32 n
fit
Pro
u
h
kýcných tit
c
i
n
r
ro odbo
a
ekt
l
ých
8e
e
lin
on
p ulů
ro
o
u
s
e
tit
a
h č řských ses čně
T
I
AK
ík
C
eve
k
200 gie
I
D
E
M 15
20
ů
bů titul
we ých
30 ntsk
s
lie
7k
menrvice
Forcal seo
medi uníčk
SL
i
í
n
s
c
de
o
e
r
ka
ý
ý
6
é
r
ov r 21 l cong titulůomick
l
y
t mpute ts & ižních on
s
e
o
f
n
n
1 ek
da
avo
r
p
z
13 l
isů
médi
jsk
ch
ový
ě
ní medi
zem
l
a
á
é
u
Lid
nka lů
grad
t
u ů
s
ami
o
M
P
tit
l
E15
a
cín
ate
Str
Dieta
z
e.c
v
Zi
Ceník a technické specifikace
DIVIZE
Euro E15
DIVIZE
Časopisy
Časopisy
pro iPad
a Android
DIVIZE
Medical
Services
Postgraduální
gastroenterologie & hepatologie
o d b o r n ý
č a s o p i s
p r o
l é k a ř e
Idiopatické
střevní záněty
vydání
2015/01
DIVIZE
Knihy
DIVIZE
Online
DIVIZE
MFEC
MFEC
Media business Focused on your Events & Congresses
DIVIZE
Klientské
tituly
REGIONÁLNÍ
Technické specifikace
Inzerce pro časopisy Mladá fronta a. s. se přijímá pouze v elektronic­
ké podobě. K dokumentům je potřeba vždy přiložit kontrolní barev­
ný nátisk, resp. certifikovaný digitální nátisk dle normy FOGRA 39L,
včetně barevné škály Fogra Media Wedge CMYK v. 3.0. a kon­
trolního štítku s dosaženými hodnotami. V případě, že certifikovaný
digitální nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost
otištěného inzerátu. V případě absence certifikovaného digitálního
nátisku nelze zaručit ani správnou podobu vytištěného inzerátu.
HOTOVÉ DOKUMENTY PŘIPRAVENÉ K TISKU
PDF
Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z kompo­
zitního (nikoli separovaného) postscriptového souboru v nastavení pro maximální
kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky v rozlišení minimálně 300 dpi, bez
komprese, či soubor nesmí obsahovat OPI. V dokumentu musí být postscriptovým
ovladačem vložena písma s doporučenou velikostí minimálně 6 bodů (případně
mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu
CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít. Podrobný
popis nastavení naleznete na internetové adrese http://www.mf.cz/produkty
ILLUSTRATOR EPS
Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy
v režimu cmyk a barevné krytí nesmí přesáhnout 300 % a veškerá použitá písma
musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu
TIFF (8bitový).
BITMAPOVÉ OBRÁZKY – TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy v barevném režimu CMYK (v případě
režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně
300 dpi, při použití písma, obzvlášť v menších velikostech, je doporučeno nejméně
600 dpi. Soubory TIFF mohou být uloženy pouze s kompresí typu LZW nebo bez
komprese. Černobílé inzeráty mohou být v režimu stupňů šedé (grayscale), pérov­
ky mohou být uloženy v režimu bitmap (1bit) v rozlišení nejméně 600 dpi. Soubory
EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez komprese, nejlépe v binárním
režimu. Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší
možnou kompresí. U inzerátů na spad je třeba přidat 5 mm pro ořez a je třeba
zachovat vnitřní ochrannou zónu 5 mm od hrany ořezu, do které nesmí zasahovat
text anebo logo. Vnitřní ochranná zóna u obálek se doporučuje 10 mm, zvláště pak
do hřbetu u vazby V2. Při zadávání jakéhokoli inzerátu musí být ořezové značky
umístěny přímo na požadovaný čistý formát inzerátu (platí i pro atypické inzeráty).
V případě vazby V2 se musí u druhé a třetí strany obálky a také první a poslední
strany bloku vnitřku počítat se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, které
jsou potřebné pro vlepení bloku do obálky. U dvoustránkových inzerátů (2/1) je
třeba dodat každou stranu jako zvláštní dokument, s výjimkou prostřední dvoustra­
ny u časopisů s vazbou V1.
DODÁVÁNÍ OBrázků
Není přípustné stahování čehokoli z webu a nejsou akceptovány obrázky ve Wordu
či powerpointových prezentacích.
DOKUMENTY ZHOTOVENÉ V NAŠEM STUDIU
Inzerce pro naše klienty se připravuje pouze po předchozí dohodě. Podklady
v takovém případě musí být našemu studiu předány nejméně 5 pracovních dní
před uzávěrkou inzerce.
PODKLADY
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu
RTF, případně DOC (Microsoft Word) pro Windows nebo MacOS. Předpokládá
se, že předané texty jsou úplné, správné a neobsahují chyby či překlepy. Pro
obrázky a grafiku platí stejné technické požadavky jako pro hotové dokumenty.
Soubory CDR (Corel Draw) mohou být přijaty pouze po dohodě s pracovníky
našeho studia a platí pro ně stejné požadavky jako pro soubory Illustrator EPS.
Při požadavku na použití konkrétního písma je nutné toto písmo předat s pod­
klady (formát Type1, případně TrueType pro Windows). S objednávkou inzerce
musí být předán zákres rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podo­
bě (například JPG, TIFF, PDF nebo v jiném běžném elektronickém formátu pro
Windows nebo MacOS). V případě náročných retuší či elektronických montáží
mohou být zákazníkovi účtovány vícenáklady, jejichž výše bude sdělena předem.
PŘEDÁVÁNí PODKLADů
E-MAIL
Podklady do celkové velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou.
Přílohy by měly být zkomprimovány ve formátu ZIP (např. WinZip) nebo progra­
mem StuffIt jako ochrana proti poškození souborů. Soubory pojmenujte podle
názvu inzerátu/produktu, případně také názvem a vydáním časopisu, pro který je
inzerát určen. Totéž uveďte v záhlaví zprávy.
MÉDIA
Podklady pro inzerci mohou být předány na médiích CD-R/CD-RW do kapacity
700 MB. Velikost dodaného inzerátu musí přesně odpovídat rozměru uvedenému
na objednávce. Inzerent plně ručí za správnost a bezchybnost předaných podkla­
dů i za obsah inzerátu.
Upozornění
Vydavatelství nenese odpovědnost za chyby a nesrovnalosti ve vytištěném
inzerátu vzniklé nedodržením technických požadavků nebo nevzetí v úvahu zde
uvedených technologických specifikací. Vydavatelství je oprávněno vrátit zho­
toviteli zjevně nevhodné podklady k přepracování. V případě, že objednatel neza­
jistí ve lhůtě poskytnuté vydavatelstvím dodání kontrolního barevného nátisku,
resp. certifikovaný digitální nátisk dle normy FOGRA 39L, včetně barevné škály
Fogra Media Wedge CMYK V 3.0 a kontrolního štítku s dosaženými hodno­
tami, zaniká objednateli nárok na reklamaci barevného podání. V případě, že
jsou podklady pro inzeráty dodány po řádné uzávěrce, zaniká objednateli nárok
na reklamaci.
Elektronická média
Podklady k uveřejnění inzerce
Objednatel je povinen zaslat objednávku internetové inzerce nejpozději 5 pracov­
ních dní a podklady pro uveřejnění internetové inzerce minimálně 2 pracovní dny
před požadovaným prvním dnem uveřejnění internetové inzerce. Podklady musí
být zaslány v elektronické formě (Flash, Gif, HTML nebo JPG o velikosti max. 50 kB)
tak, aby je vydavatelství mohlo použít bez jakýchkoli dalších kvalitativních,
formálních či obsahových úprav. Vydavatelství může objednatele upozornit
na chybné zpracování podkladů. Objednatel je v takovém případě povinen dodat
včas náhradu za tyto chybné podklady. Vydavatelství neodpovídá za chybné
podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce v důsledku porušení
povinností objednatele dle předchozích odstavců.
Nestandardní formáty a technické specifikace reklamy naleznete na www.mf.cz
Pravidla pro redakční a inzertní stránky a speciální inzertní přílohy
týkající se periodik vydavatelství Mladá fronta a. s.
Inzertní stránky v periodikách už dávno nejsou vnímány jako nutné
„zlo“, které časopis provází a degraduje jeho obsah. Naopak, čtenáři
inzerci, která je na ně cílená, nejen vnímají, ale také se podle ní často
řídí. Zároveň však ve „svém časopise“ chtějí najít to, kvůli čemu si koupili
právě tento titul, a ne jiný. Čtenář je pro časopis prioritou a je v plném
zájmu jeho tvůrců, redaktorů, po redakční stránce vyrábět takový
produkt, který by jich oslovil co nejvíce. Druhým zájmem, tentokrát již
vydavatele, je zaplatit jeho stránky adekvátní inzercí, která by směřovala
ke stejné cílové skupině, jíž je produkt – časopis určen. Z kontradikce
mezi inzercí, která „dělá“ peníze, a redakčním textem, který „dělá“
čtenáře, nevyplývá, že časopis bez inzerce je dobrý a časopis plný
inzerce naopak špatný. Z tohoto věčného souboje plyne to, že tyto
dvě složky časopisu nelze v žádném případě směšovat. Jinými slovy:
pokud čtenář nepozná, jestli jde na stránkách jeho časopisu o redakční
stránku, nebo inzerát, ztratí důvěru nejen v onen materiál, ale i v časopis
jako takový. Přestane ho kupovat. Stejně tak ztratí i důvěru v redakční
materiály, které v něm budí dojem, že byly ovlivněny inzertním
zadáním nebo přímo vytvořeny inzerentem. Následující směrnice
jsou vypracovány na základě mezinárodně platných pravidel pro
zveřejňování inzerce a speciálních inzertních příloh, American Society
od Magazine Editors byly několikrát aktualizovány a jako takové
představují vysoký standard novinářské profese.
Pravidla pro redakční stránky
1. Redakční stránky časopisu jsou předem jasně definované stránky
časopisu a za jejich obsah je plně zodpovědný šéfredaktor či redaktor.
2. Redakční stránky by svou povahou, tedy rozmístěním textu
a ilustrací, případně designem, měly být na první pohled jasně
rozlišitelné od inzertních stran.
3. Je v plné zodpovědnosti šéfredaktorů, aby se na redakčních
stránkách neobjevily jakékoli odkazy vedoucí k tomu, že by je mohl
čtenář považovat za inzertní.
4. T
akzvaná redakční podpora, kdy inzertní klient přímo požaduje
zpracování textového materiálu na jakékoli redakční straně, či je
dokonce vypracuje sám, není možná.
5. R
edakční stránky nesmějí navazovat na inzertní takovým způsobem,
který by naznačoval podporu inzerovaných výrobků nebo služeb.
Podobně se nesmí objevit jméno nebo logo inzerenta na žádné
z redakčních stran ve smyslu sponzorování těchto stran a žádné
redakční stránky nesmí být označeny jako „sponzorované“ nebo
„představované vám“ inzerentem.
Pravidla platná na inzertních stránkách
1. J akákoli inzertní stránka obsahující text nebo design redakčního
vzhledu musí být jasně označena slovy „inzerce“ nebo „komerční prezentace“ vodorovně uprostřed nebo poblíž středu nahoře
na stránce písmem, verzálkami, o velikosti minimálně 10 bodů.
2. Uspořádání, provedení a typ písma inzertních stran se musí zřetelně
lišit od běžného uspořádání, provedení a typu písma redakčních stránek.
3. Žádný inzerát nebo komerční příloha nebudou propagovány na první
straně obálky časopisu nebo zahrnuty v obsahu.
4. Název časopisu ani jeho logo se neobjeví na žádné inzertní stránce.
5. V
případě, že inzerát obsahuje více než 50 % textu, redakce má právo
jej neuveřejnit.
6. Aby měl šéfredaktor časopisu možnost kontroly dodržování směrnic,
musí mu být inzertní strany k dispozici v dostatečném předstihu.
Pravidla pro tvorbu komerčních příloh
Komerční příloha je soubor inzertních stránek, které sjednocuje
společné téma. Je doprovázena textem nebo redakčním materiálem
z jiného zdroje, který je v souladu s tímto tématem.
1. K
aždá strana komerční přílohy musí být jasně a výrazně označena
jako sdělení placené inzerenty.
2. Komerční příloha musí být jasně a výrazně označena následujícím
způsobem:
a) Slova „inzerce“ nebo „komerční projekt“ se musí objevit horizontálně
uprostřed nebo blízko středu nahoře na každé stránce takové
přílohy, a to písmem, verzálkami, nejméně 10 bodů velkými.
b) Uspořádání, provedení a typ písma takových příloh musí být zřetelně
odlišné od běžného uspořádání, provedení a typu písma redakčních
stránek časopisu.
c) Komerční přílohy nebudou uvedeny na obálce časopisu
nebo zahrnuty v obsahu.
d) P
okud sponzor nebo organizátor přílohy není vydavatelem,
musí být sponzor jasně označen.
3. Jména a tituly redaktorů se nesmí objevit v komerční příloze nebo
s ní být spojovány, stejně tak ani jména a tituly kterýchkoli jiných
členů redakce nebo pravidelných dopisovatelů. Ani název, ani logo
časopisu se jako součást titulků nebo textu takových příloh nesmí
objevit.
4. Redaktoři a ostatní členové redakce nesmí a nebudou připravovat
inzertní přílohy pro své vlastní časopisy, pro jiné časopisy ve svém
oboru nebo pro inzerenty v oborech, které pokrývají.
5. Aby měl šéfredaktor časopisu možnost kontroly dodržování těchto
směrnic, musí mít k dispozici materiály pro speciální inzertní přílohy
v dostatečném časovém předstihu. Kontrola textu inzertní přílohy
před vydáním by se měla týkat věcných chyb, mylné interpretace,
obecného vkusu či souladu se všemi příslušnými zákony.
