Pravidla rozúčtování služeb a popis položek předpisu
záloh a příspěvku vlastníka do fondu oprav
Společenství vlastníků Hůrka II.
Položky 1 až 5
– přispívají všichni vlastníci, roční vyúčtování nákladů, s výjimkou položky
fondu oprav, se provádí dle výše spoluvlastnického podílu zapsaného na Listu vlastnictví č. 2244
u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu.
1
Fond oprav
Cílem fondu oprav je akumulovat finanční prostředky na větší opravy nebo rekonstrukci domů. Fond
oprav je tvořen měsíčními příspěvky vlastníků, v souladu s § 13 a 15 zák.č.72/1994 Sb. přispívají
vlastníci v poměru svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, tato výše podílu je
uvedena ve výpisu Listu vlastnictví č. 2244 Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu. Výši
příspěvku schvaluje shromáždění vlastníků. Fond oprav není součástí ročního vyúčtování služeb.
2
Poplatek za správu
Poplatek správci za zajištění správy domu (bytových, nebytových a garážových jednotek). Vlastníci
jednotek se podílejí v poměru svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
3
Úklid venkovních prostor
Náklady na úklid venkovních prostor, údržbu zeleně, laviček a zimní údržbu chodníků. Vlastníci
jednotek se podílejí v poměru svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
4
Náklady na zabezpečení EPS
Náklady na provoz a zabezpečení elektrické požární signalizace (EPS). Vlastníci jednotek se podílejí v
poměru svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
5
Ostatní náklady
Náklady na povinné revize společných částí domu (požární, EPS, elektro), platby stočného za odvod
srážkových vod, roční odměny členům výboru, materiální zabezpečení práce výboru (kancelářské
potřeby), náklady související s administrativou společenství např. kopírování, poštovné, telefonní
poplatky, správní poplatky a kolky, posudky od soudních znalců, výlohy související s podáním žalob,
náklady pro zajištění shromáždění (pozvánky, účast notáře, pronájem místnosti), poplatky za vedení
bankovního účtu, spoluúčast na pojistných událostech, deratizace.
Položky 6 až 10 – přispívají všichni vlastníci, kromě vlastníků garážových jednotek č. 257021,
č. 257022 a nebytové jednotky č. 256922 (sklad). Vlastníci nebytových jednotek č. 254001, 256701,
256702, 251401 a 257102 nehradí položku 10 - odvoz domovního odpadu. Roční vyúčtování nákladů
u položky 10 - odvoz domovního odpadu se provádí dle výše spoluvlastnického podílu zapsaného na
Listu vlastnictví č. 2244 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu. Roční vyúčtování u položek 6
a 7 se provádí dle vyhlášky č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na
tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody (TUV) mezi konečné
spotřebitele. Rozdělení nákladů u tepelné energie na vytápění mezi základní a spotřební složku činí
40% základní složka a 60% spotřební složka. Rozdělení nákladů u TUV činí 30% základní složka a
70% spotřební složka. Položky 8 a 9 budou rozúčtovány podle údajů měřené spotřeby.
6
Záloha na vytápění
Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vytápění bytových a nebytových jednotek vychází ze
skutečné spotřeby zjištěné na podružných měřidlech tepla v jednotkách. Rozdělení nákladů u tepelné
energie na vytápění mezi základní a spotřební složku činí 40% základní složka a 60% spotřební
složka. Rozúčtování mezi vlastníky se provádí dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001
Sb.
7
Záloha na ohřev TUV
Rozúčtování nákladů na ohřev teplé užitkové vody (TUV) pro bytové a nebytové jednotky vychází ze
skutečné spotřeby zjištěné na podružných měřidlech TUV v jednotkách. Rozdělení nákladů u TUV
mezi základní a spotřební složku činí 30% základní složka a 70% spotřební složka. Rozúčtování mezi
vlastníky se provádí dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb.
8
Záloha na SV pro TUV
Náklady na dodávku studené vody pro ohřev TUV , které jsou vynaloženy ve výměníkové stanici. Jsou
rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky podle skutečné spotřeby zaznamenané na podružných
vodoměrech.
