Eolická činnost a pouště
Stanislav Opluštil, Jakub Trubač, František Vacek
erozní činnost větru:
a) abraze (koraze)
hrance
voštiny – dříve se považovaly za výsledek větrné eroze, ale vznikají
především chemickým a biochemickým zvětráváním
b) deflace
eolickou erozi a transport také ovlivňuje výška hladiny podzemní vody a vegetace
Transport materiálu větrem:
unášecí schopnost závisí na rychlosti proudění
materiál může být transportován ve vznosu, saltací nebo vlečením
ve vznosu mohou být transportovány částice do velikosti 0,3 mm
eolické sedimenty se vyznačují dobrou vytříděností, opracováním
a facetací zrn
prachová bouře
spraše - prachovité eolické uloženiny
materiál pochází z glaciálních uloženin
v předpolí ledovce
typické pro periglaciální oblasti
vznikaly v dobách ledových (glaciálech)
pouště - teplé
- chladné
kamenitá poušť, hamada
pouštní dlažba - vzniká
kombinací abraze a deflace
exfoliace x deskvamace
pouštní lak
písčitá poušť, erg
písečná závěj
parabolické duny
srpkovité duny (barchany)
příčné (transverzální) duny
podélné duny
komplexní (složené) duny
bajada (sedimentární základna pro zarovnávací svahové procesy)
playas - bezodtoká jezera v aridních oblastech
solné krusty
vádí - vyschlá říční koryta
Badlands
Download

Eolická činnost a pouště