Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC CQ-C1425N .
Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC CQ-C1425N v uživatelské příručce (informace, specifikace,
bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.
Návod k použití PANASONIC CQ-C1425N
Návod k obsluze PANASONIC CQ-C1425N
Uživatelská příručka PANASONIC CQ-C1425N
Příručka pro uživatele PANASONIC CQ-C1425N
Návod na použití PANASONIC CQ-C1425N
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
Abstrakt manuálu:
Spoleãnost Panasonic nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za problémy vyplvající z nedodrÏení instrukcí uvedench v tomto manuálu. V tomto návodu jsou pouÏity
piktogramy, které Vás mají upozornit na potenciální nebezpeãí vyplvající z nesprávného zapojení kabelÛ a z nesprávné obsluhy pfiístroje. Vznam tûchto
piktogramÛ je uveden níÏe. Pro správné pouÏívání audio systému a tohoto návodu je dÛleÏité, abyste se s vznamem piktogramÛ seznámili. Dávejte pozor, aby
nedolo k pokození kabelÛ. Pfii zapojování elektroinstalace dávejte pozor, aby nedolo k pokození kabelÛ. Kabely se nesmí zachytit do karoserie vozidla,
roubÛ nebo pohyblivch dílÛ, jako jsou napfiíklad vodicí lity sedadel. Netahejte za kabely ani je neohbejte a nekruÈte. @@@@@@@@Nesprávná instalace
pfiístroje mÛÏe vést k nehodû, poruchovému provozu nebo ke vzniku poÏáru. Identifikaãní títky a jejich umístûní UPOZORNùNÍ LASEROV¯ V¯ROBEK T¤ÍDY
1 zapalování 1 Otoãte klíã v nebo ON.
svého vozu do polohy ACC ACC ON 2 Stisknûte [SRC] (PWR: Napájení). Laserov vrobek SQ VO L PUSH TUNE / TRACK FO CQ-C1425N LD ER CT/PTY
Vstraha Tento piktogram Vás upozorÀuje na dÛleÏité provozní a instalaãní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe vést k závaÏnému nebo smrtelnému
zranûní. Upozornûní SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT AUX 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 (CQ-C1425N) Návod k obsluze Vstraha Pfii pouÏívání tohoto
pfiístroje dodrÏujte ustanovení následujících vstrah: Pfii jízdû by fiidiã nemûl sledovat displej ani se systémem provádût Ïádné operace. Sledování displeje
nebo provádûní operací se systémem odvádí pozornost fiidiãe od dûní pfied vozidlem a mÛÏe zpÛsobit dopravní nehodu.
Pfiedtím, neÏ zaãnete sledovat displej nebo provádût operace se systémem vÏdy zastavte na bezpeãném místû a zatáhnûte ruãní brzdu. Tento pfiístroj je urãen
vhradnû pro pouÏití v automobilech. Nenechávejte pfiístroj zapnut po delí dobu, pokud je motor vypnut. Pokud by byl audio systém zapnut po delí dobu, mohlo
by dojít k vybití baterie. Pfii montáÏi pouÏívejte specifikované souãásti a nástroje.
Upozornûní VstraÏn títek Tento vrobek pouÏívá laserov paprsek. Provádûní operací, nastavení nebo postupÛ, které se lií od tûch uvedench v této pfiíruãce,
mÛÏe mít za následek nebezpeãné ozáfiení. Nastavení hodin Rozdíly mezi 3 modely ¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si
ho pro budoucí potfiebu. Pfiísluenství Návod k obsluze (English : YFM284C622CA) (Deutsch : YFM284C623CA) (Français : YFM284C624CA) (Nederlands
: YFM284C625CA) (Svenska : YFM284C626CA) (Italiano : YFM284C627CA) (Español : YFM284C628CA) (Dansk : YFM284C629CA) (Polska :
YFM284C630CA) (âetina : YFM284C631CA) (Magyar : YFM284C632CA) (êÛÒÒÍËÈ : YFM284C633CA) 1 TEXT Body, které je tfieba mít na pamûti pfii
vytváfiení souborÛ MP3 MP3 ¡ Pro vysoce kvalitní zvuk se doporuãuje vysoká pfienosová rychlost a vysok vzorkovací kmitoãet. ¡ Volba VBR (Promûnlivá
pfienosová rychlost) se nedoporuãuje z dÛvodu nesprávného zobrazení doby pfiehrávání a nebezpeãí pfieskakování zvuku. ¡ Kvalita zvuku pfiehrávání se lií v
závislosti na podmínkách kódování. Více podrobností viz uÏivatelská pfiíruãka vaeho kódovacího a zapisovacího softwaru. ¡ Doporuãená hodnota nastavení
pfienosové rychlosti je "128 kbps or more" (128 kbps nebo vyí) a "fixed" (pevná). Kofienová sloÏka Root Folder (Kofienov adresáfi) (Root Directory) 2
Poznámky k diskÛm CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM) Jak uchopit disk ¡ Nedotkejte se spodní strany disku. ¡ Dbejte, aby nedolo k pokrábání disku.
¡ Neohbejte disk. ¡ Pokud disk nepouÏíváte, uloÏte ho do obalu. Potitûná strana 4 3 Volba sloÏky Folder Selection V order In thepofiadí 1 VolbaSelection File
souboru V order In thepofiadí 8 âitûní jednotky (FX0214C384ZB) 5 6 MnoÏství: 1 dát Návod k montáÏi (English, Deutsch, Français, Nederlands :
YFM294C078CA) (Svenska, Italiano, Español, Dansk : YFM294C079CA) (Polska, âetina, Magyar, êÛÒÒÍËÈ : YFM294C080CA) MnoÏství: 1 âelní rámeãek
(YFC054C079YA) Nenechávejte disky na tûchto místech: ¡ Na pfiímém sluneãním svûtle ¡ PoblíÏ topení v automobilu ¡ Na pranch a vlhkch místech ¡ Na
sedadlech a na palubní desce MnoÏství: 1 Napájecí kabel (YEAJ02874) Pojistka 8 7 Pokud dojde ke spálení pojistky, zkontaktujte prodejce nebo autorizované
servisní stfiedisko Panasonic. Strom Tree 8 8 (Max.) (max.) Veobecnû Poznámkas k MP3 Dálkov ovládaã (volitelnû) ¡Tento návod k obsluze vysvûtluje funkce
tlaãítek na hlavní jednotce pfiístroje.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
(Ostatní funkce nejsou uvedeny.) Poznámka: U Vaeho prodejce mÛÏete zakoupit i dálkov ovládaã (volitelné pfiísluenství). (CA-RC80N) (CA-RC80N) [PWR]
(Power - Napájení) se jednotka zapíná a vypíná. [MODE] zvolí reÏim (Source - Zdroj).
