Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy
739 59 Střítež 108, IČ 75026457, IZO 102 068 755
tel./fax: 558694337
e-mail: [email protected],
web www.zsstritezuct.net
Minimální preventivní program (MPP)
pro školní rok 2012/2013
1. Současný stav problematiky
2. Osnova MPP
3. Personální zajištění prevence ve školním roce
4. Cíle programu
5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
6. Pomůcky
7. Měření efektivity programu
8. Rámcový časový harmonogram
9. Kontakty s jinými organizacemi
10. Rozpočet programu
11. Hodnocení MPP školy za školní rok 2011/10
1
1. Současný stav problematiky
Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/2007-51 z 16. 10. 2007:
Školní preventivní strategie (školní preventivní program)
a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení,
b) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.
2. Osnova MPP
1.
Hlavní cíl pro školní rok 2012/2013
- zlepšit komunikaci mezi dětmi – v třídních kolektivech
– ve školním kolektivu (přestávky, vycházky, společné akce)
- minimalizovat vznik tzv. „skrytých míst“, kde by mohlo docházet k nežádoucím jevům chování
- organizováním akcí a velkým výběrem kroužků nabídnout dětem smysluplné využití
volného času
- zlepšit spolupráci s rodiči problémových dětí, získat je pro společné řešení problémů, hledat
společně nejvhodnější a nejcitlivější cestu nápravy
- vytvořit školní Radu žáků, která se bude podílet na vytváření zdravého klimatu školu spolu s pedagogickým
sborem (4 setkání ve šk. roce, spolupráce s redakcí šk. časopisu Drbškoláčku – akce pro spolužáky)
- pomocí spolupráce se slovenskou školou Krasňany v rámci projektu EU OP „Rozvoj cezhraničnej spolupráce
prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“ (dále jen EU projekt K-S) vytvořit
dětem podmínky pro multikulturní výchovu, navazováním nových vztahů a řešením problémů v týmu v rámci
společných aktivit upevňovat v dětech zdravé sev´bec´vědomí stejně jako toleranci a pochopení individuality
ostatních
2.
3.
-
-
4.
-
Proč
v minulém školním roce se vyskytovaly nežádoucí projevy chování u dětí – agresivita, intolerance,
ponižování
akce pořádané redakcí šk. časopisu jsou oblíbené
dát žákům možnost vyjádřit své postoje k daným negativním jevům a nabízet řešení, dát jim prostor pro
vlastní tvořivost a nápady
Současný stav
daří se nám získávat a udržovat důvěru pedagogů u dětí, svěřují se nám se svými problémy, nebojí se
vyjádřit
svůj názor
daří se nám zapojit všechny pedagogy do MPP
těší nás velký zájem dětí o docházku do kroužků, jejich ochota pomoci s organizováním
některých akcí (vítání občánků, předtančení na plese rodičů, …), s výzdobou školy, stejně
jako tvůrčí aktivita redaktorů časopisu Drbškoláčku
nedaří se nám zatím dosáhnout vzájemného respektování druhých, jejich předností, na druhé
straně se potýkáme s nedostatečným zdravým sebevědomím a s uměním prosadit vlastní
přednosti
Práce učitelů
třídní učitelé se ve vyučovacím procesu kromě výuky zaměřují velkou měrou na vytváření zdravé
atmosféry v třídním kolektivu, pracují s MPP, své úspěchy i neúspěchy konzultují na pedagogických
poradách, o přestávkách nebo kdykoliv, dle potřeby, vzájemně se radí nebo obohacují ostatní pedagogy
o své pozitivní či negativní zkušenosti
2
-
pokud dojde k závažnějším problémům, řeší je škola s dalšími kompetentními institucemi, a to
individuálně s jednotlivým žákem a jeho rodiči nebo kolektivně v rámci prožitkových programů::
1.
2.
3.
4.
5.
PPP Frýdek-Místek nebo Třinec
SPC Ostrava
Centrum nové naděje Frýdek-Místek
Karavana Třinec
CPIV – Centrum podpory inkluzívního vzdělávání
-
Plán akcí pro školní rok 2012/2013 – časový harmonogram, formy a metody, organizace, finanční
náročnost
CPIV – 24. 10. 2012 – Sportovní den
PHDr. Pavelová – příprava předškoláků, práce s dětmi s ADD a ADHD
-
Vyhodnocení MPP za školní rok 2011/2012
průběžné vyhodnocení jednotlivých akcí a činnosti
závěrečná zpráva a hodnocení MPP
5.
