KOMPARATIVNÍ POLITOLOGIE
sylabus pro akademický rok 2014-2015
Zimní semestr
kód: KPE/KP
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Mgr. Karel Kouba, M.A., PhD.
[email protected]
[email protected]
I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES
Kurz komparativní politologie seznamuje studenty s oblastí politické vědy, která se dnes
prakticky stala jejím sub-oborem založeném na komparativní metodě. Kurz se soustředí na
vybraná stěžejní témata komparativních analýz. Stranou ponechává témata, kterým jsou
věnovány samostatné povinné kurzy. Kurz se nejprve věnuje komparativní metodě
v politicko-vědním výzkumu. Seznamuje studenty s významnými pracemi světových autorů,
s přednostmi a příčinami častého použití komparativní metody. Zabývá se i limity, možnými
riziky a příklady nesprávné aplikace komparativní metody. Těžiště kurzu pak spočívá
v detailním studiu vybraných témat komparativních analýz: Politické strany a stranické
systémy, zájmové skupiny a systémy zprostředkování zájmů, exekutivní tělesa - prezidenti,
premiéři, vlády, charakter legislativních orgánů, prvky přímé demokracie, koalice, opozice,
státní administrativa, politické chování a politická kultura. Kurz předpokládá vstupní znalosti
studentů na úrovni bakalářských předmětů Politické teorie, Analýza politických systémů,
Západoevropské politické systémy a Východoevropské politické systémy, nebo jejich
ekvivalentů.
II. METODY VÝUKY
Výuka probíhá zejména formou seminárních diskusí a z části přednášek. Přednášky jsou
koncipovány jako úvodní seznámení s probíranou problematikou. V seminárních diskusích se
očekává aktivní účast studentů a kritická diskuse nad zadanou literaturou.
III. POŽADAVKY NA UKONČENÍ KURZU
Účast ve výuce:
Účast ve výuce je povinná, jsou tolerovány maximálně dvě absence. Obsah přednášek a
seminářů se prolíná a doplňuje. Pro úspěšné ukončení kurzu je vyžadováno pravidelné
odevzdání dvou otázek vycházejících četby, vedení semináře, aktivita v semináři a
absolvování ústní zkoušky
1
Kritéria pro hodnocení:
Otázky vycházející z četby: Každý posluchač pro každý seminář zformuluje na základě
seminární četby dvě otázky, které vycházejí z dané problematiky, doplňují další informace,
kritizují autorovo stanovisko atp. Student by v nich měl prokázat znalost a kritickou reflexi
četby. Každá z těchto otázek či zamyšlení bude mít rozsah alespoň pět vět. Vytištěné otázky
pak na konci semináře odevzdá vyučujícímu. Cílem těchto otázek je, aby studenti prokázali
porozumění seminárním textům.
Vedení semináře: Na úvodní přednášce si každý student vybere jeden seminář, na němž
bude odpovědný za vedení semináře.
Zkouška: zkouška probíhá ústní formou a ověřuje znalost přednášek a povinné četby.
Aktivita v semináři: Posluchač je povinen pravidelně číst a být schopen kriticky hodnotit
zadanou povinnou četbu. Očekává a hodnotí se aktivní účast v seminárních diskusích.
IV. OBSAH KURZU
1. TÝDEN – 22. září: Zahájení výuky na KPES – výuka se nekoná
2. TÝDEN – 29. září: Společnost a důvěra v politiku (TL)
Povinná četba:
DALTON, RUSSELL J. 2004. Democratic Challenges, Democratic Choices. The Erosion of
Political Support in Advanced Industrial Democracies. Oxford University Press. Kapitola 1: str.
1-18, kapitola 2: str. 21-54 a kapitola 9: str. 191-208.
Shromáždit a prostudovat tiskové zprávy CVVM o důvěře v politické instituce a důvěře
v demokracii v ČR.
