Pravidla soutěže
Nasivin Sensitive
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže „Nasivin Sensitive“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je
jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na
území České republiky.
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je Merck spol. s r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká
republika, IČ: 186 26 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 1834 (dále též „pořadatel“).
Organizátorem soutěže je společnost Garp Cz s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140
00,IČ: 261 67 395, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
76303 (dále jen „organizátor“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 15. 2. 2013 00:00 do 31. 3. 2013 23:59 včetně (dále
jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací
adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži. Účastníci soutěže mladší 18 let se
mohou této soutěže účastnit prostřednictvím svých zákonných zástupců a s jejich výslovným souhlasem za
předpokladu, že byli informováni o úplných pravidlech této soutěže a seznámeni s jejich zněním včetně
veškerých souhlasů a licencí (dále jen „účastník“ nebo také „soutěžící“). Účastnit se soutěže je možné pouze
jednou.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké
dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem
uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že
pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
4. Jak se soutěže platně účastnit
Účastník se do soutěže zapojí tak, že vyplní registrační formulář na webové stránce
www.protiryme.cz a
výběrem z nabízených možností a), b) nebo c) odpoví na soutěžní otázku. Pro řádnou registraci do soutěže
musí soutěžící v rámci registračního formuláře vyplnit řádně následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, dále
zvolit přihlašovací heslo, zaškrtnout odpovídající políčko varianty odpovědi na soutěžní otázku a vše odeslat
přes dané internetové stránky.
Soutěžní otázka:
Nosní kapky Nasivin Sensitive 0,01% jsou vhodné pro:
a) novorozence a kojence do 1 roku
b) pro malé děti ve věku od 1 do 6 let
c) dospělé a děti od 6 let
Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s tímto statutem a pravidly soutěže. Do slosování o ceny
bude zařazen soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena v době konání soutěže.
O registraci do soutěže bude soutěžící informován formou odpovědního e-mailu.
Soutěžící se smí účastnit soutěže pouze jednou a vyplněný registrační e-mail nesmí být duplicitní s jiným
soutěžícím. Za soutěžícího se považuje osoba, která se řádně zaregistrovala do soutěže a splnila podmínky
této soutěže. Soutěžící bude vyřazen ze soutěže v případě, že se prokáže, že poskytl nepravdivé údaje ve
1 / 3+
+
+
+
+
smyslu těchto pravidel. Ten, kdo byl již informován o výhře a následně byl ze soutěže v souladu s těmito
pravidly vyřazen, bude o vyřazení informován e-mailem, který uvedl v registračním formuláři.
5. Výhry a určení výherců
Výhrami v soutěži jsou: 10 x "iPad mini 16GB WiFi White&Silver"
Výherci výher budou určeni losováním ze všech soutěžících, kteří se v době konání soutěže řádně
registrovali, zvolili správnou odpověď na soutěžní otázku a zúčastnili se soutěže v souladu s těmito pravidly.
Losování výherců soutěže proběhne dne 8. 4. 2013. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu výhru.
6. Oznámení a předání výher
Oznámení o výhře bude výhercům odesláno na e-mail, který uvedli v registračním formuláři.
Výherce musí následně doložit své osobní údaje (jméno, příjmení, ulice, popisné číslo, obec, PSČ a
telefonní číslo).
Pokud požadované údaje výherce nebudou organizátorovi soutěže doručeny do 10 dnů od oznámení výhry
nebo pokud výhru výherce nepřevezme, jeho nárok na výhru zaniká a pořadatel s ní může naložit dle
vlastního uvážení, aniž by výherci vznikl nárok na jakékoliv další či náhradní plnění.
Výhry v soutěži budou doručeny poštou, a to nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže, přičemž budou
zasílány pouze na adresy na území České republiky.
7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
Účastí v soutěži a/nebo účastí v hlasování souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních
údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti Merck spol. s r.o., se sídlem Na
Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 186 26 971, jakožto správce (dále v tomto
odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro
marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím,
že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21
zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a
písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu
před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností
o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit, a případně se s podnětem může obrátit i přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, iniciálami
příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, P., Město, telefon“ a podobizny a případných obrazových či
zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních
materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení soutěže.
8. Společná ustanovení
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované
výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu
výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna
výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher
právní cestou není možné.
Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v
souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
Úplná a přesná pravidla soutěže jsou dostupná na www.protiryme.cz.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výher dopravní společností (PPL).
Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.
2 / 3+
+
+
+
+
Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě. Pořadatel je oprávněn
změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna
pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.protiryme.cz.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Nasivin Sensitive 0,01% je léčivý přípravek k nosnímu podání.
Obsahuje účinnou látku oxymetalozini hydrochloridum.
3 / 3+
+
+
+
+
Download

zde