6. A
by se předešlo možným konfliktům nebo přesahům do redakčního
textu, vydavatel v dostatečném předstihu oznámí redaktorům svůj
plán provozovat komerční přílohy.
7. V
elikost a počet komerčních příloh v rámci jednoho vydání nesmí být
v nepoměru k velikosti a povaze časopisu.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE
obchodní společnosti Mladá fronta a. s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky společ­
nosti Mladá fronta a. s., zapsané v ob­
chodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988,
sídlem: Praha 4-Modřany, Mezi Voda­
mi 1952/9, PSČ 143 00, IČ: 492 40 315.
Tyto všeobecné obchodní podmín­
ky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („ob­
čanský zákoník“), tvoří nedílnou součást
smluv o inzerci, které společnost uvedená
v článku 1 uzavírá s třetími osobami (dále
jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o in­
zerci uzavírá Mladá fronta a. s., jakožto
vydavatelství (dále jen „vydavatelství“),
a třetí osoba, jakožto objednatel (dále
jen „objednatel“).
Součástí těchto všeobecných obchod­
ních podmínek jsou dále aktuální cení­
ky vydavatelství, technická specifikace,
pravidla pro redakční a inzertní stránky,
speciální inzertní přílohy týkající se perio-‌​
dik, která vydavatelství vydává; přičemž
veškeré výše uvedené dokumenty jsou
dostupné pomocí prostředků komuni­
kace na dálku na webové stránce vy­
davatelství www.mf.cz (společně dále
jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem
Smlouvy objednatel potvrzuje, že se se­
známil se zněním těchto VOP a Ostatními
podmínkami.
Článek 2
Podklady k inzerci
Objednatel je povinen dodat vydava­
telství všechny podklady potřebné pro
uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny
ve Smlouvě a Ostatních podmínkách
v termínu stanoveném ve Smlouvě,
a není-li termín pro předání podkladů
ve Smlouvě stanoven, do tří (3) pracov­
ních dnů od jejího uzavření. Objednatel
se zavazuje dodat podklady k inzerci
v tištěné i elektronické podobě. Pod­
klady k inzerci nesmí být v rozporu
zejména s povinnostmi stanovenými
zákonem č. 40/1999 Sb., o regulaci
reklamy, ve znění pozdějších předpisů
a Kodexem reklam vydávaným Radou
pro reklamu.
Každým dodáním podkladů objednatel
vždy prohlašuje a ubezpečuje vydava­
telství, že tyto podklady nejsou a inzer­
ce na jejich základě nebude v rozporu
s právním předpisem ani nebude po­
rušovat práva třetích osob. V případě,
že třetí osoba uplatní vůči vydavatelství
jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či
formou inzerce nebo že kterýkoli orgán
učiní v téže souvislosti vůči vydavatel­
ství jakýkoli úkon, je objednatel povinen
na své náklady bránit vydavatelství před
takovými nároky či úkony a odškodnit
jej v souvislosti s jejich následky. To
zahrnuje i povinnost zahájit řízení, pří­
padně do zahájeného řízení vstoupit či
v něm vydavatelství podporovat, nebo
povinnost složit k rukám vydavatelství
na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež
bude ze strany vydavatelství odůvod­
něna povahou a rozsahem uplatněných
nároků nebo předmětu řízení.
Objednatel bere na vědomí, že vyda­
vatelství nebude posuzovat podklady
k inzerci po právní stránce, spoléhajíc
se na prohlášení objednatele učiněné
v předchozím odstavci tohoto článku 2.
Nicméně vydavatelství je oprávněno
podklady odmítnout a vyzvat objed­
natele k jejich úpravě, pokud budou
zcela zjevně v rozporu s právními před­
pisy nebo pokud nebudou splňovat
podmínky stanovené Smlouvou nebo
VOP nebo Ostatními podmínkami.
Objednatel je povinen upravit podkla­
dy k inzerci do tří (3) pracovních dnů
od výzvy vydavatelství; poruší-li tuto
svou povinnost, je vydavatelství opráv­
něno od Smlouvy odstoupit.
V případě, že objednatel bude žádat
změnu inzerce poté, co již předal vyda­
vatelství podklady, vydavatelství může
změnu inzerce umožnit. Pokud tak uči­
ní, má vydavatelství právo požadovat
po objednateli dodatečnou odměnu
za inzerci ve výši 3 % z odměny za in­
zerci sjednanou ve Smlouvě, nejméně
však 500 Kč.
Vydavatelství nabývá vlastnické právo
k podkladům k inzerci okamžikem jejich
převzetí od objednatele.
Článek 3
Zveřejnění inzerce
Vydavatelství je povinno zveřejnit
inzerci v souladu se Smlouvou, při­
čemž neobsahuje-li Smlouva specifi­
kaci umístění inzerce, je vydavatelství
oprávněno zveřejnit inzerci dle svého
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)
uvážení a možností daného periodi­
ka. Objednatel je v takovém případě
povinen zaplatit cenu inzerce podle
jejího skutečného umístění; obsahuje-li
Smlouva specifikaci umístění inzerce,
je vydavatelství povinno inzerci zve­
řejnit v nejbližším vydání příslušného
periodika, ve kterém bude možné in­
zerci takto umístit.
Vydavatelství je oprávněno upravit for­
mát inzerce tak, aby tato byla slučitelná
s formátem periodika, ve kterém má
být zveřejněna. Vydavatelství je rovněž
oprávněno inzerci označit jako reklamu
s přiděleným číslem inzerce.
Vydavatelství zaručuje kvalitu inzerce
odpovídající kvalitě tisku příslušného
periodika a podkladů předaných ob­
jednatelem.
Článek 4
Cena inzerce a platební podmínky
Není-li cena inzerce sjednána ve Smlou­
vě, je objednatel povinen zaplatit cenu
inzerce, jak je tato stanovena v platných
cenících ve smyslu v článku 1 VOP. Není-li
ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena
inzerce sjednána jako cena základní,
tedy bez případných slev či příplatků
a bez daně z přidané hodnoty.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
je objednatel povinen uhradit cenu
inzerce ještě před jejím zveřejněním
na základě zálohové faktury vystavené
vydavatelstvím. Neuhradí-li objednatel
cenu inzerce řádně a včas, je vydava­
telství oprávněno od smlouvy o inzerci
odstoupit. V tomto případě zanikne
závazek vydavatelství ke zveřejnění
sjednané inzerce.
Objednatel nemá nárok na slevu z ceny
inzerce, není-li tato sleva výslovně sjed­
nána ve Smlouvě. Pokud se smluvní
strany dohodly na slevě z inzerce, tato
dohoda o slevě automaticky zaniká
okamžikem, kdy se objednatel dostane
do prodlení s úhradou sjednané ceny
inzerce. V tomto případě je objednatel
povinen hradit cenu inzerce bez do­
hodnuté slevy.
Závazek objednatele uhradit jakoukoli
peněžitou částku je splněn okamžikem
připsání této částky na účet vydavatel­
ství. Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění je den uveřejnění inzerce.
Článek 5
Odpovědnost za vady
Objednatel je povinen oznámit vydava­
telství vadu inzerce nejpozději do čtrnác­
ti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li
smlouvou o inzerci sjednáno opakované
zveřejňování inzerce, a pokud objednatel
neoznámil vydavatelství vady této inzer­
ce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího
prvního zveřejnění, nemůže se objednatel
domáhat nároků z vad následných zve­
řejněním téže inzerce.
Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v ter­
mínu sjednaném ve Smlouvě nebo urče­
ném na základě těchto VOP, je objednatel
oprávněn požadovat, aby vydavatelství
inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím
periodiku, ve kterém to bude technicky
možné. Toto právo musí objednatel uplat­
nit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů
od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna.
Článek 3 VOP se užije obdobně.
Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v kva­
litě sjednané ve Smlouvě nebo určené
na základě těchto VOP, má objednatel
právo buď na náhradní zveřejnění in­
zerce ve smyslu předchozího odstavce
tohoto článku 5, nebo na přiměřenou
slevu z ceny inzerce. Případná sleva z in­
zerce, resp. výše této slevy bude určena
rozdílem mezi původní sjednanou ce­
nou inzerce a cenou určenou na základě
těchto VOP, resp. dle aktuálně platného
ceníku. Volba způsobu řešení odpověd­
nosti za vady náleží vydavatelství.
Jiné nároky z odpovědnosti za vady
jsou vyloučeny.
Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce
v rozmezí do 0,5 % není vadou inzer­
ce. Vydavatelství rovněž neodpovídá
za technologickou chybu při realizaci in­
zerce, která způsobí závadnost u méně
než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či
chybějící vklad u méně než 1 % z ob­
jednaného počtu vkladů v dotčeném
vydání.
Článek 6
Odstoupení od Smlouvy
Vydavatelství je oprávněno odstoupit
od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP,
obecné právní předpisy, a dále v přípa­
dě, že objednatel vstoupí do likvidace
nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.
Objednatel je oprávněn odstoupit
od Smlouvy v případě, že vydavatelství
vstoupí do likvidace nebo bude soudem
zjištěn jeho úpadek.
Objednatel je dále oprávněn před zve­
řejněním inzerce odstoupit od Smlou­
vy ve smyslu § 1992 občanského zá­
koníku, v platném znění, za těchto
podmínek a na základě zaplacení
vydavatelství níže stanovené výše
odstupného:
– při odstoupení od Smlouvy
čtyři (4) týdny a méně před
sjednaným termínem pro zveřej­
nění inzerce zaplacením částky
rovnající se 100 % sjednané ceny
inzerce;
– při odstoupení od Smlouvy
více než čtyři (4) týdny před
sjednaným termínem pro zveřej­
nění inzerce zaplacením částky
rovnající se 50 % sjednané ceny
inzerce.
Článek 7
Závazek mlčenlivosti
Smluvní strany se dohodly, že veškeré
informace, které si navzájem sdělily
při uzavírání a následném plnění této
smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné
informace ve smyslu § 1730 občan­
ského zákoníku, v platném znění, le­
daže sdělující strana oznámí přijímající
straně, že určitá sdělovaná informace
není důvěrná.
Článek 8
Smluvní pokuty
V případě, že objednatel poruší svou
povinnost dodat vydavatelství upra­
vené podklady ve smyslu článku 2,
třetí odstavec VOP, je povinen za­
platit vydavatelství smluvní pokutu
ve výši 1000 Kč za každý započatý
den prodlení. V případě, že se jaké­
koli prohlášení objed­natele uvedené
v článku 2 odstavec 2 VOP ukáže jako
nepravdivé nebo neúplné, je vydava­
telství oprávněno účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč
za každý takový případ nepravdivého
nebo neúplného prohlášení.
V případě prodlení s plněním peněži­
tého závazku je objednatel povinen
zaplatit vydavatelství smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Vznikem povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, resp. jejím zaplacením, není
nikterak dotčen nárok na náhradu ma­
jetkové či nemajetkové újmy způso­
bené porušením povinnosti zajištěné
smluvní pokutou.
Článek 9
Odpovědnost za škodu
Objednatel bere na vědomí a souhlasí
s tím, že odpovědnost vydavatelství
za jakoukoli újmu vzniklou v souvis­
losti s plněním Smlouvy se omezuje
do celkové částky 10 000 Kč. Součas­
ně se sjednává, že objednateli nenáleží
nárok na náhradu ušlého zisku. Sjed­
nané omezení náhrady újmy podle
tohoto článku neplatí v případě újmy
způsobené úmyslně nebo hrubou ne­
dbalostí.
Článek 10
Zvláštní ujednání o inzerci
v elektronických médiích
Ustanovení tohoto článku se použijí
v případě, že inzerce má být zveřej­
něna v elektronickém médiu. V přípa­
dě rozporu ustanovení tohoto článku
s ostatními ustanoveními těchto VOP
má přednost ustanovení tohoto článku.
Objednatel je povinen předat vyda­
vatelství podklady k inzerci pouze
v elektronické formě.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění
je poslední den zveřejnění inzerce. Je-li
inzerce zveřejněna po dobu delší než
jeden kalendářní měsíc, je vydavatel­
ství oprávněno vystavit daňový doklad
na cenu inzerce vždy ke konci každého
kalendářního měsíce, ve kterém byla
inzerce zveřejněna, přičemž dnem usku­
tečnění zdanitelného plnění je posled­
ní den každého měsíce, po který byla
inzerce zveřejněna; den uskutečnění
zdanitelného plnění v posledním měsíci
zveřejnění inzerce se určí podle první
věty.
Objednatel a vydavatelství se dohodli,
že návštěvnost inzerce bude měřena
nezávislým auditem NetMonitor. Vyda­
vatelství umožní objednateli bezplat­
ný přístup do svého on-line inzertního
systému zobrazujícího statistiky počtu
zobrazení, tzv. prokliků, a efektivity jeho
inzerce. Objednatel a vydavatelství se
dohodli, že pro účely stanovení nároků
z odpovědnosti za vady je rozhodující
výstup z tohoto inzertního systému.
Lhůta pro oznámení vad inzerce činí
tři (3) pracovní dny od posledního dne
jejího zveřejnění. V případě, že počet
tzv. impresí inzerce nedosáhne hodnoty
sjednané ve Smlouvě, má objednatel
právo buď na náhradní plnění, nebo
na slevu z ceny inzerce, přičemž volba
plnění náleží vydavatelství. Náhradní
plnění bude poskytnuto v rozsahu ne­
vyčerpaného počtu tzv. impresí vyná­
sobeného číslem 1,15. Výše slevy z ceny
inzerce bude stanovena jako rozdíl mezi
skutečně realizovaným počtem tzv.
impresí a jejich počtem stanoveným
ve Smlouvě.
