Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice
Výroční zpráva
2011
Občanské sdružení registrované MVČR č.j.: II/s-OS/1-23 263/94-R
IČO: 48 161 781; č. ú.: 237887455/0300, Poštovní spořitelna ČSOB, a. s.
Se sídlem na adrese: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice
Obsah
1.
Úvod.................................................................................................................................................... 3
2.
Orgány VUS Pardubice....................................................................................................................... 4
2.1.
Šéfdirigent VUS Pardubice ......................................................................................................... 4
2.2.
Výbor VUS Pardubice ................................................................................................................ 6
3.
Přehled koncertních akcí v roce 2011 ................................................................................................. 8
4.
Příprava a soustředění ....................................................................................................................... 10
5.
Repertoár ........................................................................................................................................... 11
6.
Dotační a grantový přehled ............................................................................................................... 12
7.
Prezentované společnosti .................................................................................................................. 12
8.
Hodnocení náboru ............................................................................................................................. 13
9.
Členové, zpěváci a spolupracovníci .................................................................................................. 14
10. Spoluúčinkující na koncertech VUS v roce 2011 ............................................................................. 16
10.1.
Sólisté .................................................................................................................................... 16
10.2.
Instrumentalisté ..................................................................................................................... 17
10.3.
Umělecká tělesa .................................................................................................................... 18
10.4.
Hostující sbory ...................................................................................................................... 19
10.5.
Soubory, které se zúčastnily festivalu Festa Academica 2011 .............................................. 19
11. Zprávy, ocenění, záštity .................................................................................................................... 20
12. Majetek souboru ............................................................................................................................... 25
13. Účetní uzávěrka ................................................................................................................................ 27
14. Archiválie, použité zkratky, přílohy ................................................................................................. 28
Partner roku 2011
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 2 (celkem 29)
1. Úvod
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (dále jen VUS) je nepolitickým občanským sdružením
mladých amatérských zpěváků působících v oblasti kultury ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., v platném
znění a předpisů. Soubor byl založen v roce 1950 a to jako vysokoškolský zájmový kroužek. V roce
1993 byl zaregistrován u MVČR jako občanské sdružení a v roce 2004 přeregistrován na občanské
sdružení pracující s mládeží.
Hlavním posláním souboru je provádět díla naší i světové literatury, šířit hudební kulturu a esteticky
rozvíjet hudební výchovu mládeže.
Většina členů souboru jsou studenti (zejména Univerzity Pardubice, ale i dalších vysokých a středních
škol). Vedle nich v souboru působí starší zpěváci, kteří vedou mladé lidi k rozvoji jejich hudebního
nadání. Repertoár se skládá ze skladeb duchovních, populárních, muzikálových, filmových i lidových.
Coby hudební těleso účinkuje na koncertech pořádaných kulturními organizacemi a jako občanské
sdružení pořádá vlastní koncertní akce. Činnost souboru je rozvíjena a zároveň propojena s reprezentací
Univerzity Pardubice, v jejichž prostorách soubor sídlí a působí. Soubor vydal propagační CD
TE DEUM, ECCE HOMO a DONATIO.
Za dobu fungování VUS se v něm vystřídali tito umělečtí vedoucí:




1950 – 1992 Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc.
1993 – 2007 Jiří Kožnar, Dis.
2008 – 2010 MgA. Ondřej Tajovský
2010 – doposud MgA. Tomáš Židek
1.1.
Stručné shrnutí roku 2011
VUS Pardubice je řádným členem (evidenční číslo 531) Unie českých pěveckých sborů, IČ: 449045,
která za něj uzavřela s Ochranným svazem autorským licenční smlouvu na rok 2011 o veřejném
provozování hudebních děl ze dne 30. 3. 2011.
VUS disponuje repertoárem vhodným pro různé příležitosti. Koncerty připravuje z vokálních a vokálně
instrumentálních děl všech slohových období. Hudební pořady upravuje pro divadla, kulturní domy,
kluby, historické, chrámové i školní objekty. Účinkuje se symfonickými i komorními hudebními tělesy
a spolupracuje i dalšími sbory.
V den Světového kulturního dědictví (10. září) spolu s Chrudimským Salvátorem za doprovodu
Filharmonie Hradec Králové účinkoval v hlavním koncertním pořadu v rámci otevření nově zřízeného
Muzea barokních soch v Chrudimi. S barokním dílem Š. Brixiho Magnificat za doprovodu Orchetra
d´archi provedl několik koncertů v regionu. Provedení barokního koncertu v Hospitalu Kuks bylo
dokumentováno a střihem vysíláno v pořadu ČT TERRA MUSICA.
VUS několika koncerty připomněl 170. výročí Antonína Dvořáka a zároveň i 180. výročí jeho přítele
architekta a mecenáše Dr. Josefa Hlávky. Dne 10. března účinkoval na Zámku J. Hlávky v Lužanech
a to ke dni piety, kterou každý rok v tomto místě pořádá Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“, čímž nadace plní odkaz a vykonává poslední vůli tohoto stavitele. Vystoupil i na Letních
slavnostech A. Dvořáka v chrámu sv. Jakuba staršího v České Kamenici, kde skladatel působil.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 3 (celkem 29)
Cyklus koncertů pak uzavřel vydáním nového CD DONATIO. Obsahem nosiče je Mše D dur
„Lužanská“, op. 86 Antonína Dvořáka a Stabat Mater, op. 56 Josefa Bohuslava Foerstera. Autoři obou
děl měli k Hlávkovi a jeho odkazu velmi úzký vztah.
VUS se pravidelně zúčastňuje mezinárodních sborových soutěží. Během roku 2011 to byly mj.
Svátky písní Olomouc, kde získal zlaté medaile ve všech třech kategoriích, kterých se zúčastnil.
Na MF FSU Jihlava se umístil ve stříbrném pásmu těsně pod hranicí zlata a v soutěži MF B. Martinů byl
oceněn za nejlepší provedení skladby českého skladatele 20. století. XXI. ročník MF vánoční a adventní
hudby s Cenou Petra Ebena v Praze byl pro VUS triumfem, když se umístil v obou kategoriích
ve zlatém pásmu a odvezl si hlavní cenu festivalu – Pohár Petra Ebena. Vedle toho sbor spolupořádal
mezinárodní festival akademických sborů Festa Academica 2011.
2. Orgány VUS Pardubice
Pozice
Předseda
Místopředseda
Jednatel
Revizní jednatel
Člen výboru
2.1.
Statutární zástupce
I. statutární zástupce
II. statutární zástupce
III. statutární zástupce
-----
Jméno a příjmení
Milan Linhart
Bc. Ondřej Míča
MgA. Tomáš Židek
Ing. Jan Serbousek
Jaroslav Maceček
Šéfdirigent VUS Pardubice
MgA. Tomáš Židek, nar. 8. února 1981 v Chrudimi.
Základy hudebního vzdělání získal jednak od svého otce Petra Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý
ředitel ZUŠ Chrast), ale také dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru
a hudebního skladatele. Absolvoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi a Pardubickou konzervatoř,
kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a zejména dirigování u O. Tvrdého
a doc. V. Nováka. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů, pořádaných agenturou
„Artama“ (např. M. Uherek, prof. Skopal, M. Sedláček, doc. L. Mátl).
Od r. 2004 byl posluchačem Hudební fakulty AMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální
dirigování u prof. R. Elišky, doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování
u prof. J. Kuchinky, L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u prof. J. Chvály
a doc. L. Mátla. V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera
v rakouském Badenu. V roce 2009 ukončil magisterské studium a pokračuje v doktorandském studijním
programu.
Jako dirigent spolupracoval mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové,
Filharmonií B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní
filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií (viz
Hudební rozhledy 5/2009). Čtyřikrát byl také pozván k řízení zahajovacího koncertu festivalu
„Tomáškova a Novákova Skuteč“. Vedle symfonických projektů se dirigentsky podílí na nastudování
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 4 (celkem 29)
a provádění Händlovy opery Julius Caesar v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V r. 2010 hostoval mj.
u Komorní filharmonie Pardubice a Filharmonie Hradec Králové (festival „Žižkovský podzim“ v Praze).
