Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.
Typ nemovitosti
Účel ocenění
1320 / 5 / 2012
Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže
v současném stavu
exekuční řízení
Předmět ocenění
Budova RD č.p. 17, LV č. 864 na pozemku parc.č. St. 13
pozemek parc.č. St. 13, LV č. 864
pozemek parc.č. 124/15, LV č. 864
Adresa
Kraj
Jihočeský kraj
Kat. území
Všemyslice
Část obce dle LV
Všemyslice
Obec
Ulice
Všemyslice
Počet obyvatel 963
č.p.
17
Objednatel
Exekutorský úřad Písek
JUDr. Stanislav Pazderka
Prokopova č.p. 339 č.o. 14
397 01 Písek
Vlastnictví
Budova RD č.p. 17
pozemek parc.č. St. 13
pozemek parc.č. 124/15
Tel.
E-mail
IČ
DIČ
Ohrádka Vladimír - Všemyslice, Neznašov 17
Ohrádková Šárka - Kardašova Řečice, sídl. T.G. Masaryka 702
Ohrádka Vladimír - Všemyslice, Neznašov 17
Ohrádková Šárka - Kardašova Řečice, sídl. T.G. Masaryka 702
Ohrádka Vladimír - Všemyslice, Neznašov 17
Ohrádková Šárka - Kardašova Řečice, sídl. T.G. Masaryka 702
Zpracováno pro
exekutora
Vypracoval
Licence číslo
Ing. Vomáčková Marie
sídl. 5. května 885
391 65 Bechyně
email: [email protected]
0664
382210825
[email protected]
.cz
Počet stran textu 7
Obvyklá cena - současný stav
Započitatelná podl. plocha
Dne
4.5.2012
Ke dni
2.5.2012
Prohlídka dne 2.5.2012
tel: 731 573408 381213813
Počet stran příloh
80.07 m2
Obvyklá cena - současný stav
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu id. 1/2 - současný stav
Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti
-1-
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
14
12 500 Kč/m2
1 000 900 Kč
1 000 000
Jeden milion
500 000
Pětiset tisíc
Kč
Kč
Kč
Kč
klad - rodinný dům po částečné opravě mimo střechy
zápor - samota, přístup po pozemcích jiného vlastníka
Podmínky platnosti ceny
cena obvyklá je platná k datu ocenění, podíl id. 1/2 činí 500000,- Kč
povinná Šárka Ohrádková si nepřeje zveřejnění fotografii domu na internetových stránkách.
1 799 000 Kč
Jeden milion sedmsetdevadesátdevět tisíc Kč
Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav
Vyhodnocení rizik
nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným
ANO
stavem)
ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku
NE
k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup
není zajištěn přístup - vede přes cizí pozemek
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy,
ANO
např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících vhodnost zástavy, např. –
ANO
břemeno vedení IS, ochranná pásma
NE
nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod.
na listu vlastnictví jsou zapsána zástavní práv smluvní pro Českou spořitelnu a.s. a pro pana Chalupku Davida
zástavní práva exekutorská
nařízení exekucí
exekuční příkazy k prodeji nemovitosti
dražební vyhláška,
nepravomocné exekuční příkazy o zřízení zástavního práva exekutorského, soudcovského
ANO stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost
ANO nemovitost je užívána v souladu s právním stavem
ANO stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům
ANO stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční
nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného
ANO
povodňového plánu
ANO stavba je dokončena
ANO zpracovatel ocenění je odhadcem exekutora
REET:
Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu
jedná se o exekuci spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2
Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu
darovací smlouva V 12 6402/1997 ze dne 12.12. 1997 pro Ohrádková Šárka
darovací smlouva ze dne 20.12. 2002 pro Ohrádka Vladimír
-2-
ANO
Podklady
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 864, vyhotovil Exekutorský úřad Písek dne 18.4.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Všemyslice, vyhotovil kopie mapy dne 4.5.2012.
Datum předání kompletních podkladů 4.5.2012
Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 864, vyhotovil Exekutorský úřad Písek dne 18.4.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Všemyslice, vyhotovil kopie mapy dne 4.5.2012.
-3-
Místopis
Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu
Neznašov je malá ves ležící v okrese České Budějovice asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad soutokem řek Lužnice
a Vltavy v nadmořské výšce 426 m. Neznašov je část obce Všemyslice, ležící 2 km jihozápadně od Neznašova, v obci je
evidováno 289 adres, trvale zde žije 535 obyvatel.
Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ...