Článek 11
Ukončení Smlouvy
Kromě případů odstoupení od Smlouvy
uvedených v článku 6 VOP je možné
ukončení Smlouvy dohodou smluvních
stran.
Vydavatelství je oprávněno Smlouvu, kte­
rá byla uzavřena na dobu neurčitou nebo
která předpokládá opakované či dlouho­
dobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez
udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3)
dnů, jež počíná běžet dnem následujícím
po jejím doručení objednateli.
Článek 12
Obecná smluvní ustanovení
Smlouva o inzerci se řídí právním řádem
České republiky s vyloučením jeho ko­
lizních norem.
Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP
stanoveno jinak, je Smlouvu možné mě­
nit či rušit pouze písemně.
Není-li v konkrétním případě dohodnuto
jinak, je místem plnění závazku sídlo
vydavatelství.
Není-li v konkrétním případě dohodnu­
to jinak a lze-li závazek splnit několika
způsoby, má právo určit způsob plnění
vydavatelství.
Objednatel není oprávněn postoupit
svou pohledávku za vydavatelstvím bez
jeho písemného souhlasu. Obdobný
zákaz platí pro započtení pohledávek
jednostranným právním úkonem.
Objednatel a vydavatelství se ve smy­
slu § 89a občanského soudního řádu,
v platném znění, dohodli na místní pří­
slušnosti Obvodního soudu pro Pra­­hu 1, je-li dána věcná příslušnost okres­
ního soudu, resp. Městského soudu
v Praze, je-li dána věcná příslušnost
krajského soudu.
Článek 13
Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek
Smlouva se řídí zněním VOP a Ostat­
ních podmínek účinným v den jejího
uzavření.
Vydavatelství je oprávněno navrhnout
objednateli jednostrannou změnu ob­
sahu Smlouvy tím, že se její součástí
stane znění VOP, které nabylo účin­
nosti až po nabytí účinnosti příslušné
Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu
Smlouvy, resp. VOP (včetně Ostatních
podmínek) zašle vydavatelství objed­
nateli na kontaktní adresu uvedenou
ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň de­
set (10) dní před jejich plánovaným
nabytím účinnosti. Pokud objednatel
se zněním nových VOP nesouhlasí, je
oprávněn Smlouvu vypovědět s vý­
povědní lhůtou pět (5) pracovních
dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat
vydavatelství na kontaktní adresu uve­
denou ve Smlouvě. Pokud objednatel
Smlouvu nevypoví ve lhůtě (5) dní
od doručení návrhu, má se za to, že
se změnami VOP souhlasí.
Tyto všeobecné obchodní podmínky
nabývají účinnosti od 1. 1. 2014.
Mladá fronta a. s.
D I V I Z E EURO E15
2/3
1/2
1/1
1/2
2 x 1/2
(210 × 280 mm)
220 000 Kč vnitřní
240 000 Kč 2. str. obálky
230 000 Kč 3. str. obálky
280 000 Kč 4. str. obálky
(420 × 135 mm)
392 × 120 mm
Cena 255 000 Kč
formát dodaný v celku jako jeden inzerát
(103 × 280 mm)
89 × 251 mm
Cena 120 000 Kč
(210 × 135 mm)
182 × 120 mm
Cena 120 000 Kč
(134 × 280 mm)
120 × 251 mm
Cena 150 000 Kč
1/3
Junior
Page
1/4
1/3
1/4
(72 × 280 mm)
58 × 251 mm
Cena 80 000 Kč
(134 × 189 mm)
120 × 173 mm
Cena 145 000 Kč
(210 × 75 mm)
182 × 59 mm
Cena 70 000 Kč
(210 × 93 mm)
182 × 78 mm
Cena 80 000 Kč
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 4 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme
každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.
(134 × 93 mm)
120 × 77 mm
Cena 70 000 Kč
vkládaná/vlepovaná inzerce, páska přes titul
cenu tvoří součet technických nákladů a inzertní plochy
specifikace
Ročník: 17 Periodicita: týdeník
Počet stran: 64+4 Náklad: 25 000 výtisků
Provedení: Č
tyřbarevný stabilizovaný ofset s využitím standardu GMG a GMI
Obálka je tištěna na křídovém papíře KL Novatech 135g/m2;
blok je tištěn na MY VOLUME 60g/m2
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – konference, veletrhy apod.,
v prodejní síti, vybrané letecké linky
ceník technických nákladů
vklad
0,50 Kč/ks
vlep na pozici
1,00 Kč/ks
lepení pásky
1,20 Kč/ks
balení a přiložení do průhledné fólie 1,50 Kč/ks
na technické náklady se nevztahují žádné provize;
vklad nad 50 g musí být zabalen do fólie
ceník inzertní plochy vkladů/vlepů/pásky
formát 210 × 280 mm
115 000 Kč
formát A5
70 000 Kč
formát A6
50 000 Kč
páska krátká 50 × 100 mm
68 000 Kč
páska dlouhá 50 × 600 mm
136 000 Kč
ceny za inzertní plochu vkladů atypických rozměrů stanovujeme individuálně
maximální rozměr vkladu 200 × 270 mm, maximální šíře pásky 50 mm
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
uzávěrka inzerce
19. 12. 2014
2. 1. 2015
9. 1. 2015
16. 1. 2015
23. 1. 2015
30. 1. 2015
6. 2. 2015
13. 2. 2015
20. 2. 2015
27. 2. 2015
6. 3. 2015
13. 3. 2015
20. 3. 2015
datum vydání
5. 1. 2015
12. 1. 2015
19. 1. 2015
26. 1. 2015
2. 2. 2015
9. 2. 2015
16. 2. 2015
23. 2. 2015
2. 3. 2015
9. 3. 2015
16. 3. 2015
23. 3. 2015
30. 3. 2015
číslo vydání
14/15
15/15
16/15
17/15
18/15
19/15
20/15
21/15
22/15
23/15
24/15
25/15
26–27/15
uzávěrka inzerce
27. 3. 2015
3. 4. 2015
10. 4. 2015
17. 4. 2015
24. 4. 2015
30. 4. 2015
7. 5. 2015
15. 5. 2015
22. 5. 2015
29. 5. 2015
5. 6. 2015
12. 6. 2015
19. 6. 2015
datum vydání
7. 4. 2015
13. 4. 2015
20. 4. 2015
27. 4. 2015
4. 5. 2015
11. 5. 2015
18. 5. 2015
25. 5. 2015
1. 6. 2015
8. 6. 2015
15. 6. 2015
22. 6. 2015
29. 6. 2015
číslo vydání
28/15
29/15
30/15
31/15
32–33/15
34/15
35/15
36/15
37/15
38/15
39/15
40/15
41/15
uzávěrka inzerce
3. 7. 2015
10. 7. 2015
17. 7. 2015
24. 7. 2015
31. 7. 2015
14. 8. 2015
21. 8. 2015
28. 8. 2015
4. 9. 2015
11. 9. 2015
18. 9. 2015
25. 9. 2015
2. 10. 2015
datum vydání
13. 7. 2015
20. 7. 2015
27. 7. 2015
3. 8. 2015
10. 8. 2015
24. 8. 2015
31. 8. 2015
7. 9. 2015
14. 9. 2015
21. 9. 2015
29. 9. 2015
5. 10. 2015
12. 10. 2015
číslo vydání
42/15
43/15
44/15
45/15
46/15
47/15
48/15
49/15
50/15
51–52/15
uzávěrka inzerce
9. 10. 2015
16. 10. 2015
23. 10. 2015
30. 10. 2015
6. 11. 2015
13. 11. 2015
20. 11. 2015
27. 11. 2015
4. 12. 2015
11. 12. 2015
datum vydání
19. 10. 2015
26. 10. 2015
2. 11. 2015
9. 11. 2015
16. 11. 2015
23. 11. 2015
30. 11. 2015
7. 12. 2015
14. 12. 2015
21. 12. 2015
D I V I Z E EURO E15
sloupec (vnější okraj)
1 sl. × 60 mm
40 × 60 mm zrcadlo
Cena 47 790 Kč
podval
5 sl. × 50 mm
(225 × 62 mm) spad
212 × 50 mm zrcadlo
Cena 199 125 Kč
přebal na zrcadlo (titulní strana + str. 2 + str. 31 + str. 32)
20 sl. × 276 mm
450 × 297 mm (spad, výška na první straně 230 mm)
433 × 276 mm (výška na první straně 218 mm)
Cena 683 928 Kč
2× 1/3
10 sl. × 91 mm
(450 × 103 mm) spad
433 × 91 mm zrcadlo
Cena 161 070 Kč
pravý dolní roh
2 sl. × 60 mm
(91,5 × 72 mm) spad
83 × 60 mm zrcadlo
Cena 95 580 Kč
1/1 zrcadlo
5 sl. × 276 mm
(225 × 297 mm) spad
212 × 276 mm zrcadlo
Cena 244 260 Kč
1/3 na šířku
5 sl. × 91 mm
(225 × 103 mm) spad
212 × 91 mm zrcadlo
Cena 80 535 Kč
2× 1/2
10 sl. × 136 mm
(450 × 148 mm) spad
433 × 136 mm zrcadlo
Cena 180 540 Kč
2× podval
10 sl. × 58 mm
(450 × 70 mm) spad
433 × 58 mm zrcadlo
Cena 282 315 Kč
2/1 – vnitřní dvoustrana na zrcadlo
10 sl. × 276 mm
(450 × 297 mm) spad
433 × 276 mm zrcadlo
Cena 366 390 Kč
1/3 na výšku
2 sl. × 276 mm
(91,5 × 297 mm) spad
83 × 276 mm zrcadlo
Cena 97 704 Kč
1/4 A
3 sl. × 136 mm
(134,5 × 148 mm) spad
126 × 136 mm zrcadlo
Cena 72 216 Kč
Junior Page A
4 sl. × 220 mm
169 × 215 mm zrcadlo
Cena 155 760 Kč
1/2 na výšku
3 sl. × 276 mm
(134,5 × 297 mm) spad
126 × 276 mm zrcadlo
Cena 146 556 Kč
1/2 na šířku
5 sl. × 136 mm
(225 × 148 mm) spad
212 × 136 mm zrcadlo
Cena 120 360 Kč
Junior Page B
3 sl. × 167 mm
126 × 167 mm zrcadlo
Cena 88 677 Kč
1/4 B
5 sl. × 68 mm
(225 × 80 mm) spad
212 × 68 mm zrcadlo
Cena 60 180 Kč
Všechny rozměry „na spad“ jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit přesah o dalších 5 mm nad čistý
formát po obvodu inzerátu. Inzerce „na spad“ je možná pouze u těch formátů, u kterých je tento rozměr uveden. Písma min. 5 mm
od okraje. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
specifikace
Ročník: 8
Periodicita: deník
Počet stran: 16, 24, 32, 40 Náklad: 55 000 výtisků
Provedení: UPM News 45 g/m2 (novinový), vazba V1
Distribuce: předplatitelům, v prodejní síti, ve stojanech – administrativní budovy, byznysparky, státní instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství
významných společností, vybrané lifestylové kavárny a restaurace, Letiště Václava Havla Praha (odletové haly), VIP salonky
D I V I Z E EURO E15
speciály E15 technické údaje
1/1 strany
(225 × 297 mm) spad
212 × 276 mm zrcadlo
Cena 130 000 Kč
2. strana
nebo 3. strana obálky
(225 × 297 mm) spad
212 × 276 mm zrcadlo
Cena 160 000 Kč
4. strana obálky
(225 × 297 mm) spad
212 × 276 mm zrcadlo
Cena 180 000 Kč
1/2 na výšku
(112,5 × 297 mm) spad
104 × 276 mm zrcadlo
Cena 74 000 Kč
1/3 na šířku
(225 × 103 mm) spad
212 × 91 mm zrcadlo
Cena 54 000 Kč
1/4 na šířku – podval
(225 × 80 mm) spad
212 × 68 mm zrcadlo
Cena 44 000 Kč
specifikace
• formát strany: 225 × 297 mm
• počet sloupců: 4
• šířka sloupce: 50 mm, mezera mezi sloupci 4 mm
• rozsah: základní rozsah 8 stran
• vazba: V1 lepená
• papír: 45 g/m2 UPM News
• tisk: rotační ofset/heatset
• základní rozměr sazebního obrazce:
1/1 strany na zrcadlo – 212 mm š. × 276 mm v.