Jako sbormistr má za sebou již poměrně obsáhlou praxi. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor
Salvátor, se kterým uspořádal již více než 200 koncertů a s velkými úspěchy se zúčastnil několika
mezinárodních soutěží (http://salvator.chrudim.cz/). V září 2010 se stal uměleckým vedoucím
a šéfdirigentem Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice.
Vedle jiných aktivit působí Tomáš Židek jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství a pořádá
pravidelně nejen zpívané mše (někdy s orchestrem), ale i řadu duchovních koncertů. V lednu r. 2001 mu
byla za zásluhy v oblasti kultury udělena cena „Osobnost města Chrudim“ za rok 2000. Pedagogicky
působí od r. 2009 na Konzervatoři Pardubice na oddělení hudební teorie a dirigování, kde je také
dirigentem orchestru a sboru. Vedle toho pracuje také na ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti u Chrudimi.
Příležitostně se věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích
premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“.
Ve volném čase se zabývá T. Židek také muzikologií. Tiskem vyšly již 2 jeho práce. V květnu 2009
proběhla pod jeho vedením v Chrudimi mezinárodní muzikologická konference „Česká a slovenská
hudba a totalita“ a sám přednášel v Praze na mezinárodní konferenci týkající se tvorby Josefa Bohuslava
Foerstera (listopad 2009).
Od ledna 2008 působí T. Židek také jako dramaturg proslulého koncertního cyklu „Chrudimské hudební
pátky“.
Je 3. statutární zástupce VUS Pardubice na pozici jednatele.
Slovo dirigenta k činnosti souboru v uplynulém roce
Rok 2011 hodnotím jako velmi pozitivní. Když jsem do VUS nastoupil (v polovině r. 2010) jako
šéfdirigent, stanovil jsem 3 cíle: systematické budování repertoáru, stabilizace finančních toků
a rozšiřování aktivní členské základny. Po více jak roce a půl mohu konstatovat, že se práce postupně
daří. Za nejdůležitější úspěchy souboru v r. 2011 považuji zejména získání pěti zlatých cen (Svátky
písní Olomouc, Festival adventní a vánoční hudby Praha) a hlavní ceny Petra Ebena na Festivalu
adventní a vánoční hudby v Praze. Velmi zdařilým počinem je také bezesporu nahrání a vydání CD
DONATIO (Dvořákova Lužanská mše, Foerstrovo Stabat Mater).
Jednoznačně pozitivním faktorem pro práci VUS souboru je všestranná podpora a spolupráce
s Univerzitou Pardubice, s městem Pardubice, Konzervatoří Pardubice i dalšími institucemi,
organizacemi a fondy. Těší mne, že soubor postupně získává svůj stálý okruh posluchačů, je zván ke
koncertním vystoupením v rámci Pardubického kraje i celé ČR. Ohlas činnosti sboru je mj. patrný
z mnohých periodik i médií (rozhlas i televize). Jako akci s mezinárodním dopadem, vedle soutěžních
festivalů, zde uvádím festival studentských sborů UČPS Festa Academica, který se z velké části
odehrával v Pardubickém kraji, a který VUS spolupořádal.
Do budoucna je třeba pokračovat v nastoleném trendu. Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci –
vedle všech zpěváků také výboru, vedenému panem Milanem Linhartem, neboť úspěchy VUS jsou
podloženy nejen hudebně – vzdělávací činností, ale i jeho obětavou organizační prací.
MgA. Tomáš Židek, v. r.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 5 (celkem 29)
2.2.
Výbor VUS Pardubice
Vážení přátelé, milí partneři,
rok 2011 byl světlou výjimkou v již několikaleté vlekoucí se ekonomické recesi, která jak se zdá nebude
hned tak mít konce. Bilance financí vykazující koeficient 1,2 byla způsobena především skutečností,
že členské příspěvky studentů za rok 2010 byly připsány až v lednu 2011. Nečekaným úspěchem byl
před koncem roku prodej nového CD. Finanční situaci také pomohlo nahrání a vydání CD DONATIO
za velmi skromných podmínek všech zúčastněných a samozřejmě i díky předem zajištěným
odběratelům, kteří o něj projevili zájem. Velkou zásluhu na výsledku má cílené umělecké vedení
i příprava k nastaveným projektům.
Náš velký dík patří dirigentovi za jeho přístup k souboru, ať už organizační i umělecký. Je především
jeho zásluhou, že v minulém roce soubor získal pět zlatých ocenění a hlavní cenu Petra Ebena
na Festivalu adventní a vánoční hudby v Praze. Také jeho přístup na zkouškách má nepopiratelný vliv
na pozvolné rozšiřování členské základny.
V akcích jsme nezaznamenali žádnou odchylku oproti plánům a nebylo nutné u nikoho žádat o změny,
ani jsme nemuseli vracet přidělené příspěvky z důvodu změn v projektech. Velký podíl na této
skutečnosti má dirigentův střízlivý výběr placených spoluúčinkujících a hlavně také jeho rozhodnutí
nominovat členy souboru do zpěvu sólových partů.
Musíme vyzdvihnout práci mnohých dobrovolníků ze sboru, kterým činí radost udělat něco ve prospěch
celku. Ať se už jedná o pomoc při organizaci festivalu Festa Academica, při vydávání a kompletaci CD
DONATIO, přípravy pódií před a po koncertech, nebo evidence šatů, či nepřeberné množství jiných
věcí. Za nezištnou pomoc všem přináleží veřejné poděkování. Nemůžeme zde jmenovat všechny,
abychom na někoho nezapomněli. Avšak ze všech si zaslouží vyzdvihnout slečna Simona Krausová
za sólový zpěv a organizační pomoc, na které je vidět, že cokoliv pro soubor udělá, ji naplňuje blahem.
Za celý soubor děkujeme našim partnerům – institucím, organizacím, firmám, úředníkům i zástupcům
místních správ v místech našeho působení, kteří námi produkované umění milují a vkládají do něj své,
nebo jimi spravované finance.
V následujícím roce nás jakožto i kolegiální organizace nemine snížení sponzoringu. Souboru přejeme
štěstí a doufáme, že naváže na úspěšnou práci z minulého roku. Zároveň mu přejeme, aby i přes
veškerou nepřízeň osudu uskutečnil mnoho zajímavých koncertů na zajímavých místech.
Výbor VUS Pardubice
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 6 (celkem 29)
Milan Linhart – předseda VUS Pardubice a I. statutární zástupce
Je členem VUS od roku 1998. Do výboru byl poprvé zvolen v r. 2005 a jeho předsedou se stal v roce
2008. Cíleně klade důraz na skutečnost, aby soubor splňoval podmínky sdružení mládeže a zejména
organizace pracující s dětmi a mládeží. Realizace tohoto poslání se ne vždy setkávala s plným
porozuměním a to zvláště ve vlastních řadách. Na druhou stranu tato činnost přinesla své výsledky
příkladně v rozvoji spolupráce s Univerzitou Pardubice a jednu dobu i opakovanou státní podporu
Odboru pro mládež MŠMT. Pro VUS plánuje a připravuje krátkodobé i dlouhodobé koncertní akce
a projekty. Vede a zodpovídá za ekonomickou situaci souboru.
Bc. Ondřej Míča – místopředseda VUS Pardubice a II. statutární zástupce
Studuje na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a zároveň je posluchačem 5. ročníku
Konzervatoře Pardubice, obor sólový zpěv. Člen VUS od r. 2004, od roku 2009 je sólistou souboru
a místopředsedou byl zvolen v roce 2010. Již jako žák ZUŠ dosahoval výborných referencí a ocenění
na pěveckých soutěžích uměleckých škol v ČR. Jako sólista účinkuje s dalšími amatérskými tělesy
v regionu. Kromě funkce místopředsedy VUS vede praktikum otevřené pro všechny členy souboru a má
na starosti výchovu a začlenění kandidátů (nových zpěváků).
