PŘÍRUČKA
pro
INVESTORY

Rentabilita pěstování rychle rostoucích dřevin ............................................................................... 2

Cashflow pěstování na jednom hektaru .......................................................................................... 4

Mysli obnovitelně ............................................................................................................................ 6

Japol Group - NYNÍ .......................................................................................................................... 6

Japol Group – BUDOUCNOST .......................................................................................................... 7

Investiční příležitost ........................................................................................................................ 8

Kalkulace investičního záměru ........................................................................................................ 8

SWOT analýza ................................................................................................................................ 12

Závěrem ......................................................................................................................................... 13
1
Rentabilita pěstování rychle rostoucích dřevin
Plantáže rychle rostoucí dřevin jsou jedním ze způsobů cíleného pěstování biomasy. Můžou tak
nahradit kácení tradičních lesů, jejichž růst trvá desítky až stovky let. Mezi rychlerostoucí dřeviny
patří mnoho druhů topolů a vrb a také exotické dřeviny (např. Paulovnie). Pro klimatické podmínky
střední Evropy je nejvhodnější právě japonský topol.
Základem rentability jejich pěstování je nejen jejich rychlý růst, ale také opakovaný růst a
vícenásobná sklizeň z jedné výsadby. To vše díky pařezové výmladnosti, kdy po pokácení pařez
znovu obrazí a topol roste znovu. Rostoucí poptávka a spotřeba biomasy ještě zvyšuje atraktivitu
tohoto obnovitelného zdroje energie.
Plantáže japonského topolu se sklízejí v krátkých cyklech – po 3 letech na štěpku nebo po 5 letech na
dřevo (kulatinu). Díky životnosti plantáže zhruba 20 let se tak z jedné výsadby dá sklidit 7x štěpka a
4x dřevo.
420 000 Kč
Kumulovaný zisk
Štepka
320 000 Kč
Dřevo
Průměrný roční zisk z plantáže je u
štěpky 12 800 Kč / hektar a u dřeva
22 200 Kč / hektar.
220 000 Kč
Toto odpovídá ročnímu
počáteční investice:
120 000 Kč
ŠTĚPKA
DŘEVO
20 000 Kč
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
-80 000 Kč
Cílené pěstování biomasy v podobě
plantáží rychle rostoucích dřevin je
investice s dobou návratností 5 až 6 let.
rok
zhodnocení
18 %
35 %
Navíc je možné získat dotaci SAPS na
plochu, jako při pěstování tradičních
zemědělských plodin. S dotací roční
výnos odpovídá 27 %, resp. 44 %.
2
Obě varianty pěstování mají své výhody a nevýhody.
Dřevo je atraktivnější vyšším výnosem. Vzhledem k delšímu cyklu je ale kapitálově náročnější a delší
dobu váže finance. Sklizeň na dřevo je také nákladnější a vyžaduje těžkou lesnickou techniku. Na
druhou stranu nemusí být dřevo ihned zobchodováno a může být uskladněno a prodáno za
výhodnějších podmínek v budoucnu. Jeho použití je všestranné od vytápění, nábytkářství a
potenciálně také ve stavebnictví.
Díky velké spotřebě štěpky pro výrobu elektřiny a tepla je možné prodat najednou i velké objemy
štěpky jednomu zákazníkovi (ČEZ, Dalkia atd.). Proto je možné a vhodné pěstovat biomasu v podobě
štěpky na velkých plochách v řádech desítek až stovek hektarů. Sklizeň a přímě štěpkování za využití
