Výroční zpráva
Annual Report
2011
2011
04
08 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
08 PROFIL SPOLEČNOSTI
10 HLAVNÍ PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ
10 MAJETKOVÉ ÚČASTI
12 ORGÁNY SPOLEČNOSTI
14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Úvodní slovo
vedení společnosti
Základní údaje
I
2
II
Introduction by the
Company Management
Basic Information
04
08 IDENTIFICATION DATA
08 COMPANY PROFILE
10 MAIN OBJECTS OF BUSINESS
10 PROPERTY INTERESTS
12 COMPANY BODIES
14 ORGANIZATIONAL STRUCTURE
16 AKTIVITY SPOLEČNOSTI
16 – Projektová činnost
17 – Provádění staveb
25 – Dodávky technologií
25 – Výroba zinkových odlitků
26 – Výzkum a vývoj
26 ZAMĚSTNANCI
30 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
30 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
31 SYSTÉM MANAGEMENTU BOZP
32 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
34 ROZVAHA
42 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
46 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
58 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI
60 ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva o podnikatelské činnosti
v roce 2011
Finanční část
III
IV
Report on Business Activities
in 2011
Finances
16 COMPANY ACTIVITIES
16 – Design Work
17 – Construction
25 – Equipment Deliveries
25 – Zinc Die Casting
26 – Research and Development
26 EMPLOYEES
30 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
30 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
31 Occupational Health and Safety Management System
32 Expected Development of the Company
35 BALANCE SHEET
43 PROFIT AND LOSS STATEMENT
46 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
59 REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES
61 AUDITOR’S REPORT
3
Úvodní slovo
vedení společnosti
Introduction by the
Company Management
I
4
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní partneři,
Dear ladies, gentlemen and
business partners,
je mojí milou povinností zhodnotit předcházející rok 2011
z pohledu společnosti TENZA, a.s., a seznámit Vás s nejdůležitějšími událostmi uplynulého období.
I have the pleasure to evaluate the performance of TENZA, a.s.
in the previous year and inform you about the most significant
events that took place during that time period.
Při pohledu zpět nás vývoj české ekonomiky přílišným optimismem
nenaplňuje. Naplnila se prognóza poklesu spotřeby domácností
i spotřeby vlády a opětovného meziročního snížení investic. To se
projevilo v negativním vývoji stavební produkce zejména u velkých
inženýrských staveb. I přes tyto nepříznivé vlivy se společnosti
TENZA, a.s., podařilo udržet základní ekonomické údaje v rovnováze.
Celkový obrat mírně vzrostl na 1,6 mld. Kč při hospodářském výsledku před zdaněním ve výši 81 mil. Kč. Výše celkového zisku byla
ovlivněna především rozpracovaností velkých zakázek, jejichž zisky
jsou realizovány až v budoucích obdobích při jejich ukončení.
Looking back, we cannot be very optimistic about the development
of the Czech economy. The forecasts about the decrease in household
and government consumption and repeated annual investment cuts
were fulfilled. It was reflected in a negative trend in construction output
especially of large civil engineering projects. In spite of these adverse
circumstances, TENZA, a.s. managed to keep its basic economic criteria
in balance. Total turnover slightly increased to CZK 1.6 billion and earnings before taxes amounted to CZK 81 million. Total profit was affected
especially by long-term sophisticated contracts the earnings of which
can be calculated after their completion in the respective future period.
S poklesem obchodních příležitostí jsme se stejně jako ostatní
tuzemské firmy snažili vyrovnávat redukcí nákladů, zvyšováním
produktivity práce či expanzí na nové trhy. Díky realizaci projektů
v oblasti rozvodů tepla a vodohospodářských staveb jsme více
než zdvojnásobili obrat na Slovensku. Daří se nám tak plnit jeden
z hlavních cílů, které jsme si vytyčili, a to posilovat naše obchodní
a realizační aktivity v zahraničí.
Like other domestic companies, we tried to tackle the lack of business
opportunities by reducing costs, increasing labour productivity or penetrating foreign markets. Projects aimed at heat distribution and water
engineering structures more than doubled our turnover in Slovakia. We,
therefore, manage to achieve one of our major goals we have established, namely to stimulate our commercial activities abroad.
Velkou pozornost i úsilí jsme v roce 2011 směřovali na pokračující
klíčové projekty. Jedním z nich byla rekonstrukce dvou roštových
uhelných kotlů na fluidní kotle spalující dřevní štěpku a hnědé uhlí
ve strakonické teplárně. Dalším pak výstavba nového bloku s kotlem a turbosoustrojím v areálu současné teplárny v Mydlovarech pro
společnost E.ON Trend s.r.o.
In 2011 we devoted careful attention and considerable effort to continuing key projects. The rebuilding of two coal bed boilers to fluidized
bed boilers combusting wood chips and lignite in the Strakonice heat
plant was one of them. And the construction of a new unit including
a boiler and turbine generator unit in the premises of the Mydlovary
heat and power plant for E.ON Trend s.r.o was another one.
Další významnou stavbou je realizace tepelného napáječe Libeň –
Holešovice, který řeší připojení Teplárny Holešovice a následné oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy
propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Jeho součástí je podchod
raženou štolou pod řekou Vltavou, který spojí oba vltavské břehy
a umožní efektivnější a ekologičtější zásobení Holešovic dálkovým
teplem.
Another significant project is the construction of the Libeň – Holešovice
heat supply main that is to connect Teplárna Holešovice and subsequently the area of Dolní Holešovice district heating system to the Prague Heat and Power Supply System that is interconnected with a source
in Power Plant Mělník. The heat supply main comprises a tunnel driven
by means of mining technology under the Vltava which is to connect
both banks of the Vltava and therefore make distribution of heat to
Holešovice more effective and environmentally friendly.
Již v roce 2004 jsme do svého portfolia zařadili technologie pro bioplynové stanice. Dokončení bioplynové stanice Chocnějovice je pro
nás další dobrou referencí v této oblasti. Stanice o výkonu 716 kWe
s využitím procesu dvoustupňové mokré anaerobní fermentace
zpracovává produkty ze zemědělské a rostlinné výroby přilehlé
farmy Zemědělského družstva Loukovec.
Výstavba tepelných sítí stále patří k hlavním činnostem společnosti TENZA, a.s., a je často prováděna v rámci rekonstrukce nebo
modernizace soustav CZT nebo jejich částí. Společnost TENZA, a.s.,
za dobu své existence realizovala nové rozvody tepla snad ve všech
větších městech v tuzemsku. V loňském roce jsme pokračovali v rekonstrukcích tepelných sítí v Bohumíně, Bílině, Strakonicích, Brně,
Dvoře Králové nebo na Slovensku v Nitře či v Ružomberku.
Velkou radostí jsou pro nás ocenění našich projektů a tak ohodnocení práce a úsilí, které jim věnujeme. Hned dvě ceny získal projekt
„Rekonstrukce CZT ve městě Žatec“, který jsme realizovali v letech
2009 a 2010. V rámci celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt 2010 získal cenu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a cenění Projekt roku 2010 v soustavách dálkového vytápění
od Teplárenského sdružení ČR.
Společnost TENZA, a.s., patří k firmám, kterým se daří získávat dotace ze strukturálních fondů. Kromě projektu zaměřeného na rozvoj
lidských zdrojů jsme zahájili program rozvoje ICT, který pomáhá
rozšíření či zavedení informačních a komunikačních technologií.
TENZA included the equipment for biogas plants in its production programme as early as 2004. The biogas plant in Chocnějovice is another
project proving our expertise and competence in this field. The plant
with an output of 716 kWe, employing technology based on a two-stage
wet anaerobic fermentation, processes products of arable farming as
well as animal farming of the adjacent Loukovec Cooperative Farm.
Heating network construction projects still rank among core businesses
of TENZA, a.s. and they are often carried out while renovating and
upgrading district heating systems or their parts. Since the beginning of
its operations, TENZA, a.s. has build up heat distribution networks in all
major cities of the Czech Republic. Last year we continued renovations
in Bohumín, Bílina, Strakonice, Brno, Dvůr Králové and also Nitra and
Ružomberok in Slovakia.
We are very pleased that our projects and therefore also our work
and efforts have been awarded. The “Žatec District Heating System
Renovation” project carried out in 2009 and 2010 has won not one
but two prizes. It has received the prize of the Ministry of Industry and
Commerce of the Czech Republic in the 2010 Czech Power and Environmentally Friendly Project national competition and the 2010 Project in
the district heating systems category presented by the Association for
District Heating of the Czech Republic.
TENZA, a.s. is a company succeeding in getting subsidies under
structural funds. Besides the project aimed at human resources
development, we have launched the ICT improvement programme
5
Většina výhledů evropských ekonomik včetně té naší předpovídá
zhoršení nebo stagnaci hospodářského vývoje. Situace se navíc
komplikuje diverzifikací zájmů některých stavebních společností
směrem k energetickému segmentu. Já však věřím, že se podaří
nalézt rovnováhu mezi nepříznivými vnějšími dopady a potřebami
investic do nových, zejména obnovitelných zdrojů a modernizace
infrastruktury.
Závěrem bych rád vyjádřil poděkování Vám všem, obchodním
partnerům, zákazníkům a zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli
na úspěšném chodu a rozvoji společnosti TENZA, a.s., v roce 2011.
supporting the adoption and expansion of information and communication technologies.
The economic forecasts for majority of European states including the
Czech Republic predict deterioration of stagnation in economic develop­
ments. Moreover, the situation is worsening due to the trends of some
construction companies to diversify into power industry. However, I believe that we will manage to achieve a balance between adverse outer
impacts and necessary investments into new and especially renewable
resources and upgrading the infrastructure.
Finally I would like to express my thanks to all of you, our business
partners, customers and employees, all those who took an active part in
the successful operation and development of TENZA, a.s. in 2011.
6
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva a generální ředitel
/ Chairman of the Board of Directors
and Managing Director
Souběžné odsíření v Teplárně Trmice
/ Continuous Desulphurization Test in Heat and Power Plant Trmice
čištění spalin
Od 1. ledna 2016 vstupuje v platnost nový
zákon o ochraně ovzduší, který bude definovat nové
přísnější emisní limity a emisní stropy. Nová legislativa
vyvolá potřebu investic do zdokonalení stávajících zařízení
pro čištění spalin nebo výstavby dalších zařízení u většiny
stacionárních energetických zdrojů v České republice.
7
On 1 January 2016 the new Air Protection Act shall become valid
which is to impose more stringent emission limits and emission
ceilings. The new legislation will stimulate investments into the
existing flue-gas equipment improvements or construction
of new facilities in majority of stationary power sources
in the Czech Republic.
Flue-Gas Cleaning
Základní údaje
Basic Information
II
8
Identifikační údaje
Identification data
Název společnosti
Sídlo
Identifikační číslo
Společnost zapsána
Základní kapitál
Trade Name
Registered Office
Company Registration No.
Commercial Register
Registered Capital
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
25570722
31. července 1999 u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023
30 000 000 Kč
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
25570722
31 July 1999, the Regional Court in Brno,
Section B, Insert 3023
CZK 30,000,000
Profil společnosti
Company profile
TENZA, a.s., je významnou českou společností poskytující činnosti
a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Ve svých provozech v Brně, Praze, Ostravě
a Adamově zaměstnává 230 pracovníků.
TENZA, a.s. is a major Czech company conducting activities and providing services in the engineering and construction industries with focus
on power engineering. It employs 230 people at its plants in Brno,
Prague, Ostrava and Adamov.
Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky
velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce
zdrojů tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. V tomto oboru může
společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách
či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně
důležitým oborem činností je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu
vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.
The production programme of the company consists primarily of deliveries of large power units for the construction and renovation of heat
and electric power sources and heat distribution systems. The company
has considerable experience gained from numerous construction and
renovation projects for heating plants, combined heat and power plants,
power plants and refuse incinerating plants. Building construction, utility
networks and water management facilities including the construction of
water piping, sewage piping and sewage treatment plants are other but
no less important projects offered by TENZA, a.s.
Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního
výzkumu a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod
a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv.
When carrying out projects the company employs in-house research and
development concentrating on water and air protection systems and
renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for
maximum fuel energy utilization.
TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení - od zpracování studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci,
inženýrskou činnost až po následnou realizaci a uvedení do provozu.
TENZA, a.s., offers comprehensive project solutions for its customers –
from studies, concepts and audits, through design project documentation and engineering activities, to final delivery, assembly and operation.
Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena
na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců
i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská
firma LOGSTOR, která vyrábí předizolované potrubní systémy.
Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování
objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku
tepelné techniky.
Commercial activity is included in the core business of the company.
TENZA supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign
manufacturers as well as its own equipment and technology. Our main
partner in this field is the Danish company LOGSTOR producing pre-insulated piping systems. Compact heat exchanger stations produced
by Tenza, a.s., designed for delivering heat and domestic hot water to
buildings, are an appropriate addition to the heating equipment product
portfolio.
