KONOPÍ SMĚŘUJE K ČESKÝM PACIENTŮM
HISTORIE NIZOZEMSKÉ TOLERANCE
Dosluhující prezident Václav Klaus požehnal v půlce února
svým podpisem novele zákona o léčivech. Nová podoba
zákona umožní českým pacientům využívat léčebné [...]
To, že marihuana není v ničem nebezpečnější než všudypřítomný
alkohol, už není ničím neznámým. S rychlým rozvojem internetu
mají lidé na celém světě možnost dostat se ke studiím, které [...]
Čtěte více na straně 6
Čtěte více na straně 13
#34
2012
nezávislý nestranný legální
Va
aro
ování: Časopis určen pouze
os
so
obám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
KONOPÍ A ZDRAVÍ
RECEPT
NĚKDE JINDE
GROWING
KULTURA
LUMÍR HANUŠ
Podruhé se na stránky Konoptika dostává příběh osobnosti, která zasvětila svůj život konopí. V
tomto díle představujeme další z domácích osobností, jejíž práce dosahuje světových měřítek, ba
dokonce je překonává. Na počátku 80. let odstartoval v Olomouci svoji vědeckou kariéru Lumír
Ondřej Hanuš. V současnosti je členem International Cannabinoid Research Society a jeho práce
byly již více než 6400krát citovány ve světových vědeckých publikacích.
N
a konci minulého roku
byly
v
Lékařském
domě v Praze předány ceny
v oboru adiktologie, které
jsou každoročně udělovány
osobnostem a organizacím,
jež se významně podílely na
rozvoji tohoto oboru. Cenu
adiktologie 2012 za významný přínos oboru převzal
světový odborník na poli výzkumu konopí pro léčebné
účely doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., který působí na Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě. „Jeho úctyhodné úspěchy ve světové vědě
jsou tou nejlepší reklamou
pro Českou republiku i náš
obor. Považuji si za čest předávat cenu letos právě jemu.
Docent Hanuš reprezentuje
tu více biologickou, exaktní
část našeho oboru a je dobrým příkladem pro reflexi
jeho celkové šíře a záběru,“
uvedl k volbě přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a
VFN Michal Miovský. Pro Lumíra Hanuše je Cena adiktologie dalším vyznamenáním
v řadě. Svědčí to nejen o výsledcích jeho práce, ale také o
zapálení, které bádání věnoval a nadále věnuje. Konopí,
jemuž zasvětil svůj výzkum,
jej stále fascinuje a významně
se podílí i na českém procesu,
který vyvrcholil legalizací konopí pro léčebné účely. Činí
tak nejen z podstaty vědění.
Byť více než dvacet let pobývá v zahraničí, bedlivě sleduje dění ve své domovině.
Strýcův vliv a láska
jménem chemie
Lumír Hanuš se
listopadu 1947 v
S rodiči vyrůstal
ského ulici. Coby
narodil 20.
Olomouci.
v Komenškolák snil
Hanuš o tom, že se stane
námořníkem. Více než dálky však Hanušovi učarovala
chemie. Zásluhu na tom měl
jeho strýc. „Maminčin bratr
měl rád chemii, a ještě než
jsme ji měli ve škole, vysvětloval mi, jak v molekule kolem jádra obíhají elektrony, a
učil mě i další taje oboru – velice mě to zaujalo,“ vzpomíná
Hanuš. Cesta za potřebným
vzděláním však nebyla jednoduchá. V roce 1963 se pro
velký zájem uchazečů nedostal na střední školu. Tak
zněl oficiální důvod, pravda
však byla jiná. „Byly v tom
náboženské důvody, rodiče
byli věřící. Tak se maminka
obrátila na ministerstvo, aby
vše přezkoumali, a nakonec
mě přijali. Dostal jsem se do
třídy, která měla chemii jako
maturitní předmět, navíc vyučující mě nadchli pro obor, a
tak jsem v něm pokračoval i
na vysoké škole,“ přibližuje
stále silnější pouto. Nebylo tak náhodou, že v letech
1966–1972 studoval analytickou chemii se zaměřením na
organickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Zásadní byl pro Hanuše poslední ročník studia, kdy se
seznámil s profesorem Zdeňkem Krejčím, jenž vyučoval na Lékařské fakultě UP.
Krejčí tehdy hledal studenta
na tříměsíční spolupráci a
čtvrtinový úvazek. „Protože nikdo z premiantů neměl
zájem, a já na vysoké škole k
premiantům nepatřil, přihlásil jsem se,“ popisuje Hanuš
jedno ze svých nejdůležitějších rozhodnutí. Ze čtvrtinového úvazku se postupně stal
poloviční, načež po skončení
studií získal Hanuš trvalé
>>> Pokračování na straně 3
2
EDITORIAL
34#
Tiráž
VYDAVATEL:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
ŠÉFREDAKTOR:
Petr Kozák
REDAKTOŘI:
Zimní klídek?
Ačkoliv by se snad mohlo zdát, že zimní měsíce jsou odpočinkovým obdobím roku, v konopné oblasti tomu tak rozhodně není.
Před pár dny podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o léčivech a mnozí pacienti, trpící například Parkinsonovou chorobou,
roztroušenou sklerózou nebo rakovinou, již netrpělivě vyhlížejí první konopí na pultech českých lékáren. Stručný souhrn průběhu
tohoto procesu najdete nejen v tomto výtisku, ale v rozšířené verzi také na našem webu.
Velký prostor jsme věnovali také živoucí legendě konopného výzkumu, světoznámému docentu Lumíru Hanušovi, v našem
nepravidelném seriálu „Osobnost srostlá s konopím“. Nejen proto, že jsme si jeho velikost a profesní úspěchy dlouho nepřipomněli,
ale také proto, že Lumír Hanuš byl za svou dlouholetou práci odměněn Cenou adiktologie za rok 2012. Připomeňte si osobnost pana
docenta, vědce světového kalibru, v našem shrnujícím článku.
Děti a konopná léčba, to je téma, které se i u nás stane brzy velmi aktuálním. Jaké názory na tuto problematiku panují v zahraničí,
najdete v dalším našem článku. Jak jste již možná pochytili z mainstreamových médií, Česko je ohrožováno drogovými gangy. I
přesto, že zásahy proti velkopěstitelům marihuany a výrobcům pervitinu lze objektivně schvalovat, policejní buzerace drobných
pěstitelů i díky občanským udáním nekončí. Nizozemské coffee shopy zná minimálně z vyprávění každý z vás. Ale opravdu víte, jak
tyto coffee shopy vznikly a jaká je jejich historie? Poučte se u nás.
Ani tentokrát nechybí growerské články. S příchodem jarní sezony je vhodné začít přemýšlet o volbě správných semen. Pokusíme
se vám poradit. A jako vždy, na straně 10 najdete recepty na lahodné konopné pokrmy. Tentokrát naše Kuchařka připravila
vegetariánské menu, které ale rozhodně neurazí ani žádného masožrouta!
Dožijte zimu, těšte se na jaro!
PS: Příští číslo bude věnováno z více než poloviny growingu…
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně snaží
otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které mohou
pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně
pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín
je určen osobám starším osmnácti let.
7
10
14
16
19
23
Dr. Spore, Hanuman, Konopák, Kuchařka, Marc Visser, Morbiferor,
Pokai-mu, Smiří, Spanish Key
PŘEKLADY:
Radomila, Slávek
KOREKTURY:
Ncknm
GRAFIKA, ILUSTRACE
Georgw, Morbiferor
FOTOGRAFIE:
archiv, Semi, Georgw
TITULNÍ SNÍMEK:
Lumír Hanuš, Archiv Lumíra Hanuše
REKLAMA:
[email protected]
DISTRIBUCE:
VW bus.
PRINTED BY:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze po
dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
#34
3
OSOBNOST
>>> Pokračování ze strany 1
místo. Lepšího startu se mu
dostat nemohlo. Profesor
Krejčí byl žákem Jana Kabelíka a společně s dalším profesorem Františkem Šantavým
objevili kyselinu kannabidiolovou. Izolovali ji a extrakt z
konopí se začal užívat ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Výborný účinek měl extrakt
nejen na herpes simplex, ale i
na herpes zoster nebo dekubity. Tyto výsledky předurčily Hanušův zájem, kterému
konopí postupně dominovalo. „Zajímavé bylo už z toho
důvodu, že je to přadná rostlina. Staří Čechové ho používali ale i jako pokrm: konopná kaše bývala běžná, velice
zdravá a výživná strava,“ pojmenovává další důvody svého zájmu o konopí. V letech
1976–1978 absolvoval postgraduální studium moderní
instrumentální chemie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně,
kde obhájil práci nazvanou
„Plynová chromatografie přírodních látek z marihuany“.
V letech 1978 a 1979 se věnoval výzkumu ve Výzkumném
ústavu farmaceutickém na
Mississippské univerzitě. V
letech 1971–1990 působil na
katedře hygieny a epidemiologie Lékařské fakulty UP. Se
svojí ustavičnou prací seznamoval zahraniční odborníky,
se kterými si průběžně dopisoval. S profesorem Raphaelem Mechoulamem z Jeruzalémské univerzity byl takto v
kontaktu dlouhých šestnáct
let. Postupného uznání se
mu dostávalo také u domácí
akademické obce. V roce 1984
obhájil Hanuš kandidátskou
disertační práci nazvanou
„Příspěvek k analytické chemii cannabinoidních látek z
marihuany“.
Pozvánka do
Jeruzaléma a objev
anandamidu
Přelomový byl pro Hanuše rok 1990, kdy jej profesor
Mechoulam pozval do Izraele. Původně plánovaný roční
pobyt se protáhl až do současných dnů. Od roku 1990
působí Hanuš na Ústavu
přírodních látek Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě. Společně s českým vědcem byl
na počátku devadesátých let
pozván také americký molekulární farmakolog William
Devanea, jenž v mozku objevil kanabinoidní receptory.
V návaznosti na tento objev
se Hanuš pokusil izolovat
z mozku látku, která se na
tyto receptory váže. „Každý měl v tomto výzkumu
své místo. Já jako analytický
chemik jsem měl na starost
izolaci – byla to náročná práce, protože látka se v mozku
vyskytuje jen v pikomolových koncentracích, ale nakonec jsme v březnu roku 1992
uspěli a získali anandamid.
Měli jsme z toho velkou radost a naše výsledky publikovali v časopisu Science,“
vzpomíná na přelomový okamžik Hanuš. Publikace nazvaná „Isolation and structure of brain constituent that
binds cannabinoid receptor“
patří mezi Hanušovy nejvýznamnější počiny vůbec. Objev anandamidu (kanabinoid)
byl zásadní pro další vývoj v
oblasti endokanabinoidních
neurotransmiterů a umožnil
vědcům pochopit mechanismus léčebných účinků konopí. Jakmile se vědci dopátrali
receptoru a endogenního ligandu, mohli snáze pochopit
účinek kanabinoidů.
Výše popsaný objev učinil z Hanuše respektovanou
osobnost. V roce 1994 se stal
docentem organické chemie
na Univerzitě Palackého. Jeho
habilitační práce nesla název
„Anandamidy – endogenní
ligandy pro cannabinoidní
receptory v mozku“. O rok
později se stal doktorem věd
na Univerzitě Karlově. Uznání se mu dostalo také v zahraničí. Dlouhodobě pobýval
jako hostující výzkumník v
Bethesdě v americkém Marylandu.
Díky jeho objevům se konopí ukázalo jako léčebná alternativa s minimem nežádoucích účinků. „Téměř každý
lék má kontraindikace a vedlejší účinky. Konopím se ale
nemůžete předávkovat nebo
otrávit. Pouze u některých
lidí s latentní duševní chorobou je riziko, že konopí může
tuto chorobu vyprovokovat.
To je ale zcela zanedbatelný
zlomek procenta,“ poznamenává na jeho adresu. Léčebné
využití konopí zmiňuje Hanuš předně s paliativní léčbou u řady chorob, kde už nic
jiného neúčinkuje. Sám vědec
však uznává, že konopím se
nevyléčí každý. „Někomu
pomůže, dalšímu se zdravotní stav zlepší jen mírně a jinému se zdravotní stav nezlepší
vůbec, nebo dokonce konopí
nesnáší,“ říká.
Hanuš se nikdy netajil tím,
že pro legalizaci konopí
pro lékařské účely by rozhodně zvedl ruku. Průtahy
s tím spojené vnímal předně
jako nemožnost patentovat
konopí. „Je to lék známý tisíce let. Je možné si ho i vypěstovat a použít. Na tom
mohou firmy hodně ztratit.
Znám jednoho nemocného s
roztroušenou sklerózou, kterého stála roční léčba přes 18
000 eur. Když mu tatínek poradil, aby zkusil konopí, které
mu pomohlo, tak někdo o ty
"Lumír Hanuš a Raphael Mechoulam - elitní konopní vědci / Archiv L.Hanuše
Lumír O.Hanuš a William A. Devane, objevitelé anandamidu / Archiv L. Hanuše
peníze přišel. Čili je to možná nežádoucí. Představte si,
kdyby byli všichni pacienti
zdraví. To by byla katastrofa
pro lékárny, nemocnice, kliniky,“ je si vědom český odborník.
Inspirujme se
v Izraeli, kde pomáhá
levné konopí
V legalizaci konopí pro léčebné účely spatřuje nejen
pomoc potřebným, kteří by
si kupovali kvalitní konopí
vhodné k léčbě své nemoci,
ale také zbraň proti černému trhu. Inspiraci nachází
v Izraeli. „Cílem by mělo být
Anandamid (arachidonoylethanolamid - C22H37NO2)
legalizovat v České republice léčebné konopí a vytvořit
pěstírny, kde by se pěstovaly
různé druhy konopí vhodné
pro různé nemoci. Snahou by
mělo být, aby pacient dostal
toto léčebné konopí co nejlevněji, o což pochopitelně nemají zájem farmaceutické firmy. V Izraeli je to přesně takto
– stát ani farmaceutické firmy
na léčivém konopí nevydělávají. Pacient platí měsíčně za
toto konopí minimum, které
pokrývá náklady pěstitelů,“
dává za vzor Hanuš.
Vědec v Česku v předchozích letech několikrát přednášel o léčebných účincích
konopí, a to i na půdě parlamentu. V roce 2005 mu Česká
chemická společnost udělila
Hanušovu medaili (pojmenovanou dle jeho vzdáleného
příbuzného, chemika prof.
Josefa Hanuše) za záslužnou
práci v oblasti chemie. V roce
2010 mu izraelská vláda předala ocenění Outstanding
Immigrant Scientist za jeho
příspěvek státu Izrael.
Plošnou legalizaci konopí
jako takového ale Lumír Hanuš nevítá. „Když jsem s ním
začal pracovat, bylo to velice
atraktivní. Nikdy jsem ale
neměl potřebu ho vyzkoušet,
protože jsem docela vyrovnaný člověk a jsem v životě
spokojený. Myslím si také, že
když s konopím někdo pracuje, tak je v mnohem těžší
pozici než někdo neznámý.
Přítomnost látky v lidském
těle lze zjistit i po měsíci.
Kdyby se mi něco takového
náhodou stalo, tak bych byl
popotahován ve sdělovacích
prostředcích, mohl bych ztratit zaměstnání. Potřebu zkusit konopí jsem nikdy neměl,
protože si euforické látky vyrábím pohybem na čerstvém
vzduchu,“ poznamenává vitální muž. Připouští však, že
kdybychom zakázali tabák a
povolili konopí, bylo by lidstvo zdravější.
Kromě výzkumu konopí
se Hanuš zabýval etiologií
cholelitiázy,
výzkumem
kokových
listů, souvislostí
encefalopatie a olea m i d u
nebo
i
změnami
hladin endokanabinoidů
u
hibernujících
syslů. V
Izraeli se
také věnuje studiu
kadidla
a myrhy
–
látek,
o
nichž
Bible uvádí, že byly při narození přineseny Ježíškovi.
U kadidla, které se využívá
k vykuřování v kostelech a
chrámech, zjistil psychoaktivní efekt, myrha má zase
léčivé, protizánětlivé účinky.
V současnosti spolupracuje s
archeology a hledá biblickou
rostlinu afarsemon.
Pokud se mu dostane volného času, chodí Hanuš v poušti či slaňuje vodopády. V těchto místech nachází skrytou
krásu. Badatelská duše se
v Lumíru Hanušovi nezapře!
Konopák
4
KONOPÍ A ZDRAVÍ
Elektronický předpis
jako zbraň proti drogám.
Lékárníci si myslí
něco jiného.
O
d letošního roku bude pro vybrané nemocné dostupná marihuana v lékárnách. Budou si ji moci vybrat na
elektronický recept, aby byli identifikovatelní, a předepsat
ji budou smět jen určení lékaři. Zatímco u marihuany je dle
lékárníků využití elektronického receptu na místě, jejich
plánované plošné zavedení jitří vášně. Důvodem k rozšíření
elektronických předpisů do každé ordinace má být potlačení
hrozící pervitinové epidemie.
Ještě letos bude marihuana
dostupná v lékárnách. Senát
schválil zákon, podle kterého bude marihuana legálně
sloužit ke zmírnění určitých
onemocnění. K dostání bude
v lékárnách na elektronický
předpis a pacienti si ji prozatím budou muset kupovat.
K mání by konopí mělo být
v tabletkách, sušené nebo v
krémech. Samotný prodej
bude podléhat přísným pravidlům. Stát se bude snažit
o to, aby se marihuana nedostala mezi sortu lidí, kteří
rostlinu nepotřebují. Stát si
od novely slibuje, že dostane
prodej marihuany pro léčebné účely pod kontrolu a že
zároveň umožní pacientům
snazší přístup k ní. Klíčem
k tomu má být již zmíněný
elektronický předpis, který podle náměstka ministra
zdravotnictví Martina Plíška
umožní snadno zjistit, jaký
lékař a kterému pacientovi
konopí předepsal.
Zatímco doposud byl elektronický předpis vnímán
spíše jako zálohové opatření
v době, kdy dojdou nápady,
od roku 2015 by měli lékaři
předepisovat recepty elektronicky, papírově pouze ve
výjimečných případech. Počítá s tím totiž novela zákona
o léčivech, která je dílem skupiny poslanců Borise Šťastného (ODS), Jiřího Skalického
(TOP 09) a Jiřího Rusnoka (LIDEM). Podle jejich návrhu by
měli všichni lékaři používat
povinně elektronický recept.
Ten by měl být do budoucna
dostupný i formou SMS či e-mailem. Prvotní myšlenka
vzešla od ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP
09). Podle ministra byla hlavním důvodem pro zpracování nové normy transpozice
dvou směrnic Evropského
parlamentu a Rady. „Jednak
je to farmakovigilanční směrnice, která má zlepšit dohled
nad dopady léku a jeho používání. Druhá se týká zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního
dodavatelského řetězce,“ vysvětlil poslancům.
Další změny v zákoně jsou
již šité na míru potřebám a
zároveň i problémům České
republiky. Podle Leoše Hegera se úpravy týkají záležitostí
okolo aplikační a rozhodovací praxe, změn v registraci
léčiv a omezování léčivých
přípravků vydávaných na
lékařský předpis s omezením
– především pak léků obsahujících pseudoefedrin, který
bývá zneužíván pro výrobu
pervitinu. V tomto případě
ministr Heger jistě ví, co dělá.
Pervitin totiž kosí čím dál
více uživatelů. Zvyšující se
spotřeba se odráží v rozrůstající se varné mafii. Vedle ministerstva zdravotnictví jsou
v pohotovosti i policisté. Pervitin se vymyká kontrole a je
třeba jednat. Jedním z kroků
mají být i elektronické předpisy.
Výhrady lékařů,
lékárníků i zástupců
pacientů
Nadšení nad jejich plošným
zavedením však nesdílejí lékaři a lékárníci. Soukromým
lékařům vadí především fakt,
že s nimi tento návrh nikdo z
příslušných poslanců neprojednal a že nejsou dostupné
potřebné analýzy dopadů.
Prezident České lékárnické
komory Lubomír Chudoba
je toho názoru, že úspory v
řádech miliard korun, které
by do systému mělo přinést
zavedení elektronických receptů, jsou naivní představou předkladatelů návrhu.
„Pokud by pouze měly být
zavedeny elektronické recepty, které slouží jen k náhradě
těch papírových, je to zcela
zbytečné, protože představa
pana poslance Šťastného, že
ušetříme miliardy, je naivní.
To mohlo platit před patnácti lety, ale v současné době
v žádném případě. Toto řešení také vůbec neposkytuje
ochranu před padělky léků,
neboť to má řešit evropská
směrnice,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Lubomír
Chudoba. Podle něj na takto
významnou změnu není systém připraven a to, co již bylo
v rámci příprav učiněno, nefunguje, jak by mělo. „Databáze sice existuje, ale je dosti
chaotická a nevyužitelná, což
jsme kritizovali již před lety.