1/1 strany na spad – 225 mm š. × 297 mm v.
přidat 5 mm z každé strany pro ořez
• min. inzertní formát: 1/8 strany
• uzávěrka pro objednávky: 10 pracovních dnů před datem vydání
• uzávěrka pro podklady: 7 pracovních dnů před datem vydání
Central Page
104 × 137 mm zrcadlo
Cena 114 000 Kč
1/4 na výšku
(112,5 × 148 mm) spad
104 × 136 mm zrcadlo
Cena 40 000 Kč
1/2 na šířku
(225 × 148 mm) spad
212 × 136 mm zrcadlo
Cena 74 000 Kč
1/6
104 × 91 mm zrcadlo
Cena 21 476 Kč
1/8
104 × 66 mm zrcadlo
Cena 14 868 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
speciály E15 harmonogram 1. pololetí
D I V I Z E EURO E15
Datum uzávěrkyDatum vydáníSpeciál
Leden
6. 1. 2015
15. 1. 2015
Vysoké a střední školy
20. 1. 2015
29. 1. 2015 Výstavy a veletrhy
Únor
29. 1. 2015
9. 2. 2015
9. 2. 2015
18. 2. 2015
ICT
Rodinné finance
12. 2. 2015
23. 2. 2015
Auditorské služby a daně
18. 2. 2015
27. 2. 2015
Kongresová turistika
BŘEZEN
20. 2. 2015
3. 3. 2015
24. 2. 2015
5. 3. 2015
Reality E15
4. 3. 2015
13. 3. 2015
Vzdělávání
ICT
Finance
6. 3. 2015
17. 3. 2015
11. 3. 2015
20. 3. 2015
Energetika
20. 3. 2015
31. 3. 2015
Bezpečnost
DUBEN
25. 3. 2015
3. 4. 2015
Pohonné hmoty
30. 3. 2015
8. 4. 2015
Vklady a úvěry
1. 4. 2015
10. 4. 2015
7. 4. 2015
16. 4. 2015
Pojištění
8. 4. 2015
17. 4. 2015
Řízení kvality
Firemní automobily
14. 4. 2015
23. 4. 2015 Energetika
15. 4. 2015
24. 4. 2015
Insolvence
20. 4. 2015
29. 4. 2015
ICT
Květen
23. 4. 2015
4. 5. 2015
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Autopojištění
7. 5. 2015
18. 5. 2015
Vzdělávání
13. 5. 2015
22. 5. 2015
Franchising
ICT
14. 5. 2015
25. 5. 2015
Facility Management
18. 5. 2015
27. 5. 2015
Energetika
19. 5. 2015
28. 5. 2015
Osobní finance
červen
26. 5. 2015
4. 6. 2015
Finance
27. 5. 2015
5. 6. 2015
Reality E15
1. 6. 2015
10. 6. 2015Soukromé VŠ a jazykové školy
3. 6. 2015
12. 6. 2015
České lázeňství
9. 6. 2015
18. 6. 2015 Energetika
15. 6. 2015
24. 6. 2015
Konsolidace/Refinance
16. 6. 2015
25. 6. 2015
ICT security
speciály E15 harmonogram 2. pololetí
D I V I Z E EURO E15
Datum uzávěrkyDatum vydáníSpeciál
červenec
15. 7. 2015
24. 7. 2015
Životní pojištění
21. 7. 2015
30. 7. 2015
ISO – řízení kvality
10. 8. 2015
19. 8. 2015
Leasing strojů
12. 8. 2015
21. 8. 2015
ICT
17. 8. 2015
26. 8. 2015
Vzdělávání
2. 9. 2015
11. 9. 2015
Reality E15
8. 9. 2015
17. 9. 2015
ICT (cloudová řešení, mobilní technologie)
9. 9. 2015
18. 9 2015
Osobní finance
11. 9. 2015
22. 9. 2015
Vzdělávání/Manažerské vzdělávání
14. 9. 2015
23. 9. 2015
HR
15. 9. 2015
24. 9. 2015
Private Equity a Joint Ventures
16. 9. 2015
25. 9. 2015
Energetika
22. 9. 2015
1. 10. 2015
Úspora v energiích
23. 9. 2015
2. 10. 2015
Logistika
29. 9. 2015
8. 10. 2015
Firemní automobily
30. 9. 2015
9. 10. 2015
Facility Management
2. 10. 2015
13. 10. 2015
5. 10. 2015
14. 10. 2015
Event Management
14. 10. 2015
23. 10. 2015
On-line svět & Outsourcing
16. 10. 2015
27. 10. 2015
Energetika
21. 10. 2015
30. 10. 2015
Investiční průvodce
srpen
září
říjen
Finance
listopad
23. 10. 2015
3. 11. 2015
Autopojištění
27. 10. 2015
6. 11. 2015
ICT
3. 11. 2015
12. 11. 2015
4. 11. 2015
13. 11. 2015
Obchodní centra
9. 11. 2015
19. 11. 2015
Komerční nemovitosti
10. 11. 2015
20. 11. 2015Spokojený zákazník
Finance
13. 11. 2015
25. 11. 2015
Energetika
18. 11. 2015
27. 11. 2015
Měsíc kvality
prosinec
30. 11. 2015
9. 12. 2015
Risk Management
2. 12. 2015
11. 12. 2015
ICT
4. 12. 2015
15. 12. 2015
Energetika
14. 12. 2015
22. 12. 2015Společenská zodpovědnost firem
D I V I Z E EURO E15
1/1
1/2
1/2
1/3
1/3
(210 × 130 mm)
172 × 110 mm
(101 × 270 mm)
80 × 232 mm
(210 × 270 mm)
172 × 232 mm
1/4
(210 × 89 mm)
172 × 70 mm
katalogová
inzerce
1/6
PR TIP
1/2
1/4
53 × 73 mm
(210 × 66 mm) 172 × 52 mm
(65 × 270 mm) 51 × 232 mm
(48 × 270 mm) 36 × 232 mm
172 × 110 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany
vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 5
Periodicita: 10x ročně
Ceny inzerce
Počet stran: 64+4 Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: obálka 135g křída lesk, disperzní lak mat, vnitřek 80 g UPM Star, vazba V1, 2 skoby
Distribuce: předplatitelům, v prodejní síti – vloženo do E15, ve stojanech E15 – administrativní budovy, byznysparky,
státní instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství významných společností, vybrané lifestylové kavárny
a restaurace, Letiště Václava Havla Praha (odletové haly, VIP salonky)
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
uzávěrka inzerce
27. 1. 2015
3. 3. 2015
30. 3. 2015
27. 4. 2015
2. 6. 2015
datum vydání
16. 2. 2015
23. 3. 2015
20. 4. 2015
18. 5. 2015
22. 6. 2015
Harmonogram – ruské vydání
číslo vydání
1/15
2/15
uzávěrka inzerce
3. 4. 2015
23. 10. 2015
číslo vydání
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
uzávěrka inzerce
29. 6. 2015
1. 9. 2015
29. 9. 2015
3. 11. 2015
1. 12. 2015
datum vydání
20. 7. 2015
21. 9. 2015
19. 10. 2015
23. 11. 2015
21. 12. 2015
Harmonogram – ZEN Chytré peníze
datum vydání
23. 4. 2015
12. 11. 2015
číslo vydání
1/15
uzávěrka inzerce
15. 9. 2015
datum vydání
5. 10. 2015
2/1 strany
205 000 Kč
4. obálka
195 000 Kč
3. obálka
156 000 Kč
2. obálka
176 000 Kč
1/1 strany
130 000 Kč
1/1 advertorial
163 000 Kč
2/1 advertorial
263 000 Kč
1/2 strany
90 000 Kč
1/3 strany 69 000 Kč
1/4 strany
57 000 Kč
1/6 PR TIP
35 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
45 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E EURO E15
1/1
1/2
2/3
1/2
1/3
(210 × 128 mm)
197 × 116 mm
(210 × 260 mm)
197 × 239 mm
(210 × 164 mm)
197 × 152 mm
1/4
(105,5 × 260 mm)
97 × 239 mm
1/6
1/8
1/4
(105,5 × 128 mm)
97 × 116 mm
97 × 76 mm
(210 × 68 mm)
197 × 56 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.
specifikace
Ročník: 4
Periodicita: 9x ročně
Počet stran: 16+4
Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: blok 70g UPM ULTRA, obálka 135g KL, vazba V1
Distribuce: Ve stojanech E15 – administrativní budovy, byznysparky, státní instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství významných
společností, vybrané lifestylové kavárny a restaurace, Letiště Václava Havla Praha (odletové haly)
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
uzávěrka inzerce
9. 1. 2015
6. 2. 2015
13. 3. 2015
10. 4. 2015
7. 5. 2015
datum vydání
26. 1. 2015
23. 2. 2015
30. 3. 2015
27. 4. 2015
25. 5. 2015
číslo vydání
6/15
7/15
8/15
9/15
uzávěrka inzerce
12. 6. 2015
11. 9. 2015
9. 10. 2015
12. 11. 2015
datum vydání
29. 6. 2015
29. 9. 2015
26. 10. 2015
30. 11. 2015
(210 × 88 mm)
197 × 76 mm
97 × 56 mm
Ceny inzerce
2., 3., 4. strana obálky 83 000 Kč
2/1 strany, zrcadlo 112 000 Kč
1/1 strany, zrcadlo 69 750 Kč
2/3 na spad, zrcadlo 49 750 Kč
1/2 strany 36 500 Kč
1/3 strany 27 000 Kč
1/4 strany
17 250 Kč
1/6 strany 14 750 Kč
1/8 strany 10 000 Kč
příplatky
zásahy do odsouhlasených podkladů 2 dny
před zadáním do tisku 50 %
požadované místo 15 %
D I V I Z E EURO E15
1/1
1/4
1/2
1/3
(225 × 146 mm)
197 × 120 mm
(225 × 297 mm)
201 × 273 mm
(225 × 96 mm)
197 × 74 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému
formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme každou
stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 5
Periodicita:
11x ročně
Počet stran:
min. 24
Náklad: 55000 výtisků
Provedení: 70g UPM Star, vazba V1
Distribuce: advokátní kanceláře, firemní právníci, soudci, notáři, státní zástupci,
management průmyslových a obchodních společností, předplatitelé, v prodejní síti – vloženo do E15, ve stojanech E15 –
administrativní budovy, byznysparky, státní instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství významných společností,
vybrané lifestylové kavárny
Ceny inzerce
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
130 000 Kč
74 000 Kč
54 000 Kč
40 000 Kč
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
9. 1. 2015
6. 2. 2015
13. 3. 2015
10. 4. 2015
7. 5. 2015
12. 6. 2015
datum vydání
22. 1. 2015
19. 2. 2015
26. 3. 2015
23. 4. 2015
21. 5. 2015
25. 6. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
uzávěrka inzerce
10. 7. 2015
11. 9. 2015
9. 10. 2015
12. 11. 2015
4. 12. 2015
datum vydání
23. 7. 2015
24. 9. 2015
22. 10. 2015
26. 11. 2015
17. 12. 2015
(110 × 146 mm)
98 × 124 mm
D I V I Z E EURO E15
ucho (vnější okraj)
54 × 57 mm zrcadlo
Cena 25 000 Kč
1/2 strany na šířku
(225 × 148 mm) spad
212 × 136 mm zrcadlo
Cena 74 000 Kč
Junior Page A
169 × 220 mm zrcadlo
Cena 85 000 Kč
podval
(225 × 62 mm) spad
212 × 50 mm zrcadlo
Cena 105 000 Kč
1/3 strany na šířku
(225 × 103 mm) spad
212 × 91 mm zrcadlo
Cena 54 000 Kč
Junior Page B
126 × 167 mm zrcadlo
Cena 50 000 Kč
pravý dolní roh
(91,5 × 72 mm) spad
83 × 60 mm zrcadlo
Cena 50 000 Kč
Junior Page
169 × 204 zrcadlo
Cena 195 000 Kč
1/3 strany na výšku
(91,5 × 297 mm) spad
83 × 276 mm zrcadlo
Cena 54 000 Kč
1/4 strany A na výšku
(134,5 × 148 mm) spad
126 × 136 mm zrcadlo
Cena 40 000 Kč
sloupec
40 × 100 mm zrcadlo
Cena 45 000 Kč
2x 1/3 strany
(450 × 103 mm) spad
433 × 91 mm zrcadlo
Cena 86 000 Kč
1/4 strany B na šířku
(225 × 80 mm) spad
212 × 68 mm zrcadlo
Cena 44 000 Kč
1/1 celostrana
(225 × 297 mm) spad
212 × 276 mm zrcadlo
Cena 130 000 Kč
1/5 sloupec central
40 × 276 mm zrcadlo
Cena 40 000 Kč
Central Page
126 × 137 mm zrcadlo
Cena 75 000 Kč
Všechny rozměry „na spad“ jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát
po obvodu inzerátu. Inzerce „na spad“ je možná pouze u těch formátů, u kterých je tento rozměr uveden. Písma min. 3 mm od okraje.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
specifikace
Ročník: 2
Periodicita: týdenní (pondělní vydání)
Počet stran: 16 Náklad: 15 000 výtisků
Provedení: 70g UPM Star
Distribuce: řízená distribuce – velvyslanectví a ambasády, konzuláty, Letiště Václava Havla Praha – VIP salonek a odletové haly, ČSA Business Class,
restaurace a kavárny na území hl. m. Prahy – dle distribuční sítě deníku MF E15. Volný prodej – vybrané trafiky na území hl. m. Prahy a středních Čech
D I V I Z E EURO E15
1/1
1/2
(210 × 260 mm)
184 × 222 mm
Cena 90 000 Kč
4. str. obálky 130 000 Kč
1/3
1/2
(104 × 260 mm)
89 × 222 mm
Cena 50 000 Kč
(210 × 130 mm)
184 × 117 mm
Cena 50 000 Kč
(70 × 260 mm)
55 × 222 mm
Cena 36 000 Kč
1/4
1/3
1/4
(210 × 86 mm)
184 × 73 mm
Cena 36 000 Kč
(104 × 130 mm)
89 × 117 mm
Cena 28 000 Kč
(210 × 65 mm)
184 × 52 mm
Cena 28 000 Kč
specifikace
Ročník: 25 Periodicita: 11x ročně
Počet stran: min. 64+4 Náklad: 80 000 výtisků
Provedení: blok 70g UPM Ultra + obálka 135g KL, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, na vybraná prodejní místa a na vybraná distribuční místa z řízené distribuce E15 v Brně, v Ostravě
a v Olomouci (administrativní budovy, byznysparky, státní instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství
významných společností, vybrané lifestylové kavárny a restaurace, spolu s rozšířením o cca 100 míst z distribuce
časopisu Obchod & Finance
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
17. 12. 2014
26. 1. 2015
2. 3. 2015
27. 3. 2015
24. 4. 2015
1. 6. 2015
datum vydání
12. 1. 2015
9. 2. 2015
16. 3. 2015
13. 4. 2015
11. 5. 2015
15. 6. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
uzávěrka inzerce
26. 6. 2015
24. 8. 2015
25. 9. 2015
2. 11. 2015
30. 11. 2015
datum vydání
13. 7. 2015
7. 9. 2015
12. 10. 2015
16. 11. 2015
14. 12. 2015
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno
k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. V případě dvoustrany
vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny jsou bez DPH.
