při teplotách pod 5ºC provést odvodnění vodního okruhu SM. Odvodnění HV
zajistí po dohodě opravna, která zjistila závadu na HV. Při zjištění závady na činném HV mimo
opravnu, která bude vyžadovat přepravu HV jako nečinného do opravny, zajistí strojvedoucí,
připravující HV na přepravu, provedení řádného odvodnění vodního okruhu SM.
8. Závěrečná ustanovení
8.1.1 Tato IN je určena pro vnitřní potřebu ČDC.
45 (celkem 45)
Download

Lokomotivní čety - depo České Budějovice