speciální řezačky je levnější než těžba dřeva. Bohužel kvůli velké vlhkosti ale není možné štěpku
dlouhodobě skladovat. Kromě přímého spalování je možné ze štěpky vyrábět také dřevotřísku nebo
po vysušení v sušárně lisovat brikety.
3
Cashflow pěstování na jednom hektaru
štěpka - 3ti letý cyklus - 1ha
rok
náklady
výnosy
0
50 000 Kč
0 Kč
1
15 000 Kč
0 Kč
2
5 000 Kč
0 Kč
3
23 600 Kč
83 200 Kč
4
5 000 Kč
0 Kč
5
5 000 Kč
0 Kč
6
23 600 Kč
83 200 Kč
7
5 000 Kč
0 Kč
8
5 000 Kč
0 Kč
9
23 600 Kč
83 200 Kč
10
5 000 Kč
0 Kč
11
5 000 Kč
0 Kč
12
23 600 Kč
83 200 Kč
13
5 000 Kč
0 Kč
14
5 000 Kč
0 Kč
15
23 600 Kč
83 200 Kč
16
5 000 Kč
0 Kč
17
5 000 Kč
0 Kč
18
23 600 Kč
83 200 Kč
19
5 000 Kč
0 Kč
20
5 000 Kč
0 Kč
21
41 600 Kč
83 200 Kč
kumulovaný zisk
-50 000 Kč
-65 000 Kč
-70 000 Kč
-10 400 Kč
-15 400 Kč
-20 400 Kč
39 200 Kč
34 200 Kč
29 200 Kč
88 800 Kč
83 800 Kč
78 800 Kč
138 400 Kč
133 400 Kč
128 400 Kč
188 000 Kč
183 000 Kč
178 000 Kč
237 600 Kč
232 600 Kč
227 600 Kč
269 200 Kč
dřevo - 5ti letý cyklus - 1ha
náklady
výnosy
37 175 Kč
0 Kč
15 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
0 Kč
166 000 Kč
315 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
0 Kč
166 000 Kč
315 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
0 Kč
166 000 Kč
315 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
0 Kč
202 000 Kč
315 000 Kč
kumulovaný zisk
-37 175 Kč
-52 175 Kč
-57 175 Kč
-62 175 Kč
-64 175 Kč
84 825 Kč
79 825 Kč
74 825 Kč
69 825 Kč
67 825 Kč
216 825 Kč
211 825 Kč
206 825 Kč
201 825 Kč
199 825 Kč
348 825 Kč
343 825 Kč
338 825 Kč
333 825 Kč
331 825 Kč
444 825 Kč
Podrobná rentabilita a náklady
Pro kompletní představu o rentabilitě pěstování uvádíme přehled jednotlivých průměrných nákladů a
výnosů. Náklady v průběhu životnosti plantáže můžeme rozdělit do 4 kategorií – založení plantáže,
údržba plantáže, sklizeň a doprava biomasy k zákazníkovi a likvidace plantáže.
Rentabilita je kalkulována konzervativně pro případ tržních změn. Výkupní ceny biomasy se v České
republice v současné době pohybují mezi 900 a 1 400 Kč za tunu. Štěpka může být také zpracovávána
na další produkty k vyšší přidanou hodnotou a cenou (brikety, dřevotříska).
Největší položkou nákladů je sklizeň štěpky a její následná doprava k odběrateli. Proto musí být
vhodně zvolena lokalita pro pěstování v dostupné vzdálenosti. Naše kalkulace počítá s dopravou do
vzdálenosti 30 km. Úsporu nákladů za sklizeň i údržbu plantáží s sebou přináší pěstování na větších
plochách v jednom kuse nebo v blízkosti sebe.
Návratnost investice do založení plantáže se vrací již z první sklizní dřeva po 5 letech nebo s druhou
sklizní štěpky po 6 letech.
4
Rentabilita pěstování Japonského topolu
(životnost plantáže 20 let, 1 hektar)
ŠTEPKA
sklizeň po 3 letech
výsadba (ks/ha)
10 000
DŘEVO KULATINA
sklizeň po 5 letech
výsadba (ks/ha)
7 150
jedna sklizeň plantáže
výkupní cena štepky (Kč/tuna)
výkupní cena dřeva (Kč/m3)
80 tun štepky
1 040 Kč
350 m3(180 t) dřeva
---
900 Kč
Výnosy z jedné sklizně
Počet sklizní
Výnosy CELKEM
83 200 Kč
315 000 Kč
7
4
582 400 Kč
1 260 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
21 450 Kč
10 725 Kč
50 000 Kč
37 175 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
115 000 Kč
86 000 Kč
9 000 Kč
9 600 Kč
140 000 Kč
24 000 Kč
Sklizeň plantáže
130 200 Kč
656 000 Kč
Likvidace plantáže
18 000 Kč
36 000 Kč
Náklady CELKEM
313 200 Kč
815 175 Kč
---
COSTS
příprava pole
sadba - řízky
ruční výsadba
Založení plantáže
nájem pozemku, daně z nemovitosti (Kč/rok)
pečlivá údržba v 1. roce po výsadbě