Ing. Jan Serbousek – revizní jednatel VUS Pardubice
V dětství navštěvoval ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice. Do VUS přišel v roce 2008. Kromě aktivity ve sboru dnes navíc dochází na
hodiny zpěvu a připravuje se k přijímacím zkouškám na konzervatoř. Do funkce revizního jednatele byl
nominován v roce 2010.
Jaroslav Maceček – člen výboru VUS Pardubice
Studuje na Fakultě chemicko-technologické 3. ročník chemie a technická chemie. Do roku 2009 zpíval
ve sboru Song při gymnáziu Vsetín. Ve výboru je druhé volební období, plní administrativní povinnosti
vedení sboru a tvoří grafické návrhy plakátů VUS.
Činnost výboru
Schůze výboru probíhaly jedenkrát měsíčně vždy před koncem kalendářního měsíce. V případě nutnosti
se uskutečňují mimořádně z důvodu vydání nutného usnesení. Výbor o průběhu svých jednání vydává
písemné zápisy, které členům zveřejňuje prostřednictvím webových stránek VUS a archivuje
je v písemné podobě – viz 14.1. archiválie.
Revizní jednatel provádí kontroly hospodaření a jedenkrát za 3 měsíce vydává revizní zprávu.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 7 (celkem 29)
3. Přehled koncertních akcí v roce 2011
3.1.
Číslo
3
10
12
13
26
28
37
38
43
46
47
49
Datum
14.02.
03.04.
15.05.
26.05.
03.09.
07.10.
19.11.
20.11.
05.12.
12.12.
18.12.
21.12.
3.2.
Číslo
2
4
6
7
8
22
23
24
25
27
29
31
33
35
36
39
40
44
45
48
Koncerty pořádané
Místo
Salesiáni D. Boska Pardubice
Evangelický kostel Pardubice
Kostel sv. Martina, D. Újezd
Univerzita Pardubice, aula
Kostel sv. Jana Křtitele, Podskála
Hrad Kunětická Hora
Univerzita Pardubice, aula
Chrám sv. Bartoloměje, Pardubice
FChT, Pardubice
Zámek Pardubice
Chrám sv. Bartoloměje, Pardubice
Sezemický dům
Název akce / pořadatel
Valentýnský koncert / VUS
Postní koncert / VUS
Májový koncert / VUS
60. Májový koncert / VUS
Koncert / VUS
Podzimní koncert / VUS
Galakoncert FA 2011/ VUS
Matiné FA 2011 / VUS
Tradiční předvánoční koncert / VUS
61. tradiční vánoční koncert / VUS
Adventní koncert / VUS
Koncert VČT a Města Sezemice / VUS
Koncerty pořádané jinými organizacemi
Datum
24.01.
06.03.
10.03.
10.03.
27.03.
10.07.
28.08.
28.08.
28.08.
10.09.
08.10.
27.10.
28.10.
17.11.
19.11.
20.11.
20.11.
06.12.
06.12.
20.12.
Místo
Univerzita Pardubice, aula
Hora Matky Boží, Králíky
Zámek J. Hlávky, Lužany 13:00 h
Zámek J. Hlávky, Lužany 17:00 h
sv. M. Magdaléna, L. Bohdaneč
Kostel sv. Jakuba st. Č. Kamenice
Kostel Nejsvětější Trojice, Kuks
Kostel sv. Bartoloměje Kočí
Kostel sv. Jiří, Býšť
Muzeum barokních soch, Chrudim
Nanebevzetí P. Marie, Ústí / O.
Synagoga Heřmanův Městec
Kostel sv. Bartoloměje, Mladočov
Národní dům na Vinohrad., Praha
sv. M. Magdaléna, L. Bohdaneč
Kulturní dům, Holice
Muzeum barokních soch, Chrudim
Dům hudby 10:00, Pardubice
Dům hudby 19:30, Pardubice
Muzeum Chrudim
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Název akce / pořadatel
Zahájení chemické olympiády / UPa
Koncert VUS / KD Střelnice Králíky
Pietní koncert / Hlávkova nadace
Slavnostní koncert / Obec Lužany
Postní koncert / IC L. Bohdaneč
Letní slavnosti AD / DK Č. Kamenice
Závěr. koncert Barok. fest. / Theatrum Kuks
Pouťový koncert / obec Kočí (Chrudim)
Koncert 200 let kostela / Farnost Býšť
Koncert otevření MUBASO / Chr. Beseda
Slav. Koncert Fest. DH / spol. sv. Cecílie
Koncert VUS / Město Heřmanův Městec
Koncert VUS / Obec Poříčí
"Studenti sametu" / FA – UČPS
Zahájení FA 2011 / IC L. Bohdaneč
Průvodní koncert FA 2011 / KD Holice
Závěr FA 2011 / Chrudimská Beseda
Koncert pro školy / LQS
Vánoční koncert / LQS
Vánoční koncert / Chrudimská Beseda
Stránka 8 (celkem 29)
3.3.
Číslo
11
18
20
Datum
09.05.
22.06.
25.06.
3.4.
Číslo
14
15
16
17
19
21
41
42
Místo
Pernštýnské náměstí, Pardubice
Zámek Pardubice
DKO Jihlava
Název akce / pořadatel
Korunovace Krále Majáles 2011 / UPa
Zrcadlo umění 2011 / KD Dubina
2. festivalový koncert / FSU
Soutěže
Datum
11.06.
11.06.
11.06.
11.06.
25.06.
01.07.
26.11.
26.11.
3.5.
Číslo
1
5
9
30
32
34
Festivalové přehlídky
Místo
Palác Reduta, Olomouc
Palác Bohemia, Olomouc
Kostel sv. Mořice, Olomouc
Palác Reduta, Olomouc
DKO Jihlava, 15:00 h
Dům hudby Pardubice
Národní dům na Smíchově, Praha
Národní dům na Smíchově, Praha
Název akce / pořadatel
Soutěž A5 / Svátky písní Olomouc
Soutěž A1 / Svátky písní Olomouc
Soutěž H2 / Svátky písní Olomouc
Soutěž Grad Prix / Svátky písní Olomouc
Soutěž komorních sborů / FSU
Soutěž / MF Bohuslava Martinů
Soutěž velké sb. / Fest. AVH Praha
Soutěž komorní sb. / Fest. AVH Praha
Benefice, piety a další
Datum
22.01.
10.03.
02.04.
14.11.
28.10.
16.11.
Místo
ABC klub Pardubice
Hrobka J. Hlávky, Přeštice
ABC klub Pardubice
Husův sbor Pardubice
nám. Čs. legií, Pardubice
Památník 17. listopadu, Pardubice
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Název akce / pořadatel
Zahájení plesu / Bonifantes
Pieta ke dni úmrtí J. Hlávky / Hlávkova nad.
Zahájení plesu / UPa
Nahrávání CD DONATIO
Pieta za ČSR / Město Pardubice
Pietní akt / UPa
Stránka 9 (celkem 29)
4. Příprava a soustředění
4.1.
Pravidelné zkoušky
VUS zkouší pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek (kromě července a srpna). Délka jedné zkoušky
je 3 hodiny. V následující tabulce je přehled zkoušek v jednotlivých měsících roku 2011.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
4.2.
Zkoušek
7
7
6
5
7
7
Hodin
21
21
18
15
21
21
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Zkoušek
1
0
9
7
6
2
Hodin
3
0
27
21
18
6
Výjezdní soustředění
Kromě pravidelných zkoušek se příprava VUS skládá i z výjezdních soustředění, které se konají podle
potřeby zhruba každé 3 měsíce, většinou před důležitou akcí (soutěže, koncertní vystoupení, apod.).
Přehled všech výjezdních soustředění za rok 2011 včetně počtu účastníků je níže.
Datum Místo soustředění
14.01.
RZ Mladočov u Litomyšle
15.01.
RZ Mladočov u Litomyšle
16.01.
RZ Mladočov u Litomyšle
04.03.
Poutní dům Dolní Hedeč, Králíky
05.03.
