Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí 1
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
-ochrana za normálního provozu
-ochrana živých částí
1. Ochrana izolací živých částí
-spočívá v zabezpečení živých částí takovou izolací, která znemožní nebezpečný dotyk těchto částí
-živé části jsou úplně pokryty (obaleny) izolací, kterou lze odstranit pouze jejím zničením, použitím nástroje
-izolace musí odolávat:
-účinkům provozních napětí
-vnějším vlivům, kterým může být vystavena
-(mechanickým, tepelným, chemickým,…)
Základní izolace:
- pouze pracovní, funkční
-z hlediska bezpečnosti se nepovažuje v ČR za dostatečnou
-vytváří pouze předpoklady pro spolehlivou funkci zařízení a ochranu před dotykem
-el.zařízení je klasifikováno jako zařízení bez ochrany, třída ochrany"0", v ČR zakázaná
-nátěr, barva, lak, smalt, vrstva oxidu, bavlněné opředení, základní izolace z PVC, gumy, apod.
-teprve v kombinaci dalších přídavných opatření ochrany lze v ČR použít
Æzákladní izolace v kombinaci s použitím ochranného vodiče připojeného na ochranný vodič sítě
Æzařízení tř.ochr."I"
Æzákladní izolace v kombinaci s použitím malého bezpečného napětí SELV, PELV
Æzařízení tř.ochr."III"
-ochranu před dotykem pouze použitím izolace lze řešit izolací základní a současně izolací další:
Přídavná izolace:
-nezávislá izolace přidaná k izolaci základní
-zajišťuje tak již ochranu proti dotyku při poruše pracovní izolace (trubky, lišty…)
Zvýšená izolace:
-dvojitá -izolace základní doplněná izolací přídavnou
-zesílená -zlepšená jedna vrstva izolace, která má vlastnosti izolace dvojité
Ætato zařízení se pak považují jako zařízení tř.ochr."II"
-norma vyžaduje požadavek: při zničení izolace základní musí zajistit funkci ochrany
izolace přídavná
-zařízení tedy musí být konstrukčně provedeno tak, aby nemohlo dojít ke zničení obou izolací současně
Izolace mezi obvody:
-musí být navržena vždy pro nejvyšší ze jmenovitých napětí
Doplňková izolace:
-nepatří mezi izolace základní, pouze je doplňuje
-jde o izolaci pomocí okolí
-(izolační stanoviště obsluhy, izolační podlaha, gumový koberec)
-použitím ochranných izolačních pomůcek či nářadí
-(dielektrické rukavice, galoše, vypínací tyče, izolované kleště)
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
1
2
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
2. Ochrana kryty nebo přepážkami
-spočívá v zabezpečení živých částí kryty, pouzdry či přepážkami, která jsou součástí el.zařízení
-(znemožní nebezpečný přímý dotyk živých částí: vypínače, zásuvky, vidlice)
-k odstranění ochrany je nutno použít nástroje nebo musí dojít k samočinnému odpojení živých částí
-musí zajistit krytí alespoň IP 2X (IP XXB)
-s výjimkou žárovkových objímek, otvorů zásuvek, pojistek Nedostatečné krytí
-na vodorovných horních plochách alespoň IP 4x (IP XXD) živé části:
-má zabránit zapadnutí předmětů otvory dovnitř zařízení
-(přívěšek spuštěný do vnějšího otvoru)
-zařízení lze opatřit krytem nebo přepážkou i teprve až při montáži
-jde o výrobky určené k zabudování
-dokumentace popisuje způsob zabudování, čímž se docílí předepsané ochrany
-vhodným uspořádáním (vzdálenost uvnitř krytu, vnitřní přepážka) lze docílit, že skutečná ochrana před
dotykem nebezpečných částí je vyšší, než udává první číslice. V takovém případě se za označení udává ještě
přídavné písmeno (např. IP 10B).