6.
3. Personální zajištění prevence ve školním roce
Výchovný poradce (titul, jméno, příjmení)
Mgr. Dagmar Machálková
Metodik prevence (titul, jméno, příjmení)
Mgr. Dagmar Machálková
4. Cíle programu
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity
v těchto oblastech prevence:
1. prevence násilí a šikanování
2. prevence záškoláctví
3. prevence kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
4. prevence ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
5. prevence xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
6. prevence užívání návykových látek(vč. alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů,…
7. prevence netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling)
8. prevence diváckého násilí.
9. prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí
10. prevence sekt a sociálně patologických náboženských hnutí
Témata prevence budou v jednotlivých ročnících prezentována dětem metodami a formami přizpůsobenými
dané věkové kategorii, především však formou prožitkových programů, dramatizace, sociálních her, výukových
počítačových programů apod. Učitelé mají k dispozici velké množství pomůcek (viz pomůcky a podpůrné
materiály).
Další cíle:
Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky.
Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
3
5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR
a městskou policií)
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu,
násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
• na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost
prevenci kouření. Po loňském rozsáhlém projektu pokračovat v osvětě v rámci hodin OV, RV, třídnických
hodinách atd.
• dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie (blok
v rámci hodin RV, videoprojekce)
• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů
dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP atd.
• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí
(tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
• široká nabídka volnočasových aktivit
• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
• ekologická výchova (zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových
lahví a umělohmotných vršků apod.)
• školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole.
• školní parlament - Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro
zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve
třídách.
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence
• nabídka propagačních materiálů o drogách
• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
• informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů a zdravého životního stylu
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce třídních
učitelů, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru.
Monitorování je průběžné, prováděno všemi pracovníky školy, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP
nebo zástupce dalších kompetentních orgánů.
6. Pomůcky a podpůrné materiály
Filipova dobrodružství – 1. a 2. díl
Zdeněk Petržela: Hrajeme si II
Hana Budínská: Hry pro šest smyslů
Mudr. K. Nešpor, CSc, PhDr. L. Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti
Borník M.: Co bychom měli vědět o drogách
Raynerová C. Nenič své chytré tělo
MuDr. K Nešpor., CSc, PhDr. L Csémy., PaedDr. Pernicová: Zásady efektivní primární prevence
MuDr. K Nešpor., CSc: Týká se to i mne?
Borník M.: Drogy – co bychom o nich měli vědět
Portmanová, E. Schneiderová: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění
CENTRUM NOVÉ NADĚJE: Látkové závislosti
J. Prasl: Drogová závislost
4
Časopis Prevence
Video Doprava, Krvinky, Pc programy Všeználek to ví
7. Měření efektivity programu
Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2012/2013 (tabulky budou vyplňovány v průběhu šk. roku)
Škola:
ZŠ a MŠ Střítež
Školní MP:
Mgr. Dagmar Machálková
Počet žáků:
48
% zapojení žáků ve volnočasových aktivitách:
% žáků kteří absolvovali PP nespecifickou:
% žáků kteří absolvovali PP specifickou:
I. ŽÁCI
A. Aktivity pro žáky:
1. ve výuce:
skupinové a týmové práce, myšlenkové
mapy, tvorba plakátů, diskusní kroužky,
všechny ročníky
prožitkové programy, sociální a relaxační
hry, …
2. jednorázové tématické aktivity (jméno, garant):
● přednášky:
1.
Příprava předškoláků, práce s dětmi Pavelová
s ADD a ADHD
Kudelová
Komunikační dovednosti,
výslovnost
2.