Vývoj obratu a počtu zaměstnanců
Development in turnover and number
of employees
Celkový obrat [mil. Kč]
/ Total turnover [CZK million]
Průměrný počet zaměstnanců
/ Average number of employees
2000
250
200
1500
150
1000
100
500
50
944
0
2007
1034
2008
1542
2009
1523
2010
1620
2011
0
157
179
201
210
229
2007
2008
2009
2010
2011
9
Hlavní předměty podnikání
Main Objects of Business
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
projektová činnost ve výstavbě
montáže technologických zařízení
inženýrská činnost v investiční výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury,
strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie
výroba a rozvod tepelné energie
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající
licenci, které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd
slévárenství (tlakové lití zinku)
Majetkové účasti
10
TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika
TENZA Real, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ZATEP, s. r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika
MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika
Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika
TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká republika
TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností,
která je aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy
centralizovaného zásobování teplem na Slovensku. Předmětem
podnikání společnosti TENZA Real, s.r.o., je realizace developerských
projektů. Společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP, s.r.o., byl
založen za účelem provozování tepelného hospodářství města Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., se zaměřuje na provádění stavebních prací,
Winsol, s.r.o., dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group, s.r.o.,
se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro energetiku
a procesní průmysl. TEPLO Kopřivnice s.r.o. je dodavatelem tepla pro
koncové zákazníky na území města Kopřivnice.
»»
»»
»»
»»
Construction design
Assembly of technology equipment
Capital construction engineering
Construction, Modification and removal of structures
Technical consultation for the building industry, architecture, machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry
Heat generation and distribution
Heat generation and distribution not subject to licensing, produced in
heat sources with the installed output of one source exceeding 50 kW
Research and development in natural and technical sciences or
social sciences
Zinc pressure casting
Property Interests
TENZA Slovakia, spol. s r.o.,
registered office in Nitra, the Slovak Republic
TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.,
registered office in Brno, the Czech Republic
ZATEP, s. r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic
MOBIKO Plus, a.s.,
registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic
Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic
TEPLO Kopřivnice s.r.o.,
registered office in Kopřivnice, the Czech Republic
TENZA Slovakia, spol. s r.o., is a trading and engineering company active
primarily in delivering equipment and technologies for district heating
systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o., is carrying
out development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., is engaged in
specialized power engineering projects. ZATEP, s.r.o., was established to
operate the heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO
Plus, a.s., is a construction company. Winsol, s.r.o., provides mobile
ice rinks. ET-mont group, s.r.o., focuses on equipment production and
assembly for power engineering and the manufacturing industry. TEPLO
Kopřivnice s.r.o. is a supplier of heat for end customers in the territory of
the town of Kopřivnice.
Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu
/ The Mydlovary Heat and Power Plant – biomass power unit
využívání biomasy
Biomasa má v podmínkách České republiky
největší
technicky
využitelný
potenciál
z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla.
Její využívání je tradiční, hlavně v oblasti výroby tepla.
U elektřiny vyrobené z biomasy nejsou problémy se stabilitou
dodávek a stabilitu lze dále udržovat současným využíváním
biomasy spolu s fosilními palivy.
11
Biomass has the greatest exploitable potential of all renewable
sources for heat and power generation in the Czech Republic. Its
use is traditional especially in heat production. There are no
problems with delivery stability in power generation and
this stability can be further maintained by combining
biomass and fossil fuels.
Use of Biomass
Orgány společnosti
Company Bodies
Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která
volí členy představenstva a členy dozorčí rady.
The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints
members of the Board of Directors and of the Supervisory Board.
Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které
volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně
závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesení
valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
The three-member Board of Directors is the authorized body of the company. It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its members. The Board of Directors makes decisions about all company affairs
that are not reserved for the General Meeting under binding legislation,
the Articles of Association or a resolution of the General Meeting.
Představenstvo
Předseda představenstva
Ing. Michal Hrubý, narozený 1970
The Board of Directors
Chairman
Michal Hrubý, born 1970
12
Místopředseda představenstva
Ing. František Paulík, narozený 1962
Člen představenstva
Ing. Jan Mucha, narozený 1971
Vice-Chairman
František Paulík, born 1962
Member
Jan Mucha, born 1971
Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze
svého středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Raus, narozený 1964
The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among
its members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors
and the business activities of the Company.
The Supervisory Board
Chairman
Martin Raus, born 1964
13
Člen dozorčí rady
Dr. Ing. Dalibor Král, narozený 1955
Member
Dr. Dalibor Král, born 1955
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Sázavský, narozený 1965
Member
Karel Sázavský, born 1965
Organizační struktura
Organizational Structure
od 1. ledna 2012
since 1 January 2012
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
COMPANY MANAGEMENT
14
EKONOMICKOSPRÁVNÍ ÚSEK
ECONOMY AND
ADMINISTRATION
OBCHODNÍ ÚSEK
SALES AND
PURCHASE
VÝROBNÍ ÚSEK
production
SECTION
TECHNICKÝ ÚSEK
TECHNICAL
SECTION
POBOČKA PRAHA
BRANCH OFFICE
PRAGUE
ZÁVOD
SLÉVÁRNA
ADAMOV
FOUNDRY
ADAMOV
ÚSEK AKVIZIC
ACQUISITION
SECTION
účtárna
accounting
obchod a marketing
sales and marketing
projekce
design
obchod a marketing
sales and marketing
výroba
production
reality
property
personalistika
human resources
příprava nabídek
bid processing
realizace projektů I
project
implementation I
nákup a logistika
puchase and logistics
realizace projektů
project
implementation
technická příprava
technical preparation
právní služby
legal services
výzkum a vývoj
research and
development
řízení jakosti
quality management
public relations
public relations
procesní inženýrství
process engineering
projekce
desing
provoz tepelných
soustav
heat distribution
system
správa IT
IT administration
realizace projektů II
project
implementation II
tepelná technika
heat technology
montáže
assembly
obchod
sales
nákup a logistika
purchase and
logistics
řízení jakosti
quality management
dceřiné společnosti
subsidiaries
centrální zásobování teplem
Dálkové vytápění je nejúčinnějším a k přírodě
nejšetrnějším způsobem zajištění tepla a teplé vody
ve městech. V České republice v současné době zásobuje
přibližně 1,48 mil. bytů (4-5 mil. obyvatel) a tisíce společností,
provozoven, obchodů a úřadů.
15
District heating is the most efficient and environmentally-friendly
way of delivering heat and hot water to consumers in cities.
Approximately 1.48 million households (4-5 million citizens)
and several thousand companies, business premises, shops
and offices in the Czech Republic are heated in this way.
District Heating
Tepelný napáječ Libeň - Holešovice
/ Libeň – Holešovice Heat Supply Main
Zpráva o podnikatelské činnosti
v roce 2011
Report on Business Activities
in 2011
III
16
Aktivity společnosti
Company activities
Projektová činnost
Design Work
Zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace,
zajišťování inženýrské činnosti spojené s výkonem funkce
generálního projektanta řešíme jako samostatné zakázky
nebo v rámci realizovaných staveb. V projekčních kancelářích
společnosti vznikla v roce 2011 řada významných projektů:
The preparation of all project documentation and construction
engineering connected with the duties of the general project
engineer are provided either as separate contracts or as part of
the constructed facilities. Many major projects were planned in
the company’s design offices in 2011:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»» The Mydlovary heat and power plant – biomass power unit
»» Rebuilding and upgrading the district heating system Dvůr Králové
nad Labem
»» Heat distribution from the Dětmarovice power plant to Bohumín
»» Biomass boiler plant K7 U Hřbitova, Jihlava
»» Heat source of the town of Kopřivnice
»» Hot water pipeline renovation in Dr. Janatka street, Karlovy Vary
»» Gas boiler plant renovation, Primary school Osek nad Bečvou
»» Heat source Kamenný Vrch, Svážná 27 – renovation, Brno
»» Implementation project for the renovation of heat exchanger stations Pražská Teplárenská, a.s., Praha
»» Power Plant Kolín – K5 and K8 boilers eco-friendliness increase
»» Transfer of branch IV in Olomouc to hot water pipeline, Phase I and II
»» Srázná boiler plant and compact exchanger stations upgrading
»» SAKO – Renovation of chemical water treatment plant, Brno
»» Renovation of secondary pipeline, Tuhnice II, Karlovy Vary
»»
»»
»»
»»
»»
Teplárna Mydlovary - energoblok na biomasu
Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr Králové nad Labem
Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína
Biomasová kotelna K7 U Hřbitova, Jihlava
Tepelný zdroj města Kopřivnice
Rekonstrukce horkovodu v ulici Dr. Janatky, Karlovy Vary
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Osek nad Bečvou
Tepelný zdroj Kamenný Vrch, Svážná 27 – rekonstrukce, Brno
Realizační projekt pro obnovu předávacích stanic Pražská
Teplárenská, a.s., Praha
Elektrárna Kolín – Ekologizace kotlů K5 a K8
Přechod větve IV v Olomouci na horkovod I. a II. etapa
Modernizace kotelny a DPS Srázná
SAKO - Rekonstrukce chemické úpravny vody, Brno
Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II,
Karlovy Vary
»» Rekonstrukce horkovodu - přípojka pro VS R9 z jímky 3Jo17,
Karlovy Vary
»» Rekonstrukce horkovodu - Nábřeží Jana Palacha, Karlovy Vary
»» Rekonstrukce horkovodu - Stará Role - přípojka pro porcelánky,
Karlovy Vary
»» Administrativní a výrobní areál firmy RECENT, s.r.o. – Bohunická
ulice, Brno
»» Hot water pipeline renovation – connection for R9 heat exchanger
station from the 3Jo17 tank, Karlovy Vary
»» Hot water pipeline renovation - Nábřeží Jana Palacha, Karlovy Vary
»» Hot water pipeline renovation - Stará Role – connection for porcelain factory, Karlovy Vary
»» Office building and production plant of RECENT, s.r.o. – Bohunická
ulice, Brno
Provádění staveb
Construction
Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností
především v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů
zásobování energií, ekologických staveb, inženýrských sítí
a dodávek technologií pro procesní průmysl. V roce 2011 jsme
pracovali zejména na následujících projektech:
The company is engaged in engineering primarily in the areas
of construction and renovation of power distribution systems,
environmentally friendly structures, utility networks and
deliveries of equipment and technology for the manufacturing
industry. In 2011 we worked especially on the following projects:
Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína
Heat Distribution from the Dětmarovice Power Plant to Bohumín
Investor: ČEZ, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 35 měsíců
Dokončení: 11/2011
/ Projekt zajistí efektivnější využití kogeneračního tepla. Výstavba
celého díla zahrnuje úpravy na samotné elektrárně, výstavbu horkovodu z Dětmarovic do Bohumína, stavbu hlavního tepelného okruhu
v centru Bohumína a nahrazení městských domovních kotelen
výměníkovými stanicemi.
Client: ČEZ, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.
Project duration: 35 months
Completion: 11/2011
/ This project will result in a more efficient use of heat from a combined
heat and power source. The entire contract involves modifications to
the power plant, construction of a hot water pipeline from Dětmarovice
to Bohumín, construction of the main heating network in the centre of
Bohumín, and replacement of the municipal residential boiler units with
heat exchanger stations.
Generální oprava kotle K4 – Teplárna Otrokovice, II. tah
Investor: Teplárna Otrokovice, a.s.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 11/2011
/ Generální oprava druhého tahu parního kotle K4 o výkonu
125 tp/h o parametrech 9,32 MPa, 540 °C včetně nezbytných
zásahů do systému spalovacích vzduchů, které v rámci primárních
a posléze sekundárních opatření zajistí dodržení emisních limitů
kotle K4 plánovaných po roce 2016.
Complete Overhaul of the K4 Boiler – Teplárna Otrokovice,
2nd draught
Client: Teplárna Otrokovice, a.s.
Project duration: 8 months
Completion: 11/2011
/ The complete overhaul of the second flue-gas pass of the K4 steam
boiler with an output of 125 tonnes of steam per hour and parameters
of 9.32 MPa, 540 °C. It was necessary to make adaptations to the combustion air system that should, by taking primary and secondary measures, ensure meeting the emission limits of the K4 boiler after 2016.
17
Kanalizace a ČOV, Pňovice
/ Sewage System and Waste Water Treatmetn Plant in Pňovice
odvádění a čištění odpadních vod
Česká republika je v odvádění a čištění odpadních vod
v porovnání s ostatními státy Evropské unie na dobré
úrovni. Počet obyvatel napojených na kanalizaci meziročně
vzrůstá a nyní již dosahuje přes 80 procent celkového počtu
obyvatel. Čištěno je pak více než 96 % odpadních vod.
18
The level of sewage systems and wastewater treatment plants
in the Czech Republic is very good in comparison with the other
member states of the European Union. The number of households
connected to sewage is increasing and currently exceeds
80 percent of the total population. More than 96% of
wastewater is treated.
Sewage System and Wastewater
Treatment Plants
Kanalizace a ČOV, Hubová, Ľubochňa, Švošov
/ Sewage System and Wastewater Treatment Plant, Hubová, Ľubochňa, Švošov
Rekonstrukce parních rozvodů na horkovodní
v Ružomberku
Investor: CZT Ružomberok, s.r.o.
