Prematürite, postmatürite
Doç. Dr. Filiz Bakar
Gebelik yaşı
 Son adet tarihi
 İlk bildirilen fetal aktivite tarihi (16-18 hafta)
 İlk kalp sesleri (Doppler ile 10-12 hafta)
 Ultrasonografiye göre ölçüm (20 haftanın
altında çok güvenilir)
Sınıflandırma
Geblik yaşına göre
 Preterm



<37 hafta
Yaşayabilirlik sınırı 22 hafta
34-37 hafta geç preterm
 Term

37-41 6/7 hafta
 Postterm

>42 hafta
Sınıflandırma
Doğum ağırlığına göre
 Gebelik yaşına göre küçük (SGA)

Gebelik yaşına uygun ortalama doğum
ağırlığının 2SD altı veya %10 altı
 Gebelik yaşına uygun (AGA)
 Gebelik yaşına göre iri (LGA)

Gebelik yaşına uygun ortalama doğum
ağırlığının 2SD üstü veya %90 üzeri
Prematürite
Preterm doğum nedenleri
 Spontan preterm doğum (2/3)
 Preterm eylem
 PPROM (membranların erken ruptürü)
 Endikasyonlu preterm doğum (1/3)
 Maternal endikasyonlar
 Preeklampsi
 Abruptio plasenta
 Plasenta previa
 Doğumu gerektiren anneye ait medikal durumlar (örn.
kanser)
 Fetal endikasyonlar
 Ağır fetal büyüme geriliği
 Güven vermeyen fetal durum
Spontan preterm doğumlar
 Spontan preterm eylem

Servikal değişikliklerle beraber uterus
kontraksiyonlarının 37 haftadan önce
başlaması
 PPROM

Amniyotik membranların 37 haftadan önce
ruptürü
Spontan preterm doğumlarda risk
faktörleri
 Düşük sosyoekonomik durum

Maternal beslenme bozukluğu, anemi, hastalık, yetersiz prenatal bakım
 Çoklu gestasyon

Ortalama gebelik yaşı ikizlerde 37, üçüzlerde 33, dördüzlerde 28 hafta
 Maternal uterus anomalileri
 Fetal anomaliler

Barsak obstrüsiyonu, TÖF gibi amniyon sıvısını artıran durumlar
 Maternal infeksiyon






Pnömoni, pyelonefrit, genital kanal enfeksiyonları, bakteriyel vajinozis
Maternal servikal anomaliler
Spontan preterm doğum öyküsü
Etnik faktörler
Genetik yatkınlık
Yaklaşık %50 sinde tanımlanabilir risk faktörü yoktur.
Patofizyoloji
 1. Fetal veya maternal hipotalamik-pitüiter-
adrenal aksın prematür aktivasyonu
 2. Desidual veya sistemik inflamasyon
 3. Desidual kanama
 4. Uterusun patolojik distansiyonu
Spontan preterm doğum riskini
belirleme
 Transvajinal ultrason ile servikal uzunluk
ölçümü (<2.5 cm)
 Fetal fibronektin testi (vajinada >50 ng/ml)
Niçin önemli?
 İmmatürite hastalıkların ağırlığını artırır.
 İmmatür organ fonksiyonu,
 Tedavi komplikasyonları,
 Eylemin erken olmasına yol açan özgül
bozukluklar,
morbidite ve mortaliteyi artırır.
Prematüre bebekleri
bekleyen sorunlar
Solunum sistemi
 Respiratuar distres sendromu
 Bronkopulmoner displazi
 Pnömotoraks, pnömomediastinum
 Konjenital pnömoni
 Pulmoner hipoplazi
 Pulmoner hemoraji
 Apne
Kardiyovasküler sistem
 Patent duktus arteriosus
 Hipotansiyon
 Hipertansiyon
 Bradikardi
 Konjenital malformasyonlar
Hematolojik
 Anemi (erken veya geç başlangıçlı)
 Hiperbilirubinemi
 Subkütan, organ (karaciğer, adrenal)
hemarajileri
 Dissemine intravasküler koagülopati
 K vitamin eksikliği
 Hidrops
Gastrointestinal
 Bozuk gastrointestinal fonksiyon
 Nekrotizan enterokolit
 Hiperbilirubinemi-direk ve indirek
 Polihidramiosa yol açan konjenital anomaliler
 İzole spontan gastrointestinal perforasyon
Metabolik-endokrin
 Hipokalsemi
 Hipoglisemi
 Hiperglisemi
 Geç metabolik asidoz
 Hipotermi
 Ötiroid düşük-tiroksin
Merkezi sinir sistemi









İntraventiküler kanama
Periventiküler lökomalazi
Hipoksik-iskemik ensefalopati
Nöbetler
Prematüre retinopatisi
Sağırlık
Hipotoni
Konjenital anomaliler
Kernikterus
Renal
 Hiponatremi
 Hipernatremi
 Hiperkalemi
 Renal tübüler asidoz
 Renal glukozüri
 Ödem
Diğer
 Enfeksiyonlar







Konjenital
Perinatal
Nozokomiyal
Bakteriyel
Viral
Fungal
Protozoal
Prematüre bebeklerin izlemi
 Isı ve nem kontrolu
 Oksijen ve solunum desteği
 Sıvı gereksinimleri
 Total parenteral beslenme
 Enteral beslenme
Preterm doğumları azaltmada güncel
yaklaşım
 Bakteriyel vajinozis için tarama
 Çoklu gebeliklerin önlenmesi
 Preterm eylem için tokoliz uygulanması

Beta-agonistler, magnezyum sülfat,
indometazin
 PPROM tedavisi


Kortikosteroid
Antibiyotik
Postmatürite
 Gebeliklerin



%25’i 41 hafta ve üzeri,
%12’si 42 hafta ve üzeri
%5’i 43 hafta ve üzerinde sonlanıyor.
 Neden: Bilinmiyor
Niçin önemli?
 Plasenta gebeliğin sonuna doğru yaşlanır ve






fonksiyonunu kaybeder.
Fetusa besin ve oksijen geçişi azalır.
Fetus kendi yağ ve karbonhidrat depolarını kullanır.
Kilo alamaz, kilo kaybetmeye başlar.
Amniyon sıvısı azalır.
Oksijenin azalması fetal distrese yol açar.
Mekonyum aspirasyonu gelişebilir.
Klinik bulgular








Lanugo yok
Vernix kazeoza az veya yok
Cilt kuru ve soyulur
Tırnaklar uzun, saç bol
El ve ayak çizgilerinde belirginleşme
Cilt mekonyumla boyalı
Yağ depoları azalmış
Hipoglisemi
Tedavi
 Dikkatli obstetrik izlem
 Term gebeliğin 2-4 hafta geçtiği durumlarda
doğum indüksiyonu veya sezeryan
 Bebek doğduktan sonra,


Solunum sıkıntısı varsa tedavisi
Hipoglisemi için glukoz infüzyonu
Download

Prematürite, postmatürite