[BAND] e volí pásmo zdroje rádiového vysílání, Je-li zdrojem zvuku pfiehrávaã, pfiepíná tlaãítko mezi pfiehráváním disku a pauzou, se u zdroje rádiového
vysílání aktivuje funkce APM. (Stisknûte jej a podrÏte po dobu delí neÏ 2 vtefiiny.) [MUTE] se zapíná a vypíná ztlumení. POWER PWR MUTE Nepite na disky
nic pomocí pera s tvrdm hrotem apod., ani na potitûnou stranu.
¡ Pfii pfiehrávání nûkterch diskÛ CD-R a CD-RW vypálench na domácím poãítaãi mÛÏe dojít k problémÛm zpÛsobenm technikou vypálení, prachem, otisky
prstÛ, pokrábáním apod. na povrchu disku. ¡ Disky CD-R a CD-RW jsou ménû odolné vÛãi vysokm teplotám a vysoké vlhkosti, neÏli bûÏné hudební disky.
Pokud je necháte po delí dobu v autû, mÛÏe dojít k jejich pokození, a nebude moÏné je pfiehrávat. ¡ Nûkteré disky CD-R a CD-RW nelze pfiehrávat kvÛli
nekompatibilitû vypalovacího softwaru, vypalovací mechaniky a datovch médií.
¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CD-RW, jejichÏ vypalování nebylo uzavfieno. ¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CDRW, které obsahují jiná data, neÏli digitální stopy CD-DA nebo soubory ve formátu MP3. ¡ Pfii manipulaci s disky CD-R a CD-RW dodrÏujte tyto pokyny.
Tato jednotka je vybavena snímatelnm ãelním panelem. Po sejmutí tohoto ãelního panelu je jednotka zcela neschopná provozu. VOL MODE [VOL}] [VOL{]
slouÏí k nastavení hlasitosti. [TUNE ]] [TUNE [] sníÏení/zvení frekvence (PodrÏte tlaãítko po dobu delí neÏ 2 vtefiiny a uvolnûte jej pro ladûní s
vyhledáváním.) Tlaãítka [6] a [7] slouÏí v reÏimu pfiehrávání k pfiechodu na pfiedcházející/následující skladbu/soubor. Pokud nûkteré z nich podrÏíte delí
dobu, bude se disk rychle "pfietáãet" smûrem dozadu/dopfiedu. TUNE TRACK BAND Poznámky k diskÛm CD-R a CD-RW CAR AUDIO Podporované
systémy souborÛ ISO 9660 úroveÀ 1/úroveÀ 2, rozífiení Apple dle ISO 9660, Joliet, Romeo Poznámka: Mezi nepodporované systémy souborÛ patfií Apple
HFS, UDF 1,50, MIX reÏim CD a CD Extra.
¡ MP3 Název sloÏky Název souboru Rádio Kompresní formáty (Doporuãení: "Body, které je tfieba mít na pamûti pfii vytváfiení m panelu ani na hlavní
jednotce, protoÏe by to mohlo mít za následek patnou elektrickou vodivost. ¡ V pfiípadû zanesení kontaktÛ neãistotou nebo jinmi cizími látkami je oãistûte
ãistm suchm hadfiíkem. Copyright Pfiehrávaã kompaktnich diskÛ SEL Pfii instalaci tohoto pfiístroje dodrÏujte následující pokyny: Pfied zapoãetím instalace
odpojte kabel od záporného () pólu baterie. Pokud byste pfied instalací kabel od záporného () pólu baterie neodpojili, mohlo by dojít k úrazu elektrickm
proudem. U nûkterch automobilÛ vybavench elektronickm bezpeãnostním systémem vyÏaduje odpojení baterie speciální postup. NEDODRÎENÍ TOHOTO
POSTUPU MÒÎE ZPÒSOBIT NEÚMYSLNOU AKTIVACI ELEKTRONICKÉHO BEZPEÂNOSTNÍHO SYSTÉMU, COÎ MÒÎE VÉST K PO·KOZENÍ
AUTOMOBILU NEBO K ZÁVAÎNÉMU AÎ SMRTELNÉMU ZRANÙNÍ. Nevystavujte pe;rování, pedály, airbag, atd.) pro zapojení elektroinstalace nebo pro
upevnûní tohoto vrobku nebo jeho pfiísluenství. MontáÏní celek kazetové jednotky (horní strana v jednotce) Hodiny pouÏívají 24-hodinov systém. Poznámky: ¡
AÏ se na displeji objeví "NO CT" (CT: Clock Time), nastavte hodiny.
¡ Pokud jednotka pfiijme vysílání rádiovch datovch sluÏeb v reÏimu FM, nastaví se hodiny díky ãasové sluÏbû automaticky. ¡ Chcete-li rychle pfiecházet mezi
ãísly, stisknûte a podrÏte tlaãítko []] nebo [[]. 4 Nastavte hodinu. Hodina je zadaná. [[]: posune nastavení o jednu hodinu dopfiedu.
[]]: posune nastavení o jednu hodinu dozadu. 5 Stisknûte tlaãítko [DISP]. Minuty blikají. Minuty jsou zadané. 1Zvolte rádiov reÏim AM.
(a "Rádio (AM 6 Nastavte minuty. [LW/MW]/FM)") 2 Stisknûte tlaãítko [DISP]. (zobrazení hodin) [[]: posune nastavení o jednu minutu dopfiedu. []]: posune
nastavení o jednu minutu dozadu. ChraÀte diskovou mechaniku. Nezasunujte Ïádné cizí pfiedmûty do otvorÛ v tomto pfiístroji. Nedemontujte ani neupravujte
pfiístroj. Nedemontujte ani neupravujte pfiístroj a nepokouejte se ho sami opravit. Pokud pfiístroj vyÏaduje opravu, zkontaktujte prodejce nebo autorizované
servisní stfiedisko Panasonic. NepouÏívejte pfiístroj, pokud není v pofiádku.
