XLIV. CVMK a VI. CVMD Litovel část Nasobůrky
Pořadatelem této výstavy je Krajské sdružení ČSCH okresu Olomouc a OO ČSCH okresu Olomouc.
Vážení přátelé,
pořadatelé výstavy Vás zvou k návštěvě a obeslání 44. Celostátní výstavy mladých králíků a 6.
celostátní výstavy mladé drůbeže, která se bude konat ve dnech, 5. - 6 září 2014 v Litovli část
Nasobůrky. Na této výstavě bude i samostatná expozice mladých chovatelů.
Posuzování proběhne 4 září 2014 bez přístupu veřejnosti. Budou uděleny čestné ceny a poháry, (tituly
Mistr České republiky a Šampión České republiky.
Obeslání výstavy
Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných králíků a drůbeže. U všech přihlášených
prodejných zvířat musí být uvedeno tetování nebo číslo kroužku, bez tetování a čísel kroužků
prodejných zvířat nebudou přihlášky na výstavu přijaty.
Zvířata musí být na výstavišti nejpozději ve středu 3. 9. 2014 do 20: 00 hodin. Jinak dle domluvy.
Transport zvířat na výstavu a z výstavy si každý vystavovatel zajistí osobně.
Uzávěrka přihlášek: 22. 8. 2014
Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky
nebudou přijaty. Jednu přihlášku lze použít pro přihlášení jednoho druhu zvířat. Pro přihlášení více druhů
zvířat použijte samostatné přihlášky. Přihlášky vyplňte na jednom tiskopise (originál – bez kopie). Přihlášky
budou zpracovány počítačem, ze kterého bude vytištěna a po uzávěrce vystavovateli odeslána potvrzená
kopie doplněná o další potřebné údaje.
Mladí chovatelé (rok narození 1996 a mladší) označí přihlášku v pravém horním rohu výrazně písmeny
„MCH“ a vyplní kolonku Rok narození.
Králíci
Výstavu lze obeslat králíky všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen králíků,
jakož i králíky z povoleného novošlechtění. Vystavuje se ve čtyřčlenných kolekcích, a to S 4 - sourozenci
jednoho vrhu narození v roce 2014 a S 2+2 - sourozeneckých vrhů stejného plemene a barevného rázu
narozených v roce 2014. Lze vystavit i jednotlivce. Zvířata vystavována v kolekcích nesmí být mladší než 4
měsíce (malá a zakrslá plemena) a 5 měsíců (střední a velká plemena).
Za dospělá jsou považována ta, která v době konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá
plemena) a 8 měsíců (střední a velká plemena). Jednotlivci nesmí být v den posuzování
mladší 3 měsíců. Přihlášku do expozice novošlechtění označte zkratkou „NŠ“. Za zvířata přihlášená do
této expozice neplatí jejich vystavovatel klecné. Zaplatí však správní poplatek a katalog.
Každý vystavovatel králíků při zaklecování napíše skutečnou hmotnost vystavených zvířat.
Drůbež
Výstavu lze obeslat mladou drůbeží všech plemen, barevných a kresebných rázů ročníku 2014.
Kachny, perličky, drůbež a křepelky budou vystavováni ve voliérách 1,1.
Husy a krůty budou vystaveny samostatně. Všechna zvířata budou hodnocena jako jednotlivci, nikoliv
kolekce.
Každý vystavovatel drůbeže při zaklecování napíše skutečnou hmotnost vystavených zvířat.
Holubi
Holubi budou vystavováni pouze jako jednotlivci.
MLADÍ CHOVATELÉ
Mladí chovatelé mají možnost vystavit libovolný počet zvířat, za čtyři z nich jsou osvobozeni od placení
klecného. Tato sleva se však nevztahuje na prodejná zvířata. Mladí chovatelé jsou rovněž osvobozeni od
placení správního poplatku; katalog však uhradí v plné výši. Veškeré slevy budou poskytnuty jen v
případě, že mateřská ZO ČSCH potvrdí v přihlášce, že vystavovatel je mladý chovatel ve věku do 18 let
(rok narození 1996 a mladší) a že, provozuje samostatný chov.
ZVÍŘATA K PRODEJI
Zvířata budou vystavena společně s ostatními a budou na ně rovněž uděleny čestné ceny.
U prodejných zvířat musí být v přihlášce čitelně uvedeno: tetování, pohlaví a pevná cena (ceny určované
s odvoláním na výsledek posouzení jsou nepřípustné). K prodejným zvířatům musí být přiloženy včas
rodokmeny.
Prodej zvířat může být uskutečněn pouze přes výstavní pokladnu. Prodejce obdrží cenu, kterou uvedl
v přihlášce. Prodejní cena uvedená v katalogu je konečná to znamená, že je již navýšena o uvedených
10%, které připadnou výstavní pokladně. Prodaná zvířata budou novým majitelům vydána příslušným
garantem ihned po zaplacení.