● besedy:
● komponované pořady:
CPIV – sportovní den, sociální hry
● jiné kulturní akce k PP:
viz plán akcí 2012/2013 na webu školy
3. aktivity specifické primární prevence (téma a garant):
● v rámci řešení výchovných problémů:
● v rámci řešení SPU:
● téma závislosti (návykové látky):
● šikana (sociální klima třídy):
● PP kriminality:
● téma tolerance:
Vztahy ve třídě – prožitkový program
Občanské sdružení AVE
● téma násilí:
Vztahy ve třídě – prožitkový program
Občanské sdružení Karavana
● záškoláctví:
● sekty:
● extrémismus:
● rasismus:
● jiné:
4. dlouhodobé programy PP:
5
● projekt Občan:
● projekt Zdravá škola:
ne
Celoroční projekt určený všem dětem
naší školy. Zájmem školy je podporovat
u dětí radost z pohybu a dalších zdraví
prospěšných aktivit - pobyt na čerstvém
vzduchu, zdravá životospráva (na "Den
jódu" starší děti připravují pro mladší
prezentaci významu jódu s ochutnávkou
rybích pomazánek a potravin, které jód
obsahují), účast v celostátní soutěži
"Zdravé zuby" (již několikrát naše děti
odměněny) apod. K pravidelným
aktivitám patří každodenní pobyt venku
během hlavní přestávky, děti mají
možnost o přestávkách využívat pingpongový stůl, dvakrát ročně ve
spolupráci s rodiči a ZŠ Třanovice
navštěvujeme zimní stadion v Českém
Těšíně pro výuku bruslení, naše škola se
aktivně účastní sportovních akcí
pořádaných školami mikroregionu v
rámci celoročního plánu spolupráce mezi
těmito školami.
● projekt Zdravý životní styl:
ne
● projekt Kouření a já:
ne
● projekt Dokážu to:
ne
● Zpívající školička
● Rozvíjej se, poupátko
EU projekt K-S
● Den zdravej výživy - Krasňany
EU projekt K-S
● Deti prenesené do minulosti - Krasńany
EU projekt K-S
● Jeden den hasičem - Hnojník
EU projekt K-S
● Děti zvířátkům – Střítež, VělopolíEU projekt K-S
- měsíční setkání dětí ZŠ i MŠ u písničky
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej
doliny
- regionální soutěž s účastí 2
zahraničních škol v tvorbě keramiky a
sólovém zpěvu, každé dva roky (od roku
2012) rozšířená o další dva regiony –
Třinecko, Jabliúnkovsko
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej zdravý životní styl
doliny
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej tradice Vánoc
doliny
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej
prevence před živelnými
dolinyregionální
pohromami, sportovní
soutěž 5-ti členných družstev za účasti
zdatnost, znalost první
hasičského sboru
pomoci
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
ZŠ ve spolupráci
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej
s mysliveckým sdružením
doliny
Černá Střítež-Vělopolí
- projekt je určen všem dětem naší školy,
je rozdělený do 4 etap - sběr lesních
plodů (září-listopad), péče o ptactvo
(říjen-únor), zdobení lesa zvířátkům
(Vánoce), péče o les (jaro). Záměrem
tohoto projektu je posílení vztahu dětí k
prostředí, ve kterém žijí, jejich
odpovědnosti za život kolem sebe. Našim
partnerem projektu je místní myslivecké
sdružení, jehož zástupci připravují dětem
6
velice podnětná setkání v přírodě
Tříletý projekt (2012-2014) výměnných
aktivit škol regionů MOPS a Terchovskej
doliny
- proškolení dětí v oblasti bezpečného
chování v silničním provozu
● Den dopravnej výchovy - Krasňany
EU projekt K-S
- ve šk. roce 2008/2009 byla zahájena
výuka ve 4. ročníku dle projektu
"Putování s Pepíkem po Mikroregionu
obcí povodí Stonávky"(viz webové
stránky v záložce „Život školy“), jehož
cílem je poznání místa, ve kterém žijeme
● Putování s Pepíkem
● Celoroční projekt škol MOPS
Husková, Machálková
(projekt byl finančně
podpořen MŠMT v rámci
Rozvojového programu
„Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a
osvěty (EVVO) ve školách v
roce 2007“)
- soutěže kulturní, sportovní určené
školám MOPS
B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
1. poskytování informací:
● přednáška
ano
● beseda
ano
● konzultace
● osvětový materiál
ano
● videoprojekce
ano
● filmové představení
● jiné
2. prožitkové programy:
ano
3. pobytové akce:
4. peer programy:
5. aktivní učení v modelových situacích:
C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP:
1. nabídka
1
2
7
3
4
5
2. dostupnost
1
2
3
4
5
3. splňuje nabídka potřeby žáků?