běžná údržba ve 1. - 3. roce cyklu
běžná údržba ve 4. - 5. roce cyklu
Údržba plantáže
náklady na jednu sklizeň
doprava k odběrateli (např. 30 km)
Zisk z plantáže CELKEM 269 200 Kč
Průměrný roční zisk z 1 hektaru
plus dotace na plochu (SAPS 2013)
CELKEM zisk za rok/ha
12 819 Kč
6 100 Kč
18 919 Kč
444 825 Kč
22 241 Kč
6 100 Kč
28 341 Kč
5
Mysli obnovitelně
Zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin a
cílené pěstování biomasy je pouze prvním
krokem celé vize Mysli obnovitelně.
Biomasa je skvělý obnovitelný zdroj energie.
Jejím spalováním se může vyrábět elektřina a
teplo, ideálně v kombinované výrobě obě
současně. Jde o velice ekologický a z hlediska
oxidu uhličitého neutrální cyklus. Stejné
množství CO2, které vzniká při spalování
biomasy, je spotřebováno topoly při jejich
růstu a jejich fotosyntézou.
Tato vize zasahuje do mnoha odvětví a může
být realizována v mnoha zemích po celém
světě. Vytváří obnovitelný životní styl a
pomáhá lidem stát se nezávislými na ostatních
zdrojích energie.
Energetika, stavebnictví, developerské projekty, nábytkářství, papírenský průmysl a chemické látky
obsažené v topolu.
Představte si ty možnosti!
Japol Group - NYNÍ
Japol Group má dvě mateční plantáže, kde
pěstujeme sazenice. Sazenice jsou prodávány
zákazníkům v podobě řízků, prýtů a prostokořenné
sadby a jsou také určeny pro výsadby na našich
dalších plantážích. Tyto dvě mateční pole mají
celkovou rozlohu 14 hektarů.
Celková produkce z těchto matečnic bude od
příštího roku kolem 1,5 milionu řízků. Toto
množství stačí na výsadbu 150 hektarů plantáží
cíleně pěstované biomasy. Z této plochy lze sklidit průměrně 12 000 tun štěpky každou sklizeň každé
3 roky. Hodnota těchto sazenic je zhruba 2 miliony Kč v případě jejich kompletního prodeje
zákazníkům.
1,5 milionu řízků
150 hektarů plantáží
12 000 tun štěpky každou sklizeň
6
Tyto matečnice společně s naším pětiletým know-how a zkušenostmi s pěstováním jsou naší největší
konkurenční výhodou. Trvá několik let založit takto plodné mateční plantáže, které produkují takové
množství sadby. K dosažení tohoto jsme již do společnosti Japol Group investovali více než
1 milion Kč. A vybudovali společnost s hodnotou kolem 4 milionů Kč. Obrat společnosti v tomto roce
je zhruba 1,25 milionu Kč.
Naše společnost si dokáže prodejem sazenic vydělat na provozní výdaje. Není však schopna vlastními
silami vygenerovat kapitál na masivní výsadbu plantáží v řádech stovek hektarů a jejich údržbu
v prvních třech letech než dojde ke sklizni biomasy.
Prodejem sazenic se Japol Group zabývá právě z důvodů získání provozních financí. Každý rok jsou
plantáže sklízeny a sazenice prodávány. Toto je ziskové, ale jde o velice úzký trh s velkým množstvím
prodejců a jde o velmi krátkodobou obchodní strategii. Každý zákazník je v budoucnu schopen si sám
pěstovat svou sadbu a trh se tak velice lehce nasytí.
Hlavním businessem je cílené pěstování biomasy na velkých plochách a
následný obchod a zpracování biomasy, dřeva a dalších produktů.
Naše společnost v současné době bojuje s kapitálovou náročností masivní výsadby plantáží rychle
rostoucích dřevin. Důvodem je vázanost kapitálu po dobu minimálně 3 let do první sklizně.
Japol Group – BUDOUCNOST
Naši vizí pro příštích 3 až 6 letech je výsadba 1 100 hektarů plantáží různých rychle rostoucích dřevin
a produkce 90 000 tun štěpky a dřeva. Ta bude prodána elektrárnám a teplárnám, dřevozpracujícím
společnostem a stavební společnostem a také může být dále zpracovávána na produkty s vyšší