Veterinární podmínky
Všechna vystavená zvířata musí být doprovázena platným potvrzením že: zvířata jsou zdravá a pocházejí
z chovů prostých nákaz přenosných na zvířata zúčastněná na výstavě nebo byly provedeny s negativním
výsledkem zdravotní zkoušky stanovené metodickým pokynem pro přemisťování zvířat.
KRÁLÍCI musí být klinicky zdraví, očkování proti moru a myxomatóze provedené v čase, který určuje
veterinární zákon.
DRŮBEŽ musí být klinicky zdravá a očkována proti pseudomoru, provedeno v čase, který určuje
veterinární zákon. U holubů se požaduje potvrzení o klinickém vyšetření.
Tyto veterinární podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny v případě změny
nákazové situace. Veterinární osvědčení musí být vhodným způsobem přiloženo k zásilce nebo předáno
osobně při přejímce zvířat.
Výstavní poplatky:
Klecné králík za 1 ks
Drůbež
za 1 ks
Holub
za 1 ks
Manipulační poplatek
Katalog s oceněním
50 Kč
50 Kč
20 Kč
50 Kč
60 Kč
Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, který bude mít rezervován po celou
dobu výstavy. Veškeré poplatky spojené s výstavou budete mít možnost uhradit v době příjmu zvířat přímo
na výstavišti. Chovatel uhradí veškeré poplatky za přihlášená zvířata i v případě, že je nedodá.
Nevyzvednuté katalogy budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady.
OCENĚNÍ A ČESTNÉ CENY
Ocenění zvířat bude provedeno ve čtvrtek 4. září 2014 bez přístupu veřejnosti. Nejlépe oceněná
zvířata obdrží věcné čestné ceny. Ceny budou vydávány v průběhu výstavy v prostorách výstaviště
(výstavní kancelář). Nevyzvednuté ceny budou vystavovatelům zaslány po skončení výstavy na jejich
vlastní náklady.
Dárci, sponzoři, a to jak z řad členů ZO ČSCH, nebo OO ČSCH a chovatelských klubů, mohou výstavě
věnovat své vlastní věcné i finanční ceny, poháry atp. Přijaty však mohou být jen dary na jednotlivá a
přesně specifikovaná zvířata.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a uhradí škody vzniklé na
zvířatech během výstavy, avšak v souladu s výstavním reglementem EE - jen do výše pětinásobku
klecného. Neručí však za úhyn, poškození a ztráty během dopravy.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které by bylo třeba provést v zájmu výstavy.
Dále si vyhrazuje právo částečného omezení počtu přihlášených zvířat v případě naplnění kapacity
výstavních prostor.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení výstavních poplatků v případě, že bude výstava zrušena z
veterinárních důvodů, přírodní kalamity apod. Vrácena bude pouze poměrná část, a to po vyúčtování
nákladů, které již byly na přípravu výstavy vynaloženy.
Po překontrolování o zaplacení výstavních poplatků si každý sám zaklecuje svá zvířata a předá
rodokmeny příslušnému garantovi. Při předávání zvířat bude ještě možné provádět změny v přihláškách.
Upozorňujeme, vystavovatele u prodejných zvířat nebudou vyvěšovány prodejní lístky, budou prodávána
jen zvířata uvedena v katalogu jako prodejná. Chceme tím zabránit zcizování prodejních lístků a zbytečné
dezorientaci kupujících chovatelů. Kdo bude mít zájem o koupi prodejných zvířat má tuto možnost provést
přes výstavní pokladnu.
Výstava bude otevřena v pátek 5. 9. 2014 od 12.00 – 18.00, v sobotu 6. 9. 2014 od 8:00 – 17:00,
Zvířata budou vydávána v sobotu po 17:00 hodině, dříve vydávána nebudou.
Za posouzení zvířat jsou odpovědni příslušní posuzovatelé, tzn., že jejich rozhodnutí je konečné.
Odvolání do tohoto rozhodnutí nebude možné. Na výstavě nebudou ustanoveny odvolací komise. Veškeré
reklamace lze uplatnit nejdéle do 6. 9. 2014 u pořadatele výstavy. Upozorňujeme chovatele že, nikomu
nebude vrácen záznam o vakcinaci. Proto předávejte jen kopie a ne originál.
Příjem přihlášek:
Uličný Václav,
Nasobůrky 43,
783 21 Chudobín
mob : +420 737 305 689,
E – mail: [email protected]
[email protected][email protected]-----------Veškeré informace dotazy k umístění reklamy do výstavního katalogu, sponzorské dary, možnost
umístění stánků, darování pohárů na jednotlivá zvířata atd. se obracejte na ředitele nebo jeho
zástupce.
Ředitel výstavy:
Zástupce ředitele výstavy:
Konečný Drahomír
mobil: +420 603 327 106
Říha Josef
mobil: +420 776 209 000
E- mail: [email protected]
E- mail: [email protected]
Download

Výst. Podmínky (.pdf)