1
2
3
4
5
Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší
II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP
A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2008/2009 ):
TYP ŠKOLENÍ
Organizátor
Počet proškolených pracovníků
Délka trvání
výchovný
(počet hodin) metodik
ostatní
prevence poradce
Národní vzdělávací osnovy (PdF)
K problematice drog
Výchova k toleranci
K problematice šikany
ano
Zdravý životní styl
Sebeúcta
Komunikace
Podané ruce o.s.
Jiné - komunikace
ano
B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:
ano
● výchovným poradcem
ano
● třídními učiteli
ano
● vedením školy
ano
● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy
ano
● je ŠMP současně výchovný poradce?
ne
ne
C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP:
(má:)
● místnost pro konzultace s žáky a rodiči
ne
● vymezené konzultační hodiny
ne
● k dispozici odbornou literaturu
ano
● přístup k vyhláškám MŠMT
ano
● přístup k PC
ano
● přístup k internetu
ano
● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání
ano
● možnost předávat informace pedagogickému sboru
ano
podle
potřeby
pokud ano, jak často:
8
D. ŠMP se přímo účastní:
● mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole
ano
● řešení sociálně-patologických jevů na škole
ano
● spolupráce s odbornými zařízeními
ano
● jednání s rodiči
ano
● spolupráce s okresním metodikem
ano
E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole:
řešil ŠMP
ano
Celkem
ne
věk:
případů:
návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP
● rodiče jsou informováni o strategii MPP
ano
1. aktivní spolupráce s rodiči:
● přímá účast v MPP
ne
● školní akce určené pro rodiče s dětmi
ano
● přednášková činnost (besedy pro rodiče)
ano
● účast ŠMP na třídních schůzkách
ano
2. pasivní spolupráce s rodiči:
● písemná sdělení rodičům
ano
● informační letáky
ano
● jiné (jaké?):
pomocí
webových
stránek školy
IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI
využíváme:
ano
PPP
ano
Policie ČR
ano
ne
přednášky, besedy, konzultace
Preventivní program pro děti s besedou,
prezentací techniky, výcvikem psů
Dopravní hřiště v Třinci – projekt Jsem cyklista
Městská policie
OHS
forma spolupráce:
ne
OSPOD (OPD)
SPC
ano
konzultace
Orgány státní správy
ano
konzultace
9
Nestátní zařízení
Jiné (jaké):
Místní Hasičský sbor
Místní Myslivecké sdružení
ano
Místní Svaz zahrádkářů
Obecní knihovna
OSRR
Obecní úřad
CNN Frýdek-Místek, Karavana Třinec
Preventivní program pro děti s besedou,
prezentací techniky
Projekt „Děti zvířátkům“
Podíl žáků na podzimní výstavě
Projekt „Čtenář“ – besedy, výstavy, setkání
s ilustrátory, společná četba
Akce pro rodiče a veřejnost – ples
s předtančením, karneval, radovánky, sportovní
akce
Vítání občánků, Gratulace jubilantům
V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP
A. Využívám metod hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
1.
2.
3.
Nepodařilo se:
1.
2.
3.
C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:
1.
2.
3.
D. Klady a zápory při realizaci MPP:
Kladné připomínky:
1.
2.
3.
Záporné připomínky:
1.
10
2.
3.
Datum vypracování:
ŠMP:
Ředitel školy:
8. Rámcový časový harmonogram
Ročník
1. a 2.
