Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 1 z 14
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Nafta
Registrační číslo REACH:
01-2119475133-43-XXXX
č.
č.
č.
č.
č.
37
38
39
41
42
-
Lehký benzín LSR (RB)
Lehký benzín (BK)
Nafta (RB)
Virgin Nafta (RB)
Virgin Nafta (BK)
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Obecné použití
Vsázkový materiál pro petrochemii
Identifikované použití
1. Výroba látek
1a. Rozdělení látek
1b. Použití jako meziprodukt
2. Příprava a (pře)balení látek a sloučenin
3a. Použítí při potahování
4a. Použití v čisticích prostředcích
12a. Použití jako palivo: Průmysl
12b. Použití jako palivo: Průmysl
12c. Použití jako palivo: Spotřebitel
13. Produkce a zpracování gumy: Průmysl
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Název firmy:
Ulice/poštovní číslo:
Země, PSČ, obec:
Telefon:
Telefax:
Eni Deutschland GmbH
Sonnenstr. 23
D-80331 Muenchen
+49 (0)89-59 07-0
+49 (0)89-59 63-03
Odbor poskytující informace:
Herr Hückinghaus,
Telefon: +49 (0)89-59 07-344, Email: [email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 2 z 14
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle předpisu ES 1272/2008 (CLP):
STOT SE 3; H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Repr. 2; H361
Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě
v mateřském lůně.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Asp. Tox. 1; H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2; H315
Dráždí kůži.
Flam. Liq. 2; H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Carc. 1B; H350
Může vyvolat rakovinu.
Muta. 1B; H340
Může vyvolat genetické poškození.
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS:
Carc. Cat. 2; R45 Může vyvolat rakovinu.
Muta. Cat. 2; R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
F; R11
Vysoce hořlavý.
Xn; R65
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Xi; R38
Dráždí kůži.
R67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
N; R51-53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
2.2 Prvky označení
Značení (CLP)
Signální slovo
Standardní věty
Nebezpečí
H225
H304
H315
H336
H340
H350
H361
H411
Bezpečnostní pokyny
P201
P210
P280
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Může vyvolat genetické poškození.
Může vyvolat rakovinu.
Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit
dítě v mateřském lůně.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými
povrchy. - Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P301+P310
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P403+P233
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně
uzavřený.
P501
Odstraňte obsah/obal ve sbirném místi pro zvláštní nebo
nebezpeené odpady.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 3 z 14
Značení (67/548/EHS nebo 1999/45/ES)
F
T
vysoce hořlavý
R-věty:
R 45
R 46
R 11
R 38
R 51/53
R 65
R 67
S-věty:
S 53
S2
S 23
S 24
S 29
S 36/37
S 43
S 45
S 51
S 61
S 62
N
nebezpečný pro životní prostředí
Může vyvolat rakovinu.
Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
Vysoce hořlavý.
Dráždí kůži.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte páry.
Zamezte styku s kůží.
Nevylévejte do kanalizace.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
V případě požáru použijte Pěna, suché hasivo, proud vody nebo
použít oxid uhličitý.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
nebo bezpečnostní listy.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
2.3 Další nebezpečnost
Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi.
I při nízkých teplotách okolního prostředí mohou vznikat výbušné směsi
par/vzduchu.
ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách
3.1 Látky
Chemická charakteristika (látka):
nafta, s nízkým bodem varu
UVCB látka - Informace o složkách:
Obsažená látka
EINECS 265-065-1
CAS 64741-63-5
REACH
01-2119474679-18-xxxx
EINECS 265-042-6
CAS 64741-42-0
vytištěný z Eni Deutschland
Označení
Benzinova
frakce (ropna),
lehka
katalyticky
reformovana
Benzinova
frakce (ropna),
primarni siroka
frakce
Obsah
0-100 %
0-100 %
Značení
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 4 z 14
Obsažená látka
EINECS 265-151-9
CAS 64742-49-0
Označení
Nafta
(petrolej),
mírně upravená
vodíkem
Obsah
0-100 %
EINECS 265-046-8
CAS 64741-46-4
Benzinova
frakce (ropna),
lehka primarni
0-100 %
EINECS 265-041-0
CAS 64741-41-9
Benzinova
frakce (ropna),
tezka primarni
0-100 %
EINECS 270-690-8
CAS 68476-50-6
Uhlovodiky, C
>=5, bohate
na C5-6
0-100 %
REACH
01-2119447106-44-xxxx
EINECS 200-753-7
CAS 71-43-2
Benzen
>=
0,1 %
Dodatečná upozornění:
Značení
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
EU: Carc. Cat. 2; R45.
Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65.
CLP: Muta. 1B; H340.
Carc. 1B; H350.
Asp. Tox. 1; H304.
EU: Carc. Cat. 1; R45.
F; R11. Muta. Cat. 2; R46.
Xn; R65. T; R48/23/24/25.
Xi; R36/38.
CLP: Asp. Tox. 1; H304.
Carc. 1A; H350.
Eye Irrit. 2; H319.
Flam. Liq. 2; H225.
Muta. 1B; H340.
STOT RE 1; H372.
Skin Irrit. 2; H315.
Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě v
mateřském lůně. test
CAS 64741-63-5 - Chemiebenzin:
Směs uhlovodíků, C5-C11, Rozmezí varu 35°C do 190°C
CAS 64741-42-0 - Full Range Naphtha:
Směs uhlovodíků, C4-C11, Rozmezí varu-20°C do 220°C
CAS 64742-49-0 - Light Distillate Feedstock:
Směs uhlovodíků, C4-C11, Rozmezí varu-20°C do 190°C
CAS 64741-46-4-5 - Light Virgin Naphtha:
Směs uhlovodíků, C4-C10, Rozmezí varu-20°C do 180°C
CAS 64741-41-9 - Mittelbenzin:
Směs uhlovodíků, C6-C12, Rozmezí varu 65°C do 230°C
CAS 68476-50-6 - Leichtbenzin:
Směs uhlovodíků, >= C5
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 5 z 14
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Vdechování:
Při styku s pokožkou:
Při styku s očima:
Po polknutí:
První pokyn : Dbát vlastní ochrany
Inhalace větších množství způsobí: Porucha koordinace, opojení, bolest hlavy,
nutkání ke zvracení.
Při delší expozici: závrať, bezvědomí a zástava dechu možný.
Postižené přivést na čerstvý vzduch.
Při dýchacích obtížích zabezpečit přísun kyslíku. při nepravidelném dýchání
nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání. Okamžitě přivolejte
lékaře.
Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Při styku s pokožkou okamžitě opláchnout proudem vody a mýdlem. Při
podráždění pokožky vyhledat lékaře.
Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Potom se
poradit s očním lékařem.
Nevyvolávat zvracení. Při spolknutí resp. zvracení nebezpečí vniknutí do plic.
V případě zvracení a při bezvědomí uvést do stabilizované polohy. Udržovat
volný průchod dýchácích cest. Okamžitě přivolejte lékaře.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechování:
Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost, otupělost, závrať, dýchací potíže.
Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Poruchy CNS, bezvědomí, narkóza,
zástava dechu.
Po polknutí: žaludeční-střevní-poruchy, průjem.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Můžou nastat následující symptomy: Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost,
nutkání ke zvracení, otupělost, závrať, dýchací potíže, bezvědomí, zástava
dechu.
Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do plic, což může
vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.
Ošetření:
Případné kyslíkové umělé dýchání.
Při podráždění plic nejdříve ošetřete sprejem Dexamethason.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodné hasicí prostředky:
Pěna, suché hasivo (ABC-prášek), proud vody, oxid uhličitý.
Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
Silný vodní proud
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vysoce hořlavý.
Mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu. Pozor na zpětný zápal.
V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid
uhelnatý a oxid uhličitý.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 6 z 14
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:
Dodatečná upozornění:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.
Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem. V případě požáru nebo
výbuchu nevdechujte dýmy.
Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Zamezit vniknutí hasící
vody do povrchové a podzemní vody.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zamezit kontaktu s látkou. Nosit vhodný ochranný oděv.
Přiveďte osoby do bezpečí. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné
vzdálenosti.
Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte páry.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte plošné expanzi (např. zahrazením nebo zablokováním). Zabránit
vniknutí do půdy, vody a kanalizace. Nebezpečí exploze! Při uvolnění
informovat úřady.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Dodatečná upozornění:
Odstraňte z povchu vody (např. odčerpáním, odsátím).
Odklízet nehořlavým, kapaliny sajícím materiálem (např. písek/
zemina/křemelina/Vermiculit) a podle předpisu likvidovat.
Nevymývat vodou nebo vodou zředěnou čisticími prostředky.
Odstraňte všechny zdroje vznícení. Pozor na zpětný zápal. Použijte jiskrově
bezpečné nářadí.
Zvláštní nebezpečí uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
nepotřebný
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny k bezpečnému zacházení
Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště.
Při manipulaci zabránit vystříknutí a rozlití.
Zamezit tvorbě aerosolu a mlhy. Nevdechujte páry.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nikdy nepoužívejte k čistícím účelům.
