JUDr. Alena Kučerová
náměstkyně předsedy
Úřadu pro ochranu osobních údajů
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI
PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
OSNOVA PREZENTACE
Úvod
Obecné podmínky pro zpracování informací
Bezpečnost x ochrana soukromí
Bezpečnost = ochrana informací a osob
UOOU – rozhodovací praxe
Judikatura v oblasti provozu kamerových
systémů
Závěr
ÚVOD
Bezpečnostní systémy = systémy
zpracovávající informace = osobní údaje
Při zpracování osobních údajů správce a
zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl
újmu na svých právech, zejména na právu na
zachování lidské důstojnosti, a také dbá na
ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a osobního života subjektu údajů.
(§ 10 zákona č. 101/2000 Sb.)
OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
INFORMACÍ
Zákonnost zpracování
Legitimní
a výslovně vyjádřený účel
Právní titul pro zpracování dat bez souhlasu
monitorovaných osob
Přiměřený rozsah zpracovávaných informací
Doba pro uchovávání ne delší, než-li nezbytně
nutná
Zabezpečení uchovávaných informací
BEZPEČNOST X OCHRANA SOUKROMÍ
Bezpečný systém musí vždy respektovat a
chránit soukromí monitorovaných osob
Odborná
úroveň obsluhy systému
Opatření proti zneužití uchovávaných informací
Právo subjektu údajů na informace
Právo subjektu údajů na přístup k informacím
BEZPEČNOST = OCHRANA MAJETKU A OSOB
Zřizovatel systému a jeho zájmy = účel
provozu
Provozovatel systému a jeho odpovědnost
za dodržení podmínek účelu provozu
Smlouva o zpracování (§ 6 zákona č.
101/2000 Sb.)
Písemná
forma
Záruky zpracovatele o technickém a
organizačním zabezpečení ochrany osobních
údajů
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
K instalaci kamerových systémů správní orgán obecně uvádí, že je
lze s ohledem na jejich zvláštní charakter a možnosti zneužití
pořízených záznamů, což umožňuje hrubý zásah do soukromého a
osobního života subjektu údajů, použít až teprve tehdy, pokud jsou
méně invazivní prostředky nedostačující.
Jinými slovy, je třeba v jednotlivých případech uplatňovat zásadu
přiměřenosti s ohledem na sledované účely, která zahrnuje
povinnost minimalizace získávaných údajů na straně správce údajů. Ze
zásady přiměřenosti tak vyplývá, že kamerové systémy lze použít
v případě, že se jiná opatření směřující k prevenci, ochraně nebo
zabezpečení fyzické povahy, která nevyžadují pořizování obrazových
záznamů, ukážou být nedostatečnými anebo nepoužitelnými s ohledem
na správcem prezentované legitimní účely.
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
Jednou ze základních povinností správce osobních
údajů je dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb.
shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je
vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného
účelu nebo jiné činnosti.
Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamer
umístěných v kabinách výtahů za zrcadly, naproti kterým
jsou umístěny makety kamer, je dle názoru správního
orgánu zcela zjevně skrytým zpracováním osobních
údajů, jelikož mají makety kamer vzbudit mylný dojem o
jejich nasměrování a o monitorovaném prostoru.
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
V případě zpracování osobních údajů prostřednictvím
záznamu z kamerového systému z míst byť jen částečně
veřejně přístupných je zjevné, že získání souhlasu všech,
jejichž osobní údaje budou zaznamenány a uchovány, je
pro správce povinností objektivně nesplnitelnou.
V případě kamerového systému umístěného
v bytovém domě by tedy přicházelo v úvahu užití
výjimky dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000
Sb., dle které lze osobní údaje zpracovávat bez souhlasu
subjektů údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné
dotčené osoby, přičemž současně takové zpracování
nesmí být v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu
jeho soukromého a osobního života.
