Zápisz 2.jednáníŠkolskérady ZŠaMŠChýněveškolnímroce
2013/2014
Datumkonání: 26.2.2014
Místokonání: ZŠChýně
Přítomni:
DavidChadima
MichaelaKubišová
TerezaČápová
Hosté:
MarieUrbánková– ředitelkaZŠaMŠChýně
Zahájeníjednání:17:00hod.
Program:
1) Schváleníjednacíhořádu
2) NavýšenírozpočtuZŠ,pokutaFÚzanedodrženípodmínekdotace,vymáháníškody
3) Možnostizaměstnavatelekekontrolezaměstnanců,dodržovánípracovníhořádu,
bezpečnostveškole
4) KritériapřijetídětídoMŠ
5) Bezpečnostdětí
6) Hygienavetřídě
Kontrolazápisuz minuléhojednáníŠkolskérady (ŠR): Zápisbylzkontrolován,odsouhlasen
avšemičlenyŠR podepsán.Jednovyhotoveníbudepředánoředitelceškoly,druhézřizovateli
školyakaždýčlenŠR obdržípojednomvyhotovení.
Kontrolaúkolu: návrhyna přípravu 150.výročíškolyseodkládají napříštíjednáníŠR.Zřízení
emailové[email protected] anovýhostingwebovýchstránekškolybylosplněno.
1) SchváleníJednacíhořáduŠR
ČlenovéŠRseseznámilisezněnímJednacíhořádu Školskéradyajednohlasněho
odsouhlasiliapodepsalivedvouvyhotoveních.Jednoobdržíředitelkaškoly,druhépředseda
ŠR.
ŠRschvaluje
2) NavýšenírozpočtuZŠ,pokutaFÚzanedodrženípodmínekdotace,vymáháníškody
Ředitelkaškolyinformuje:
 ŠkolaobdrželaodFinančníhoúřaduPraha– západplatebnívýměrzanedodržení
rozpočtovékázně,konkrétněchybíobjednávkanainteraktivnítabuleanebylovyhlášeno
výběrovéřízenínadodavatele.
 Jednáseodvaplatebnívýměry,oba od FÚPraha– západatonačástky:
232.439Kččerpanýchz grantuEU
41.019Kččerpanýchz dotaceMŠMT
 Obědvědotacemusíbýtpronedodrženírozpočtovékázněnavrácenyv100%výši.
 Dáleseočekávávevýhledu30dníještě pokuta a penález FÚPraha-západzaporušení
podmínekgrantu,atov předpokládanévýšicca100.000Kč.
 Ředitelkaškolynavštívilaprávníkas žádostíoradu,najehodoporučenípodáškolaproti
platebnímvýměrům odvolání,v případězamítnutínásledněpodážádostioprominutí
pokutyapenále.Školavyužijevšechzákonnýchmožnostíprotirozhodnutínežby
přistoupilak úhraděpokutyapenále.
 Dálebyškolaměladočerpatještě40%prostředkůz tohotoschválenéhograntu,otázkou
je,zdaprojektnezastavit,pokudsev jehorealizaciobjevilytaktozávažnénedostatky.
Jednáseočástkuzhruba200.000Kč.
Chadima:existujespolečnost,kterábytuzbývajícíčástprojektůpřipravilaapředevším
garantovalajejísprávnéprovedení?
Ředitelka:bývaláředitelkaškolypaníJakubováuzavřelasmlouvusespolečnostínačást
realizace,k tézbývající,týkajícíseinteraktivníchtabulí(nakterésevztahujepokuta)nenínebo
chybítakovádokumentace.
Kubišová:Paníředitelkasehnalafirmu,kterábymonitorovacízprávuvytvořilaajepřipravena
tozrealizovat.JdeofirmuProfiŠkola.
Chadima:jefirmaProfiŠkolapojištěnaprotiškodě?Propřípad,žebysev realizaciobjevily
podobnéchyby,pokutabymělajítzanajatoufirmou,nikoliškolou.
Ředitelka:paníJakubovápodepsalasmlouvus firmouIPRV,tutosmlouvujsempředalaiFÚ
Praha-západ.Smlouvasetýkáadministraceprojektu,alepouzečástizahrnujícíŠablonypro
výuku,nikolipořízeníinteraktivníchtabulí.Totatofirmanezajišťovalaanegarantovala.Podle
mýchinformacínedostalidosudzaplacenosjednaných20.000Kč.
Čápová:částgrantutýkajícísepřípravyŠablonjetedyv pořádku,bylaprovedenaodbornou
firmou,kteráneseipřípadnouodpovědnostzašpatnourealizaci,včetněfinancování.Totéžmělo
býtprovedenonačástgrantutýkajícíseinteraktivníchtabulí,bohuželnebylonebonelzenijak
doložit.
Čápová:kdojetedyzodpovědnýzavzniklouškodu?Paníředitelkabymělainformovatotéto
vznikléškodězřizovateleškoly,tedyobecaobecbymělainformacipředatvyšetřujícím
orgánům.