Pokyny k ochraně před požárem a explozí:
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte
preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Pamatujte na uzemnění
nádrže, aparatur, čerpadel a odsávacích zařízení. Používejte jen antistaticky
vybavené (nejiskřící) nářadí. Je potřebné použít antistatický pracovní oděv.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 7 z 14
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných
látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Uchovávejte obal těsně uzavřený , na dobře větraném místě.
Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných a tepelných zdrojů.
Vhodný materiál: ocel, Povolené rezervní kanystry
Přístup do skladu povolen pouze odborníkům.
Pokyny pro společné skladování
Třída skladování VCI:
Neskladovat společně s látkami podporujícími hoření, se samovznětlivými
látkami a se snadno vznětlivými pevnými látkami.
3 = Zápalné kapalné látky
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Vsázkový materiál pro petrochemii
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
CAS-číslo
71-43-2
Označení Druh
Benzen
Česká republika: PEL
Česká republika: NPK-L
Evropa, BOELV: TWA
Hraniční hodnota
D, P 3 mg/m3; 0,939 ppm
D, P 10 mg/m3; 3,13 ppm
Pokožka 3,25 mg/m3; 1 ppm
Dodatečná upozornění:
hraniční hodnota motorový benzín (Analogický závěr): 250 mg/m3
(Mezní hodnota pro motorová paliva podle DIN EN 228 je mezní hodnota
součtu všech uhlovodíků včetně benzolu a všech složek obsahujících kyslík.)
DNEL
DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1300 mg/m3 / 15 (4320 mg/m3/h)
DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1110 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h)
DNEL Dlouhodobý, pracovník, inhalativní: 840 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6
h)
DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 1200 mg/m3 / 15
(4320 mg/m3/h)
DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 640 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h)
DNEL Dlouhodobý, spotřebitel, inhalativní: 180 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6
h)
8.2 Omezování expozice
Zajistit dobré větrání místnosti, odsávání/vyvětrání.
Nouzová sprcha a prostředky na výplach očí by měly být v pracovním
prostoru snadno přístupné.
Látka by měla být zpracovávána jen v uzavřeném zařízení nebo systému.
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích orgánů:
Při vyšších koncentracích se vyskytuje:
Ochranný dýchací přístroj s filtr A (charakteristické zbarvení hnědý) podle EN
141.
(Páry do 0,1 Vol.-%: A1, do 0,5 Vol.-% A2, do 1 Vol.-% A3.)
Při nejasných podmínkách a koncentracích kyslíků nižších než 17 % použijte
autonomní dýchací přístroj.
Kontrola vdechovaného vzduchu: Indikační trubice Auer Benzin A, BNZ,
Gasolin 30, QL.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Ochrana rukou:
Ochrana očí:
Ochrana těla:
Verze 6 / Strana 8 z 14
Nepropustné ochranné rukavice podle EN 374.
Materiál rukavic: Nitrilkaučuku.
Nevhodný materiál: Kůže, tkanina.
rezistenčni doba: > 480 min.
Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a
rezistenční doby rukavic.
Těsně přiléhavé ochranné brýle podle EN 166.
Při zvýšeném ohrožení dodatečně Ochranný obličejový štít
Antistatický ochranný oděv/ochranné holínky.
Ochranná a hygienická opatření:
Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Hadry na čištění napuštěné produktem nebrat s sebou do kapes u kalhot.
Po práci kůži důkladně čistit a ošetřit.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
kapalný
bezbarvý do žlutý
charakteristický
Skupenství:
Barva
Zápach:
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
51 - 186 °C (DIN EN ISO3405)
<= -60 °C (Eaton 1990)
<0 do <55 stupňě Celsia (EN ISO 13736)
cca 200 °C
280 - 470 °C (Eaton 1990)
LEL (dolní mez výbušnosti): 0,60 Vol %
HHE (horní hranice exploze): 9,50 Vol %
u 38 °C: CONCAWE (2010) 40-2400 hPa (EN 13016-1)
u 15 °C: 0,7434 g/mL (ISO 3675/EN ISO 12185)
u 20 °C: nepatrný
>= 3 log P(o/w)
Viskozita, kinematický:
u 20 °C: cca 0,68 mm2/s
Bod varu / rozmezí bodu varu
Bod tání / rozmezí bodu tání
Bod vzplanutí / dosah plamenu:
Teplota vznícení
Samovznětlivost:
Explozní meze:
Tlak páry:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:
9.2 Další informace
Obsah síra (DIN 51400 T.6): max. 1500 mg/kg
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
10.2 Chemická stabilita
Produkt je za normálních skladovacích podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Žádná příkazová data
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto: 31.08.2011
Zpracováno: 24.08.2011
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
11.03.2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 9 z 14
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vysoce hořlavý. Zamezit otevřenému světlu, ohni a jiným zdrojem hoření.