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
Zpracování osobních údajů prostřednictvím
shromažďování kamerových záznamů
dokumentujících chování zaměstnanců a klientů
účastníka řízení nelze dle správního orgánu
I. stupně považovat za nezbytné pro dosažení
stanoveného účelu, tedy pro ochranu majetku
účastníka řízení, pro zamezení korupce a zajištění
bezpečnosti osob, když ochranu před takovými
nežádoucími jevy lze zajistit jinými, do lidské
důstojnosti a soukromí zaměstnanců a klientů
účastníka řízení, případně dalších osob, méně
zasahujícími prostředky.
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
K souhlasu vyjádřenému zaměstnanci účastníka
řízení, tedy osobami v podřízeném postavení, je dle
odvolacího orgánu dále nutno uvést, že v takovém
případě je obzvláště významné klást důraz na
svobodu rozhodování subjektu údajů, tedy možnost
souhlas bez následků ve sféře ostatních právních vztahů
odmítnout. Z dodatečného odsouhlasení provozu (již
instalovaného a funkčního) kamerového systému není dle
odvolacího orgánu tento významný parametr souhlasu se
zpracováním osobních údajů zcela zřejmý.
UOOU – ROZHODOVACÍ PRAXE
Kamerový systém na pracovišti
Kamerový systém v obytném domě
Kamerový systém ve škole
Kamerový systém provozovaný městskou
policií
Bezpečnostní systém monitorující příchody a
odchody osob – účastníků jednání, návštěv
JUDIKATURA V OBLASTI PROVOZU KAMEROVÝCH
SYSTÉMŮ
Podstatou věci je tak zjištění, zda záznam získaný z nepřetržitého
monitorování prostor domu umožnil zpětnou identifikaci osob, které se v
daném prostoru pohybovaly. Tato identifikace na uloženém záznamu byla
provedena systémem přístupu do domu, kdy se nejednalo o klasický zámek,
nýbrž o otevírání dveří čipem, který každý obsahuje unikátní kód, a proto lze
ztotožnit osobu, která tímto čipem otevřela dveře a následně byla zaznamenána
monitorovacím systémem.
Ad kolize zájmů: Ochrana majetku či útoku na členy družstva nemůže zdůvodnit
natolik razantní omezení práva na soukromí, kdy společné prostory v domě jsou
bez souhlasu všech uživatelů bytů nepřetržitě monitorovány kamerovým
systémem, záznamy z takového monitorování jsou ukládány a osoby na těchto
záznamech jsou identifikovatelné podle čipového zámku.
Rozsudek Městského soudu v Praze 1 7Ca 204/2005ve věci žalobce: Družstvo
na Jezuitské 11 – proti UOOU – žaloba se zamítá
JUDIKATURA V OBLASTI PROVOZU KAMEROVÝCH
SYSTÉMŮ
Neobsahuje-li zákon ani jiný právní předpis přímo popisná pravidla pro použití kamerových
systémů, neznamená to, že si žalobce může stanovit vlastní pravidla zcela libovolně, ale
bezpodmínečně musí vyhovět obecným podmínkám, kladeným na uchovávání záznamů,
stanovených zákonem právě v ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000. Sb., tj.
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracovávání.
Žalobce kromě informování pedagogů a ostatních zaměstnanců školy zcela rezignoval , když se
ani stejným či obdobným způsobem nepokusil souhlasy získat od ostatních subjektů údajů ( v
tomto případě zejména studentů či jejich zákonných zástupců, nájemců soukromého bytu a
dalších provozoven, souvisejících s budovou školy), kteří pravidelně a bez ohledu na důvodnost,
do školy docházejí.
Rozsudek Městského soudu v Praze 1 11Ca 298/2008 ve věci žalobce: Základní umělecká
škola Trutnov – proti UOOU – žaloba se zamítá
ZÁVĚR:
Bezpečnostní systém lze provozovat i v
podmínkách předpisů upravujících osobní
údaje a jejich zpracování.
Bezpečnostní systém:
Ohleduplný
k ochraně soukromí
Účinný k pro zajištění sledovaného účelu
Bedlivý při nezákonném chování obsluhy
Děkuji za pozornost
Vaše otázky???
[email protected]
Download

012_Ochrana osobních údajů při provozu bezpečnostních systémů