Poutní dům Dolní Hedeč, Králíky
06.03.
Poutní dům Dolní Hedeč, Králíky
13.05.
RZ Mladočov u Litomyšle
14.05.
RZ Mladočov u Litomyšle
15.05.
RZ Mladočov u Litomyšle
02.09.
Farní dům Vrbatův Kostelec
03.09.
Farní dům Vrbatův Kostelec
04.09.
Farní dům Vrbatův Kostelec
28.10.
RZ Mladočov u Litomyšle
29.10.
RZ Mladočov u Litomyšle
30.10.
RZ Mladočov u Litomyšle
Příprava v hodinách v rámci soustředění 2011
Poč. účastníků
24
25
24
28
29
29
24
26
26
28
29
30
31
30
28
hodin zk.
4
9
4
3
8
4
4
8
4
4
6
4
2
9
4
77
Za rok 2011 se uskutečnilo 64 řádných zkoušek o objemu 192 hodin. K tomu se konalo 5 výjezdních
soustředění, v rámci kterých se zkoušelo 77 hodin.
Celkem se tedy VUS za rok 2011 připravoval 269 hodin.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 10 (celkem 29)
5. Repertoár
Číslo
17
64
76
146
170
437
461
483
526
539
542
547
569
695
764
769
773
843
846
863
875
883
884
885
888
889
891
893
895
898
899
900
901
902
903
904
906
907
910
911
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
928
929
Název
Česká mše vánoční
Magnificat
Laudetur Jesus Christus
Napadly písně v duši mou
Gaudeamus igitur
Ave Maria
Cantico delle creature
Zvěstování
Podzimní ráno
Slunéčko zachodí
Stálá láska
Utonulý
Bezpečnost
Kde domov můj? (hymna ČR)
Ikaw
Pod zeleným dubem
Ecce homo
Vokální var. rorátních písní
Ždání
Stultitia
Mše D dur (Opus 86)
Vánoce
I Sing, You Sing
Chili Con Carne
Don´t Worry, Be Happy
Laudate Dominum
Wonderful World of Sports
Otčenáš
Missa Gratias agimus tibi
Ubi caritas
Adam a Eva
Munditia
Vanitas
Ad te levavi
Věčná píseň
Graduale, č. 6
Ave Maria
Zachodí slunéčko
Galánečka moja
Marné bránění
Stabat mater, op. 56
Trois chansons
Cheruvimskaja pěsň
Viva la musica
Slava vo vyšnich Bogu
Prorokovali proroci
Svítá
Salve Regina
Šumění deště
Koleda
Večer (Večerní píseň)
Chvalozpěv
Směs koled, op. 226
Nad Tatrou sa blýska (hymna SR)
Ach, synku, synku
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Autor
Ryba
Brixi
Černohorský
Dvořák
Bárta
Bruckner
Eben
Martinů
Sommer
Eben
Eben
Eben
Eben
Škroup
Ocampo
Eben
Goodall
Strejc
Fibich
Teml
Dvořák
Foerster
Edenroth
Edenroth
McFerrin
Pitoni
Edenroth
Janáček
Zelenka
Duruflé
Křička
Teml
Teml
Židek
Foerster
Bruckner
Gallus
Vičar (arr.)
Eben
Eben
Foerster
Ravel
Čajkovskij
Hurník
Bortňanskij
Rychnovský
Ježek
Eben
Pokorný
Stecker
Foerster
Hnilička
Židek
Matúška
Židek (arr.)
Jméno
Jakub Jan
Šimon
Bohuslav Matěj
Antonín
Lubor
Anton
Petr
Bohuslav
Vladimír
Petr
Petr
Petr
Petr
František
Louie
Petr
Howard
Jiří
Zdeněk
Jiří
Antonín
Josef Bohuslav
Anders
Anders
Bobby
Giuseppe Ottavio
Anders
Leoš
Jan Dismas
Maurice
Jaroslav
Jiří
Jiří
Tomáš
Josef Bohuslav
Anton
Jacobus
Jan
Petr
Petr
Josef Bohuslav
Maurice
Petr Iljič
Lukáš
Dmitrij Stěpanovič
Jiří
Jaroslav
Petr
Václav
Karel
Josef Bohuslav
Alois
Petr
Janko
Tomáš
Narozen
1765-1815
1693-1735
1684-1742
1841-1904
1928-1972
1824-1896
1929-2007
1890-1959
1921
1929-2007
1929-2007
1929-2007
1929-2007
1801-1862
cca 1960
1929-2007
1958
1961-2010
1850-1900
1935
1841-1904
1859-1951
1963
1963
1950
1657-1743
1963
1854-1928
1679-1745
1902-1986
1882-1969
1935
1935
1981
1859-1951
1824-1896
1550-1591
1949
1929-2007
1929-2007
1859-1951
1875-1937
1840-1893
1967
1751-1825
1545-1616
1906-1942
1929-2007
1918-2011
1861-1918
1859-1951
1826-1909
1942
1821-1877
1981
Stránka 11 (celkem 29)
6. Dotační a grantový přehled
Uvádíme počet dotačních případů a procentuální objem prostředků ročních nákladů VUS. Konkretizace
částek a dotovaných akcí je předmětem důvěrné přílohy výroční zprávy.
6.1.
Dotace města Pardubice a obvodů
Město Pardubice – Program na podporu kultury
Městský obvod Pardubice I
Městský obvod Pardubice II
Městský obvod Pardubice V
6.2.
1 grant a 2 dotace
5,02%
1 dar
2 dary
1 příspěvek
1 příspěvek
3 dary
0,89%
1,17%
1,67%
0,56%
5,91%
Ostatní granty a dotace
Město Lázně Bohdaneč
Unie českých pěveckých sborů
Nadace Život umělce
Nadace uměni pro zdraví
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
6.4.
8,14%
1,45%
2,23%
0,61%
Dotace a granty Pardubického kraje
Pardubický kraj
6.3.
4 dotace
2 dotace
1 veřejná finanční podpora
2 dotace
Dotace „v režimu de minis“
V letech 2009, 2010 a 2011 VUS nezískal žádnou dotaci podléhající evidenci dle režimu de minis.
7. Prezentované společnosti
Krom společností, institucí a organizací výše uvedených jsme prezentovali v materiálech koncertů a na
webu v záložce poděkování tyto organizace:
7.1.
Smluvně reklamované
Univerzita Pardubice
Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.
Východočeská tiskárna, s. r. o.
METROSTAV, a. s.
DEKRA Industrial, s. r. o.
MK SDB Pardubice
7.2.
BAMBAS Elektroodpady, s. r. o.
Služby města Pardubic, a. s.
Stavební sdružení Boštík, s. r. o.
GLYCON Biochemicals, GmbH
Obec Lužany
IC Lázně Bohdaneč
Za služby a slevy
Dopravní podnik města Pardubic, a. s.
Český rozhlas Pardubice
IC Pardubice Region Tourism
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Jiří Kožnar – hudební servis
České dráhy, a. s.
Igor Sviridov, fotostudio ÚSMĚV
Stránka 12 (celkem 29)
8. Hodnocení náboru
Volnočasová hudební a estetická výchova mládeže (VHEVM)
Sídlo a činnost souboru je na Univerzitě Pardubice, která ve svých studijních programech nemá hudební
obor. Vzhledem k tomu, že studenti UPa nemají možnost odborného hudebního vzdělávání na fakultách,
provádíme tuto činnost sami. Projekt VHEVM je směřován k aktivní účasti mládeže především z řad
studentů, kteří se po jeho absolvování mohou stát aktivními členy o.s. a podílet se na rozvoji a plnění
poslání VUS. Při zdárném splnění povinností se pak sborový zpěv mnohým stane celoživotním
koníčkem. Samotný systém je rozdělen do třech na sebe navazujících cyklů, které vedou již pokročilí
zpěváci souboru.
8.1.
Nábor, členství a pokračování z roku 2010
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.2.