Předmět
prvouka
Téma
Zdraví
Kdy?
listopad
Kniha Filipova dobrodružství
Pc program Všeználek to ví
Karty do zdravovědy
Video krvinky
Vím, kdo jsem, mezilidské vztahy
březen
Hra: Důvěřuji druhým
Z papíru děti vystřihnou 5 postav, do kterých napíšou 5 jmen, komu nejvíce důvěřují,
komu by svěřily tajemství… Z postav děti na další volný list vytvoří uzavřený kruh,
doprostřed napíší své jméno, popřípadě se nakreslí. Postavy nalepí – dáme jim 2
možnosti: Pokud si děti myslí, že jim tyto osoby stačí a další nepotřebují, nalepí je
těsně k sobě. Pokud jim to nevadí, nechají někde mezeru jako možnost, že ještě
někoho do kruhu svých „důvěrníků“ rády přijmou. Děti pak jednotlivě představují
osoby, kterým důvěřují, povídáme si o tom, proč. Hodnotíme společně, zda bylo
jednoduché najít 5 osob, kterým naprosto důvěřujeme, zda mezi důvěrníky jsou spíš
dospělé osoby nebo děti.
Hodnocení: Diskutujeme s dětmi o tom, zda sami umí získat důvěru druhých.
Na nástěnku můžeme napsat ŽEBŘÍČEK NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH OSOB
TŘÍDY, ŠKOLY.
3.
prvouka
březen
Zdraví
Hra: Přeji si být zdravý
Volná návaznost na předcházející téma, děti nejprve jednotlivě, pak ve trojicích kreslí
nebo píší (např. do obrysu těla na balícím papíru), co pro ně znamená být zdráv.
K podkreslení příznivé atmosféry můžeme předem zařadit relaxační cvičení, k práci
pustit relaxační hudbu apod.).
Hodnocení: Pokusit se (společně s učitelem) napsat PROGRAM ZDRAVÉHO
ŽIVOTA VE TŘÍDĚ.
Další možnosti:
1) Beseda s kuchařkami o zdravé výživě spojená s ochutnávkou (lze zapojit rodiče).
2) Exkurze do Walmarku – výroba multivitaminových nápojů
3) Den jódu – děti samy vyhledají (internet, encyklopedie), jaký význam má jód pro
zdraví, donesou potravinu (svačinku), ve které je jód obsažený
4) beseda na téma Kouření, alkohol(ismus)...- Filipova dobrodružství
Další možnosti: Video – Krvinky
duben
Vím, kdo jsem
Hra: Nebojím se chyby a neúspěchu
1. Z čeho mám strach
Motivací může být ukázka z knihy Heidi – děvčátko z hor (). Povídáme si o trápení
děvčátka, o východisku, o „vysvobozené“. Následuje anonymní sdělení dětí do
„schránky důvěry“. Učitel (nebo dítě( náhodně vybere sdělení ze schránky, společně
hledáme „vysvobození“.
Hodnocení: Každý strach má svou příčinu, když ji neznám, hledám pomoc u
kamaráda, rodičů, učitelů, apod. Trápení se zmenší nejméně na polovinu, když se s
ním někomu svěřím. Zdůrazňujeme dětem, že vždycky je kolem nás někdo, kdo nám
rád pomůže. Připomeneme význam Školní rady, schránky důvěry, seznámíme děti
s dalšími možnostmi „ochrany před strachem“ – linky důvěry.
2. Nebojím se chyby a neúspěchu Navážeme na předchozí téma, povídáme si o tom,
kdy se mi něco nepodařilo, o tom, co to pro mě znamenalo. Vedeme děti k poznání,
že chyby a neúspěchy jsou pro nás taky hodně důležité, bez nich bychom se nenaučili
prohrávat, bojovat a být lepšími. Nemusíme se za neúspěch stydět.
11
Hodnocení: Zkouším si nahlas někomu přiznat, že se mi něco nepovedlo, hledám řešení, jak
chybu napravit (nezapomenu se naučit, požádám učitele o zopakování učiva, omluvím se, že se
necítím dobře,…).
Relaxační aktivity: Hra na krále
4.
vlastivěda
přírodověda
Mezilidské vztahy
prosinec
Hra: Jsem kamarád?
(na uvolnění i diagnostiku vztahů v třídě):
Děti sedí v kruhu na židlích, vele učitele je prázdná židle. Učitel vysvětlí dětem, že
cílem hry je předat někomu hezké poselství. První poselství předá učitel: Po mé pravé
ruce si sedne…protože…Pokračuje žák,u něhož se uvolnila místo po pravici. Chci,
aby si vedle mne sedl…protože…Všímáme si reakcí na výzvu, koho děti volají
nejčastěji, kdo nebyl vyvolán vůbec. Během hry vysvětlujeme, co je hezké poselství,
co banalita, co je nevhodné.