přidanou hodnotou (brikety, dřevotříska atd.). Pro tento investiční záměr máme vypracovanou
detailní kalkulaci, která je popsána dále.
Plánované plantáže budou situovány v lokalitách ve vzdálenosti do 50 km od několika zákazníků. A
to z důvodu nákladů na dopravu velkého množství vypěstované biomasy. Plantáže by také měly být
ve velkých celcích větších než 5 hektarů, aby došlo k úspoře nákladů za údržbu i sklizeň.
Prodej sadby by probíhal pouze jako vedlejší činnost společnosti a docházelo by pouze k prodeji
přebytečných zásob sazenic. Plantáže vysazené našimi zákazníky navíc otevírají možnost obchodu i
s jejich biomasou a fungování jako velkoobchodník na trhu s biomasou. Výnosy z této činnosti
spočívají v rozdílu mezi výkupní a prodejní cenou.
Následné budoucí kroky mohou vést až k výstavbě vlastního zdroje pro výrobu elektřiny a tepla
z biomasy a vytvoření celého konceptu obnovitelného životního stylu. Potenciál využití je
v energetice, stavebnictví i developerských projektech, které následují vizi Mysli obnovitelně.
7
Investiční příležitost
Prvním krokem v cyklu Mysli obnovitelně je masivní výsadba rychle rostoucích dřeviny a obchod
s vyprodukovanou biomasou. Pro akceleraci našich záměrů hledáme finanční partnery a investory,
kteří chtějí participovat na této skvělé příležitosti s dvojitým výnosem. Vnitřní výnosové procento
této investice se pohybuje kolem 18 %:
Výnosy z pěstování
biomasy a dřeva
VVP = 13%
Výnosy z růstu
hodnoty pozemků
VVP = 5%
V České republice je zemědělská půda stále poměrně levná. Stejně tak na Slovensku, Polsku
ostatních východoevropských státech. V porovnání s Německem a Holandskem je půda v České
republice asi 4x levnější. Tomu nasvědčuje i zájem zahraničních investorů o půdu v České republice.
Pozemky pro výsadbu plantáží mohou být navíc financovány úvěrem a budou spláceny v průběhu
životnosti plantáže namísto nájemného. Další výhodou, kterou to s sebou přináší, je to, že vlastnictví
přináší více stability. Omezuje se tak riziko vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem a
navyšování nájmu v průběhu pěstování.
Kalkulace investičního záměru
hektary
Náš business plán počítá s postupnou výsadbou plantáží s těmito parametry:
 plantáže o celkové rozloze 1 100 hektarů, lokalizované na různých místech České republiky
(Slovenska, Polska) vždy v blízkosti několik odběratelů biomasy
 výsadba během let 2014 -2019 (rozložení do více let je z důvodu rozdělení počáteční investice
a sklizní do jednotlivých let)
1200
1000
800
600
400
200
0
Nové výsadby
Celková plocha plantáží
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 kalkulace je počítána na 20 let, což je i průměrná životnost plantáží
 plantáže budou zakládány na zakoupených pozemcích, kdy je počítáno s kupní cenou
10 Kč/m2 s využitím úvěrového financování (splatnost 20 let, 4% úroková sazba p.a., pozemky
jako zástava). Pro tyto parametry je roční splátka na úrovni 7400 Kč/ha. To je asi 2-3 násobek
výše nájmu, ale jde o stabilnější variantu s možností participovat na růstu hodnoty pozemků,
která se v příštích letech očekává. Investice s dvojitým výnosem.
8
Tyto plantáže budou produkovat v průměru 30 000 tun biomasy každý rok, což představuje
v současných cenách tržby asi 28 milionů Kč. V současné době je navíc při pěstování vyplácena
dotace na plochu stejně jako u pěstování běžných zemědělských plodin (6 100 Kč/ha v roce 2013).
Pro tuto výměru to představuje roční výnosy ve výši skoro 7 milionů Kč.
1 100 hektarů
plantáží
30 000 tun štěpky
každý rok
1 100 hektarů pozemků
(průměrná kupní cena
10 Kč/m2)
28 mil. Kč roční tržby