Pokud je pfiístroj pokaÏen (nezapíná se, neozvá se Ïádn zvuk apod.) nebo pokud je jinak ohroÏena jeho funkãnost (jsou v nûm cizí pfiedmûty nebo voda,
vychází z nûj koufi nebo zápach apod.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
), okamÏitû ho vypnûte a zkontaktujte prodejce. Je zakázáno instalovat jakékoli souãásti pfiístroje na kryt airbagu nebo na místa, kde by souãásti pfiístroje
pfiekáÏely roztaÏení airbagu. Pfied zapoãetím instalace pfiístroje zkontrolujte, kudy vedou kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je umístûna palivová
nádrÏ, apod. Pokud pfii upevÀování pfiístroje a jeho souãástí musíte udûlat zásah do karoserie vozidla, nejprve zkontrolujte, kudy vedou svazky kabelÛ,
kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je umístûna palivová nádrÏ atd. Poté udûlejte otvor do karoserie zvenku, pokud je to moÏné. Pfii instalaci tohoto
pfiístroje dodrÏujte ustanovení následujících upozornûní: MontáÏ a zapojení elektroinstalace by mûl provádût kvalifikovan pracovník servisu. Instalace tohoto
pfiístroje vyÏaduje zvlátní odbornost a zkuenosti. Aby byla zajitûna maximální bezpeãnost, pfiístroj by mûl nainstalovat pfiímo prodejce.
Spoleãnost Panasonic nezodpovídá za problémy vyplvající z instalace, kterou provedete sami. Z bezpeãnostních dÛvodÛ si nasaìte rukavice. Pfied instalací se
ujistûte, Ïe kabeláÏ jednotky je kompletnû zapojena. Abyste zabránili pokození jednotky, nepfiipojujte k ní silov konektor do té doby, neÏ bude kabeláÏ
kompletnû zapojena. K jedné sadû reproduktorovch kabelÛ nepfiipojujte více neÏ jeden reproduktor (s vjimkou pfiipojení vkového reproduktoru).
Pfiedtím, neÏ zaãnete ãíst tuto pfiíruãku Spoleãnost Panasonic Vás vítá do stále se rozrÛstající rodiny uÏivatelÛ naich elektronickch vrobkÛ. SnaÏíme se
poskytnout Vám vekeré vhody piãkovch elektronickch a mechanickch zafiízení vyrobench z peãlivû vybíranch souãástí a sestavench lidmi, ktefií jsou hrdí na
reputaci, kterou jejich práce pfiinesla naí spoleãnosti. Jsme si jisti, Ïe tento pfiístroj Vám poskytne mnoho hodin zábavy a Ïe poté, co se seznámíte s jeho
kvalitou a spolehlivostí, budete i Vy pyní na to, Ïe jste se stali ãleny naí rodiny. 7 Stisknûte tlaãítko [DISP]. Dokonãeno 3 PodrÏte tlaãítko [DISP] stisknuté po
dobu delí neÏ 2 vtefiiny.
Hodina bliká. Pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace pfiístroje dodrÏujte tyto pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace
pfiístroje by mohlo vést k nehodû nebo ke vzniku poÏáru. Tento návod k pouÏití se tká tûchto 3 modelÛ: CQ-C1425N/C1415N a CQ-C1405N. Pokud není
uvedeno jinak, na vech obrázcích v tomto návodu je znázornûn model CQ-C1425N. V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi vemi 3 modely. Pojistku
by mûl vymûÀovat kvalifikovan pracovník servisu. Pokud dojde ke spálení pojistky, odstraÀte pfiíãinu této poruchy a nechte pojistku vymûnit kvalifikovanm
pracovníkem servisu. Nesprávná vmûna pojistky by mohla vést ke vzniku koufie, poÏáru a k pokození zafiízení. Nikdy neinstalujte pfiístroj na místo, kde by
pfiekáÏel ve vhledu z vozidla.
Nikdy nerozdvojujte pfiívodní kabel, abyste s ním napájeli i jiné zafiízení. Po montáÏi a po zapojení elektroinstalace zkontrolujte, zda ostatní elektrické
pfiístroje a zafiízení fungují správnû. Pokud byste tato zafiízení pouÏívali i za abnormálních provozních podmínek, mohlo by to vést ke vzniku poÏáru, k úrazu
elektrickm proudem nebo k dopravní nehodû. Funkce Modely CQ-C1425N Modrá âervená CQ-C1415N âerná âervená CQ-C1405N âerná Zelená Informace
pro uÏivatele k likvidaci elektrickch a elektronickch zafiízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v prÛvodních dokumentech znamená, Ïe pouÏité
elektrické a elektronické vrobky nesmí bt pfiidány do bûÏného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnovû a recyklaci doruãte tyto vrobky na urãená
sbûrná místa, kde budou pfiijata zdarma. Alternativnû v nûkterch zemích mÛÏete vrátit své vrobky místnímu prodejci pfii koupi ekvivalentního nového
produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomÛÏete zachovat cenné pfiírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadÛ na Ïivotní
prostfiedí a lidské zdraví, coÏ by mohly bt dÛsledky nesprávné likvidace odpadÛ. Dalí podrobnosti si vyÏádejte od místního úfiadu nebo nejbliÏího sbûrného
místa. Pfii nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou bt v souladu s národními pfiedpisy udûleny pokuty. Barva podsvícení LCD displeje Barva
podsvícení tlaãítek (vjimka: tlaãítko pro vbûr zdroje) Tento vrobek je shodn s typem schválenm Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.
j.1964/2004-150-SCH2. TEXT Pfied instalací pfiístroje v automobilu vybaveném airbagem (airbagy) zkontrolujte vstrahy a upozornûní dané vrobcem
automobilu. Zajistûte, aby kabely nepfiekáÏely pfii fiízení nebo pfii nastupování a vystupování z vozidla.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
Vechny odkryté ãásti vodiãÛ odizolujte, aby nedolo ke zkratu.
Pro podnikové uÏivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zafiízení, vyÏádejte si potfiebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platn jen v Evropské unii. Chcete-li tento vrobek zlikvidovat,
vyÏádejte si potfiebné informace o správném zpÛsobu likvidace od místních úfiadÛ nebo od svého prodejce. PAN EUROPEAN GUARANTEE Poznámka:
(Záruãní list) ¡ âíslo v závorkách pod názvem jedMnoÏství: 1 notlivch dílÛ je ãíslo dílu pro údrÏbu a Instalaãní sada (ZZBISC1021N-J) servis. OdjiÈovací
destiãky ¡ Pfiísluenství a ãísla dílÛ pfiísluenství se v dÛsledku novch zlepení mohou MnoÏství: 2 mûnit bez pfiedchozího upozornûní.