Hodnocení: Koho jsme si volili? Diskutujeme o tom, že v kolektivu jsou děti, které si
rozumějí více, které méně, proč si děti se svými kamarády rozumí (mají něco
společného), proč je důležité se dívat kolem sebe, že je někdo často stranou třeba jen
proto, že je neprůbojný, jak takové děti potřebují „svého ochránce“, který je více
oblíbený,…
2. Řetězová reakce „Máme hodně společného“…
Hra volně navazuje na předchozí hru Po mé pravici si sedne… Hledáme –
diskutujeme, co má náš třídní kolektiv společného, proč je důležité, aby ve třídě byla
dobrá parta (více se do školy těším,učení mi jde lépe, vím, že mi někdo pomůže,
když mě něco trápí,…).
Děti se volně rozptýlí po místnosti. Jedno dítě zahájí řetězovou reakci tím, že si
k sobě zavolá někoho, kdo se mu něčím podobá (např. také nosí brýle, bydlí ve
stejném domě, …). Tento druhý člen skupiny se prvního dotkne a zavolá k sobě zase
někoho, kdo má s ním něco společného, až jsou nakonec spojeny všechny děti.
Vytvoří se kruh. V kruhu si děti sednou nebo kleknou a následuje společné kývání
tělem. Když je situace příznivá, lze se pokusit o společný dech skupiny. Instrukce:
„Dýcháme klidně a každý, jak potřebuje a postupně s náš dech bude sjednocovat a
budeme dýchat jako jeden velký organismus.“
Hodnocení: Potvrzení skutečnosti, že i když jsme každý jiný, opravdu máme všichni
něco společného a když chceme, dokážeme být dobrá parta - vše tedy záleží jen na
nás, můžeme sami ovlivnit dobré vztahy v kolektivu.
Relaxační aktivity: Falešná kamarádka
Zdraví
duben
Hra: Vím, co všechno je droga?
Hra ve skupinách, které mají nakreslit, co všechno považují za drogu. U menších dětí
předem s dětmi hovořit o zdraví škodlivých látkách (viz Filipova dobrodružství),
starší děti možno seznámit s ukázkami konkrétních drog (viz Co bychom měli vědět o
drogách). Následuje diskuse v kruhu, vysvětlovat a na obrázcích ukazovat dětem, jak
droga nepříznivě mění fungování našeho těla, naše jednání, pocity, myšlení (viz
Filipova dobrodružství nebo Nenič své chytré tělo), kdy jsou drogy užitečné (při
léčení nemocí, tišení bolestí) a kdy jsou nebezpečné se zdůrazněním velkého rizika
zvláště pro děti, u kterých ještě není ukončený vývoj.
Hodnocení: Nechat děti hovořit o tom, co si zapamatovaly, navázat na povídání o
tom, čeho by chtěly v životě dotáhnout, čím by chtěly být, co by chtěly dokázat.
Úkol: Tématu lze využít k realizaci výtvarných soutěží: mladší děti „Čím budu, až
vyrostu“, starší „Protidrogový plakát“
5.
přírodověda
Vím, kdo jsem
Hra:Umím se radovat ze svých úspěchů?
Beseda zaměřená na posílení zdravého sebevědomí. Východiskem pro hru může být
nástěnka s „našimi idoly“ (sportovci, zpěváci, spolužáci, kteří uspěli ve významných
soutěžích, příbuzní, které obdivujeme,…). Povídáme si s dětmi o tom, proč jsme si
idoly vybrali, o pocitech, které prožíváme, když naši sportovci uspějí a navážeme na
vlastní úspěchy. Kdy jsem byl na sebe pyšný, co umím dobře, v čem vynikám,…
Pomáháme dětem nacházet v sobě pozitivní stránky, vysvětlujeme jim, že být úspěšný
neznamená pouze úspěch v učení.
