V Hradci Králové dne 15.1.2014
Vážení členové České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii.
Vzhledem k tomu, že funkční období současného výboru a revizní komise ČSEKFT ČLS JEP v letošním roce
končí, je nutné zvolit nový výbor a revizní komisi pro následující období čtyř let, tj. do roku 2018.
Výbor rozhodl o konání voleb formou korespondenční, volby budou jednokolové a proběhnou zvlášť do
výboru a revizní komise Společnosti.
V první fázi, před zahájením vlastní volby, je třeba navrhnout kandidáty na členy výboru a na členy revizní
komise. V rámci navrhování kandidátů máte možnost navrhnout maximálně 22 kandidátů členů výboru a
11 kandidátů členů revizní komise, dle seznamu členů naší Společnosti aktualizovaného ke dni 31. 12.
2013, který je zveřejněn na webové stránce naší společnosti: http://farmspol.cls.cz/ a dále v příloze
tohoto dopisu.
Napište, prosím, na přiložené kandidátní formuláře své návrhy na členy nového výboru a revizní komise
(22 kandidátů členů výboru a 11 kandidátů členů revizní komise). Můžete uvést pouze jednoho
kandidáta, maximálně však 22 resp. 11 osob.
Navrhněte jakéhokoliv řádného člena/členku ČSEKFT, o kterém jste přesvědčeni, že bude přínosem pro
naši Společnost a předpokládáte, že by kandidaturu přijal(a). Vámi navržený člen/členka ČSEKFT může
být uveden na kandidátním formuláři jak do výboru, tak i revizní komise Společnosti.
U všech kandidátů je třeba uvést nejen jméno a příjmení, ale i místo působení (pracoviště, či bydliště),
aby byla zajištěna jejich jednoznačná identifikace.
Vyplněné kandidátky vložte do přiložené obálky s nadepsanou adresou a odešlete
nejpozději do 28.2.2014 (rozhodující je razítko pošty)!
Do voleb do výboru a revizní komise Společnosti postoupí 22 (volby výboru) resp. 11 kandidátů (volby
revizní komise) ČSEKFT s nejvyšším počtem hlasů, kteří budou se svojí kandidaturou souhlasit. V případě,
že kandidát postoupí současně do voleb jak do výboru, tak do revizní komise, musí svůj
souhlas/odmítnutí vyjádřit pro každou volbu jednotlivě.
Takto sestavené volební lístky obdržíte v březnu či začátkem dubna 2014. Předpokládaný termín
ukončení voleb a vyhlášení výsledků voleb je květen/červen 2014.
Věříme, že využijete svého práva a volbám budete věnovat pozornost. Děkujeme Vám za spolupráci.
Se srdečným pozdravem
MUDr. Jolana Cermanová, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc.MUDr. Jiří Bajgar, Drsc (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany)
PharmDr. Jana Pourová Ph.D.(Farmaceutická fakulta UK)
Členové volební komise České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
1
Dosavadní výbor a revizní komise (pracovaly v následujícím složení) Vám děkují za spolupráci.
Výbor:
Předseda společnosti:
Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
Místopředseda společnosti:
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Vědecký sekretář společnosti: Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Pokladník společnosti:
Členové výboru:
MUDr. Josef Šedivý CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Revizní komise
Předseda:
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
Členové revizní komise:
Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
2
Download

V Hradci Králové, - Česká společnost pro experimentální a klinickou