Umístění v obci
samota
Okolní zástavba
Obecní úřad Všemyslice spravuje území bývalých obecních úřadů Všemyslice (náležely k němu vesnice Všemyslice, Karlov
I, Slavětice, Neznašov s Kořenskem a samotou Zbojiště a U Myšáka), Všeteč (zde roku 1948 sloučeny Všeteč, Karlov I a
Karlov II) a Bohunice (se samotami Pankrací, Přehájek a U Sýkory). Je zde jednotřídní školka pro 24 dětí, hostinec,
penzion. Spojení autobusové.
Rodinný dům je samota U Myšáka, vzdálenost do Neznašova je 1,5 km.
Informace o nemovitosti
Oceňovaná nemovitost je samota U Myšáka, nachází se po levé straně serpentin silnice vedoucí z Týna nad Vltavou do
Albrechtic nad Vltavou. Původní zemědělský statek vytváří v půdoryse tvar písmene U otevřeného k jihovýchodu. na
jihovýchodní straně je obytná část která pokračuje hospodářskou stavbou, s ní vytváří v půdorysu tvar písmene L s kratší
částí na severozápadní straně kde je průjezd z nějž je vstup z příjezdní komunikace do dvora. Na jihozápadní straně je
postavena stavba přístřešku s kolnou. Na jižním konci dvora je umístěna studna, kanalizace je svedena do jímky ležící na
cizím pozemku. Stavba rodinného domu s hospodářskou částí je z roku 1876, v roce 2002 byla provedena celková
rekonstrukce domu ( koupelna s WC, podlahy, krbová kamna, okna, vnitřní omítky, vnější omítky, izolace domu) krov a
krytina zůstávají původní.
Přístup a příjezd k nemovitostem
přes pozemky jiných vlastníků:
Parcela
Vlastník
parc.č. 124/11
Šmitmajer Oldřich Neznašov 102, Všemyslice, 373 02
parc.č. 119/5
Šmitmajer Oldřich Neznašov 102, Všemyslice, 373 02
Způsob využití pozemku
ostatní komunikace, ostatní plocha
ostatní komunikace, ostatní plocha
Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po nezpevněné komunikaci.
Příjezdová komunikace nevykazuje závady.
Přístup a příjezd je po právní stránce řešen
věcné břemeno přístupu a příjezdu
Popis nemovitosti
Počet PP
0
Počet NP
1
není řešeno vůbec.
Počet podkroví
0
111.24 m2
Zastavěná plocha 1.NP
Počet koupelen
1
Vybavení koupelny
sprchový kout, umyvadlo, WC
Počet kuchyní
1
Vybavení kuchyně
kuchyňská linka, varná deska sklokeramická
Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Ne
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Počet bytových jednotek
1
RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB.
Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný
Příslušenství
Stavba
kůlna
přístřešek
Ne
Ano
Popis
zděná stavba navazující na obytnou část, dříve využívána jako
chlév, dnes sklad, ve tvaru písmene L ukončena průjezdem z
nějž je vstup do dvora
stavba navazující na průjezd vpravo od vstupu zděné stěny
střecha vlnitý eternit, ukončena kůlnou
Výměra [m2] Stáří [roků]
117.0
136
100.0
90
Technický stav
Budova RD
Stav
Stáří roků
Opotřebení odhadem
Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby
Nákladová cena (stavba bez opotřebení)
Obestavěný prostor
514 m3 Cena
3 500 Kč/m3
-4-
Cena celkem
0
0 %
1 799 000 Kč
Pozemky
Pozemky tvořící funkční celek se stavbou
Výměra
1 589 m2 Cena pozemků
Inženýrské sítě
Elektro
Voda ze studny
Kanalizace do žumpy
Kanalizace do vlastní
ČOV
Dálkové vytápění
80 Kč/m2
napojeno
napojeno
napojeno
není
Cena celkem
Voda z řadu
Kanalizace do řadu
Kanalizace do septiku
Plyn
127 000 Kč
není
není
není
není
není
Popis provedení budovy
Konstrukce
Provedení
%
Konstrukce
dokonč
základy
kamenné
100
svislé nosné
konstrukce
krov
obvodové stěny z
zděné
100
izolace proti zemní
vlhkosti
stropy
sedlový
cihelného zdiva v tl. do 90
cm
vápenná omítka štuková
dřevěná zdvojená
PVC
100
100
střešní krytina
vnější úpr. povrchů
100
100
100
schodiště
dveře
podlahy nebytových
místn.