MontáÏní roub ¡ âelní rámeãek a montáÏní zásuvka jsou z vroby namontované na hlavní jedMnoÏství: 1 notku pfiístroje. MontáÏní zásuvka Poznámky k diskÛm
Pokud pouÏíváte komerãnû vyrobené disky, musí bt oznaãeny jednou ze znaãek uvedench napravo. Nûkteré hudební disky s ochranou proti kopírování nebude
moÏné pfiehrávat. Poznámky k MP3 Poznámka: Software pro kódování a zapisování MP3 se s touto jednotkou nedodává. ÚdrÏba Pofiadí volby sloÏek /
Pofiadí pfiehrávání souborÛ Vrobek, kter jste si zakoupili, byl navrÏen tak, aby vyÏadoval minimální údrÏbu. Pro pravidelné ãitûní jeho vnûjího povrchu
pouÏívejte mûkk hadfiík. Nikdy nepouÏívejte technick benzín, fiedidlo ani jiná rozpoutûdla. Technické údaje Napájení Spotfieba proudu Rozsah nastavení tónÛ
Rozmûry (ífika x vka x hloubka) Hmotnost Maximální vkon Vkon Impedance reproduktorÛ Vstupní napûtí pfiedbûÏného zesílení Vstupní impedance
pfiedbûÏného zesílení Pfiední vstup AUX Impedance vstupu Pfiípustn externí vstup Konektor 12 V DC (11 16 V DC), zkuební napûtí 14,4 V, negativní
uzemnûní Ménû neÏ 2,2 A (reÏim CD; 0,5 W 4 kanály) Hluboké tóny: ±12 dB pfii 100 Hz, Vysoké tóny: ±12 dB pfii 10 kHz 178 x 50 x 155 mm 1,3 kg 50 W x 4
(pfii 1 kHz), ovladaã hlasitosti na maximum 22 W x 4 (DIN 45 324, pfii 4 ) 48 2,5 V (reÏim CD, 1 kHz, 0 dB) 200 10 k 2,0 V 3,5 mm MnoÏství: 1 Pouzdro na
snímateln ovládací panel (YFC054C061ZB) ·títky vytisknuté na tiskárnû, ochranné povlaky nebo vrstvy Disky nepravidelnch tvarÛ Tree 1 Tree Tree 3 Tree 4
Strom 1 Strom22 Strom 3 Strom 4 Vstraha ¡ PouÏívejte pojistky se stejnou klasifikací (15 A). Pokud byste pouÏili jinou pojistku nebo dokonce Ïádnou pojistku,
mohlo by dojít ke vzniku poÏáru nebo k pokození pfiístroje. Pokud se i novû vymûnûná pojistka spálí, zkontaktujte autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
stereo, mini kolíky âitûní disku Disk otfiete suchm, mûkkm hadfiíkem, rovnm pohybem od stfiedu k okraji. Maximální poãet souborÛ/sloÏek ¡ Maximální poãet
souborÛ: 999 ¡ Maximální poãet souborÛ v jedné sloÏce: 255 ¡ Maximální hloubka stromÛ: 8 ¡ Maximální poãet sloÏek: 255 (vãetnû kofienové sloÏky)
Poznámka: ¡Tato jednotka poãítá sloÏky bez ohledu na pfiítomnost nebo nepfiítomnost souborÛ MP3. ¡ Neobsahuje-li zvolená sloÏka Ïádné soubory MP3,
pfiehrají se nejbliÏí soubory MP3 v pofiadí pfiehrávání. ¡ Pofiadí pfiehrávání se mÛÏe pfii pouÏití stejného disku u jinch MP3 pfiehrávaãÛ liit. ¡ Pfii zobrazení
názvu kofienové sloÏky se na displeji zobrazí "ROOT". MnoÏství: 1 dát MnoÏství: 1 Upozornûní Disk s nalepenm títkem nebo lepicí páskou Popraskan,
pokrában nebo odtípnut disk ¡ Nikdy nepfiifiazujte pfiíponu ".mp3" k souborÛm, které nejsou ve formátu MP3. Takové soubory by mohly zpÛsobit pokození
reproduktorÛ nebo i vaeho sluchu. <Správnû> <Chybnû> Systém proti krádeÏi Vzorkovací kmitoãet âíslicovû analogov konvertor Typ snímání Svûteln zdroj
Vlnová délka Frekvenãní odezva Pomûr signálu a umu Celkové harmonické zkreslení Pomalé a rychlé kolísání vky tónu Odstup kanálÛ Osminásobné
pfievzorkování Jednobitov systém s ãíslicovû analogovm konvertorem Astigmatické se tfiemi paprsky Polovodiãov laser 790 nm 20 Hz 20 kHz (±1 dB) 96 dB
0,01 % (1 kHz) Nedosahuje mûfiitelnch mezní hranic 75 dB FM Sejmutí Nasazení Bez záruky Ve uvedené informace odpovídají naim zjitûním z Záfií 2006.
Nepfiedstavují Ïádnou záruku na schopnost pfiehrávat a zobrazovat formát MP3.
1 Vypnûte napájení. 2 Stisknûte tlaãítko [ odklopí. 1 NasuÀte levou stranu ãelního panelu na ].
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
âelní panel se místo. Frekvenãní rozsah VyuÏitelná citlivost Stereo odstup 87,5 MHz 108 MHz 6 dB/µV (odstup signálu a umu 30 dB) 35 dB (pfii 1 kHz) 531
kHz 1 602 kHz 28 dB/µV (odstup signálu a umu 20 dB) 153 kHz 279 kHz 32 dB/µV (odstup signálu a umu 20 dB) AM (MW) Frekvenãní rozsah VyuÏitelná
citlivost 2 [ ] Technologie MPEG Layer-3 na komprimaci zvuku se pouÏívá v licenci spoleãností Fraunhofer IIS a Thomson.
3 Zatáhnûte za nûj smûrem k sobû. 4 UloÏte ãelní panel do pouzdra. 1 Zatlaãte na prav konec ãelního panelu tak, abyste uslyeli cvaknutí. AM (LW)
Frekvenãní rozsah VyuÏitelná citlivost 2 1 Poznámka: ¡ Z dÛvodu moÏnch vylepení je zmûna technickch údajÛ a konstrukce vyhrazena bez pfiedchozího
upozornûní. ¡ Nûkteré obrázky a ilustrace v této pfiíruãce se mohou liit od vrobku, kter jste si zakoupili.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://panasonic.net YFM284C631CA PTW1206-1106 Forma do âína 2 Veobecnû Otoãn ovladaã [VOL]
(Volume - Hlasitost) âidlo dálkového ovládání pro volitelnou dálkovû ovládanou jednotku (CA-RC80N). Rádio (AM [LW/MW]/FM) *AUX IN: Zobrazení
zdroje rádiového vysílání Tlaãítkem [BAND] e volí pásmo zdroje rádiového vysílání. Tlaãítkem (APM) (Auto Preset Memory Automaticky pfiednastavená
pamûÈ) se u zdroje rádiového vysílání aktivuje funkce APM. (Stisknûte jej a podrÏte po dobu delí neÏ 2 vtefiiny.) SQ Pfiehrávaã kompaktních diskÛ v pfiípadû
pfiíjmu stereo signálu FM svítí. [DISP] (Display Displej) (CT(Clock Time))/ PTY (Program Type)) se pfiepíná zobrazení informací na displeji. nastaví ãas na
hodinách.
