Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006
Datum revize: 06/04/14
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
1.2. Použití látky nebo přípravku
Pro použití v laboratořích
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
00 1 800-424-9300 (CHEMTREC)
00 1 703-527-3887 (Outside the US)
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
klasifikován v souladu s (ES) č.1272/2008
Karcinogenita kategorie 1B
Nebezpečné pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2
Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
symboly nebezpečnosti:
R-véty:
R20/21/22-Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R40 - Podezření na karcinogenní účinky. Možné nebezpečí nevratných účinků
S-véty:
S36: Používejte vhodný ochranný oděv
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
2.2. Údaje na štítku
GHS Symboly nebezpečí
Signání slovo
nebezpečí
Rizikove vety
H350 Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostni oznamení
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 1 z 9
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
2.3. Další nebezpečí
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.2. směsi
Dichloromethane
%
96.800000
číslo CAS
75-09-2
Phenyl ether
0.100000
101-84-8
acetophenone
0.100000
98-86-2
(EC) No 1272/2008
Carc. 2; H351
1999/45/EC
Xn
R40
atrazine
0.100000
1912-24-9
dibenz (a,j) acridine
0.100000
224-42-0
aramite
0.100000
140-57-8
1,4-Dioxane
0.100000
123-91-1
methyl methanesulfonate
0.100000
66-27-3
1,2,4,5-tetrachlorobenzene
0.100000
95-94-3
chlorobenzilate
0.100000
510-15-6
phenacetin
0.100000
62-44-2
biphenyl
0.100000
92-52-4
pronamide
0.100000
23950-58-5
Benzaldehyde
0.100000
100-52-7
isosafrole
0.100000
120-58-1
hexachloropropene
0.100000
1888-71-7
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
STOT RE 2; H373
Xn
R22
R36
Xn
R20/22
R36
R40
R43
Carc. 2; H351
Eye Irrit. 2; H319
Flam. Liq. 2; H225
STOT SE 3; H335, H336
F
Xn
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 4; H302
Xn
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335, H336
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Carc. 2; H351
Xi
Acute Tox. 4; H302
R11
R19
R36/37
R40
R22
R36/37/38
Xn
N
R40
R50/53
Xn
R22
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 2 z 9
4-nitroquinoline-n-oxide
0.100000
56-57-5
pentachloronitrobenzene
0.100000
82-68-8
2,6-dichlorophenol
0.100000
87-65-0
pentachlorobenzene
0.100000
608-93-5
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Xi
R43
safrole
Caprolactam
di-allate
isodrin
1,3,5-trinitrobenzene
pentachloroethane
0.100000
0.100000
0.100000
0.100000
0.100000
0.100000
94-59-7
105-60-2
2303-16-4
465-73-6
99-35-4
76-01-7
3-methylcholanthrene
0.100000
56-49-5
1-chloronaphthalene
0.100000
90-13-1
1,4-naphthoquinone
0.100000
130-15-4
kepone
0.100000
143-50-0
7,12-dimethylbenz (a)
anthracene
ethyl methanesulfonate
0.100000
57-97-6
0.100000
62-50-0
ethyl methacrylate
0.100000
97-63-2
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 4; H302
Flam. Sol. 1; H228
Acute Tox. 4; H302
Carc. 1B; H350
Muta. 2; H341
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335, H336
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 4; H302
Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 1; H310
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 1; H300
Acute Tox. 1; H330
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 1; H310
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 1; H300
Acute Tox. 1; H330
Expl. 1.1; H201
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2; H411
Carc. 2; H351
STOT RE 1; H372
F
Xn
R11
R22
T
Xn
R22
R45
R68
Xn
R20/22
R36/37/38
Xn
R22
R40
T+
R26/27/28
E
T+
N
R3
R26/27/28
R33
R50/53
T
R40
R48/23
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301
Carc. 2; H351
T
Eye Irrit. 2; H319
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335, H336
F
Xi
R24/25
R40
R11
R36/37/38
R43
Stránka 3 z 9
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte
hlavu tak, aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a sleduje oko každý den, jak vám doporučil váš
lékař. Pokračujte ve vypláchování oči zatímco čekáte na lékařskou péči
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a kontaminované kožené věci, oděv
okamžite vyperte. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické
hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může
být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část
plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození
materiálu požárem. Použijte vhodné metody k boji s okolím
požárem.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji
vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která
vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou
putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo
toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v
kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné
pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v
tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně,
rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a
odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy
nepřekračujte jakékoliv limity expozice na pracovišti.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno.
Používejte úplné osobní ochranné pracovní prostředky v
návaznosti na doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným
absorbujícím materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a
uchovávejte v uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 4 z 9
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz sekce 13 k dispozici informace
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a
zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře
větraných prostorách.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od
neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y)
uzavřen(y).
