Tematické okruhy a texty ke státní zkoušce
ze studijního oboru Hospodářské a politické dějiny
1.
Globální ekonomika na přelomu 19. a 20. století (zlatý standard, globální trhy, nástup
USA a Německa, ústup Velké Británie)
WILLIAMSON, J. G., Globalization, Convergence, and History, in: Journal of Economic History 56,
1996, No. 2, s. 277-306
SCHONHARDT-BAILEY, C., Parties and Interests in the „Marriage of Iron and Rye“, in: British
Journal of Political Science 28, 1998, No. 2, s. 291-330
2.
Obnova světového hospodářství po roce 1918 (ústup USA, inflace, pomalá liberalizace)
FERGUSON, Niall, The Balance of Payments Question: Versailles and After, in: The Treaty of
Versailles. A Reassessment after 75 Years, ed. by Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, Elisabeth
Glaser, Cambridge 1998, s. 401-440
FEINSTEIN, Charles H., TEMIN, Peter, TONIOLO, Gianni, The Word economy between the world
wars, Oxford 2008, Kap. 6, s. 93-112
3.
Hospodářsko-politický vývoj světového hospodářství v období růstu v letech 1945-1971
HIGGS, Robert, From Central Planning to the Market: The American Transition, 1945-1947, in : The
Journal of Economic History 59, 1999, No. 3, s. 600-623
TEMIN, Peter, The „Koreaboom“ in West Germany: Fact or Fiction?, in: Economic History Review
48, 1995, No. 4, s. 737-753
4.
Krize světové ekonomiky v 70. letech 20. století, její příčiny a projevy
ZIMMERMANN, Hubert, Who Paid for America´s War? Vietnam and the International Monetary
System, 1960-75, in: America, the Vietnam War, and the World. Comparative and International
Perspectives, ed. by Lloyd C. Gardner, Andreas Daum, Wilfried Mausbauch, Cambridge 2003, s. 151174
ISSAWI, Ch, The 1973 oil crisis and after, Journal of post Keynesian economics, winter 1978-1979,
vol. 1., No. 2, s. 3-26
5.
Konzervativní obrat v 80. letech 20. století a vývoj vyspělých světových ekonomik v době
konce studené války
TOMEŠ, Zdeněk, a kol., Hospodářská politika 1900–2007, Praha 2008, s. 58 – 63
HIGGS, Robert, The Cold War Economy, Opportunity Costs, Ideology, and the Politics of Crisis,
July 1, 1994, Stable URL: http://www.independent.org/publications/article.asp?id=1297
6.
Velmocenská politika 19. století (metternichovský systém, nacionalismus a revoluce)
DELFINER, Henry A., Alexander I, the Holy Alliance and Clemens Metternich: a Reappraisal, in:
East European Quarterly 37, 2003, No. 2, s. 127-150
PAULMANN, Johannes, Searching for a „royal international“. The mechanics of monarchical
relations in nineteenth-century Europe, in: The Mechanics of internationalism. Culture, society, and
politics from the 1840s to the First World War., ed. by Martin H. Geyer and Johannes Paulmann,
Oxford 2001, s. 145-176
7.
Versaillesko-washingtonský systém a jeho rozpad (do 1945)
IRMANOVÁ, Eva, Maďarsko a trianonská mírová smlouva: (devadesát let od jejího podepsání), in:
Slovanský přehled 96, 2010, č. 1-2, s. 41-64
KERSHAW, Ian, Hitler. 1889-1936: Hybris, Praha 2004, s. 494-508, 529-537
8.
Mezinárodní krize v období studené války
HARRISON, Hope M., Driving the Soviets up the Wall. A Super-Ally, a Superpower, and the
Building of the Berlin Wall, 1958-1961, in: Cold War History 1, 2000, s. 53-74
HANHIMÄKI, Jussi M., „Dr. Kissinger“ or „Mr. Henry“? Kissingerology Thirty Years and Counting,
in: Diplomatic History 27, 2003, No. 3, s. 637-676
9.
Hospodářský vzestup českých zemí v druhé polovině 19. století a ekonomické a politické
podmínky vzniku Československa
ALBRECHT, Catherine, The Rhetoric of Economic Nationalism in the Bohemian Boycott Campaigns
of the late Habsburg Monarchy, in: Austrian History Yearbook 32, 2001, s. 47-67
LACINA, Vlastislav, Měnová politika v prvním desetiletí Československé republiky, in: Český
časopis historický 91, 1993, č. 1, s. 1-17
10.
