JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek
Vyřizuje:
Jiří Trojanovský
Linka:
Sp.zn. 143 EX 00445/12-098
558438094
[email protected]
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 4.10.2012, č.j. 29 EXE 2118/2012-8, které nabylo právní moci dne
5.12.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu Mgr. Ladislav Popek Rozhodce č.j. 883167-5/2012 ze dne
2.7.2012, který nabyl právní moci dne 16.7.2012, vykonatelného dne 20.7.2012 v právní věci
oprávněného:
AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., IČ: 26850559, Betonářská 788/1, 712 00 Slezská Ostrava,
zast. JUDr. Pavel Nastis, advokát, Sokolská třída čp. 21, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 58 209,42 Kč, nákladů soudního řízení ve výši 42 892,00 Kč, nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů této exekuce
proti povinnému:
Lukáš Malek, IČ: 76569586, narozen 1.2.1984, Erbenova čp.542, 753 01 Hranice - Hranice I-Město,
zast. Mgr. Jan Nedoma, advokát, AK Nový Malín čp.426, 788 03 Nový Malín,
ve věci prodeje nemovitých věcí povinného
ROZHODL TAKTO:
Dražba nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu), níže uvedeného povinného, a to:
nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby 29.5.2014 v 11:00 hod se odročuje na neurčito.
ID datové schránky: 94dniqp, email: [email protected], http://www.exekutorskyurad.net
tel. 558438091, fax 558438092, mobil: 604391532, IČ 72064412, zapsán u EK ČR pod ev.č. 143
Odůvodnění
Před zahájením dražby bylo soudnímu exekutorovi prokázáno, že byl podán návrh na odklad exekuce a návrh na zastavení exekuce.
Podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
v platném znění, do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o
návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.
Dále dle názoru soudního exekutora nelze v tuto chvíli předjímat, zda bude návrhu na zastavení exekuce vyhověno a provedením
dražby by mohly vzniknout nevratné důsledky.
S ohledem na shora uvedené nezbylo soudnímu exekutorovi než dražbu nemovitých věcí odročit, přičemž nový termín bude nařízen po
případném odpadnutí překážek bránících provedení dražby.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné
Ve Frýdku-Místku, dne 29.5.2014
JUDr. Jiří Trojanovský
soudní exekutor
Toto usnesení se doručuje:
AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., se sídlem Betonářská 788/1, Slezská Ostrava, PSČ 712 00, IČ: 26850559
právní zástupce JUDr. Pavel Nastis, advokát, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída čp. 21, PSČ 702 00
Lukáš Malek, bytem Erbenova čp.542, Hranice - Hranice I-Město, PSČ 753 01, IČ: 76569586, nar. 1.2.1984
Povinný:
Břetislav Malek, bytem Erbenova čp.542, Hranice - Hranice I-Město, PSČ 753 01, r.č. 610131/2085
Spoluvlastníci:
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice (soudní exekutor taktéž žádá o zveřejnění na úřední desce)
Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Hranicích
Městský úřad Hranice (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Praha 10., Na Míčánkách 2
Revírní bratrská pokladna,zdravotní pojišťovna, Michálkovická 108, 71015 Slezská Ostrava
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova ul., 293 01 Mladá Boleslav
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 10000 Praha 10, IČ: 49241397
Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Olomouci
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČ: 61859869, zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem
U Zákrutu 1778/5, Praha 10 – Záběhlice, 106 00
Ryšánková Ivona JUDr., F. Ondrůška 1545, 76861 Bystřice pod Hostýnem, nar. 1.9.1966
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary
Oprávněný:
JUDr. Jiří Trojanovský
elektronicky podepsal
kvalifikovaným certifikátem
Download

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Usnesení ROZHODL TAKTO: