4 MEDi Ostrava
„Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.“
24.11.2011, Ostrava
Ing. Michal Zahradníček, MBA
předseda DR
1
FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje?
Anotace:
Bude i nadále budoucnost MSK spjata s hornictvím, hutnictvím a dalším těžkým
průmyslem? Pokud ne, jakou perspektivu má?
Jak přispívá těžba a hutnictví ekonomice samotného regionu a celé ČR?
Uvědomujeme si význam černého uhlí jako vstupní komodity do mnoha dalších odvětví
českého průmyslu?
Jak ovlivní případné snížení/ukončení hornické činnosti v MSK energetickou bezpečnost
a soběstačnost ČR, příp. celého středoevropského regionu?
Lze „nejznečištěnější region Evropy“ přeměnit na region s moderní průmyslovou
výrobou přátelskou k přírodě i obyvatelům?
Termín:
24. listopadu 2011 od 9.30 hodin
Místo:
Park Inn by Radisson Ostrava Hotel, Hornopolní 3313/42, Ostrava
Hlavní hosté:
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a
obchodu
Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
2
Aplikace výsledků vědy a výzkumu = 4 MEDi
MEDICÍNA
BIOTECHNOLOGIE
Buněčná biologie
Lékařská praxe
Molekulární biologie
Genetika
Pre/klinické testy
Farmakologie
Buněčná transplantace
Transplantologie
Nanotechnologie
Transfer technologií v regenerativní medicíně
Buněčná terapie
Genová terapie
Tkáňové inženýrství
NOVÉ MATERIÁLY
Polymery
Nanotechnologie
Inženýrská zařízení
3
Primecell - přirozeně lepší životTM
„Využití vlastních buněk je
nejpřirozenější způsob ochrany
zdraví a zachování života.“
4
Vysoce inovativní hi-tech společnost zaměřená na oblast
medicíny. Vyvíjíme a vyrábíme přípravky advanced therapies
(moderní terapie), které zvyšují kvalitu života. Předmětem
našich aktivit jsou autologní i alogenní buňky lidského těla,
tkáně a produkty materiálového inženýrství. Spolupracujeme se
špičkovými vědeckými institucemi na uvádění výsledků vědy
a výzkumu do praxe.
Našimi klienty jsou kliniky, zdravotnická zařízení a vědecké
instituce po celém světě. Naši pracovníci jsou světově uznávaní
odborníci s vysokou kvalifikací z oblasti medicíny,
biotechnologií, materiálového inženýrství a
zdravotnického managementu.
5
historie
• 2003-2007 – příprava založení společnosti, získávání k-h a
práv duševního vlastnictví k prvním produktům
• 2007 – založení společnosti
• 2008 – získání ocenění „Czech 100 Best“ za Invenci & Inovaci
• 2009 – zahájení spolupráce s UEM AV a TB FNB
• 2009 – zahájení vývoje unikátních specializovaných
technologií pro transplantologii a nanomateriály
• 2010 – zahájení spolupráce s dalšími vědeckými institucemi
• 2010 – vlastnictví výrobního k-h pro 8 produktů z oblasti
advanced therapies
• 2011 – otevření NTC Laboratories, investice 420 mil Kč
• 2011/11 – zahájení výroby NTC Chondrograft TM
• 2011/11 – příprava projektu CBTD-4MEDI Ostrava – 620 mil
Kč
6
1. jsme tvůrci zcela nového oboru v ČR a jeho spolutvůrci
celosvětově, a to s vysokou mírou odpovědnosti
2. získáváme a rozvíjíme vlastní a cizí k-h a k tomu
potřebné lidské zdroje pro výrobu produktů advanced
therapies (AT) a to jak v ČR, tak na světě
3. budujeme potřebnou infrastruktura pro výrobu
produktů s potřebnou produktovou flexibilitou
4. vyrábíme produkty AT v nejvyšší celosvětové kvalitě
5. vytváříme celý „ekosystém“ pro kultivaci a zpracování
lidských buněk v ČR
6. model Primecell je replikovatelný
7. naši zaměstnanci jsou vysoce erudovaní, se schopností
rozeznat budoucí potřeby našich zákazníků
7
strategie primecell
8
Ostrava – 4MEDi – 3D pohled
9
4 MEDi / Zaměření
•
•
•
•
•
•
•
Laboratoř aplikované nanotechnologie
Centrum in-vitro buněčného testování
Laboratoř molekulární biologie a
patologie
Laboratoř klinické farmakologie
Laboratoř genetiky
Výroba allogenních buněčných
přípravků advanced therapies
Výroba autologních přípravků
advanced therapies
10
4 MEDi / Rozsah
Položka
Plocha (m2)
Laboratorní prostory
3050
Čisté prostory
1400
Ostatní
2000
Celkem
6450
11
4 MEDi / Hlavní partneři
12
4 MEDi / Praktická aplikace
Příklad praktické aplikace v regionu:
Živé tkáňově inženýrské modely znečištění ovzduší pro
hodnocení zátěže lidského organismu a vlivu na zdraví
Rozmístění
buněčných testovacích sad a
hodnocení vlivu na lidský
organismus
13
4 MEDi / Praktická aplikace
Produkty tkáňového inženýrství:
1. nosiče buněk,
2. hi-tech zdravotnický materiál
3. nanomateriály pro léčbu a diagnostiku
Nanovlákna a
lidské buňky
Sada nanomateriálů
14
Valley of death - ATMP
60%
výzkum
20%
klinické
klinické
klinické
klinické
hodnocení hodnocení hodnocení hodnocení
preklinika
I.
II.a
II.B
III.
approved
15
Závěr
1. inovace jsou plaché
2. a investor je nedůvěřivé a originální zvíře
3. je třeba si odpovědět na otázku: co chceme?
4. bez koordinované kooperace všech účastníků dojde
jen ke zmaření úsilí a „capital burn“
- stát
- výzkumné instituce
- region a regionální instituce (úřady, agentury)
- vysoké školy
- ...
16
výroba – výroba – výroba !!!
michal.zahradní[email protected]
www.primecell.cz
17
Download

4 MEDi Ostrava „Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.“