Délka projektu: 30 měsíců
Dokončení: 05/2012
/ Rekonstrukce venkovních rozvodů centrálního zásobování teplem,
spočívající ve změně teplonosného média z páry na horkou vodu
a ve výměně starých venkovních rozvodů za nové bezkanálové
potrubní vedení v délce 15 km. Projekt zahrnoval instalaci 170 nových kompaktních předávacích stanic v objektech a výstavbu nové
centrální výměníkové stanice.
Plzeňská energetika – záložní zdroj 22 MWe
Investor: Plzeňská energetika, a.s.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 08/2011
/ Kompletní stavební a montážní práce a dodávka části technologie
nového záložního zdroje s instalovaným výkonem 22 MWe. Ten
zajišťuje tzv. podpůrné služby pro provozovatele české přenosové
soustavy, společnost ČEPS, a.s. Zdroj je instalován v přestavěném
objektu bývalé mazutové kotelny K6 a zahrnuje tři motorgenerátory,
které využívají jako palivo nízkosirnatý těžký topný olej.
Banská Bystrica: kotelna na biomasu Radvaň
Investor: KA Contracting SK, s.r.o.
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 11/2011
/ Výstavba nového tepelného zdroje pro spalování dřevního tuhého
biopaliva v teplárně Radvaň Bánská Bystrica pro zásobování teplem
sídliště Radvaň, Fončorda a THK Banská Bystrica. Projekt představuje instalaci dvou kotlů na dřevní biomasu s výkonem 2 x 4 MW
s roční dodávkou tepla 160 000 GJ včetně kompletního příslušenství (denní zásobník a doprava paliva, odvod a čištění spalin z kotlů).
Součástí je i realizace strojovny pro vyvedení horké vody do stávající
strojovny teplárny Radvaň.
Conversion of Steam Pipeline to Hot Water Pipeline in Ružomberok
Client: CZT Ružomberok, s.r.o.
Project duration: 30 months
Completion: 05/2012
/ The renovation of the overhead central heat delivery pipeline includes
converting the heating medium from steam to hot water and replacing
the old overhead pipeline with a new ductless pipeline 15 km in length.
The project included the installation of 170 new compact exchangers in
buildings and the construction of a new central exchanger station.
Plzeňská energetika – Backup Power Supply 22 MWe
Client: Plzeňská energetika, a.s.
Project duration: 20 months
Completion: 08/2011
/ The complete construction, assembly and delivery of part of the new
backup power source with an installed output of 22 MWe. This power
source should provide support services for ČEPS, a.s., operating the
electric Transmission System of the Czech Republic. It is installed in
a renovated building of the former K6 oil-fired boiler plant and it has
3 motor generators burning heavy fuel oil with low sulphur content.
Banská Bystrica: Radvaň Biomass Boiler Plant
Client: KA Contracting SK, s.r.o.
Project duration: 7 months
Completion: 11/2011
/ The construction of a new heat source burning wood biomass in the
Radvaň Boiler Plant Banská Bystrica that is to distribute heat to the
Radvaň, Fončorda and THK Banská Bystrica housing estates. The project
includes the installation of two wood biomass burning boilers with an
output of 2 x 4 MW and annual heat delivery of 160,000 GJ including
fittings (daily fuel storage bin, fuel transportation system, and flue gas
venting and cleaning). The boiler plant includes an engine room taking
hot water to the existing engine room of the Radvaň heat and power
plant.
19
Výstavba bioplynové stanice v Chocnějovicích
Biogas Plant in Chocnějovice
Investor: Zemědělské družstvo Sever Loukovec
Délka projektu: 15 měsíců
Dokončení: 03/2012
/ Výstavba bioplynové stanice v areálu zemědělského družstva
Sever Loukovec nedaleko Mnichova Hradiště pro zpracování
surovin zemědělské a rostlinné produkce. Stanice je osazená dvojicí
kogeneračních jednotek MWM o celkovém výkonu 716 kW. Teplo
z chlazení kogeneračních jednotek je využíváno pro vytápění přilehlého areálu živočišné výroby a přípravu TUV na farmě.
Client: Zemědělské družstvo Sever Loukovec
Project duration: 15 months
Completion: 03/2012
/ The construction of a biogas plant in the premises of the Sever
Loukovec cooperative farm in the vicinity of Mnichovo Hradiště that is
to process products of arable farming as well as animal farming. Two
combined heat and power MWM units with a total output of 716 kW
have been installed. Heat produced by cooling the combined heat and
power units is used for heating the adjacent buildings for animal farming
and domestic hot water on the farm.
Rekonstrukce soustavy CZT kotelny K2 a K3 Uherský Brod
20
Investor: REGIO UB, s.r.o.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 02/2012
Projekt modernizace systémů zásobování teplem v Uherském
Brodě, spočívající v instalaci čtyř kondenzačních plynových kotlů
o celkovém výkonu 4,05 MW, dvou kogeneračních jednotek
o celkovém výkonu 350 kW včetně trafostanic v každé z kotelen.
Součástí projektu bylo i položení nových rozvodů předizolovaného
potrubí v dimenzích DN 65-150 v délce trasy 1,75 km a vybavení
objektovými předávacími stanicemi.
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky
Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 45 měsíců
Dokončení: 04/2014
Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle
s prvky fluidní techniky, které jsou určené ke spalování hnědého uhlí
s významným podílem biomasy. Jedná se o progresivní technologii
užitou na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané
kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních
parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně Strakonice, a.s.,
možnost pokračovat ve svém rozvoji a dodržet přísné emisní limity,
a to především po roce 2016.
Renovation of the District Heating System in K2 and
K3 Boiler Plant, Uherský Brod
Client: REGIO UB, s.r.o.
Project duration: 8 months
Completion: 02/2012
/ The project of upgrading the district heating system in Uherský Brod
consisted in installing four condensing gas-fired boilers with a total
output of 4.05 MW, two combined heat and power units with a total
output of 350 kW, including transformer stations in each boiler plant.
The project included laying the pre-insulated pipeline with dimensions
DN 65-150, 1.75 km in length and building exchanger stations.
Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing
Fluidized Bed Technology
Client: Teplárna Strakonice, a.s.
Project duration: 45 months
Completion: 04/2014
/ The conversion of two coal grate boilers K1 and K2 into fluidized
bed boilers burning a fuel mixture of lignite and a considerable part of
biomass. It is leading-edge technology employed under a foreign licence
for this fuel mixture satisfying required output and emission parameters.
The boiler renovation is to ensure that Teplárna Strakonice, a.s. will be
able to continue its operations while meeting stringent emission limits
especially after 2016.
výroba bioplynu
Podíl bioplynu na výrobě energií z obnovitelných
zdrojů dosáhl v České republice v roce 2011 více než
11 %. I přes zlepšující se podmínky Česko stále zaostává
za nejvyspělejšími státy Evropské unie. V současnosti je
v tuzemsku provozováno přes tři sta bioplynových stanic.
21
The share of biogas in power generation from renewable sources
exceeded 11% in the Czech Republic in 2011. Even though it can
be considered an improvement, the Czech Republic is still lagging
behind the most developed countries of the European Union.
More than three hundred biogas plants are currently in
operation in the Czech Republic.
Biogas Generation
Bioplynová stanice v Chocnějovicích
/ Biogas Plant in Chocnějovice
Teplárna Mydlovary – Energoblok na biomasu
Mydlovary Heat and Power Plant – Biomass Power Unit
Investor: E.ON Trend, s.r.o.
Délka projektu: 27 měsíců
Dokončení: 08/2012
Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h
a parametrech 3,2 MPa, 400 °C s maximálním výkonem na svorkách
generátoru 2,66 MW. Instalována bude kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,102 MPa, 105°C.
Pára bude vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý
systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku bude možné město Zliv zásobovat teplem,
které bude ze značné části vyráběno z dřevní štěpky.
Client: E.ON Trend, s.r.o.
Project duration: 27 months
Completion: 08/2012
/ This new biomass power unit that is being built will have an output of
11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 Mpa, 400 °C and
maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of
steam per hour and parameters of 0.102 MPa, 105 °C will be installed.
Steam will be transferred to the steam/water exchanger with an
output of 5.44 MW. The system as a whole is designed for possible full
condensation operation. Thanks to the installed power unit the heat
delivered to the town of Zliv will be largely produced from wood chips.
Instalace kotle na spalování biomasy do kotelny K7
U Hřbitova v Jihlavě
22
Investor: Jihlavské kotelny s.r.o.
Délka projektu: 11 měsíců
Dokončení: 04/2012
Přestavba části stávající plynové kotelny na biomasovou kotelnu s kotlem o výkonu 3 MW s novým akumulačním zásobníkem
o objemu 250 m3 na akumulaci tepla zapojeným do stávajícího
topného systému vytápění sídliště a nově vybudovaným skladem
paliva s mostovým jeřábem. Celá technologie je koncipována jako
plně automatizovaný provoz s dálkovým řízením a dozorem pod
kamerovým systémem.
Kompletní obnova Elektrárna Tušimice II, 2. etapa
Investor: ČEZ, a.s.
Délka projektu: 14 měsíců
Dokončení: 12/2011
Dodávka a montáž potrubí k bloku 22 (200 MWe) o objemu cca
170 tun. Kompletní modernizace elektrárny Tušimice II v rozsahu
4 kotlů, 4 turbín, potrubí od průměru DN 15 po průměr DN 1200
(potrubí páry, oleje, kondenzátu, demi - vody, chladící vody, napájecí
vody, potrubí vzduchu) a odsíření.
Installation of a Biomass Boiler to the K7 Boiler Plant U Hřbitova
in Jihlava
Client: Jihlavské kotelny s.r.o.
Project duration: 11 months
Completion: 04/2012
/ Conversion of the existing gas boiler plant into a biomass boiler plant
including a boiler with an output of 3 MW and a new accumulator with
the volume of 250 m3 accumulating heat that is incorporated into the
existing heating system of the housing estate and a new fuel storage
facility equipped with a bridge crane. The equipment is designed as
fully automated system that is remotely controlled and under a camera
surveillance system.
Complete Renovation of Power Plant Tušimice II, 2nd phase
Client: ČEZ, a.s.
Project duration: 14 months
Completion: 12/2011
/ Delivery and assembly of a pipeline for the 22 unit (200 MWe) with the
volume of approx. 170 tons. The complete renovation of the Tušimice II
power plant includes 4 boilers, 4 turbines, piping with the diameter from
DN 15 to DN 1200 (steam, oil, condensate, demi-water, cooling water,
feeding water, and air piping) and desulphurization.
Biomasová kotelna U Hřbitova v Jihlavě
/ Biomass Boiler Plant U Hřbitova in Jihlava
využívání obnovitelných zdrojů energie
Jedním z mezinárodních závazků
České republiky je zvýšit hrubou
konečnou spotřebu energie z obnovitelných
zdrojů na 13,5 %, a to mezi léty 2010 až 2020. Cíl není
omezen jen na produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů,
ale nově i na teplo při jeho centralizované výrobě a distribuci
ke konečným spotřebitelům, a také jako motorové biopalivo
v dopravě.
23
It is one of the international obligations of the Czech Republic
to increase gross final energy consumption from renewable
sources to 13.5% from 2010 to 2020. This goal is not limited
to electric power generation from renewable sources but
newly includes also heat generated and distributed
in combination with power to final consumers
and used as biofuel in transportation.
Use of Renewable Power Sources
Kotelna na biomasu Radvaň v Banské Bystrici
/ Radvaň Biomass Boiler Plant in Banská Bystrica
Tepelný napáječ Libeň – Holešovice
Libeň – Holešovice Heat Supply Main
Investor: Pražská teplárenská, a.s.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 10/2011
Stavba řeší napojení Teplárny Holešovice (THOL) a následně oblasti
CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy
propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Napáječ umožní využití
výkonové rezervy zdroje THOL pro dodávku tepla do systému
pražské teplárenské soustavy a následně zásobování rozvojových
oblastí mezi ulicemi Argentinskou a Bubenskou, Holešovické tržnice
a Rohanského ostrova. Zároveň dojde v oblasti Holešovic k přepojení soustavy centralizovaného zásobování teplem z páry na horkou
vodu.
Client: Pražská teplárenská, a.s.
Project duration: 20 months
Completion: 10/2011
/ The Libeň – Holešovice heat supply main is to connect Teplárna
Holešovice (THOL) and subsequently the area of Dolní Holešovice district
heating system to the Prague Heat and Power Supply System Pražská
teplárenská soustava (PTS) that is interconnected with a source in Power
Plant Mělník. The supply main should make it possible to use the output
reserves of the THOL source to supply heat to the Prague Heat and Power
Supply System as well as to the developing areas between Argentinská
and Bubenská streets, Holešovická tržnice and Rohanský island. It will
also enable Dolní Holešovice district heating system to convert the heating medium used in the district heating system from steam to hot water.
Hubová, ubochňa, Švošov – kanalizace a ČOV
24
Investor: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s.
Délka projektu: 24 měsíců
Dokončení: 06/2013
Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa
a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany – Rojkov. V rámci
projektu bude zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru
300 mm, 12 přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek
o celkové délce 5,9 km.
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou
4 103 EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací
kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu.
Připojení PP1, PP2 na CZT v Bílině
Investor: ČEZ Teplárenská, a. s.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 08/2012
Stavba je součástí nové koncepce zásobování teplem města Bílina.