Chceme se vyhnout starým
chybám, kdy stát v rámci
centrálních úložišť Státního
ústavu pro kontrolu léčiv
vyhodil stamiliony korun.
KONOPÍ JE V KURZU.
VE VOLARECH OTEVŘOU PRVNÍ KONOPNÉ LÁZNĚ
V
olarská radnice představila ambiciózní plán. V bývalém hotelu Bobík, který v loňském roce koupila, chce vybudovat vůbec
první konopné lázně v zemi. Zatímco většina lázní nabízí konopný
léčebný program jako doplněk, ve Volarech vzniknou ryze konopné
lázně. Netradiční nabídka může přilákat hosty a pomůže vytvořit
další pracovní místa, která ve městě chybí.
Krok do neznáma, či
geniální nápad?
Ve Volarech, městu v jižních
Čechách se čtyřmi tisíci obyvatel, mají do léta vzniknout
vůbec první české konopné
lázně. Radnice je tu chce vybudovat v hotelu Bobík, který v dražbě získala do svého
majetku. Jaký je termín realizace tohoto nápadu? Lázně
by měly být otevřeny před
zahájením Slavností dřeva.
Ty se ve Volarech konají vždy
v polovině srpna. Jak myšlenka vznikla? Vedení města
hledalo nápad, který by byl
ojedinělý a lákal do města
návštěvníky. Skloňovalo se
například relaxační centrum
s infrasaunami a solnou jeskyní a další návrhy. Upoutala
však jiná myšlenka. Konopné
lázně totiž nabídnou ojedinělé služby, jakými budou
konopné koupele, zábaly a
léčivé produkty z konopí.
Z části hotelu vznikne dále
minipivovar a z bývalého
bufetu pak galerie, která ve
městě chybí. Podle starostky
Martiny Pospíšilové se jedná
v rámci České republiky o
ojedinělý projekt. „Původně
zamýšlené aktivity ponecháme v nabídce soukromým
podnikatelům. Chtěli jsme
hostům nabídnout něco, co
jinde nebude, a to konopné
lázně stoprocentně splňují,“
podotkla starostka s tím, že
lázně by navíc znamenaly i
další pracovní příležitosti.
Lázně by měly nabídnout
koupele, masáže a relaxační
a inhalační místnosti. Předně
by měly být určeny pro pacienty s kožními problémy.
Konopný olej se využívá jako
účinná pomoc na ekzematickou pleť, lupenku, svědivou
a problematickou pokožku.
Má také antirevmatické účinky. Tento olej zvyšuje obsah
ceramidů v pokožce, a tím
zvyšuje její přirozenou bariérovou funkci. Konopný zábal
dále tlumí projevy stárnutí,
hydratuje a zvyšuje elasticitu
kůže. Nápad má jistě potenciál, záleží však, jak s ním
ve Volarech naloží. Město v
uplynulém roce za investice
do hotelu utratilo zhruba 3,5
milionu korun. „Odhadovali
jsme, že zprovoznění hotelu
nás bude stát zhruba deset
milionů korun. Výběrová řízení na dodavatele prací a
vybavení nám mohou pomoci cenu snížit, ale jak konopné
lázně, tak malý pivovar mohou rozpočet zase zvednout,“
podotkla volarská starostka.
Než se v hotelu, který je ve
vlastnictví města Volary, uby-
tují první hosté, zbývá udělat
ještě hodně práce. To znamená vybavit jednotlivé pokoje,
vyzdobit chodby a celému
komplexu vdechnout duši.
„Pokud chceme mít hotel,
který bude výdělečný, musí
být i něčím zajímavý. Je jednoznačné, že bez konopných
lázní a minipivovaru se hotel
rozjet nedá. Jakmile by totiž
Obávám se, že tady pan poslanec Šťastný sedl na lep nějaké softwarové firmě a lékaři
i lékárníci teď budou nuceni
zbytečně investovat desetitisíce korun měsíčně do počítačů, ale především do softwaru, který je na tom nejdražší,“
vysvětlil obavy lékárníků Lubomír Chudoba.
Je to diktát politiků
Do názorové přestřelky se
přidal také Svaz pacientů
ČR. Ten má za to, že dosavadní právní úprava je naprosto dostačující, neboť prý
lékařům umožňuje na přání
pacienta vystavit jak papírovou, tak i elektronickou verzi
receptu. Svazu se nelíbí, že
by pacienti v oblasti předpisů
ztratili možnost volby. Vadí
jim také nedostatečná a vágní obhajoba normy ze strany
poslanců, kteří návrh předložili. „Všechny argumenty
zastánců eReceptu již byly v
průběhu posledních čtyř let,
kdy měl systém podle zákona o léčivech fungovat, různými oponenty opakovaně
vyvráceny, takže je zřejmé, že
v celé kauze jde o něco jiného,“ spekuluje prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár.
„Odmítáme diktát politiků
a podnikatelů proti zájmům
poskytovatelů zdravotní péče
i jejích příjemců.“
Povinné využívání elektronických receptů by mělo vést
nejen k potlačení bobtnající
pervitinové epidemie, ale
také k většímu komfortu lékařů, lékárníků i samotných
pacientů. „Aby však bylo do-
přijel návštěvník a neměl k
dispozici nic navíc, už by se k
nám nejspíš nikdy nevrátil,“
vysvětlila jeden z úkolů Pospíšilová.
Přidanou hodnotou by měl
být i fakt, že v lázních budou
pracovat proškolení pracovníci. Zatímco o budoucím
provozovateli ještě definitivně rozhodnuto není, jednoznačná shoda mezi zastupiteli Volar je, že by to nemělo být
město. „Musíme najít odpovídající právní formu a právníci nám poradí, zda to bude
´eseróčko´, nebo příspěvková
34#
saženo požadované efektivity systému, je třeba dodržet
několik zásad. Klíčovým faktorem je srozumitelnost celého procesu a také zdravotníky využívaný software. Ten
by měl být velice intuitivní a
jednoduchý na ovládání, protože spolehlivost a rychlost je
pro lékaře zcela zásadní. Samotný komunikační kanál by
měl být maximálně jednotný,
aby lékaři nebyli nuceni komunikovat s každou organizací pomocí jiného systému,
jako je tomu v současnosti,“
poznamenal výkonný ředitel
divize Ambulantní software
společnosti
CompuGroup
Medical Jan Hlaváček.
A co teď?
Ze slovní přetahované je
patrné, že nikdo nechce slevit ze svých zájmů. Lékaři a
lékárníci obhajují zavedené.
Poslanci jsou na jedné straně
přirovnáváni ke včelám, jež
sedly na sladký lep softwarové lobby. Jejich počínání
však nelze upřít snahu řešit
některé palčivé skutečnosti.
Současné problémy mohu
být pouze nálepkou cílené
snahy poslanců. Vzpomeňme ale některé případy, kdy
lékárníci zásobovali drogové
skupiny léky, ze kterých se
vyráběla utahující se smyčka
uživatelů drog. Tito uživatele
jsou přitom bráni jako problémoví.
Konopák
organizace. Hodně podstatné
bude, jak bude hotel výdělečný, protože město nemůže
dotovat společnost s ručením
omezeným, ale příspěvkovou
organizaci ano,“ upozornila
starostka. Byť ve Volarech budou mít ryzí konopné lázně,
řada tuzemských lázní nabízí
konopný léčebný program
jako doplněk. Jde například o
Lázně Bludov, Lázně Mšené,
Lázně Poděbrady či Lázně
Skalka.
Konopák
6
KONOPÍ A ZDRAVÍ
Ilustrační foto / GeorgW
KONOPÍ SMĚŘUJE K
ČESKÝM PACIENTŮM
D
osluhující prezident Václav Klaus požehnal v půlce února svým podpisem novele zákona o léčivech. Nová podoba zákona umožní českým pacientům využívat léčebné
účinky konopí na základě doporučení odborného lékaře. Co tomu předcházelo?
Přípravy
Hrubý návrh novelizace zákona o léčivech, s důrazem
na legální využití a výzkum
léčivého konopí, byl před
parlamentními procesy připravován Pracovní skupinou
za zpřístupnění konopí pro
léčbu a výzkum v České republice. Vedoucím této odborné skupiny byl děkan 1.
lékařské fakulty Univerzity
Karlovy Tomáš Zima. Ten
charakterizoval její činnost a
přínos následujícími slovy:
„Pracovní skupina v prvé
řadě shromáždila stanoviska jednotlivých odborných
lékařských společností České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Odborné společnosti definovaly
chorobné stavy a diagnózy,
kde je možné tuto léčebnou
alternativu využívat. Jedná
se zejména o chronické a neztišitelné bolesti u řady cho-
robných stavů, nevolnosti a
zvracení jako průvodní znak
některých velmi těžkých
nemocí a jejich léčby, třes a
poruchy svalového napětí,
projevy některých kožních
onemocnění a další.“
Se skupinou odborníků také
úzce spolupracoval národní
protidrogový
koordinátor
Jindřich Vobořil, který poukázal na kompletnost návrhu
a zároveň také zodpovědnost
zákonodárců:
„(Odborná
skupina) současně vypracovala důvodovou zprávu, ve
které vysvětluje, proč jsou
tyto změny potřebné a jaká
je logika předkládaného návrhu. Přijetí legislativního
návrhu bude již rozhodnutím
a zodpovědností poslanců a
senátorů.“
Již od počátku tak bylo takřka jisté, že pacienti nemohou
počítat se samopěstitelstvím.
Využití léčebného konopí
mělo být umožněno pouze za
asistence státu. Kvůli obavám
z časové náročnosti se také
odhadovalo, že zpočátku
bude konopí nakupováno ze
zahraničí a až po nějaké době
bude možno pěstovat léčebné konopí také na území ČR.
Oba předpoklady se potvrdily, což znamená, že v nejbližší
době bude konopí dováženo z
Holandska či Izraele. Optimistické odhady politiků hovoří
o tom, že rozdělování licencí
nutných k pěstování konopí
v ČR proběhne již na počátku
roku 2014. Zlí jazykové však
hovoří o tom, že licence jsou
dávno rozebrány…
Novela na půdě
parlamentu
Pracovní skupina za zpřístupnění konopí pro léčbu a
výzkum předala svůj návrh
včetně důvodové zprávy
předsedovi vlády Petru Nečasovi a předsedkyni posla-
necké sněmovny Miroslavě
Němcové v prosinci 2011. Prvotní odhady hovořily o tom,
že již v létě 2012 by mohla být
novela zákona platná. Leč bohužel se tak nestalo a zákon
byl sněmovnou odsouhlasen
ve třetím čtení až v prosinci
2012. Není třeba, abychom
byli na poslance zase tak přísní, v kontextu legislativního
procesu není rok na přípravu
zákona až tak dlouhá doba.
V průběhu roku 2012 došlo
v této souvislosti k několika
pozoruhodným událostem.
V červnu upoutal českou
veřejnost příjezd Gila Luxenbourga. Jeden z prvních izraelských pacientů si přivezl v
kufru 50 gramů léčivého konopí a do češtiny přeložený
recept na jeho užívání. Osobě
pana Luxenbourga jsme se
věnovali na našich stránkách
poměrně obšírně, o jeho roli
však doteď nemáme jasno.
Konopné vody rozčeřil také
aktivista Stanislav Penc, který
na schůzku zdravotnického
výboru přinesl přítomným
politikům ukázat, jak vypadá
poctivě vypěstovaná „venkovka“. Ačkoliv byl z akce
vyveden policií, nebyl za svůj
čin nijak potrestán. Zveřejněné záběry z téměř utajeného
jednání pak byly důkazem,
že většina těch, kteří o věci
rozhodují, nepřekypuje vědomostmi o konopí. Člověk
by čekal trochu víc odbornosti a fundovanosti.
Ve sněmovně a ve vládě byl
sice zákon podroben širší diskusi, avšak k zásadní změně
základního návrhu nedošlo.
První návrh sice byl vládou
poměrně kritizován, ale ani
ne tak kvůli samotné podstatě, jako spíše kvůli formálním
chybám. Ani vládní opozice
na návrhu neviděla zásadnější problém, a jak praví
starší politické klišé, „návrh
byl podporován napříč politickým spektrem” bez obvyklých politických bitev. Je
tedy nový zákon opravdu tak
parádní? Mezi nejagilnější
obhájce novely zákona o léčivech patřil například poslanec a bývalý pražský primátor Pavel Bém, který neváhal
na nepříliš výrazné výtky některých odpůrců připravovaného zákona ohledně transparentnosti celého procesu
odpovědět mj. takto: „Transparentnost, či netransparentnost? Já si v zásadě nedovedu
představit transparentnější
systém výběrového řízení na
instituci, která získá státní licenci, než otevřené, veřejné,
dvoukolové výběrové řízení.
Já se ptám – co je víc, proboha? Co je transparentnější?”
Nejen díky Pavlu Bémovi
byl finální návrh novely zákona o léčivech schválen v
prosinci 2012 celkem 126 poslanci a odeslán k posouzení
do senátu. I když se zdá, že
na půdě senátu zazněla v této
souvislosti mnohem zajímavější a kritičtější slova než ve
sněmovně, nic už nezabránilo postoupení zákona prezidentu republiky Václavu
Klausovi. Ten novelu zákona
podepsal v pátek 15. února a
českým pacientům nezbývá
než doufat, že se mnohé černé předpovědi kritiků nenaplní.
Odpor minimální
V minulých číslech Konoptika jsme dali prostor k vyjádření dvěma lidem, jejichž
zkušenosti s léčebným konopím jsou mnohem větší a
komplexnější než samotných
politiků. Těch politiků, kteří
o konopí mluví, rozhodují, hlasují, ale vlastně o něm
nic moc nevědí. Paní Martina a pan Zdeněk se obávají
aktuální podoby zákona o
léčivech. Nejen jim totiž při-
34#
jde, že novela zákona o léčivech nebude pro pacienty
přínosem. Mezi další kritiky
připravovaných změn patří
také známí konopní odborníci Bushka Bryndová a Dušan
Dvořák. Na veřejných diskusích nebo facebookových
účtech příznivců konopí je
možné vypozorovat, že podobných nespokojenců a lidí,
kteří se děsí konopné léčby
pod dohledem státu, a to zejména z finančních důvodů,
je čím dál více. Nutno přiznat, že ani sami politici nijak
nepřispívají ke konopnému
optimismu. Dosud nepadla
jasná výše částky, za kterou
bude možné koupit gram léčivého konopí. Na 99 % se ale
zdá, že tyto léky nebudou ani
propláceny pojišťovnou, a ve
finále se tak mohou stát pro
většinu potenciálních pacientů nedostupnými. Naproti
tomu jsme zaznamenali také
odlišný, optimistický pohled.
Jedna z našich čtenářek, Danka, uvedla v diskusi na našem webu: „Musíte brát i jiný
úhel pohledu. Pěstovat může
zdravý, ale vážně nemocný,
který má i těžké alergie, a
to i na léky, a má další těžké
nemoci, to nedokáže. Ten si
to nedovolí bez lékaře vzít.
Počítám dny, kdy budu chvíli
bez bolestí. Kdysi jsem mohla
polomorf. léky, dnes nesmím
nic, kvůli alergiím. Cena je
vysoká, ale věřím, že bude
později nižší.”„
S další kritikou vystoupil
nedávno také Luboš Olejár,
předseda Svazu pacientů. V
rozhovoru pro časopis Týden
mj. uvedl, že je nepřijatelné, aby dávka konopí stála 1
200 korun a více. Mezi hlasité kritiky zákona patří také
poslanec Boris Šťastný, který nesouhlasí se speciálním
statusem konopných léků a
prosazuje výrobky na způsob
Sativexu.
Drtivou většinu kritiků spojuje hlavně obava o cenu léku.
Indicie naznačují, že hlavně
zpočátku nepůjde o levnou
záležitost. Spoléhat v dnešní
době na spoluúčast pojišťoven nebo na státní dotaci je
nemožné.
Dovětek
Ačkoliv pochybnosti a obavy z nového zákona jsou více
než na místě, věřme, že se
jedná o pozitivní krok celého
českého legalizačního hnutí.
Pachuť a obavy ze státních
„dealerů” nelze zcela zapomenout. Pacienti ani rekreační uživatelé by však rozhodně neměli usínat v tuto
chvíli na vavřínech. Ještě nás
VŠECHNY čeká hodně práce,
SPOLEČNĚ vytrvejme!
Morbiferor
Prodej – Vídeň - Rakousko
Orientovaný na budoucnost, dlouhodobě znamenitý, plně vybavený a skvělý shop!
Na konopí specializovaný zahrádkářský obchod poskytující také vlastní produkci řízků!
Stálí zákazníci, efektivní rozloha cca 800m² , na PRODEJ.
Dobře finančně zajištění zájemci, nechť kontaktují adresu níže:
PO Box 39, 1195 Vídeň, Rakousko
#34
7
KONOPÍ A ZDRAVÍ
DETI A LIEČEBNÉ UŽÍVANIE MARIHUANY
marihuanou liečia. Tento fakt
viedol predstaviteľov Americkej pediatrickej akadémie
k verejnému vyhlásenie, v
ktorom sa stavajú proti užívaniu marihuany detskými
pacientmi. Autorka vyhlásenia Dr. Sharon Levy uviedla, že „marihuana nie je liek.
Jej riziká sú málo známe a
podobne aj jej potenciálny
prospech pre deti“. Ďalším
názorom je, že sa jedná o relatívne neškodnú drogu. Lekár
a onkológ Sallan (ktorý v 70.
rokoch vykonal prelomový
výskum a zistil, že THC zabraňuje vracaniu spojenému
s chemoterapiou) považuje
marihuanu za relatívne neškodnú drogu. Nemá nič
proti tomu, keď tínedžerovi
vyhovujú „vedľajšie účinky“
marihuany, ale neodporúčal
by jej užívanie u sedemročného dieťaťa.
A
merický štát Oregon povolil užívať marihuanu na liečebné účely viac ako 2 000 pacientom. Jedná sa hlavne o pacientov, ktorí
trpia bolesťami, záchvatmi, nevoľnosťou alebo majú rakovinu. Je
zaujímavé, že v Oregone neexistuje pre liečebné užívanie marihuany vekové obmedzenie. Je teda celkom pochopiteľné, že rodičia sa
rozhodnú liečiť svoje choré detí marihuanou. V Oregone sa tak marihuanou lieči viac ako 50 neplnoletých, ktorým k tomu postačuje
dovolenie rodičov.
Pred 14 rokmi schválili voliči v Oregone zákon, ktorý
nevyžaduje, aby detský lekár
monitoroval užívanie liečebnej marihuany u detí. Zákon
zveruje rozhodnutie o dávkovaní, frekvencii a spôsobe
užívania do právomoci rodičov. Štát neudáva ani štandardy na kvalitu, bezpečnosť
užívania a silu produkovanej
marihuany. Najmladšou pacientkou v Oregone je sedemročná Mykayla.
Mykayla a jej liečba
leukémie
Mykayline problémy začali
vyrážkami, kašľom a nočným
potením. Jej mama sa obávala, že jej dcéra má lymfatickú
boreliózu alebo zápal pľúc. O
pár mesiacov neskôr jej lekári
objavili v hrudníku masívny
nádor a následne jej diagnostikovali akútnu leukémiu.
Jedná sa o rakovinu bielych
krviniek a u detí predstavuje
najrozšírenejší druh leukémie. Vylieči sa z nej až 90 percent pacientov a pre Mykaylu
lekári stanovili 76,9 percentnú šancu na uzdravenie.
Jej mama, pani Purchasová, sa s Mykayliným otcom
rozviedla a svoju dcéru vychováva s istým Krenzlerom.
Obidvaja sú nezamestnaní
a žijú zo sociálnej podpory
a potravinových poukážok.
Purchasová sa musela rýchlo
rozhodnúť, akým spôsobom
bude svoju dcéru liečiť. Aj napriek zlej mienke o farmaceutickom priemysle sa rozhodla
poslať svoju dcéru na chemoterapiu. Kvôli chemoterapii
sa rodina presťahovala z Oregonu do Portlandu, aby mali
bližšie do nemocnice, kde sa
Mykayla liečila.
Spočiatku Mykayla na liečbu nereagovala a lekári zvažovali transplantáciu kostnej
drene. Rozhodujúci moment
nastal, keď začala užívať tabletky s konopným olejom
(extraktom z liečebnej marihuany). Príznaky zakrátko ustúpili a transplantácia
kostnej drene nebola viac
potrebná. Jej mama pripisuje
marihuane prinajmenšom to,
že jej dcére pomohla zbaviť
sa rakoviny. „Nemyslím si,
že sa jedná o náhodu... Na
chemoterapiu nereagovala,
pokiaľ nedostala kanabis.“
Podľa špecialistov na rakovinu sa taký vývoj dal očakávať
a ústup príznakov spôsobila
chemoterapia.
