č.j.: 174 EX 75/14-80
č.o.:
USNESENÍ
Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 34 EXE
392/2014-31, které vydal Obvodní soud pro Prahu 6, dne 20.2.2014 ve prospěch oprávněného
Aktivafin s.r.o., Tovačovského 318/18, 76701, Kroměříž, IČ 29228913, zast. Mgr. Vladimír Kubík,
advokát, Masarykovo nám. 490, 76701, KROMĚŘÍŽ a v neprospěch povinného Radek Slobodzian,
Půlkruhová 167/10, 16000, Praha, nar.08.09.1976, IČ 75505657, zast. JUDr. Jan Svatopluk Bílý,
advokát, Jihlavská 823/78, 14000, Praha,
rozhodl v souladu s ustanovením zákona č. 120/2001 Sb. a současně v souladu s ustanovením § 3
odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti v platném znění,
takto:
Dražební jednání původně stanovené na den 30.9.2014 podle dražební vyhlášky ze dne 25.8.2014,
č.j. 174EX 75/14-38, se stanoví na den 8.12.2014 v 15.00 hod. na adrese Evropská 663/132, 160
00, Praha 6.
Odůvodnění:
Dne 25.8.2014 vydal soudní exekutor usnesení – dražební vyhlášku pod č.j. 174EX 75/14-38,
kterým nařídil dražbu nemovitých věcí povinného: pozemek parc. č. 198 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 94 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 167 (rodinný dům) v části
obce Vokovice, a pozemek parc. č. 199 (zahrada) o výměře 540 m2, vše zapsané na listu vlastnictví
279 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Vokovice, a to na den 30.9.2014
ve 13.00 hod. Z důvodu zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., bylo dražební
jednání odročeno na neurčito. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční řízení vedené proti
povinnému bylo skončeno, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.
V Praze dne 10.11.2014
otisk úředního razítka
Mgr. Dušan Šnaider, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Vladimíra Ondráčková
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Download

nový termín 75-14 - Mgr. Dušan Šnaider