Hodnocení: Každý o sobě řekne alespoň jednu kladnou vlastnost, možno zapsat na
„TABULI NAŠICH ÚSPĚCHŮ“
Úkol navíc: Uspořádejte si ve třídě (ve škole) akademii, ve které se představí děti
s tím, co dokážou (povídání vtipů, hra na hudební nástroj, nalíčení kamarádky nebo
12
říjen
p. učitelky apod…
Relaxační aktivity: Rodina veselých
Návykové látky
Hra: Umím říct svůj názor?
Hra – dramatizace situace: (odmítnutí nátlaku party):
Nácvik odmítání může být zábavný. Odmítání můžeme situovat na konkrétní situace
– problémy vyskytující se partě třídy, školy, kamarádů z okolí bydliště. Hře může
předcházet diskuse o chvílích, kdy se děti ocitly pod tlakem svých spolužáků, kteří je
nutili dělat něco, s čím nesouhlasily , ale bály se to říct, protože „by se jim ostatní
smáli“ nebo „by s nimi nekamarádili“ nebo „jim bylo vyhrožováno“. Povídáme si o
reakcích. Navážeme hrou „Jak odmítnout“: (dle situace možno předem s některými
dětmi několik forem odmítnutí s dětmi nacvičit, další nechat improvizovat, nenásilně
vést děti k poznání, že umět odmítnout je velkou výhodou, která jim pomůže od
mnohého soužení).
Způsoby odmítnutí (viz kniha Alkohol, drogy a vaše děti):
- vyhnutím se – rozpoznat nebezpečnou situaci
- nevidím, neslyším – rychle odejít
- řeč beze slov – zavrtění hlavou, gestem ruky, výrazem tváře
prostě NE – nebát se slovo ne používat, dát důrazně nesouhlas najevo
- odmítnout s vysvětlením
- nabídnout lepší možnost
- převést řeč jinam
- odmítnout s protiútokem – odzbrojit (např.„Nevím jak ty, ale já potřebuji
mozek k jiným věcem“)
- odmítnutí „ze zásady“ – jednou provždy
odmítnutí jako pomoc (např.“Nekouřím a ty toho raději taky nech“)
Pozn: Každé hře by měl předcházet motivační rozhovor, diskuse.
Na závěr každé hry by měl učitel chování dětí zhodnotit, udělat jednoduché shrnutí.
Cílem je učit děti poznávat vhodné a nevhodné chování, hledat východiska
a nápravu.
Nabídnuté hry jsou náměty, které se dají měnit dle konkrétních podmínek ve
třídě. Nejúčinnější budou, budete-li je hrát na pozadí známých a konkrétních
problémů, které děti osobně zažily. U mladších dětí je třeba volit přiměřené prostředky,
velkým pomocníkem k otevření jejich „srdíček“ je loutka – modelujte a řešte situace na
pozadí vztahu dítěte k loutce.
9. Kontakty s jinými organizacemi
Oblast školství
pedagogicko psychologická poradna
Adresa
Telefon
e-mail
PPP Třinec
Máchova 643
739 61 Třinec
558334541
[email protected]
PPP Frýdek-Místek
Politických obětí 531
738 02 Frýdek-Místek
krajská protidrogová
koordinátorka
558644750
[email protected]
Mgr. Andrea Adamovská
28. října 117
70218Ostrava
595 622 519
[email protected]
Adresa
Telefon
e-mail
MUDr. Renáta Nováková,
739 59 Střítež 90
558694350
Centrum nové naděje,
Dolní 96
738 01 Frýdek-Místek
558629223
Oblast zdravotnictví
dětský lékař
spolupráce při realizaci PP
13
[email protected]
duben
Renarkon,
K-centrum
Pionýrů 1757
738 01 Frýdek-Místek
558628444
723141029
[email protected]
Institut pedagogickopsychologického
poradenství ČR, Praha
283882296
sekretariá[email protected]
Ing Jitka Dudysová
Karavana
739 61 Třinec
776781322
[email protected]
Adresa
Telefon
e-mail
Vajda Zajacová
Jablunkovská 160
73961Třinec
558 306 336
[email protected]
558 306 339
[email protected]
Oblast sociálních věcí
sociální odbor, kurátoři –
výchovná péče
kurátoři – rodinné právo
Martina Běhálková
Jablunkovská 160
73961Třinec
Manažer prevence
kriminality
Ing. Darina Dzivá
Jablunkovská 160
73961Třinec
558 306 228
[email protected]
Adresa
Telefon
e-mail
Policie ČR, Městská policie
