Právní novinky
Nový limit pro platby v hotovosti
upraví i ručení za DPH
Limit pro platby
Dne 6. 11. 2014 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění
v hotovosti se
některé zákony v oblasti finančního trhu, mezi nimi zákon o platebním
zpřísní
styku a zákon o omezení plateb v hotovosti.
Novela upřesňuje definici platby, kterou se do budoucna rozumí jakékoli
předání nebo převedení peněžních prostředků (s taxativně uvedenými
výjimkami). Zcela nová je povinnost pro příjemce platby, jejíž výše
stanovený limit překračuje, takovou platbu v hotovosti nepřijmout. Novela
nakonec směřuje také ke snížení limitu, stanovícího od jaké částky je
poskytovatel platby povinen provést platbu bezhotovostně, a to na
270 000 Kč (v současné době platí hranice 350 000 Kč).
Příjemce
Legislativní změna bude mít bezprostřední dopad mimo jiné i na ručení
zdanitelného plnění
příjemce zdanitelného plnění (tj. poskytovatele platby) za řádné odvedení
ručí za řádnou
DPH z tohoto plnění. Ručení ze zákona totiž vzniká plátci za splnění vícero
úhradu DPH
podmínek, určených mimo jiné právě odkazem na částku podle zákona
upravujícího
omezení
plateb
v hotovosti,
při
jejímž
překročení
je
stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Hranice ručení za
řádné odvedení DPH se v případě takových plateb sníží ze současných
700 000 Kč již na 540 000 Kč.
Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Libora Vacka na
adrese [email protected] nebo na svoji kontaktní osobu v naší
kanceláři.
Tento dokument je jenom obecným sdělením a není náhradou za detailní
právní radu v konkrétní záležitosti.
Pokud si nepřejete, aby Vám byl tento dokument zasílán, prosíme Vás,
abyste nám nesouhlas sdělili na adrese [email protected]
DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ
12. listopadu 2014
03219259, DIČ
CZ03219259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze spisová značka C 228808
Download

Pro stáhnutí DELTA legal Novinek klikněte prosím zde.