Při silném zahřívání: Nebezpečí požáru/Nebezpečí samovznícení.
Mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu.
Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi.
10.5 Neslučitelné materiály
oxidační činidla
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid
uhelnatý a oxid uhličitý.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických úeincích
Akutní toxicita:
LD50 Krysa, orální:
> 5000 mg/[m3] (OECD TG 401)
LC50 Krysa, inhalativní:
> 5,61 mg/L (OECD TG 403)
LD50 Králík, kožní:
> 2000 mg/kg (OECD TG 402)
NOAEL Krysa, kožní:
3750 mg/kg/28d (OECD TG 410)
NOAEL Krysa, inhalativní: 9840 mg/m3 (OECD TG 412)
Vdechování:
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Po polknutí:
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Při styku s pokožkou:
Dráždivý.
Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
Odmašťuje pokožku.
Při styku s očima:
Při delší a/nebo častější expozici nelze vyloučit podráždění očí.
rakovinotvorné účinky, účinky měnící dědičnost jakož i ohrožující rozmnožování
Repr. 2 - Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě
v mateřském lůně.
Carc. 1B - Může vyvolat rakovinu.
Muta. 1B - Může vyvolat genetické poškození.
Symptomy
Vdechování:
Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost, otupělost, závrať, dýchací potíže.
Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Poruchy CNS, bezvědomí, narkóza,
zástava dechu.
Po polknutí: žaludeční-střevní-poruchy, průjem.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto:
Zpracováno:
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
31.08.2011
24.08.2011
11.03.2008
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 10 z 14
Všeobecné poznámky
Požití nebo vdechnutí způsobuje u krys nefrotoxické změny. Toxický účinek
na krvetvorné orgány.
Výrobek obsahuje benzol, který způsobuje leukémii.
Mutagenita:
nemutagenní v bakteriální mutagenitě, in-vitro (OECD TG 471 )
Genová mutace buněk savců, in-vitro (OECD TG 476): negativní
Zkouška mikrojádra in-vivo, Krysa (OECD TG 474): negativní
Chromozomální odchylka, in-vivo, Krysa (OECD 475): negativní
Karcinogenita:
Chronický (dlouhodobý), kožní použití Myš, NOEL: 0,5 ml (blended gasoline):
no significantly changes compared to negative and historical controls
Chronická inhalační toxicita, Krysa, NOEL: 292 ppm. V pokusu s hlodavci při
vysoké chronické inhalační expozici byl pozorován rest tumore na játrech.
Význam tychto výsledků pro člověka nebyly objasněny.
Toxicita pro reprodukci:
NOAEL >24700 mg/m3 (OECD TG 421). Žádné poškození schopnosti
rozmnožování při testu na zvířatech.
Neurotoxicity:
Exposure to high level can produce deprese centrálního nervového systému in
humans or in experimental animals.
imunotoxicitu:
Gasoline exposure does not affect the immune system in experimental
animals u Koncentrace > 20000 mg/m3.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto:
Zpracováno:
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
31.08.2011
24.08.2011
11.03.2008
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 11 z 14
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Vodní toxicita:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
Akutní účinky:
Algenová toxicita:
sladkovodní vzorky: 72h EL50 pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa):
3,1 mg/L (OEDC 201, based on: stupeň růstu) (pramen: CONCAWE 1995o)
sladkovodní vzorky: 72h NOELR pseudokirchneriella subcapitata (zelená
řasa): 0,5 mg/L (OEDC 201, based on: stupeň růstu) (pramen: CONCAWE
1996a)
Toxicita ryb:
sladkovodní vzorky: 96h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 10
mg/L (OEDC 203) (pramen: CONCAWE 1995a, 1996a,b)
sladkovodní vzorky: 96h LC50 (omezená štěrbina): 8,2 mg/L (EPA
66013-75-009) (pramen: PPSC 1995a)
Toxicita bezobratlých druhů:
sladkovodní vzorky: 48h EC50 (Daphnia magna (velká vodní blecha)): 4,5
mg/L (OEDC 202, based on: Mobilita) (pramen: CONCAWE 1995h, 1996j,k)
Bakteriální toxicita::
sladkovodní vzorky Tetrahymena pyriformis: 72h LL50 15,41 mg/L (Metoda:
QSAR PETROTOX) (pramen: Redman et al. 2010b)
Dlouhodobé efekty:
sladkovodní vzorky: Daphnia magna (velká vodní blecha): 21d NOEL: 2,6
mg/L (OEDC 211, based on: reprodukce) (pramen: Springborn Laboratories
Inc. 1999d)
Třída ohrožení vody:
3 = silně ohrožující vody
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Jiná upozornění:
Inherentně biologicky odbouratelný (Solano-Serena, F. et al (1999)).
