Pravidla soutěže #FlyOK
(dále také jen „pravidla“)
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatelem soutěže #FlyOK (dále jen „soutěž“) je společnost České aerolinie a.s. se sídlem Jana
Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6, IČ: 45795908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662, dne 1. srpna 1992 (dále jen "pořadatel" nebo
„České aerolinie“).
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo jinak spojena s Facebookem a
Facebook za ni niketrak neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník soutěže
pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace, proto
musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
3. Soutěž probíhá v době od 2.6.2014 do 31.8.2014 včetně (dále jen „doba platnosti soutěže“),
popřípadě do okamžiku ukončení soutěže ze strany pořadatele. Pořadatel si v tomto ohledu
vyhrazuje právo změnit dobu platnosti soutěže a to bez udání důvodů.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
4. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním
úkonům a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník“).
5. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k
pořadateli soutěže a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci této soutěže, včetně
všech společností, ve kterých společnost Český Aeroholding, a.s., IČO: 248 21 993, se sídlem
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 (dále jen „CAH“) ve kterých CAH vlastní přímo nebo
nepřímo podíl (dále společně jen „spolupracující společnosti“) a jejich rodinní příslušníci (příbuzní)
v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.
6. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
pravidly.
VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
7. Soutěžící musí splňovat obecné podmínky účasti v této soutěži uvedené výše.
8. Soutěžící má možnost se zapojit do soutěže třemi způsoby:
a) Nahráním fotografií na Instagram či Twitter s hashtagem #flyOK. Tyto fotografie musí být
veřejné (public), jinak je není možné do soutěže zapojit a technicky zpracovat. Samotné
nahrání veřejné fotografie s hashtagem #flyOK na Instagram či Twitter je považováno za
souhlas s těmito soutěžními pravidly;
b) Nahráním fotografií přímo ve Facebookové aplikaci. Při nahrávání fotografie v aplikaci je
vyžadována Facebook autorizace (basic info, friend list). Aplikace potvrdí úspěšné nahrání
fotografie, v případě neúspěchu zobrazí chybovou informaci. Uživatel je dále vyzván k
zadání emailu a vyjádření souhlasu se vstupem do soutěže. Poskytnuté údaje slouží ke
kontaktování uživatele v případě výhry a jejich poskytnutí je považováno za souhlas s
těmito soutěžními pravidly;
c) Hlasováním pro některou z fotografií v rámci aplikace. Při vstupu do hlasování je
vyžadována Facebook autorizace (basic info, friend list). Poskytnuté údaje slouží ke
kontaktování uživatele v případě výhry a jejich poskytnutí je považováno za souhlas s
těmito soutěžními pravidly.
9. Pořadatel nenese odpovědnost za to, pokud osoba, která se účastní soutěže, uvede nepravdivé
nebo nekompletní osobní údaje.
10. Soutěžní fotografie musí zachycovat některé z následujících témat:
a) Fotografie z paluby letadla Českých aerolinií;
b) Fotografie letadla Českých aerolinií; nebo
c) Fotografie z destinace kam létají České aerolinie.
Fotografie nesplňující žádné z uvedených témat, budou ze soutěže vyřazeny.
11. Soutěž probíhá ve třech kolech v termínech:
a) 1. kolo 2.6.2014 – 29.6.2014;
b) 2. kolo 30.6.2014 – 3.8.2014; a
c) 3. kolo 4.8.2014 – 31.8.2014.
12. Výhry v soutěži jsou rozděleny do tří kategorií:
a) Výhry za nejvíce hlasů:
▪
Každý týden pořadatel odmění účastníka soutěže, který je autorem fotografie s
nejvíce hlasy cestovním balíčkem skládajícího se z propagačních předmětů Českých
aerolinií. Tato výhra bude soutěžícímu zaslána Českou poštou. Každý soutěžící může
tuto výhru získat pouze jednou.