elektro
vnitřní úpr. stěn
okna
podlahy obytných
místn.
vytápění
rozvod vody
zdroj teplé vody
ústřední s kotlem na pevná
paliva
studené a teplé
bojler
100
100
100
100
Cihlové na půdu
hladké lakované
keramická dlažba
100
100
100
světelný a motorový rozvod
100
100
100
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
4.00 m2
1.0
7.40 m2
1.0
20.61 m2
1.0
9.83 m2
1.0
6.61 m2
1.0
15.54 m2
1.0
9.98 m2
0.5
6.10 m2
86.17 m2
80.07 m2
4.00
7.40
20.61
9.83
6.61
15.54
9.98
12.20
-5-
100
100
plocha
Součet ploch za podlaží
dokonč
s izolací vodorovnou i
svislou
dřevěné trámové s
podhledem
pálená tašková jednoduchá
omítka vápenná hladká
rozvod plynu
1.NP - výčet místností
zádveří
předsíň
pokoj
pokoj
koupelna s WC
kuchyně
pokoj
terasa
%
Provedení
Srovnávací metoda
1. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: ALDO REALITY , datum změny inzerátu 25.3.2012
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
0
Počet NP 1
Počet podkroví 0
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
100.0 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
1 500 000 Kč
20 %
1 200 000 Kč
508.0 m2
1078.0 m2
15 000 Kč/m2
12 000 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Chalupa o dispozici 2+1 se zahradou, kolnou, stodolou, udírnou, venkovním krbem, posezením, sklípkem a studnou s
pitnou vodou, je vhodná k rekreaci. V obytných místnostech jsou dřevěné podlahy. Vytápění je kamny na tuhá paliva.
Koupelna není, WC suché.
Vzdálenost od obce Temelín, kde je veškerá občanská vybavenost, je 2 km, do Týna nad Vltavou je cca 10 km.
Nemovitost se nachází na klidném místě na okraji obce, v okolí lesy.
Zahrada 570 m2, Zats. plocha 508 m2, celkem 1078 m2
2. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: HD reality , datum změny inzerátu 14.3.2012
Konstrukční provedení
Počet PP
0
Počet NP 1
Počet podkroví 0
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
100.0 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
1 220 000 Kč
10 %
1 098 000 Kč
229.0 m2
609.0 m2
12 200 Kč/m2
11 000 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Rodinný dům u obce Knín v Jižních Čechách nedaleko od Týna nad Vltavou. jedná se o nemovitost k rekonstrukci. Dům
se nachází na samotě, je zde el.proud, voda z vlastní studny.
-6-
3. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: HORNÍK investment , datum změny inzerátu 7.2.2012
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
0
Počet NP 1
Počet podkroví 0
Zastavěná plocha 1.NP
2
Podlahová plocha
90.0 m Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
730.0 m2
1775.0 m2
20 000 Kč/m2
1 800 000 Kč
30 %
1 260 000 Kč
14 000 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Vesnické stavení s uzavřeným dvorem, které se nachází u Dolního Bukovska. Dispoziční řešení je 2+1 s možností půdní
vestavby. Stavení je po rekonstrukci celé obytné části - nová okna, podlahy, rozvody vody a topení, kotel na TP. Voda je
z vlastní studny, na hranici pozemku je obecní vodovod t, elektřina 220 a 380V, kanalizace -vlastní dvoukomorový septik.
Zastavěná plocha je 730m2, pozemek má výměru 1775m2. V
Vyhodnocení srovnávací metody
Rozpětí redukovaných cen
Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti
11 000 - 14 000 Kč/m2
1 098 000 - 1 260 000 Kč
12 500 Kč/m2
klad- dům je po částečné rekonstrukci , klidné místo vzdálenost do Neznašova 1,5 km
zápor - střecha je starší s potřebou rekonstrukce, dům je přístupný přes cizí pozemky, kanalizace svedena do jímky na
cizím pozemku, jedná se o samotu
Vypracoval
Licence číslo
0664
Ing. Vomáčková Marie
sídl. 5. května 885
391 65 Bechyně
podpis
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Českých Budějovicích pod č. 1575Z ze dne 18. 11. 1998 pro základní obor
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí
-7-
Fotodokumentace
pohled do dvora na průjezd
přístřešky s zadní kolnou a studna
terasa před vchodem
obývací pokoj
pokoj
předsíň
-8-
Fotodokumentace
zádveří
kuchyně
pokoj
kuchyně
koupelna s WC
koupelna s WC
-9-
Download

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)