Hydrolýza není očekávatelná. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
12.3 Bioakumulační potenciál
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
>= 3 log P(o/w)
12.4 Mobilita v půdě
Rozdělení do životního prostředí po model výpočtu (PETRORISK):
vzduch: 93,02 %
voda: 5,83 %
zemina: 0,34 %
sediment: 0,81 %
(pramen: Redman et al., 2010a)
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení,dodatku XIII.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Obecné pokyny:
Nesmí se dostat do podzemní vody, do vodních toků a do kanalizace.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto:
Zpracováno:
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
31.08.2011
24.08.2011
11.03.2008
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 12 z 14
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Produkt
Klíč třídy odpadu
Doporučení:
13 07 02* =
Odpady z tekutých paliv: Benzin
* = povinný důkazem
Odevzdat schválené likvidační firmě.
Možné alternativy: Spalování podle platných místních, krajských a národních
předpisů.
další údaje
Přeprava cisternou. Opatrně a úplně vyprázdnit.
Pozor na prázdné nádoby. Při vznícení možnost výbuchu.
Vyvarovat se zásahu do životního prostředí.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN
ADR/RID, IMDG, IATA:
1268
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku
ADR/RID:
IMDG, IATA:
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR/RID:
IMDG:
IATA:
třída 3, kód: F1
Class 3, Code Class 3
14.4 Obalová skupina
ADR/RID, IMDG, IATA:
I
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Marine Pollutant
Yes
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava (ADR/RID)
Výstražná tabule:
ADR/RID: Poplachové číslo 33, Číslo OSN 1268
Výstražná nálepka
3
Omezená množství
500 mL
EQ
E3
Obal: Pokyny
P001
Zvláštní předpisy pro společné balení
MP7 MP17
Pojízdné cisterny: Pokyny
T11
Pojízdné cisterny: Zvláštní předpisy
TP1 TP8
Kódování nádrží
L4BN
Kód omezení vjezdu do tunelu:
D/E
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto:
Zpracováno:
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
31.08.2011
24.08.2011
11.03.2008
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 13 z 14
Doprava po moři (IMDG)
EmS:
Zvláštní předpisy
Omezená množství
EQ
Obal: Pokyny
Obal: Předpisy
IBC: Pokyny
IBC: Předpisy
Pokyny pro tankování: IMO
Pokyny pro tankování: UN
Pokyny pro tankování Předpisy
Stowage and segregation
Properties and observations
F-E, S-E
500 mL
E3
P001
T11
TP1, TP8
Category E.
Immiscible with water.
Letecká přeprava (IATA)
Flamm. liquid
E3
Forbidden
Pack.Instr. 351 - Max.Qty. 1 L
Pack.Instr. 361 - Max.Qty. 30 L
A3
3H
Hazard
EQ
Passenger Ltd.Qty.:
Passenger:
Cargo:
Special Provisioning
ERG
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Žádná příkazová data
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické
právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Národní předpisy - Německo
Třída skladování VCI:
3 = Zápalné kapalné látky
Třída ohrožení vody:
3 = silně ohrožující vody
Nařízení v případě poruchy:
dodatek I, Seznam látek Nr. 8
Pokyny k omezení práce:
Dodržujte pracovní omezení pro nezletilé.
Dodržujte pracovní omezení pro nastávající a kojící matky.
Další předpisy, omezení a nařízení:
Nikdy nepoužívejte k čistícím účelům.
Národní předpisy - Švýcarsko
Obsahuje prchavé ogranické látky (VOC):
743 g/L
Národní předpisy - Velká Británie
Hazchemův kód:
3YE
Národní předpisy - ES- členský stát
Obsahuje prchavé ogranické látky (VOC):
100 hm. %
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Vytisknuto:
Zpracováno:
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno:
BEZPEČNOSTNÍ LIST EU
31.08.2011
24.08.2011
11.03.2008
Nafta
Číslo materiálu N001
Verze 6 / Strana 14 z 14
Národní předpisy - USA
Systém hodnocení nebezpečí
4
3
0
NFPA Hazard Rating:
Health: 3 (Serious)
Fire: 4 (Severe)
Reactivity: 0 (Minimal)
HMIS Version III Rating:
Health: 3 (Serious) - Chronic effects
Flammability: 4 (Severe)
Physical Hazard: 0 (Minimal)
Personal Protection: X = Consult your supervisor
HEALTH
*
3
FLAMMABILITY
4
PHYSICAL HAZARD
0
X
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Hodnocení neporušenosti látek bude provedeno na látkach.