Chadima:paníředitelkapředložítutoskutečnostnadnešnímjednánízastupitelstvaobce adále
budespolupracovatsezřizovatelemdovyřešení tohoto případu.
ŠRberenavědomí
3) Možnostizaměstnavatelekekontrolezaměstnanců,dodržovánípracovníhořádu,
bezpečnostveškole
Čápová:jeveškoledodržovánpracovnířádabezpečnostpráce?
Ředitelkainformujeopracovnímřádu,školeníBOZP.
ŠRprojednala
4) KritériapřijetídětídoMŠ
Ředitelkainformuje:základnídvě kritériajsoudána, a to jetrvalébydlištědítětev obciavěk
dítěte.
ŠRukládávšemčlenůmdopříštíhojednánívypracovatnávrhkritériípropřijetídítětedoMŠ
k doporučeníředitelceškoly.
ŠRodkládádo12.3.2014
5) Bezpečnostdětí
Čápovápředkládánávrhy:
 podnětodrodičůk nošeníreflexníchvestuvšechdětív ZŠaMŠ- ŠRiředitelkaškolyse
shodují,ževestyprovšechnydětijsoupředevšímčasovoukomplikacípřipřesunech.
Čápovánavrhujekompromisv řešeníbezpečnostidětíatímjsoureflexnísamonavíjecípáskyna
rukáv,kteréjsoulehké,snadnomanipulovatelnéiprodítěv prvnítřídě,skladnéafinančně
nenáročnéproškolu.Zároveňsplňujísvůjúčel,tedyzviditelněnídítětepřipřesunechzeškoly.
Členové ŠRiředitelkaškolysouhlasísezakoupenímreflexníchpásek,cenaje25Kčzakus,pan
Chadimazjistímožnostiureklamníspolečnostinadodánípáseklevnějipřípadnějako
sponzorskýdar,jednáseocca150kusůprodětizeZŠiMŠ.
 podnětodrodičůk umístěníbezpečnostníhozábradlípředbudovuškoly– Kubišová
nesouhlasís umístěnímzábradlíanilavičekpředškolu.Důvodemješpatnázkušenost
z minulýchlet,kdylavičkupředškolouvyužívalahojněmládežjakoodpočívadlo
k popíjeníalkoholu,kouřeníaužívánídrogapříležitost šikanovatmladšíděti.Dětise
samybályodejítz budovy.Vychovatelkazodpovídázadalšídětiv družiněv budově
školyanemůže opakovaně řešit předbudovoukonfliktys mládeží. Navícprostorpřed
školoubylplnýstřepůz lahví,nedopalků,odpadků.
Čápová:jetedypotřebajinakzabezpečitprostorpředškolou,dopravnímznačenímnapř.,mohla
byv tomtopodniknoutnějakékrokyobec.
Chadima:možnostíjevíce,jednosměrnáulice,převedenínapěšízónu,umístěnísvislýcha
vodorovnýchdopravníchznačekuškoly.Předložímtentonávrhzřizovateli.
Kubišová:pokudbyseměloumístitzábradlípředbudovuškoly,muselabymítobecfunkční
kamerovýsystémsezaměřenímnavchoddoškoly,abybyloprůkazné,kdojeviníkem škody
neborušípořádek.Zábradlíbymuselobýtobloukové,abybyloznemožněnonaněmsedět.
Ředitelka:zábradlítakémusíbýtmobilní,abybylomožnéhoodstranitpřipotřeběvjetído
dvoraškoly.
ŠRberenavědomíaukládáúkoly
6) Hygienavetřídě
ČápovápředkládánávrhnazakoupenízásobníkůnapapírovéručníkydotřídanaWC.
ŠRiředitelkaškolysouhlasí,jenutnéjezakoupit.Čápovápředáváředitelceškolynabídkufirmy
www.vybaveniprouklid.cz,s cenou253Kčzakus.
ŠRukládáředitelceškolyoslovit2-3firmys dotazemnakalkulacizásobníkůapotévybrat
nejvýhodnějšínabídku. ZakoupitanechatnainstalovatvevšechtřídáchanaWC.
ŠRschvalujeaukládáúkol
7) Další
ŠRukládáředitelceškolypověřitvedoucíučitelku v MŠpaníBělkovouzadáním emailových
adresrodičůdětíz MŠdokontaktníholistu.
Dáleukládápověřitučitelkuv MŠzodpovědnouzarozesíláníinformacírodičůmpřeshromadný
emailaaktualizacíobsahuwebovýchstránektýkajícíseškolky.
Příštíjednání Školskéradysekoná12.března2014v 17:00hod.v budověškoly.Ředitelkaškoly
jeznovupřizvának účasti.Programjednáníbudeupřesněn.
JednáníŠRjeukončenov18:05hod.
ZapsalaTerezaČápová.
TerezaČápová…………………………………………………….
MichaelaKubišová………………………………………………
DavidChadima……………………………………………………….
Download

Zápis z 2. jednání Školské rady ZŠ a MŠ Chýně ve školním roce