Vizuální text se skládá z vizuálních znaků.
“Znak je skutečnost, která odkazuje k jiné
skutečnosti, zastupuje ji, označuje ji.“
Ikon
Index
Symbol
IKON
IKON
INDEX
INDEX
SYMBOL
SYMBOL
PROMĚNY SYMBOLU
PROMĚNY obsahu SYMBOLU
VYPRAZDŇOVÁNÍ
obsahů
SYMBOLU
Přestože umění často používá znaky,
nemůžeme říci, že smyslem umění je
napodobovat skutečnost. Bylo by spíše pravdivé,
že umění vytváří skutečnost úplně novou.
Obraz od Jacksona Pollocka
Umění nemusí znaky
používat vždy. Někteří
abstraktní umělci se
znakům ve svém umění
chtěli úplně vyhnout.
Nechtěli, aby v jejich umění
někdo hledal významy.
Chtěli jen působit pomocí
barev a tvarů.
Download

Ikon Index Symbol