n ved C-buerRadiační ochrana na operačních sálech
Spredt stråling fra underbordsrør
Mobile C-buer brukes ved mange operasjonsavdelinger,
rålevern ved C-buer
Mobilní medisinske
C-ramena avdelinger
se nejčastěji
používají při
výkonech
na operačních
og poliklinikker.
Enkelte
prosedyrer
kan
sálech, medføre
ale i v dalších
odděleních
nemocnic.
Některé
výkony
vyžadují
lange gjennomlysningstider og høye pasientdoser.
dlouhý skiaskopický
čas
a
mohou
znamenat
poměrně
vysokou
radiační
Moderne C-buer har vanligvis dosereduksjons-muligheter, f.eks.
zátěž pro
pacienta.
Moderní C-ramena
nabízí
možností
pulset
gjennomlysning,
men
harnejen
også mnoho
mulighet
for jak
snížit radiační
zátěž, jako
je
například
režim
pulzní
skiaskopie,
avšak
høydoseteknikk.
Ved ukritisk
bruk vil
hudskader
kunne
oppstå ved
Mobile
C-buer
brukes
ved
mange
operasjonsavdelinger,
medisinske
avdelingerumožňují
og poliklinikker.
Enkeltezvolit
prosedyrer
kan
mindre enn
1 times gjennomlysning.
požadujeme-li
vysokou
kvalitu
obrazu,
také
režim
medføre lange gjennomlysningstider og høye pasientdoser.
skiaskopie s vysokou dávkou.Moderne C-buer har vanligvis dosereduksjons-muligheter, f.eks.
Kvalitetssikring og kompetanse
pulset gjennomlysning, men har også mulighet for
høydoseteknikk. Ved ukritisk bruk vil hudskader kunne oppstå ved
ledd i kvalitetssikringen
skal detpåses atvirksomhet
en har:
ZajištěníSomjakosti
a odborné
způsobilosti
mindre enn 1 times gjennomlysning.
Součástí•Klareansystému
zajištění jakosti by mělo být následující:
svarslinjerifobindelsemedstrålevernogbrukavrøntgenKvalitetssikring og kompetanse
Jasné provozní
pokyny,
kterésystemansvar
odpovědnost
utstyr. Dette
gjelder både
og
ansvar
innenza
dendohled
enkelte nad radiační
Somstanovují
ledd i kvalitetssikringen skal detpåses
atvirksomhet
en har:
ochranouavdeling.
a používání rentgenového zařízení. To zahrnuje jak odpovědnost za
•Klareansvarslinjerifobindelsemedstrålevernogbrukavrøntgensystém zajištění
tak
také
odpovědnosti
oddělení.
utstyr.
Dette
gjelder
både systemansvar v
ogdaném
ansvar innen
den enkelte
•RutinerfoåsikreatoperatøravC-bueharnødvendigkun skapom jakosti jako celek,
avdeling.
opplæring
i bruken av znalosti
utstyret. Spesielt
viktig erzařízení
kunnskap omv oblasti radiační
Postupy,strålevern
které og
zajistí
nezbytné
obsluhy
•Rutinerfoåsikreatoperainnflytelse
tøra vC-bueha rnødve ndigkun ska pom
innstillinger som
har størst
på
gjennomlysningsbildet/
ochrany hvilke
a odpovídající
školení
vstrålevern
ovládání
rentgenového
zařízení.
Zvláště
og opplæring
i bruken av utstyret. Spesielt
viktig er kunnskap
om důležité
stråledosen.
hvilke
innstillinger
som
har størst
innflytelse obrazu
på gjennomlysningsbildet/
jsou vědomosti z hlediska faktorů
ovlivňujících
kvalitu
a
radiační
zátěže
stråledosen.
pacienta.•Ru tinerfo u n derv isn go g in fo rmasjo n fo rand reso mertilsd omh v or
Ru tinerfo u n derv isn go g in fo rmasjo n fo rand reso mertilsd omh v or
brukes. Undervisningen •C-buer
bør skje
vedUndervisningen
installasjonbør
ogskje
siden
oppfriskes
brukes.
ved installasjon
og siden oppfriskes
Postupy C-buer
pro
školení
veškerého
personálu,
který
bude
zapojený
do činnosti
hvert år.
hvert år.
s rentgenovým zařízením. Školení by mělo být provedeno vždy ihned po instalaci
•Rutinersomsikreatrøntgenutsyretvedlikeholdesogerkorektjusert.