▪
Po každém kole dle bodu 11 soutěžních pravidel pořadatel odmění modelem letadla
toho z týdenních výherců, který v daném kole získá nejvíce hlasů. Tato výhra bude
soutěžícímu zaslána Českou poštou.
b) Výhry odborné poroty:
▪
Každý týden pořadatel odmění cestovním balíčkem, skládajícím se z propagačních
předmětů Českých aerolinií soutěžícího, jehož fotografii v tomto týdnu vybere odborné
porota složená z členů marketingového oddělení Českých aerolinií. Tato výhra bude
soutěžícímu zaslána Českou poštou.
▪
Po každém kole dle bodu 11 soutěžních odborná porota vybere 2 fotografie.
Soutěžícího, který je autorem 1. fotografie pořadatel odmění letenkami v economy
třídě pro 2 osoby (z Prahy, v rámci Evropy a zpět). Tato výhra nezahrnuje transport
z letiště v místě odletu (tj. Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně) a na a z letiště místa
příletu. Letenky budou vystaveny do 30. 11. 2014 a zaslány elektronickou poštou.
Pořadatel výslovně upozorňuje soutěžící, že pro vyčerpání této výhry platí následující
pravidla: - tato výhra musí být vyčerpána/proletěna na všech úsecích uvedených
v letence do (nejzazší datum zpátečního letu), jinak bez nároku na náhradu propadá
ve prospěch pořadatele; výhra musí být vystavena nejpozději do 31.12. 2014, jinak
bez nároku na náhradu propadá ve prospěch pořadatele; zvolený časový
harmonogram této výhry (tj. datum odletu a příletu) nelze následně měnit, výhra je
nepřenosná, tzn. letenka bude vystavena na jméno soutěžícího.
▪
Soutěžícího, který je autorem 2. fotografie pořadatel odmění poukazem na speciální
degustační večeři pro 2 osoby v restauraci ze Zátiší Group. Poukaz bude možné
využít od 1.8. 2014 do 31.12. 2014
c)
Výhry pro hlasující:
▪
Během celého trvání soutěže, tedy bez ohledu na jednotlivá kola soutěže dle těchto
tohoto článku soutěžních pravidel, pořadatel rozdělí mezi hlasující 30 cestovních
balíčků, skládajících se z propagačních předmětů Českách aerolinií. Cestovní balíček
přitom získává každý 50. hlasující soutěžící, a to až do vyčerpání všech 30.
cestovních balíčků, které jsou pro tuto část soutěže k dispozici. Aktuální počet
hlasujících je po dobu soutěže zobrazován na stránkách soutěžní aplikace.
13. Soutěžící bude o případném získání výhry informován prostřednictvím zprávy na sociálních sítí
(Instagram a Twitter), nebo emailové zprávy v případě soutěžích účastnících se soutěže
prostřednictvím Facebooku, zaslanou na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl při přistoupení
do soutěže (dále jen oznámení o výhře).
14. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne v rámci soutěžní aplikace po ukončení soutěže na stránce
„Výherci“, která bude pro tento účel připravena nejpozději do 30.9.2014.
15. Soutěžící do 48 hodin po oslovení ze strany pořadatele sdělí pořadateli svou kontaktní adresu pro
doručení příslušné výhry, a to dle instrukcí uvedených ve zprávě informující o výhře. V případě, že
tak v předepsané formě neučiní, jeho výhra propadá pořadateli bez nároku na náhradu.
16. Výhry budou výhercům doručeny Českou poštou na poskytnuté kontaktní adresy. Nepřevezme-li
výherce výhru do termínu definovaného Českou poštou, propadá výhra bez nároku na náhradu
pořadateli a jako taková bude vrácena na jeho adresu.
17. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. Výhru nelze směnit za
hotovost nebo požadovat vydání jakékoliv jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
18. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny soutěžící, kteří poruší pravidla, i při
podezření na takové porušení. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a
to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je také každý soutěžící, u něhož je dáno důvodné podezření,
že při přihlášení do soutěže uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí
více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.
PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
19. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené
verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla
jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
20. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pořadatel si
vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, včetně doby její platnosti či
soutěž předčasně ukončit nebo zrušit, a to bez předchozího upozornění. Změna pravidel soutěže,
zrušení nebo předčasné ukončení soutěže bude oznámeno na Facebookovém profilu Českých
aerolinií.
21. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy
výherce či zrušení účtu výherce na sociálních sítí (Instagram a Twitter), nedoručení oznámení o
výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně
příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je
povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát.
22. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu
k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem.
SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH, OSOBNÍ ÚDAJE A PRÁVA
23. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník zasláním fotografie s hashtagem #flyOK do soutěže či
přidělením hlasu některé ze soutěžních fotografií vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
24. Svou účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli soutěže v souladu s § 81 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, obrazových
snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a zasláním výher (dále jen
„snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a
určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s
jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez
věcného, množstevního a územního omezení, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže a může jej
kdykoliv odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s
jeho určením poskytne.
25. Soutěžící poskytuje bezplatně pořadateli nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití
zaslaného fotografie (dále také jako „autorské dílo“), jakýmikoli prostředky šíření (dále jen
„licence“). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do
počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských k zaslané
fotografii, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„autorský zákon“) a ke všem způsobům užití dle §12 autorského zákona. Licence se uděluje
zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a
jeho výrobků a služeb, pořadatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným
dílem, jakož i zařadit do díla souborného. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn
upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Soutěžící tímto souhlasí s tím, že autorské dílo
v rozsahu licence dle tohoto bodu 25. těchto pravidel jsou oprávněny užit spolupracující
společnosti. Účastník soutěže svou účastí v soutěži prohlašuje, že je jediným tvůrcem autorského
díla, že jeho autorská práva k autorskému dílu nejsou nijak omezená a k autorskému dílu se
nevztahují práva třetích osob. Účastník má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s
poskytnutím fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s
ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu
osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící poskytnutím autorského díla na
facebook, zejména potvrzuje, že dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem, tj. nejedná
se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník zavazuje, že užitím autorského díla
dle těchto pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob včetně práv k předmětům
duševního/průmyslového vlastnictví ( tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných
známek atd.). Veškeré nutné souhlasy související se zasláním autorského díla do soutěže si musí
účastník vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě porušení či nepravdivosti
kteréhokoliv prohlášení soutěžícího uvedeného v těchto pravidlech je pořadatel oprávněn
požadovat na soutěžícím náhradu škody, způsobené porušením či nepravdivostí zde daných
prohlášení, a to v plné výši. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva
třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.
Účastník je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v
těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry (pakliže je současně
soutěžícím).
26. Soutěžící dává pořadateli a společnostem pověřeným organizačním zajištěním této soutěže
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas
ke zpracování svých osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za
účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání
obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových
akcích pořadatele. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící
pořadateli jakožto správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako
„údaje“), které v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry pořadateli poskytne, za
účelem ověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a
marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let, souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu
jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) na facebookové stránce pořadatele, pokud bude
toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň
vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše
uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména
společnostem pověřených organizačním zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto
osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla
pořadatele, dále práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu
k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci,
jakož i práva na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu,
bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti,
dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má
za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry,
bude-li doručeno před jejím předáním.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
27. Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách
organizátora http://www.flyok.cz/pravidla.pdf.
28. Soutěžící, který poruší pravidla je plně odpovědný za veškerou případnou škodu vzniklou tímto
porušení společnosti České aerolinie.
29. Tato pravidla, soutěž, podmínky soutěže a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí
právním řádem České republiky.
30. Společnost České aerolinie je jedinou konečnou autoritou pro výklad těchto pravidel.
31. Znění těchto pravidel je vyhotoveno v českém jazyce. V případě sporu či nejasností při výkladu
znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
32. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.5.2014 a nahrazují veškeré předchozí verze
pravidel této soutěže.
V Praze, dne 30. 5. 2014
Download

Pravidla soutěže #FlyOK