zvolí druh programu. Pásmo Frekvence Pfiednastavené ãíslo Zmûna zobrazení Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení. ReÏim AM (LW/MW):
Pásmo/frekvence CT (Clock Time - Hodiny) ReÏim FM (bez RDS): Pásmo/frekvence (Stereo) indikátor Otvor na disk Do tohoto otvoru se disky zasunují tak,
aby potitûná strana smûfiovala nahoru. Poznámka: Pfiehrávání disku, na kterém jsou uloÏena jak data ve formátu CD-DA, tak data ve formátu MP3 nebude
moÏná probíhat normálnû. Zobrazení reÏimu CD-DA Indikátor pfiehrávání v náhodném pofiadí Doba pfiehrávání âíslo skladby Tlaãítka [6] a [7] slouÏí v
reÏimu pfiehrávání k pfiechodu na pfiedcházející/následující skladbu/soubor. Pokud nûkteré z nich podrÏíte delí dobu, bude se disk rychle "pfietáãet" smûrem
dozadu/dopfiedu. Tlaãítkem [u] (Eject - Vysunout) se vysouvá disk. Tlaãítkem [DISP] (Display Displej ) se pfiepíná zobrazení informací na displeji. Zmûna
zobrazení Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení. Pfiehrávaã kompaktních diskÛ Pfiehrávaã kompaktních diskÛ (disk MP3): (disk CD-DA):
Normální Normální Doba pfiehrávání Název sloÏky/Album* Název souboru/Název alba, interpret* Zobrazení zdroje pfiehrávání Potitûnou stranou nahoru SQ
Indikátor opakovaného pfiehrávání Tlaãítkem [MUTE] se zapíná a vypíná ztlumení.
Tlaãítkem (SQ) (Kvalita zvuku) (SQ) se volí typ zvuku (SQ). (Stisknûte jej a podrÏte po dobu delí neÏ 1 vtefiina.) Název disku Název skladby VO L PUSH FO
TUNE / TRACK TUNE / TRACK CQ-C1425N ER LD CT/PTY VO L PUSH FO CQ-C1425N ER LD CT/PTY SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT AUX
1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj) se volí zdroj zvuku. Zobrazení reÏimu MP3 v pfiípadû zapnutí náhodného
pfiehrávání/opakování/prohledávání sloÏky. âíslo sloÏky âíslo souboru Hodiny SEL rozsvítí se, kdyÏ je aktivována funkce ztlumení (MUTE).
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj) se volí zdroj zvuku. Tlaãítkem [PWR] (Power - Napájení) se jednotka zapíná a vypíná. Upozornûní Pfied zapojením jacku
do konektoru AUX nastavte dostateãnû nízkou úroveÀ hlasitosti. *[AUX] (AUX IN) Pfiipojení vstupního konektoru externího audio zafiízení (napfi. MP3
pfiehrávaã s pamûtí RAM, s harddiskem, apod.
) (Dalí podrobnosti Návod k montáÏi) (TA)/(AF) stfiídavû zapíná a vypíná funkci TA. zvolí jeden z reÏimÛ AF. Tlaãítka pfiedvoleb [1] aÏ [6] se volí
pfiednastavená stanice zdroje rádiového vysílání a pfiednastavuje se jím stávající stanice. (Stisknûte jej a podrÏte po dobu delí neÏ 2 vtefiiny.) [TUNE ]]
[TUNE [] sníÏení/zvení frekvence (PodrÏte tlaãítko po dobu delí neÏ 0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro ladûní s vyhledáváním.) TUNE / TRACK FO SEL SCROLL
TA/AF RANDOM SCAN REPEAT AUX 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 SQ PS CT ReÏim RDS: PS (Název programové sluÏby) Pásmo/frekvence CT Je-li zdrojem zvuku
pfiehrávaã, pfiepíná tlaãítko (y / 5) (Pause/Play) mezi pfiehráváním disku a pauzou.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
VO L PUSH CQ-C1425N ER LD CT/PTY Hodiny *Zap/Vyp pfiíznaku ID3 Indikátor opakovaného pfiehrávání Indikátor pfiehrávání v náhodném pofiadí
Stisknûte tlaãítko [3] a podrÏte jej po dobu delí neÏ 2 vtefiiny. SEL SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT AUX 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 ukazatel Tlaãítkem
[3] (SCROLL) se roluje informacemi zobrazenmi na displeji. Tlaãítkem [SRC] Tlaãítky [{] [}] (Source - Zdroj) se pfiechází na pfiedcházející/následující
sloÏku. se volí zdroj zvuku.
Tlaãítkem [4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT) se zapínají/vypínají jednotlivé reÏimy pfiehrávání. Na displeji se zobrazí název alba, název skladby a
jméno interpreta . (implicitní nastavení) Na displeji se zobrazí název sloÏky/název souboru. Zap/Vyp napájení Otoãte klíã v zapalování svého vozu do polohy
ACC nebo ON. Ztlumení ZAP: Stisknûte tlaãítko [MUTE]. ( rozsvítí se.) 1 Stisknutím tlaãítka [SRC] zvolte zdroj rádiového vysílání. 3 Zvolte stanici.
Nastavení frekvence [TUNE ]]: NiÏí [TUNE []: Vyí Poznámka: PodrÏte jedno z tlaãítek po dobu delí neÏ 0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro ladûní s vyhledáváním.
V reÏimech AM (LW/MW), FM1, FM2 a FM3 lze pfiednastavit aÏ 6 stanic.
Pfiednastavené stanice lze poté jednodue vyvolat stisknutím tlaãítek [1] aÏ [6]. Náhodné pfiehrávání, opakování, prohledávání Veobecné provozní operace
Zapnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC] (PWR). Vypnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC] (PWR) a podrÏte jej po dobu delí neÏ 1 vtefiina. VYP: Stisknûte
tlaãítko [MUTE] znova. 2 Stisknutím tlaãítka [BAND] zvolte pásmo.