•Rutinersomsikreatrøntgenutsyretvedlikeholdesogerkorektjusert. a pravidelně opakováno.
nového zařízení
Postupy, které zajišťují údržbu aApparatur
správné seřízení rentgenového zařízení.
C-buen består av en C-arm der røntgenrøret befinner seg på den ene siden og
Apparatur
bildeforsterkeren på den andre siden av en "C". Ved gjennomlysning vil strålingen
C-buen består av en C-arm dertrenge
røntgenrøret
befinner
seg
påEtden
ene siden
og vises på
igjennom pasient
i varierende
grad.
"skyggebilde"
av pasienten
Vybavení
bildeforsterkeren på den andre siden
av en "C". Ved gjennomlysning vil strålingen
en TV-monitor.
C-rameno
se igjennom
skládá pasient
z rentgenky
umístěné
na jednom
konci ramene
a zesilovače
trenge
i varierende
grad. Etpå"skyggebilde"
av pasienten
pågjennomlysning
Kontrollpanelet
eldre apparatur inneholder
som regelvises
mode for
obrazu, který
se nachází na protilehlém
C-rameno
jehøyspenning
tak schopno
velkého
en TV-monitor.
med automatikk,konci.
mode for manuell
innstilling av
(kV) og rørstrøm
(mA) og fotograferingsmode
množství různých pohybů a nastavení
poloh. (med kassett).
Kontrollpanelet på eldre apparatur
inneholder som regel mode for gjennomlysning
Moderne C-buer kan i tillegg ha flere moder for automatisk gjennomlysning,
Ovládacímed
panel
starších
zařízení
obvykle
zvolit
režim automatické
automatikk,
mode for
manuell
innstilling
av dovoluje
høyspenning
(kV) ogm.v.
rørstrøm
moder for
pulset gjennomlysning,
digital subtraksjon
fotograferingsmode
kassett).
kontroly (mA)
jasu og
(ABC),
manuální(med
režim
pro nastavení napětí (kV) a proudu (mA) a
Forskjellige innstillinger
některé také
umožňují
nastavit
pořízení
snímku
s mA)
kazetou.
Innstillingen
av gjennomlysningsparametre
(kV
og
blir som oftest styrt av en
Moderne
C-buer kan
i tilleggrežim
ha
flerepro
moder
for automatisk
gjennomlysning,
doseautomatikk. Denne gjør at dosen reguleres etter tykkelsen og tettheten i det
for pulsetnavíc
gjennomlysning,
digital
subtraksjon
m.v.
Moderní moder
C-ramena
umožňují
volit
režim
pulzní
skiaskopie,
dávkový příkon
aktuelle undersøkelsesområdet.
a kvalitu obrazu, zvětšení, digitální
subtrakční
angiografii
a
další
nastavení.
Pulset gjennomlysning betyr at strålingen slås av og på ved bruk. Dette medfører
Forskjellige innstillingerredusert stråledose. Bildene kan da oppleves som "hakkete" hvis det er beveglige
objekter som avbildes.
Innstillingen
(kV og mA) blir som oftest styrt av en
Regulace
dávky av gjennomlysningsparametre
doseautomatikk.
gjør atForstørrelse
dosen
reguleres
etter område
tykkelsen
og tettheten
i(kVp
detDette medfører
betyr at
et mindre
blir
forstørret
på skjermen.
Expoziční
automatikaDenne
obvykle
nastaví
parametry
skiaskopie
a mA) a
aktuelle undersøkelsesområdet. som regel økt huddose til pasienten.
reguluje vstupní kermový příkon tak, aby množství záření dopadající na zesilovač
En grunnregel er at som oftest må stråledosen økes hvis man vil oppnå bedre
Pulset konstantní.
gjennomlysningVstupní
betyr at strålingen
slås avpříkon
oghøykontrast
på vedna
bruk.
Dettepacienta
medfører se tedy liší
obrazu bylo
kermový
kůži
bildekvalitet
(forstørrelse,
m.v.).
redusert
stråledose.
Bildene
kan
oppleves som
"hakkete"
hvis det er beveglige
v závislosti na tělesné konstitucidapacienta
tak,
aby množství
záření dopadající na
objekter som avbildes.