3. TÝDEN – 6. října: Ekonomické podmínky demokratického vládnutí (KK)
Povinná četba:
Lipset, Seymour M. 1959. „Some Social Requisites of Democracy: Economic Development
and Political Legitimacy.“ American Political Science Review 53 (1), 69–105.
4. TÝDEN – 13. října: Strany v dnešní Evropě (TL)
Povinná četba:
Mair, Peter, Wolfgang C. Müller, Fritz Plasser (eds.) 2004. Political Parties and
Electoral Change. Party Responses to Electoral Markets. SAGE. Kapitoly 1 a 10: 1-19, 264274. Každý pak jednu kapitolu o jedné zemi dle vlastního výběru.
2
5. TÝDEN – 20. října: Sociální kapitál, občanská společnost a demokracie (KK)
Povinná četba:
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton:
Princeton University Press. (Pouze strany 1-16, 83-120 a 163-185, tedy kapitoly 1, 4 a 6)
Berman, Sheri. 1997. „Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic.“ World Politics
49 (3), 401-429.
Boix, Carles, Daniel N. Posner. 1998. „Social capital: explaining its origins and effects on
government performance.“ British Journal of Political Science 28 (4), 686–695.
6. TÝDEN – 27. října:
Děkanské volno
7. TÝDEN – 3. listopadu: Úloha osobností v politice (TL)
Povinná četba:
POGUNTKE THOMAS, PAUL WEBB (eds.) 2007. The Presidentialization of Politics A
Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press. Kapitoly 1 a 15: 1-25,
336-356. Plus každý jednu z kapitol o jednotlivých zemích – každý jinou.
8. TÝDEN - 10. listopadu: Pravicový extremismus (TL)
Povinná četba:
Ignazi, Pietro. 2006. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford University Press.
Kapitoly: Introduction, 2, 12, Epilogue (1-3, 20-34, 197-256), plus každý jednu z kapitol o
jednotlivých zemích – každý jinou.
Každý si k dané zemi získá informace až do současnosti.
9. TÝDEN –17. listopadu: Státní svátek – výuka se nekoná
10. TÝDEN – 24. listopadu: Vládní nestabilita v postkomunistické Evropě (KK)
Povinná četba:
Nikolenyi, Csaba. 2004. “Cabinet Stability in Post-Communist Central Europe.” Party Politics
10 (2), 123-150.
Savage, Lee . 2013. „Party System Polarisation and Government Duration in Central and
Eastern Europe.“ West European Politics 36 (5), 1029-1051.
3
Somer-Topcu, Zeynep, and Laron K. Williams. 2008. “Survival of the fittest? Cabinet duration
in postcommunist Europe." Comparative Politics 40 (3), 313-329.
11. TÝDEN – 1. prosince: Institucionální podmínky demokratického vládnutí (KK)
Povinná četba:
Mainwaring, Scott. 1993. „Presidentialism, Multipartism, and Democracy. The Difficult
Combination." Comparative Political Studies 26 (2), 198-228.
Hochstetler, Kathryn. 2006. „Rethinking Presidentialism: Challenges and Presidential Falls in
South America.“ Comparative Politics 38 (4), 401-418.
Power, Timothy J. 2010. „Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating
the Institutional Design of Brazilian Democracy.“ Bulletin of Latin American Research 29 (1),
18–33.
12. TÝDEN – 8. prosince: Co s českým politickým systémem? (TL)
Povinná četba:
Kubát, Michal. 2013. Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno: Barrister
Principal.
13. TÝDEN – 15. prosince: Defekty postkomunistického státu (KK)
Povinná četba:
Grzymala-Busse, Anna. 2006. „The Discreet Charm of Formal Institutions: Postcommunist
Party Competition and State Oversight.“ Comparative Political Studies 39 (3), 271-300.
O’Dwyer, Conor. 2004. „Runaway State Building. How Political Parties Shape States in
Postcommunist Eastern Europe.“ World Politics 56, 520–553.
4
Download

KOMPARATIVNÍ POLITOLOGIE