Jejím účelem je snížení imisního zatížení regionu města přechodem
na ekologičtější centralizovanou soustavu zásobování tepelnou
energií z elektrárny Ledvice. Během realizace se propojí dosud
samostatné lokality kolem zrušených plynových kotelen do jednoho
hydraulického okruhu. Celá nově budovaná otopná soustava bude
připojena na jeden hlavní zdroj, kterým bude předávací stanice
(pára/voda).
Hubová, ubochňa, Švošov – Sewage and Wastewater
Treatment Plant
Client: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s.
Project duration: 24 months
Completion: 06/2013
/ The construction of gravity and pressure piping in Hubová, Ľubochňa
and Švošov and a wastewater treatment plant in Stankovany – Rojkov.
20.353 km of sewage network with a diameter of 300 mm, 12 pumping
stations and 843 house sewers 5.9 km in length are to be built within the
project. A new mechanical and biological wastewater two-lane treatment
plant with a capacity of 4,103 PE has been designed comprising biological
removal of carbon and nitrogen pollution, complete sludge stabilization in
a sediment trap and its mechanical dewatering in a belt press.
Connection of PP1, PP2 to District Heating System in Bílina
Client: ČEZ Teplárenská, a. s.
Project duration: 13 months
Completion: 08/2012
/ The project is a part of the new concept of delivering heat to the town
of Bílina. Its purpose is to reduce air pollution by converting the heating
system to a more environmentally friendly district heating system from
the Ledvice power plant. During the construction the separate locations
around abolished gas boiler plants are to be linked up into one hydraulic
circuit. The whole heating system is to be connected to one main source – a heat exchanger station (steam/water).
Dodávky technologií – zařízení pro výrobu,
rozvod a výměnu tepla
Equipment Deliveries – Equipment for Heat
Production, Distribution and Exchange
V rámci svých obchodních činností pokračovala společnost
TENZA, a.s., v dodávkách technologií od předních zahraničních
výrobců i z vlastní produkce. Předizolované potrubní systémy
dánského výrobce LOGSTOR a armatury dánské firmy Broen
patří mezi přední produkty v oblasti tepelné techniky.
As part of its operations TENZA, a.s. continued to deliver
equipment made by leading foreign manufacturers as well as
its own products. Pre-insulated piping systems from LOGSTOR,
a Danish manufacturer, and fittings made by Broen, another
Danish company, rank among leading district heating equipment.
TENZA, a.s., vyrábí kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v bytech, bytových domech,
průmyslových i jiných objektech. V roce 2011 vyrobila a dodala
přes 250 objektových předávacích stanic pro projekty v rámci celé
České republiky a Slovenska. Velká část stanic směřovala na projekt
rekonstrukce rozvodů centrálního zásobování teplem v Ružomberku
a rekonstrukci parovodní sítě ve Strakonicích.
TENZA, a.s. manufactures compact exchanger stations for heating and
domestic hot water heaters for households, blocks of flats, industrial
and other buildings. In 2011 TENZA, a.s. produced and delivered more
than 250 compact heat exchanger stations for projects carried out both
in the Czech Republic and Slovakia. Majority of the exchanger stations
was intended for the renovation of a central heat delivery system in
Ružomberok and renovation of steam pipeline system in Strakonice.
Výroba zinkových odlitků
Zinc Die Casting
TENZA, a.s. ve své slévárně v Adamově vyrábí odlitky ze
zinkových slitin technologií tlakového lití určené zejména
pro textilní, automobilový a elektrotechnický průmysl. Právě
v posledně dvou jmenovaných oblastech došlo v roce 2011
díky novým projektům k nárůstu obratu o více než 60 %.
Téměř polovina celkové produkce odlitků je určena na vývoz,
mezi zákazníky slévárny patří i mexické, čínské či americké
firmy.
TENZA, a.s. produces zinc casts in its zinc alloy foundry in
Adamov employing the pressure casting method. The products
are intended especially for the textile, automotive and electrical
engineering industries. Thanks to new projects the turnover in the
two last mentioned fields rose by more than 60% in 2011. Nearly
half of the total production of casts is exported; Mexican, Chinese
and American companies are among our customers.
V rámci České republiky se slévárna Adamov zařadila mezi tři
nejvýznamnější komerční výrobce zinkových tlakových odlitků. Mezi
nejvýznamnější zákazníky patří společnosti Kiekert, Brisk Tábor,
ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., odštěpný závod FACEA, ITW PRONOVIA,
BRANO, Danfoss, Invensys Controls.
Významnou událostí uplynulého roku bylo zahájení projektu
na rozšíření výrobních, skladových a administrativních prostor. Tato
investice je zásadní pro další rozvoj slévárny a umožňuje zvýšení
výrobních a skladových kapacit tak, aby bylo možné plnit náročné
požadavky zákazníků z celého světa.
The Adamov Foundry ranks among three most significant producers
of zinc die casts in the Czech Republic. Our major customers include:
Kiekert, Brisk Tábor, ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., spin-off plant FACEA,
ITW PRONOVIA, BRANO, Danfoss, Invensys Controls.
The launch of a project aimed at enlarging manufacturing, storage
and office premises was a significant last year’s event. This capital
investment is essential for the future development of the foundry and
it is to increase manufacturing and storage capabilities in order to be
able to meet demanding requirements of our customers from all over
the world.
25
26
Velký důraz je kladen na spokojenost zákazníka, vzdělávání zaměstnanců a především kvalitu s cílem získání certifikátu dle normy
TS16949.
Our company lays great emphasis on customer satisfaction, staff training and especially quality with the aim of being awarded the TS16949
certificate.
Výzkum a vývoj
Research and Development
V roce 2011 jsme pokračovali v pracích na projektu
„Parní kotel spalující pivovarské mláto a paliva podobná“
spolufinancovaném z veřejných zdrojů. Ten je řešen
v provázanosti s již realizovanými vývojovými projekty
sušárny velmi vlhkých látek a parního motoru za podpory
dotace MPO v rámci programu TIP.
In 2011 we continued to carry out the “Steam Boiler Burning
Brewery Draff and Similar Fuels” project co-financed by public
funds. The project is interconnected with other already completed
development projects on a dryer of extremely wet substances
and a steam engine subsidized by the Ministry of Industry and
Commerce under the TIP programme.
Při realizaci projektů tepelných soustav využívajících předizolované
potrubí využíváme výsledky dalšího úkolu „Výzkum spolehlivosti
tepelných soustav provedených předizolovaným potrubím a vývoj
metod pro zajištění vyšší spolehlivosti“. Na něj navazuje samostatný
projekt vývoje softwaru pro efektivní navrhování a projektování sítí
z předizolovaného potrubí. Některé z vyvinutých programů budou
šířeny ve volné licenci.
The results of another task “Research and Development of Heat Systems Reliability Using Pre-insulated Piping and Method Development
for Ensuring Higher Reliability” are reflected directly in the heating
systems projects using pre-insulated piping. The task is connected with
a separate software development project to effectively design and lay
out pre-insulated pipeline networks. Some of the software programs will
be available under free licence.
Vývojový projekt parní energetické jednotky (PEJ-1) probíhal realizací a instalací experimentálního zařízení pro využívání odchozího
tepla z kogeneračních jednotek. Cílem je ověřit v dlouhodobém
provozu technologii parního motoru vyvinutého v projektu „Výzkum
a vývoj parního motoru a jeho příslušenství“ a doložit požadovanou
spolehlivost a účinnost celé soustavy včetně ověření dalších kritických uzlů v novém provedení.
The steam power unit (PEJ-1) development project was carried out
by manufacturing and installing experimental equipment for using
outgoing heat produced in combined heat and power units. The aim
is to check the technology of the steam engine developed under the
“Research and Development of the Steam Engine and Its Accessories”
project in long-term operation and prove the required reliability and
efficiency of the whole system including checking other critical hubs.
Zaměstnanci
Employees
Počet pracovníků se v roce 2011 jen mírně zvýšil, a to díky slévárně
v Adamově, kde se rozšiřovaly výrobní a skladovací prostory. Mírný
nárůst se projevil i v oddělení projekce a ve výrobním úseku v důsledku realizace zakázek v oblasti velkých energetických celků.
The number of employees increased only slightly in 2011 thanks to
the Adamov Foundry where manufacturing and storage premises were
enlarged. A slight increase was reflected in the design department and
production section due to contracts for large power units.
V průběhu roku jsme pokračovali v programu “Rozvoj zaměstnanců
firmy TENZA, a.s.“, který je financován z Evropských sociálních fondů
a státního rozpočtu. V rámci něj se konaly pravidelné jazykové kurzy,
zaměstnanci prošli tréninkem zaměřeným na vnitropodnikovou
komunikaci a vedoucí pracovníci se zdokonalili v manažerských
In the course of the year we continued the “Employee Development
of TENZA, a.s.” project funded by the European Social Fund and the
state budget. It included regular language courses, on-the-job training
in company communication and managerial skills practical training for
managers. Several specialist vocational training courses were provided
Rekonstrukce soustavy CZT v Uherském Brodě
/ The Renovation of District Heating System in Uherský Brod
kogenerační výroba elektřiny a tepla
Téměř dvě třetiny dodávek tepla pro soustavy
zásobování teplem v České republice zajišťuje
kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Je to nejúčinnější
cesta přeměny energie paliva na využitelnou energii
(elektřinu a teplo). Současné kogenerační jednotky dosahují
účinnosti 85 až 93 %.
27
Nearly two thirds of heat deliveries into the district heating system
in the Czech Republic are provided by means of combined heat
and power generation. It is the most efficient way of converting
the energy of fuel into usable energy (electric power and
heat). Modern combined heat and power units achieve
85 - 93% efficiency.
Combined Heat and Power Generation
dovednostech. Proběhla i řada odborných kvalifikačních školení.
V roce 2011 jsme také zahájili další projekt taktéž spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy a realizovaný prostřednictvím
MPSV v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst!“. Ten byl zaměřen
na prohloubení odborných dovedností našich projektantů při práci
v programu AutoCAD.
Mimo propracovaný vzdělávací systém mají zaměstnanci společnosti TENZA, a.s., možnost využít i program benefitů, do kterého jsou
zařazeny různé finanční příspěvky a odměny či dovolená na zotavenou o 5 dnů vyšší než minimum stanovené zákonem.
as well. In 2011 we also launched another project co-funded by the European Social Fund and carried out under the “Educate for the Growth!”
programme of the Ministry of Labour and Social Affairs. It focused on
developing specialist expertise of our design engineers when using the
AutoCAD program.
Besides the sophisticated training system, the employees of TENZA, a.s.
are eligible for fringe benefits including various bonuses or paid annual
leave 5 days longer than the minimum required by law.
To foster the company culture, we organized many leisure time activities for our employees and their children.
Pro posílení firemní kultury jsme realizovali řadu volnočasových
aktivit určených našim zaměstnancům i jejich dětem.
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
/ Employee structure by education
28
53 %
Struktura zaměstnanců dle věku
/ Employee structure by age
12 %
4 %
VYUČENÝ
/ Apprenticeship
61 a více / 61 and more
22 %
VŠ / University
51 – 60
35 %
24 %
SŠ / Secondary
school
41 – 50
23 %
DO 30
/ LESS THAN 30
27 %
31 – 40
Kompletní obnova - Elektrárna Tušimice II, 2. etapa
/ Complete Renovation of Power Plant Tušimice II ,2nd phase
využívání uhlí
Uhlí je v České republice stále nejdůležitějším
primárním energetickým zdrojem, používaným především k výrobě elektřiny a tepla. I když je neobnovitelným
zdrojem energie a z hlediska produkce tzv. skleníkových
plynů není tak výhodný pro spalování jako např. zemní plyn, má
v energetickém průmyslu své nezastupitelné místo.
29
Coal is still the most important primary energy source in the Czech
Republic used especially for electricity and heat generation. Even
though it is a non-renewable energy source and it cannot be
considered as suitable for combustion as e.g. natural gas
because of the production of greenhouse gases, it is of
crucial importance in the energy industry.
Use of Coal
Systém managementu kvality
30
Společnost TENZA, a.s. má
od roku 2000 zaveden systém
managementu kvality dle ČSN
EN ISO 9001. V roce 2009 byla
úspěšně provedena recertifikace
systému podle uvedené
novelizované normy a certifikace
byla rozšířena na další činnosti
společnosti. V současnosti
odpovídá certifikovaný
systém managementu kvality
požadavkům normy ČSN EN ISO
9001:2009 ve spojení s ČSN EN
ISO 3834-2:2006 pro svařovací
procesy v rozsahu uvedeném
v příloze certifikátu QMS. V roce
2011 proběhla úspěšně další
pravidelná recertifikace.
Systém environmentálního
managementu
V roce 2003 byl ve společnosti
TENZA, a.s., zaveden a certifikován systém environmentálního
managementu dle ČSN EN ISO
14001. V roce 2006 byl pak
úspěšně recertifikován podle
novelizované normy ČSN EN
ISO 14001:2005 a v roce 2011
proběhla pravidelná recertifikace
také úspěšně.