Viktige poeng: • Benytt doseautomatikk • Benytt også om mulig
receptor obrazu bylo stále stejné.
pulset gjennomlysning hvis slik finnes og det er praktisk mulig •
Forstørrelse
betyr je
at et skiaskopie
mindre område
forstørret påkan
skjermen.
Dettebare
medfører
Bedre blir
bildekvalitet
som regel
oppnåes
ved å øke
V pulzním
režimu
automaticky
přerušována
v pravidelných
som
regel
økt
huddose
til
pasienten.
s
t
r
å
l
e
d
os
e
n
•
Re
d
uk
s
j
o
n
av
pas
i
e
n
t
d
os
e
n
me
d
f
ø
r
e
r
v
a
nl
i
g
v
i
s
ogs
å
intervalech, čímž výrazně snižuje dávku na pacienta i personál. Při použití pulzní
redusert dose til personalet
skiaskopie
sledování
procesůøkes
může
obrazbedre
působit trhavě.
En u
grunnregel
er atdynamických
som oftest må stråledosen
hvisovšem
man vil oppnå
bildekvalitet
(forstørrelse,oblast
høykontrast
m.v.).
Při zvětšení
se vybraná
zobrazuje
přes celý monitor. Tohoto můžeme
dosáhnout zvětšováním obrazu na monitoru nebo zvětšováním na receptoru
Viktige poeng: • Benytt doseautomatikk • Benytna
t også om mulobrazovce
ig
obrazu. Zvětšování
neznamená žádnou změnu v radiační zátěži
pulset
gjennomlysning
hvis zesilovače
slik finnesobrazu
og detse
er ovšem
praktisk
muligkterou
•
pacienta. Při použití zvětšení pomocí
dávka,
Bedre
bildekvalitet
kan
som
regel
bare
oppnåes
ved
å
øke
pacient obdrží, zvětší. Všeobecným pravidlem je, že pokud se zlepšuje kvalita
stråledosen • Reduksjon av pasienna
tdosen medfører vkůži
anligvis også pacienta roste a vzniká více rozptýleného záření, které
obrazu, dávka
redusert
dose
personalet
zvyšuje radiační zátěž til
personálu.
Primær stråling
PrimárníUnngå
svazek
záření
primærstrålefeltet.
Strålenivået er 100-1000 ganger høyere der enn rett utenfor.
Vyhněte se primárnímu svazku záření. Intenzita záření ve svazku je 100Spredt
1000x větší
nežstråling
vedle něj.
Receptor obrazu
Primární svazek
Spredt stråling fra underbordsrør
Rozptýlené
záření
Rentgenka
Ved bestråling av et materiale (f.eks. pasient) dannes det spredt stråling mot omgivelsene
Rozptýlené
záření skal beskytte seg mot.
som personalet
PrimærPři
stråling
exponování
pacienta
vzniká
rozptýlené
záření, které je hlavním zdrojem
Unngå primærstrålefeltet. Strålenivået
er 100-1000
høyere
der enn rett vil
utenfor.
Mesteparten
av denganger
spredte
strålingen
bli spredt tilbake mot røntgenrøret (se figur til
radiační zátěže
pro
personál.
venstre). Den gunstigste plasseringen av røntgenrøret ved gjennomlysning er derfor
Spredt stråling
Největší
podíl
rozptýleného
záření
z mulig
pacienta
under
bordet
og
bildeforsterkeren
nærmest
pasient. je směrem k rentgence.
Ved bestråling
av et materiale
(f.eks.
pasient)
dannes
det spredt stråling
mot
omgivelsene
som personalet skal beskytte seg mot.
Nejvhodnější pozice rentgenky během skiaskopie je tedy pod pacientem
Innblending
avspredt
strålefeltet
errøntgenrøret
en effektiv
Mesteparten
av den spredte
strålingen
vil bli
tilbake
mot
(se måte
figur tilå redusere den spredte strålingen på.
s receptorem
obrazu
nejblíže
k blir
pacientovi.
Bildekvaliteten
vilco
bedres
fordi det
mindre spredt stråling som treffer bildeforsterkeren/
venstre). Den gunstigste plasseringen
av røntgenrøret
ved gjennomlysning
er derfor
under bordet
og bildeforsterkeren
nærmest
mulig
videokameraet.