Mykayla popri chemoterapii užíva pol gramu kanabisového oleja ráno a poobede.
Krenzler je v Oregone registrovaný ako Mykaylin pestovateľ a hovorí: „Ak si na ňu
zvyknete a získate toleranciu,
tak sa nezhulíte. Môžete fungovať.“ Podľa neho pomáha marihuana zmierniť bolesť, podporiť chuť do jedla,
zmenšiť nevoľnosť. Aj pri depresii a problémoch so spánkom sa spoliehajú výlučne na
marihuanu. Mykayla sama
hovorí, ako na ňu marihuana pôsobí: „Pomáha mi jesť a
spať. Po chemoterapii sa cítite
tak, že chcete byť hore celú
noc.“ Pre jej mamu a súčasného partnera tak predstavuje
marihuana neškodnú protilátku na hrôzy leukémie.
Mykaylin biologický otec
(istý pán Comstock) bol šokovaný zistením, že ohľadom
užívania marihuany nekonzultovali jej onkológa. Comstock, ktorý platí Mykayline
zdravotné poistenie, tiež
nevedel, že Mykayla užíva
marihuanu. Zistil to až pri
osobnom stretnutí s dcérou,
ktorá bola evidentne pod
vplyvom marihuany (Comstock v minulosti tiež hulil).
Dnes sa obáva, že marihuana
negatívne ovplyvní vývoj jej
mozgu. Purchasová zdôvod-
ňuje svoje rozhodnutie nasledovne: „Nikdy si nevypýtala
tabletku proti bolesti. Nezastavíme niečo, čo funguje.“ A
bude to jej dcéra, ktorá sama
rozhodne, kedy prestane užívať marihuanu. Dúfa, že ju
ostatní rodičia neodsúdia za
jej rozhodnutie, keď jej dcéra
balansovala na hrane medzi
životom a smrťou.
Postoj lekárov a
výsledky výskumu
Prípad Mykayly nie je ojedinelý. S tým ako narastá
počet štátov, kde je povolené
liečebné použitie marihuany,
narastá aj počet detí, ktoré sa
Je potvrdeným faktom, že
kanabinoidové kyseliny majú
antiproliferačné, antidiabetické, antipsychotické a antibiotické účinky a pôsobia
aj proti depresii, úzkosti a
kŕčom. Majú tiež značnú neuroprotektívnu funkciu. Ich
účinok, ktorý zabraňuje rastu
zhubných nádorov, bol objavený už v 70. rokoch. V roku
2003 kanabinoid patentovalo
americké ministerstvo zdravotníctva.
Je experimentálne potvrdené, že CBD ľudia výborne tolerujú, nemá psychoaktívny
efekt a má veľmi nízku toxicitu. THC má tiež výrazný protirakovinový účinok. Podľa
istých výskumníkov by k rozvoju nádorov neprišlo, ak by
mali ľudia dostatočný príjem
tzv. vitamínu F. Vitamínom
F sa v minulosti označovali
omega-3 a omega-6 nenasýtené mastné kyseliny, ktorých
hlavnou úlohou je oprava a
tvorba nových tkanív. Kanabis je špecifický prospešným
pomerom týchto kyselín.
Užívanie marihuany v
tehotenstve
Je skoro prakticky nemožné, aby výskumníci dostali
povolenie prevádzať výskum
na tehotných ženách. Potom
je problematické určiť, aký
má marihuana presne vplyv
na tehotenstvo a na budúcich
potomkov. Výsledkom je, že
rozsah a dopad užívania marihuany počas tehotenstva
sa obmedzuje na historické
zdroje a štúdie z iných kultúr,
ktoré marihuanu tradične využívajú. Kanabis používala
čínska a perzská kultúra na
navodenie pôrodných sťahov,
pri prevencii potratov a pri
popôrodnom krvácaní. V polovici 19. storočia sa na tento
účel využíval kanabis aj v západnej kultúre. Jeho užívanie
je doložené aj v afrických,
indických a juhoamerických
kultúrach.
V jednom anonymnom dotazníku sa k užívaniu marihuany počas tehotenstva
priznalo 36 z 84 žien. Užívali
ho na zmiernenie vracania,
nevoľnosti a pri strate chuti do jedla. 92 percent z nich
uviedlo, že kanabis bol v
tomto ohľade efektívny, prípadne extrémne efektívny. V
knihe Marijuana Myths, Marijuana Facts: A Review of the
Scientific Evidence z roku 1997
autori uvádzajú, že u detí nemá
„marihuana žiadny spoľahlivý dopad na pôrodnú veľkosť,
dĺžku kojenia (...) alebo výskyt fyzických abnormalít“.
Napríklad na juhovýchodnej
Jamajke je užívanie kanabisu
počas tehotenstva úplne bežné.
Výskum, ktorý sa tam uskutočnil, nezistil žiadne fyzické alebo
psychické abnormality u detí,
ktoré sa narodili silným užívateľkám kanabisu. Deti staré
jeden mesiac mali prekvapivo
lepšie výsledky vo fyziologických testoch ako iné deti.
Výsledky mnohých výskumov sú ale často nejednoznačné. V prvom rade je
problém jednoznačne spojiť
určité fyzické a psychické
nedostatky s užívaním marihuany. Obzvlášť ak je podstatným faktorom socioekonomická situácia rodín, kde
deti vyrastajú (vrátane iných
faktorov, ktoré na dieťa pôso-
bia po narodení). V štúdiách,
ktoré boli zamerané na vplyv
kanabisu a tabaku, objavili u
detí istého veku isté behaviorálne a psychologické problémy. Nebolo preukázané
ani spojenie medzi inteligenciou a prenatálnym užívaním
marihuany. Ak ale medzi
prenatálnym vplyvom marihuany a určitými neurobehaviorálnymi a kognitívnymi
nedostatkami existuje isté
spojenie, tak sa jedná len o
nepatrné spojenie. Primárne
ho spôsobuje súčasné užívanie alkoholu, tabaku, prípadne ťažké užívanie marihuany.
V USA užíva marihuanu 3
percentá žien v reprodukčnom veku. V porovnaní s rozšírením užívania alkoholu a
tabaku sa jedná o minimálne
nebezpečenstvo pre zdravie
detí užívateliek.
Praktická a etická
dimenzia problému
Liečebné užívanie marihuany predstavuje skôr praktický a etický problém ako
principiálny problém. V
princípe je totiž dokázané, že
marihuana môže pozitívne
vplývať na negatívne prejavy
tehotenstva. Pri liečebnom
využití u detí je v prvom
rade treba lepšie špecifikovať
pôsobenie kanabinoidov na
detský organizmus, aby sa
dala vyvinúť efektívna liečba
rôznych ochorení. Etickým
problémom je, či je z morálneho hľadiska správne dávať
dieťaťu (relatívne) neškodnú
drogu. Tu je treba zohľadniť, že rodičia často siahnu
po marihuane v prípade, že
zlyhá konvenčná liečba, prípadne obnáša oveľa väčšie riziko ako užívanie marihuany.
V Izraeli napríklad ordinujú
detským pacientom kanabinoidy s malým obsahom psychoaktívneho THC. Či už sa
jedná o podporné pôsobenie
marihuany pri konvenčnej
liečbe, alebo cielené využití
kanabinoidov, je pre lekárov
dôležité poznať presný účinok kanabinoidov na detský
organizmus a možné dlhodobé dôsledky.
Hanuman
8
GROWING
Mršky svilušky
Ilustrační foto / archiv Konoptikum
Nežádoucí orgie,
masové zabíjení nepřátel
a trocha vody na konec
T
i, co začínají s pěstováním, jistě ocení pár dobře míněných rad, které jim pomohou vyvarovat se obvyklých přešlapů. Takové přešlapy totiž často berou úsměv ze rtů. Když totiž
ve finále zjistíte, že jste kvůli přehlédnutí či zanedbání nějaké zdánlivé maličkosti přišli
o část potenciální úrody, anebo snad o celou, to se usmívat určitě nebudete. Ti, kteří už za
sebou mají nějaký ten výkvět z vlastní zahrádky, snad ocení tip na zlepšovák nebo objeví
něco, co by stálo za vyzkoušení. Přinejmenším si prostě stojí za to zopáknout věci, na které
je lepší nezapomínat.
Genderová segregace
Všichni, co již někdy otevřeli
tento literární plátek, dozajista vědí, že při pěstování konopí netechnického je zapotřebí
držet „děvčata a chlapce“ od
sebe, v izolaci. Když nám totiž začnou dospívat a my je
včas neoddělíme, mohli by
se spolu spustit a takové orgie jsou pro pěstitele prostě
nežádoucí. A aby toho nebylo
málo, je také možné, že mezi
květinami bude hermafrodit
s obojím druhem květenství.
S nástupem květu je to různé
v závislosti na podmínkách a
způsobu pěstování. Zpravidla ale květ nastupuje po 1–2
měsících, ve třetím měsíci už
by ideálně měly být nežádoucí kousky vyřazené. Rad, jak
rozeznat samčí a samičí květenství, je nespočet. Nejlépe
to ale poznáte, když prostě
víte, jak který květ vypadá,
a k tomu vám poslouží obrázek.
Samec tvoří pylové váčky
a samice naopak palice, ze
kterých vyrůstá „chloupek“.
Samice také začne vydávat
pronikavou nasládlou vůni a
na omak začne být lepkavá.
Samice oproti samci roste trochu pomaleji a je více olistěná.
Pokud nechcete čekat, až celá
květina „kápne božskou“,
co je zač, můžete vyzkoušet
následující tip od jiných growerů, který by nemusel být
k zahození. Spočívá v tom,
že když má květina 3–4 patra, přikryjete jedno patro
(řekl bych to spodní) černým
papírem. Zhruba za 2–4 dny
se ukáže, jakého je rostlina
pohlaví. Podle toho s ní také
následně můžete naložit. Ale
pokud už budete mít tu smůlu a vyklube se vám samec,
byla by škoda ho vyhodit. I ze
samce jde udělat mast nebo
z něj něco uvařit. Jak víme,
konopí je totiž multifunkční
záležitost. (Pokud byste rádi
viděli odborný výklad, zadejte na největším video serveru
tato klíčová slova: sexing marijuana plants.)
Samec / Archiv Konoptikum
Nejsou pořádně vidět, ale
škody napáchají skoro stejně jako pověstný velký slon
v porcelánu. Abyste zachránili co nejvíce „porcelánu“,
když už vás postihne invaze těchto roztočů, je potřeba
podniknout pár kroků. To,
že jsou vaše květinky napadeny, poznáte tak, že listy
začnou ztrácet svěží zelenou
barvu a objeví se na nich hnědé skvrnky. Pokud je invaze pokročilejší, listy mohou
žloutnout až šednout. Tento
projev je podobný projevům
nedostatku živin nebo napadení mšicemi. Ale mšice je
na rozdíl od svilušek možno
spatřit pouhým okem. Dalším nápadnějším znakem
při napadení sviluškami jsou
jemné pavučinky zespodu
listů a později i mezi nimi.
Svilušky se nejvíce zdržují
na listech, ale pokud jejich
populace vzroste, šíří se i na
květy a plody. To se vám ale
nestane, jelikož vaše kytičky
nenapadnou. A jestli ano, zamezíte šíření hned v počátku,
protože už víte, jak se nákaza
projevuje.
Pokud nastala druhá varianta a je třeba svilušky
zlikvidovat, nabízejí se různé způsoby. Nejprve je ale
důležité, abyste zamezili
největším škodám a nejvíce
poškozené rostliny izolovali. Svilušky se totiž dokážou
rychle šířit na ty ještě nenapadené. Otrháte napadené listy
a vyhodíte je. Je důležité si po
manipulaci s těmito rostlinami umýt ruce a případně i vySamice / Archiv Konoptikum
měnit oblečení, abyste škůdce sami dál nešířili. Rostliny
omyjete proudem vody, který
svilušky spláchne a některé
zabije. Expanzi sviluškám
také znesnadníte tak, že nalepíte lepicí pásku nebo fólii na
okraj květináče, tak aby přesahovala přes okraj.
Jak do nich
A nyní přichází čas na rozhodnutí, jak svilušky zahubit.
Jak jsem řekl, nabízí se více
variant. První je chemickou
cestou – postřikem. Není to
moc ekologické ani šetrné
řešení ke květinám ani k pěstiteli. Další možností je také
postřik, ale insekticidem na
přírodní bázi. Takový postřik
je méně účinný a pomáhá
hlavně při prvních známkách
napadení. Tyto postřiky jsou
často na bázi přírodních olejů
a solí, jsou tedy šetrné k přírodě a lze je aplikovat i jako
34#
růdu) ke každé kytce a máte
po sviluškách.
Pár častých chyb
Uvedu jen několik přešlapů, které se mohou přihodit.
Jeden z nejčastějších je nadměrné zalévání. Je jasné, že
chceme dopřát rostlinkám
dostatek vláhy, ale méně je
někdy více. Pokud květinu
zaléváme příliš často nebo
moc velkou dávkou zálivky, začne strádat. Nadměrně
vlhčená půda totiž obsahuje
méně kyslíku, než je potřeba,
a to rostlině neprospívá. Listy začnou být povadlé, jako
by naopak trpěla nedostatkem závlahy. Může se i začít
kroutit stonek. V další fázi
začnou listy žloutnout. Tento
problém vyřešíme tak, že jednoduše snížíme zálivku do
té doby, než zpozorujeme, že
se rostlina vrátila k normálu.
Můžeme to výrazně urychlit
Sviluška chmelová / autor: Gilles San Martin
prevenci před napadením.
Pokud chcete vyzkoušet naprosto přírodní cestu, tady
jsou dva recepty. První je na
cibulový odvar proti sviluškám. Vezmete slupky z několika cibulí, zalijete vroucí
vodou a necháte 3 dny louhovat. Tento výluh sceďte přes
jemné sítko a postříkejte jím
rostlinu. Postřik po několika
dnech opakujte, dokud „kytkovrazi“ nezemřou. Druhý
recept je asi trochu voňavější. Jde o heřmánkový odvar
proti sviluškám. Ten získáte
přelitím 5–6 lžic květů heřmánku vroucí vodou. Po 15
minutách louhování opět
přecedíte a roztok zředíte vodou v poměru 1:5. Vznikne
postřik, který aplikujete na
rostliny každé 3 dny po dobu
3–4 týdnů.
Pravděpodobně
nejlepší
variantou je ale aplikace biologických predátorů svilušek. Tato volba je nejšetrnější k rostlinám i přírodě a je
100% účinná. Její drobnou vadou na kráse je větší finanční
náročnost, ale co bychom pro
dobro naší zahrádky neudělali. A na konec ještě rada
typu babky kořenářky. Dva
stroužky oloupaného česneku (asi bych volil českou od-
tím, že půdu řádně prokypříme a také okysličíme (dírami
do půdy). S kypřením a „děrováním“ půdy však opatrně,
abychom nepřetrhali kořeny.
Druhá strana mince
Ano, každá mince má dvě
strany a druhá strana této je,
světe div se, naopak nedostatečné zalévání. Hned druhý
nejčastější problém začínajících pěstitelů. Symptomy
jsou dost podobné jako u
výše zmíněného problému.
Květina je prostě povadlá.
Léčba je krásně jednoduchá
a účinná. Stačí pravidelně zalévat správným množstvím
vody. Ideální množství vody
se rovná přibližně hmotnosti
suchého substrátu. V růstové
fázi je také vhodné rostlinu
pravidelně rosit, jelikož je
vhodná vysoká vlhkost (65
%). Rosit ale výhradně ve
zmíněné růstové fázi. Ideálně
provlhčenou půdu poznáte
tak, že když zatlačíte prsty,
nevyždímáte vodu. Prsty
by měly zůstat pouze vlhké.
Toliko z rad a nezbývá než
popřát, aby se vám i vašim
rostlinkám všechny stresy a
nesnáze obloukem vyhnuly.
Smiří
#34
9
NĚKDE JINDE
BLESKOVKY
Zpravodaj: Pokai-mu
PÁR AFRICKÝCH
TUN…
Celkem 19 tun konopné
pryskyřice bylo zabaveno na
začátku prosince v Alžírsku.
V západní části této africké
země byly zadrženy čtyři podezřelé osoby. Dle alžírského serveru El Walan byli na
statku poblíž alžírsko-marockých hranic zadrženi majitel
místní farmy, jeho syn a další
dvě nespecifikované osoby.
Zdroje dále uvádějí, že policejnímu zásahu předcházelo
podrobné vyšetřování a sledování podezřelých. Výtečníci byli zadrženi při nakládání
kontrabandu do svých aut.
Není bez zajímavosti, že farma byla umístěna pár metrů
od hranic s Marokem, které
je známé jako významný producent a exportér hašiše. Ačkoliv jsou hraniční přechody
mezi oběma zeměmi od roku
1994 oficiálně uzavřeny, pašerákům drog nebo zbraní tato
skutečnost vůbec nepřekáží.
Od začátku roku bylo na alžírsko-marockých hranicích
zabaveno celkem 90 tun konopných drog.
Další zajímavá zpráva přišla v lednu z dalšího afrického státu Zimbabwe. Místním
policistům se podařilo zadržet nákladní auto, které ukrývalo přibližně 4 tuny sušené
marihuany. Marihuana byla
balena v 90 kilogramových
balících, normálně používaných na tabák. Podezřelý vůz
byl odhalen v hlavním městě
Harare na parkovišti. Řidič
kamionu registrovaného v
Malawi byl zatčen, jeho komplice se však policii zadržet
nepodařilo.Náklad;ní auto
s kontrabandem směřovalo
podle všeho do Jihoafrické
republiky z Malawi.
Google: 19 tons weed
algeria / zimbabwe
marijuana bust
Konoptikum naivně doufá,
že zabavená marihuana bude
využita účelně…
KONEC PROHIBICE
V ROCE 2013?
Zajímavý, ale rozhodně už
ne ojedinělý názor a částečně také návod na další vývoj
legalizace konopí publikoval
na webu The Huffington Post
na konci ledna tohoto roku
Rob Kampia, výkonný ředitel
organizace Marijuana Policy
Project (dále také MPP). MPP
(www.mpp.org) je organizace aktivně bojující za legalizaci konopí v USA a funguje již
od roku 1995.
Jak většina našich čtenářů
už ví z minulého čísla, v několika amerických státech
bylo na konci roku legali-
zováno konopí nejen pro
lékařské účely. Rob Kampia
se domnívá, že v následujícím roce by mohlo dojít k
dalším postupným krokům
směřujícím k dekriminalizaci
a legalizaci konopí na americkém území. Ředitel MPP
věří, že dalším státem, který
uvolní protikonopné zákony,
bude Vermont. Mluví pro to
hlavně skutečnost, že guvernérem je Pete Shumlin, který
je velkým příznivcem dekriminalizace marihuany. Volby
vyhrál na podzim minulého
roku se ziskem 58 %. Obdobný průběh lze očekávat také
ve státě New Hampshire, kde
by mělo dojít minimálně k legalizaci konopí pro lékařské
účely. Stejně jako ve Vermontu, i zde pro tento předpoklad
hovoří nově zvolená guvernérka Maggie Hassan, která
j ez a stánkyní
ní
lékařské m a r i h u a n y.
Také na území státu Rhode
Island by podle nás po legalizaci lékařské marihuany a
dekriminalizaci držení marihuany v letech 2009 a 2012
mohl nyní nastat moment,
kdy by konopí bylo postaveno na úroveň alkoholu a
tabáku. A v Kalifornii, Maine
a Oregonu by měla být zvýšena podpora pro legalizaci,
tak aby se to stihlo do roku
2016.
Rob Kampia upozorňuje,
že „internet je nejlepší přítel
marihuany”. Je nutné v nastaveném trendu pokračovat,
mobilizovat příznivce a přesvědčovat skeptiky. Lidé stojící za prohibicí jsou v nevýhodě právě také kvůli tomu,
Držení marihuany vs. Násilné trestné činy
ž
e
informace, které
které byly dříve
pečlivě
čli ě filtrovány, jsou nyní
díky internetu a sociálním
sítím každému přístupné.
Nadále je také třeba pokračovat v tlaku na oficiální média,
aby o konopné problematice informovala minimálně
jako dosud. Komunikace s
voliči (chcete-li občany) prostřednictvím zpravodajství je
nejvíce nákladově efektivní
způsob, jak zvýšit podporu
pro ukončení prohibice konopí. Současně je třeba získat
další politickou podporu v
Kongresu.