Quality Management System
TENZA, a.s., has had the Quality
Management System under ČSN EN
ISO 9001 since 2000. In 2009 the
system was successfully recertified
under the amended standard and
the certification was extended to
cover additional activities. Currently
the certified Quality Management
System complies with the requirements of ČSN EN ISO 9001:2009
in connections with ČSN EN ISO
3834-2:2006 for welding processes
in the scope given in the annex to
the QMS certificate. The next regular
recertification was held in 2011 and
it was successful.
Environmental Management
System
In 2003 TENZA, a.s. introduced
and certified the Environmental
Management System under ČSN
EN ISO 14001. In 2006 the system
was successfully recertified under
the amended standard ČSN EN ISO
14001:2005. The regular recertification in 2011 was successful as well.
Systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
V roce 2010 byl ve společnosti
TENZA, a.s., zaveden a certifikován systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS
18001:2008.
Aktuální certifikáty pro všechny tři certifikované systémy
QMS (č. QMS-2571/2009), EMS (č. EMS-619/2010) a SMBOZP
(č. BP-328/2010) jsou platné pro následující činnosti
společnosti TENZA, a.s.:
»» projektovou činnost ve výstavbě,
»» projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla,
»» projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie,
»» provádění venkovních kanalizací,
»» výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb,
»» provádění ocelových konstrukcí,
»» tlakové lití ve slévárně Adamov.
Occupational Health and Safety
Management System
In 2010 TENZA, a.s., introduced and
certified the Occupational Health and
Safety Management System under
ČSN OHSAS 18001:2008.
The certificates concerning the three above Quality Management
Systems (No. QMS-2571/2009), EMS (No. EMS-619/2010)
and Occupational Health ad Safety Management System
(No. BP-328/2010) apply to the following business activities
of TENZA, a.s.:
»» Construction design,
»» Project design, delivery and assembly of equipment for heat production and distribution,
»» Project design, delivery and assembly of equipment for electric
power production,
»» Construction of outdoor sewage systems,
»» Construction of buildings and water engineering structures,
»» Fabrication of steel structures,
»» Pressure casting in the Adamov Foundry.
31
32
Předpokládaný vývoj
společnosti
Expected Development
of the Company
Současná předpověď hospodářského vývoje v České republice
naznačuje spíše stagnaci. Tomuto trendu odpovídá i dosavadní vývoj
množství reálných obchodních příležitostí. Situace se navíc komplikuje restrukturalizací strategických zájmů některých stavebních
společností, které se snaží nahradit výpadky tradičních zakázek
jiným segmentem trhu např. energetikou. Omezení dotací do infrastruktury a legislativní změny v oblasti zákona o zadávání veřejných
zakázek nepříznivému vývoji spíše napomáhají. Společnost TENZA, a.s., se bude i nadále snažit vyhledávat nové obchodní příležitosti na dalších teritoriích a posilovat tradiční oblasti podnikání jako
jsou čištění spalin, denitrifikace, rekonstrukce systémů CZT. Vstup
do dalších segmentů jako je chemický průmysl či jaderná energetika
bude dalším strategickým směrem pro rozšíření obchodních aktivit
společnosti TENZA, a.s., v nadcházejícím období.
The current economic forecasts for the Czech Republic predict stagnation. This trend is reflected in the number of available business opportunities. The situation is deteriorating in consequence of changing strategic
goals of other construction companies which are trying to compensate
for lost contracts in traditional fields by focusing on other market
segments, such as power industry. Moreover, the cuts in subsidies to
infrastructure and legislative changes concerning the Act on Public
Procurement are likely to support these adverse development trends.
TENZA, a.s. intends to continue searching for new business opportunities in new territories and strengthening traditional businesses such as
gas flue cleaning, denitrification, and renovation of district heating systems. Penetrating other segments such as chemical industry or nuclear
industry is to be another strategic goal for expanding the core business
activities of TENZA, a.s. in the next period..
V Brně dne 27. 6. 2012
Brno, dated 27 June 2012
Ing. Michal Hrubý
Ing. František Paulík
Ing. Jan Mucha
předseda
představenstva
Chairman of the Board
of Directors
místopředseda
představenstva
Vice-Chairman of the Board
of Directors
člen
představenstva
Member of the Board
of Directors
Finanční část
Finances
IV
33
Rozvaha v plném rozsahu
34
označení
AKTIVA
a
b
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
C.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
v tis. Kč
Běžné úč. období
Brutto
1
905 318
0
120 397
17 894
0
0
8 174
1 596
0
0
8 125
0
88 995
728
2 250
43 709
0
0
4 644
9 249
1 950
26 464
13 508
4 267
100
1 728
1 000
6 413
0
0
784 315
156 829
4 140
140 580
484
Korekce
2
-64 561
0
-57 696
-7 394
0
0
-7 062
-332
0
0
0
0
-50 302
0
-1 000
-23 730
0
0
-3 812
0
0
-21 760
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 865
0
0
0
0
Netto
3
840 758
0
62 701
10 500
0
0
1 112
1 263
0
0
8 125
0
38 693
728
1 250
19 979
0
0
832
9 249
1 950
4 705
13 508
4 267
100
1 728
1 000
6 413
0
0
741 450
156 829
4 140
140 580
484
Minulé úč.
období
Netto
4
890 431
0
37 445
2 232
0
0
702
1 529
0
0
0
0
28 766
250
1 375
16 168
0
0
1 658
895
1 950
6 469
6 448
3 557
163
1 728
0
1 000
0
0
785 817
160 622
2 681
132 007
295
Balance sheet in its full format
IDENT
a
ASSET
b
TOTAL ASSET
A.
Receivables for subscriptions incorporation expenses
B.
Fixed assets
B.I.
Intangible fixed assets
B.I.1.
Organisation costs
B.I.2.
Research and development
B.I.3.
Software
B.I.4.
Valuable rights
B.I.5.
Goodwill
B.I.6.
Other intangible fixed assets
B.I.7.
Intangible fixed assets under construction
B.I.8.
Advance payments of/or intangible fixed assets
B.II.
Tangible fixed assets
B.II.1.
Land
B.II.2.
Buildings, halls and structures
B.II.3.
Capital equipment and property units
B.II.4.
Perennial crops
B.II.5.
Breeding and draught animals
B.II.6.
Other tangible fixed assets
B.II.7.
Tangible fixed assets under construction
B.II.8
Advance payment for tangible fixed assets
B.II.9.
Adjustments to acquired assets
B.III.
Non-current financial assets
B.III.1.
Shares and ownership inter. with controll. infl . in enterpr.
B.III.2.
Shares and ownership inter. with substant. infl . in enterpr.
B.III.3.
Other securities and ownership interests
B.III.4.
Loans and credits – subsidiary and associated companies
B.III.5.
Other financial investments
B.III.6.
Unfinished long-term financial assets
B.III.7.
Advances paid for long-term financial assets
C.
Current assets
C.I.
Inventory
C.I.1.
Materials
C.I.2.
Work-in-progress and semi-finished goods
C.I.3.
Finished products
CZK in thousands
Gross
1
905,318
0
120,397
17,894
0
0
8,174
1,596
0
0
8,125
0
88,995
728
2,250
43,709
0
0
4,644
9,249
1,950
26,464
13,508
4,267
100
1,728
1,000
6,413
0
0
784,315
156,829
4,140
140,580
484
CURRENT PERIOD
Adjust
2
-64,561
0
-57,696
-7,394
0
0
-7,062
-332
0
0
0
0
-50,302
0
-1,000
-23,730
0
0
-3,812
0
0
-21,760
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,865
0
0
0
0
Netto
3
840,758
0
62,701
10,500
0
0
1,112
1,263
0
0
8,125
0
38,693
728
1,250
19,979
0
0
832
9,249
1,950
4,705
13,508
4,267
100
1,728
1,000
6,413
0
0
741,450
156,829
4,140
140,580
484
PRIOR PERIOD
Netto
4
890 431
0
37,445
2,232
0
0
702
1,529
0
0
0
0
28,766
250
1,375
16,168
0
0
1,658
895
1,950
6,469
6,448
3,557
163
1,728
0
1,000
0
0
785,817
160,622
2,681
132,007
295
35
Rozvaha v plném rozsahu
36
označení
AKTIVA
a
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.II.
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.
C.II.8.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
v tis. Kč
b
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Běžné úč. období
Brutto
1
0
11 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459 468
365 609
0
0
3 951
0
0
83 774
0
6 134
132 018
201
131 817
0
0
36 607
18 363
0
18 243
Korekce
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 865
-6 865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
3
0
11 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452 603
358 745
0
0
3 951
0
0
83 774
0
6 134
132 018
201
131 817
0
0
36 607
18 363
0
18 243
Minulé úč.
období
Netto
4
0
25 638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356 114
240 708
0
0
2 232
0
0
108 949
0
4 225
269 081
217
268 864
0
0
67 168
11 492
0
55 677
Balance sheet in its full format
IDENT
ASSET
a
b
C.I.4.
Animals
C.I.5.
Merchandise
C.I.6.
Advance payments for inventory
C.II.
Long-term receivables
C.II.1.
Trade receivable
C.II.2.
Receivables—subsidiary and associated companies
C.II.3.
Receivables—subst. influence
C.II.4.
Receivables from affiliates
C.II.5.
Long-term advance payments
C.II.6.
Estimated receivables
C.II.7.
Other receivables
C.II.8.
Deferred income tax
C.III.
Short-term receivables
C.III.1.
Trade receivables
C.III.2.
Related party receivable (controlling interests)
C.III.3.
Related party receivable (significant influence)
C.III.4.
Receivables from affiliates
C.III.5.
Rec. from soc. security and health insurance providers
C.III.6.
State – tax receivables
C.III.7.
Short-term advance payments
C.III.8.
Estimated receivables
C.III.9.
Other receivables
C.IV.
Current terms financial assets
C.IV.1.
Cash
C.IV.2.
Bank accounts
C.IV.3.
Short-term securities and ownership interests
C.IV.4.
Unfinished short-terms financial assets
D.I.
Accrued assets
D.I.1.
Deferred expenses
D.I.2.
Complex deferred expenses
D.I.3.
Accrued revenue
CZK in thousands
Gross
1
0
11,625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
459,468
365,609
0
0
3,951
0
0
83,774
0
6,134
132,018
201
131,817
0
0
36,607
18,363
0
18,243
CURRENT PERIOD
Adjust
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,865
-6,865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
3
0
11,625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452,603
358,745
0
0
3,951
0
0
83,774
0
6,134
132,018
201
131,817
0
0
36,607
18,363
0
18,243
PRIOR PERIOD
Netto
4
0
25,638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356,114
240,708
0
0
2,232
0
0
108,949
0
4,225
269,081
217
268,864
0
0
67,168
11,492
0
55,677
37
Rozvaha v plném rozsahu
označení
a
38
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.III.1.
A.III.3.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
v tis. Kč
PASIVA
b
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňov. rozd. z přecenění majetku a závazků
Oceňov. rozd. z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Běžné úč. období
5
840 758
254 008
30 000
30 000
0
0
301
3 251
0
-2 950
0
6 000
6 000
0
152 018
152 018
0
65 869
586 749
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
0
218
0
586 531
272 856
Minulé úč. období
6
890 431
231 447
30 000
30 000
0
0
1 051
3 251
0
-2 200
0
6 000
6 000
0
123 766
123 766
0
70 361
658 983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658 983
162 333
Balance sheet in its full format
IDENT
a
TEXT
b
TOTAL LIABILITIES
A.
Equity
A.I.
Registered capital
A.I.1.
Registered capital
A.I.2.
Own shares and own ownership interests
A.I.3.
Changes to registered capital
A.II.
Capital funds
A.II.1.
Share premium
A.II.2.
Other capital funds
A.II.3.
Valuation differ. from revaluation of assets and liabilities
A.II.4.
Valuation differ. from revaluation upon transformations
A.III.
Reserve, indivisible fund and other funds created from profit
A.III.1.
Legal reserve fund/Indivisible fund
A.III.3.
Statutory and other
A.IV.
Profit (loss) of previous years
A.IV.1.
Retained earnings from previous years
A.IV.2.
Accumulated losses from previous years
A.V.
Profit (loss) of current period (+/-)
B.
Not/own capital
B.I.
Allowances
B.I.1.
Allowances according to special juridical regulation
B.I.2.
Allowances for pensions and other liabilities
B.I.3.
Allowances for income tax
B.I.4.
Other Allowances
B.II.
Long-term liabilities
B.II.1.
Trade payables
B.II.2.
Payables – subsidiary and associated companies
B.II.3.
Payables – subst. influence
B.II.4.
Payable to affiliates
B.II.5.
Long-term advances received
B.II.6.
Bonds issued
B.II.7.
Long-term bills of exchange to be paid
B.II.8.
Estimated payables
B.II.9.
Other long-term payables
B.II.10.
Deferred taxes payable
B.III.
Short-term payables
B.III.1.