Hlas
S1
S1
S1
S2
S2
A1
T2
T2
B1
B2
Příjmení a jméno
Grulichová Markéta
Hustáková Lucie
Ohnoutková Hana
Kutinová Tereza
Vrabcová Lucia
Koníčková Zdeňka
Bihari Stanislav
Jankovský Martin
Novák Tomáš
Stejskal Martin
Zůstal do r. 2012
Skončila v r. 2011
Skončila v r. 2011
Skončila v r. 2011
ANO
ANO
Skončila v r. 2011
Skončil v r. 2011
ANO
Skončil v r. 2011
Skončil v r. 2011
Nábor podzim 2011, stav ke konci roku
č. Hlas Příjmení jméno
1 S1 Čápová Monika
2 S1 Jiřenová Veronika
3 S1 Procházková Lucie
4 S2 Hejnová Helena
5 S2 Nedvědová Marie
6 S2 Poláková Barbara
7 A1 Ekertová Kateřina
8 A1 Mičicová Lucia
9 A2 Malíková Pavlína
10 A2 Pajerová Lenka
11 T1 Doležal Jakub
12 T1 Koriťák David
13 T2 Bašus Petr
14 T2 Petr Zdeněk
15 T2 Pokorný Petr
16 B1 Hejna Viktor
17 B1 Rychetský Aleš
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Statut ke konci roku 2011
skončila k 31. 12. 2011
navrženo členství únor 2012
navrženo členství leden 2012
pokračuje jako kandidátka
pokračuje jako kandidátka
pokračuje jako kandidátka
pokračuje jako kandidátka
navrženo členství únor 2012
pokračuje jako kandidátka
skončila k 31. 12. 2011
navrženo členství leden 2012
navrženo členství leden 2012
pokračuje jako kandidát
skončil k 31. 12. 2011
pokračuje jako kandidát
pokračuje jako kandidát
člen od roku 2011
Stránka 13 (celkem 29)
9. Členové, zpěváci a spolupracovníci
9.1.
Členská základna k 1. lednu 2011
č. Hlas Příjmení a jméno
S1
Divišová Jana
1
S1
Grulichová Markéta
2
S1
Hustáková Lucie
3
S1
Ohnoutková Hana
4
S1
Vitková Lucie
5
S2
Havlová Vendula
6
S2
Kutinová Tereza
7
S2
Pekáčová Barbora
8
S2
Slavíčková Blanka
9
S2
Vrabcová Lucia
10
A1
Bednářová Jana
11
A1
Koníčková Zdeňka
12
A1
Molčanová Lucie
13
A1
Víšková Hana
14
A2
Buková Lenka
15
A2
Chalupníková Andrea
16
A2
Kožnarová Pavla
17
A2
Krausová Simona
18
T1
Künzel Martin
19
T1
Maceček Jaroslav
20
T2
Bihari Stanislav
21
T2
Jankovský Martin
22
T2
Serbousek Jan
23
B1
Haupt Jaromír
24
B1
Levý Martin
25
B1
Šplíchal Radek
26
B2
Novák Tomáš
27
B2
Stejskal Martin
28
B2
Míča Ondřej
29
Věkový průměr k 1. 1. 2011
9.2.
Město
Přelouč
Frýdlant / Ost.
Mor. Krumlov
Doudleby / Orl.
Ústí nad Orlicí
Slatiňany
Trutnov
Holice
Pardubice
Sedlec
Pardubice
Lázně Bohdaneč
Šumperk
Pardubice
Přelouč
Pardubice
Sezemice
Nový Bydžov
Ústí nad Orlicí
Nový Hrozenkov
Police nad Metují
Kostelec u HM
Rychnov / Kněžnou
Pardubice
Kutná Hora
Vysoké Mýto
Ústí nad Orlicí
Příbram
Pardubice
Věk k 1.1.
26
20
22
22
26
20
19
21
40
20
29
25
22
23
36
38
38
21
23
21
20
24
26
30
23
24
18
21
23
24,86
Statut
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Student UPa
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Pracující
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student KP
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Nezaměstnaný
Student KP
Student KP
Student UPa
Pracovníci VUS v roce 2011
Pozice
Šéfdirigent
Fundraising a reklama
Čestný dirigent
Archiv a evidence not
Jméno
Tomáš Židek
Linhart Milan
Kožnar Jiří
Průcha Jan
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Město
Chrudim
Pardubice
Sezemice
Pardubice
Věk
30
46
41
80
Statut
OSVČ
OSVČ
OSVČ
Důchodce
Stránka 14 (celkem 29)
9.3.
Členská základna k 31. prosinci 2011
č. Hlas Příjmení a jméno
1 S1 Jiřenová Veronika
2 S1 Pekáčová Barbora
3 S1 Procházková Lucie
4 S1 Vitková Lucie
5 S2 Hejnová Helena
6 S2 Kutinová Tereza
7 S2 Nedvědová Marie
8 S2 Slavíčková Blanka
9 S2 Vrabcová Lucia
10 A1 Bednářová Jana
11 A1 Ekertová Kateřina
12 A1 Mičicová Lucia
13 A1 Molčanová Lucie
14 A1 Poláková Barbara
15 A1 Víšková Hana
16 A2 Buková Lenka
17 A2 Kožnarová Pavla
18 A2 Krausová Simona
19 A2 Malíková Pavlína
20 T1 Doležal Jakub
21 T1 Koriťák David
22 T1 Künzel Martin
23 T1 Maceček Jaroslav
24 T2 Bašus Petr
25 T2 Jankovský Martin
26 T2 Pokorný Petr
27 T2 Serbousek Jan
28 B1 Haupt Jaromír
29 B1 Hejna Viktor
30 B1 Levý Martin
31 B1 Rychetský Aleš
32 B1 Šplíchal Radek
33 B2 Míča Ondřej
Věkový průměr k 31. 12. 2011
Město
Železný Brod
Holice
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Solnice
Trutnov
Karviná
Pardubice
Sedlec
Pardubice
Slaný
Pardubice
Šumperk
Lázně Bohdaneč
Pardubice
Přelouč
Sezemice
Nový Bydžov
Teplice nad Metují
Poděbrady
Pardubice
Ústí nad Orlicí
Nový Hrozenkov
Zásmuky
Kostelec u HM
Přímětice
Rychnov / Kněžnou
Pardubice
Náchod
Kutná Hora
Chvaletice
Vysoké Mýto
Pardubice
Věk k 31.12.
18
22
19
27
22
20
20
41
21
30
19
23
23
18
24
37
39
22
20
22
20
24
22
24
25
20
27
31
22
24
28
25
24
24,39
Statut
Student KP
Student UPa
Student UPa
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Student UPa
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student SŠ
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Student UPa
Pracující
Pracující
Student UPa
Věk k 31.12.
35
39
Statut
Pracující
Pracující
Kurzívou jsou v tabulkách uvedeni zpěváci – kandidáti.
9.4.
č.
1
2
Hostující zpěváci
Hlas
S2
B2
Příjmení a jméno
Schiedková Anna
Bača Aleš
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Město
Pardubice
Pardubice
Stránka 15 (celkem 29)
10. Spoluúčinkující na koncertech VUS v roce 2011
10.1.
Sólisté
Aleš Nehněvajsa, DiS. – tenor
Absolvent Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Konzervatoře Pardubice v oboru sólový zpěv.
Profesionální zpěvák, působící ve východočeském regionu. Člen souboru REBELCANTO, který založil
skladatel Miroslav Raichl. Pravidelně jako sólista účinkuje s Královehradeckým mužským sborem
a spolupracuje coby sólista se ZUŠ a Chlapeckým sborem BONIFANTES Pardubice.
Petr Nekoranec – tenor
Základy pro studium hudby získal v ZUŠ Polná u Jihlavy ve hře na klavír a zpěvu. Pro jeho talent jej
přijala Konzervatoř Pardubice jako posluchače rovnou do II. ročníku.
V roce 2008 se účastnil hudebního projektu Carmen in Delfzijl v Holandsku. V roce 2011 pak projektu
World Voices a vyhrál kategorii „KONZERVATOŘ I“ IX. ročníku Mezinárodní soutěže „Pražský
pěvec“ a zároveň se stal absolutním vítězem této soutěže.