ODDÍL 16: Další informace
Další informace
důvod posledních změn: Změna v odstavci 1: Nouzové číslo volání
Literatura:
CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- CSR Low Boiling Point Naphthas (Gasoline) 06/2010
- Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102
- Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances Summary data and Rationale)
- Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances
Directive)
- CONCAWE Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 (Madouplein 1,
B-1030 Brussels, Belgium)
- CONCAWE Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum
Substances - Summary data and Rationale)
- CONCAWE Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum
Substances Directive)
Datový list zobrazené oblasti
Kontaktní osoba:
viz kapitola 1, informativní část.
Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí
odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní
závaznosti.
vytištěný z Eni Deutschland
... s Qualisys SUMDAT
Anhang
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Manufacture of substance
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU3, SU8, SU9
PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC1, ERC4
ESVOC 1.1.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Manufacture of the substance or use as an intermediate, process chemical or extracting agent. Includes recycling/ recovery, material transfers, storage, maintenance and loading (ncluding marine vessel/barge,
road/rail car and bulk container).
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC1
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC1
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC3
Seite 1 von 21
Ensure operation is undertaken outdoors.
Handle substance within a closed system.
Laboratory activities PROC15
Handle in a fume cupboard or under extract ventilation.
Bulk transfers (closed systems) PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Equipment cleaning and maintenance PROC8a
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
Ensure operation is undertaken outdoors.
Store substance within a closed system.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 600000 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 300 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.03
Maximum daily site tonnage (kg/d): 2000000 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 18700000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.05
Release fraction to soil from process (regional only): 0.0001
Release fraction to wastewater from process: 0.003
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 80.4 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: 95.2 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 10000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is:
2000000 kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
99.1 %
Seite 2 von 21
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
During manufacturing no waste of the substance is generated [ETW4]
Conditions and measures related to external recovery of waste
During manufacturing no waste of the substance is generated [ERW2]
Seite 3 von 21
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Distribution of substance
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU3, SU8, SU9
PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC1, ERC2
ESVOC 1.1b.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and
small packs) of substance, including its sampling, storage, unloading, distribution and associated laboratory
activities.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Assumes use at not more than 20°C above ambient tem perature[G15]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC1
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC1
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
Seite 4 von 21
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
Process sampling PROC3
Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.
Laboratory activities PROC15
Handle in a fume cupboard or under extract ventilation.
Bulk transfers (closed systems) PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Bulk transfers (open systems) PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Equipment cleaning and maintenance PROC8a
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
Ensure operation is undertaken outdoors.
Store substance within a closed system.
General exposures (closed systems) with sample collection PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Handle substance within a closed system.
Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.
General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3
Handle substance within a closed system.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 37500 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 300 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.002
Maximum daily site tonnage (kg/d): 120000 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 18700000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.001
Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005
Release fraction to wastewater from process: 1e-005
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 90 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
Seite 5 von 21
efficiency of =: >= 12 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is:
1100000 kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
95.5 %
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ETW3]
Conditions and measures related to external recovery of waste
External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ERW1]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Seite 6 von 21
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Formulation and (re)packing of substances and mixtures
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU10
PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC2
ESVOC 2.2.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations,
including storage, materials transfers, mixing, tabletting, compression, pelletisation, extrusion, large and
small scale packing, sampling, maintenanance and associated laboratory activities.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Assumes use at not more than 20°C above ambient tem perature[G15]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC1
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC1
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Handle substance within a closed system.
Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.
General exposures (closed systems) PROC3
Handle substance within a closed system.
Process sampling PROC3
Sample via a closed loop or other system to avoid exposure.
Laboratory activities PROC15
Handle in a fume cupboard or under extract ventilation.