Krytí el.zařízení (el.předmětů) (ČSN EN 605 29, dříve ČSN 33 0330) ČSN 33 200-1-41, 33 1310
-je každé opatření na ochranu osob před nebezpečným dotykem živých nebo pohybujících se částí
-je každé opatření na ochranu el.zařízení před poškozením
-(mohlo by nastat vniknutím cizích těles nebo vody do el.zařízení)
-je konstrukční součástí el.zařízení (víko svorkovnice motoru, kryt zářivky, plechový rozvaděč…)
-se mezinárodně označuje písmeny IP, stupeň krytí pak dvojčíslím za písmeny IP, tzn. IP XX
-první číslice označuje:
-stupeň ochrany osob před dotykem živých částí uvnitř zařízení a současně
-stupeň ochrany před vniknutím pevných cizích předmětů
-stupňů je sedm (0 až 6)
-druhá číslice vyjadřuje:
-stupeň ochrany proti vniknutí vody
-stupňů je devět (0 až 8)
-nejhorší krytí má tak označení IP 00
-nejlepší krytí má tak označení IP 68
-stačí-li uvést krytí pouze s jednou číslicí, nahradí se druhá číslice písmenem X, např. IP 2X, IP X5
-je-li to nutné uvedou se za číslicemi ještě doplňující písmena
3. Ochrana zábranou
-brání nahodilému dotyku živých částí vložením překážky, která znepřístupňuje nebezpečnou část
-nebrání úmyslnému dotyku obejitím překážky nebo vyvinutému záměrnému úsilí
-nejsou součástí el.zařízení, mohou být úmyslně odstraněny i bez použití nástroje
-musí být mechanicky pevné, odolávající vnějším vlivům daného prostoru
-musí být upevněny tak, aby nemohli být odstraněny z nepozornosti
-(doporučeno z izolantu, doplněné výstražnou tabulkou)
-(mříže, oplocení, zábradlí, provaz, lano, páska)
Ochranu lze provést:
-v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace:
-zábrana musí být pevná, dostatečně vysoká a vzdálená, odstranitelná s použitím nástroje (mříže, oplocení….)
-vzdálenost od živých částí ve směru vodorovném 1,25m, nahoru 2,5m, dolů 0,75m
-v prostorách přístupných osobám s elektrotechnickou kvalifikací (rozvodny, zkušebny, výzkumná pracoviště)
-zábrany mohou být mnohem lehčí i odnímatelné (tyče, zábradlí, provaz, lano)
-vzdálenost od živých částí se řídí velikostí napětí a druhem prostoru (vnější, vnitřní) ČSN 33 3210, 33 3220)
2
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí 3
4. Ochrana polohou (bezpečnou vzdáleností)
-tvoří v podstatě jen volný, bez pomůcek přístupný prostor
-umístění živých částí je ve vzdálenosti,
která při normálním používání zabrání nahodilému dotyku
-(vzdušná vedení, NN, VN, …, trolejová vedení, atd.)
-stanovení vzdáleností vychází:
-z velikosti napětí živé části
-z prostorů (vnitřní, vnější)
-z odborné způsobilosti vstupujících osob
-dvě části jsou současně přístupné dotyku, jsou-li vzdáleny od sebe
méně jak 2,5m
zařízení
(umístění)
Vzdálenost od zařízení (zábrany)
(nepřístupné laikům a seznámeným)
vodorovně nahoru pod stanovištěm
Venkovní NN 1,50m
2,7m 0,75m
Vnitřní NN
1,25m
2,5m 0,75m
Venkovní VN 1,5m
2,7m
Vnitřní VN
1,5m
2,5m 0,9m
Pro VVN, ZVN platí ČSN 33 3220
Vzdálenost od zařízení (zábrany)
(obecně přístupné)
vodorovně nahoru pod stanovištěm
3,00m
5,00m 0,75m
1,25m
2,50m 0,75m
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
3
4
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
Ochrana doplňková
Doplňková ochrana doplňkovou izolací
-lze ji použít pouze na doplnění základní ochrany na zvýšenou
-spočívá v použití ochranných izolačních pomůcek či nářadí
-(dielektrické rukavice, galoše, zástěry, přilby, vypínací tyče, izolované nářadí, kleště…)
-nebo ve vybavení el.zařízení izolačním stanovištěm, podlahou, kobercem…
-izolace stanoviště je v rozsahu, aby z míst mimo stanoviště nebyl možný dotyk živých částí nebo nebezpečné
přiblížení k nim
-použít se může pouze v prostorách, do nichž mají přístup jen pracovníci s eltech. kvalifikací znalý a vyšší
Doplňková ochrana proudovým chráničem (FI ochranou)
-účelem je zlepšit jiná opatření na ochranu před nebezpečným dotykem
-jde pouze o ochranu záložní, dodatečnou
-cílem ochrany je zabránit úrazu až v případě selhání ostatních ochranných opatření
-(nebo v případě neopatrnosti uživatele)
-používá se FI s citlivostí (rozdílovým, reziduálním, vybavovacím proudem) maximálně 30mA
-FI vypne okamžitě při přímém dotyku, jehož důsledkem je svod na zem nebo ochranný vodič
-FI chránič nemůže být jedinou ochranou el.rozvodu
4
Rutar Jaromír, Ochrana před nebezpečným dotykem 2 - Živých částí
Download

1 - Rutar