Trade payables
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
5
840,758
254,008
30,000
30,000
0
0
301
3,251
0
-2,950
0
6,000
6,000
0
152,018
152,018
0
65,869
586,749
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
0
218
0
586,531
272,856
PRIOR PERIOD
6
890 431
231,447
30,000
30,000
0
0
1,051
3,251
0
-2,200
0
6,000
6,000
0
123,766
123,766
0
70,361
658,983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658,983
162,333
39
Rozvaha v plném rozsahu
40
označení
a
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
v tis. Kč
PASIVA
b
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze socialního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Běžné úč. období
5
0
0
0
17 760
4 879
3 164
286 896
0
946
30
0
0
0
0
0
0
0
Minulé úč. období
6
0
0
0
21 572
4 154
24 277
443 179
0
2 538
929
0
0
0
0
0
0
0
Balance sheet in its full format
IDENT
TEXT
a
b
B.III.2.
Payables – subsidiary and associated companies
B.III.3.
Payables – subsidiary influence
B.III.4.
Payables to affiliates
B.III.5.
Payables to employees
B.III.6.
Payables to soc. security and health insurance providers
B.III.7.
Taxes payable
B.III.8.
Short-term advances received
B.III.9.
Bonds issued
B.III.10.
Estimated liabilities
B.III.11.
Other liabilities
B.IV.
Bank loans and other credit
B.IV.1.
Long-term bank loans
B.IV.2.
Short-term bank loans
B.IV.3.
Other short-term credit
C.I.
Accruals
C.I.1.
Accrued expenses
C.I.2.
Deferred revenues
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
5
0
0
0
17,760
4,879
3,164
286,896
0
946
30
0
0
0
0
0
0
0
PRIOR PERIOD
6
0
0
0
21,572
4,154
24,277
443,179
0
2,538
929
0
0
0
0
0
0
0
41
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
42
označení
text
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII. 1.
VII. 2.
VII. 3.
VIII.
v tis. Kč
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. nákl. příš. období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v úč. jednot. pod podst. vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Skutečnost v účetním období
SLEDOVANÉM
MINULÉM
1
2
73 322
67 927
32 662
42 689
40 660
25 238
1 503 157
1 384 627
1 494 396
1 515 344
8 761
-130 717
0
0
1 281 039
1 176 180
295 696
262 249
985 343
913 931
262 778
233 685
166 167
139 587
128 335
106 169
165
185
34 677
30 375
2 991
2 858
2 225
5 217
7 294
7 687
1 210
858
413
784
797
74
602
119
255
86
347
33
3 624
236
31 999
62 568
31 011
53 185
0
0
0
0
85 064
91 080
0
0
0
0
1 225
2 792
1 225
2 792
0
0
0
0
0
0
Profit and loss statement in its full format
IDENT
text
a
b
I.
Sales of goods
A.
Cost of goods sold
+
Sale margin
II.
Production
II. 1.
Sales of own products and services
II. 2.
Change in inventory of own production
II. 3.
Capitalization
B.
Production consumption
B. 1.
Materials and energy consumption
B. 2.
Services
+
Added value
C.
Personnel expenses
C. 1.
Wages and salaries
C. 2.
Remuneration of board members
C. 3.
Expense for social and health security
C. 4.
Social expenses
D.
Taxes and fees
E.
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
III.
Revenues from disposal of fixed assets and material
III.1.
Revenues from disposal of fixed assets
III.2.
Revenues from disposal of material
F.
Net book value of fixed assets and material
F.1.
Net book value of fixed assets sold
F.2.
Net book value of material sold
G.
Change of balance oper. reserves, accruals and adjustment
IV.
Other operating revenues
H.
Other operating expenses
V.
Transfer of operating revenues
I.
Transfer of operating expenses
*
Operating profit (loss)
VI.
Revenues from sale of securities and ownership interests
J.
Securities and ownership interests sold
VII.
Revenues from long-term investments
VII. 1.
Rev. from ownership interests and shares interc. with substant. infl. in enterprise
VII. 2.
Revenues from other long-term securities and ownership interests
VII. 3.
Revenues from other long-term financial investments
VIII.
Revenues from short-term financial investments
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
1
73,322
32,662
40,660
1,503,157
1,494,396
8,761
0
1,281,039
295,696
985,343
262,778
166,167
128,335
165
34,677
2,991
2,225
7,294
1,210
413
797
602
255
347
3,624
31,999
31,011
0
0
85,064
0
0
1,225
1,225
0
0
0
PERIOD
PRIOR PERIOD
2
67,927
42,689
25,238
1,384,627
1,515,344
-130,717
0
1,176,180
262,249
913,931
233,685
139,587
106,169
185
30,375
2,858
5,217
7,687
858
784
74
119
86
33
236
62,568
53,185
0
0
91,080
0
0
2,792
2,792
0
0
0
43
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
44
označení
text
a
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
Q. 2.
** .
XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.
*
T.
***
****
v tis. Kč
b
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Skutečnost v účetním období
SLEDOVANÉM
MINULÉM
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
696
342
125
119
9 076
3 937
15 436
11 321
0
0
0
0
-4 564
-4 370
14 811
16 079
14 811
16 079
0
0
65 689
70 631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 689
70 631
80 500
86 710
Profit and loss statement in its full format
IDENT
text
a
b
K.
Expenses from financial investments
IX.
Revenues from revaluation of financial assets and derivatives
L.
Expenses from revaluation of financial assets and derivatives
M.
Change of balance financial reserves, accruals and adjustments
X.
Interests received
N.
Interests paid
XI.
Other financial revenues
O.
Other financial expenses
XII.
Transfer of financial revenues
P.
Transfer of financial expenses
*
Profit (loss) from financial operations
Q.
Income tax on ordinary income
Q. 1.
– Due
Q. 2.
– Deferred
** .
Ordinary income
XIII.
Extraordinary revenues
R.
Extraordinary expenses
S.
Income tax on extraordinary income
S. 1.
– Due
S. 2.
– Deferred
*
Extraordinary income
T.
Transfer of profit or loss to partners (+/-)
***
Profit (loss) of current accounting period (+/-)
****
Profit (loss) before tax
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
1
0
0
0
0
696
125
9,076
15,436
0
0
-4,564
14,811
14,811
0
65,689
0
0
0
0
0
0
0
65,689
80,500
PERIOD
PRIOR PERIOD
2
0
0
0
0
342
119
3,937
11,321
0
0
-4,370
16,079
16,079
0
70,631
0
0
0
0
0
0
0
70,631
86,710
45
Příloha tvořící součást účetní
závěrky k 31. prosinci 2011
Notes to the Financial Statements
31 December 2011
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
IČ: 25570722
DIČ: CZ25570722
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
Company registration no.: 25570722
Tax identification no.: CZ25570722
Zapsáno v OR u KS v Brně, odd. B, vl. 3023
Registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court
in Brno, Part B, Insert 3023
46
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
/ Chairman of the Board of Directors
Ing. Marie Černá
osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku
/ Person Responsible for Accounting and Financial Statement
1. Základní údaje o společnosti
1. Basic Company Data
TENZA, a.s. se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno je společností
zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, Česká
republika, dne 31. července 1999 pod evidenčním číslem B 3023.
TENZA, a.s., registered office at Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, is
registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court
in Brno, Czech Republic, date of incorporation: 31 July 1999, under
registration no.: B 3023.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2011:
Board Members on 31 December 2011:
Představenstvo
»» Ing. Michal Hrubý »» Ing. František Paulík »» Ing. Jan Mucha předseda
místopředseda
člen
Board of Directors
»» Michal Hrubý Chairman
»» František Paulík Vice-Chairman
»» Jan Mucha Member
Dozorčí rada
»» Ing. Martin Raus »» Dr. Ing. Dalibor Král »» Ing. Karel Sázavský předseda
člen
člen
Supervisory Board
»» Martin Raus
Chairman
»» Dr. Dalibor Král Member
»» Karel Sázavský Member
V roce 2011 nastaly změny v zápisu společnosti v obchodním rejstříku. Byli zvoleni noví členové statutárních a dozorčích orgánů.
2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91
Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.
Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.
In 2011 the entry concerning the company in the Commercial Register
was changed. New members of the authorized and supervisory bodies
were elected.
2. Basic Points for the Preparation of the Financial
Statement
3. Informace o použitých účetních metodách,
obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
a odpisování
The enclosed Financial Statement was prepared pursuant to Act
no .563/91 Sb., regulating accounting, and related regulations providing
for accounting of business entities. The Financial Statement was prepared
based on the principle of historical costs.
Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při
sestavení účetní závěrky za rok 2011 a roky předcházející, jsou
následující:
3. Information on Accounting Methods Used, General
Accounting Principles and Methods of Measurement and
Depreciation and Amortization
The methods of measurement and depreciation and amortization used
by the Company in order to prepare the Financial Statement for 2011 and
previous years, is the following:
47
3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
3.1. Tangible and Intangible Fixed Assets
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu a další náklady s pořízením související, a to
v případě, že se tyto náklady při pořízení majetku vyskytují. Opravy
a údržba se účtují do provozních nákladů.
These are measured at their acquisition costs which include the cost
of acquisition, transport expenses and other expenses related to the
acquisition, in case these expenses exist at the time of asset acquisition.
Repairs and maintenance are recorded under operating expenses.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích
cenách a účtuje se jednorázově do nákladů.
Petty intangible assets up to 60 thousand CZK are measured at their
acquisition costs and they are recorded under expenses as a lump sum
transaction.
Drobný hmotný investiční majetek do 40 tis. Kč je evidován v operativní evidenci a je jednorázově účtován do nákladů při pořízení.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby použitelnosti, nejdéle však do 5 let..
Majetek převáděný v rámci transformace z původní formy obchodní
společnosti, tj. spol. s r.o. na akciovou společnost, je evidován
v příslušných vstupních hodnotách s vyčíslením oprávek, které se
vztahují k majetku za dobu jeho životnosti.
48
3.2. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Vznikl na základě schváleného transformačního projektu jako rozdíl
mezi zůstatkovou účetní cenou majetku podniku v rámci transformace obchodní společnosti TENZA, spol. s r.o. na společnost
TENZA, a.s., což byla přeměna právní formy společnosti bez likvidace. Tato opravná položka je ve výši 26 464 480,- Kč a je cenou,
která je uznána valnou hromadou společnosti a jejím východiskem
je ohodnocení majetku v rámci přeměny právní formy společnosti,
která se uskutečnila v roce 1999. Odepisuje se účetně do nákladů
společnosti po dobu 15 let.
3.3. Finanční pronájem
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové
splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, kdy je
smlouva o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost odkupu,
zařadí předmět do majetku v kupní ceně.
Petty tangible financial assets up to 40 thousand CZK are recorded in the
corresponding off-balance-sheet records and they are recorded under
expenses as a lump sum transaction at the time of their acquisition.
Intangible fixed assets are amortized under expenses based on their
expected time of use; however, for a period of 5 years at maximum.
Assets transferred as part of transformation from the original legal
status of the Company, i.e. Limited Liability Company, to a joint stock
company, are recorded in the corresponding initial values, containing the
measurement of accumulated amortization related to the assets during
their service life.
3.2. Allowance for Acquired Assets
This allowance was created based on an approved transformation project
as a difference between the residual book value of the assets of the
enterprise as part of transformation of TENZA, spol. s r.o. to TENZA, a.s.;
the transformation took place without liquidation. This allowance
amounts to 26,464,480 CZK and it is a price which was recognized by
the Company’s General Meeting and was based on asset measurement
as part of the transformation of the Company’s legal status which took
place in 1999. It shall be amortized into the Company’s expenses for a
period of 15 years.
3.3. Financial Lease
The Company records leased property by including leasing installments
into expenses in factual and time relation. When the lease contract is
terminated and the Company asserts the right of purchase, the object
shall be classified under assets at its purchase price.
3.4. Zásoby
3.4. Inventories
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně
nákladů s pořízením souvisejících, tj. clo, náklady na dopravu. Vlastní
výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními
náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové náklady, osobní
náklady a náklady spojené se službami dodávkami subdodavatelů.
Purchased inventories are measured according to their actual acquisition
costs. The acquisition cost of inventories contains expenses to acquire
the inventories, including related expenses, i.e. customs duty and
transport expenses. Finished products and work in progress are
measured according to their actual own expenses. Own expenses include
direct material expenses, personnel expenses and expenses related to
subsupplier deliveries and services.
S platností od 1. 1. 2008 přešla společnost na způsob účtování
o skladových zásobách A, tj. veškeré zásoby jsou pořizovány primárně na sklad, do nákladů se účtuje až výdej ze skladu. S přechodem
na způsob účtování o skladových zásobách A se pro účely ocenění
skladových zásob skutečné pořizovací ceny průměrují.
With effect from 1st January 2008 the Company began to use the method
“A” of stock accounting, i.e. all stocks are procured primarily for storage;
the cost is charged to the release from the stock. In connection with the
A method of stock accounting the actual acquisition prices are calculated
as average prices for the purpose of inventory pricing.
3.5. Pohledávky
3.5. Receivables
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota
pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci
korekce. Účetní opravná položka na pohledávky starší než 1 rok činí
6 865 tis. Kč. K datu zpracování účetní závěrky zůstává neuhrazeno
358 745 tis. Kč.
3.6. Přijaté úvěry a půjčky
K datu účetní závěrky společnost nečerpala žádný bankovní úvěr ani
půjčku.
3.7. Devizové operace
Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně
na Kč aktuální kurz platný v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo
nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek
a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB a jako realizované
se účtují do nákladů či výnosů kurzové rozdíly vzniklé na finančních
účtech skupin 21, 22, 25 a 26. Kurzové rozdíly u účtů skupin 31
a 32 jsou účtovány do nákladů a výnosů.