Bulk transfers PROC8b
Seite 7 von 21
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Drum/batch transfers PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Equipment cleaning and maintenance PROC8a
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Store substance within a closed system.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 30000 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 300 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.0018
Maximum daily site tonnage (kg/d): 100000 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 16500000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.025
Release fraction to soil from process (regional only): 0.0001
Release fraction to wastewater from process: 0.002
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 56.5 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: 94.7 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: 100000
kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
95.5 %
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations
Seite 8 von 21
[ETW3]
Conditions and measures related to external recovery of waste
External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ERW1]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Use in Coatings - Industrial
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU3
PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC4
ESVOC 4.3a.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Covers the use in coatings (paints, inks, adhesives, etc) including exposures during use (including materials
receipt, storage, preparation and transfer from bulk and semi-bulk, application by spray, roller, spreader, dip,
flow, fluidised bed on production lines and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Assumes use at not more than 20°C above ambient tem perature[G15]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC2
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC2
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
Seite 9 von 21
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
Film formation - force drying (50-100°C). stoving (>100°C). UV/EB radiation curing PROC2
Provide extract ventilation to points where emissions occur.
General exposures (closed systems) PROC3
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Handle substance within a closed system.
Material transfers PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Laboratory activities PROC15
Handle in a fume cupboard or under extract ventilation.
Equipment cleaning and maintenance PROC8a
Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC1
Store substance within a closed system.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 300
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 1
Maximum daily site tonnage (kg/d): 21000 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.98
Release fraction to soil from process (regional only): 0
Release fraction to wastewater from process: 0.007
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 94.1 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: 92.6 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Seite 10 von 21
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: 21000
kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
95.5 %
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ETW3]
Conditions and measures related to external recovery of waste
External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ERW1]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Use as a fuel - Industrial
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU3
PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC7, ERC8B
ESVOC 7.12a.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment
maintenance and handling of waste.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Seite 11 von 21
Assumes use at not more than 20°C above ambient tem perature[G15]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC8b
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC8b
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
Bulk transfers (closed systems) PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Drum/batch transfers PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
General exposures (closed systems) Use in contained batch processes Outdoor. PROC3
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Handle substance within a closed system.
Equipment cleaning and maintenance PROC8a
Drain down system prior to equipment break-in or maintenance.
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Store substance within a closed system.
Use as a fuel (closed systems) PROC16
Handle substance within a closed system.
refuelling PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 1400000 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 300 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 1
Maximum daily site tonnage (kg/d): 4600000 kg / day
Seite 12 von 21
Regional use tonnage (tonnes/year): 1400000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.0025
Release fraction to soil from process (regional only): 0
Release fraction to wastewater from process: 1e-005
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99.4 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: >= 76.9 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is:
4600000 kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
95.5 %
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2]
Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1]
Conditions and measures related to external recovery of waste
This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Rubber production and processing
Use Descriptor
Seite 13 von 21
Sector(s) of Use
Process Categories
SU10, SU3
PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b, PROC9
ERC7
ESVOC 4.19.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Manufacture of tyres and general rubber articles, including processing of raw (uncured) rubber, handling and
mixing of rubber additives, vulcanising, cooling and finishing.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC2
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC2
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
Material transfers (closed systems) PROC2
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Store substance within a closed system.
Material transfers PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Bulk weighing PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Handle substance within a closed system.
Laboratory activities PROC15
Handle in a fume cupboard or under extract ventilation.
Equipment maintenance PROC8a
Drain down system prior to equipment break-in or maintenance.
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
Store substance within a closed system.
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Seite 14 von 21
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3
Handle substance within a closed system.
Small scale weighing PROC9
Carry out in a vented booth or extracted enclosure.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 20 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 1
Maximum daily site tonnage (kg/d): 4700 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.003
Release fraction to soil from process (regional only): 0.0001
Release fraction to wastewater from process: 0.01
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 0 %
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: >= 23.9 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: 42000
kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is =:
95.5 %
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ETW3]
Conditions and measures related to external recovery of waste
External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations
[ERW1]
Section 3 Exposure Estimation
Seite 15 von 21
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Seite 16 von 21
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Use as a fuel - Professional
Use Descriptor
Sector(s) of Use
Process Categories
SU22
PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a,
PROC8b
ERC8B, ERC8E, ERC9A, ERC9B
ESVOC 9.12b.v1
Environmental Release Categories
Specific Environmental Release Category
Processes, tasks, activities covered
Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment
maintenance and handling of waste.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of worker exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[G2]
Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ]
Other given operational conditions affecting workers exposure
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]
Assumes use at not more than 20°C above ambient tem perature[G15]
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
General measures (skin irritants) PROC8b
Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested
to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash
off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures
and to report any skin problems that may develop.
General measures (carcinogens) PROC8b
Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases.
minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local
exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush
equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to
authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable
gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for
certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems
of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all
control measures. Consider the need for risk based health surveillance.