Specifika ekonomického vývoje Československa ve třicátých letech (hospodářská krize
1929/30-1933/34, pokusy o její překonání) a ekonomický vývoj za Protektorátu Čechy a Morava
SEKANINA, Milan, Kdy nám bylo nejhůře. Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu,
Praha 2004, s. 7-32
BRANDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 –
1945. Praha 1999, s. 179-189, 268-277, s. 361-380
11.
Politické a ekonomické včlenění Československa do východního bloku, zavedení a
fungování centrálně plánovaného hospodářství v letech 1945-1968
HEUMOS, Peter, State Socialism, Egalitarism, Collectivism: On the Social Context of Socialist Work
Movements in Czechoslovak Industrial and Mining Enterprises, 1945-1965, in: International Labor
and Working-Class History 68, 2005, s. 47-74
KAPLAN, Karel, Kořeny československé reformy 1968. Část I., Brno 2000, s. 163-175, 181-200, 218233
12.
Potlačení reformního procesu v Československu po roce 1968, období normalizace
v hospodářském a sociálním kontextu
ŠULC, Zdislav, Jak se rodila, kam směřovala a proč byla potlačena tzv. Šikova reforma, in: Acta
Oeconomica Pragensia, 15, 2007, č. 7, s. 417-431
BÁLEK, Alexej, Vývoj výkonnosti československé a české ekonomiky v 70. letech, in: Acta
Oeconomica Pragensia 6, 1998, č. 5, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992.
K 80. výročí vzniku ČSR, ed. Václav Průcha, s. 101-128
13.
Proces ekonomických reforem v ČLR v letech 1978-2001
SKŘIVAN, Aleš, Proces „otevírání“ a příliv zahraničních investic do Čínské lidové republiky v 80.
letech 20. století, in: Ekonomická revue 10, 2007, č. 1, s. 62–71
FÜRST, Rudolf, Čína ve XX. století, 3. díl, Olomouc 2006 (kapitola: Ekonomický vývoj v ČLR po
roce 1989, s. 91-105)
14.
Japonsko v letech 1945-1973 (od okupace k hospodářské prosperitě)
SKŘIVAN, Aleš, Japonsko v období okupace 1945-1952, in: Historický obzor 18, 2007, č. 3–4, s.
73–84
UEDA, Hirofumi, The Americanization with the Japanese supplier systém in the Japanese automobile
industry, 1950-1965, in: German and Japanese Business in the Boom Years. Transforming American
management and technology models, ed. by Akira Kudo, Matthias Schröder, Harm G. Schröter,
London, New York 2004, s. 93-115
15.
Politické dějiny a nové metodologické přístupy na přelomu 20. a 21. století
SCHROEDER, Paul W., The Nineteenth Century System: Balance of Power or Political Equilibrium?,
in: Review of International Studies 15, 1989, s. 135-153
NEWNHAM, Randall E., Economic Linkage and Willy Brandt's Ostpolitik. The Case of the Warsaw
Treaty, in: German politics 16, 2007, No. 2, s. 247-263
16.
Hospodářské dějiny a nové metodologické přístupy na přelomu 20. a 21. století
SOBĚHART, Radek, Hospodářské a sociální dějiny – stále živé spojení?, in: Hospodářské dějiny v
České republice na počátku 21. století, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha 2009, s. 73-80
TEMIN, Peter, Is It Kosher to Talk about Culture? in: Journal of Economic History 57, 1997, No. 2, s.
267-287
17.
Sociální dějiny a nové metodologické přístupy na přelomu 20. a 21. století
KOCKA, Jürgen, What is Leftist about Social History Today?, in: Journal of Social History 29, 1995,
No. 1, s. 67-71
TRENTMANN, Frank, The Long History of Contemporary Consumer Society. Chronologies,
Practices, and Politics in Modern Europa, in: Archiv für Sozialgeschichte 49, 2009, s. 107-128
18.
Klíčové problémy historiografie na počátku 21. století
TŘEŠTÍK, Dušan, Faktopisci a dějepisci, in: týž, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005, s.
47-67
CLAVIN, Patricia, Defining Transnationalism, in: Contemporary European History 14, 2005, No. 4, s.
421-439
19.
Sociální stát v historické perspektivě
TAJOVSKÝ, Ladislav, TOMÍČEK, Pavel, CHALUPECKÝ, Petr, Švédský model a jeho vývojové
fáze, in: Ekonomická revue 12, 2009, č. 1, s. 35-44
BROADBERRY, Stephen N., RITSCHL, Albrecht, Real wages, productivity, and unemployment in
Britain and Germany during the 1920s, in: Explorations in economic history 32, 1995, No. 3, s. 327349
20.