Påpasient.
moderne
vil detmnožství
ofte være mulig
å bruke halvtransparent
Velmi
efektivní
metodou
ke C-buer
snížení
rozptýleného
záření je také
innblending
som
kan reguleres
istrålingen
delerzájmu.
av
Dettese
vil også
Innblending
av strålefeltetradiačního
er en effektiv måte
åpole
redusere
den spredte
på.strålefeltet.
clonění
na
oblast
Zlepší
tím kunne
takéredusere
kvalita obrazu,
Bildekvaliteten vil bedres fordi
det blir mindreInnblending
spredt stråling som
pasientdosen.
kantreffer
oftebildeforsterkeren/
gjøres uten å bruke gjennomlysning.
protože
na
zesilovač
méně
rozptýleného záření, které je příčinou
videokameraet.
På moderne
C-buer
vil det ofte væredopadne
mulig å bruke halvtransparent
innblending
som kan reguleres
i deler avobrazu.
strålefeltet. Dette
vil også
kunne redusere
zhoršení
kvality
Pro
snížení
radiační
zátěže pacienta je někdy možné
pasientdosen. InnblendingTid
kan ofte gjøres uten å bruke gjennomlysning.
zvolit také
polopropustné
clony.
Clonění
radiačního
je obvykle
Ikke gjennomlys mer enn nødvendig. For å orientere seg er det pole
ofte tilstrekkelig
å brukemožné
Tid
et
frysebilde
(last-image-hold).
provést
bez
exponování
pacienta.
Ikke gjennomlys mer enn nødvendig. For å orientere seg er det ofte tilstrekkelig å bruke
et frysebilde (last-image-hold).
Skiaskopický
čas
Avstand
Avstand
Stråledosen
avtar
kvadratet
avstanden,
slik atorientaci
strålingen f. je
eks.obvykle
vil reduseres
til ¼
Neexponujte
než
je
nutné.
postačující
Stråledosen
avtar med kvadratet
avpacienta
avstanden,
slikmed
atvíce
strålingen
f. eks.av
vil reduseres
til ¼ Pro
man
dobler for
avstanden.
Dette
harmonitoru.
betydning
både personalog pasientdoser.
hvis man poslední
dobler avstanden.hvis
Dette
har betydning
både personalog
Kort forTento
zachovaný
snímek
napasientdoser.
snímek
je také Kort
obvykle
avstand mellom røntgenrøravstand
og pasientens
hud vilrøntgenrør
kunne føre til og
storepasientens
huddoser. Dette
børvil kunne føre til store huddoser. Dette bør
hud
dostatečný
pro mellom
dokumentaci
výkonu.
spesielt passes
på ved skråprojeksjoner.
Bare nødvendig personale
skal være tilstede
spesielt passes på ved skråprojeksjoner. Bare nødvendig personale skal være tilstede
ved gjennomlysning.
ved gjennomlysning.
Vzdálenost
Intenzita
rozptýleného
záření
nepřímo
Alle som er tilstede nær pasient
under gjennomlysning
skal brukeje
blygummifrakk
somúměrná čtverci vzdálenosti od zdroje.
C-arm
Skjerming
dekker ryggen og rekker ned
til knærne. Når det er lange gjennomlysningstider og
To
znamená,
že
pokud
se
vzdálenost
keskalzdroji
záření (pacientovi)
røntgenrøret er plassert i overbordsposisjon,
bør thyroideakrave
og blyglassbriller
Alle som er tilstede
nær pasient
under gjennomlysning
bruke blygummifrakk
som
vurderes
hvis
man
er
nødt
å
stå
nær
strålefeltet.
zdvojnásobí,
intenzita
záření
klesne
na
¼.
Tato
skutečnost
máogvliv jak na
dekker ryggen og rekker ned til knærne. Når det er lange gjennomlysningstider
Fixace pohybů C-ramene
røntgenrøret er plassert i overbordsposisjon, bør thyroideakrave og blyglassbriller
Viktige poeng: Innblendiradiační
ng • tid • avstand • skjerming zátěž pacienta, tak pro personál. Krátká vzdálenost ohnisko-kůže
vurderes hvis
man
er nødt å ståvelkou
nær strålefeltet.
může
znamenat
pro
pacienta
dávku na kůži. Zvláště opatrní musíme
panel
BremserOvládací
for C-arm bevegelser
být při použití projekcí z různých úhlů. Pro personál, který se nachází v těsné
Vikpacienta,
tige poeng: Innblending • tid • avstandmůže
• skjerming mít jeden krok vzad velký efekt. Při velkých
GGooddeeblízkosti
rreegglleerr åå hhuusskkee!!