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Czech:
Chemický název
Číslo CAS
EINEC, ES
Dichloromethane
Phenyl ether
acetophenone
75-09-2
101-84-8
98-86-2
200-838-9
atrazine
1912-24-9
217-617-8
dibenz (a,j) acridine
224-42-0
aramite
140-57-8
1,4-Dioxane
methyl methanesulfonate
123-91-1
66-27-3
1,2,4,5-tetrachlorobenzene
95-94-3
chlorobenzilate
510-15-6
phenacetin
62-44-2
biphenyl
pronamide
92-52-4
23950-58-5
202-163-5
245-951-4
Benzaldehyde
100-52-7
202-860-4
isosafrole
120-58-1
hexachloropropene
1888-71-7
4-nitroquinoline-n-oxide
56-57-5
pentachloronitrobenzene
82-68-8
2,6-dichlorophenol
87-65-0
pentachlorobenzene
608-93-5
210-172-0
safrole
94-59-7
202-345-4
Caprolactam
105-60-2
203-313-2
di-allate
2303-16-4
218-961-1
isodrin
465-73-6
207-366-2
1,3,5-trinitrobenzene
99-35-4
202-752-7
pentachloroethane
76-01-7
200-925-1
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
202-708-7
204-661-8
208-110-2
201-435-0
OEL-TWA
Expozicni limity
200 mg/m3 TWA
5 mg/m3 TWA
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
70 mg/m3 TWA
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
1 mg/m3 TWA
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
1 mg/m3 TWA
(dust); 10 mg/m3
TWA (vapor)
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
Stránka 5 z 9
3-methylcholanthrene
56-49-5
1-chloronaphthalene
90-13-1
1,4-naphthoquinone
130-15-4
kepone
143-50-0
7,12-dimethylbenz (a) anthracene
57-97-6
ethyl methanesulfonate
62-50-0
ethyl methacrylate
97-63-2
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Ochrana dýchacích cest
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
205-601-3
202-597-5
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
Lokální ventilace nebo jiná technická opatření jsou obvykle vyžadována při
nakládání nebo při používání tohoto produktu, aby se zabránilo přeexponování.
Ochrana dýchacích cest bude nutná při práci s tímto výrobkem. Používejte
respirátory pouze tehdy, pokud větrání nemůže být použito k odstranění příznaků
nebo ke snížení expozice pod přijatelnou úroveň.
Noste chemicky odolné ochranné brýle s boční ochranou při manipulaci s tímto
produktem. Používejte dodatečnou ochranu očí, jako jsou ochrané brýle proti
chemickému potřísnění a / nebo obličejový štít, pokud existuje možnost kontaktu
očí se stříkající nebo rozprašující kapalinou nebo vzdušným materiálem. Nenoste
kontaktní čočky. Mějte k dispozici stanici k výplachu očí.
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Údaje nejsou k dispozici
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Hodnota pH
Viskozita pri 20 °C
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Rychlost odpařování
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota páry pri 20 °C
Bod varu °C
Bod tání °C
Měrná hmotnost
Hustota pri 20 °C
Bod vzplanutí °C
Teplota samovznícení °C
Teplota rozkladu °C
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
9.2. další informace
údaje nejsou k dispozici.
bezbarvá
silný
No data available
0
Střední, 50 až 99%
0.27
údaje nejsou k dispozici.
0.00
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
39
údaje nejsou k dispozici.
1,237
10,323
údaje nejsou k dispozici.
556
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla louhy(zásady)
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici. kontaminace vysoké teploty
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 6 z 9
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla louhy(zásady)
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxid uhličitý oxid uhelnatý
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Cílové orgány potenciálně ovlivněné expozicí:
Chemické interakce, které mohou vést ke změně toxicity:
Vdechování vstřebávání Při
požití Při styku s kůží Při
zasažení očí
kůže, Kardiovaskulární systém,
oči, játra
nejsou známy
Bezprostřední (akutní) účinky na zdraví podle způsobu expozice:
Podráždění při nadýchání:
Může způsobit střední podráždění dýchacích cest, závratě, slabost,
únavu, nevolnost a bolesti hlavy.
Toxicita při nadýchání:
Zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození (viz cílové
orgány)Vdechnutí může vážně působit na centrální nervový systém
(včetně bezvědomí).
Při styku s kůží:
Kontakt způsobuje silné podráždění pokožky a možné popáleniny.
Při absorpci kůží:
Zdraví škodlivý při absorpci kůží. Může způsobit vážné podráždění a
systémové poškození.
Při zasažení očí:
Kontakt s očima může způsobit mírné až těžké poranění očí. Při zasažení
očí může způsobit slzení a zarudnutí, ale není pravděpodobné, že
by trvale poškozoval oční tkáň. Je možné dočasné zhoršení
zraku (zakalené nebo neostré vidění).
Podráždění při požití:
Dráždí ústa, hrdlo a žaludek. Může způsobit bolesti břicha, nevolnost,
zvracení a průjem.
