ZPRAVODAJ
20 LET P L Z E Ň S K É D I E C É Z E
31. 5. 2013
PLZEŇ - NÁM. REPUBLIKY
Od 13:00 hod.: PREZENTACE – TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI – KONCERTY
OCHUTNÁVKA K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI POŽEHNANÉ VÁRKY PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE
KAPELY:
15:00 Jordán
15:50 Zebedeus
17:00 Quo vadis
18:00 Touch of Gospel
20:00 Pozdravy pro plzeňskou diecézi
20:15 HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
záštitu převzali: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský; Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury ČR; Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje; PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje; Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně
& S Y N O V É
DVACET LET PLZEŇSKÉ DIECÉZE
1993 – 2013
Plzenˇska´ diece´ze zahrnuje
? Biskupa — Mons. Frantisˇka Radkovske´ho
? Biskupstvı´ = u´rˇad biskupa (kurii) v cˇele s genera´lnı´m vika´rˇem a biskupsky´mi vika´rˇi,
poskytujı´cı´ biskupovi i farnostem servis v oblasti persona´lnı´, ekonomicke´, pra´vnı´, stavebnı´,
spra´vnı´ i pastoracˇnı´ (Pastoracˇnı´ centrum) a vedenı´ kancela´rˇe.
? Pastoracˇnı´ cˇinnost (= pe´cˇe o cˇloveˇka) smeˇrˇujı´cı´ obecneˇ ke vsˇem i specificky k nejru˚zneˇjsˇ´ım
skupina´m: deˇtem (Katecheticke´ centrum), mla´dezˇi (Diece´znı´ centrum mla´dezˇe), manzˇelu˚m
a rodina´m (Centrum pro rodinu), nemocny´m, veˇznˇu˚m, hledajı´cı´m, neveˇrˇ´ıcı´m, v oblasti kultury, povola´nı´, misiı´ (refera´t Papezˇsky´ch misijnı´ch deˇl). Soucˇa´stı´ je i vyda´va´nı´ meˇsı´cˇnı´ku
Zpravodaj plzenˇske´ diece´ze.
? Poradnı´ orga´ny biskupa: Kneˇzˇska´ rada, Sbor poradcu˚ (konzultoru˚), Ekonomicka´ rada,
Interdiece´znı´ liturgicka´ komice a Umeˇlecko–technicka´ rada
? U´zemı´ cele´ho Karlovarske´ho kraje, veˇtsˇ´ı cˇa´st Plzenˇske´ho (bez Susˇicka, Nepomucka a
Horazˇd’ovicka) a malou cˇa´st kraje Strˇedocˇeske´ho (Jesenice, Lubenec, Cˇista´ u Rakovnı´ka)
? 860 tisı´c obyvatel, 120 tisı´c pokrˇteˇny´ch katolı´ku˚, prˇes 9 tisı´c pravidelny´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚
nedeˇlnı´ch bohosluzˇeb
? 90 kneˇzˇ´ı, 5 ja´hnu˚ a 115 dalsˇ´ıch zameˇstnancu˚
? 360 kostelu˚ a kaplı´
? 70 farnostı´ spojeny´ch
v 10 vikaria´tech
? Diece´znı´ charitu: 72 sluzˇeb, 2 humanita´rnı´ projekty a
7 charitnı´ch sˇatnı´ku˚ rˇ´ızeny´ch
prˇ´ımo nebo prostrˇednictvı´m
5 oblastnı´ch a meˇstsky´ch charit a 17 farnı´ch charit.
? Cı´rkevnı´ sˇkolstvı´: Cı´rkevnı´
gymna´zium Plzenˇ, Cı´rkevnı´
strˇednı´ odbornou sˇkolu ve Spa´lene´m Porˇ´ıcˇ´ı a Cı´rkevnı´ materˇskou sˇkolu kard. Berana v Plzni
? Pama´tnı´k obeˇtem zla — Meditacˇnı´ zahradu v Plzni–Doudlevcı´ch
? Dominanty — nadacˇnı´ fond na
obnovu kulturnı´ho deˇdictvı´ v za´padnı´ch Cˇecha´ch
? Diece´znı´ cı´rkevnı´ soud se sı´dlem v Plzni
? Pastoracˇnı´ a rekreacˇnı´ centra: Wolfgang v Hornı´ Blatne´ a Jan Nepomucky´
v Perninku (okres Karlovy Vary)
biskupské sídlo
sídlo vikariátu
Jáchymov
sídlo farnosti
hranice vikariátů
Nejdek
Kraslice
hranice farností
Ostrov nad Ohří
Stará Role
Aš
Chodov
Rybáře Karlovy Vary
Loket
Chlum
sv. Máří
Skalná
Sokolov
Stanovice
Milhostov
Bochov
Františkovy Lázně
Lubenec
Cheb
Bečov
n./Teplou
Žlutice
Jesenice
Toužim
Město Teplá
Mariánské
Lázně
Klášter
Teplá
Kralovice
Manětín
Dolní Bělá
Plasy
Planá
Konstantinovy
Lázně
Zbiroh
Ledce
Tachov
(u katedr.)