Kontrollpanel
vzdálenostech mezi personálem a pacientem, krok vzad nebo vpřed už tak
• SSøørrgg ffoorr ttiillssttrreekkkkeelliigg ooppppllæærriinngg fføørr bbrruukk aavv rrøønnttggeennaa
velký význam nemá.
C-rameno
Receptor
obrazu
Bildeforsterker
el. videokamera
Rentgenka
Skjerming
• Un g åp rim æ rst åle n.
Røntgenrør
•
GGooddee rreegglleerr åå hhuusskkee!!
Stíněnímmiinnsstt mmuulliigg ssttrråålleeffeelltt.. BBlleenndd iinnnn rruunnddtt uunnddeerrssøø
BBrruukk
Personál, který je u výkonu přítomen, by měl používat ochranné olověné
• musí
SSøørrgg
ffoorr
ttiillssttrreekkkkeelliigg
ooppppllæærriinngg
zástěry. Ta
vyhovovat
požadavkům
na ochranu personálu
pro daný druh f
•R øntge r etska lh tvære und erpa sint e.
výkonu. Lékař,
který stojí v blízkosti pacienta, použije obvykle zástěru, která
• Un g åp rim æ rst åle n.
• BBiillddeeffoorrsstteerrkkeerreenn
vvæærreeSestra,
ssåå nnæærr
ppaassiieenntteenn
ssoomm ppr
chrání přední stranu těla ažsskkaall
ke kolenům.
pohybující
se během výkonu
•
BBrruukk
mmiinnsstt
mmuulliigg
ssttrråålleeffeelltt..
• BBrruukk
bbllyygguummmmiiffrraakkkk..
po sále,
by měla použít ochrannýDDeenn
kabát rreedduusseerreerr
stínící přední i ssttrråålleeddoosseenn
zadní část těla.BBlleen
Přittiill e
výkonech s dlouhým skiaskopickým časem a při pozici, kdy je rentgenka nad
•O pho lde gko rtesm ulig tdn ærså leki dn.
•B ruk otes muli gbes trålin gsd.
stolem, by měl personál, který stojí blízko pacienta, zvážit použití ochranného
•Holdavstn.
límce pro•R øntge r etska lh tvære und erpa stínění
štítné žlázy.
sint e.
•B ruk otes muli gbes trålin gsd.
•H old egh ltun ah visdu erg avid .
Pro zapamatování:
Stínění – Čas – Vzdálenost sskkaall vvæærree ssåå nn
• BBiillddeeffoorrsstteerrkkeerreenn
Avd. Tilsyn P-01 1997
• Vzdělání
výcvik v používání
rentgenového zařízení a v oblasti
radiační
• a BBrruukk
bbllyygguummmmiiffrraakkkk..
DDeenn
rreedduus
Pro zapamatování: Používejte expoziční automatiku · Pokud je to možné,
využívejte režim pulzní skiaskopie · Zlepšení kvality obrazu je spojeno
s navýšením radiační zátěže · Snížení radiační zátěže pacienta znamená
také snížení radiační zátěže pro personál
Acknowledgement: Petra Kozubíková
ochrany.
•O pho lde gko rtesm ulig tdn ærså leki dn.
• Vyhněte se primárnímu svazku záření
•Holdavstn.
• Co nejlepší
clonění pole na oblast zájmu.
• Co nejkratší
skiaskopický čas.
•H old egh ltun ah visdu erg avid .
• Rentgenka pod pacientem .
Avd. Tilsyn P-01
• Receptor obrazu co nejblíže pacientovi.
• Používejte ochrannou olověnou zástěru. Sníží radiační zátěž asi na 10%.
• V blízkosti pacienta pobývejte po co nejkratší dobu.
• Udržujte co největší vzdálenost od pacienta.
• Jste-li těhotná, vyhněte se ionizujícímu záření.
Download

Lysbilde 1