MUDr. Jana Lesná – soprán
Zpěvačka osvědčená zejména v oblasti hudby duchovní. Pěvecké základy získala u chrudimské ZUŠ
pod vedením Jany Havlové, k dalšímu rozvoji přispívaly též konzultace u prof. Jany Jonášové v Praze.
Tereza Hořejšová – soprán
S klavírem i zpěvem začala téměř současně v ZUŠ v Humpolci. Obě dovednosti rozvíjela i při studiu
gymnázia a několikrát jimi úspěšně reprezentovala v soutěžích uměleckých škol. Je držitelkou Ceny
hejtmana Vysočiny za zpěv. Studuje na Konzervatoři Pardubice 4. rok obor zpěv a 2. rok obor klavír.
Zuzana Hátlová – alt
Základy zpěvu získala od soukromé učitelky zpěvu paní Heleny Matyášové a ve sboru Jitro v Hradci
Králové. Při studiu na průmyslové škole navštěvovala ZUŠ. Absolvovala roční jazykový kurz včetně
přípravy pro studium na konzervatoři. V současné době je posluchačkou 2. ročníku Konzervatoře
Pardubice obor zpěv u paní Martiny Forštové.
Michael Skalický – tenor
V dětství zpíval ve sboru ZŠ v Lanškrouně. Ve zpěvu pokračoval i při studiu Střední pedagogické školy
v Litomyšli, kde byl členem a později i sólistou sboru KOS a zpěvákem oktetu. Byl sólistou rockového
oratoria Eversmiling Liberty, s nímž účinkoval i v Kanadě. Je členem několika seskupení a držitelem
mnoha cen a uznání za interpretaci různých hudebních žánrů. Holandská učitelka paní Nanny Ter Viel
jej angažovala v amsterdamské opeře Spanga, kde účinkoval jako sborista v Bizetově opeře Carmen.
Je posluchačem 2. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor sólový zpěv u paní prof. Hany Medkové.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 16 (celkem 29)
10.2.
Instrumentalisté
BcA. Petr Borůvka, DiS – housle
Absolvent pardubické konzervatoře ze třídy Mgr. Ladislava Navrátila. Momentálně studuje u předního
houslového virtuóza Bohuslava Matouška na Akademii múzických umění v Praze. Zúčastnil se
houslových kurzů u Václava Hudečka, Františka Novotného a Jana Talicha. V roce 2010 absolvoval
půlroční stáž na Mozarteu v Salzburku.
Daniel Rumler – housle
Na housle začal hrát v šesti letech na ZUŠ v Trenčíně na Slovensku. Absolvoval Konzervatoř Pardubice
ve třídě Mgr. Jiřího Kuchválka a nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze u prof. Jiřího Tomáška.
MgA. Michal Hanuš – varhany
Hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Václava Rabase. Od roku 2004 studoval na
Akademii múzických umění v Praze u Jana Hory a následně u Pavla Černého. Během studia se zúčastnil
interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), Německu (Harald Vogel, Martin Sander) a Norsku (Guy
Bovet) a také dvou zahraničních stáží ve Stuttgartu (Ludger Lohmann) a v Oslu (Terje Winge).
Na mezinárodní soutěži varhaníků na festivalu „Pražské jaro 2006“ obdržel Čestné uznání. V současné
době působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře, v chrámech sv. Jakuba a sv. Barbory. V chrámu
sv. Jakuba také natočil své první CD a s VUS r. 2011 nahrál varhany v CD DONATIO. Pedagogicky
působí na Základní umělecké škole v Kutné Hoře a v Hostinném.
Kateřina Jirešová – varhany
Hře na klavír se věnovala od 7 let na ZUŠ Chrudim. V roce 2008 absolvovala na pardubické
konzervatoři studium varhanní hry u prof. Josefa Rafaji a roku 2010 zde také dokončila studium klavírní
hry ve třídě MgA. Jany Turkové. Od 2008 pokračuje ve studiu varhanní hry u předního českého
varhaníka MgA. Pavla Černého na JAMU v Brně. Za poměrně krátkou dobu svého uměleckého
působení sólově vystoupila na řadě hudebních festivalů. V chrudimské farnosti působí jako varhanice
a korepetitorka chrámového sboru. Zajímá se varhanní dílo chrudimského skladatele Aloise Hniličky
(1826-1909). Minulý akademický rok studovala varhanní hru na zahraniční stáži na berlínské
Universität der Künste pod vedením světově uznávaných varhaníků prof. Leo van Doeselaara a Erwina
Wiersingy.
Martin Kubát – varhany
Je profesionální varhaník z východních Čech. Svoji dráhu započal na Konzervatoři v Českých
Budějovicích, kde absolvoval obory hra na varhany a dirigování. Svá studia rozvíjel na mnoha
mistrovských kurzech. Působil i jako katedrální varhaník v Českých Budějovicích, od roku 2000
vyučuje varhanní improvizaci a liturgickou hru na Konzervatoři v Opavě. Je členem redakční rady
časopisu Varhaník. Specializuje se na výchovné pořady s varhanní hudbou. Je zakladatelem
Mezinárodního varhanního festivalu v Českých Budějovicích a spolupořadatelem Varhanního léta na
Lipně. Umělecky spolupracuje se sólistou opery Slezského divadla v Opavě MgA. Zdeňkem Kaplem.
Pravidelně pořádá kurzy „Improvizace v liturgii“ pro kostelní varhaníky a komponuje varhanní skladby
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 17 (celkem 29)
pro použití v liturgické praxi. Je členem hudební sekce při Liturgické komisi Biskupství
královéhradeckého a varhaníkem farnosti Dolní Újezd u Litomyšle.
Hana Hrachovinová – harfa
Absolventka Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze pod vedením Hany Müllerové –
Jouzové. Od roku 2009 studuje hru na harfu u doc. Jany Bouškové na Akademii múzických umění
v Praze. V letech 2006 a 2009 absolvovala mistrovské kurzy u Isabelle Perrin a Isabelle Moretti.
Pravidelně spolupracuje se studentskými i profesionálními orchestry, například s Hudbou hradní stráže
a policie ČR, Českým národním symfonickým orchestrem, Czech Virtuosi a Jihočeskou filharmonií.
10.3.
Umělecká tělesa
Orchestra d'archi, Mgr. Jiří Kuchválek
Jde o smyčcový komorní orchestr, složený převážně ze studentů Konzervatoře Pardubice. Založen byl
roku 1991 s ideou výchovy ke komorní interpretaci hudby. Orchestr má tradiční obsazení smyčců
v počtu 11 – 15 hráčů a podle potřeby bývá rozšířen o dechové nástroje. Svou činnost vyvíjí na půdě
Konzervatoře Pardubice i mimo ni. Podílí se na doprovodech absolventských koncertů i na koncertech
pro mládež. Uměleckým vedoucím a dirigentem je pedagog Konzervatoře Pardubice Mgr. Jiří
Kuchválek, který dvacet let působil v Komorní filharmonii Pardubice. V současnosti je stálým členem
Českého komorního orchestru a je činný jako komorní hráč i sólista.
VUS doprovázel zejména v barokním díle Šimona Brixiho MAGNIFICAT.
Orchestr posluchačů konzervatoře (OKP)
Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice vznikl po několika letech existence školy. Během několika
let se vypracoval na takovou interpretační úroveň, že se začal zapojovat do hudebního života města
Pardubic i celého regionu.
Prvním dirigentem byl prof. Luděk Lukeš, který vtiskl orchestru tvář, a jeho následovníci pak
nastoupený trend rozvíjeli. Byli to prof. Vojtěch Javora a dále prof. Ortakar Tvrdý a PhDr. Vladimír
Kulík. Vedle svých koncertů se podílí na absolventských koncertech studentů školy jako doprovázející
orchestr. Účastní se několika soutěží v rámci ČR, odkud si přiváží významná ocenění (Concerto
Bohemia). Na základě těchto úspěchů byl přizván k účinkování ve Španělském sále Pražského hradu.