+ 7 mil. Kč dotace
5% roční růst ceny
pozemků
VVP 13%
1 100 hektarů pozemků
(průměrná cena 26,5 Kč/m2)
Investice potřebná pro realizaci tohoto záměru má výši 30 milionů Kč v průběhu let 2014 -2019.
Investorům nabízíme možnost nákupu podílu v naší společnosti. Hledáme investory v podobě private
equity a venture kapitálu, kteří se chtějí podílet na realizaci zisků z tohoto obnovitelného podnikání.
Všechny finance budou využity na realizaci záměru masivní výsadby plantáží různých rychle
rostoucích dřevin.
120 000 000
Zisk/ztráta (Kč/rok):
100 000 000
Kumulovaný zisk/ztráta (Kč):
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-40 000 000
2014
-20 000 000
Kumulované zisky této investice dosahují v průměru 96 milionů Kč v průběhu 20 let. Navíc bude
společnost participovat na růstu hodnoty vlastněných pozemků, jejichž hodnota může dosahovat
hodnoty zhruba 298 milionů Kč. V součtu tedy uvažujeme se zisky ve výši 394 milionů Kč během
20 let, což představuje vnitřní výnosové procento investice ve výši 18%.
A toto je pouze kalkulace ze základní a nejlevnější komoditou v podobě štěpky využité pro
energetické účely. Při uvážení možností prodeje dřeva a dalších produktů jsou potenciální zisky ještě
vyšší.
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
130
130
200
330
200
530
245
775
175
950
175
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
995
130
0
0
795
200
130
0
595
200
200
130
350
375
200
200
175
375
375
200
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
0
0
878 400
0
0
0
2 098 400
0
0
0
3 318 400
130
10 400
9 984 000
4 812 900
200
16 000
15 360 000
5 880 400
200
16 000
15 360 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
400 000
40
480 000
48
576 000
58
691 200
69
829 440
83
995 328
100
1 194 394
119
1 433 272
143
1 719 927
172
2 000 000
200
1 400 000
2 278 400
2 278 400
1 680 000
3 778 400
6 056 800
2 016 000
5 334 400
11 391 200
2 419 200
17 216 100
28 607 300
2 903 040
24 143 440
52 750 740
700 000
1 000 000
2 480 000
0
2 576 000
0
3 141 200
0
2 579 440
0
2 745 328
0
1 194 394
0
1 433 272
0
1 719 927
0
2 000 000
0
392 000
1 000 000
2 025 000
1 040 000
0
0
962 000
120 000
1 296 000
324 000
394 000
180 000
1 388 800
0
2 980 000
2 120 000
0
0
2 442 000
304 615
1 425 600
340 200
424 200
216 000
1 442 560
0
3 076 000
2 530 000
0
0
3 922 000
489 231
1 568 160
357 210
458 010
259 200
1 759 072
0
3 753 700
4 000 000
1 300 000
2 080 000
5 735 000
715 385
1 724 976
375 071
496 031
311 040
1 444 486
0
3 016 940
4 700 000
2 000 000
3 200 000
7 030 000
876 923
1 897 474
393 824
538 976
373 248
1 537 384
0
3 182 828
4 875 000
2 000 000
3 200 000
8 325 000
1 038 462
2 087 221
413 515
587 698
447 898
668 860
0
1 194 394
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
2 295 943
434 191
643 210
500 000
802 632
0
1 433 272
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
2 525 537
455 901
706 723
500 000
963 159
0
1 719 927
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
2 778 091
478 696
779 683
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
3 055 900
502 630
852 630
500 000
Výdaje (Kč/rok):
Výdaje kumulované (Kč):
7 733 000
7 733 000
11 641 415
19 374 415
14 102 371
33 476 786
22 250 274
55 727 060
25 471 871 27 695 005 29 725 059 30 412 527 31 208 017 32 019 622
81 198 931 108 893 936 138 618 995 169 031 522 200 239 539 232 259 162
Zisk/ztráta (Kč/rok):
Kumulovaný zisk/ztráta (Kč):
-5 454 600
-5 454 600
-7 863 015
-13 317 615
-8 767 971
-22 085 586
-5 034 174
-27 119 760
-1 328 431
-28 448 191
Rozloha nově osazená na biomasu (ha):