Co se týče zahraničních
vlivů, zmiňuje Rob Kampia
progresivní vývoj v Kolumbii, Uruguayi a Chile. Celý
jeho text je zakončen názorem, že USA jsou hlavním
celosvětovým vývozcem prohibice. Doufá, že pokud bude
tento problém vyřešen právě
ve Spojených státech, další
země světa dostanou větší
svobodu k vlastním experimentům s legalizací.
Google: rob kampia
huffington post
Držení marihuany
USA 1980 - 2011
Násilné trestné činy
Zdroj: FBI/The Huffington Post
Konoptikum dodává:
Inspirujme se, nejsme zas tak
odlišní!
A ZASE
ZAS TEN
BASKETBALISTA…
Na počátku tohoto roku
informovaly
basketbalové
servery o pozitivním testu
na THC amerického hráče
Marcuse Williamse. Williams, draftovaný v roce 2007
týmem San Antonio Spurs,
si v minulém roce vydělával
na živobytí v Číně, protože v
NBA se trvale neprosadil.
Williams je hvězdou čínské
ligy s průměrným počtem 32
bodů na zápas. Jeho tým Brave Dragons se mohl spolehnout také na více než pět doskoků a tři asistence za zápas.
Jeho kariéru však „nečekaně”
narušil problém s pozitivním
výsledkem dopingového testu. Jak uvádějí zahraniční
zdroje, Williams se stal prvním hráčem, kterému bylo
THC v čínské basketbalové
lize testem prokázáno a může
se „těšit” na šestiměsíční zákaz. A to i přesto, že se omluvil a nad svým jednáním vyjádřil lítost. Zda tato příhoda
bude znamenat konec čínské
mise amerického basketbalisty, není zatím známo.
Google: marcus williams
weed china
Konoptikum dribluje…
s jointem v ruce a v klidu!
10
RECEPT
posílejtpetiknuam.cz
Receptya@
no
kuchark ko
34#
Konopné vaření
H
ezkej Novej rok všem. Nevím jak vy, ale já jsem po těch Vánocích a všech řízcích, kachnách,
husách, vinnejch klobásách a tunách bramborovýho salátu úplně KO.
Letos to začneme „odlehčeně“ a bez masa.
LÍVANCE S MALINAMI
A CITRONOVÝM
TVAROHEM DĚLANÉ
NA KONOPNÉM TUKU
P
oslední rok jsem si zvykla
mít v ledničce kouzelný
kelímek „nabitýho“ másla.
Ono se tak nějak pořád k
něčemu hodí. Když si s ním
pokaždé dáte trochu práce,
tak získáte víceúčelový perfektní tuk, který je chutný a
dá se na něm skvěle smažit
nebo ho prostě jen přidávat
do pečení a vaření. Bohužel v dnešní době je kvalita
másla naprosto příšerná, a
tak doporučuji pečlivě a
jemně vyvařit a posbírat
všechnu vodu z másla. A že
jí tam většinou je! Výsledné
máslo musí být naprosto čiré
a nesmí obsahovat žádnou
zbytkovou pěnu.
Co mi v poslední době naprosto učarovalo, byl obyčejný bramborák smažený na
tomto přepuštěném másle.
Jednoznačně jedno z nejlepších zhulených jídel, co jsem
kdy jedla. Nevím jak vy, ale
já zrovna nejsem velkej milovník té echtovní „zelené
chutě“ a ve všech jídlech se ji
snažím potlačovat, jak to jen
jde. Z tohohle bramboráku
není cítit nic. Osvědčený trik,
jak se zbavit konopné chutě,
je prostě nepřidávat konopí
jako takové do jídla, ale jídlo
na něm připravovat. Pokud
někdo zapomenul recept na
máslo, najdete jej ve starších
vydáních a na našem webu
www.konoptikum.cz.
BRAMBORÁKY
NA KONOPNÉM MÁSLE
Ingredience :
10 velkých brambor
2 vejce
majoránka
sůl
3 lžíce hladké mouky
1 dl mléka
6 stroužků česneku
konopné máslo
N
V
kyselém mléce rozmícháme
droždí, cukr a necháme vykynout. Pak přidáme sůl, vejce a mouku, dobře vypracujeme a necháme
kynout na teplém místě. Z vykynutého těsta upečeme na pánvi malé
lívance. Podáváme polité tvarohem
a horkými malinami.
astrouháme brambory a
necháme je odstát, aby
z nich vyšla ven přebytečná
voda a škroby, a poté přecedíme. Do brambor přidáme
vajíčka, sůl, majoránku, utřený česnek, mouku a mléko a
pořádně promícháme. Smažíme na větším množství konopného tuku do zlatova z
obou stran.
ZELENINOVÝ
SALÁT SE
Směs na polití připravíme následovně: maliny s cukrem rozvaříme, odstavíme a promícháme se
sladkou smetanou. Tvarohy rozmícháme, přidáme cukr a citronovou
šťávu. Necháme chvíli uležet a můžeme servírovat.
SEZAMOVÝM
SEMÍNKEM A
KONOPNOU
ZÁLIVKOU
Ingredience :
3 dl kyselého mléka
(super je kefír)
10 g droždí
80 g moučkového cukru
sůl
2 vejce
180 g polohrubé mouky
konopné máslo na pečení
Ingredience :
rajčata
okurky
papriky
a vše další podle chuti
sezamová semínka
lžička medu
lžička plnotučné hořčicesůl
pepř
1 dl konopného oleje
na polití:
2x tvaroh tučný a polotučný
1 dl smetany
cukr dle chuti
250 g malin
citron
Z
eleninu nakrájíme dle libosti, nejlépe na úhledné
kousky, a dáme do mísy. Na
rozehřátou pánev vhodíme
pár hrstí sezamového semínka a za stálého pohybu pánví
opatrně opražíme. Semínka
se musí celou dobu hýbat,
nebo se nám spálí. Konopný
olej trošičku rozehřejeme,
přidáme med a promícháme.
Do oleje přidáme lžičku
hořčice, sůl a pepř a pořádně promixujeme. Semínka a
zálivku dáme přímo na salát
a před podáváním promícháme.
Dobrou chuť přeje kuchařka! ;-)
#34
11
DROGY A FAKTA
Jasný vzkaz Nejvyššího státního zastupitelství:
V BOJI S DROGOVÝMI SKUPINAMI CHYBÍ DŮSLEDNOST
N
ejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zdvihá varovný prst. Ve
zprávě o činnosti státních zastupitelství v České republice za
rok 2011 varuje před laxním přístupem k drogovým skupinám. Jde
o nelichotivou vizitku (ne)činnosti orgánů veřejné správy a orgánů
činných v trestním řízení. Děje se tomu v době, kdy čelíme rekordnímu nárůstu drogové trestní činnosti. Nárůst je podle zprávy NSZ
vůbec nejvyšší od roku 1990.
O této zprávě informovala
těsně před Vánoci většina domácích médií. Za obchodování s drogami dostalo 10 Vietnamců celkem 80 let vězení.
S největším trestem 12,5 roku
odešel od ústeckého soudu
jejich šéf. Skupina, ve které
působily i dvě ženy, ve velkém produkovala a prodávala marihuanu a pervitin. Drogy vyvážela i do Německa,
kde spolupracovala s tamním
gangem. Podle NSZ je však
tento případ pouze kapkou
v moři bující drogové trestné
činnosti. Drogy dle zprávy
NSZ zamořují všechny kraje v ČR. Kde hledat příčiny
bobtnajícího nebezpečí?
V první řadě je to počínání
rozrůstajících se drogových
skupin. Ekvivalentem k této
skutečnosti jsou stále se množící indoorové pěstírny konopí. „Do této trestné činnosti
jsou zapojeny především
vietnamské skupiny,“ upozorňuje zpráva. V souvislosti s rozkvětem velkopěstíren
zmiňují tvůrci zprávy i nové
trendy. Policisté se čím dál
častěji setkávají s případy,
kdy Vietnamci pěstují kono-
pí v krátkodobě pronajatých
hospodářských
objektech.
Zde je konopí pěstováno v
řádu pouze několika sklizní
osobami, které se zdržují výhradně v těchto pěstírnách.
„Vypěstované a zpracované
konopí je předáváno dalším
Vietnamcům, kteří působí
jako kurýři a nemusí ani znát
osoby, od nichž konopí či marihuanu přebírají, a osoby,
jimž toto následně dodávají,“
stojí dále ve zprávě.
Není již tajemstvím, že velkopěstírny bývají nelegálně
připojeny ke zdrojům elektřiny, a proto v krátkodobém časovém horizontu není možno
zaznamenat ani zvýšený odběr elektrické energie. O tom,
že se problém s vietnamským
etnikem začíná vymykat kontrole, svědčí i skutečnost, že
na drogové scéně zásadně
narůstá počet pachatelů z řad
vietnamských občanů. Nikoho už nepřekvapí, že vietnamské tržnice se na drogové
scéně staly v souvislosti s distribucí pervitinu a konopí
velkým fenoménem. Odtud
drogy čím dál častěji směřují
za hranice.
Vietnamská kvalita
versus náhražky
Jak zpráva uvádí, jedná se
o drogy ve vysoké čistotě a
ve velkých objemech. Tím
si Vietnamci udržují přízeň
svých zákazníků, a to v době,
kdy NSZ upozorňuje na nový
trend, který se objevuje u
syntetických drog v podobě napodobenin standardních nelegálních látek. Jejich
složení neodpovídá látkám
zařazeným v příslušných seznamech, avšak co do vlastností (účinků na uživatele) se
tyto napodobeniny s látkami
na seznamech shodují, byť
důsledky pro zdraví či život
uživatele jsou mnohdy nepředvídatelné.
NSZ dále uvádí, že vývoj v
této oblasti postupuje rychle
kupředu a drogový byznys se
stává stále výnosnějším. Spolu s tím rostou i „počáteční“
investice. Pro drogové skupiny již není překážkou zaplatit fundované chemiky, kteří
jsou schopni vytvořit nové
látky, které mají účinky obdobné starým drogám. Jejich
složení však není uvedeno
na seznamu a tím je fakticky
dočasně znemožněn i postih
a zamezení distribuce těchto
látek mezi uživatele. NSZ tak
navrhuje pružně reagovat na
vývoj na drogové scéně, aby
bylo možno předvídat nové
trendy a včas na ně reagovat.
Nelze rovněž přehlédnout
ani skutečnost, že u nových
látek nejsou dostatečně známy jejich skutečné účinky,
což může ve svých důsledcích vést až k ohrožení života
a zdraví konzumentů.
Pátrání na vlastní pěst
versus součinnost
Za bobtnajícím problémem
v podobě rostoucí drogové
trestné činnosti je třeba hledat i nekoncepčnost orgánů,
jež mají postihování deliktů
na starost. Ráznému řešení nepřispívá roztříštěnost
oprávnění mezi více orgány.
Na odhalování trestné činnosti se podílejí útvary národní protidrogové centrály,
celní protidrogové jednotky
Generálního ředitelství cel a
krajská ředitelství Policie ČR.
Jak NSZ podotýká, tyto útvary si sice vyměňují poznatky,
ale na vlastním odhalování
trestné činnosti pracuje každý z těchto útvarů samostatně, což je v konečném měřítku neefektivní. Aby se
alespoň částečně vyrovnaly
síly a drogové skupiny začaly počítat větší ztráty, je do
budoucna nutné z této složité situace najít východisko.
Drogová trestná činnost totiž
zůstává jednou z nejzávažnějších forem trestné činnosti,
která je trvale na vzestupu, s
prognózou pokračování tohoto trendu.
Jak na to? Zvrátit neutěšený
stav bude možné v případě,
že bude průběžně sledován
vývoj a v přiměřených časových intervalech se bude
reagovat legislativním opatřením na aktuální situaci na
nelegálním drogovém trhu v
ČR. K tomu NSZ navrhuje,
aby činnost skupin organizujících trh s drogami, zejména
pěstování a distribuci konopí, byla monitorována i s cílem zjistit, zajistit a odčerpat
výnosy z těchto nelegálních
zdrojů. „Činnost těchto skupin pachatelů – cizích státních příslušníků (zejména
občanů vietnamské státní příslušnosti) – je usnadňována i
nedůslednostmi v postupech
orgánů veřejné správy, počínaje evidencí cizinců a pobytu a konče daňovou kontrolou. Rovněž orgány činné
v trestním řízení by měly postupovat koordinovaně, ve
vzájemné součinnosti a na
základě včasné výměny informací,“ stojí ve zprávě.
Tvůrci zprávy zmiňují ještě jeden ze současných problémů, a to nejednotnost
a vůbec způsob stanovení
množství omamných látek,
na jehož základě bude možné
přísněji posuzovat drogové
delikty. Státní zastupitelství
poukazují na problematický
dopad trendu zmírňování
kriminalizace pomocí stanovování vyšších hranic, zejména podle množství či dokonce kvality drog, spočívající i v
tom, že to pak vylučuje, aby
se taková množství vůbec
dala reálně prokázat. Pokud
tedy nejde o zcela výjimečné
případy jednorázového hromadného záchytu přepravované drogy během distribuce.
Zpráva o činnosti státního
zastupitelství
představuje
důležitý informační prostředek. Obsahuje podklady
k činnosti státního zastupitelství, stavu a vývoji kriminality a poruchových jevů a
o stavu zákonnosti v oblasti
působnosti státních zastupitelství.
Zlepšení? Legalizace!
Možnou cestu z bludného
kruhu představuje legalizace
takzvaných měkkých drog,
byť se to někomu nemusí líbit. Argumenty však hovoří
jasně! Dekriminalizace držení
menšího množství marihuany by přinejmenším dovolila
policistům zabývat se většími
případy a bojem s organizovanými drogovými kartely.
Legalizace marihuany by
také pomohla snížit kriminalitu, násilí a korupci spojenou
s nelegálním drogovým obchodem.
Konopák
Čísla hovoří jasně. Mladým lidem přestává konopí vonět
Celoživotní prevalence užití vybraných nelegálních drog v obecné populaci ( 15-64 let ) podle věku, v %
( Zdroj : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and Factum Invenio, 2011 )
íra užívání drog mezi mladými začíná klesat. Pokles se týká množství spotřebovaných
měkkých drog začíná stabilipředevším konopných látek. Podle výroční zprávy Národního zovat. „Situace začíná být stamonitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti za rok 2011 bilní,“ uznal zakladatel centra Drop In Ivan Douda.
se míra užívání drog v celé populaci začíná stabilizovat. V mezinárodním srovnání je ale Česko stále na špici. Nejčastějšími drogami Skalní příznivci
jsou přes zaznamenaný pokles konopné látky, především marihua- Na předchozí roky už můžeme nahlížet jako na dobu,
na. Strašákem nadále zůstávají tvrdé drogy.
M
To není vtip! Mladí lidé se
drogám vyhýbají častěji než
v minulosti. Navíc méně
mladých v Česku holduje marihuaně. Stále se však
v míře užívání drog držíme
na evropské špičce. Výsledky
vyplývají ze zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti. Přestože si v roce
2011 marihuanu a hašiš dopřálo o 4 % méně mladých
lidí a vůbec poprvé byl
v této skupině zaznamenán
pokles, stále v této neřesti v
Evropě vévodíme. Zatímco
v roce 2010 užilo ve věkové
kategorii 15 až 34 let konopné
látky přes 20 % lidí, v roce
2011 to bylo jen 16,1 %.
Pokles byl zaznamenán také
v případě užívání extáze.
Z 3,9 % v roce 2010 na 2,6 %
v roce 2011. V populaci 15 až
64 let už tak výrazný pokles
nezaznamenáváme.
U konopí je meziroční pokles z 9,7 % na 8,3 %, u extáze
z 2,2 % na 1,5 %. „Dá se říci,
že se nám podařilo docílit
zázraku. Čísla týkající se užívání konopí začala klesat,“
komentoval výsledky národní protidrogový koordinátor
Jindřich Vobořil. Že mladým
lidem přestává konopí vonět
a že extáze přestala být módní drogou, je podle odborníků výsledek zlepšující se prevence. To vede k tomu, že se
kdy vrcholila spotřeba měkkých drog. Kdo chtěl, mohl
si ozkoušet, jak se po jejich
požití člověk cítí. Sehnat
materiál nebyl problém. Byť
poptávka byla soudě podle
aktuálních čísel rekordní.
Současných 16 % představuje
pravidelné kuřáky marihuany, nikoliv experimentátory.
„V minulosti jsme dosáhli
pomyslného vrcholu, kdy se
populace potřebovala nasytit
zkušenostmi. Přirozeně teď
dochází k poklesu. Drog se
užívá méně i díky sociokul-
turním vlivům. To se projevuje například u marihuany,
jejíž užívání už není tolik
populární jako dřív,“ uvedl
vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy
a drogové závislosti a spoluautor zprávy Viktor Mravčík.
Ne všechna zjištění Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti jsou však svědectvím
spořádaného života mladých
lidí. Alarmující je zjištění o
konzumaci alkoholu a cigaret
mezi mladými. Dvě třetiny
dotázaných teenagerů pravidelně pijí alkohol. Osm procent školou povinných spadá
do kategorie silných kuřáků,
vykouří 11 a více cigaret denně. Na přílišný optimismus
je tak podle odborníků zatím
brzy. Češi se hromadně nestávají abstinenty. Je patrné,
že určité procento mladých
nahrazuje konopí jinou drogou. „V prvé řadě musíme
uvést tabák a alkohol. Zmínit je však třeba i nelegální
drogy,“ doplnil Mravčík. Že
mladí Češi pijí jako duhy, je
dáno absencí cílené preventivní kampaně. Další špatnou
zprávou je, že ve srovnání
s ostatními evropskými zeměmi je v Česku nejvyšší počet lidí závislých na tvrdých
drogách.
Problém jménem
pervitin
Takzvaných problémových
uživatelů je u nás více než
40 tisíc. Z toho je 39 tisíc injekčních uživatelů drog. Tito
lidé doplácejí zejména na zá-
vislost na pervitinu. Je jich
takřka 31 tisíc a jejich počet
každoročně stoupá. Během
sledovaných let stoupl o 2
700 lidí. Na ústupu je naopak
heroin, který byl dlouho považován za nejzákeřnější
drogu, mimo jiné i pro svoji
rozšířenost. Podle Mravčíka
se počet uživatelů heroinu
za posledních 10 let snížil na
polovinu. Klesá také počet
uživatelů, které sžírají opiáty.
V roce 2010 jich bylo 11 000,
o rok později 9 300. Klesavou
tendenci má i statistika počtu
zemřelých na předávkování, kterých bylo v roce 2011
nejméně za 15 let. Zatímco
smrtelné dávce nelegálních
drog podlehlo 28 lidí, k smrti se upilo více než 300 osob.
Klesá však i množství peněz,
které jdou na protidrogovou
prevenci.
Rozpočet na rok 2011 oproti
roku 2010 klesl o 10 % na 564
milionů korun. Z toho 60 %
pocházelo ze státní pokladny, zbytek od krajů a obcí.
Podle Jindřicha Vobořila šlo
v minulém roce na prevenci
od státu stejně peněz a letos to může být ještě horší.
„Obávám se dalšího propadu financování v rozpočtech
samospráv,“
poznamenal
národní protidrogový koordinátor. Obavy jsou v tomto
případě oprávněné. Pervitin,
ale také alkohol či cigarety
jsou zlo, se kterým je třeba
bojovat. A boj něco stojí. Síly,
ale i peníze.
Konopák
12
D
POLICEJNÍ ZÁPISNÍK.
Policie opět našla kvanta marihuany
jsme měli k dispozici. Objekt
v Nymburské ulici jsme měli
vytipovaný a šli jsme prakticky najisto,“ uvedl jeden
z kriminalistů. Policistům napomohla spolupráce s elektrárenskou společností ČEZ.
„Byli jsme přizváni policií k
asistenci. Pracovníci oddělení ČEZ Měření zde skutečně
odhalili neoprávněný odběr,“
uvedla mluvčí skupiny ČEZ
Soňa Hollingerová. Pokud se
podaří policistům případ dotáhnout do konce a muže obvinit, může si pobýt i několik
let za mřížemi.