Město Touškov
Plzeň
Západ
Sev. předm.
Lobzy
Stříbro
Dýšina
Plzeň
u katedrály
Bor u Tachova
P. M. Růž.
Nýřany
Rokycany
Starý Plzenec
Kladruby
Litice
Plzeň
Bory
Dobřany
Stod
Holýšov
Spálené Poříčí
Blovice
Přeštice
Merklín
Staňkov
Poběžovice
Horšovský Týn
Koloveč
Švihov
Milavče
Klenčí p.
Čerchovem
Domažlice
Mrákov
Kdyně
Klatovy
Plánice
(Klatovy)
Nýrsko
0
2
4
6
8
stav k 1. 1. 2013
2
10 km
DVACET LET PLZEŇSKÉ DIECÉZE
1993 – 2013
Publikace vztahujı´cı´ se k diece´zi
S du˚veˇrou a nadeˇjı´
— kniha o 20-ti letech
plzenˇske´ diece´ze, sestavila Alena Ourˇednı´kova´, cena 100 Kcˇ.
V pondeˇlı´ 12. cˇervence jsme nastoupili do
pra´ce my, prvnı´ zameˇstnanci nove´ho biskupske´ho u´rˇadu. Odpoledne jsme sˇli zalozˇit do
banky u´cˇet biskupstvı´, ktery´ platı´ dodnes. Postupneˇ jsme se zacˇali rozru˚stat o dalsˇ´ı kolegy
a kolegyneˇ. Pracovali jsme vlastneˇ na stavenisˇti. V pru˚jezdu byly umı´steˇne´ velke´ podpeˇry na krov, schodisˇteˇ bylo ve vy´stavbeˇ, vstupovalo se provizornı´m vy´klenkem, cˇloveˇk byl
hned sˇpinavy´ od prachu a suti. My´t jsme se
mohli jen ve sˇkopı´cˇku, protozˇe se prˇedeˇla´vala voda. Ale panovala tu srdecˇnost, radost
a nadsˇenı´, zˇe tu mu˚zˇeme pracovat. K tomu
vsˇemu moudrost a lidskost P. Va´clava Sˇkacha,
humor Karla Rajtmajera. Na´dherna´ atmosfe´ra zacˇa´tku˚, na ktere´ se neda´ zapomenout.
Nebe se dotklo zemeˇ.
Na den uvedenı´ plzenˇske´ho biskupa Mons.
Frantisˇka Radkovske´ho do u´rˇadu ma´m silnou vzpomı´nku. Bylo to v sobotu 10. cˇervence
1993 a pan biskup se po na´dherne´ slavne´ msˇi
svate´ vracel s na´rucˇ´ı plnou kveˇtin na biskupstvı´. Stoupal po schodech do prvnı´ho patra a
tam sta´l jeho tatı´nek. Pan biskup prˇed nı´m poklekl a prˇijal od tatı´nka pozˇehna´nı´. U´plneˇ se
mi zatajil dech, jak silny´ okamzˇik plny´ pokory
a la´sky to byl. Tehdy se nebe dotklo zemeˇ. Pak
(Z kapitoly
se pan biskup odebral do sa´lu, kde uzˇ na neˇj
sveˇdectvı´)
cˇekala rˇada gratulantu˚.
•
Jan Soukup: Katedra´la sv. Bartolomeˇje v Plzni — historie, architektura, interie´r. Fotografie Va´clav
Hyncˇ´ık, cena 480 Kcˇ.
Putova´nı´ je IN — knı´zˇka
o 88 poutnı´ch mı´stech a mı´stech zvla´sˇtnı´ zbozˇnosti v plzenˇske´ diece´zi, autor Ludeˇk
Krcˇma´rˇ, vydalo Biskupstvı´
plzenˇske´, prˇ´ıspeˇvek na tisk
cˇinı´ 60 Kcˇ.
Ohrozˇene´ kostely — publikace historika Lud’ka Krcˇma´rˇe a architekta Jana Soukupa o ohrozˇeny´ch kostelı´ch
v plzenˇske´ diece´zi, velkoforma´tove´ fotografie, 180 str.,
prˇ´ıspeˇvek na tisk 250 Kcˇ.