Upozornûní Ruãní pfiednastavení stanic Poznámka: ¡ Chcete-li rolovat textem, stisknûte tlaãítko [3] (SCROLL). ¡ Nejsou-li na disku Ïádné informace, zobrazí
se na displeji "NO TEXT". ¡ VloÏíte-li do jednotky 8 cm disk a nemÛÏete-li jej vysunout, vypnûte ACC svého vozu a zase jej zapnûte. Poté stisknûte tlaãítko [u]
(Eject - Vysunout). ¡ Do otvoru na disky nevsunujte cizí pfiedmûty.
SQ (Kvalita zvuku) SQ je funkce, s jejíÏ pomocí lze stisknutím tlaãítka vyvolat rÛzné typy zvuku podle typu hudby, kterou posloucháte. Stisknûte a drÏte
tlaãítko [SQ] po dobu delí neÏ 1 sekunda a zvolte typ zvuku: (FLAT) nevrazná frekvenãní odezva: nezvrazÀuje Ïádnou ãást zvuku. (implicitní nastavení)
(ROCK) rychl a siln zvuk: nadsazuje hluboké tóny a vysoké tóny. (POP) hlubok zvuk s irokm rozsahem: mírnû zvrazÀuje hluboké tóny a vysoké tóny.
(VOCAL) jasn zvuk: zvrazÀuje stfiední tóny a mírnû i vysoké tóny. Volba zdroje zvuku Chcete-li zmûnit zdroj zvuku, stisknûte tlaãítko [SRC]. Volba
pfiednastavené stanice Automaticky pfiednastavená pamûÈ (APM) 1 2 Stisknûte jedno z pfiednastavench tlaãítek Nalaìte nûjakou stanici. [1] aÏ [6] a podrÏte
jej na dobu delí neÏ 2 vtefiiny. ¡ Pokud ukazatel svítí, nevkládejte . ¡ Viz oddíly "Poznámky k diskÛm" a "Poznámky k MP3".
¡ Tato jednotka nepodporuje 8 cm disky. Náhodné pfiehrávání Vechny dostupné písnû (skladby/soubory) se pfiehrají v náhodném pofiadí. Opakované
pfiehrávání sloÏky (MP3) Zopakuje se aktuální sloÏka. Stisknûte tlaãítko [4] (RANDOM). Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit, stisknûte toto tlaãítko znova.
Stisknûte tlaãítko [6] (REPEAT) a podrÏte jej po dobu delí neÏ 2 vtefiiny. Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit, stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova. Provozní
postup Pfiednastavování stanic Rádio Pfiehrávaã kompaktních diskÛ * AUX IN Chcete-li naladit nûkterou z pfiednastavench stanic, stisknûte odpovídající
pfiednastavené tlaãítko [1] aÏ [6]. Po provedení této operace se stanice s dobrm signálem automaticky uloÏí v pfiednastavené pamûti. 1 Zvolte pásmo.
2 Stisknûte tlaãítko [BAND] (APM) a podrÏte jej stisknuté po dobu delí neÏ 2 vtefiiny. Vysílání kaÏdé z pfiednastavench stanic s nejlepím signálem je po jejich
pfiednastavení (SCAN) pfiijímáno po dobu 5 vtefiin. Chcete-li prohledávání zastavit, stisknûte jedno z tlaãítek [1] aÏ [6]. Poznámky: ¡ Nové stanice pfiemaÏou
stávající uloÏené stanice. ¡ Pfii nastavování stanic bez RDS do pfiedvolby vypnûte reÏim AF.
(a úroveÀ AF) 1 Stisknutím tlaãítka [SRC] vyberte jako zdroj zvuku pfiehrávaã kompaktních diskÛ. (jednou blikne) Volba sloÏky (MP3) Pfiehrávaã
kompaktních diskÛ (disk MP3): Stisknûte tlaãítko [{] / [}]. Se pfiechází na pfiedcházející/následující sloÏku. 2 Zvolte poÏadovanou ãást disku. Provozní
postups Volba skladby/souboru Stisknûte tlaãítko [6] / [7].
Poznámka: Pokud nûkteré z nich podrÏíte delí dobu, bude se disk rychle "pfietáãet" smûrem dopfiedu/dozadu.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
Prohledávací pfiehrávání Náhodné pfiehrávání sloÏky (MP3) Vechny dostupné soubory ve stávající sloÏce se pfiehrají v náhodném pofiadí. Pfiehraje se
prvních 10 vtefiin kaÏdé písnû (skladby/souboru) za sebou. Nastavení hlasitosti (Rozsah nastavení: 0 aÏ 40, implicitní nastavení: 18) Otoãte voliãem [VOL]
(Volume - Hlasitost). Poznámka: Nové stanice pfiemaÏou stávající uloÏené stanice. Stisknûte tlaãítko [5] (SCAN). Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit,
stisknûte toto tlaãítko znova. Pauza Stisknûte tlaãítko [BAND] (y / 5). Chcete-li pauzu zruit, stisknûte toto tlaãítko znova. Stisknûte tlaãítko [4] (RANDOM) a
podrÏte jej po dobu delí neÏ 2 vtefiiny.
Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit, stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova. Pfiehrávaã kompaktních diskÛ (disk CD-DA): Pfiedcházející/následující skladba
Opakované pfiehrávání Zopakuje se stávající píseÀ (skladba/soubor). Prohledávací pfiehrávání sloÏky (MP3) Z následující sloÏky se pfiehraje prvních 10
vtefiin prvního souboru v kaÏdé sloÏce. Nahoru DolÛ Poznámka: Nastavení SQ, hlubokch tónÛ a vysokch tónu se vzájemnû ovlivÀují. ZpÛsobí-li takov
vzájemn vliv zkreslení audio signálu, proveìte nové nastavení hlubokch/vysokch tónÛ nebo hlasitosti. Pfiehrávaã kompaktních diskÛ (disk MP3):
Pfiedcházející/následující soubor Stisknûte tlaãítko [6] (REPEAT). Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit, stisknûte toto tlaãítko znova. Stisknûte tlaãítko [5]
(SCAN) a podrÏte jej po dobu delí neÏ 2 vtefiiny. Chcete-li náhodné pfiehrávání zruit, stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova. ¤eení problémÛ Máte-li
podezfiení, Ïe nûco nefunguje správnû Proveìte kontrolu a pfiijmûte níÏe uvedená opatfiení.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Pochopte prosím, Ïe pokud není sluÏba RDS k dispozici v oblasti, kde se nacházíte, nebudou k dispozici ani
následující sluÏby. Následující funkce jsou k dispozici pfii pfiíjmu stanic RDS. ¡ Je-li jednotka v jiném reÏimu, potom se pfii zapnutí TA automaticky pfiepne na
rádiov reÏim a jakmile zaãne dopravní hláení, pfiepne se toto hláení do reproduktorÛ. Po skonãení rádiového hláení se jednotka vrátí do pfiedcházejícího
reÏimu. (Pohotovostní reÏim TA) Nastavení audio TA (Traffic Announcement Dopravní hláení) Zap/Vyp TA Tisknutím tlaãítka [TA] se pfiepíná mezi zapnutím
a vypnutím TA.