Toxicita při požití:
Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit systémovou otravu.
Dlouhodobé (chronické) účinky na zdraví:
Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Vdechnutí:
Při styku s kůží:
Při absorpci kůží:
Chemický název
Methane, dichloro1,4-Dioxane
p-Dioxane
Toxikologické údaje:
NIOSH:
Chemický název
Methane, dichloro1,4-Dioxane
p-Dioxane
Údaje o karcinogenitě:
OSHA:
Chemický název
Methylene chloride
Obsahuje pravděpodobný nebo známý karcinogen u
člověka.
Obsahuje nebezpečne latky pro lidskou reprodukci a vývoj.
Při dlouhodobé a / nebo opakované expozici může způsobit
vážné podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu,
nevolnost, bolesti hlavy a možné bezvědomí.Vysoce
toxické! Může způsobit systémové poškození při
dlouhodobé a / nebo opakované expozici (viz "" cílové
orgány).
Na základě dlouhodobého nebo opakovaného
kontaktu může způsobit menší podráždění kůže,
odmaštění a zánět kůže.
Při dlouhodobé nebo opakované expozici je škodlivý
při absorpci kůží. Může způsobit vážné podráždění a
systémové poškození.
číslo CAS
75-09-2
123-91-1
LD50/LC50
ORAL LD50 krysa > 2000 mg/kg
Číslo CAS
75-09-2
123-91-1
LD50/LC50
Oral LD50 Rat >2000 mg/kg
údaje nejsou k dispozici.
Číslo CAS
75-09-2
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
25 ppm TWA (8 hr.); 125 ppm STEL (15
min.); 12.5 ppm Action Level (see 29
CFR 1910.1051); effective date for
respiratory protection for certain
employers to acheive the 8-hour TWA
Stránka 7 z 9
Aramite
1,4-Dioxane
Methyl methanesulfonate
Phenacetin
Safrole
Kepone
Ethyl methanesulfonate
140-57-8
123-91-1
66-27-3
62-44-2
94-59-7
143-50-0
62-50-0
ACGIH:
Chemický název
Dichloromethane
Číslo CAS
75-09-2
1,4-Dioxane
123-91-1
NIOSH:
Chemický název
Methylene chloride
Dioxane
Kepone
Číslo CAS
75-09-2
123-91-1
143-50-0
NTP:
Chemický název
údaje nejsou k dispozici.
IARC:
Chemický název
Phenacetin
Dibenz[a,j]acridine
Methyl methanesulfonate
Biphenyl
Dichloromethane
Aramite
1,4-Dioxane
Monograph 11, Supplement 7,
Monograph 71; 1998
Safrole
Chlordecone
Ethyl methanesulfonate
PEL is August 31, 1998; the start up
date to install engineering controls is
December 10, 1998.; {OSHA - 29 CFR
1910 Specifically Regulate
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
A3 - Confirmed Animal Carcinogen with
Unknown Relevance to Humans
A3 - Confirmed Animal Carcinogen with
Unknown Relevance to Humans
A3 - animal carcinogen
potential occupational carcinogen
potential occupational carcinogen
potential occupational carcinogen
Číslo CAS
Číslo CAS
62-44-2
224-42-0
66-27-3
92-52-4
75-09-2
140-57-8
123-91-1
Skupina číslo.
Skupina 1
Skupina 2A
Skupina 2A
Skupina 2A
Skupina 2B
Skupina 2B
Skupina 2B
94-59-7
143-50-0
62-50-0
Skupina 2B
Skupina 2B
Skupina 2B
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může
být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata.
Uchovávejte mimo vodní cesty.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad.
Spalte částečky nebo zlikvidujte materiál podle povolení o
nakládání s nebezpečnýčmi odpady.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 8 z 9
14.1. UN kód
US DOT – UN#
IATA – UN#
UN2810
UN2810
14.2. Název látky pro přepravu
US DOT – Shipping Name
Toxic, liquids, organic, n.o.s. (Dichloromethane,
Pentachloroethane) EX2014020726
Toxic, liquids, organic, n.o.s. (Dichloromethane,
Pentachloroethane) EX2014020726
IATA – Shipping Name
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
US DOT – Hazard Class
IATA – Hazard Class
6.1
6.1
14.4. Obalová skupina
US DOT – Packing Group
IATA – Packing Group
II
II
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
údaje nejsou k dispozici.
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
údaje nejsou k dispozici.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
Prohlášení o odmítnutí záruk:
04/06/2014
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena.
Bezpečnostní list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního
listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou
určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných
technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a
způsob použití jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se
veškerých záruk, vyjádření a předpokladů, nebo obchodovatelnosti,
vhodnosti a pod.
31806, 31806-5XX, & 31906 / Appendix IX Mix #2
Stránka 9 z 9
Download

Bezpečnostní list - Restek Corporation