Před očima se kriminalistům zazelenalo také v centru
Bruntálu, kde nalezli stovky
rostlin konopí. V objektu bývalé jídelny objevili kompletně a odborně vybavenou
pěstírnu rostlin konopí, které
byly pěstovány tzv. hydroponickým způsobem. „Tři z
místností a další účelové prostory objektu byly vybaveny
pouze k tomuto účelu a plně
zaručovaly optimální vývoj
těchto rostlin. Výsledkem
prohlídky byl nález nelegálně pěstovaných rostlin konopí přibližně v počtu více než
700 kusů v různých vývojových stadiích růstu a pytle se
sušenou rostlinnou hmotou,“
uvedla k zásahu mluvčí Policie ČR Bruntál Ivana Křištofová. Policie v tuto chvíli prověřuje, zda je do celého případu
zapojen také majitel objektu,
který byl v současné době v
pronájmu. V objektu byly zajištěny věci pro profesionální
pěstování. Nalezené rostliny
budou předány k odborné
expertize. „Prohlídkou bylo
rovněž zjištěno, že pachatel
neoprávněně odebíral elektrickou energii a neoprávněným zásahem do sítě provedl
připojení neměřeného kabelu. Energetické společnosti
tak vznikla předběžně vyčíslená škoda okolo 50 000 korun,“ dodala Křištofová.
Hned tři nelegální pěstírny
konopí byly v uplynulých
dnech odhaleny na Přerovsku. Policisté při zásahu objevili téměř 1 000 rostlin konopí. Cizinci je pěstovali na
dvou místech v Přerově a jednom ve Šternberku, přičemž
každé z míst měli důmyslně
zamaskované. V Přerově navezli mrazáky a krabice. Majiteli pak tvrdili, že tu mají
sklad. Ve Šternberku si v pronajatém domě udělali do zdi
díru, která vedla do sklepa.
Vchodem pak směřovali do
Logo Protidrogové centrály ČR
alší odhalené velkopěstírny, ale i pouta na
rukou vynalézavých rodičů,
kteří se snažili propašovat
marihuanu pomocí dětského kočárku. S touto vizitkou
se mohou za uplynulý měsíc
pochlubit policisté, kteří řešili delikty spojené s drogami a
jejichž práci vám tímto přibližujeme.
Posláním Policie ČR je pomáhat a chránit. Opravdu
tak činí? Obrázek si udělejte
sami. Přinášíme vám souhrn
toho nejdůležitějšího ze života policejního sboru. Tedy
po čem v uplynulém měsíci
policisté pátrali, kde houkala
jejich auta, komu nasazovali
pouta, proč se upínali na jméno zákona a možná i hazardovali se svým životem.
Náš přehled tentokrát začneme ve stověžaté Praze.
Ve velkopěstírně v Horních
Počernicích kriminalisté našli
usušenou marihuanu za pět
milionů, která byla připravena k odvozu dealerům. Z
objektu, kde nechyběl vánoční stromeček, odvezli přes 26
kilogramů nachystané sušiny.
A také více než pět stovek zelenajících se kytek – a rovněž
šest plastových pytlů s již natrhanými rostlinami určenými k sušení. Na místě zásahu
policisté také zadrželi Asiata,
který skončil v policejní cele.
Cizinec z Vietnamu se sice ve
chvíli, kdy na dům udeřili policisté ze zásahové jednotky,
pokusil vyskočit oknem, nedostal ale šanci uniknout. Policisté postupovali rychle, byť
u oplocení číhaly nástrahy v
podobě kovových bodců trčících ze sněhu, které je měly
zastavit. Vybavení pěstírny,
kterou cizinec provozoval
od loňského roku, označili
kriminalisté za profesionální. „Byl tam řízený provoz
osvětlení v poloautomatizovaném režimu,“ konstatoval
jeden z detektivů. Vyšetřovatelé také upozornili, že zákrok byl ojedinělý především
množstvím zajištěného konopí. Dopadený cizinec skončil
v policejní cele, kde čeká, jak
soud rozhodne o návrhu na
uvalení vazby.
Další velký zásah proti
pěstitelům marihuany mají
za sebou také policisté na
Šluknovsku. Během několika
málo hodin sklidili kriminalisté ve Varnsdorfu více než
1 600 rostlin marihuany v
různých stadiích růstu. Zátah
na jednu z největších pěstíren
za poslední roky se odehrál
v době, kdy se Nymburská
ulice teprve probouzela k životu. „Na místě události bylo
strážci zákona nalezeno 1 640
rostlin marihuany společně
s jednou osobou cizí státní
příslušnosti,“ uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová.
Ve Varnsdorfu šli policisté
najisto. „Vyhodnocovali jsme
jednotlivé informace, které
ČERNÁ KRONIKA
podzemí, kde fungovaly tři
pěstírny. Navazovaly na sebe
tak, že v jedné byly menší
rostliny, v další větší a v poslední ty určené na sklizeň.
Podle policistů byly všechny
pěstírny velmi dobře vybaveny. Konopí tu pěstovali muži
ve věku 24 a 30 let. Společně
s nimi byla přímo v jedné z
pěstíren zadržena ještě 22letá
žena.
Policejní manévry se odehrály i na severním Plzeňsku,
a to v obci Trnová. Až zásahová jednotka tu musela otevřít
pěstírnu marihuany. V bývalých chlévech, které jsou už
léta opuštěné, pěstovali konopí dva Vietnamci. Pěstírna
byla podle místních obyvatel
dobře utajena. V současné
době jsou drogy v rukách policie. Co s nimi bude dál, je na
rozhodnutí soudu.
První
letošní
odhalení
pěstírny marihuany si připsali i karlovarští policisté.
Celý případ se udál ve dvoutisícových Dalovicích. Kriminalisté tu zadrželi pětačtyřicetiletého cizince, který si z
rodinného domu vybudoval
pěstírnu konopí, přičemž
pěstoval v několika místnostech. „Celkem zde bylo nalezeno na 600 kusů rostlin konopí o různých velikostech.
Hodnota by se v případě prodeje na trhu mohla pohybovat v řádu několika milionů
korun,“ uvedl mluvčí karlovarské policie Pavel Valenta. Kriminalisté zadrženého
cizince umístili do policejní
cely a případem se nadále intenzivně zabývají.
Práce kriminalistů nespočívala pouze v odhalených
velkopěstírnách.
Policisté
řešili i jiné případy, v nichž
figurovaly drogy. O tom, že
fantazie překupníků nezná
mezí, se přesvědčili policisté
v Třinci. Dva komplicové se
tu rozhodli, že si balíček předají u útulku pro psy. V daný
okamžik však kolem nich
projížděla hlídka městské
policie a zaregistrovala balík,
který putoval do kufru auta s
pražskou poznávací značkou.
Strážníci zastavili a dotazovali se, co to bylo za pytel. „To
jsou granule pro psy od kamaráda,“ začali tvrdit nečekaně vyrušení muži, zřejmě v
domnění, že parkování před
psím útulkem skýtá v tomto
směru dostatečné alibi. Strážníci si však na pomoc zavolali kolegy od státní policie. Ti
si vzali pytel „s granulemi“,
který byl vzorně zalisovaný,
a už po prvním prohmatání
jim došlo, že krmivo má přece jen jiný tvar. Nemýlili se.
Otevřeli balík a uvnitř našli
kilogram hašiše. Něco takového prý ještě zdejší policisté
v ruce neměli. Kdyby dealeři
prodávali obsah pytle granulku po granulce, vydělali
by 300 tisíc korun.
O bezbřehé vynalézavosti
se přesvědčili také jihomoravští celníci, kteří zastavili
jeden z automobilů nedaleko bývalého hraničního přechodu Poštorná v Břeclavi.
„Auto si vytipovali. Uvnitř
seděli dva dospělí lidé a jedno dítě,“ uvedla mluvčí jihomoravských celníků Lada
Temňáková. Při prohlídce
kufru auta našli černý igelitový pytel ukrytý pod kočárkem. „V něm byla krabice od
bot s 640 gramy sušené marihuany,“ informovala mluvčí
celníků. Dodala, že si případ
poté převzala Celní protidrogová jednotka. „Pokud se
prokáže, že pachatelé spáchali trestný čin, hrozí jim až pětileté vězení,“ poznamenala
Temňáková.
Na druhé straně republiky,
v Děčíně, se zase policisté
musí poprat s hlavolamem.
Jde o krádež vozu, jehož ztrátu majitel nahlásil a škodu
vyčíslil na pětačtyřicet tisíc
korun. Policisté vyhlásili po
vozidle ihned pátrání. Netrvalo dlouho a Citroën objevila hlídka dopravní policie.
Auto bylo nabourané. Policisté uvnitř vozu nalezli neočekávanou přidanou hodnotu
– krabičku pravděpodobně
s marihuanou. Poškozený
osobní vůz byl zajištěn odtahovou službou a obsah krabičky bude podroben dalšímu laboratornímu zkoumání.
V hledáčku mají policisté nejen zloděje, ale možná i přechovavatele drog, pokud se
potvrdí, že v zelené krabičce
byla marihuana.
Dohru má již případ majitele Amsterdam shopů, kterému jsme v předešlých číslech
Konoptika věnovali patřičnou pozornost. Polák Slawomir Kamedula se definitivně
vyhnul nástupu do vězení.
Olomoucký okresní soud mu
totiž prominul trest
na základě
prezidentské amnestie. Stihl
to přitom
na poslední chvíli,
Kamedula
měl podle
jeho předchozího
rozhodnutí
nastoupit
do vězení
na začátku února.
Zodpovídat se tam
měl za šíření toxikomanie.
Soudy jej
34#
potrestaly dvěma lety vězení,
část trestu si již odpykal ve
vazbě. Do České republiky
však tento polský občan nesmí, trest vyhoštění mu platí i
nadále. „Soudkyně rozhodla,
že odsouzený Artur Slawomir Kamedula je účasten amnestie prezidenta republiky.
Znamená to, že se mu promíjí
zbytek nevykonaného trestu
odnětí svobody v době trvání
dvou let. Část si již odseděl
ve vazbě, více než rok měl
ještě vykonat,“ řekl předseda
olomouckého okresního soudu Michal Jelínek. Amnestie
se přitom týká pouze trestu
vězení. Soudy mu původně
kromě něj uložily i šestiletý
trest vyhoštění z Česka a propadnutí finančních prostředků zajištěných na jeho účtu
ve výši téměř milionu korun
a 10 tisíc eur (přibližně 250
tisíc korun). Na to se však podle soudce Jelínka amnestie
nevztahuje. „Odsouzení se
musí brát jako celek. Pokud
bylo uloženo více trestů, tak
se na dotyčného hledí, jako
by nebyl odsouzen, až nastane účinek u všech trestů,
které byly uloženy,“ doplnil
Jelínek. Čistý trestní rejstřík
bude tedy muž v České republice mít až po uplynutí
šestiletého vyhoštění. Případ
Kameduly byl v zemi průlomový. Za tuto trestnou činnost před soudy do té doby
nikdo nestál, navíc jeho potrestání pomohlo podle žalobkyně k vymýcení shopů
nabízejících pod hlavičkou
sběratelských předmětů syntetické drogy. Konec tohoto
případu žalobkyni zklamal.
„Měli jsme s tím práci, byli
jsme rádi, že se to objasnilo, a
teď se to mine účinkem. Prezident má ale takové právo,
takže se tomu musíme podřídit,“ řekla státní zástupkyně Lenka Kremzerová, která
měla případ na starosti.
Konopák
#34
13
NĚKDE JINDE
Historie nizozemské tolerance lehkých drog
Coffeeshop / autor : krosseel / www.morguefile.com
T
o, že marihuana není v ničem nebezpečnější než všudypřítomný alkohol, už není ničím
neznámým. S rychlým rozvojem internetu mají lidé na celém světě možnost dostat se ke
studiím, které toto jednoznačně potvrzují, a počty příznivců umírněnějšího postoje ve vztahu k této lehké droze každým dnem stoupají. Některé odhady hovoří o tom, že prohibice má
pomalu na kahánku a do několika let bude legální prodej marihuany ve většině západního
světa věcí, nad kterou se nikdo významně nepozastaví.
Ovšem zatímco například z
USA přicházejí poslední dobou samé pozitivní zprávy,
které koncem loňského roku
vyvrcholily legalizací marihuany pro rekreační účely ve
státech Colorado a Washington, na druhé straně Atlantiku, v Nizozemsku, které bylo
vždy považováno za liberální
Mekku turistů vyhledávajících zábavu v oblacích marihuanového kouře, jako by se
čas rozhodl jít oproti zbytku
světa pozpátku.
Během loňského roku se do
povědomí vyznavačů jedné
z nejvšestraněji využitelných
bylin v historii lidstva dostalo především úsilí nizozemských úřadů o zákaz prodeje
marihuany cizincům. Čtenářům Konoptika asi netřeba
připomínat, že právě v Nizozemsku byl jako v jediné
evropské zemi v posledních
desetiletích prodej malého
množství marihuany v obchůdcích nazvaných rafinovaně coffee shopy tolerován,
z čehož těžila státní kasa
oranžového království nejen
v podobě nemalých přímých
příjmů z daní, ale také nepřímo z významného rozvoje turistického ruchu.
Politika
přimhouřeného oka
Málokdo však už ví, že
tento kšeft nebyl nikdy oficiálně povolen, byl pouze
tolerován na základě vratké
gedoogbeleid neboli „politiky
přimhouřeného oka“. Jinými slovy, prodej marihuany
v Nizozemsku nikdy nebyl
legální, byl pouze za jistých
podmínek přehlížen. Tento
článek má za úkol uvést vše
na patřičnou míru a všem
nezasvěceným čtenářům vysvětlit, jak to s nizozemskou
gedoogbeleid vlastně bylo a je,
a nastínit možné scénáře, jak
tomu pravděpodobně bude
dál.
Vše začalo v 70. letech minulého století, kdy se Nizozemskem začala šířit drogová
epidemie v podobě levného
heroinu z Asie. Tehdejší vláda byla pod silným tlakem
veřejnosti i mezinárodního
společenství, protože za lev-
ným „amsterdamským“ heroinem se začali sjíždět feťáci
z celé Evropy. Největším problémem bylo to, že ve stejnou
dobu nová generace mladých
lidí čím dál více otevřeně holdovala marihuaně a hašiši a
čím dál více dealerů těchto
lehkých drog se začalo přeorientovávat právě na heroin.
Poslední, co v tu chvíli nizozemská vláda potřebovala, bylo, aby tisíce mladých
studentů podlehly pokušení a nechaly se od relativně
neškodné trávy strhnout k
vysoce návykovému heroinu. Ve snaze oddělit trh s
hašišem a heroinem se proto
nizozemský aparát rozhodl
pro v té době radikální, avšak
vlastně jediné logické řešení.
V roce 1976, poprvé od roku
1928, významně pozměnil
drogový zákon Opiumwet.
Došlo k rozdělení drog na
drogy s nepřípustným a přípustným rizikem pro zdraví
obyvatelstva. Na prvním seznamu se ocitl vedle heroinu také například kokain a
amfetaminy, postupem času
na něj přibývaly další a další
látky (např. v roce 1988 extáze). Na druhém seznamu pak
skončilo THC a některé druhy psychoaktivních hub.
Vláda byla přesvědčena, že
když přimhouří oči nad prodejem malého množství hašiše a naopak výrazně zvýší
tresty za prodej heroinu a dalších látek na prvním seznamu, výrazně tím sníží riziko
toho, že se kuřáci trávy dostanou do zajetí heroinové spirály. Oporou celého systému je
takzvaný opportuniteitsbeginsel, což je ustanovení zákona
o tom, že o stíhání trestných
činů může rozhodnout sám
státní zástupce. Pokud tento
nazná, že je ve veřejném zájmu daný trestný čin nestíhat,
ke stíhání nedojde. V případě prodeje malého množství
marihuany je oním veřejným
zájmem zajištění veřejného
zdraví. Prodej marihuany
v Nizozemsku tedy není a nikdy nebyl legální, ale pouze
na základě tohoto ustanovení
tolerován.
Nutno podotknout, že trh
s marihuanou byl neoficiálně přehlížen již před rokem
1976. Dokonce už koncem
60. let byly ceny marihuany
bez skrupulí inzerovány na
některých nizozemských rádiích. Za první nizozemský
coffee shop je považováno
utrechtské Sarasani, které ve
sklepě domu 327 na kanálu
Oudegracht fungovalo již od
roku 1968. O čtyři roky později byl v bývalé pekárně na
Weesperzijde otevřen první
obchůdek s trávou v Amsterdamu.
Základem je AHOJ
Přestože nešlo o žádnou
legalizaci, byl to jasný signál policie a justice směrem
k dealerům: Pokud budete
prodávat v malém množství
marihuanu a hašiš, necháme
vás na pokoji, ale jakmile u
vás najdeme herák, půjdete
sedět, až zčernáte. Od roku
1977 měli starostové po dohodě s šéfy místní policie
a justice možnost určit takzvané huisdealers (podomní
dealery), nad kterými se při
dodržování jistých pravidel
mělo přimhouřit oko. Samozřejmě základní předpoklad
= žádný tvrdý fet.
V roce 1991 došlo k formulování takzvaných pravidel
AHOJ, která platila závazně
pro celou zemi. Jednalo se o
zkratky nizozemských slov
affichering (inzerce), harddrugs, overlast (obtíž), jongeren
(mladiství do 16 let). Neboli:
aby prodejce nebyl za lehké
drogy stíhán, musel se zdržet
reklamy, za žádnou cenu nesměl prodávat tvrdé drogy a
nesměl být svou aktivitou na
obtíž svému okolí. Co se týče
mladistvých, tak ti nesměli do jeho coffee shopu ani
vstoupit. O několik let později přibylo další kritérium: G
– od slova gram. Maximálně
bylo možné tolerovat prodej
do 30 gramů na osobu a den.
Oko mělo zůstat přimhouřeno rovněž při pěstování maximálně 5 rostlin, držení do
30 gramů marihuany či 0,5
gramu tvrdých drog nebo
jedné extáze. Teoreticky se
sice stále jednalo o přestupek,
ale pokud se člověk zrovna
neřítil dvousetkilometrovou
rychlostí zfetovaný po dálnici, tak to nikdo neřešil.
Tento vcelku rozumný
systém narušila v 90. letech
Schengenská dohoda, která
od roku 1993 zavedla volný
pohyb kapitálu, zboží, služeb a osob mezi členskými
zeměmi EU. Jinými slovy odpadly hraniční kontroly. Toho
pohotově využily tisíce převážně mladých Němců, Francouzů a Belgičanů k nákupu
marihuany v Nizozemsku a
jejímu následnému dealování ve svých rodných zemích,
což bylo samozřejmě trnem v
oku jejich vládám.
Stále přísnější
pravidla
Pod mezinárodním tlakem
byli Nizozemci donuceni svá
pravidla opět o něco zpřísnit. Kritérium G se z 30 gramů dostalo na pouhých 5 a
hranice prodeje mladistvým
naopak poskočila z 16 na 18
let. Coffee shopy navíc nesměly mít v zásobách nikdy
více než půl kila marihuany.
Zde je mimochodem dodnes
nejevidentnější díra celého
systému přimhouřeného oka,
takzvaná achterdeurproblematiek neboli problém „zadních
dveří“. Jde o to, že coffee
shop nejenže nesmí prodat
víc než 5 gramů, ale on teoreticky nesmí podle tolerovaných pravidel za den ani víc
koupit. Člověk nemusí být
zrovna velký počtář, aby mu
vyšlo, že to dvakrát nesedí.
Po letech diskusí a přehlížení
tohoto problému vláda v roce
2000 rozhodla, že jsou důležitější věci, než se věnovat této
díře v zákoně, a omezila se na
stanovisko, že problém zásobování coffee shopů není v
současné době prioritou. Tento stav trvá prakticky dodnes.
V následujících letech došlo k
upravení stávajících zákonů
ještě několikrát, navíc byly
přijaty další samostatné zákony nové. A hádáte správně,
ani jeden z nich nebyl přijat k
tomu, aby pravidla uvolnil,
ale vždy to bylo za účelem
jejich zpřísnění. Tedy až na
zákon o lékařském využití
marihuany, který byl v Nizozemsku přijat v roce 2003.
Například takzvaný zákon
Damocles nejenže významně
navýšil tresty za (polo)profesionální pěstování marihuany za účelem jejího prodeje
(až na čtyři roky), ale zároveň
dával starostům možnost nechat podnik, kde se tak dělo,
zavřít. Pomocí dalších přijatých zákonů (wet Victoria,
wet Victor) bylo možné tyto
nemovitosti dokonce nechat
vyvlastnit. Od roku 2007 lze
v Nizozemsku za opakované
profesionální pěstování nechat vyvlastnit i soukromé
domy či byty.
V příštím čísle Konoptika
se zaměříme na současný boj
se zákazem prodeje marihuany cizincům. Můžete se těšit
mimo jiné na reportáž přímo
z místa činu. Na vlastní kůži
pojedeme zjistit, jak nová nařízení fungují v praxi.
Marc Visser
14
NĚKDE JINDE
Záběry z dokumentu BBC - Should I smoke dope
MÁM
KOUŘIT
TRÁVU?
S
tejnou otázku si ve Velké
Británii položila novinářka a televizní celebrita
Nicky Taylor, matka tří dětí.