(implicitní nastavení: off) Nastavení funkcí FO FO CQ-C1425N V oblastech s pokrytím rádiovmi datovmi sluÏbami (RDS) jsou k dispozici uÏiteãné funkce,
jako napfi. AF, TA a PTY. Hlasitost dopravního hláení Hlasitost dopravního hláení lze nastavit samostatnû bûhem dopravního hláení. @@@@@@@@¡
Existuje moÏnost vyhledávat programy podle PTY. @@@@@@@@@@@@¡ Dostupn rozsah AF lze nastavit.
@@@@ Je spálená pojistka. @@@@ Deaktivujte funkci ztlumení. Zkontrolujte kabeláÏ. @@@@@@@@Disk je pokrában. @@@@@@@@Zvuk
vycházející z levého a pravého reproduktoru je obrácen. Ujistûte se, Ïe je správnû zapojeno uzemnûní. Nastavte ovládací prvky vyváÏení a prolínání zvuku.
Zkontrolujte kabeláÏ. Zapojte správnû kabel reproduktoru. Pfiíjem nouzovch hláení V pfiípadû pfiíjmu nouzového hláení se toto hláení automaticky zobrazí na
displeji.
LOCAL ON MÍSTNÍ ZAP ( svítí.) LOCAL OFF MÍSTNÍ VYP Menu audio Vysoké tóny (Rozsah nastavení: 12 dB aÏ +12 dB po 2 dB, Implicitní nastavení: 0
dB) w q : Zvení w : SníÏení q Menu funkcí Poznámky: ¡ Chcete-li vyhledávání zastavit, stisknûte tlaãítko [BAND] (SET). ¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s
odpovídajícím typem programu, zobrazí se na displeji "NONE". Místní AM AM Pfii vyhledávacím ladûní se detekují pouze stanice s dobrm pfiíjmem.
(Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO) Pfiehrávaã kompaktních diskÛ Není slyet Ïádn zvuk nebo se disk automaticky vysouvá. AF (Alternativní frekvence) Z
nûjakého dÛvodu není jednotka provozuschopná. Nedojde-li k obnovení normálního provozu, spojte se s vaím prodejcem nebo nejbliÏím servisním stfiediskem
za úãelem provedení potfiebnch oprav. Jednotka není schopna naãíst soubor. Zkontrolujte soubor. 3 4 5 6 SPORT POP M CLASSICS MUSIC LOCAL ON
MÍSTNÍ ZAP ( svítí.
) Frekvence se zmûní také u programÛ mimo region. Frekvence se zmûní pouze u programÛ v rámci regionu. VyváÏení (Rozsah nastavení: kaÏd na 15
úrovních, Implicitní nastavení: CNT (centre stfied)) Zmûna pfiednastaveného PTY PÛvodnû pfiednastavené PTY mÛÏete zmûnit podle svého pfiání.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
w q : Zesílení vpravo w : Zesílení vlevo q Regionální RDS (Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO) Poznámka: Pfii pfiepnutí Regionálního reÏimu z polohy
OFF (VYP) do polohy ON (ZAP) nebo naopak se automaticky zapne reÏim AF. ÚroveÀ AF Chcete-li zvolit úroveÀ AF, stisknûte tlaãítko [TA] (AF) a podrÏte
jej po dobu delí neÏ 2 vtefiiny.
PI Seek (Programme Identification Seek Vyhledávání identifikace programu) Pokud pfii naladûní na pfiednastavenou stanici zeslábne pfiíjem signálu,
stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko. Jednotka vyhledá stejnou stanici s lepím signálem. Chcete-li operaci zruit, stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko
znova. Jiná stanice stejného PTY se vyhledá stisknutím tlaãítka [BAND]. Poznámky: ¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s odpovídajícím typem programu, zobrazí se
na displeji "NONE".
¡ PoÏadovan PTY se na displeji zobrazí na 5 vtefiin. ¡ Obsah nastavení lze mûnit. VloÏte disk správnû. Oãistûte disk. 1 Zvolte PTY, kter si pfiejete
pfiednastavit. 2 Postupujte podle krokÛ pro bûÏné pfiednastavení. @@Zvuk pfieskakuje z dÛvodu vibrací. Nelze vysunout disk. Oãistûte disk. @@ Jednotku
bezpeãnû upevnûte.
Stisknûte tlaãítko [u]. @@@@Instalaci by mûl provádût odborn pracovník. @@@@@@@@@@@@@@Napájecí kabel (ãerven) zapojte aÏ nakonec. (pro
ne-ISO konektor) SCROLL TA/AF RANDOM SCAN REPEAT TUNE / TRACK FO CQ-C1475N LD ER CT/PTY AUX 1 2 3 SRC/PWR 4 5 6 (CQ-C1475N)
(pro ne-ISO konektor) ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou. Zajistûte uvolnûné kabely. Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról miködik negatív ()
földeléssel. A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében) Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az
akkumulátor pozitív (+) végzOEdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT). 53 mm 182 mm 4,5 mm 6,0 mm Zdejmij z urzàdzenia gównego na czas
montau fabrycznie zaoony Kiesze montaowa q i obramowanie r. Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a âelní rámeãek r které byly
nasazeny ve vrobû.
LIdeiglenesen a fOE egységrOEl távolítsa el a rögzítOE keretet q és a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËÏÚ Ò ,,Î,ÌÓ,,Ó
·ÎÓÍ ÔË·Ó ÏÓÌÚÊÌÛ ÏÛ q Ë Ó·ÏÎÂÌËÂ r, ÒÏÓÌÚËÓ,ÌÌ°Â ÔË ÓÚ,,ÛÁÍÂ. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében) A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t
a vezetékek végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében) Alkalmazzon szigetelOE szalagot a csupasz végekre. Rögzítse a meglazított vezetékeket.