Ru˚zˇena Smolkova´
Lide´, uda´losti, vzpomı´nky a
Uveˇrˇil jsem la´sce — sbornı´k k sedmdesa´tina´m plzenˇske´ho biskupa Frantisˇka Radkovske´ho, rozhovor s biskupem o jeho zˇivoteˇ, vzpomı´nky
jeho prˇa´tel, obrazova´ prˇ´ıloha,
vydalo Biskupstvı´ plzenˇske´,
prˇ´ıspeˇvek na tisk 50 Kcˇ.
DVD Plody zla a odpusˇteˇnı´ — sveˇdectvı´ zˇivota
plukovnı´ka Lubosˇe Hrusˇky,
tvu˚rce Pama´tnı´ku obeˇtem
zla — Meditacˇnı´ zahrady
(cˇesky, anglicky, neˇmecky,
francouzsky, italsky, rusky),
cena 199 Kcˇ.
• Katedra´la sv. Bartolomeˇje — brozˇura,
forma´t A6, 40 s., prˇ´ıspeˇvek 15 Kcˇ.
• Krˇ´ızˇova cesta v Pama´tnı´ku obeˇtem zla
— leporelo, cena 30 Kcˇ.
3
Pozdrav biskupa Frantisˇka
Va´zˇenı´ prˇa´tele´, blı´zcı´ i vzda´lenı´, va´zˇenı´ hoste´!
Chci Va´s vsˇechny pozdravit prˇi prˇ´ılezˇitosti oslav dvaceti let nasˇ´ı Plzenˇske´ diece´ze. Toto jubileum je na´m prˇ´ılezˇitostı´ ohle´dnout se na uplynuly´
kus zˇivota a podeˇkovat za neˇj. Prˇedevsˇ´ım Bohu, ktery´ na´s prova´zel a
prova´zı´ svy´m pozˇehna´nı´m, a take´ vsˇem, kterˇ´ı s na´mi usˇli tuto cestu,
at’ uzˇ jako cˇlenove´ cı´rkve, anebo jako ti, kterˇ´ı na´s sledovali a sledujı´
zblı´zka cˇi zda´li.
Chceme toto jubileum slavit s celou verˇejnostı´, nebot’ cı´rkev slouzˇ´ı
a chce slouzˇit vsˇem: na´dherou cı´rkevnı´ho umeˇnı´, socia´lnı´ sluzˇbou
Charity i vzdeˇla´vacı´ sluzˇbou svy´ch sˇkol. A take´ snahou svy´ch cˇlenu˚ o solidaritu, vza´jemnost
a dobro.
Prˇeji Va´m a od Boha vyprosˇuji jeho hojne´ dary, prˇedevsˇ´ım pozˇehna´nı´, ochranu v kazˇde´m
nebezpecˇ´ı a take´ radost a pokoj.
Prezentace diece´ze a krˇest’ansky´ch aktivit na na´meˇstı´:
Biskupstvı´ plzenˇske´
Pama´tnı´k obeˇtem zla — Meditacˇnı´ zahrada, Plzenˇ
Papezˇska´ misijnı´ dı´la
(na po´diu cca 1635)
Zpravodaj plzenˇske´ diece´ze
Muzeum cı´rkevnı´ho umeˇnı´ plzenˇske´ diece´ze Plzenˇ
(na po´diu cca 1855)
Cı´rkevnı´ gymna´zium Plzenˇ
(na po´diu cca 1440)
Cı´rkevnı´ strˇednı´ odborna´ sˇkola Spa´lene´ Porˇ´ıcˇ´ı
(na po´diu cca 1440)
Cı´rkevnı´ materˇska´ sˇkola kardina´la Berana
(na po´diu cca 1440)
Salesia´nske´ hnutı´ mla´dezˇe, Plzenˇ–Skvrnˇany
(na po´diu cca 1740)
Salesia´nske´ strˇedisko mla´dezˇe, Plzenˇ–Lobzy
(na po´diu cca 1740)
Hospic sv. Lazara, Plzenˇ
Diece´znı´ Charita Plzenˇ
(na po´diu cca 1530)
ˇ
o. s. Cesky´ za´pad, Dobra´ Voda u Touzˇimeˇ
(na po´diu cca 1635)
Diece´znı´ centrum mla´dezˇe a o. s. Bra´na
(na po´diu cca 1855)
Komunita Noe, Holostrˇevy
Rodinne´ centrum Plzenˇ
Plzenˇske´ panenky
Den otevrˇeny´ch dverˇ´ı
obla´ti z Plas
Muzea cı´rkevnı´ho umeˇnı´ plzenˇfarnost Plzenˇ–Severnı´ prˇedmeˇstı´
ske´ diece´ze, Frantisˇka´nska´ 11
Koinonie Jan Krˇtitel, Plzenˇ–Litice
v sobotu 1. cˇervna 1000–1800
nadacˇnı´ fond Dominanty
Download

20 let plzeňské diecéze – obal jubilejního vydání