Receivables are recorded at their nominal value; transferred receivables
are recorded at their acquisition costs. On the date of the Financial
Statement the value of uncollectible receivables is reduced by means of
allowances recorded to expenses which are reported in the adjustment
column in the Balance Sheet. The book allowance for receivables that
have been outstanding for more than 1 year amounts to 6,865 thousand
CZK. 358,745 thousand CZK remains unsettled on the date of the
Financial Statement.
3.6. Received Loans and Credits
The Company did not draw any bank loan or credit on the date of the
Financial Statement.
3.7. Foreign Currency Operations
In order to convert assets and liabilities in a foreign currency to CZK, the
Company uses the current exchange rate which is valid at the moment
of asset acquisition or liability creation. Exchange rate profit and loss are
recorded under revenues or expenses of the current year. On the date
of the Financial Statement assets and liabilities in a foreign currency are
converted through the exchange rate of the Czech National Bank and
exchange rate differences created in financial accounts of the 21, 22,
25 and 26 groups are recorded under revenues or expenses, as realized.
49
3.8. Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost
účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí
všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní
závěrky známa. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých výrobních
zakázek se účtuje do výnosů až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky.
3.9. Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby,
tj. 19 % z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např.
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, což je
aktuálně zpracováno v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací
období).
50
3.10.Odložená daň
Účetní jednotka z důvodů opatrnosti o odložené daňové pohledávce
za vykazované období roku 2011 neúčtuje.
3.11.Drobný nehmotný majetek
Pořízení drobného nehmotného majetku zúčtované do nákladů
činilo v roce 2011 částku 882 tis. Kč.
4. Dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 26 464 tis. Kč vznikl
v roce 1999, odepisuje se rovnoměrně během 15 let. Do nákladů
byl v roce 2011 zaúčtován odpis opravné položky k nabytému
majetku ve výši1 764 tis. Kč.
Exchange rate differences for accounts of the 31 and 32 groups are
recorded under revenues and expenses.
3.8. Recording of Revenues and Expenses
Revenues and expenses are recorded as accruals, i.e. for the period to
which these are related factually and as regards time. In accordance with
the principle of caution, the Company records the creation of reserves
and allowances in order to cover all risks, losses and devaluation that are
known on the date of the Financial Statement, under expenses. Profit
resulting from long-term manufacturing orders is not recorded under
revenues until the order is finished and invoiced.
3.9. Income Tax
Due income tax is calculated according to the valid tax rate, i.e. 19 %
from the accounting profit increased or decreased by expenses that are
permanently or temporarily non-recognizable from the tax perspective
and non-taxed revenues (e.g. creation and recording of other reserves
and allowances, representation costs, differences between book and tax
depreciation and amortization, which are currently included in the tax
return for the respective tax period).
3.10.Deferred Tax
Due to caution, the accounting unit does not record deferred tax for the
reported period of 2011.
3.11.Petty Intangible Assets
The acquisition of petty intangible assets, recorded under expenses,
amounted to 882 thousand CZK in 2011.
4. Tangible Fixed Assets
The allowance for acquired assets in the amount of 26,464 thousand CZK
was created in 1999; it is equally amortized for a period of 15 years. The
amortization of allowance for acquired assets in the amount of 1,764
thousand CZK was recorded under expenses in 2011.
2009
pořizovací cena:
k 1.1.
přírůstky
vyřazení
k 31. 12.
oprávky:
k 1. 1.
roční odpis
vyřazení
k 31. 12.
účet. zůst. hodnota
v tis. Kč
stroje a zařízení
2010
2011
23 855
6 188
2 188
27 855
27 855
8 852
943
35 764
35 764
10 308
2 363
43 709
14 706
2 841
1 716
15 831
12 024
15 831
4 631
866
19 596
16 168
19 596
4 944
811
23 729
19 980
5. Finanční investice
2009
pořiz. cena:
k 1. 1.
přírůstky
vyřazení
k 31. 12.
oprávky:
k 1. 1.
roční odpis
vyřazení
k 31. 12.
účet. zůst. hodnota
Acquisition cost:
1 January
Increments
Scrapping
31 December
Accumulated amortization:
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
Residual book value
CZK in thousands
2009
Machines and Equipment
2010
2011
23,885
6,188
2,188
27,855
27,855
8,852
943
35,764
35,764
10,308
2,363
43,709
14,706
2,841
1,716
15,831
12,024
15,831
4,631
866
19,596
16,168
19,596
4,944
811
23,729
19,980
5. Financial Investment
finanční investice
2010
5 374
36 526
5 869
36 031
36 031
36 031
219
30 802
5 448
5 448
2011
5 448
1 465
818
6 095
6 095
2009
Acquisition cost:
1 January
Increments
Elimination
31 December
Accumulated amortization:
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
Residual book value
Financial Investments
2010
2011
5,374
36,526
5,869
36,031
36,031
219
30,802
5,448
5,448
1,465
818
6,095
36,031
5,448
6,095
6. Krátkodobé pohledávky
6. Short-term Receivables
Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti
stanovena na 30 dnů, u některých obchodních partnerů je dohodnuta splatnost delší. Samostatně u realizačních zakázek je používáno
tzv. “zádržné”, u kterého je dohodnuta jeho výše a doba trvání.
The usual maturity period of receivables according to contracts has been
set in the duration of 30 days by the Company; a longer maturity period
has been agreed with some business partners. The so called “retention
money” is used separately for realization orders and its amount and
period of duration are agreed.
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné,
byly v roce 2011 vytvořeny opravné položky na vrub nákladů ve výši
4 009 tis. Kč, ve prospěch nákladů byly rozpuštěny opravné položky
ve výši 2 150 tis. Kč. Důvodem pro rozpuštění opravné položky byla
Allowances were created for unsettled receivables, considered
uncollectible, under expenses, in the amount of 4,009 thousand CZK in
2011; allowances in amount of 2,150 thousand CZK were cancelled for
the benefit of expenses. A settlement by partners for whom tax-efficient
51
úhrada u partnerů, u kterých byly v předchozích obdobích vytvořeny
na vrub nákladů daňově účinné opravné položky.
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
pohledávky po splatnosti více než 90 dnů
8 554
8 596
16 176
pohledávky celkem k podnikům ve skupině
2 166
0
1 292
pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem
0
0
0
pohledávky nevyúčtované v účetnictví
0
0
0
v tis. Kč
7. Krátkodobý finanční majetek
Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným
kurzem ČNB k 31. 12. 2011 činí 2 436 tis. Kč, tj. 94 312,- EUR , dále
61,- DKK a 104,- USD
52
8. Ostatní aktiva
Náklady příštích období obsahují především částku předem uhrazených leasingových splátek. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů
období, do kterého věcně přísluší. Příjmy příštích období zahrnují
zejména výnosové úroky, které byly zaúčtovány do výnosů v předchozím období.
9. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál společnosti se skládá z 300 ks listinných akcií. Tento
kapitál byl stanoven v rámci ocenění znalců při přeměně společnosti
Tenza, spol. s r.o. na společnost TENZA, a.s. (došlo k transformaci
společnosti z jedné obchodní formy na jinou, a to bez likvidace). Závazky z nesplaceného vlastního kapitálu nejsou. Kapitálová hodnota
přesahující ZK, tj. částka 3 250 508,- Kč je zúčtována ve prospěch
emisního ážia.
allowances were created under expenses in previous periods would be
the reason to cancel the allowance.
31/12/2009
31/12/2010
Receivables more than 90 days after the maturity period
8,554
8,596
Total receivables from related parties
2,166
0
Receivables covered according to lien or secured otherwise
0
0
Receivables not reported in accounting
0
0
CZK in thousands
31/12/2011
16,176
1,292
0
0
7. Short-term Financial Assets
Foreign currency funds of the Company, converted through a valid
exchange rate by the Czech National Bank on 31 December 2011, amount
to 2,436 thousand CZK, i.e. 94,312 EUR and 61 DKK and 104 USD.
8. Other Assets
Deferred expenses include especially the amount of previously settled
leasing installments. These expenses are recorded under expenses
of that period where they factually belong. Deferred income includes
especially revenue interests that were recorded under revenues in the
previous period.
9. Equity
The Company’s equity comprises 300 stock certificates. This capital
was determined based on experts´ valuation during the transformation
of Tenza, spol. s r.o. to TENZA, a.s. (the Company was transformed to
a different legal status without liquidation). There are no payables to
unsettled equity. The capital value exceeding the registered capital,
i.e. the amount of 3,250,508 CK, is recorded for the benefit of share
premium.
Přehled změn na účtech vlastního kapitálu:
Zůstatek
k 31.12.2008
Změna 2009
Změna 2010
Změna 2011
Zůstatek
k 31.12.2011
v tis. Kč
List of Changes in Equity Accounts:
Počet
akcií
Základní
jmění
Emisní
ážio
Oceňovací Nerozdělený
rozdíl
zisk
300
30 000
3 251
0
100 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 200
-750
11 839
11 448
28 252
300
30 000
3 251
-2 950
152 018
10. Zákonný rezervní fond
Rezervní fond
K 1. lednu
Příděl ze zisku
v Kč
Při vzniku
6 000 000
6 000 000
0
2009
6 000 000
6 000 000
0
Number Registered
Share
of shares
capital
premium
Balance on
31/12/2008
Change 2009
Change 2010
Change 2011
Balance on
31/12/2011
CZK in thousands
Adjustments
to assets
Retained
earnings
300
30,000
3,251
0
100,479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,200
-750
11,839
11,448
28,252
300
30,000
3,251
-2,950
152,018
2010
6,000,000
6,000,000
0
2011
6,000,000
6,000,000
0
10. Statutory Reserve Account
2010
6 000 000
6 000 000
0
2011
6 000 000
6 000 000
0
Rezervnímu fondu je přidělována %-ní částka ze zisku po zdanění
až do doby, kdy se dosáhne zákonem (stanovami) požadované výši
(20%) základního jmění. Zůstatek takto tvořeného rezervního fondu
představuje částku 6 000 000,- Kč. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí
ztrát společnosti. Stávající výše rezervního fondu je v souladu s platnými předpisy, proto není nutno doplňovat tento fond o další částky.
Valnou hromadou společnosti ze dne 29. 8. 2011 bylo schváleno
následující rozdělení zisku:
výplaty dividend podílů na zisku 42 378 tis. Kč (brutto), částka
rozdělena mezi 2 akcionáře rovným dílem, ostatní použití zisku –
převod na účet nerozděleného zisku – částka 28 252 tis. Kč
11. Krátkodobé závazky
Obvyklá doba splatnosti závazků dle smlouvy činí 30 dnů, u některých partnerů je dohodnuta splatnost delší, u největšího dodavatele,
tj. firma Logstor Ror Polsko je splatnost k ultimu následujícího
měsíce od realizované dodávky. K 31. 12. 2011 vykazuje společnost
krátkodobé závazky z obchodních vztahů vč. přijatých krátkodobých
záloh ve výši 559 752 tis. Kč.
Reserve account
On 1 January
Allocation from profit
in CZK
Upon creation
6,000,000
6,000,000
0
2009
6,000,000
6,000,000
0
A percentage amount from profit after tax is allocated to the reserve
account until the reserve account reaches the amount required by the
law (Articles of Association) – 20% of registered capital. The balance of
the reserve account created in this way amounts to 6,000,000 CZK. This
source is designed to cover the Company’s loss. The existing amount of
the reserve account is in accordance with valid legislation and therefore
it is not necessary to supplement this account by other amounts. The
Company’s General Meeting held on 29 August 2011 approved the following distribution of profit:
Payment of dividends of profit shares in the amount of 42,378 thousand
CZK (gross); the amount was distributed equally between 2 shareholders; other use of the profit – transferred to the account of retained
earnings – amount of 28,252 thousand CZK.
11. Short-term Payables
The usual maturity period of payables according to contracts is 30 days;
a longer maturity period has been agreed with some partners; as regards
the largest supplier, Logstor Ror Poland, the maturity period is the end of
the following month after the performance of the supply. The Company
reports short-term payables in the amount of 559,752 thousand CZK on
31 December 2011.
53
12. Pohledávky a závazky v mimorozvažné evidenci
Pohledávky ani závazky v mimorozvažné evidenci firma neeviduje
s výjimkou dále uvedených bankovních záruk a leasingu.
13. Ostatní pasiva
12. Receivables and Payables in Off-Balance Sheet
Records
The Company has no receivables or payables in off-balance sheet records,
with the exception of the following bank guarantees and leasing.
13. Other Liabilities
Výdaje příštích období firma neeviduje.
The Company records no deferred expenses.