Vkládaná inzerce
vklad do 10g
vklad do 20g
vklad do 30g
vklad nad 30g
2,20 Kč/kus
2,80 Kč/kus
3,10 Kč/kus
cena dohodou
Ceny za všívání, vlepování a jiné nestandardní formy inzerce
budou stanoveny dohodou. Maximální rozměr vkládaného
materiálu je 205 × 275 mm.
D I V I Z E EURO E15
1/1
2/3
1/2
1/3
1/2
(210 × 260 mm)
185 × 212 mm
(101 × 260 mm)
90 × 212 mm
(133 × 260 mm)
122 × 212 mm
1/3
1/4
(67 × 260 mm)
56 × 212 mm
(210 × 122 mm)
185 × 103 mm
1/4
1/6
PR TIP
Junior Page
2/3
1/4
(210 × 160 mm)
185 × 141 mm
(210 × 84 mm)
185 × 65 mm
(101 × 125 mm) 90 × 106 mm
(49 × 260 mm) 38 × 212 mm
(133 × 166 mm)
122 × 147 mm
90 × 66 mm
(210 × 62 mm) 185 × 44 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez. V případě
dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny inzerce
specifikace
Ročník: 23
Periodicita: 11x ročně
Počet stran: min. 64+4
Náklad: 16 000 výtisků
Provedení: blok 70g UPM ULTRA, obálka 135g KL, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, VIP, část do volného prodeje, odborné akce – veletrhy, VŠ, konference apod.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6–7/15
uzávěrka inzerce
7. 1. 2015
2. 2. 2015
9. 3. 2015
3. 4. 2015
30. 4. 2015
8. 6. 2015
Ceny iPadové inzerce Strategie datum vydání
23. 1. 2015
20. 2. 2015
27. 3. 2015
24. 4. 2015
22. 5. 2015
26. 6. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
uzávěrka inzerce
3. 8. 2015
7. 9. 2015
5. 10. 2015
9. 11. 2015
30. 11. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
11 700 Kč
19 500 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
datum vydání
21. 8. 2015
25. 9. 2015
23. 10. 2015
27. 11. 2015
18. 12. 2015
2/1 strany
130 000 Kč
4. obálka
120 000 Kč
3. obálka
96 000 Kč
2. obálka
108 000 Kč
1/1 strany
80 000 Kč
1/1 advertorial
100 000 Kč
2/1 advertorial
162 500 Kč
1/2 strany 55 000 Kč
1/3 strany 42 000 Kč
1/4 strany 35 000 Kč
1/6 PR TIP 21 000 Kč
Junior Page
66 000 Kč
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
1/2
(101 × 275 mm)
86 × 245 mm
(208 × 275 mm)
178 × 245 mm
(208 × 135 mm)
178 × 120 mm
1/4
1/3
1/3
1/6
PR TIP
(66 × 275 mm)
56 × 245 mm
1/4
1/3
katalogová
inzerce
1/2
katalogová
inzerce
1/4
(208 × 88 mm)
178 × 78 mm
86 × 78 mm
56 × 245 mm
(101 × 135 mm) 86 × 120 mm
(208 × 65 mm) 178 × 57 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 10
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 112
Náklad: Provedení: obálka křída 170g + UV lak, vnitřek matná křída 90g, vazba V2
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
15 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
5. 12. 2014
8. 1. 2015
6. 2. 2015
11. 3. 2015
9. 4. 2015
6. 5. 2015
Ceny iPadové inzerce ForMen datum vydání
31. 12. 2014
3. 2. 2015
3. 3. 2015
3. 4. 2015
5. 5. 2015
2. 6. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
8. 6. 2015
6. 8. 2015
3. 9. 2015
5. 10. 2015
6. 11. 2015
3. 12. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
51 000 Kč 85 000 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
datum vydání
1. 7. 2015
1. 9. 2015
30. 9. 2015
30. 10. 2015
1. 12. 2015
4. 1. 2016
86 × 120 mm
178 × 120 mm
Ceny inzerce
2/1 strany
250 000 Kč
4. obálka
240 000 Kč
3. obálka
192 000 Kč
2. obálka
216 000 Kč
1/1 strany
160 000 Kč
1/1 advertorial
200 000 Kč
2/1 advertorial
313 000 Kč
1/2 strany 110 000 Kč
1/3 strany 85 000 Kč
1/4 strany
70 000 Kč
1/6 PR TIP
43 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
55 000 Kč
1/3 strany 43 000 Kč
1/4 strany
35 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(78 × 245 mm)
66 × 215 mm
(165 × 245 mm)
141 × 215 mm
1/3
1/2
(165 × 118 mm)
141 × 103 mm
1/4
(50 × 245 mm)
42 × 215 mm
1/4
1/6
PR TIP
1/3
(165 × 77 mm)
141 × 67 mm
katalogová
inzerce
1/3
katalogová
inzerce
1/8
1/2
1/16
1/4
(165 × 56mm)
141 × 49 mm
70 × 68 mm
(78 × 118 mm)
66 × 103 mm
specifikace
64 Periodicita: měsíčník
Počet stran: 132
Náklad: Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek UPM STAR 70g, vazba V2
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
37 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
uzávěrka inzerce
9. 12. 2014
21. 1. 2015
16. 2. 2015
17. 3. 2015
14. 4. 2015
18. 5. 2015
16. 6. 2015
Ceny iPadové inzerce Lidé a Země datum vydání
7. 1. 2015
12. 2. 2015
10. 3. 2015
9. 4. 2015
7. 5. 2015
9. 6. 2015
9. 7. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
16. 7. 2015
17. 8. 2015
16. 9. 2015
19. 10. 2015
16. 11. 2015
9. 12. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
48 000 Kč
59 500 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
42 × 215 mm
68 × 47 mm
31 × 47 mm
Ceny inzerce
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Ročník: 66 × 103 mm
141 × 103 mm
datum vydání
7. 8. 2015
8. 9. 2015
8. 10. 2015
11. 11. 2015
9. 12. 2015
8. 1. 2016
2/1 strany
205 000 Kč
4. obálka
194 000 Kč
3. obálka
155 000 Kč
2. obálka
175 000 Kč
1/1 strany
129 000 Kč
1/1 advertorial
162 000 Kč
2/1 advertorial
257 000 Kč
1/2 strany 89 000 Kč
1/3 strany
69 000 Kč
1/4 strany
55 000 Kč
1/6 PR TIP
35 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
45 000 Kč
1/3 strany
35 000 Kč
1/4 strany
28 000 Kč
1/8 strany
15 000 Kč
1/16 strany
9 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
1/3
1/2
1/3
1/4
(93 × 297 mm)
83 × 267 mm
(205 × 297 mm)
175 × 267 mm
1/4
1/4
1/4
(205 × 142 mm)
175 × 127 mm
katalogová
inzerce
(59 × 297 mm)
47 × 267 mm
(205 × 95 mm) 175 × 80 mm
(205 × 72 mm) 175 × 57 mm
katalogová
inzerce
1/3
1/2
1/8
Ceny inzerce
(43 × 297 mm) 35 × 267 mm
(93 × 142 mm) 83 × 127 mm
83 × 63 mm
83 × 127 mm
175 × 127 mm
47 × 267 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 22 Periodicita:
Počet stran: 144+4
Provedení: obálka 170g KL, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V2
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
Náklad: měsíčník
29 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
uzávěrka inzerce
26. 11. 2014
15. 12. 2014
2. 2. 2015
2. 3. 2015
31. 3. 2015
24. 4. 2015
29. 5. 2015
Ceny iPadové inzerce Computer datum vydání
16. 12. 2014
20. 1. 2015
20. 2. 2015
20. 3. 2015
21. 4. 2015
19. 5. 2015
19. 6. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
29. 6. 2015
27. 7. 2015
31. 8. 2015
29. 9. 2015
30. 10. 2015
27. 11. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
30 000 Kč 49 500 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
datum vydání
21. 7. 2015
18. 8. 2015
18. 9. 2015
20. 10. 2015
20. 11. 2015
18. 12. 2015
2/1 strany
155 000 Kč
4. obálka
149 000 Kč
3. obálka
119 000 Kč
2. obálka
134 000 Kč
1/1 strany
99 000 Kč
1/1 advertorial
124 000 Kč
2/1 advertorial
194 000 Kč
1/2 strany
69 000 Kč
1/3 strany
53 000 Kč
1/4 strany
42 000 Kč
1/8 strany
21 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
35 000 Kč
1/3 strany
27 000 Kč
1/4 strany 21 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
Přílohy
Součástí každého vydání jsou
pravidelné přílohy Connect! a Mobility.
Ceny a formáty inzerce jsou shodné
s běžným vydáním časopisu.
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování
dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
(208 × 275 mm)
168 × 236 mm
1/2
(102 × 275 mm)
85 × 236 mm
(208 × 130 mm)
168 × 116 mm
1/4
(66 × 275 mm)
55 × 236 mm
1/3
(208 × 89 mm)
168 × 76 mm
katalogová
inzerce
(208 × 66 mm)
168 × 60 mm
(102 × 135 mm)
82 × 116 mm
89 × 80 mm
specifikace
Ročník: 10
Periodicita: měsíčník
Počet stran:
min. 140
Náklad: 36 000 výtisků
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
Provedení: obálka lesklá křída 170g + matné lamino, vnitřek 70g UPM STAR, vazba V2
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
3. 12. 2014
8. 1. 2015
5. 2. 2015
5. 3. 2015
1. 4. 2015
6. 5. 2015
datum vydání
29. 12. 2014
30. 1. 2015
27. 2. 2015
27. 3. 2015
24. 4. 2015
29. 5. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
4. 6. 2015
5. 8. 2015
2. 9. 2015
6. 10. 2015
3. 11. 2015
2. 12. 2015
datum vydání
26. 6. 2015
28. 8. 2015
25. 9. 2015
27. 10. 2015
27. 11. 2015
29. 12. 2015
katalogová
inzerce
82 × 116 mm
168 × 116 mm
55 × 236 mm
Ceny inzerce
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
1/4
1/2
1/6
PR tip
1/4
1/3
1/3
1/2
2/1 strany
250 000 Kč
4. obálka
240 000 Kč
3. obálka
192 000 Kč
2. obálka
216 000 Kč
1/1 strany
160 000 Kč
1/1 advertorial
200 000 Kč
2/1 advertorial
313 000 Kč
1/2 strany 110 000 Kč
1/3 strany 85 000 Kč
1/4 strany 70 000 Kč
1/6 PR TIP
43 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
55 000 Kč
1/3 strany
43 000 Kč
1/4 strany
35 000 Kč
*příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
(208 × 275 mm)
183 × 245 mm
1/2
1/3
1/2
(101 × 275 mm)
89 × 245 mm
(208 × 135 mm)
183 × 120 mm
katalogová
inzerce
1/4
88 × 78 mm
( 101 × 135 mm)
88 × 120 mm
(208 × 65 mm)
183 × 57 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník:
12
Periodicita:
Počet stran: min. 116
Náklad:
Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM STAR, vazba V2
Distribuce ČR: předplatitelům a v prodejní síti
měsíčník
49 000 výtisků
Harmonogram
uzávěrka inzerce
28. 11. 2014
19. 12. 2014
29. 1. 2015
26. 2. 2015
1. 4. 2015
28. 4. 2015
(208 × 88 mm)
183 × 78 mm
1/3
datum vydání
22. 12. 2014
23. 1. 2015
24. 2. 2015
24. 3. 2015
24. 4. 2015
23. 5. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
3. 6. 2015
30. 7. 2015
28. 8. 2015
30. 9. 2015
27. 10. 2015
26. 11. 2015
datum vydání
25. 6. 2015
25. 8. 2015
22. 9. 2015
22. 10. 2015
23. 11. 2015
21. 12. 2015
1/4
katalogová
inzerce
1/2
1/6
PR TIP
1/4
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
(66 × 275 mm)
57 × 245 mm
1/3
57 × 245 mm
88 × 120 mm
183 × 120 mm
Ceny inzerce
2/1 strany
205 000 Kč
4. obálka
194 000 Kč
3. obálka
155 000 Kč
2. obálka
175 000 Kč
1/1 strany
129 000 Kč
1/1 advertorial
162 000 Kč
2/1 advertorial
257 000 Kč
1/2 strany
89 000 Kč
1/3 strany 69 000 Kč
1/4 strany
55 000 Kč
1/6 PR TIP 35 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany 45 000 Kč
1/3 strany 35 000 Kč
1/4 strany 28 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(100 × 280 mm)
85 × 245 mm
(205 × 280 mm)
175 × 245 mm
1/3
1/2
(205 × 137 mm)
175 × 120 mm
(65 × 280 mm)
55 × 245 mm
katalogová
inzerce
1/4
(205 × 65 mm)
175 × 58 mm
(100 × 138 mm)
85 × 120 mm
85 × 78 mm
specifikace
Ročník:
13
Periodicita:
Počet stran: min. 100
Náklad:
Provedení: obálka lesklá křída 150g, vnitřek LWC 65g, V1
Distribuce: lékárny a vybraná zařízení související s péčí o zdraví v ČR, volný prodej
měsíčník
92 000 výtisků
komerční úvodník (aktuality)
1/3 strany 45 000 Kč
datum vydání
5. 1. 2015
5. 2. 2015
5. 3. 2015
3. 4. 2015
6. 5. 2015
4. 6. 2015
křížovka
+ 10× výhra
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
cena
30 000 Kč
uzávěrka inzerce
12. 6. 2015
12. 8. 2015
11. 9. 2015
14. 10. 2015
10. 11. 2015
7. 12. 2015
datum vydání
7. 7. 2015
3. 9. 2015
6. 10. 2015
6. 11. 2015
3. 12. 2015