Tato odvážná žena ve spolupráci s televizí BBC v minulosti připravila již několik dokumentárních reality show:
v přímém přenosu podstoupila plastickou operaci břicha, vyzkoušela si tzv. „binge
drinking“, což je roztomilý
anglický výraz pro pití s cílem se co nejrychleji opít (a
pak se poprat, něco zničit
nebo alespoň zůstat ležet na
chodníku), a dokonce učinila
pokus se pod dohledem kamery 6 týdnů nemýt, aby zjistila, jaký to bude mít dopad
na její sociální život.
V roce 2008 se Nicky rozhodla po dobu jednoho měsíce žít život „huliče” a kamera BBC u toho nemohla
chybět. Vznikl tak zábavný
a – jak je ostrovní žurnalistice vlastní – vcelku vyvážený
dokument Should I smoke
dope mapující nejen britské
uživatele konopí a jejich situaci, ale i vlastní účinky konopí na lidské tělo a psychiku.
Pomineme-li poněkud paranoidní východisko celého
projektu, a sice samotný fakt
intoxikace pod dohledem televizních kamer, což by bylo
psychicky náročné i pro běžného uživatele, odborníci na
lidskou psychiku i lékaři se
ve svých komentářích během
dokumentu snaží pečlivě oddělovat fakta a výsledky studií od běžných stereotypů o
marihuaně, a to i stereotypů
hovořících pro její legalizaci.
Vraťme se však k Nicky
a přehlédněme obsah celého dokumentu. Nicky svoji
marihuanovou Odysseu zahajuje návštěvou doktorky,
která jí po výčtu možných fyzických i psychických obtíží
pokus s marihuanou nedoporučuje. Nicky se však nenechá odradit a navštíví jeden
z britských growshopů, ve
kterém se za všeobecné dobré nálady dozví, že všechny
prodávané kuřácké propriety
jsou pouhými suvenýry a že
veškeré vybavení pro indoorové pěstování nelze kombinovat s nabízenými semínky různých vzorků konopí
– tedy zde vládne podobně
schizofrenní situace jako i u
nás v České republice.
Z growshopu její kroky zamíří k právníkovi, aby si vyjasnila otázku marihuany v
britském právním systému,
a když se dozví, že kouření
marihuany je ve Velké Británii stále nezákonné, rozhodne se udělat to, co miliony
Britů před ní: rozjede se prostě tam, kde to legální je.
Amsterdam
Město hříchu ležící pod
úrovní mořské hladiny, místo, kde si lze legálně koupit
ženu, marihuanu, hašiš i
kouzelné houbičky, Amsterdam přitahuje turisty z celého světa a pro svůj liberální
přístup ke konzumaci konopí
si získal i Nicky. Přes kanály
a mosty města zalitého sluncem se Nicky vydá do jednoho z nejproslulejších amsterdamských coffee shopů
Damp Kring. Zde se rychle
seznámí s personálem a nedočkavě se vrhne na svůj první joint. Na doporučení provozovatelky si objedná venku
pěstovaný skunk z Jamajky, k
tomu kávu a zapálí si. Bohužel se nedrží dobrých rad, a
místo aby vykouřila 3 šluky a
počkala, až se účinky dostaví,
vykouří jich 25 a samozřejmě
během krátké chvíle „odpadne”. Následuje cesta na hotel
Zmatek na všech stranách
Soudní rozsudek s následky
N
emohlo dojít k větším zmatkům. Spousta médií, mezi nimi i
Hanf Journal, informovalo
v prosinci o procesu Michaela F. proti Spolkové republice
Německo. Žaloba byla odmítnuta a dlouholetý konopný pacient si stále nemůže
pěstovat vlastní trávu. Dronabinol, který mu pojišťovna
co nevidět začne platit, nedokáže snést a importovaná
tráva z nizozemských lékáren není zaplatitelná a často
také ani dostupná. „Chybí-li
dostupná léčebná alternativa,
přichází v úvahu – na základě posouzení BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte neboli
Spolkový institut pro lékařské prostředky a medicínské
produkty – pozn. redakce)
určené – udělení povolení
pro vlastní pěstování kono-
pí,“ stojí v odůvodnění roz- „alternativy“. Nyní jim jedisudku. Jelikož ovšem zdra- ná možnost, jak by si mohli
votní pojišťovna znenadání v budoucnu kvůli chybějícím
svolila k převzetí nákladů na alternativám sami pěstovat,
Dronabinol, byla žádost ža- aniž by porušovali právní
lobce zamítnuta – neboť po- ustanovení v oblasti omamdle soudního pojetí je již k ných látek, zůstává zapřena.
dispozici dostupná léčebná
alternativa.
Krátce po písemném odůPrvní reakce přítelkyně vodnění rozsudku, přesně
pana F. pro Hanf Journal oči- hodinu po redakční uzávěrvidně potvrzovala, že tento ce lednového vydání Hanf
rozsudek představuje na- Journalu, vydalo sdružení
prostou katastrofu pro dosa- Konopí jako lék (Arbeitsgevadní držitele povolení: „Je meinschaft Cannabis als Meto (Dronabinol – pozn. redak- dizin, dále jen ACM) tiskoce) příliš slabé a Michael také vou zprávu, která rozsudek
nemůže dále zvyšovat dávky, vítá a vysvětluje, že „pacienti
protože ho to činí naprosto si mohou pěstovat konopí
neklidným a hektickým a k vlastní terapii“. O pár dní
dobré to je pouze jako dopl- později hlásá dokonce deník
něk ke konopí.“ Katastrofou Bild: „Těžce nemocní si moto je, protože všichni držitelé hou pěstovat konopí.“
Pochopili jsme něco špatvýjimečného povolení mají
zdravotní důvod, proč do- ně? Ne, ale momentálně
stávají pravé květy, a nikoli koluje jak na internetu, tak
plná paranoie a pocitů hrůzy,
na pokoji stihne do kamery
ještě krátké prohlášení, že se
jednalo o nejhorší den jejího
života a že si není jista, zda
chce v celém experimentu
vůbec pokračovat. Poté celý
televizní štáb ze svého pokoje
nemilosrdně vyhodí.
Na druhý den kamera nalezne rozespalou Nicky obklopenou obaly od sladkostí, stydlivě usrkávající ranní
kávu, nicméně připouštějící,
že včerejší paranoia je pryč.
Druhou návštěvu začne Nicky velice opatrně a celé dopoledne si zkouší roli prodavačky marihuany a přitom
zpovídá různé návštěvníky
coffee shopu Damp Kring. Po
směně jí provozovatelka klubu nabídne dýmku se 100%
čistým hašišem a… světe div
se, Nicky se cítí uvolněně a
je v typicky chichotavé náladě. K její smůle musí v tomto
stavu absolvovat prohlídku
a profesionální rozhovor v
místním muzeu konopí, kam
se s úsměvem od ucha k uchu
vydá.
V muzeu si po chvíli předstíraného zájmu o výklad
sympatického mladíka, který
jí vysvětluje proces pěstování
i v tištěných médiích více
interpretací rozsudku správního soudu. Tisková zpráva
ACM zní tak, jako by vlastní
pěstování pro pacienty mělo
být již brzy povoleno. A to i
přesto, že žalobu Michaela
F., která byla v jednání před
správním soudem, nekorunoval úspěch. Správní soud
vlastně ve svém rozsudku
rozhodl, že zásadní odmítání
vydání povolení k pěstování, pro které byl před dvěma
lety dán interní pokyn „shora“, je protiprávní. To je bezpochyby facka pro spolkové
ministerstvo zdravotnictví.
Současně však soud stanovil, že pacienti, kteří dostávají jiné léky obsahující konopí, vlastně nemají nárok
na vlastní pěstování. Stejně
jako u aktuálního případu,
u nějž zdravotní pojišťovna
po letech odmítání najednou
připustila převzetí nákladů
na Dronabinol. Malý háček,
totiž že Dronabinol pacientovi vůbec nepomáhá, ovšem
soud jako kritérium pro nou-
rostlin konopí, její pozornost
získá obrázek dvou morčat
na obalu podestýlky pro tato
zvířátka a Nicky se začne
smát a směje se a směje se a
rozhovor samozřejmě končí
fiaskem a profesní ostudou.
Zpět ve staré dobré Anglii
se z dalších rozhovorů s britskými odborníky dozvídáme,
že sice byla v nedávné době
změněna právní kvalifikace
marihuany ze skupiny B na
mírnější skupinu C, přesto
zůstávají trestní sazby za držení a distribuci poměrně vysoké: 2 roky, resp. 14 let. Následuje několik rozhovorů s
dětmi, které otevřeně hovoří
o svých zkušenostech s drogami; při tom člověka napadne, jak by asi odpovídaly na
podobné otázky děti obdobného věku u nás.
Je možné se z
jednoho jointu
zbláznit?
Zpátky v Amsterdamu se
Nicky rozhodne otestovat
svoji manuální zručnost a
schopnosti uvažování pod
vlivem marihuany. Koupí
si dvě nesmontované skříňky, jaké známe například z
IKEA, které chce podle návodu složit dohromady. První
skříňku v normálním střízlivém stavu složí za chvíli. Po
vykouření jointa se pustí do
druhé skříňky, ale po počátečním nadšení zjistí, že neví,
co dělat, že má suché rty a že
ji nějaká skříňka vůbec nezajímá. A samozřejmě na sobě
pozoruje zvýšený zájem o
potraviny všeho druhu. Další
test, který se Nicky rozhodne
podstoupit, je pozorování vlivu marihuany na řízení auta.
Trať si pro jistotu zajede i opilá a výsledky snad ani není
nutné rozepisovat.
A jsme znovu v coffee shopu, kde nám tentokrát výmluvná
provozovatelka
vysvětluje rozdíly mezi různými vzorky marihuany a
hašiše pomocí paralely s různými druhy alkoholu. Nicky
chce vyzkoušet dva různě
silné vzorky hašiše. Aniž by
věděla, který hašiš kouří, vykouří naše experimentátorka
poměrně slabý vzorek hašiše a dle svého vlastního komentáře se cítí „jako po dvou
sklenkách vína”. Další den si
34#
dá druhý, tentokrát velmi silný vzorek hašiše, a výsledek
musíte vidět sami. Nicky je
naprosto „high”, nicméně v
dobré náladě a rozmaru. Po
tomto testu se Nicky, znepokojená novinovými titulky
varujícími již před jediným
vykouřeným jointem, obrátí znovu na odborníka, který její obavy vyvrací s tím,
že pravděpodobnost trvalé
změny psychiky po jednom
vykouřeném jointu je obdobná pravděpodobnosti, že se
člověk zblázní po jedné sklence vína.
Závěrečný experiment, kterému se Nicky podrobí, je
pozorování účinků různých
poměrů THC a kanabinoidů
na psychiku člověka. Nejdříve jí lékař vpraví do žíly směs
THC a kanabinoidů (v poměru obvyklém u volně rostoucí
rostliny konopí) a Nicky se
opět velice dobře baví, bez
ohledu na poněkud rozpačitého lékaře snažícího se s ní
vyplnit test pro určení rizika
vzniku psychóz. V něm Nicky získá 1 bod – hranicí indikující riziko vzniku psychóz
jsou v tomto testu 4 body.
Druhý den je jí aplikováno
čisté THC: Nicky si připadá
jako na pohřbu, očividně trpí
úzkostí a depresí, v testu získává hrozivých 14 bodů.
A je tu závěr: Nicky se s
námi loučí se sklenkou vína
v ruce, rozhodnutá zachovat
si tento svůj návyk, a s vyjádřením, že čistý (sic!) skunk je
mimo její kuřácké menu. Britská BBC opět předvedla, že
debatu o konopí lze vést bez
hysterie a zakrývání si očí a
uší, na druhou stranu věřím,
že zhlédnutí některých záběrů zkouřené Nicky Taylor
může někoho od experimentů s marihuanou odradit.
Ocenění si nicméně zaslouží
nejen skvělá kamera a hudební soundtrack dokumentu,
ale zejména samotná Nicky,
na které je po celou dobu vidět upřímný zápal pro věc.
Celý dokument je možno
zhlédnout na YouTube nebo
stránkách samotné BBC, takže pokud se chcete pobavit a
třeba i něco dozvědět a rozumíte alespoň průměrně anglicky, lze jen doporučit.
Spanish Key
zový stav neuznal. Michael stavebním předpokladům“.
F. tak nyní dostává lék, který Mnozí možná zapomněli, že
má podle výroku jeho přítel- tento úřad již v roce 2006
kyně maximálně doprovodný udělil oprávnění, které ovúčinek ke kýženému efek- šem obsahovalo nesplnitelné
tu rostlinné léčby konopím. podmínky, a kvůli tomu nePřesto však nemůže konopí mohlo být dotyčným pacipěstovat a v podstatě je stále entem využito. K absurdním
tam, kde byl před procesem.
nákladům a stavebním opatTakže se změnilo pouze řením se soud také prakticky
málo: Pacienti mohou stejně nevyjádřil, takže úřad může
jako předtím podávat žádosti, nadále stále stejně argumenkteré mohou být dále odmí- tovat. I druhý sporný bod
tány s odkazem na jiné alter- zůstává stejně jako předtím
nativy. Münsterský rozsudek nevyjasněný: Pacientovi lék,
tedy nevytvořil precedenční který je mu nyní hrazen, jedpřípad. Dosud nebyla žádná noduše nepomáhá zdaleka
žádost o vlastní pěstování tak dobře, jako pravá tráva.
povolena, ačkoliv pan F. není
jediným podavatelem. Teore- Případ Michaela F. nebude
tická možnost, že již uznaný jistě posledním, kdy se nepacient léčící se konopím zís- mocný bude snažit vysoudit
ká licenci na pěstování, stále si právo na svou medicínu.
existuje, ale pouze na papíře. Ačkoliv by to teoreticky mohSpolkový úřad pro návykové lo být možné, momentálně si
látky
(Bundesopiumstelle) konopní pacienti v Německu
doposud neodmítal žádosti definitivně nesmějí pěstoúplně bez zdůvodnění, ale vat vlastní trávu, i když by
neexistovaly-li zdravotní dů- to znělo tak pěkně a my byvody pro odmítnutí žádosti, chom si nemohli přát lepší
zavedl vysoké bezpečností začátek nového roku. Škoda.
nároky kvůli „nedostatečným
Slávek
16
POLITIKA
ČAS NA POHÁDKY
… A SKUTEČNOSTI, KTERÉ
SE ZA NIMI UKRÝVAJÍ
Dnes se dostáváme k další
pohádce o konopí:
Obsah THC v konopí
zaznamenal od 70. let
nesmírný nárůst
Každé, byť i lehké navýšení hodnot THC v konopí je
možné připisovat výhradně
přirozenému vývoji. Odvolávat se zde na genetickou
manipulaci je holý nesmysl.
I přes oblíbené a často citované „maximální hodnoty“ v
oficiálních statistikách nebyl
signifikantní nárůst hodnot
THC ve vztahu k celkovému
množství zabavených konopných produktů nikdy prokázán.
Je tomu již více než 25 let,
co se Nizozemcům podařilo
v rámci „indoor pěstění“ a za
pomoci optimalizace pěstitelských podmínek vyšlechtit
silnější druhy. Tenkrát se s
nástupem „skunku“, „superskunku“ či „mazaru“ objevilo konopí s výrazným nárůstem THC.
Spolkový kriminální úřad a
evropská instituce pro sledování drog v rámci EU uzavírají tento problém s tím, že se
v posledních letech sice objevily nálezy s vyšším obsahem THC, ale ne v takovém
množství, aby to vypovídalo
o obecném vzestupu.
Hašiš , archiv Hanfjournal
V 70. a 80. letech minulého
století se přednostně konzumoval hašiš, u kterého je obsah THC jednoznačně vyšší
než v konopných listech, jelikož se jedná o extrakt.
Množství účinných látek v
konopí se v Evropě po roce
1996 o něco navýšilo. Důvodem bylo, že se snížil podíl
hašiše na trhu. Tento byl postupně nahrazován konopím
pěstovaným „indoor“. U marihuany pěstované v Evropě došlo k určitému zvýšení
obsahu THC do té míry, že
množství obsažených účinných látek je možno přirovnat k tomu ve slabším potentním hašiši 60. a 70. let.
Tolik k oblíbenému tvrzení starých hippíků, že „jejich
joint býval mnohem méně nebezpečný“.
Nejnovější čísla dokládají, že obsah THC se po roce
1997 dokonce snížil. Samotná
zmocněnkyně pro drogové
záležitosti na webu www.abgeordnetenwatch.de uvedla,
že:
obsah účinných látek se
od roku 1997 obecně snížil,
ne zvýšil; nejsou k dispozici žádné údaje starší 30 let,
jež by bylo možné srovnávat
s aktuálními čísly; za celou
dobu byl evidován pouze jeden nárůst koncem 90. let.
I kdyby tráva obsahovala
víc THC, není při správně
podávaných dávkách o nic
nebezpečnější než tráva zcela
nepotentní. A tím se už dostáváme k další legendě:
2.
Marihuana, archiv Hanfjournal
Velikost prostoru
v m3 krát 40 rovná
se správný výkon
větráku
Vysoký obsah THC je
nebezpečný a rychleji
návykový
Zcela nesprávné tvrzení.
Pacienti ze zemí, kde je povoleno předepisovat přírodní konopí pro lékařské účely,
upřednostňují dokonce většinou kytky s vysokým obsahem účinných látek. Jelikož
se obsah THC udává v procentech, vědí pacienti přesně,
kolik si musí vzít, aby se dostavil požadovaný efekt.
Když konopí obsahuje 10
% účinných látek, musí si
pacient vzít dvojitou dávku
v porovnání s materiálem,
který má obsah účinných látek 20 %. A toto je jediný rozdíl mezi konopím s různými
obsahy účinných látek. Bylo
prokázáno, že tento obsah
nemá žádný vliv na potenciál
závislosti.
Navyšování dávek se u pacientů užívajících konopí
děje mnohem méně než u
pacientů užívajících opiáty či
opioidy, a to přesto že většina
z nich upřednostňuje silnější
odrůdy konopí.
Názor, že vysoký obsah
THC způsobuje závislost
rychleji než nižší, je stejně nesmyslný, jako tvrzení, že víno
vytváří závislost rychleji než
pivo. Pro zajištění bezpečné
konzumace konopí je důležitá možnost ověření obsahu
účinných látek, což je na nekontrolovaném černém trhu
nemožné.
Existence
nekontrolovaného černého trhu vytváří
půdu pro to nejpodivnější
právní pravidlo ve věci konopí: tzv. „malé množství“.
Toto pravidlo je produktem
politiky, která už téměř 20 let
brzdí skutečnou dekriminalizaci konzumentů konopí.
Pravidlo „malého
množství“ umožňuje
legální držení
marihuany
Špatně! Obecně platí, že
držení jakéhokoliv množství
konopí je trestné a může vést
k udání. V rozporu s rozšířeným tvrzením není v možnostech policistů přimhouřit
oko v případě, kdy u někoho
najde „malé množství“ materiálu. Toto právo náleží
pouze státnímu zástupci. Ale
to, jestli po udání skutečně
následuje trestní řízení, stále
ještě do velké míry záleží od
jednotlivých spolkových úřadů.
Hesensko, Berlín, Sasko a
Sársko zavedly regulaci určující hranici, po kterou „je
principiálně možné trestní
řízení pozastavit“ – tzv. „mo-
jelikož se jim stejnak nedostává umělého osvětlení. Tím
se pak mohou více rozvíjet
vrchní buds, které jsou tak i
lépe provětrávány.
Dostačující cirkulace vzduchu je tak či onak jedním
z nejdůležitějších faktorů pro
dosažení příznivého klimatu
okolí rostliny. Pro výpočet
nastavení správného výkonu
větráků je už léta v pěstitelských kruzích strašákem formule, se kterou si nikdo neví
moc rady...
del spodní hranice“. Ostatní spolkové země se řídí ve
svých předpisech „modelem
horní hranice“ a vytvořily
hraniční hodnotu, po kterou
„připadá v úvahu použití paragrafu 31“.
Znamená to, že statní zástupce v Severním Porýní-Vestfálsku může zahájit řízení u zanedbatelně malého
množství konopí, pokud to
považuje za potřebné, zatímco jeho kolega v Berlíně
„musí“ stíhání pozastavit.