Absolvuje i zahraniční turné – Holandsko a opakovaně Švýcarsko. K 20. výročí založení školy
se podílel na inscenaci opery B. Smetany Hubička (s níž se představil mj. i ve Stavovském divadle
v Praze) a o pět let později na hudebním představení – inscenace baletu O. Nedbala Z pohádky do
pohádky a jednoaktové opery V. Blodka V studni. V neposlední řadě stojí také nastudování kompletního
Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast.
K 30. výročí Konzervatoře Pardubice spolupracoval OPK na inscenaci opery B. Martinů Veselohra na
mostě. V tu dobu se střídají u dirigentského pultu Jaroslav Brych a Jaromír Krygel. OPK již pravidelně
každý rok doprovází několik absolventů-sólistů při jejich absolventských koncertech.
V roce 2009 dostal nabídku k účasti na mezinárodním festivalu Le Quattro Stagioni, na němž provedl
se sborem školy Vánoční mši J. J. Ryby. Tato nabídka festivalu se opakuje i pro následující roky.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 18 (celkem 29)
Od r. 2010 je dirigentem orchestru MgA. Tomáš Židek, absolvent školy a Pražské HAMU. Na podzim
r. 2010 připomněl orchestr dvojí jubileum Zdeňka Fibicha a v letošním roce mj. připravuje ve
spolupráci s pěveckým oddělením školy Smetanovu operu Prodaná nevěsta.
Cantores quintet – dechový kvintet učitelů
Fagot – Jan Papež, Flétna – Pavlína Divošová, Hoboj – Iveta Trojanová, Klarinet – Hana Žemličková,
Lesní roh – Lucie Schlégrová. Kvintet složený z učitelů ZUŠ Skuteč. S VUS koncertoval 2×
a doprovodil jej v Cyklu vánočních písní a koled otce dirigenta VUS pana Petra Židka.
Filharmonie Hradec Králové
Ve spolupráci s FHK VUS v Den světového kulturního dědictví 10. 9. 2011 otevíral nové Muzeum
barokních soch v Chrudimi.
10.4.
Hostující sbory
Salvátor Chrudim
Vznikl v roce 1999. Dirigentem a zakladatelem sboru je MgA. Tomáš Židek. Sbor se specializuje
zejména na duchovní hudbu od gregoriánského chorálu až po současnost. Jméno tělesa je odvozeno od
zázračného obrazu sv. Salvátora – Spasitele, který je uložen a více než 350 let uctíván v chrudimském
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sbor vstoupil brzy po svém vzniku do širokého povědomí regionu
a za poměrně krátkou existenci si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodním poli. Svou činností sbor mj.
propaguje kvalitní českou sborovou tvorbu, která je dnes do značné míry zapomenutá.
10.5.
Soubory, které se zúčastnily festivalu Festa Academica 2011

Canticum novum, Český Těšín

APOLLO spevácky zbor Bratislava

Dívčí akademický sbor FPe ZČU Plzeň
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 19 (celkem 29)
11. Zprávy, ocenění, záštity
V roce 2011 VUS získal v mezinárodních soutěžích pět zlatých cen a ze dvou mezinárodních festivalů
si odnesl hlavní ceny. Spolupořádal bienále setkání studentských sborů ke Dni studentstva FESTA
ACADEMICA 2011. Koncerty FA 2011 v Pardubicích se konaly pod záštitou náměstka primátorky
pana Františka Brendla. Májový koncert získal záštitu náměstka hejtmana Pardubického kraje pana
Ing. Romana Línka. V letošní Den studentstva se v plné síle dožil životního jubilea zakladatel VUS pan
doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc. Ke gratulaci a ocenění za celoživotní práci v oblasti sborového umění
byla vyzvána UČPS, která mu ceny v den narozenin předala. Podrobněji viz www.cantus.eu č. 91.
11.1. XXXIX. SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2011
Soutěží se účastnilo 89 sborů. VUS soutěžil v kategoriích A4, A5 a H2
Mundi Cantant Superior A4
komorní smíšený sbor max. 24 zpěváků
Program VUS:
Jacob Handl Gallus – Ave Maria (povinná skl.)
Petr Iljič Čajkovskij – Cheruvimskaja pjesň
Petr Eben – Bezpečnost (Láska a smrt)
Vladimír Sommer – Podzimní ráno
Mundi Cantant Superior A5
smíšený dospělý sbor min. 25 zpěváků
Program VUS:
Anton Bruckner – Ave Maria (povinná skl.)
Jaroslav Křička – Adam a Eva
Josef Bohuslav Foerster – Věčná píseň
Jiří Teml – Vanitas (Sapientia IV.)
Mundi Cantant H2
sbory mládežnické a dospělé
Program VUS:
Maurice Duruflé – Ubi caritas
Anton Bruckner – Os iusti
Petr Eben – Cantico delle creature
Tomáš Židek – Ad te levavi
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 20 (celkem 29)
11.2. 54. festival sborového umění Jihlava 2011
FSU Jihlava 2011 se účastnilo 16 sborů.
VUS soutěžil 25. června v kategorii smíšené
sbory, od poroty v soutěži obdržel 123,5 bodů,
za novinku „Ad te levavi“ 37 bodů.
V celkovém pořadí byl šestý.
Soutěžní program:
Jaroslav Křička – Adam a Eva
Petr Eben – Cantico delle creature
Jiří Teml – Munditia, Vanitas (Sapientia IV.)
Jan Vičar – Spala sem na seně
Tomáš Židek – Ad te levavi
11.3. Mezinárodní festival pěveckých sborů Bohuslava Martinů
VII. ročníku FBM 2011 se účastnilo 8 sborů.
Festival se z ekonomických důvodů uskutečnil jen
jako hodnocená přehlídka.
Repertoár VUS:
Petr Eben – Cantico delle creature
Jaroslav Křička – Adam a Eva
Jiří Teml – Stultitia (Sapientia IV, č. 1)
Jiří Teml – Munditia (Sapientia IV, č. 2)
Jiří Teml – Vanitas (Sapientia IV, č. 3)
Josef Bohuslav Foerster – Věčná píseň
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 21 (celkem 29)
11.4. Festa Academica 2011
Hlavní koncert se uskutečnil v Národním domě na Vinohradech, Praha 2, dne 17. listopadu.
VUS s dalšími sbory v koncertu STUDENTI SAMETU přednesl Otčenáš Leoše Janáčka pod vedením
MgA. Jaroslava Brycha. Dirigent VUS řídil blok Letního orchestru mladých.
Závěrečná zpráva uložena v archiváliích pod čísly 194 – 214 / 2011. Část FA 2011 Pardubice je
podrobně popsána ve Zpravodaji Univerzity Pardubice č. 70 / prosinec 2011 na straně 45.
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/zpravodaj-70.pdf
11.5. XXI. MF adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Festival se konal v Národním domě na Smíchově v Praze 5. VUS dne 26. listopadu soutěžil
ve dvou kategoriích. Do soutěžního programu zařadil i skladby P. Ebena a tedy se účastnil i soutěže
o hlavní cenu festivalu, kterou získal.
Komorní sbory mládeže a dospělých
do 24 zpěváků
Soutěžní skladby:
Jacob Handl Gallus – Ave Maria
Jiří Strejc – Vokální variace rorátních písní
Josef Bohuslav Foerster – Vánoce, op. 179
Petr Eben – Cantico delle creature
Smíšené sbory mládeže a dospělých
od 25 zpěváků
Soutěžní skladby:
Jiří Rychnovský – Prorokovali proroci
Dimitrij Bortnianskij – Koncert č. 6
Jaroslav Křička – Adam a Eva, op. 81
Petr Eben – Salve Regina
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 22 (celkem 29)
11.6. Zprávy a záštity
Dopis rektoru UPa od předsedy Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.