5. 1. 2016
formát rubrika „Novinky“
80 × 120 mm 1/4 strany
cena
22 000 Kč
1/4
katalogová
inzerce
1/2
Ceny inzerce
Harmonogram
uzávěrka inzerce
5. 12. 2014
14. 1. 2015
11. 2. 2015
12. 3. 2015
13. 4. 2015
13. 5. 2015
1/3
55 × 245 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
(205 × 90 mm)
175 × 78 mm
1/6
PR TIP
1/4
1/3
85 × 120 mm
175 × 120 mm
2/1 strany
205 000 Kč
4. obálka
194 000 Kč
3. obálka
155 000 Kč
2. obálka
175 000 Kč
1/1 strany
129 000 Kč
1/1 advertorial
162 000 Kč
2/1 advertorial
257 000 Kč
1/2 strany 89 000 Kč
1/3 strany
69 000 Kč
1/4 strany
55 000 Kč
1/6 PR TIP
35 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
45 000 Kč
1/3 strany
35 000 Kč
1/4 strany
28 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(100 × 275 mm)
90 × 245 mm
(208 × 275 mm)
186 × 245 mm
1/3
1/2
(208 × 135 mm)
186 × 120 mm
(66 × 275 mm)
59 × 245 mm
katalogová
inzerce
1/4
1/3
(208 × 88 mm)
186 × 78 mm
1/3
1/6
PR tip
katalogová
inzerce
1/4
1/2
1/4
(208 × 65 mm)
186 × 58 mm
59 × 120 mm
( 100 × 135 mm)
90 × 120 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 8
Periodicita:
Počet stran: min. 132 Náklad:
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM STAR, vazba V2
měsíčník
46 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
24. 11. 2014
17. 12. 2014
26. 1. 2015
23. 2. 2015
25. 3. 2015
24. 4. 2015
Ceny iPadové inzerce F.O.O.D. datum vydání
15. 12. 2014
20. 1. 2015
17. 2. 2015
17. 3. 2015
21. 4. 2015
19. 5. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
28. 5. 2015
27. 7. 2015
27. 8. 2015
25. 9. 2015
2. 11. 2015
26. 11. 2015
datum vydání
23. 6. 2015
18. 8. 2015
22. 9. 2015
20. 10. 2015
24. 11. 2015
22. 12. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *)Samostatně
36 000 Kč 59 500 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
59 × 245 mm
Ceny inzerce
90 × 120 mm
186 × 120 mm
2/1 strany
205 000 Kč
4. obálka
194 000 Kč
3. obálka
155 000 Kč
2. obálka
175 000 Kč
1/1 strany
129 000 Kč
1/1 advertorial
162 000 Kč
2/1 advertorial
257 000 Kč
1/2 strany
89 000 Kč
1/3 strany
69 000 Kč
1/4 strany 55 000 Kč
1/6 PR TIP
35 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
45 000 Kč
1/3 strany
35 000 Kč
1/4 strany
28 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(100 × 275 mm)
85 × 236 mm
(208 × 275 mm)
173 × 236 mm
1/3
1/2
(208 × 130 mm)
173 × 116 mm
katalogová
inzerce
1/4
(75 × 275 mm)
55 × 236 mm
1/3
1/4
1/3
(208 × 90 mm)
173 × 76 mm
katalogová
inzerce
Junior Page
1/4
(208 × 70 mm)
173 × 56 mm
1/2
1/6
PR TIP
(102 × 130 mm) 85 × 116 mm
85 × 76 mm
55 × 236 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 15
Periodicita: Počet stran: min. 148
Náklad: Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek UPM STAR 70g, vazba V2
Distribuce: předplatitelům, v prodejní síti, do dárkových balíčků v porodnicích
měsíčník
54 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
uzávěrka inzerce
27. 11. 2014
2. 1. 2015
30. 1. 2015
27. 2. 2015
31. 3. 2015
30. 4. 2015
1. 6. 2015
Ceny iPadové inzerce Maminka datum vydání
19. 12. 2014
27. 1. 2015
24. 2. 2015
24. 3. 2015
24. 4. 2015
26. 5. 2015
23. 6. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
1. 7. 2015
3. 8. 2015
3. 9. 2015
2. 10. 2015
30. 10. 2015
27. 11. 2015
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
42 000 Kč 70 000 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
datum vydání
24. 7. 2015
25. 8. 2015
25. 9. 2015
27. 10. 2015
24. 11. 2015
22. 12. 2015
85 × 116 mm
173 × 116 mm
129 × 175 mm
Ceny inzerce
2/1 strany
250 000 Kč
4. obálka
240 000 Kč
3. obálka
192 000 Kč
2. obálka
216 000 Kč
1/1 strany
160 000 Kč
1/1 advertorial
200 000 Kč
2/1 advertorial
313 000 Kč
1/2 strany
110 000 Kč
1/3 strany 85 000 Kč
1/4 strany 70 000 Kč
1/6 PR TIP 43 000 Kč
Junior Page
132 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany
55 000 Kč
1/3 strany
43 000 Kč
1/4 strany
35 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
(205 x 275 mm)
173 x 232 mm
1/2
(99 x 275 mm)
83 x 232 mm
1/3
1/2
(205 x 132 mm)
173 x 111 mm
1/4
katalogová
inzerce
(69 x 275 mm)
53 x 232 mm
1/3
(99 x 132 mm)
83 x 111 mm
83 x 73 mm
(205 x 75 mm)
173 x 54 mm
katalogová
inzerce
specifikace
Ročník: 15
Periodicita:
Počet stran: 128 + 4
Náklad: Provedení: obálka 150g KL + UV lak 1/0, vnitřek 70g UPM Star
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
53 x 232 mm
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
měsíčník
28 000 výtisků
uzávěrka inzerce
3. 7. 2015
6. 8. 2015
7. 9. 2015
7. 10. 2015
5. 11. 2015
3. 12. 2015
83 x 111 mm
173 x 111 mm
Ceny inzerce
Harmonogram
datum vydání
19. 12. 2014
30. 1. 2015
27. 2. 2015
27. 3. 2015
28. 4. 2015
28. 5. 2015
26. 6. 2015
katalogová
inzerce
1/2
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
uzávěrka inzerce
1. 12. 2014
8. 1. 2015
5. 2. 2015
5. 3. 2015
3. 4. 2015
5. 5. 2015
4. 6. 2015
(205 x 88 mm)
173 x 67 mm
1/6
PR TIP
1/4
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
1/4
1/3
datum vydání
28. 7. 2015
28. 8. 2015
30. 9. 2015
30. 10. 2015
27. 11. 2015
29. 12. 2015
2/1 strany 234 000 Kč
4. obálka 225 000 Kč
3. obálka 180 000 Kč
2. obálka 203 000 Kč
1/1 strany
150 000 Kč
1/1 advertorial 188 000 Kč
2/1 advertorial 293 000 Kč
1/2 strany
103 000 Kč
1/3 strany
80 000 Kč
1/4 strany
66 000 Kč
1/6 PR TIP
40 000 Kč
Ceny katalogové inzerce*
1/2 strany 52 000 Kč
1/3 strany 40 000 Kč
1/4 strany 33 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické formáty
+ 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(100 × 250 mm)
90 × 230 mm
(205 × 250 mm)
185 × 230 mm
1/3
1/2
(205 × 123 mm)
185 × 113 mm
(65 × 250 mm)
59 × 230 mm
1/4
1/3
1/6
PR TIP
1/4
(205 × 80 mm)
185 × 75 mm
90 × 74 mm
(100 × 123 mm)
90 × 113 mm
(205 × 60 mm)
185 × 54 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 48
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 44
Náklad: 106 000 výtisků
Provedení: obálka lesklá křída 115g, vnitřek ULTRA H 70g, vystřihovánky – karton 170g, vazba V1
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
uzávěrka inzerce
12. 12. 2014
26. 1. 2015
23. 2. 2015
25. 3. 2015
24. 4. 2015
25. 5. 2015
19. 6. 2015
Ceny iPadové inzerce Sluníčko datum vydání
15. 1. 2015
13. 2. 2015
13. 3. 2015
14. 4. 2015
15. 5. 2015
12. 6. 2015
10. 7. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
22. 7. 2015
24. 8. 2015
23. 9. 2015
23. 10. 2015
23. 11. 2015
16. 12. 2015
datum vydání
11. 8. 2015
11. 9. 2015
13. 10. 2015
13. 11. 2015
11. 12. 2015
15. 1. 2016
V balíčku s tištěnou inzercí *) Samostatně
28 000 Kč 47 500 Kč
*) celková cena balíčku je zavedená iPadová cena plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
Ceny inzerce
2/1 strany
150 000 Kč
4. obálka
143 000 Kč
3. obálka
114 000 Kč
2. obálka
129 000 Kč
karton 1/1
114 000 Kč
1/1 strany
95 000 Kč
1/1 advertorial
119 000 Kč
2/1 advertorial
188 000 Kč
1/2 strany
65 000 Kč
1/3 strany
50 000 Kč
1/4 strany
42 000 Kč
1/6 PR TIP
25 000 Kč
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(100 × 280 mm)
90 × 260 mm
(205 × 280 mm)
185 × 260 mm
1/3
1/2
(205 × 138 mm)
185 × 128 mm
(65 × 280 mm)
58 × 260 mm
1/4
1/3
1/6
PR TIP
1/4
(100 × 138 mm)
90 × 128 mm
(205 × 67 mm)
185 × 62 mm
(205 × 90 mm)
185 × 84 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 71
Periodicita: měsíčník
Počet stran: min. 48
Náklad: 48 000 výtisků
Provedení: obálka lesklá křída 115g, vnitřek UPM STAR 70g, příloha karton 170g, vazba V1
Distribuce: předplatitelům a v prodejní síti
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
uzávěrka inzerce
9. 12. 2014
16. 1. 2015
13. 2. 2015
17. 3. 2015
13. 4. 2015
15. 5. 2015
12. 6. 2015
datum vydání
2. 1. 2015
6. 2. 2015
6. 3. 2015
3. 4. 2015
5. 5. 2015
5. 6. 2015
3. 7. 2015
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
14. 7. 2015
14. 8. 2015
11. 9. 2015
16. 10. 2015
13. 11. 2015
9. 12. 2015
datum vydání
5. 8. 2015
4. 9. 2015
2. 10. 2015
5. 11. 2015
4. 12. 2015
5. 1. 2016
90 × 84 mm
Ceny inzerce
2/1 strany
130 000 Kč
4. obálka
128 000 Kč
3. obálka
102 000 Kč
2. obálka
115 000 Kč
karton 1/1
114 000 Kč
1/1 strany
85 000 Kč
1/1 advertorial
107 000 Kč
2/1 advertorial
163 000 Kč
1/2 strany
60 000 Kč
1/3 strany
45 000 Kč
1/4 strany
37 000 Kč
1/6 PR TIP
23 000 Kč
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
D I V I Z E Časopisy
1/1
1/2
(98 × 297 mm)
85 × 258 mm
(205 × 297 mm)
181 × 258 mm
(205 × 144 mm)
181 × 124 mm
1/4
1/3
1/2
(63 × 297 mm)
55 × 258 mm
1/4
1/6
PR TIP
1/3
katalogová
inzerce
(205 × 94 mm)
181 × 81 mm
katalogová
inzerce
1/3
1/2
1/4
(205 × 69 mm)
181 × 60 mm
(97 × 143 mm)
86 × 124 mm
85 × 84 mm
86 × 124 mm
181 × 124 mm
55 × 258 mm
Ceny inzerce
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: 10
Periodicita:měsíčník
Počet stran:
min. 132
Náklad:
30 000 výtisků
Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM STAR, vazba V2
Distribuce: předplatitelé a prodejní sítě (Relay, Geco), řízená distribuce, odborné akce (veletrhy, konference)
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
2. 12. 2014
7. 1. 2015
5. 2. 2015
5. 3. 2015
1. 4. 2015
6. 5. 2015
datum vydání
23. 12. 2014
30. 1. 2015
27. 2. 2015
27. 3. 2015
24. 4. 2015
29. 5. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
uzávěrka inzerce
4. 6. 2015
7. 8. 2015
3. 9. 2015
7. 10. 2015
5. 11. 2015
30. 11. 2015
datum vydání
26. 6. 2015
31. 8. 2015
25. 9. 2015
30. 10. 2015
27. 11. 2015
22. 12. 2015
2/1 strany
110 000 Kč
4. obálka
105 000 Kč
3. obálka
84 000 Kč
2. obálka
95 000 Kč
1/1 strany
70 000 Kč
1/1 advertorial
88 000 Kč
2/1 advertorial
138 000 Kč
1/2 strany
48 000 Kč
1/3 strany
37 000 Kč
1/4 strany
30 000 Kč
1/6 PR TIP
10 000 Kč
Ceny katalogové inzerce *
1/2 strany
24 000 Kč
1/3 strany
19 000 Kč
1/4 strany
15 000 Kč
* Je umístěna v zadní části titulu
příplatky
konkrétní umístění +25 %, atypické
formáty + 50 %, vkládání, vlepování dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Poznámky
PŘÍLOHY 2015
PŘÍLOHY A SPECIÁLY
2015
Vazba
Formát
Počet stran
typ papíru (obálka + vnitřní blok)
V1
208 x 275
64+4
115g KL + 70g LWC
MÁMY RADÍ
V1
190 x 260
64+4
115g KL + 65g LWC
CONNECT
V1
205 x 297
48+4
170g KL + 70g UPM Ultra
DEVELOPER
V1
171 x 250
80+4
150g KL + 80g UPM Star
MAMINKA BYZNYS
V2
208 x 275
128+4
170g KL + lak lamino lesk + 70g UMP Star
MATEŘÍDOUŠKA
SPECIÁL LÉTO
V1
205 x 280
40+4+4
115g KL + 70g UPM Ultra + 170g BO
SLUNÍČKO SPECIÁL
PRÁZDNINY
V1
205 x 250
40+4+4
115g KL + 70g Ultra H + 170g BO
LÉTO NÁKUPY 2015
V2
170 x 140
88+4
170g KL + 80g UPM Star
FOOD GRILOVACÍ
PŘÍLOHA
V1
208 x 275
64+4
115g KL + 70g LWC
V2
167 x 220
168+4
170g KL + lesklý UV lak + 90g KM
ZEN CHYTRÉ PENÍZE
V1
210 x 270
64+4
135g KL + disperzní matný lak + 80g UPM Star
CONNECT
V1
205 x 297
48+4
170g KL + 70g UPM Ultra
V2
170 x 140
144+4
170g KL + 80g UPM Star
BŘEZEN 2015
TRADIČNÍ VELIKONOCE
F.O.O.D.