Celkem osazeno na biomasu (ha):
Chybí osadit do požadovaného (ha):
Plantáže v 1. roce cyklu (ha):
Plantáže v 2. roce cyklu (ha):
Plantáže v 3. roce cyklu (ha):
Sklizeň plantáží (ha):
Sklizeň výnos (tun):
Sklizeň výnos (Kč):
Dotace na plochu SAPS (Kč):
Prodej řízků zá ka zníkům (ks ):
Provedeny výs a dby zá ka zníkům (ha ):
Výnosy z obchodní činnosti (Kč):
Výnosy roční CELKEM (Kč):
Kumulované výnosy (Kč):
3 483 648
4 180 378
5 016 453
6 019 744
7 000 000
25 791 548 39 928 278 40 764 353 41 767 644 42 747 900
78 542 288 118 470 566 159 234 919 201 002 562 243 750 462
Náklady
Sadební materiál vlastní (ks):
Sadební materiál cizí (ks):
Sa dební ma teri á l - vl a s tní (Kč):
Sa dební ma teri á l - ci zí (Kč):
Výs a dby vl a s tní i pro zá ka zníky (Kč):
Údržba vl a s tních pl a ntá ží (Kč):
Ná kl a dy na s kl i zeň (Kč):
Dopra va š tepky (Kč):
Ná jem pozemků/Spl á tka úvěru na pozemky (Kč):
Ná jemné provoz+energi e (Kč):
Mzdy vedení (Kč):
Mzda provozní pra covník (Kč):
Mzda obchodní zá s tupce (Kč):
Sl užby (Kč):
-1 903 457
-30 351 648
10 203 218
-20 148 429
10 351 826
-9 796 604
10 559 627
763 023
10 728 278
11 491 301
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
1 125
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
0
375
375
375
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
375
30 000
28 800 000
6 947 900
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
2 000 000
200
7 000 000
42 747 900
671 229 462
7 000 000
42 747 900
713 977 362
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
42 747 900 42 747 900 42 747 900 42 747 900 42 747 900 42 747 900 42 747 900 42 747 900
42 747 900
286 498 362 329 246 262 371 994 162 414 742 062 457 489 962 500 237 862 542 985 762 585 733 662 628 481 562
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
3 361 490
527 762
877 762
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
3 697 639
554 150
904 150
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
4 067 403
581 857
931 857
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
4 474 143
610 950
960 950
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
4 921 558
641 498
991 498
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
5 413 714
673 573
1 023 573
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
5 955 085
707 251
1 057 251
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
6 550 593
742 614
1 092 614
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
7 205 653
779 745
1 129 745
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
7 926 218
818 732
1 168 732
500 000
1 120 000
0
2 000 000
4 875 000
3 750 000
6 000 000
8 325 000
1 038 462
8 718 840
859 668
1 209 668
500 000
37 522 143
578 693 538
38 396 638
617 090 176
32 375 475 32 764 401 33 189 580 33 654 506 34 163 015 34 719 321 35 328 049 35 994 283
36 723 604
264 634 637 297 399 038 330 588 617 364 243 123 398 406 138 433 125 459 468 453 508 504 447 791 541 171 395
10 372 425
21 863 725
9 983 499
31 847 225
9 558 320
41 405 545
9 093 394
50 498 939
8 584 885
59 083 824
8 028 579
67 112 404
7 419 851
74 532 254
6 753 617
81 285 872
6 024 296
87 310 168
5 225 757
92 535 925
likvidace plantáží:
hodnota nakoupených pozemků:
4 351 262
96 887 186
-28 125 000
298 495 992
11
Celková investice:
První ziskový rok:
Rok návratnosti investice:
30 mil. Kč
2020
2022
Vnitřní výnosové procento:
13,6%
Celkové zisky z pěstování:
Vnitřní výnosové procento včetně nárůstu hodnoty pozemků:
Celkové zisky včetně hodnoty zakoupených pozemků:
96 mil. Kč
18,0%
394 mil. Kč
SWOT analýza
S - Silné stránky