ê·ÓÚÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·ÚÂË Ò ÓÚË^ÚÂθÌÓÈ () ÁÂÏÎÂÈ. èÓÒÓÂËÌflÚ ÒËÎÓ,ÓÈ ,°,ÓÌÓÈ ÔÓ,Ó (ÍÒÌ°È) ÔÓÒÎÂÌËÏ. (ÑÎfl ÁÂÏ, ÌÂ
ÒÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂ,,Ó àëé) èÓÒÓÂËÌflÚ ,°,ÓÌÓÈ ÔÓ,Ó (ÊÂÎÚ°È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ,°,ÓÛ ·ÚÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓÍ ÔÎ,ÍËi ÔÂÓiÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl
ÁÂÏ, ÌÂ ÒÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂ,,Ó àëé) ë ÍÓÌ^Ó, ,°,ÓÌ°i ÔÓ,ÓÓ, ÒÌËÏÚ ËÁÓÎfl^Ë Ì ÎËÌÂ ÓÍÓÎÓ 5 mm {ÏÏ} Îfl ÒÓÂËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ÁÂÏ, ÌÂ ÒÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂ,,Ó
àëé) ç Ó·ÌÊÂÌÌ°Â ,°,ÓÌ°Â ÔÓ,Ó ÌÍΰ,Ú ËÁÓÎfl^ËÓÌÌÛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛÚ ÓÒηÎÂÌÌ°Â ,°,ÓÌ°Â ÔÓ,Ó. Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚÎË, ,iÓflË , ÍÓÏÔÎÂÍÚ^Ë ÔÓÒÚ,ÍË
Numer./â./ Szám./< Opis/MontáÏní prvek/ Tétel/çËÏÂÌÓ,ÌË ÂÚÎÂÈ Kieszen; montazæowa MontáÏní zásuvka RögzítOE keret åÓÌÚÊÌfl Ï FX0214C384ZB
Âruba montaowa (5 mmø) MontáÏní roub (5 mmø) RögzítOE csavar (5 mmø) åÓÌÚÊÌ°È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø) Z¬açcze zasilania Napájecí kabel Feszültség
csatlakozó ëËÎÓ,ÓÈ ÁÂÏ YEAJ02874 Wyglaçd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
/â./ ç Ábrázolás/ùÒÍËÁ° Mennyiség/äÓÎ-,Ó Szám./< Opis/MontáÏní prvek/ Tétel/çËÏÂÌÓ,ÌË ÂÚÎÂÈ Obramowanie CQ-C1475N/C1465N: âelní rámeãek
YFC054C081ZA Szegélylemez CQ-C1425N/C1415N/C1405N: é·ÏÎÂÌËÂ YFC054C079YA P¬ytka zwalniania blokady OdjiÈovací destiãky Zár kioldó lemez
èÎÒÚËÌ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Ábrázolás/ùÒÍËÁ° Mennyiség/äÓÎ-,Ó 1 1 Tento vrobek je shodn s typem schválenm
Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã.j.1964/2004-150-SCH2.
1 2 Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci. Pfied pouÏitím pfiístroje
si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu. MielOEtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az
elOEírásokat és a késOEbbiekben felmerülOE kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást. è Ì~ÎÓÏ ÍÒÔÎÛÚ^ËË ÔÓÒËÏ ÔÓ~ËÚÚ¸ ÌÒÚÓflÛ
ËÌÒÚÛÍ^Ë ,ÌËÏÚÂθÌÓ Ë iÌËÚ¸ ÂÂ Ì ÔÓθÁÓ,ÌËÂ Ì ·ÛÛÂÂ. 1 w i t stanowià komplet. (ZZBISC1021N-J) w a t tvofií sadu. (ZZBISC1021N-J) w és t egy
készletet alkot. (ZZBISC1021N-J) w Ë t ÒÓÒÚ,ÎflÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ. (ZZBISC1021N-J) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net YFM294C080CA PTW1206-1106 Printed in China Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚÊ Procedura montazæowa/Instalace
pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/äÍ ÒÏÓÌÚËÓ,Ú¸ ÔË·Ó Ostrzeenie Upozornûní Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc; pokaleczenia sieç. Wykonaj
po¬açczenia elektryczne przed rozpoczeçciem montazæu. PouÏívejte ochranné rukavice. Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû zapojena elektroinstalace.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elOEtt a kábelek bekötése megtörtént. ëÎÂÛÂÚ ÌÂÚ¸ ÔÂ~ÚÍË Îfl ·ÂÁÓÔÒÌÓÒÚË. ëÎÂÛÂÚ Û·ÂËÚ¸Òfl, ~ÚÓ
ÏÓÌÚÊ ÎÂÍÚÓÔÓ,ÓÓÍ Á,¯ÂÌ Ó ÏÓÌÚÊ ÔË·Ó. Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/ Hogyan távolíthatja el az egységet/äÍ ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó 1 2 3
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora. Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzOEdésérOEl. éÚÒÓÂËÌflÚ Í·Âθ ÓÚ ÓÚË^ÚÂθÌÓ,,Ó ,°,Ó ·ÚÂË. q 1 w Figyelmeztetés Biztonsága
érdekében viseljen kesztyit. ÇÌËÏÌË Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q Odegnij zaczepy montazæowe. Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky. RögzítOE keret q behelyezése. Hajlítsa be a rögzítOE füleket ÇÒÚ,ÎÂÌË ÏÓÌÚÊÌÓÈ Ï° q. á,,Ë·Ú ÏÓÌÚÊÌ°Â ÎÔÍË. Pod¬açczenie wtyku
z¬açcze zasilania e Zapojte napájecí kabel e Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó e dugót èÓÒÓÂËÌÂÌËÂ ÒËÎÓ,Ó,,Ó ÁÂÏ e Przymocowanie q Przykreçc;
s;rubeç montaowaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia. g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach. Pfiipevnûní hlavní q Zaroubujte montáÏní roub w do hlavní jednotky. q jednotky w Pfiipevnûní k
protipoÏární pfiepáÏce e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do pfiíslunch otvorÛ. A fOE egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítOE csavar w a
fOE egységbe w Rögzítse a tizfalhoz e Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetOEt äÂÔÎÂÌË ,,Î,ÌÓ,,Ó q á,ÂÚ°,Ú åÓÌÚÊÌ°È ·ÓÎÚ w , ,,Î,Ì°È ·ÎÓÍ. ·ÎÓÍ w
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎfl^ËÓÌÌÓÈ ÔÌÂÎË e Ç,ÓflÚ Ô,Û Ë ÎÂ,Û ÔÛÊËÌ° , ÓÚ,ÂÒÚËfl ÔÓ ÌËi.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC CQ-C1425N
http://cs.yourpdfguides.com/dref/762721
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Uživatelská příručka PANASONIC CQ-C1425N