DUBEN 2015
KVĚTEN 2015
ČERVEN 2015
ČERVENeC 2015
FORMEN MINI – TRAVEL
VERZE
ŘÍJEN 2015
LISTOPAD 2015
VÁNOCE NÁKUPY 2015
D I V I Z E Časopisy
TITULY
Inzertní
uzávěrka v K4
Datum vydání 1.titulu
Náklad
2015 /ks
Ceníková cena
1/1 strany
Vánoční
cukroví
speciál
Svátečn
recepty í
samostatně prodejný speciál
19. 2.
12. 3.
50 000
129 000 Kč
❅ perníčky
❅ makronky
❅ sušenky
❅ dorty
Je
n
29 Kč
Tradiční
& moderní
pečení
samostatně prodejný speciál
25. 3.
15. 4.
15 000
129 000 Kč
příloha časopisů Computer 5, Euro 15
a stojany E15
25. 3.
15. 4.
60 000
130 000 Kč
příloha časopisu Bydlení Stavby Reality 6
a stojany E15
6. 5.
29. 5.
60 000
130 000 Kč
samostatně prodejný speciál
24. 4.
15. 5.
50 000
160 000 Kč
samostatně prodejný speciál
22. 5.
12. 6.
30 000
85 000 Kč
samostatně prodejný speciál
7. 5.
1. 6.
60 000
95 000 Kč
příloha časopisů Betynka 7, Bydlení Stavby
Reality 7–8, Dieta 7–8, F.O.O.D. 7–8, Lidé a Země 7,
Maminka 7, Moje psychologie 7–8 a Moje
zdraví 7–8
29. 5.
23. 6.
330 000
160 000 Kč
samostatně prodejný speciál
20. 5.
10. 6.
50 000
129 000 Kč
samostatně prodejný speciál
8. 6.
1. 7.
10 000
90 000 Kč
příloha časopisu Euro 40, stojany E15
15. 9.
5. 10.
65 000
130 000 Kč
příloha časopisů Computer 11, Euro 41,
stojany E15, VIP databáze
22. 9.
12. 10.
60 000
130 000 Kč
příloha časopisů Betynka 12, Bydlení Stavby
Reality 12, Computer 12, Dieta 12, F.O.O.D. 12,
ForMen 12, Lidé a Země 12, Maminka 12,
Moje psychologie 12 a Moje zdraví 12
27. 10.
20. 11.
374 000
180 000 Kč
Inzerce v časopisech vydaných
pro Apple iPad a tablety se systémem Android
Časopisy/iPad
Základní formát: celostrana 1536 × 2048 px, dále v ceně:
• v ideo o délce max. 30 s
•h
yperlinkový odkaz
• g alerie max. tří fotografií zobrazovaných po stisku tlačítka
Zpracování inzerce je v ceně.
Podklady inzerce
Podklady přijímáme v běžných formátech (obraz: PDF, JPG, PNG,
TIFF, video: M4V, MP4, AVI…), vyhrazujeme si právo konvertovat
obrázky i videa do nativních formátů iPad a Android, zachováváme
nejvyšší možnou kvalitu.
Při objednávce v balíčku s tištěnou inzercí
sleva na iPadovou inzerci 50 %!
Harmonogramy
Termíny pro objednání inzerce a dodání podkladů jsou stejné jako
u příslušných tištěných časopisů.
Příplatkové formáty
•d
ruhé video nebo video delší než 30 s (500 Kč/s)
• v íce hyperlinkových odkazů (500 Kč/odkaz)
• v íce přepínatelných obrázků (1000 Kč/obrázek)
•d
alší strany inzerce (50 % základní ceny/strana)
*Sluníčko a Euro pouze ve verzi pro Apple iPad
Ceny inzerce pro tablety
V balíčku s tištěnou inzercí*Samostatně
ForMen 51 000 Kč85 000 Kč
Computer 30 000 Kč 49 500 Kč
F.O.O.D. 36 000 Kč59 500 Kč
Strategie 11 700 Kč19 500 Kč
Lidé a Země 48 000 Kč
59 500 Kč
Sluníčko 28 000 Kč47 500 Kč
Euro36 000 Kč59 500 Kč
Maminka42 000 Kč70 000 Kč
* Celková cena balíčku je zavedená cena pro tablety plus ceníková cena tištěné celostránkové inzerce.
D I V I Z E Medical Services
1/1
1/3
1/2
1/3
podval
(235 × 297 mm)
215 × 276 mm
titulní strana/banner
215 × 50 mm
83 × 276 mm
127 × 276 mm
40 × 130
personální inzerce
83,6 × 174
83,6 × 63
83,6 × 130
40 × 63
40 × 86
83,6 × 86
Harmonogram
datum vydání
26. 1. 2015
23. 2. 2015
23. 3. 2015
20. 4. 2015
25. 5. 2015
22. 6. 2015
čtverec
1/4
130 × 130 mm
215 × 60 mm
14 500 Kč
7 000 Kč
21 500 Kč
3 500 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč
5 500 Kč
10 500 Kč
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad
je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu
jako samostatný dokument. Ceny jsou bez DPH.
specifikace
Periodicita: měsíčník
Počet stran: 48+4
Náklad: 40 000 výtisků
Provedení: obálka kř. lesk 115g, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.
uzávěrka inzerce
15. 1. 2015
12. 2. 2015
12. 3. 2015
9. 4. 2015
14. 5. 2015
11. 6. 2015
215 × 138 mm
215 × 92 mm
Ceník personální inzerce
83,6 × 174 mm
83,6 × 86 mm
83,6 × 262 mm
40 × 86 mm
40 × 130 mm
40 × 63 mm
83,6 × 63 mm
83,6 × 130 mm
83,6 × 262
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
1/2
číslo vydání
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
uzávěrka inzerce
9. 7. 2015
13. 8. 2015
10. 9. 2015
15. 10. 2015
11. 11. 2015
10. 12. 2015
datum vydání
20. 7. 2015
24. 8. 2015
21. 9. 2015
26. 10. 2015
23. 11. 2015
21. 12. 2015
Ceny inzerce
titulní strana/podval
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 strany
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany čtverec
Ceník řádkové inzerce
1 řádek
příplatek za konkrétní umístění vkládání, vlepování přebalová páska
reprint
Plné znění obchodních podmínek naleznete na www.mf.cz/vop/mf-medical-digital-media
45 000 Kč
78 000 Kč
73 000 Kč
82 000 Kč
99 000 Kč
64 000 Kč
36 000 Kč
26 000 Kč
19 000 Kč
22 000 Kč
110 Kč
15 %
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
D I V I Z E Medical Services
1/1
1/2
1/4
1/2
(215 × 295 mm)
177 × 245 mm
1/3
(215 × 146 mm)
177 × 126 mm
(104 × 295 mm)
86 × 245 mm
86 × 120 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům
na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm
na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme
každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny jsou bez DPH.
(215 × 99 mm)
177 × 79 mm
specifikace
Ročník: 17
Periodicita: Počet stran: min. 112+4
Náklad: Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, členům odborných společností,
odborné akce – veletrhy, konference apod.
Příloha:
Periodicita: 2× ročně
Počet stran: 64+4
Náklad: Provedení: obálka lesk. kř. 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, členům odborných společností,
odborné akce – veletrhy, konference apod.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
8. 12. 2014
23. 2. 2015
24. 4. 2015
15. 5. 2015
31. 8. 2015
14. 10. 2015
datum vydání
5. 1. 2015
10. 3. 2015
12. 5. 2015
1. 6. 2015
15. 9. 2015
30. 10. 2015
CENY INZERCE časopisu a přílohy
2. strana obálky
69 000 Kč
3. strana obálky64 000 Kč
4. strana obálky75 000 Kč
2/1 strany 99 000 Kč
1/1 strany u obsahu 68 000 Kč
1/1 strany 59 000 Kč
1/2 strany 35 000 Kč
1/3 strany25 000 Kč
1/4 strany
20 000 Kč
Rozměry a ceny inzerce přílohy jsou totožné
s rozměry a cenami inzerce časopisu
dvouměsíčník
10 000 výtisků
10 000 výtisků
Příloha speciál samostatná
číslo
uzávěrka inzerce
PM Pneumologie 2. 4. 2015
PM Interna 19. 8. 2015
datum vydání
21. 4. 2015
4. 9. 2015
D I V I Z E Medical Services
1/1
1/2
1/4
1/2
(215 × 295 mm)
177 × 245 mm
(215 × 146 mm)
177 × 126 mm
(104 × 295 mm)
86 × 245 mm
86 × 120 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům
na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm
na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme
každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny jsou bez DPH.
1/3
(215 × 99 mm)
177 × 79 mm
specifikace
Ročník: 1
Periodicita: Počet stran: 64+4
Náklad: Provedení: obálka lesklá křída 170g + UV lak, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, členům odborných společností,
odborné akce – veletrhy, konference apod.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
uzávěrka inzerce
18. 11. 2014
8. 4. 2015
13. 8. 2015
21. 10. 2015
datum vydání
2. 12. 2014
24. 4. 2015
31. 8. 2015
9. 11. 2015
čtvrtletník
1000 výtisků
CENY INZERCE
Ceník:
2. strana obálky
55 000 Kč
3. strana obálky
50 000 Kč
4. strana obálky
60 000 Kč
1/1 strany45 000 Kč
1/2 strany30 000 Kč
1/3 strany
20 000 Kč
1/4 strany 15 000 Kč
D I V I Z E Medical Services
2/3
1/1
1/2
čtverec
(210 × 270 mm)
172 × 221 mm
(210 × 135 mm)
172 × 116 mm
(132 × 270 mm)
113 × 221 mm
(132 × 132 mm)
113 × 113 mm
1/3
1/3
1/4
(210 × 90 mm)
172 × 71 mm
(72 × 270 mm)
54 × 221 mm
specifikace
Ročník:
5
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran:
64+4
Náklad: 2 000 výtisků
Provedení: obálka lesklá křída 250g + matné lamino, vnitřek lesklá křída 100g, vazba V1
Distribuce: členům České akademie dermatovenerologie, předplatitelům, odborné akce
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
uzávěrka inzerce
9. 2. 2015
3. 6. 2015
2. 9. 2015
25. 11. 2015
datum vydání
25. 2. 2015
19. 6. 2015
18. 9. 2015
11. 12. 2015
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům
na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm
na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme
každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny jsou bez DPH.
(210 × 67 mm)
172 × 48 mm
CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 strany
1/1 strany u obsahu 1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
2/3 strany
1/4 strany čtverec
příplatek za konkrétní umístění vkládání, vlepování přebalová páska reprint
55 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
15 %
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
D I V I Z E Medical Services
1/3
1/2
1/1
1/2
banner
(210 × 297 mm)
titulní strana/banner
(210 × 42 mm )
(102 × 297 mm)
90 × 245 mm
(210 × 145 mm)
185 × 120 mm
1/4
(70 × 297 mm)
59 × 245 mm
1/6
1/4
1/3
1/4
(210 × 100 mm)
185 × 79 mm
1/8
(54 × 297 mm)
44 × 245 mm
(210 × 77 mm)
185 × 59 mm
90 × 120 mm
59 × 120 mm
90 × 59 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům
na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm
na ořez. V případě dvoustrany vyžadujeme
každou stranu jako samostatný dokument.
Ceny jsou bez DPH.
specifikace
Ročník: 24
Počet stran: 48
Distribuce: všem lékařům/členům České lékařské komory
Periodicita: Náklad: měsíčník
48 000 výtisků
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
7. 1. 2015
4. 2. 2015
4. 3. 2015
1. 4. 2015
29. 4. 2015
3. 6. 2015
datum vydání
19. 1. 2015
16. 2. 2015
16. 3. 2015
13. 4. 2015
11. 5. 2015
15. 6. 2015
číslo vydání
7–8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
uzávěrka inzerce
8. 7. 2015
2. 9. 2015
7. 10. 2015
4. 11. 2015
2. 12. 2015
datum vydání
20. 7. 2015
14. 9. 2015
19. 10. 2015
16. 11. 2015
14. 12. 2015
Ceny inzerce
titulní strana/banner 2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
2/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany 1/6 strany
1/8 strany
personální inzerce vkládání, vlepování
přebalová páska
55 000 Kč
115 000 Kč
95 000 Kč
135 000 Kč
95 000 Kč
135 000 Kč
55 000 Kč
42 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
D I V I Z E Medical Services
1/1
(210 × 297 mm)
185 × 247mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu
přidat 5 mm na ořez. Ceny jsou bez DPH.
specifikace
Ročník:
9
Periodicita: čtvrtletník
Počet stran:
48+4
Náklad: 4 500 výtisků
Provedení: obálka 150g křída lesk + lak lesklé lamino 1/0, vnitřek 70g UPM ULTRA, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
uzávěrka inzerce
28. 1. 2015
21. 4. 2015
24. 6. 2015
19. 10. 2015
datum vydání
13. 2. 2015
7. 5. 2015
10. 7. 2015
4. 11. 2015
CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany u obsahu 1/1 strany
55 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
Inzerování v jiných formátech je možné
dle individuální dohody.
vkládání, vlepování přebalová páska reprint dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
D I V I Z E Medical Services
1/1
1/2
1/3
(210 × 297 mm)
185 × 247mm
(210 × 148 mm)
185 × 128 mm
(210 × 99 mm)
185 × 79 mm
1/3
1/4
(70 × 297 mm)
58 × 247 mm
(210 × 74 mm)
185 × 54 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm
na ořez. Ceny jsou bez DPH.
specifikace
Ročník:
9
dvouměsíčník
Počet stran:
40+4
Náklad: 1 200 výtisků
Provedení: obálka 150g křída lesk + lak lesklé lamino 1/0, vnitřek 100g lesklá křída, vazba V1
Distribuce: předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.
Harmonogram
číslo vydání
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
uzávěrka inzerce
5. 1. 2015
4. 3. 2015
4. 5. 2015
2. 7. 2015
7. 9. 2015
4. 11. 2015
datum vydání
21. 1. 2015
20. 3. 2015
21. 5. 2015
22. 7. 2015
23. 9. 2015
20. 11. 2015
CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany příplatek za konkrétní umístění vkládání, vlepování reprint 55 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 %
dle kalkulace
dle kalkulace
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
D I V I Z E Medical Services
Specifikace
Ročník vydání: 154
Periodicita: šestkrát ročně
Náklad: 3 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 95
Periodicita: šestkrát ročně
Náklad: 3 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 26
Periodicita: šestkrát ročně
Náklad: 1 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 80
Periodicita: šestkrát ročně
Náklad: 2 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 23
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 64
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 63
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 18
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 56
Periodicita: dvakrát ročně
Náklad: 350 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 64
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 1500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 70
Periodicita: šestkrát ročně
Náklad: 2 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 67
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 22
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 1500 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 21
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 2 000 výtisků
Specifikace
Ročník vydání: 4
Periodicita: čtyřikrát ročně
Náklad: 500 výtisků
D I V I Z E Medical Services
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
1/1
1/2
1/2
(210 × 270 mm)
1/3
(210 × 135 mm)
(105 × 270 mm)*
1/4
1/4
(110 × 135 mm)*
(210 × 90 mm)
(210 × 67 mm)
1/4
personální
inzerce
*Transfuze – 1/2 na výšku 103 × 270 mm, 1/4 na výšku 103 × 135 mm
1/16
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům
na spad je nutno k čistému formátu přidat
5 mm na ořez. Ceny jsou bez DPH.
1/8
nestandardní formáty vkládání, vlepování
reprint
přebalová páska
1/16 (78 × 24 mm)
1/8 (78 × 52 mm)
1/4 (78 × 108 mm)
Časopis
Ceny inzerce
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
dle kalkulace
ceny personální inzerce
4. obálka
3. obálka
2. obálka
1/1 u obsahu
1/1
1/2
1/3
1/4
1/16
1/8
1/4
Acta Chirurgiae Plasticae
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
Časopis lékařů českých
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Česká gynekologie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česko-slovenská pediatrie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česká revmatologie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
52 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Geriatrie a gerontologie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Otorinolaryngologie a foniatrie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Pracovní lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Praktický lékař
84 500 Kč
71 500 Kč
78 000 Kč
75 000 Kč
65 000 Kč
43 000 Kč
29 000 Kč
22 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
Rehabilitace a fyzikální lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Revizní a posudkové lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Transfuze a hematologie dnes
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
D I V I Z E Medical Services
Knihy Medical Services
Technická specifikace i ceník inzerce se
u jednotlivých titulů liší, a proto zde nejsou uvedeny.
Inzertní formáty
4. strana obálky
3. strana obálky
2. strana obálky
přední strana přední předsádky
zadní strana přední předsádky
přední strana zadní předsádky
zadní strana zadní předsádky
strana u obsahu 1
strana u obsahu 2
strana v textu
záložka do knihy 1
záložka do knihy 2
D I V I Z E Klientské tituly
Přerovské Listy
PŘEROVSKÉ LISTY jsou vydávány Magistrátem města Přerov již třináctým rokem. Cílem Přerovských listů je pravidelný informační servis
o dění ve městě. Dále nechybí přehled a užitečné informace, tipy a upozornění na společenské, kulturní či sportovní akce konané ve městě
či regionu. Distribuují se zdarma do schránek všech obyvatel města Přerov.
1/1
1/2
192 × 277 mm
192 × 130 mm
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
specifikace
Ročník: Počet stran: Provedení: 14
16
70g LWC
Periodicita: Náklad: měsíčník
22 000 výtisků
informace
Není možné umístění inzerce: strana 1–3 včetně
Rozměr na zrcadlo: 192 × 277 mm (včetně paginace)
Rozměr redakční – textový: 192 × 260 mm
Distribuce
ZDARMA do všech schránek obyvatel města Přerova, do stojanů v informačních střediscích města Přerova
Harmonogram
uzávěrka inzerce
16. 1. 2015
13. 2. 2015
13. 3. 2015
10. 4. 2015
15. 5. 2015
12. 6. 2015
datum vydání
28. 1. 2015
25. 2. 2015
25. 3. 2015
22. 4. 2015
27. 5. 2015
24. 6. 2015
94 × 130 mm
Je nutné dodržet šířky sloupců:
1 sloupec 45 mm
2 sloupce 94 mm
3 sloupce 143 mm
4 sloupce 192 mm
Minimální rozměr plošného inzerátu:
1 sloupec na 20 mm
Grafika na spadávku není možná, pouze do sazebního zrcadla.
1/1 strany
1/2 strany
1/4 strany
1 mm/sloupec
Slevy – opakovací
3 opakování 6 opakování 12 opakování agenturní provize Distribuce bude prováděna první týden v měsíci.
číslo vydání
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
1/4
číslo vydání
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/15
uzávěrka inzerce
15. 7. 2015
14. 8. 2015
14. 9. 2015
14. 10. 2015
12. 11. 2015
14. 12. 2015
datum vydání
29. 7. 2015
26. 8. 2015
23. 9. 2015
29. 10. 2015
30. 11. 2015
23. 12. 2015
Přirážky
zadní strana sport redakční strana (garantujeme 50 % redakčního textu a fotografií) plovoucí inzerát umístění v kulturních tipech (rozměr inzerátu jen na 1 sloupec)
Ceny jsou bez DPH 21 %
27 700 Kč
13 000 Kč
6 500 Kč
25 Kč
15 %
25 %
40 %
15 %
+50 %
+25 %
+50 %
+30 %
D I V I Z E Online
Rozměry formátů
Leaderboard 1000 × 100/200
Square 300 × 300
Skyscraper 300 × 600
Wallpaper 480 × 300
PR článek 2 500 znaků, obrázek, url
Komerční sdělení 60 × 40 + 75 zn.
VideoAd 1000 × 200, 300 × 300, 300 × 600
Interstitial 800 × 600
Branding 1052 × 100/200 + 2× 120 × 600
Hypertext max. 200 znaků
Direct mail XHTML dokument
specifikace
Maximální datová velikost bannerů: 50 kB
Akceptovatelné formáty: flash, jpeg, gif
Maximální datová velikost direct mailu: 250 kB
INZERTNÍ BALÍČKY
VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA a. s.
Obecné podmínky čerpání
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci jedné kampaně (jeden zadavatel, jedna značka)
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci zveřejněnou v rozsahu jednoho měsíce
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci objednanou do všech titulů v balíčku
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje na formát min. 1/4 strany a formát inzerce musí být ve všech titulech stejný
• Zvýhodněná cena balíčků je ceníková cena a vztahují se na ni obvyklé klientské slevy
• Rozměry jednotlivých inzerátů dle technických specifikací jednotlivých titulů
MF LUXURY
FORMEN + MOJE PSYCHOLOGIE + ZEN = 15% sleva
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
197 000 Kč
15 %
167 450 Kč
1/3 strany
239 000 Kč
15 %
203 150 Kč
1/2 strany
310 000 Kč
15 %
263 500 Kč
1/1 strany
450 000 Kč
15 %
382 500 Kč
MF MEN LIFESTYLE +
FORMEN + ZEN + LIDÉ A ZEMĚ = 20% sleva
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
182 000 Kč
20 %
145 600 Kč
1/3 strany
223 000 Kč
20 %
178 400 Kč
1/2 strany
289 000 Kč
20 %
231 200 Kč
1/1 strany
419 000 Kč
20 %
335 200 Kč
MF TOP
FORMEN + MOJE PSYCHOLOGIE + LIDÉ A ZEMĚ + ZEN + COMPUTER = 20% sleva
MF DESIGN
BYDLENÍ STAVBY REALITY + FORMEN + MOJE PSYCHOLOGIE = 20% sleva
MF WOMEN LIFESTYLE
MOJE PSYCHOLOGIE + ZEN + MAMINKA = 25% sleva
MF WOMEN
DIETA + F.O.O.D. + MOJE PSYCHOLOGIE + MAMINKA + MOJE ZDRAVÍ + BETYNKA = 25%
MF MEN LIFESTYLE
FORMEN + ZEN = 20% sleva
MF HOUSEWIFE
DIETA + F.O.O.D. + MAMINKA + BETYNKA = 20% sleva
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
294 000 Kč
20 %
235 200 Kč
1/4 strany
197 000 Kč
25 %
147 750 Kč
1/4 strany
127 000 Kč
20 %
101 600 Kč
1/3 strany
361 000 Kč
20 %
288 800 Kč
1/3 strany
239 000 Kč
25 %
179 250 Kč
1/3 strany
154 000 Kč
20 %
123 200 Kč
1/2 strany
468 000 Kč
20 %
374 400 Kč
1/2 strany
310 000 Kč
25 %
232 500 Kč
1/2 strany
200 000 Kč
20 %
160 000 Kč
1/1 strany
678 000 Kč
20 %
542 400 Kč
1/1 strany
450 000 Kč
25 %
337 500 Kč
1/1 strany
290 000 Kč
20 %
232 000 Kč
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
227 000 Kč
20 %
181 600 Kč
1/4 strany
371 000 Kč
25 %
278 250 Kč
1/4 strany
246 000 Kč
20 %
196 800 Kč
1/3 strany
276 000 Kč
20 %
220 800 Kč
1/3 strany
457 000 Kč
25 %
342 750 Kč
1/3 strany
303 000 Kč
20 %
242 400 Kč
1/2 strany
358 000 Kč
20 %
286 400 Kč
1/2 strany
590 000 Kč
25 %
442 500 Kč
1/2 strany
391 000 Kč
20 %
312 800 Kč
1/1 strany
520 000 Kč
20 %
416 000 Kč
1/1 strany
857 000 Kč
25 %
642 750 Kč
1/1 strany
568 000 Kč
20 %
454 400 Kč
INZERTNÍ BALÍČKY
VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA a. s.
Obecné podmínky čerpání
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci jedné kampaně (jeden zadavatel, jedna značka)
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci zveřejněnou v rozsahu jednoho měsíce
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje pouze na inzerci objednanou do všech titulů v balíčku
• Zvýhodněná cena balíčků se vztahuje na formát min. 1/4 strany a formát inzerce musí být ve všech titulech stejný
• Zvýhodněná cena balíčků je ceníková cena a vztahují se na ni obvyklé klientské slevy
• Rozměry jednotlivých inzerátů dle technických specifikací jednotlivých titulů
MF FAMILY
MF BUSINESS
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
MAMINKA + BETYNKA + SLUNÍČKO + MATEŘÍDOUŠKA = 20% sleva
1/4 strany
215 000 Kč
20 %
172 000 Kč
1/3 strany
260 000 Kč
20 %
208 000 Kč
1/2 strany
338 000 Kč
20 %
270 400 Kč
1/1 strany
490 000 Kč
20 %
392 000 Kč
EURO + PROFIT = 15% SLEVA
1/4 strany
98 000 Kč
15 %
83 300 Kč
1/3 strany
116 000 Kč
15 %
98 600 Kč
1/2 strany
170 000 Kč
15 %
144 500 Kč
1/1 strany
310 000 Kč
15 %
263 500 Kč
MF HEALTH
DIETA + MAMINKA + MOJE ZDRAVÍ + BETYNKA = 20% sleva
MF MARKETING
E15 + ZEN + STRATEGIE = 15% SLEVA
MF FINANCE
MF BUSINESS STYLE
EURO + ZEN = 15% SLEVA
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
246 000 Kč
20 %
196 800 Kč
1/3 strany
303 000 Kč
20 %
242 400 Kč
1/2 strany
391 000 Kč
20 %
312 800 Kč
1/1 strany
568 000 Kč
20 %
454 400 Kč
EURO + E15 = 15 % SLEVA
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
130 180 Kč
15 %
110 653 Kč
1/3 strany
160 535 Kč
15 %
136 455 Kč
1/2 strany
240 360 Kč
15 %
204 306 Kč
1/1 strany
464 260 Kč
15 %
394 621 Kč
MF MANAGEMENT
EURO + E15 + PRÁVO & BYZNYS = 15% SLEVA
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
170 180 Kč
15 %
144 653 Kč
1/3 strany
214 535 Kč
15 %
182 355 Kč
1/2 strany
314 360 Kč
15%
267 206 Kč
1/1 strany
594 260 Kč
15 %
505 121 Kč
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
běžná cena
sleva
zvýhodněná cena
1/4 strany
152 180 Kč
15 %
129 353 Kč
1/4 strany
127 000 Kč
15 %
107 950 Kč
1/3 strany
191 535 Kč
15 %
162 805 Kč
1/3 strany
149 000 Kč
15 %
126 650 Kč
1/2 strany
265 360 Kč
15 %
225 556 Kč
1/2 strany
210 000 Kč
15 %
178 500 Kč
1/1 strany
454 260 Kč
15 %
386 121 Kč
1/1 strany
350 000 Kč
15 %
297 500 Kč
Poznámky
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
IČ: 49240315, DIČ: CZ49240315
tel. 225 276 111, fax 225 276 222
e-mail: [email protected]
www.mf.cz
Download

MEDIAKIT 2015 - Mladá fronta