Drum/batch transfers PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
General exposures (closed systems) PROC1
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC2
Wear suitable gloves tested to EN374.
Handle substance within a closed system.
General exposures (closed systems) PROC3
Handle substance within a closed system.
Use as a fuel (closed systems) PROC16
Handle substance within a closed system.
refuelling PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Equipment maintenance PROC8a
Seite 17 von 21
Drain down system prior to equipment break-in or maintenance.
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Ensure operatives are trained to minimise exposures.
Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with intensive management supervision
controls.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle.
Clear spills immediately.
Storage PROC2
provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan.
Store substance within a closed system.
Bulk transfers (closed systems) PROC8b
Ensure material transfers are under containment or extract ventilation.
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 590 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 365
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.0005
Maximum daily site tonnage (kg/d): 1600
Regional use tonnage (tonnes/year): 1190000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.01
Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005
Release fraction to wastewater from process: 1e-005
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release
Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used.
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases
to soil
If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required.
If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 %
Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation).
Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: Not Applicable
Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement)
efficiency of =: >= 3.4 %
Organisation measures to prevent/limit release from site
Do not apply industrial sludge to natural soils.
Sludge should be incinerated, contained or reclaimed.
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: 15000
kg / day
Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is:
95.5 %
Seite 18 von 21
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2]
Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1]
Conditions and measures related to external recovery of waste
This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21]
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone
or in combination.
Section 1 Exposure Scenario Title
Title:
Use as a fuel - Consumer
Use Descriptor
Sector(s) of Use
SU21
Product Categories
PC13
Environmental Release Categories
ERC8B
Specific Environmental Release Category
ESVOC 9.12c.v1
Processes, tasks, activities covered
Covers consumer uses in liquid fuels.
Section 2 Operational conditions and risk management measures
Section 2.1 Control of consumer exposure
Product Characteristic
Liquid
Duration, frequency and amount
Covers concentrations up to 1 %
Covers daily use up to 1 times per day
Other given operational conditions affecting consumer exposure
Covers use at ambient temperatures.
Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions
(only required controls to demonstrate safe use listed)
Liquid: Automotive Refuelling PC13
Covers annual use up to 52 days/yr
Covers skin contact area up to 210 cm2
For each use event, covers use amounts up to 37500 grams
Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour
Covers use in room size of 100 m³
Covers exposure up to 0.05 hour(s)
Liquid Scooter Refuelling PC13
Covers annual use up to 52 days/yr
Covers skin contact area up to 210 cm2
Seite 19 von 21
For each use event, covers use amounts up to 3750 grams
Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour
Covers use in room size of 100 m³
Covers exposure up to 0.03 hour(s)
Liquid, Garden Equipment - Use PC13
Covers annual use up to 26 days/yr
For each use event, covers use amounts up to 750 grams
Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour
Covers use in room size of 100 m³
Covers exposure up to 2 hour(s)
Covers skin contact area up to 420 cm2
Liquid: Garden Equipment - Refueling PC13
Covers annual use up to 26 days/yr
Covers skin contact area up to 420 cm2
For each use event, covers use amounts up to 750 grams
Covers use in a one car garage (34 m3) under typical ventilation. 1.5 Air changes per hour
Covers use in room size of 34 m³
Covers exposure up to 0.03 hour(s)
Section 2.2 Control of environmental exposure
Product characteristics
Predominantly hydrophobic.
Substance is complex UVCB.
Duration, frequency and amount
Annual site tonnage (tonnes/year): 7000 tons/yr
Continuous release.
Emission Days (days/year): 365 days/yr
Fraction of EU tonnage used in region: 0.1
Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.0005
Maximum daily site tonnage (kg/d): 19000 kg / day
Regional use tonnage (tonnes/year): 13900000 tons/yr
Environmental factors not influenced by risk management
Local freshwater dilution factor [EF1] 10
Local marine water dilution factor: [EF2] 100
Other given operational conditions affecting environmental exposure
Release fraction to air from process: 0.01
Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005
Release fraction to wastewater from process: 1e-005
Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant
Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[STP5] 2000 m3/day
Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 %
The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: 180000
kg / day
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal
Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2]
Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1]
Conditions and measures related to external recovery of waste
This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3]
Section 3 Exposure Estimation
3.1. Health
Not applicable
3.2. Environment
The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk
model.[EE2]
Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario
Seite 20 von 21
4.1. Health
Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure
that risks are managed to at least equivalent levels.[G23]
4.2. Environment
Maximum Risk Characterisation Ratio for Wastewater Emisions [RCRwater] 0.039321
Seite 21 von 21
Download

Sicherheitsdatenblatt N001 (CZ