14. Daň z příjmů
14. Income Tax
Výpočet ročních daní:
54
Zisk (ztráta) před zdaněním
Připočitatelné položky (+)
Odpočitatelné položky (-)
Základ daně (daňová ztráta)
Odečet daňové ztráty (-) podle§ 34
odst. 1 zákona o daních z příjmu
Odečet ostatních položek
Základ daně z příjmu
Sazba daně
Sleva na dani
Daň z příjmu
v tis. Kč
2009
97 962
6 224
2 319
101 867
2010
86 710
6 073
5 687
87 096
2011
80 500
8 306
1 747
87 059
0
0
0
1 790
100 076
20 %
12
20 003
2 000
85 096
19 %
5
16 163
7 886
79 173
19 %
14
15 029
Nejdůležitější připočitatelné položky k základu daně
»» Zúčtování opravné položky k nabytému majetku – 1 764 tis. Kč
»» Náklady na reprezentaci – 892 tis. Kč
»» Odměny členů statut. orgánů – 165 tis. Kč
Calculation of annual taxes:
Profit (loss) before tax
Addible items (+)
Deductible items (-)
Tax assessment base (tax loss)
Deduction of tax loss (-) acc. to S. 34
(1) of the Income Tax Act
Deduction of other items
Income tax assessment base
Tax rate
Tax abatement
Income tax
CZK in thousands
2009
97,962
6,224
2,319
101,867
2010
86,710
6,073
5,687
87,096
2011
80,500
8,306
1,747
87,059
0
0
0
1,790
100,076
20%
12
20,003
2,000
85,096
19%
5
16,163
7,886
79,173
19%
14
15,029
The most important addible items to the tax assessment base
»» Allowance for acquired assets – 1,764 thousand CZK
»» Representation expenses – 892 thousand CZK
»» Remuneration to authorized representative members – 165 thousand CZK
15. Leasing
15. Leasing
Společnost má najatý investiční majetek a to formou finančního
leasingu.
The Company has leased investment property by means of financial
leasing.
dopravní prostředky
v tis. Kč
Means of transport
CZK in thousands
suma všech splátek
2009
2010
2011
18 561
22 210
26 738
spl. uhr. k 31.12.
2009
2010
2011
11 635
12 941
17 751
splatné do 1 roku
2009
2010
2011
4 402
5 007
5 253
splatné nad 1 rok
2009
2010
2011
2 525
4 262
3 734
Sum of all instalLments
2009
2010
2011
18,561
22,210
26,738
Inst. settled on 31/12
2009
2010
2011
11,635
12,941
17,751
Due within 1 year
2009
2010
2011
4,402
5,007
5,253
Due after 1 year
2009
2010
2011
2,525
4,262
3,734
16. Výnosy běžného roku
16. Revenues of Current Year
Hlavním předmětem činnosti společnosti je realizace zakázek
v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů tepla. V roce
2011 dosáhla společnost v této oblasti celkových výnosů ve výši
1 400 170 tis. Kč (v této částce je obsažena i hodnota projekčních prací pro vlastní zakázky i pro externí odběratele projekčních
prací). Další významná část obratu je tvořena tržbami za prodej
zboží a vlastních výrobků, které ve sledovaném období činily
175 055 tis. Kč. Převážná část produkce je prodávána zákazníkům
z řad měst, obcí a podniků zabývajících se tepelným hospodářstvím,
ve kterých mají většinou dominantní majetkovou účast města či
obce. Celkový výnos společnosti za rok 2011 činí 1 620 685 tis. Kč.
The core business of the company includes construction and renovation
of heat sources and heat distribution systems. In 2011 the company
generated total revenues in this area of 1,400,170 thousand CZK. (This
amount includes the value of design works for the Company’s own
orders as well as for external purchasers of design works). Merchandise
revenue and manufactured goods sales are another important contribution to the turnover which amounted to 175,055 thousand CZK in the
monitored period. The vast majority of the Company’s production is sold
to customers such as towns and cities and enterprises engaged in heat
management where mostly towns or cities have a dominant property interest. The Company’s total revenues for 2011 amounted to 1,620,685
thousand CZK.
17. Bankovní záruky
TENZA, a.s. měla k 31. 12. 2011 vystaveny bankovní záruky
v celkové výši 318 436 tis. Kč, s dobou platnosti do 2011 až 2015.
Uvedené bankovní záruky jsou vystaveny za nabídky do veřejných
soutěží a za dobré provedení díla (vč. záruk za tzv. zádržné) a jsou
kryty pohledávkami účetní jednotky, event. termínovaným vkladem.
17. Bank Guarantees
TENZA, a.s. had bank guarantees in the total amount of 318,436
thousand CZK on 31 December 2011, with maturity periods between
2011 and 2015. The aforementioned bank guarantees have been issued
for tender bids and for good work performance (including guarantees
for the so called retention money); bank guarantees are covered by
receivables of the accounting unit or time deposits.
55
18. Osobní náklady
18. Personnel Expenses
Průměrný počet zaměstnanců společnosti a výše souvisejících
osobních nákladů činila:
The average number of the Company’s employees and related personnel
expenses:
2009
Prům. přepočtený počet zaměstnanců
201
Mzdy (v tis. Kč)
93 358
Sociální zabezpečení (v tis. Kč)
26 322
Sociální náklady (v tis. Kč)
1 609
Odměny členů statut. orgánů
165
(v tis. Kč)
Celkem – osobní náklady
121 454
56
2010
210
106 169
30 375
2 858
2011
229
128 335
34 677
2 991
185
165
139 587
166 168
Average number of employees
Wages and salaries (thousand CZK)
Social security (thousand CZK)
Other social expenses (thousand CZK)
Remuneration to Board members
(thousand CZK)
Total personnel expenses
2009
201
93,325
26,322
1,609
2010
210
106,169
30,375
2,858
2011
229
128,335
34,677
2,991
165
185
165
12,454
139,587
166,168
19. Mimořádné náklady a výnosy
19. Extraordinary Revenues and Expenses
Mimořádné výnosy jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
Mimořádné náklady jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
Extraordinary revenues amount to 0 thousand CZK.
Extraordinary expenses amount to 0 thousand CZK.
20. Soudní spory
20. Legal Disputes
K datu účetní závěrky vede společnost jako žalobce neukončené
soudní spory o úhradu pohledávek v celkové výši 1 577 tis. Kč. Společnost jako věřitel je přihlášena do několika insolvenčních řízení
a vede několik exekucí. Jako žalovaná nebyla k datu účetní závěrky
společnost účastníkem žádného soudního sporu.
As of the date of the Financial Statement, the Company as the plaintiff
conducted unresolved lawsuits for the settlement of claims in the
total amount of 1,577 thousand CZK. The Company as the creditor has
filed several bankruptcy proceedings and conducts several execution
proceedings. As the defendant, the company was not a party to any legal
dispute as of the date of the Financial Statement.
21. Výzkum a vývoj
V účetním období 2011 se společnost věnovala probíhajícímu
výzkumnému projektu, na nějž získala dotaci od MPO a v rámci kterého vyvíjí vlastní „Parní kotel spalující pivovarské mláto a podobná
paliva“. V rámci tohoto projektu podporovaného z veřejných zdrojů
společnost vyvíjí technologii, která je (podobně jako technologie
vyvíjené i v dříve realizovaných výzkumných projektech) zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie a ochranu
životního prostředí. Celkové náklady vynaložené na tento projekt
činily v roce 2011 částku 5 688 tis. Kč, z toho dotace ze státního
rozpočtu činila 4 351 tis. Kč. Dále se společnost věnovala vlastním
programům výzkumu a vývoje, a to projektu v oblasti zvyšování
spolehlivosti potrubních sítí, který byl zahájen v roce 2008, a dále
dvěma novým projektům zahájeným v roce 2011 – projektu vývoje
parní energetické jednotky a projektu vývoje SW pro efektivní
21. Research and Development
In the accounting period of 2011, the Company concentrated, above
all, on the ongoing research project supported with a subsidy from the
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic for the in-house
development of “Steam boiler for combusting brewery draff and similar
fuels”. As part of the abovementioned project supported from the
public budget, the Company develops technologies oriented especially
at the use of renewable power sources and environmental protection
(similar to technologies developed under research projects carried out
in the past). Total expenses invested in this project amounted to 5,688
thousand CZK in 2011; out of that 4,351 thousand CZK was a subsidy
from the State budget. Furthermore, the Company focused its Research
and Development activities on the increasing reliability of pipeline
system, launched in 2008, and on two new projects, launched in 2011 –
navrhování a projektování sítí z předizolovaného potrubí. Do těchto
tří vlastních projektů výzkumu a vývoje vložila společnost v účetním
roce 2011 celkem 6 511 tis. Kč z vlastních prostředků.
22. Finanční nástroje
22. Financial Instruments
Tržní hodnota finančních nástrojů sestávajících z hotovosti, pohledávek, závazků a závazků vyplývajících z dluhových instrumentů
odpovídá jejich účetní hodnotě.
Market value of financial instruments, consisting of cash, receivables,
payables and payables resulting from debt instruments, corresponds to
their book value.
Hlavní riziko, kterému je společnost vystavena, je riziko vyplývající
z nestability kurzů měn a úrokových sazeb.
Provozní riziko bylo sníženo skutečností, že společnost drží certifikáty systému managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO
9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
a systému managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001 na svou
produkci, které jí udělila certifikační autorita – společnost Stavcert
Brno, s.r.o.
23. Události po datu účetní závěrky
V době uzavírání knih a zpracování závěrky za období roku 2011
nenastaly žádné významné události.
V Brně dne 27. 6. 2012
the steam power unit development project and software development
project to effectively design and lay out pre-insulated pipeline networks.
The company invested total 6,511 thousand CZK from its own resources
in these three in-house research and development projects in the
accounting year 2011.
The principal risk to which the Company is exposed is the risk resulting
from the instability of exchange rates and interest rates.
The operating risk was reduced by the fact that the Company holds the
Quality Management System Certificate under ČSN EN ISO 9001, the
Environmental Management System Certificate under ČSN EN ISO 14001
and the Occupational Health and Safety Management System Certificate
under ČSN OHSAS 18001 for its production, awarded by Stavcert Brno,
s.r.o., a certification company.
23. Events after the Date of the Financial Statement
There were no important facts concerning the operation of the company
that would have to be stated herein upon the closing of the books and
upon preparing the Financial Statement for 2011.
In Brno, 27 June 2012
Ing. Marie Černá
hlavní účetní
/ Principal Accountant
57
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Ovládající osoba:
TENZA, a.s.
Ovládané osoby:
a) TENZA Real, s.r.o. – 100 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
b) TENZA Slovakia, spol. s r.o. – 100 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
c) SOLARTECH, s.r.o. – 100 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
d) ET-mont group, s.r.o. – 70 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
e) T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. – 60 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
f) ZATEP, s.r.o. – 50 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
g) TEPLO Kopřivnice s.r.o. – 49,5 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
58
h) MOBIKO plus, a.s. – 40 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
i) Winsol, s.r.o. – 33 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
j) E-Eko Malenovice, s.r.o. – 18 % podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou:
Dle ustanovení § 66a, zák. 513/91 Sb. v platném znění jsou upraveny počty hlasů dle velikosti obchodních podílů.
Ovládací smlouvy mezi osobami ovládající a ovládanými nejsou uzavřeny.
Obchodní podmínky v uzavřených smluvních vztazích nevybočují z rámce podmínek uzavřených nebo potenciálně uzavřených smluvních vztahů
s jinými subjekty na trhu a žádné straně nevzniká újma nebo prospěch.
REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES
Controlling entity:
TENZA, a.s.
Controlled entities:
a) TENZA Real, s.r.o. – 100% share in the registered capital is held by the controlling entity
b) TENZA Slovakia, spol. s r.o. – 100% share in the registered capital is held by the controlling entity
c) SOLARTECH, s.r.o. – 100% share in the registered capital is held by the controlling entity
d) ET-mont group, s.r.o. – 70% share in the registered capital is held by the controlling entity
e) T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. – 60% share in the registered capital is held by the controlling entity
f) ZATEP, s.r.o. – 50% share in the registered capital is held by the controlling entity
g) TEPLO Kopřivnice s.r.o. – 49,5% share in the registered capital is held by the controlling entity
h) MOBIKO Plus, a.s. – 40% share in the registered capital is held by the controlling entity
i) Winsol, s.r.o. – 33% share in the registered capital is held by the controlling entity
j) E-Eko Malenovice, s.r.o. – 18% share in the registered capital is held by the controlling entity
Relationships between the Controlling Entity and Controlled Entities:
The numbers of votes are adjusted according to the size of shares in business, pursuant to the provisions of S. 66a of Act no. 513/92 Sb. as amended.
There is no contract between the controlling entity and controlled entity.
Trade terms in the aforementioned contractual relationships do not deviate from the framework of conditions of contractual relationships that are
made or are to be potentially made with other entities at the market and none of the parties suffered loss or gained benefit.
59
ZPRÁVA AUDITORA
60
AUDITOR’S REPORT
61
TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 Brno
Tel.: +420 545 539 339
Fax: +420 545 214 614
E-mail: [email protected]
TENZA, a.s.
(pobočka Praha)
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha
Tel.: +420 267 182 830
TENZA, a.s.
(pobočka Ostrava)
Nákladní 1 (areál VOKD a.s.)
702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 699 383
Fax: +420 596 699 384
WWW.TENZA.CZ
TENZA, a.s.
(slévárna Adamov)
Závod slévárna Adamov
Mírová 2, 679 04 Adamov
Tel.: +420 516 512 977
Fax: +420 516 512 973
Download

Výroční zpráva spol. TENZA za rok 2011