9
Záloha na SV
Náklady na dodávku studené vody (vodné) a odvod odpadních vod (stočné) jsou rozúčtovány mezi
jednotlivé vlastníky bytových a nebytových jednotek dle skutečné spotřeby, která je uvedena na
podružných vodoměrech v jednotkách. Rozdíl zjištěný mezi součtem naměřených hodnot na
podružných vodoměrech a údajem na fakturačním vodoměru je rozúčtován dle spoluvlastnických
podílů.
10 Odvoz domovního odpadu
Poplatek za odvoz domovního odpadu. Vlastníci jednotek přispívají v poměru svého spoluvlastnického
podílu na společných částech domu.
Položky 11 až 15
– přispívají vlastníci bytových a nebytových jednotek v domech č.p. 2514,
2568, 2569, 2570 (mimo garážových jednotek č.257021 a 257022) a 2571. Vlastníci nebytových
jednotek č. 254001, 256701 a 256702 přispívají pouze do fondu údržby. Rozúčtování nákladů se
provádí dle jednotlivých č.p. a dále dle výše spoluvlastnického podílu zapsaného na Listu vlastnictví
č. 2244 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu.
11 Elektřina společných prostor
Náklady na osvětlení společných prostor, tj. spotřeba elektřiny ve společných částech domu. Vlastníci
jednotek se podílejí v poměru spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech
domu.
12 Výtahová služba
Náklady na opravy, údržbu a revize výtahů. Vlastníci jednotek se podílejí v poměru svého
spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
13 Úklid domu
Náklady na úklid společných částí domu. Vlastníci jednotek se podílejí
spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
v poměru svého
14 Pojištění domů
Příslušná část nákladů na pojištění domu. Vlastníci jednotek se podílejí v poměru svého
spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
15 Fond údržby
Náklady na běžnou údržbu, drobné opravy (výměna zámků, zářivek, vypínačů, schodišťových
automatů, jističů, osvětlovacích těles, dále jejich opravy a opravy nouzového osvětlení, atd.). Vlastníci
jednotek se podílejí v poměru svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
Položky 16 až 20 – přispívají pouze spoluvlastníci garážových jednotek č. 257021 a 257022,
roční vyúčtování nákladů se provádí dle výše spoluvlastnického podílu zapsaného na Listu vlastnictví
č. 2244 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu.
16 Elektřina – garáže
Zálohový poplatek na spotřebu elektřiny v garážových jednotkách č.2570/21 a 2570/22, který je
zúčtován v poměru spoluvlastnického podílu vlastníka garážového stání na celkové ploše jednotky.
17 Daň z nemovitosti – garáže
Daň z nemovitosti za garážové jednotky č. 2570/21 a 2570/22. Spoluvlastníci garážových stání se
podílejí v poměru svého spoluvlastnického podílu na garážových jednotkách č.257021 a 257022.
18 Úklid – garáže
Náklady na úklid garážových jednotek č. 2570/21 a 2570/22, které jsou zúčtovány v poměru
spoluvlastnického podílu vlastníka garážového stání na celkové ploše jednotky.
19 Pojištění domu – garáže
Příslušná část nákladů na pojištění domu č.p. 2570. Spoluvlastníci garážových stání se podílejí v
poměru svého spoluvlastnického podílu na garážových jednotkách č.257021 a 257022.
20 Fond údržby – garáže
Náklady na údržbu a opravy společného zařízení garáží (např. garážových vrat, vjezdového zařízení,
kamerového systému, čerpání prosakující vody). Spoluvlastníci garážových stání se podílejí v poměru
svého spoluvlastnického podílu na garážové jednotce.
___________________________________________________________________________________________________
Tato pravidla pro vyúčtování služeb byla schválena na 5.shromáždění vlastníků dne 27.11.2006 a
vstupují v platnost dnem 1.1.2007. Poprvé se použijí pro vyúčtování služeb za rok 2006.
V Praze dne 27.11.2006
Download

Pravidla rozúčtování - PDF - Společenství vlastníků Hůrka II.