Zde je krátký přehled nařízení v jednotlivých spolkových zemích:
Bádensko-Württembersko: 3 KJ**
Bavorsko: 6 gramů
Berlín: 10–15 gramů*
Braniborsko: 6 gramů
Brémy: 15 gramů
Hamburg: 6 gramů
Hesensko: 6 gramů*
Dolní Sasko: 15 gramů
Severní Porýní-Vestfálsko: 10 gramů
Meklenbursko-Př. Pomořansko: 5 gr
Porýní-Falc: 6 gramů
Sársko: 6 gramů*
Sasko: 6 gramů*
Sasko-Anhaltsko: 6 gramů
Šlesvicko-Holštýnsko: 6 gramů (navýšení množství v plánu)
Durynsko: 6 gramů
* země s pravidlem „musí“
** konzumní jednotky
Přistřihávání zvyšuje
výnos
Ve starší literatuře a na internetu řádí pořád ještě fáma,
že přistřihávání konopných
rostlin dokáže zvýšit jejich
úrodnost, a to až o polovinu.
To ale není pravda.
Ženská konopná rostlina,
která má vykvést pod umělým
osvětlením,
dokáže
v ideálním případě poskytnuté světlo využít naplno.
Přistřihnutá, silně rozvětvená
rostlina naopak světlo využívá ve většině případů hůř
než několik menších rostlin
na stejné ploše. Ale tvrzení
„světlo znamená hmotnost“
není v pěstitelských kruzích
úplně liché.
V závislosti na tom, kdy,
kam a jaké rostliny člověk postaví, může mít přistřihávání
smysl. Především u outdooru,
který disponuje dostatečným
prostorem, velkými odstupy
mezi jednotlivými rostlina-
mi a dlouhou fází růstu, jsou
rostliny objemnější, a tím i
úrodnější. U indooru je naopak přistřihávání hříchem,
obzvláště u „top buds“. Vede
totiž k rozházení hormonální
hladiny: boční výhonky, tedy
sekundární neboli „méně
důležité“ větve, vyrůstají ze
sekundárního listového dělivého pletiva, jehož rozvíjení
je pak potlačováno primární
zásobárnou semínek. Děje se
tak kvůli produkci hormonu
auxin ve špičkách rostliny,
který potlačuje rozvoj bočních výhonků ve spodní části
rostliny.
Po odstranění špiček se
zdroj auxinu ztrácí a boční
výhonky se začínají rozrůstat, jak tomu je u scroggenu
nebo u supercroppingu. Přistřihávání špiček ale rostlinu
velice stresuje, jelikož se musí
přeměnit celá hormonální
hladina. Pro zamezení ztrát
na úrodě by se špičky nikdy
neměly stříhat ve fázi rozkvětu. U indoorových zahrádek
je tento fenomén, zvaný apikální dominance, dokonce
žádaným, jinak se neobjeví
požadované „tlusté výnosy“.
Zastřihávání indooru má
smysl pouze tehdy, když
chceme postavit malé množství rostlin na poměrně
velkou plochu, abychom
optimálně využili světlo.
Očekávaný vyšší výnos je ale
zaplacen až čtyři týdny trvající fází růstu a s tím spojenými
důsledky:
téměř dvojité náklady na
elektřinu z důvodu dodatečných čtyř týdnů osvětlení;sklizeň každých dvanáct
místo osm týdnů.
Proto by měl člověk vždy
přesně vědět, co se s rostlinami děje při zastřihávání, a zda
si kultivační metoda skutečně
žádá oříznutí. V případě podání výživy obsahující hormon auxin dokonce ke tvorbě
bočních výhonků vůbec nedojde, rostlina vytváří jenom
tzv. top bud.
Jenomže ten, kdo má svoje
semínka rád, kolem nich určitě nerad manipuluje s hormony, ale radši se postará o
to, aby se top bud pořádně
rozvinul i bez přidání auxinu.
Když rostliny stojí relativně
těsně u sebe (Sea of Green),
je kompletní odstranění vespod ležících větví žádoucí,
Možnosti správného nastavení větracího zařízení
k ochlazování jsou velice rozsáhlé a komplikované, jsou
součástí dalekosáhlého odborného vzdělání. Klima ve
vyhřívané místnosti, kterou
pěstitelský box v podstatě je,
ovlivňuje nepopsatelně mnoho faktorů. Směrodatnými
jsou velikost místnosti a výkon lampiček ve wattech.
Rovnice, které nepopisují
žádný vztah mezi velikostí
a výkonem světla, můžeme
rovnou odmítnout jako neseriózní dohady. Když vám
někdo řekne, že větrák by
měl odsát 40krát objem místnosti za hodinu, je to veliký
nesmysl, jelikož toto tvrzení
nepopisuje vztah k množství
odpadního tepla.
Dle této rovnice by například stačil větrák z PC vychladit krabici od bot, kde by
svítilo světlo o výkonu 600
wattů. To se ale neděje, protože lampička vyhřeje jeden
metr kubický rychleji než metry dva.
To znamená, že čím je menší box resp. místnost a čím
silnější je výkon lamp, o to
rychleji se místnost zahřívá a
o to silnější musí být ventilátor, který má odvést odpadní
teplo. Proto potřebují pěstitelé s nejmenšími boxy bohužel
ty nejsilnější ventilátory. Zde
je jednoduchá rovnice, která
se v praxi osvědčila:
Pro místnosti o
velikosti 0,3 až 1 m²:
Teplota prostředí > 25 stupňů Celsia: výkon světla ve
wattech = výkon větráků
v m3/hodinu
Příklad: Homebox Mini, 60
x 60 x 120 cm s lampou o výkonu 250 wattů, je umístěn na
půdě, kde se během letních
Počátek růstu, archiv Hanfjournal
34#
měsíců může udělat relativně
teplo.
250 wattů x 1 = 250. Čili optimální by byl větrák o výkonu
240 m3/hodinu.
Teplota prostředí < 25 stupňů Celsia: výkon světla ve
wattech x 0,75 = výkon větráků v m3/hodinu
Příklad: Homebox Mini,
60x60x120 cm s lampou o výkonu 250 wattů, je umístěn ve
sklepě, kde teplota nikdy nepřesáhne 20 stupňů.
250 wattů x 0,75 = 187,5. Čili
optimální by byl větrák o výkonu 180 m3/hodinu.
Pro místnosti o
velikosti 1 až 5 m²:
Teplota prostředí > 25 stupňů Celsia: výkon světla ve
wattech = výkon větráku
v m3/hodinu
Příklad: Homebox 2 m2, 120
x 120 x 240 cm se dvěma lampami o výkonu 600 wattů, je
umístěn na okenním parapetu směrem na jih, kde se
může docela oteplit.
1 200 wattů x 0,75 = 800. Čili
optimální by byl větrák o výkonu 800 m3/hodinu.
Teplota prostředí < 25 stupňů Celsia: výkon světla ve
wattech x 0,75 = výkon větráku v m3/hodinu
Příklad: Homebox 2 m2, 120
x 120 x 240 cm se dvěma lampami o výkonu 600 wattů, je
umístěna v komoře bez oken
v podzemí směrem na sever,
kde je vždycky hezky chladno.
1 200 wattů x 0,5 = 600. Čili
optimální by byl větrák o výkonu 600 m3/hodinu.
Pro místnosti o
velikosti přes 5 m2:
Při výběru tak velikého prostoru je potřeba dbát skutečnosti, že se moc nevytopí ani
v létě.
Výkon světla ve wattech se
násobí 0,5 a pak se zaokrouhluje nahoru. To se pak rovná
výkonu vzduchu v m3/hodinu.
Příklad: Homebox 8 m², 240
x 240 x 200 cm s osmi světly
o výkonu 400 wattů, umístěn
v dílně ve sklepních prostorách.
3 200 wattů x 0,5 = 1 600. Čili
optimální by byl větrák o výkonu 1 300 – 1 500 m3/hodinu
Pokračování příště
Autor: Kimo
Překlad: Radomila
#34
17
GROWING
SYNOVÉ VĚTRU
V hlavních rolích Bud Spencer, Casey Jones
a zatraceně vysoká vlhkost vzduchu
Čas letí jako blázen a Buddy je zpět s novinkami v zásobě.
Sice jsme se zprávami z domu Buda Spencera počítali, ale že jsme tomuto tlustému Italovi uvízli tak hluboko v srdci, že nás
nyní zásobuje čerstvými událostmi po každé úspěšné sklizni, nás přece jen překvapilo. O to více se radujeme z toho, že jsme
našli šťastného a přátelského pěstitele konopí, který čas od času přispěje do našeho periodika. Neboť pro obyvatele Německa
je tato činnost vzhledem k současnému stavu zákonů často spojena s nebezpečím, pročež si jen hrstka troufne poskytovat nám
cenné informacemi a obrázky z vlastní sklizně.
Bud Spencer se svou hroší kůží se nepotřebuje před nikým schovávat, takže ihned po sklizni neznámých rostlin, které získal
z nalezených semínek, začal s nizozemskými komerčními semínky odrůdy Casey Jones.
Zkušenosti s klony získal již u předchozí neznámé, takže kompletnímu samozásobení rostlinami již nestálo nic v cestě. Nyní však již předáme slovo panu Spencerovi. Mistře Spencere, jste na řadě, o čem nás můžete informovat?
Vlhké léto je
nebezpečné i pro
indoor
V kořenových váčcích se
obě rostliny, které byly nadále vyhoštěny do květové
komůrky, báječně vyvíjely,
ovšem podcenil jsem vlhké
a studené počasí na počátku
léta. Dámy jsem hnojil podle
svého navyklého schématu.
Na počátku květové fáze se
hodnota EC pohybuje kolem
1,0 a je při zálivkách postupně zvyšována, až se na konci dostane na hodnotu 2,1.
Hodnota pH zůstává konstantní – podle doporučení
výrobců přesně na hodnotě
5,8. Pro kokos zřejmě ideální.
Nápadná byla větší spotřeba
živného roztoku u nových
Rootpuch květináčů, přičemž
nebylo jasné, jestli je opravdu
vstřebáván rostlinami, nebo
jestli se vysoká část vypařuje do vzduchu. Každopádně
jsem musel 3,8litrové vaky
plnit tekutinou každé dva
namísto obvyklých tří dní u
regulérních 4litrových plastových květináčů. Do každého
květináče jsem vylil přibližně
tři čtvrtě litru rostlinné výživy. Používal jsem teď úplně
čerstvě obstarané 3komponentní GHE hnojivo, jehož
schéma je velmi jednoduše
aplikovatelné. Jedna část
hnojiva se v průběhu kola
ubírá, druhá přidává a třetí
zůstává konstantní. Rostliny
vypadaly po čtyřech týdnech
rozumně, ale stále u nich
zbývalo místo, pročež jsem se
rozhodl přistavit k nim i dvě
zbývající.
Svou klonovací metodu
jsem zvolil následovně. Toho
dne, v němž přichází malé
rostliny do květové místnosti,
jsou jejich větve odstraněny a
použity pro výrobu klonů.
Nevytvářím tedy žádnou mateční rostlinu, nýbrž si udělám sazeničky přímo z rostlin pěstovaných pro sklizeň.
Tím šetřím místo, bráním
možným parazitům, kteří
by se mohli usadit na matce, a možná ušetřím i trochu
času. Rostliny, z nichž byly
již předem šikovně získány
nové sazeničky, se mohou již
po přibližně dvou týdnech
přemístit pod květové světlo.
Spodní větve jsem u rostlin
obvykle odstraňoval vždycky, aby mohly být hlavní
palice lépe obslouženy. Nyní
jsem to používal za účelem
klonování.
Abych měl stoprocentní
jistotu, nechávám přece jen
vždy dva exempláře pod metal halogenovou lampou o
něco déle. Takto zvolený rytmus mi zajistí sklizeň dvou
rostlin v čtyřtýdenním taktu.
Možná znamená příprava
různých směsí hnojiva o něco
více práce, ale s tím jsem se
smířil.
S počasím to ovšem nebylo
tak jednoduché. Stálé letní
bouřky a spousta deště zvýšily obsah vlhkosti v grow
roomu tak, že jsem v šestém
týdnu zděšeně zjistil, že se
na hlavních palicích vytvořila plíseň. Houbové hlavičky
hrály v mém domě svůj soukromý koncert. Dříve jsem si
myslel, že to hrozí pouze u
venkovního pěstování. Sakra.
O pár dní dříve jsem si pořídil nový teplo-vlhkoměr vlhkoměr a teploměr, protože ty
staré už ukazovaly nesmysly,
a také malý ventilátor, který
jsem chtěl kvůli špatným povětrnostním podmínkám zabudovat do grow roomu.
Tady jsem se dokonce nechal inspirovat aktuálním
luxusním setem a u obou
jsem sáhl po doporučených
modelech. Samozřejmě mě
můj hektický život donutil k
odsunutí vestavby, kvůli čemuž se mi některá místa na
již pučících palicích až na nit
promočila.
Jelikož jsem nevlastnil žádný stroj na posyp sírou, odřezal jsem přibližně 20 gramů
napadené marihuany z hnijících rostlin a potopil je na dno
Mrtvého moře. Protiútokem
jsem zabudoval vlhkoměr a
ventilátor a doufal jsem, že
zachráním zbytek.
Více vzduchu – méně
problémů
Vlhkoměr mi přímo vysvětlil předchozí události, a
to vlhkostí vzduchu přes 80
% uvnitř grow roomu, která nedávala zrajícím palicím
žádnou možnost zdravě se
vyvíjet. Ventilátor se pak naštěstí postaral o silnou cirkulaci vzduchu, počasí se o něco
zlepšilo a napadená místa se
rychle vysušila. Vlhkost konstantně spadla pod 45 %. O
tři dny později přešel vztek
v poučení a já jsem ostříhal
obě, ještě ne zcela hotové konopné rostliny Casey Jones.
Vzhledem k tomu, že za pět
týdnů byla oznámena další
sklizeň, byl pokus pěstovat
ve vlhkém bezvětrném létě
velmi potentní holandskou
trávu pouze další poučnou
zkušeností, která se již neměla opakovat a nad kterou
se nebudu dlouho rozčilovat.
Obě rostliny se nacházely
pod stálým elektronickým
pozorováním a k tomu dostávaly dostatek větru, takže
mohly bez problémů dozrát.
Sklizeň mě teď musí zásobovat čtyři týdny, než se další dva již kvetoucí Caseyové
dostanou na řadu. S ohledem
na místo jsem doplňoval již
po dvou týdnech, jelikož byl
k dispozici dostatek sazeniček a já jsem se chtěl zaměřit na poznání maximální
kapacitní hodnoty. S extra
hnojicími aditivy od firmy
Aptus se právě připravuji
na přechod do profesionální
ligy. Tito praktičtí malí pomocníci se skvěle dávkují a
díky perfektně vzájemně sladěným poměrům minerálů
slibují ty nejlepší výsledky.
Casey Jones / Bud Spencer / Hanfjournal
Vzhledem k tomu, že předchozí rostliny Casey Jones vykazovaly v čerstvém kokosu
Cocostar lehké nedostatky ve
formě žlutých listů, doufám,
že mi preparáty Aptus nabídnou odpovídající protizbraň
a přinesou vyšší výnosy.
Jestli homeopatická množství speciálních extraktů pomohou a jestli nastane to,
co slibují američtí groweři,
prozradím po následujícím
growu klonovaných synů větru.
Tato tráva je silná, bohužel je však zakázáno Buda
Spencera napodobovat!
překlad Slávek
Casey Jones / Bud Spencer / Hanfjournal
O
různých věcech. O
těch uspokojivých i
méně uspokojivých.
Náhodou jsem od známého
dostal pár semínek z holandské semenné banky Devil´s
Harvest Seeds. Odrůda se
jmenuje Casey Jones. Velmi
mě na ní zaujaly slibné vlastnosti a její genetická historie.
Devil´s Harvest Seeds získali
klon směsi Trainwreck, Sour
Haze a Thai a mohli díky
tomu začít pěstovat mateční
rostlinu k produkci feminizovaných semínek. Silný high,
dobrá sklizeň a osmitýdenní
fáze květu mě ihned oslovily.
Trainwreck mne oslovil již na
prvních obrázcích, které jsem
před lety spatřil, k ochutnávce této byliny jsem se však
dosud nedostal. Proto jsem
měl velkou radost ze získání
feminizovaných Casey Jones
semínek s touto genetikou. O
tom, jak jsem nechal jadérka
vyklíčit, jsem se již rozepsal
v jednom z předchozích vydání. Co se s rostlinami dělo
v období růstu, to budu vyprávět teď.
Dvěma z rostoucích konopčat jsem věnoval sotva dva
týdny pod růstovou lampou,
dvěma dalším pak celkem
šest týdnů růstového světla.
V této fázi je lampa vždy zapnuta 18 hodin denně.
S větrem o závod / Bud Spencer/ Hanfjournal
Trainwreck x Sour Haze x Thai = Casey Jones / Bud Spencer / Hanfjournal
18
GROWING
34#
Konopna seminka / Georgw
M
E
Ř
O
M
EZ LENÝM
Konopna seminka / Georgw
KAPITÁNA QUILLA
MALÉ ZAMYŠLENÍ PŘED VOLBOU SPRÁVNÉHO MODELU
Je únor a člověku to ani nepřijde, že už má nejvyšší čas rozmyslet si, které
modely bude z jara venku sázet. Rozhodl jsem se v tomto díle pomoci nezkušeným nadšencům s úvahou na téma, jaký model je pro ně vhodný k
pěstování. Často se setkávám s nářky nových zájemců o growing, že solidní
informace o výběru správného modelu abys na českém netu pohledal. A
vlastně mají docela pravdu. Na internetu zpravidla najdeme různé odkazy
totožného obsahu, vesměs nabídky tuzemských growshopů, většinou okopírované informace udávané výrobcem. Na různých specializovaných fórech,
jako je grower.cz, se nějaké debaty odehrávají, ale člověk se maximálně dozví
to, s čím měl kdosi jiný nějakou tu zkušenost, ale v podstatě nic, co by mu
pomohlo se ideálně rozhodnout.
N
a začátku je nutno poznamenat, že pěstitel
outdooru tolik neriskuje své
finanční prostředky jako pěstitel indooru. Protože neplatí elektřinu, ale maximálně
substrát, semena a hnojiva,
může si dovolit mnohem více
při výběru vhodného modelu
zariskovat. Ovšem při mimořádně nevhodném výběru
lehce zapláče nad výdělkem i
on. No, rozhodně se každému
vyplatí nad tím, co hodlá pěstovat, pořádně zameditovat.
Začátečníkům samozřejmě
o to víc. Pěstitel u outdooru
přihlíží k jiným skutečnostem než u indooru, i když ne
zcela. Začněme tedy venkem.
Výběr správného modelu pro
outdoor je dobré podřídit několika faktorům. Záleží na
našich zkušenostech, místu
pro pěstování a cílech.
Jaký outdoorový
model je vhodný pro
začátečníka?
Pokud už člověk nějakou
tu zkušenost má, umí se sám
rozhodnout, jestli chce pěstovat modely regulérní, feminizované, nebo samonakvétací.
Těm, kteří zkušenosti nemají,
bych doporučil následující
postup. Za prvé se zamyslet
nad místem, kde budu rostliny chtít pěstovat. Jestli je
místo na suchém kopci, nebo
v úrodné dolině, jestli je místem balkon, terasa, nebo rozlehlá zahrada. Na schované
a rozlehlé zahradě si zkrátka
můžeme dovolit mnohem víc
než na panelákovém balkoně.
Pokud máme toto rozmyšleno, přišel čas začít dumat nad
odrůdou.
Začátečníkům jednoznačně doporučuji využít nabídky některé z tradičních
a letitých semenných bank.
Osobně bych po přihlédnutí k možnostem vybraného
místa vybral nějaký obyčejný
a nenáročný model vhodný
pro toto místo. Do vlhčího
místa volíme odrůdy, kterým
vlhkost prospívá, na balkon
raději něco menšího a na
soukromou, dobře ukrytou
zahradu klidně odrůdu velikou s možností maximálních
výnosů. Úplným začátečníkům bych nedoporučoval
samonakvétací modely, ale
naopak modely regular. Díky
pěstování „regulárů“ pěstitel
získá základní znalosti o konopí a možnostech jeho pěstování. Pozná samce, naučí
se zaštipovat, hnojit a jeho
případné chyby nebudou
mít takové následky jako u
autofloweringů.
Chcete-li
však samonakvétací modely
za každou cenu vyzkoušet,
volte opět raději takovou
seed banku, ve které se samonakvétání už nějakou dobu
věnují. Zkušenější pěstitel už
většinou volí odrůdy feminizované. Díky zkušenostem s
regular druhy už snadno pozná případné hermafrodity,
umí zaštipovat a snadno si
poradí s geneticky kvalitními
automaty.
Některé regular nebo feminizované odrůdy vhodné pro
pěstování venku jsou jako
produkty tradičních seed
bank díky ustálené genetice vhodné i pro začátečníky.
Od Sensi Seeds třeba Super
Skunk a Northern Light,
Dutch Passion mají například
Orange Bud, Blueberry a Mazar, Serious Seeds zase AK47
a Chronic.