Obnovitelné zdroj energie
Udržitelný a ekologický business
Investice s dvojitým výnosem
Mnoho variant zpracování štěpky a
dřeva v různých odvětvích
Bariéry vstupu do odvětví ostatním
podnikatelům (know-how, čas, kapitál
atd.)
W - Slabé stránky


O - Příležitosti





Zvyšující se povinný podíl obnovitelných
zdrojů energie
Zvýšená ochrana tradičních lesů a
následný nedostatek dřeva na trhu
Slibné chemické látky obsažené v rychle
rostoucích topolech
Výroba vlastních briket z vlastní štěpky
s přidanou hodnotou a vyšší cenou
Výstavba vlastního zdroje na výrobu
elektřiny a tepla z biomasy
Jedná se o živou rostoucí komoditu
s negarantovaným výnosem
Kapitálově náročný business se
záporným cashflow v prvních letech
T - Hrozby




Změny v legislativě v neprospěch
plantáží na zemědělské půdě
Přírodní katastrofy a výrazné klimatické
změny
Krádeže stromů a dřeva organizovanými
skupinami
Výrazný pokles cen elektřiny a dřeva
12
Závěrem
Japol Group a naše vize Mysli obnovitelně je unikátní příležitostí udržitelného, ekologického a
zeleného businessu. Cílené pěstování biomasy je obnovitelný zdroj energie, který je velmi populární
ve Švédsku, Španělsku a Itálii. Existuje velké množství druhů a klonů rychle rostoucích dřeviny i bylin,
které mohou být pěstovány v různých klimatických a půdních podmínkách. Nejedná se navíc pouze o
obnovitelný zdroj energie, ale jde také o materiál, který může být vstupem do mnoha odvětví.
Hledáme investory, kteří se chtějí účastnit této investice a vidění světa. Profitovat na variabilním
využití biomasy a dřeva. Šíření této vize na mezinárodní úrovni. Zachování běžných a často velmi
starých a vzácných tradičních lesů.
Kombinace cíleného pěstování biomasy s nákupem zemědělské půdy je velice zajímavou investicí
s dvojitým výnosem, které dodávají pozemky stabilitu a snižují její rizikovost.
Kontaktujte nás
Pro další informace nám napište nebo zavolejte
Ing. Tomáš Černíček – majitel a jednatel
Mobil +420 777 865 082
Email [email protected]
Mgr. Lucie Lipovská – majitelka a jednatelka
13
Download

PŘÍRUČKA pro INVESTORY