Vážený pan
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
V Praze dne 22. března 2011
Vážený pane rektore,
dovolte, abych Vás informoval, že vystoupení Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice
dne 10. března 2011, při příležitosti připomenutí dvou významných kulturních výročí – 180. výročí
od narození Josefa Hlávky a 170. výročí od narození Antonína Dvořáka – na slavnostním koncertu
v kapli Lužanského zámku se setkalo s velkým úspěchem. U hrobky Josefa Hlávky na přeštickém
hřbitově se soubor několika desítkám významných hostů, především z pražské akademické obce,
představil písněmi Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha. V kapli zámku Josefa Hlávky v Lužanech pak
v jeho podání zazněla Mše D Dur zvaná „Lužanská“. Tu zkomponoval Antonín Dvořák na přání Josefa
Hlávky k příležitosti slavnostního obřadu vysvěcení nově postavené zámecké kaple v Lužanech
u Přeštic. Mše zde zazněla v premiéře dne 11. září 1887 za řízení autora.
Rád Vám sděluji, že přítomní hosté, především hudební vědci a výkonní umělci, konstatovali,
že výkon sboru byl vynikající, interpretace nelehkého Dvořákova díla byla dokonale působivá, pojetí,
následně i způsob řízení produkce i velmi specifický styl dirigování MgA. Tomáše Židka umožnil
vytěžit z potenciálu mladých umělců maximum. Sbor svým výkonem potěšil ve večerním představení
i občany Lužan a blízkého okolí. Tím významně přispěl k důstojné oslavě výročí narození obou
významných osobností a zanechal velký dojem.
Těší mne, že Vám mohu jménem Nadání za vystoupení sboru poděkovat.
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
Předseda Nadání
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 23 (celkem 29)
Záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje
Dopis rektoru Univerzity Pardubice od polského uměleckého sdružení
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 24 (celkem 29)
Oznámení o záštitě náměstka primátorky
12. Majetek souboru
12.1. Souhrnný přehled
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 25 (celkem 29)
12.2. Podrobný přehled DHM
In.č.
1
3
4
5
7
9
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Název DM
Tamburína
Futrál na klávesy
Yamaha klávesy
Brašna na minidisc
Pedál Volume k Yamaze
Minidisc
Mixpult s příslušenstvím
PC sestava
Flétna
Koncový zesilovač
Repro kabely 2ks
Trezor cestovní
Tiskána HPLJ 1300
Sada kufrů
Mandolína
PC sestava Pentium 4
Software
Křeslo kožené
Canon scaner 4400F
Violoncello 4/4+dolaďovac
Obal na housle Stagg HVB4
Kopírovací stroj Canon PS
Kytara CRAFTER GAE-8
Ladička SAMWOO
Stojan na kytary
Kancelářské křeslo
LCD Yakumo
Pianino
Pianino
Halog. reflektor
Notebook DELL Vostro
Chlad. zařízení KONTAKT
CANON TISKÁRNA
Notebook ACER E728
Kufr pro mixpult
Pořízeno
Cena poř. ks Cena kon.
Vyřazeno
01. 01. 1998
760,00 1
760,00
01. 01. 2000
1 290,00 1
1 290,00
31. 12. 2000 24 000,00 1 24 000,00
29. 01. 2001
1 400,00 1
1 400,00
06. 12. 2001
575,00 1
575,00
11. 04. 2002 11 990,00 1 11 990,00
15. 05. 2002 22 493,00 1 22 493,00
31. 12. 2002
0,00 0
0,00 31. 10. 2011
20. 01. 2003
490,00 0
0,00 31. 10. 2011
28. 01. 2004
8 000,00 1
8 000,00
28. 01. 2004
1 870,00 1
1 870,00
02. 03. 2004
630,00 1
630,00
13. 04. 2004
9 002,00 1
9 002,00
17. 06. 2005
1 599,00 1
1 599,00
14. 11. 2005
1 000,00 0
0,00 31. 10. 2011
31. 01. 2006 37 950,00 1 37 950,00
06. 05. 2006
1 798,00 1
1 798,00
05. 10. 2006
1 199,00 0
0,00 31. 10. 2011
02. 03. 2007
2 600,00 1
2 600,00
16. 03. 2007 11 090,00 1 11 090,00
16. 03. 2007
919,00 0
0,00 31. 10. 2011
30. 05. 2007 33 320,00 1 33 320,00
15. 05. 2007 14 239,00 1 14 239,00
15. 05. 2007
576,00 1
576,00
15. 05. 2007
1 015,00 1
1 015,00
14. 05. 2007
999,00 1
999,00
21. 06. 2007
3 800,00 1
3 800,00
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
18. 03. 2008
2 371,00 1
2 371,00
03. 10. 2008
1 290,00 1
1 290,00
05. 12. 2008 19 400,00 1 19 400,00
05. 02. 2009 16 935,00 1 16 935,00
03. 03. 2010
1 923,00 1
1 923,00
16. 12. 2010
9 999,00 1
9 999,00
31. 07. 2010
2 390,00 1
2 390,00
Celkem 247 675,00
Protokol o vyřazení DHM je součástí účetnictví a kopie v archivu č. 187 / 2011
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 26 (celkem 29)
13. Účetní uzávěrka
13.1. Průběžné hodnocení
13.2. Příjmy a výdaje
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 27 (celkem 29)
13.3. Zdanitelné příjmy
13.4. Odečitatelné výdaje
13.5. Příloha k účetní uzávěrce – Reklama
Účetní uzávěrka 2011 byla předložena a schválena členskou schůzí VUS dne 11. 03. 2012.
14. Archiválie, použité zkratky, přílohy
14.1. Archiválie
Zápisy schůzí výboru a ze členské schůze jsou pro informace členů dostupné pod přihlášením člena na
http//vus.upce.cz. Zápis ze členské schůze 2011 je fyzicky archivován pod č. 28/2011
Zápisy ze schůzí výboru – archivní čísla: 2, 22, 49, 69, 91, 113, 147, 162, 182, 256 vše / 2011
Revizní zprávy jsou přílohou Zápisu ze schůze výboru vždy jedenkrát za tři měsíce.
Hlášení OSA za 1. pololetí – 129/2011, za 2. pololetí - 263/2011
Předcházející Výroční zpráva 2010 je archivována pod číslem 29/2011
Dne 14. srpna 2011 se dožil životního jubilea archivář VUS Jan Průcha (nar. 1931). Přejeme mnoho
zdraví i zdaru a děkujeme za jeho ušlechtilou dlouholetou spolupráci.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 28 (celkem 29)
14.2. Seznam použitých zkratek
AMU
AVH
CD
ČT
DFJP
DHM
FA
FEI
FChT
FSU
IC
KD
KP
LQS
MF
MŠMT
MUBASO
MVČR
OKP
OSVČ
Pce
RZ
SDB
SPO
SŠ
UČPS
UPa
VČT
VŠ
VUS
ZUŠ
Akademie múzických umění
Adventní a vánoční hudby
Kompaktní disk
Česká televize
Dopravní fakulta Jana Pernera
Drobný hmotný majetek
Festa Academica
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemicko-technologická
Festival sborového umění
Informační centrum
Kulturní dům
Konzervatoř Pardubice
Festival Le Quattro Stagioni
Mezinárodní festival
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Museum barokních soch
Ministerstvo vnitra České republiky
Orchestr posluchačů konzervatoře
Osoba samostatně výdělečně činná
Pardubice
Rekreační zařízení
Salesiáni Dona Boska
Svátky písní Olomouc
Střední škola
Unie českých pěveckých sborů
Univerzita Pardubice
Východočeská tiskárna
Vysoká škola
Vysokoškolský umělecký soubor
Základní umělecká škola
14.3. Přílohy

Důvěrná příloha výroční zprávy – přehled financování souboru v roce. Tato je poskytována
partnerům souboru, orgánům místních samospráv a státním institucím.

Propagační materiály – plakáty.

Fotopříloha.
Výroční zpráva 2011 byla předložena a schválena členskou schůzí VUS dne 11. 03. 2012.
Výroční zpráva VUS Pardubice 2011
Stránka 29 (celkem 29)
Download

text of the annual report 2011 - VUS Pardubice