Samonakvétací modely, se
kterými začátečník nešlápne
vedle, jsou třeba Deimos od
Buddha Seeds a dokonce i tuzemský Big Auto Tao z produkce Top Tao Seeds.
Volba odrůdy pro
indoor pěstování
To, co platí u outdooru, platí u indooru několikanásobně
tolik a k tomu je ještě třeba
neopomenout pár dalších
drobností. Výběr správného
modelu pro indoor je u začátečníků klíčový, protože se
teprve začínají učit co a jak.
Při pěstování pod lampou
lze velmi snadno chybovat
a výsledek může být až žalostný. Je především vhodné
přihlédnout k našim zkušenostem. Stoprocentně platí,
že před indoorovým pěstováním je dobré si to vyzkoušet napřed venku. Absolutní
laik bude jen těžko reagovat
na možné situace. Teď už
samozřejmě
jednoznačně
doporučuji pěstovat odrůdy
feminizované. Samonakvétací zas tolik ne. Když totiž
začátečník pěstuje indoor,
může mít problém se správným nastavením pěstírny.
Nezapomínejme, že musíme
správně nastavit vzdálenost
světel od rostlinek, teplotu,
vlhkost, pH, množství hnojiv,
tvar rostlin a provětrávání.
Neméně důležité je množství
rostlin v pěstírně na vydané
světlo a podobně.
Vychytání správných postupů rozhodně nějaký čas
zabere a samonakvétací odrůdy nemají šanci se z našich
případných chybiček v dostatečné míře vzpamatovat díky
krátké době růstu. Autoflowering doporučuji až poté,
co se s pěstírnou alespoň trochu sžijete a budete schopni
rostlinám zajistit potřebné
prostředí. Rozhodně radím
opět zvolit nějaký tradiční
model od lety prověřené seed
banky. Není také namístě do
začátku příliš spekulovat nad
výnosem. Odrůdy, u kterých
výrobce udává vysoké výnosy, většinou dobře a rychle
rostou, a vyžadují proto jistou zkušenost při jejich zaštipování, aby nepřerostly a
nedošlo ke spálení nejlepších
vrchních palic o světla.
Prostě chcete-li mít jako
začátečník alespoň trochu
naději na slušný výsledek,
zbytečně se nepouštějte do
nějakých experimentů. Ty
přenechte jiným a vsaďte
na jistotu prověřenou lety,
případně doporučení zkušených kolegů s hulitelně hmatatelnými výsledky. V záplavě modelů nabízených v
našich growshopech se jeden
může snadno ztratit, a proto
si myslím, že na začátku je
nejlepší se prostě vrhnout ke
kořenům growingu. O to dřív
budete moci začít s vlastním
šlechtěním, věřte tomu.
Některé regular nebo feminizované odrůdy vhod-
né pro začátečníky v indoor
pěstování, které mohu s klidným svědomím doporučit,
jsou například Super Skunk
a Northern Light od Sensi
Seeds, Belladona od Paradise Seeds, Critikal od Royal
Queen Seeds a Chronik a
AK47 od Serious Seeds. Od
Dutch Passion můžeme klidně sáhnout po Orange Bud,
White Widow nebo Blueberry. U samonakvétacích odrůd použitelných pro indoorové pěstování začátečníků
můžeme spoléhat na Deimos
a Syrup od Buddha Seeds
nebo Automazar z produkce
Dutch Passion. Samozřejmě
je i spousta dalších modelů
a bank, na které zde nezbylo místo, ale výše uvedeným
odrůdám můžete rozhodně
důvěřovat.
Doufám, že jsem trochu pomohl začínajícím pěstitelům
nastínit, jakým způsobem se
rozhodovat o zvoleném modelu, a snad se všem i zadaří.
Tento návod totiž rozhodně
není určen pro nějaké velkopěstitele. Je určen těm, kteří
si zvládnou svoji dávku léčiv
sami vypěstovat, ale určitě si
je nezvládnou kupovat za nekřesťanské peníze od dealera
jménem Lékárník.
#34
19
GROWING
HOBBY PĚSTOVÁNÍ
Zdravím všechny
čtenáře tohoto
článku a předem jim z
celého pěstitelského
srdce přeji do
nové sezóny toliko
kýžených, zdárných
a léčivých produktů
jejich growerského
úsilí, jakých by si
představovali.
Ilustrační foto / autor : TopTaoSeeds
P
lody sklizně předchozí jsou již určitě zdárně
uskladněny, zpracovány či
užívány, avšak čas setby budoucí se neúprosně blíží.
Vidina stále ještě dlouhých
zimních večerů nám může
poskytnout báječnou možnost si alespoň částečně ujasnit, jakou tento rok zvolíme
pěstitelskou taktiku, jakou
odrůdu zasadíme nebo kde a
pomocí jaké metody se letos
budeme snažit o vyprodukování kvalitní a zdravé sklizně. Článek je vlastně jakousi
částečnou sondou do světa
obklopujícího onu bylinu, jež
nás tak fascinuje, jednoduše
baví, léčí a v neposlední řadě
nutí o mnohém přemýšlet i
z jiného úhlu pohledu. Převážně však půjde o sondu
namířenou na ten správný a
efektivní výběr osiva určeného pro vytvoření základního
kamene naší budoucí úspěšné a bezproblémové sklizně.
To vše samozřejmě v našich
zeměpisných podmínkách.
Rok od roku nám konopný
trh nabízí stále větší a pestřejší výběr osiva od různých
producentů. Jedná se o méně
či více známé konopné seed
banky, breedery šlechtící na
vlastní noze, amatérské skupiny nadšenců pro naši věc
či o tzv. „seed banky“, které
semena nakoupená od jiného
producenta dále balí a nabízejí ve vlastních prodejních
obalech. Zcela jistě neplatí, že
největší či nejstarší producent
semínek musí být i ten nejlepší. Při našem výběru vhodného osiva cílíme především
na co nejkratší dobu květu a
s ní spojené brzké zrání. To
je důležité, abychom rostlinu mohli sklidit co nejdříve,
tedy než přijdou podzimní
plískanice a s nimi spojené
riziko vzniku plísní či polámání silným větrem. Máme-li možnost pěstovat na balkóně nebo v dobře větraném
skleníku, jsou naše možnosti
ve výběru rozšířeny i o kultivary s dobou květu o něco
málo delší, ne však delší než
10 týdnů.
Další variantou je pořídit si
semena autofloweringových
strainů, jež je možno snadno
pěstovat, a sklízet již dva a
půl měsíce od vyklíčení. To
je možné díky zkřížení s konopím rumištním, majícím
schopnost raně nakvést a v
květu pokračovat i při dlouhých světelných periodách.
Rostliny tedy okolo tří až čtyř
týdnů rostou, aby poté samovolně začaly kvést a postupně dozrávat. Jsou zpravidla
malé, s tomu odpovídajícím
výnosem. I na tom se však
usilovně pracuje a na trhu se
objevují tzv. superautomaty,
rostliny se stejným nakvétacím genofondem, ale zároveň i s obrovským růstovým
potenciálem. Ve finále tedy
můžeme uprostřed srpna
sklízet nádherně vzrostlou,
dvoumetrovou,
pryskyřicí
z letního slunce obalenou,
zdravou a květy obsypanou
krásku. Přistupme tedy již k
samotnému výběru osiva, z
jehož produkce se budeme
moci nakonec radovat. Velmi
kvalitní a ucelenou řadu ryze
outdoorových semen nám
nabízejí například následující
seed banky, u nichž si vždy
dovolím i malý tip na případné favority.
Máme tu Sensi Seeds s jejich bohatým Early Skunkem,
povstalým křížením s neméně výnosným strainem Early
Pearl či Dutch Passion a jejich
Purple, Shaman či Frisian
Dew. Royal Queen Seeds nabízí levnou a proklepnutou
dvojku Special Queen a Special Kush, Ministry of Cannabis přináší své verze oblíbených a nenáročných strainů
Big Bud XXL nebo Early XXX
a v neposlední řadě se můžeme spolehnout na kanadské
Next Generation a jejich super rychlého Timewarpa či
Avalona. Také u Green House
Seeds nalezneme The Church
či po odolnosti vůči plísni po-
Ilustrační foto / autor : TopTaoSeeds
jmenovaný AMS. V hledáčku
zájmu bych určitě zaostřil i
na Biddy Early, vyženěnou
věhlasnými a legendárními
Serious Seeds sňatkem s Magus Genetics. Rozhodneme-li
se pro autoflowering, určitě
bych se zaměřil na seed banku Grassomatic, jež spolupracuje a produkuje feminizovaná semena společně s Joint
Doctorem, což je osoba, díky
níž dnes autofloweringové
strainy sázíme a těšíme se z
jejich báječných vlastností.
Dnes má autoflowering
ve své nabídce většina seed
bank a jejich kvalita je více či
méně standardní. I v našich
luzích a hájích však vzniká
cosi úžasného, a to v podobě
první a ryze české semenné
banky Top Tao Seeds. Právě
jejich produkce vzniká pod
naším sluncem a v našich
klimatických podmínkách,
což je zárukou kvalitního přizpůsobení. V nabídce mají jak
klasické outdoorové mixy, tak
kolekci superautomatů či o
něco menších automatů. Takže než píchnete rýč do matičky země, nechte si to projít v
klidu a dýmu hlavou…
Dr. Spore
20
INZERCE
Skunk
Snow White
White Rhino
Mexican Sativa
34#
#34
21
ZÁBAVA
VŠE O HIP HOPU
A URBAN KULTUŘE
NA JEDNOM MÍSTĚ
B
ěhem loňského podzimu jste se na stránkách
Konoptika setkali s informacemi o Tetris / Nadzemí
tour, kterou pro všechny
fanoušky českého hip hopu
připravilo internetové rádio HipHopStage. Všichni,
kdo chtějí vědět o rádiu HipHopStage více, mají možnost se s ním seznámit v aktuálním čísle Konoptika.
Internetové
rádio
HipHopStage existuje již od
roku 2006 a až do dnešních
dnů si udrželo status nejúspěšnějšího českého internetového rádia zaměřeného na hip hop, respektive
černou hudbu vůbec. Díky
svému webovému portálu
HipHopStage.cz se stal tento
projekt tím nejnavštěvovanějším a nejvyhledávanějším
mezi médii informujícími o
světě hip hopu a urban kultuře. V současné době je brand
HipHopStage spojen také s
mnoha úspěšnými akcemi
pořádanými nejen v pražských klubech.
V éteru rádia HipHopStage
uslyšíte ty nejnovější tracky i
ty největší pecky z let dávno
minulých. V rádiovém programu se nabízí k poslechu
nemálo moderovaných pořadů, např. John Vegabomb
show, kterou každé úterý od
19 hodin uvádí James Cole,
či dopolední Wake Up show,
kterou od pondělí do čtvrtka
mezi devátou a jedenáctou
moderuje DJ Doemixxx. Každý čtvrteční večer pak patří rozhovorům
se zajímavými
osobnostmi nejen české hip
hopové scény a
V
mosfétu při mini contestu a
vyhrát spoustu cen. Konoptikum na této akci letos samozřejmě nemůže chybět.
Partnery akce jsou značky
Snowboard Zezula, Vans,
DC, LIB Tech, GNU, Roxy,
Gravity, Flow, Nitro, Ride,
Bataleon, Rossignol, Sims,
Rome, Nikita, Salomon, K2,
Nano. Každá zastávka je
ukončena velkou Jägermeister Afterparty. V březnu se
uskuteční zastávky na Ne-
dnešním čísle Konoptika
vám představíme fotogalerii z akce Freeride.cz Just
Ride, která má letos již své
čtvrté pokračování.
Jedná se o snowboardový
happening, při kterém máte
na šesti místech v České republice a na dvou na Slovensku, možnost zdarma
vyzkoušet
snowboardové
vybavení, nechat se zdarma
naučit trikům ve snowparku, vyzkoušet si závodní at-
nejen z této hudební oblasti.
Každou neděli v podvečer
můžete poslouchat jedinou
hip hopovou hitparádu v
českém éteru s názvem Top
Twenty a udělat si přehled o
tom, co se teď nejvíc poslouchá. Středa pak určitě potěší
všechny příznivce grime music.
Na zmíněném webovém
portálu
HipHopStage.cz,
který je neméně důležitou
součástí samotného rádia,
pak denně přibývají ty nejčerstvější novinky ze světa
hip hopu. Nové tracky, klipy, informace o chystaných
i čerstvě vydaných deskách,
soutěže o CD, DVD, oblečení
a další skvělé ceny a samozřejmě obsáhlé rozhovory s
nejrůznějšími osobnostmi ze
scény – to všechno najdete na
HipHopStage.cz.
Webový
portál
HipHopStage.cz aktuálně hledá
nové členy do svého týmu,
zejména na pozice redaktorů.
Všichni, kdo čekají na zajímavou příležitost spolupráce, by
proto měli zbystřit. Je-li vám
svět hip hopu blízký, máte o
něm přehled a rádi byste se
jím aktivně zabývali, můžete to zkusit s HipHopStage.
Místo v redakčním týmu rádi
nabídneme těm, kdo tak budou rádi obohacovat sebe i
náš web. Pro více informací
nás kontaktujte na
[email protected]
HipHopStage.cz – vše o hip
hopu na jednom místě!
BRNĚNSKÝ BIOPLANTS
NEJVĚTŠÍ GROWSHOP NA JIŽNÍ MORAVĚ
VÁS ZVE
NA OSLAVU
10. NAROZENIN
BRNO, KLUB FLÉDA
13.BŘEZNA 2013
VÍCE INFO NA WWW.BIOPLANTS.CZ
klidu (2.3.), ve Vítkovicích v
Krkonoších (9.3.) a na Donovalech SK (16.3.).
Více info na Freeride.cz.
Stanové městečko v Deštné v Orlických horách
I holky umí na bednách
Konoptikum a pohoda
Zájemců o výuku na snowboardu je vždy hodně
Zúčastnic se můžete mini contestu o ceny
Perfektně připravený snowpark
Letos nechybí ani počtení Konoptika
Naši koučové vám poradí jak na to
Při výběru vybavení je důležité správně poradit
Přijeď si zajezdit i ty
Spolupráce s Konoptikem
Den končíme na Jägermeister afterparty
22
ZÁBAVA
HERNA
ODRŮDA, FIRMA, POMŮCKA, OSOBNOST
T
ODRŮDA KONOPÍ
AK 47
G
GROW/HEAD FIRMA
Advanc
Advanced Hydroponics
PĚSTEBNÍ POMŮCKA,
ČINNOST NEBO STYL
Aeroponie
OSOBNOST
SPOJENÁ S KONOPÍM
Anslinger
nger H. J.
ODRŮDA, FIRMA, POMŮCKA, OSOBNOST ...
Jistě všichni znáte hru "Město, jméno, ...", kdy se hráči trumfují ve svých
znalostech slov začínajících na vylosované písmeno. Upravili jsme její znění
tak, aby maximálně vyhovovalo našim čtenářům.
Singl player:
Bude Vám sice určitě chybět soutěžení jako v případě multiplayeru. Na druhou stranu si může
osamělý hráč procvičit své znalosti a vědomosti od začátku do konce abecedy bez stresu a v klidu.
Ideální pro osamělé cesty nudnými dopravními prostředky.
Multiplayer:
Hra pro dva a více hráčů je podmíněna stejným počtem výtisků jako hráčů. Způsob losování
počátečního písmena záleží na dohodě. Po ohlášení prvního písmena se všichni hráči snaží zapsat
co nejrychleji slova patřící do jednotlivých kolonek. Kdo první vyplní všechny kolonky, řekne
"stop". Ostatní přestanou psát a začne počítání bodů. Hráč, který vyplnil kolonky nejrychlejí říká
nahlas svá slova. Pokud má to samé slovo někdo další, počítá si za něj každý hráč 5 bodů. Pokud
má někdo slovo, které nikdo jiný neuvedl, počítá si za něj 15 bodů. Na konci hry si sečtou všichni
své body a pokračují ve hře. Samozřejmě vítězí hráč s nejvyšším celkovým počtem bodů.
Výhody:
+ procvičení a obohacení slovní zásoby a vědomostí z konopné oblasti
+ díky hrám s dalšími soupeři si zlepšujete své znalosti
+ možnost single i multi playeru
Nevýhody:
- náročnější na konopné znalosti
- brzy může omrzet
SUDOKU
lehké
střední
těžké
BODY
34#
#34
23
KULTURA
21.02. VEC [SK], Lucerna Music Bar, Praha
22.02. Delilahs 77 [CH], Prague Conspiracy, Bitchs
& Chips [CZE], Pod lampou, Plzeň
23.02. Zubrowska [FR], M.A.C. Of Mad [CZE],
Modrá Vopice, Praha
24.02. Dona Rosa [PT], Jazz Time, Praha
25.02. GBH [UK], PNS [CZE], Futurum Musicbar,
Praha
26.02. Two Door Cinema Club [UK], Lucerna Music
Bar, Praha
27.02. Modestep [UK], Roxy, Praha
27.02. Deep Forest [FR], Palác Akropolis, Praha
28.02. John Cale [UK], Roxy, Praha
28.02. Hocico [MEX], Digital Factor [DE], Mulphia
[CZE], Rock Café, Praha
01.03. Vypsaná FiXa, Wohnout [CZE], Apollo 13,
Prostějov
02.03. Goose [BE], Roxy, Praha
03.03. Will Bernard Trio [USA], Reduta Jazz Club,
Praha
05.03. Firewaters [USA], Rock Café, Praha
05.03. Pro-Pain, Undivided [USA], Six Reasons To
Kill [DE], Barrák music club, Ostrava
06.03. Mumford & Sons [UK], Lucerna Velký sál,
Praha
08.03. Tying Tiffany [IT], Chapeau Rouge, Praha
08.03. Kaizers Orchestra [NOR], Roxy, Praha
10.03. Hi-Fi Spitfires [UK], Barrák music club,
Ostrava
11.03. Mahala Rai Banda [RO], Lucerna Music Bar,
Praha
12.03. Sophie Hunger + Erik Trufazz feat. Anna
Aaron [FR/CH], Divadlo Archa, Praha
12.03. Gonzalo Franco & Aires del Sur [UY/CZE],
Stará Pekárna, Brno
13.03. Bastions, Battle For Paris [UK],
Klub 007 Strahov, Praha
14.03. Gavin Harrison & 05ric [UK/CAN], Nová
Chmelnice, Praha
15.03. Example [UK], Incheba, Praha
16.03. Horkýže Slíže [SK], Kulturní dům, Herálec u
Hlinska
17.03. Shinning [SWE], Posthum [NOR], Zebediah
Crowe [UK], Modrá Vopice, Praha
18.03. Living Colour [USA], Lucerna Music Bar,
Praha
20.03. Anthony B [JAM], Lucerna Music Bar, Praha
22.03. Skip & Die [JAR/NL], Palác Akropolis,
Praha
23.03. Totální Nasazení, zakázanÝovoce [CZE],
Kofola Music Club, Krnov
25.03. Benson McGlashan Trio [CA/USA/CZE], KD
Crystal, Česká Lípa
26.03. Testament, Shadows Fall [USA], Bleed
From Within [UK], Nová Chmelnice, Praha
28.03. Hurts [UK], Lucerna Music Bar, Praha
29.03. Hindsights [UK], Sending Lights [DE], Klub
007 Strahov, Praha
06.-24.02. Circus Circus Festival, Hagibor, Praha
06.02.-31.03. Expediční kamera 2013, různá
města ČR
22.02. Citadela, Boby centrum, Brno
23.02. Mezinárodní košt slivovice a ovocných
pálenek, Dům zahrádkářů, Třebíč
23.02. ROCK competition, Velká Chuchle, Praha
25.02.-03.03. Mene Tekel 2013, Praha
01.03. Žižkovská noc 2013, Praha
14.-22.03. Febiofest 2013, Praha
15.-25.03. Yamato – The Drummers Of
Japan, různá města ČR
16.03. Peckafest vol 4., Pec pod Sněžkou
29.-30.03. Red Bull Nordix, Špindlerův Mlýn
30.03. Muddy river festival, Kokpit, Praha
do 03.03. František Kupka na Hradě, Salmovský
palác, Praha
do 10.03. Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha
do 24.03. Po stopách moderny…,
Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
do 31.03. Czech Grand Design: Nominace 2012,
Národní technické muzeum, Praha
do 31.03. Od Tiziana po Warhola, Muzeum umění,
Olomouc
do 22.04. Jonas Mekas: Pokračuji v cestě…, DOX,
Praha
do 01.04. Neviditelná Výstava, Novoměstská radnice,
Praha
z
.c
m
u
k
i
t
p
o
n
o
.K
w
ww
Download

konoptikum 34 2012.indd