Multikulturalismus a nová sociální hnutí druhé poloviny 20. století
GUTMANNOVÁ, Amy, Úvod, in: Multikulturalismus. Teorie uznání, ed. Charles Taylor, Praha 2001,
s. 17-39
WALZER, Michael, Komentář, in: Multikulturalismus. Teorie uznání, ed. Charles Taylor, Praha 2001,
s. 115-120
21.
„Ženská otázka“ v historické perspektivě
ABRAMS, Lynn, Manželství, in: táž, Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Praha 2005, s. 71101
HERZOG, Dagmar, Between Coitus and Commodification: Young West German Women and the
Impact of the Pill, in: Between Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing European Societies,
1960-1980, ed. by Axel Schildt, Detlef Siegfried, New York, Oxford 2006, s. 261-286
22.
Nacismus a holocaust
WELCH, David, Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People´s Community,
in: Journal of Contemporary History 39, 2004, No. 2, s. 213-238
WOLFRUM, Edgar, Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až
po dnešek, Praha 2008, s. 138-148, 227-237, 333-341
23.
Společenské a politické změny v západní a východní Evropě v 60. a 70. letech
SIEGFRIED, Detlef, Understanding 1968: Youth Rebellion, Generational Change and Postindustrial
Society, in: Between Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing European Societies, 19601980, ed. by Axel Schildt and Detlef Siegfried, New York, Oxford, 2006, s. 59-81
VONDROVÁ, Jitka, Pražské jaro 1968, in: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, ed. Miroslav
Londák, Stanislav Sikora, Bratislava 2009, s. 62-81
24.
Protoindustrializace a industrializace
TEMIN, Peter, Two Views of the British Industrial Revolution, in: Journal of Economic History 57,
1997, s. 63-82
KOCKA, Jürgen, Capitalism and bureaucracy in German industrialization before 1914, in: Economic
History Review 34, 1981, No. 3, s. 453-468
25.
Protekcionismus a inflace v první polovině 20. století
FERGUSON, Niall, Constraints and room for manoevre in the German inflation of the early 1920s, in:
Economic History Review 49, 1996, November, s. 635-666
SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za
Brüningovy éry, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava
Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404 (Acta
Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7)
26.
Srovnání zásahů státu do ekonomiky ve fašistických, komunistických a autoritativních
režimech
FELDBRUGGE, Ferdinand Joseph Maria, Government and shadow economy in the Soviet Union, in:
Soviet Studies Studies, Vol. 36, No. 4 (Oct. 1984), s. 528-543
CHALUPA, Jiří, Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský „hospodářský zázrak“, in:
Historický obzor 20, 2009, č. 1-2, s. 14-25
27.
Válečná ekonomika
STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa
ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek,
Praha 2005, s. 61-70
HARRISON, Mark, Resource mobilization for World War II. The U.S.A., U.S.S.R., and Germany,
1938-1945, in: Economic history review 41, 1988, No. 2, s. 171-192
28.
Centrálně plánované hospodářství
MARQUIT, Erwin, Political and Economic Consequences of the Attempted Socialization of
Agriculture in the Soviet Union, in: Nature, Society, and Thought 19, 2006, No. 4, s. 389-416
EICHENGREEN, Barry, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and beyond.
Princeton, New Jersey 2007, s. 294-334 (The Collapse of Central Planning)
29.
Počátky evropské integrace a vznik Evropského hospodářského společenství (do roku
1973)
SCHWABE, Klaus, The Cold War and European Integration, 1947-63, in: Diplomacy & Statecraft,
Vol. 12, No. 4 (December 2001), s. 18-34
LUDLOW, Piers N., A Waning Force: The Treasury and British European Policy, 1955-63, in:
Contemporary British History 17, 2003, No. 4, s. 87-104
30.
Na cestě k Evropské unii a evropská integrace dnes (1973-2008)
SANDHOLTZ, Wayne, ZYSMAN, John, 1992: Recasting the European Bargain? in: World Politics,
October 1989, Vol. 42, Iss. 1, s. 95-128
WEILER, Joseph H.H., Europe After Maastricht: Do the New Clothes Have an Emperor?", in:
http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/95/9512ind.html#N1
Texty k jednotlivým okruhům budou studentům k dispozici na webových stránkách Katedry
hospodářských dějin a v ISIS v dokumentovém serveru předmětu HD101 – Státní zkouška ze studijního
oboru Hospodářské a politické dějiny
Download

Tematické okruhy a texty ke státní zkoušce ze studijního oboru