ZDRAVÁ V¯ÎIVA DùTÍ A DOSPùL¯CH
Pfiedepsal Vám lékafi dietu? Nevíte si rady? PomÛÏe Vám
edice DIETA
Populární soubor lékafisk˘ch titulÛ.
Pro kaÏdou nemoc máme odborné rady lékafie a …
správnou a chutnou dietu ( )!
Právû vychází NOVINKA:
Doc. MUDr. O. Mareãková, CSc. a O. Mengerová
NEMOCI ÎALUDKU A DVANÁCTNÍKU
112 stran
ISBN 80-85936-58-5
120 stran
ISBN 8039-71-01
104 stran
ISBN 80-85936-54-2
328 stran
ISBN 80-85936-08-9
68 stran
ISBN 80-85936-68-1
116 stran
ISBN 80-85936-44-5
72 stran
ISBN 80-85936-35-6
156 stran
ISBN 978-80-85936-63-6
156 stran
ISBN 80-85936-66-7
120 stran
ISBN 80-85936-57-7
148 stran
ISBN 80-85936-65-0
64 stran
ISBN 80-85936-17-4
86 stran
ISBN 80-85936-53-4
80 stran
ISBN 80-85936-36-4
128 stran
ISBN 80-85936-41-0
ISBN 80-85936-69-8, 132 stran, 120 receptÛ
DIETA letos oslaví své 20. narozeniny!
Podûkování patfií zejména autorÛm, ktefií patfií
mezi uznávané odborníky ve svém oboru!
*
Odpovûdnost za vysokou odbornou kvalitu
garantuje redakãní rada edice DIETA.
*
Vydavatel nakladatelství
88 stran + tabulka
ISBN 80-85936-37-2
144 stran + tabulka
ISBN 80-85936-38-0
144 stran
ISBN 80-85936-40-2
80 stran
ISBN 80-85936-47-X
96 stran
ISBN 80-85936-21-6
MEDICA PUBLISHING – Pavla Momˇ
cilová
251 01 âESTLICE, V Zahradách 146, tel./fax/záznam 272 680 919
e-mail:[email protected] • Facebook: Medica Publishing
www.medicapublishing.cz
MEDICA PUBLISHING – Pavla Momˇ
cilová
www.medicapublishing.cz
251 01 âESTLICE, V Zahradách 146, tel./fax/záznam 272 680 919
e-mail:[email protected] • Facebook: Medica Publishing
K dostání u dobr˘ch knihkupcÛ, v jejich e-shopech,
v lékárnách a na www i adrese nakladatelství.
KATALOG edice DIETA
www.medicapublishing.cz
132 stran, 120 receptů
ISBN 80-85936-69-8
182 stran, 180 receptů
ISBN 80-85936-60-5
188 stran, 140 receptů
ISBN 80-85936-62-9
128 stran, 150 receptů
ISBN 80-85936-52-6
176 stran, 120 receptů
ISBN 80-85936-51-8
128 stran, 150 receptů
ISBN 80-85936-61-2
128 stran, 150 receptů
ISBN 80-85936-22-4
88 stran, 100 receptů
ISBN 80-85936-31-3
128 stran, 120 receptů
ISBN 80-9101137-8-8
Svazky edice DIETA - odborn˘ prÛvodce Va‰í dietou!
• Informace a rady lékafie o prÛbûhu, diagnostice a léãení nemoci.
• Praktická dietní doporuãení nutriãního terapeuta.
• Více neÏ 120 receptÛ. U receptÛ v˘poãet v˘Ïivov˘ch hodnot.
• VyváÏené jídelníãky a tabulky v˘Ïivov˘ch hodnot potravin.
• Informace pro zdravotnick˘ personál a studenty
Download

Narozeniny - Medica Publishing