Obvodní oddělení Policie
ČR
Obvodní oddělení Hnojník
čp. 222
739 53 Hnojník
558 696 203
[email protected]
Krizové linky:
800 155 555 - Linka bezpečí dětí a mládeže, e-mail: [email protected]
800 111 113 - Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
596 111 132 - Fond ohrožených dětí
283 852 222 - Rodičovská linka
800 200 007 - Linka důvěry pro seniory, pracovní dny 8:00 - 20:00 hodin
602 750 075 - Linka důvěry Frýdek-Místek, denně 20:00 - 21:00 hodin
224 214 214 - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi
597 489 207 - Dona centrum Ostrava - poradna pro oběti domácího násilí
597 489 204 - Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestné činnosti
14
596 615 935 - Elpis - poradna týraným a zneužívaným ženám
558 628 444,
606 694 244 - Renarkon o.p.s - centrum drogové pomoci
776 833 333 - Linka pro ženy, které tají porod nebo již tajně porodily
224 910 744 - Linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí st. 18:30 - 20:30 hod.
10. Rozpočet minimálního preventivního programu na školní rok
Aktivita
Přednáška pro rodiče
DVPP – seminář pro pedagogy –
šikana
Informační materiál pro rodiče –
aktivity v prevenci nabízené školou
Školní noviny
Učebnice pro žáky, pracovní sešity
Odborná literatura pro učitelskou
knihovnu, videotéka
Počítačové programy
Částka
1500,1000,-
Zdroj financování
Příspěvek zřizovatele - dohoda o provedení práce
DVPP
2000,-
Příspěvek zřizovatele - dohoda o provedení práce
500,1000,1000,-
Příspěvek zřizovatele
Příspěvek zřizovatele
Příspěvek zřizovatele
2000,-
SR
11. Hodnocení MPP školy za školní rok 2011/12
1. Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech
Učitelé pracovali dle MPP, žáci se zapojovali do programu aktivně, pracovali s radostí, a tak se dařilo
pozitivně naladit kolektiv třídy i klima celé školy.
15
2. Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili
V tomto školním roce začala spolupráce s CPIV - zabývá se procesem zkvalitňování výuky
a zvyšování míry zapojení všech žáků. ve spolupráci s odborníky v oblasti prevence soc.-pat.
jevů se na škole konají interaktivní programy zaměřené na vztahy mezi dětmi, pro učitele
semináře s pedagog. a psychologickým poradenstvím. Proběhlo několik setkání – prožitkových programů
zaměřených na budování vztahů mezi dětmi, posílení třídního kolektivu i zdravého sebevědomí jednotlivců
formou sociálních a sportovních aktivit. Tento druh práce s kolektivem hodnotíme jako velice efektivní
a žáky oblíbený.
3. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali
V tomto školním roce jsme žádnou akci speciálně zaměřenou na prevenci neuspořádali.
4. Spolupráce s rodiči
Ve většině případů se daří s rodiči spolupracovat bez problémů, až na jeden případ, kdy jsme byli nuceni
řešit problémy s rodiči v těžké finanční situaci, které s sebou nesly i problémy s docházkou žákyně.
5. Práce školního poradenského pracoviště
Do prevence v naší škole díky malému počtu žáků jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy a nežádoucí
jevy jsou ve většině případů včas odhaleny a řešeny.
6. Úkoly pro příští školní rok
Velice se nám osvědčila spolupráce s O. S. Rady rodičů (akce pro rodiče a děti), stejně jako spolupráce
rodičů a pedagogů v rámci výprav turistického kroužku, a tak chceme v těchto aktivitách pokračovat
i nadále, neboť neformální atmosféra u těchto akcí pomáhá zlepšovat vztahy rodičů ke škole.
Ve Stříteži, dne 8. 9. 2012
Zpracovala Mgr. Dagmar Machálková
školní metodik prevence
16
Download

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok