Onuncu Kalkınma Planı
(2014 - 2018)
TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE
DÖNÜŞÜM PROGRAMI
EYLEM PLANI
Program Koordinatörleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıKalkınma Bakanlığı
KASIM 2014
TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI
1. Programın Amacı ve Kapsamı
Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve
rekabet gücünü etkilemektedir. İmalat sanayii yatırımları için potansiyelin artırılması ancak lojistik
imkânların artırılması ve lojistik maliyetlerinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi ile
mümkündür.
Bu programla, Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme potansiyelimize katkısının
artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanmaktadır.
Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat,
şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve firmaların rekabet gücünün
artırılması konuları üzerine yoğunlaşmıştır.
2. Programın Hedefi
1. Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi
2. Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması
3. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması
3. Performans Göstergeleri
Gösterge Adı
1.Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi
sıralaması (Sıralama)
2.Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı
(Milyon TEU)
3.Demiryolu bağlantısı olan limanlarda
elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma
oranı (Yüzde)
4.Demiryolu yük taşımacılığında özel
sektörün payı (Yüzde)
5.Toplam dış ticaret hacminde hava
kargonun payı (Yüzde-değer)
Mevcut
Durum
2014
2015
2016
2017
2018
30
30
30
<20
<20
<15
7,9
8,8
9,8
11
12,3
13,8
7,8
7,9
10,0
10,2
14,1
15,4
27
27
27
28
29
30
11,7
12,1
12,3
12,5
12,7
12,9
1
4. Program Bileşenleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması
Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi
Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması
Büyük Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması
Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması
Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi
5. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
1. Bileşen Sorumlusu: Kalkınma Bakanlığı/Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2. Bileşen Sorumlusu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3. Bileşen Sorumlusu: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
4. Bileşen Sorumlusu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
5. Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Bakanlığı
6.Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Bakanlığı
2
6. Eylem Planı
1. Bileşen: Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması
Politika 1:Kurumlar Arası Koordinasyon İçin Yeni Bir Yapı Oluşturulması ve Lojistik Mevzuat Düzenlemesi
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik Koordinasyon Kurulu Ulaştırma,
Bilim Sanayi ve
Kasım 2014 - Lojistik Koordinasyon Kurulu; Ulaştırma, Denizcilik ve
oluşturulacaktır.
Denizcilik ve Teknoloji
Haziran 2015 Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Kalkınma
Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Bakanlığı
Şehircilik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlarının katılımıyla
Bakanlığı, Gümrük
oluşacaktır. Lojistik Koordinasyon Kurulu bünyesinde Genel
ve Ticaret
Müdür seviyesinde Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Ayrıca
1
Bakanlığı, İçişleri
ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları
Bakanlığı,
da kurulabilecek, diğer kamu kurum temsilcileri ve STK
Kalkınma
temsilcileri komisyona dahil edilebilecektir. Lojistik
Bakanlığı, İlgili Sivil
Koordinasyon Kurulunun yapısı, çalışma usul ve esaslarını
Toplum Kuruluşları
düzenlemeye yönelik mevzuat hazırlanacaktır. Lojistik
Koordinasyon Kurulunun kurulmasına yönelik Başbakanlık
Genelgesi çıkarılacaktır.
3
Liman Yönetim Modeli
belirlenerek hayata
geçirilecektir.
2
Kıyı Yapıları Master Planı
revize edilecektir.
3
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014 Bakanlığı, İçişleri
Aralık 2015
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı,
Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı,
Maliye Bakanlığı,
TCDD, Deniz
Ticaret Odaları,
İlgili Belediyeler,
Türklim
UDHB Koordinesinde ve başkanlığında kurulacak komisyon
tarafından liman yapım kararlarında ve uygulamada
kurumların birbirleriyle koordinasyon içinde çalışmasını, kıyı
yapılarının planlamasında bütüncül bir bakış açısının
getirilmesini; böylece gerekli yatırımların zamanında
yapılmasını ve işletmede etkinliğin sağlanmasını teminen
Türkiye’ye uygun bir Liman Yönetim Modeli belirlenecektir.
Bu model kapsamında oluşturulacak yönetim yapısı; bölgesel
ihtiyaçları ve kapasiteleri dikkate alarak Kıyı Yapıları Master
Planının yönlendirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu
olacaktır. Bu yapı ile Türkiye’deki ekonomik gelişmeye hizmet
edecek şekilde limanların işletiminin iyileştirilmesinde
kamunun üstlenmesi gereken eşgüdüm, özelleştirmeler
sonucunda tekel oluşmasının engellenmesi gibi limancılık
politikasıyla ilgili görevler de ifa edilecektir.
Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014 - Türkiye'nin artan dış ticaret hacminin kesintisiz şekilde
Denizcilik ve Bakanlığı,
Aralık 2015
sürdürülmesini sağlayacak liman kapasitelerinin doğru yer,
Haberleşme Kalkınma
zaman ve ölçekte hayata geçirilmesini teminen Kıyı Yapıları
Bakanlığı
Bakanlığı, Kültür
Master Planı bütüncül kıyı alanları planlarıyla uyumlu olacak
ve Turizm
şekilde güncellenecek ve belirlenecek liman yönetim modeli
Bakanlığı, Gıda,
kapsamında uygulanacaktır.
Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı,
Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı,
İlgili Belediyeler
4
Politika 2: Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik mevzuatı yürürlüğe Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014 - Lojistik Koordinasyon Kurulunca, kamu kurum ve
konulacaktır.
Denizcilik ve Bakanlığı, Ekonomi Aralık 2018
kuruluşlarının lojistik konusunda üstlenecekleri roller
Haberleşme Bakanlığı, Gümrük
belirlenecektir. Lojistik Koordinasyon Kurulu koordinesinde
Bakanlığı
ve Ticaret
hazırlanacak lojistik mevzuatı düzenlemeleri tüm taşımacılık
Bakanlığı, İçişleri
modlarını içerecektir.
1
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı, İlgili Sivil
Toplum
Kuruluşları, TCDD
Lojistik sektöründe kamu
Ulaştırma,
Ekonomi Bakanlığı, Kasım 2014 - Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kuruluş
kurum ve kuruluşlarınca
Denizcilik ve Gümrük ve Ticaret Aralık 2015
aşamalarından başlayarak, faaliyetleri süresince, kamu kurum
lojistik maliyetlerin
Haberleşme Bakanlığı
ve kuruluşları ile ilgili iş ve işlemlerinde karşılaştıkları lojistik
2
düşürülmesi ve işlem
Bakanlığı
maliyetler ve süreler belirlenecek ve söz konusu maliyetler ve
sürelerinin kısaltılmasına
sürelerin azaltılmasına yönelik olarak sorumlu kuruluşlarca
yönelik çalışmalar
gerekli çalışmalar yürütülecektir.
yürütülecektir.
5
Politika 3:Ulaştırma Türleri Ve Koridorları, Lojistik Merkezleri Ve Diğer Lojistik Faaliyetleri İle Asgari Ve Azami Gereklilikleri Kapsayan Mevzuat
Niteliğinde Türkiye Lojistik Master Planının Hazırlanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Türkiye Lojistik Master
Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014 - Ülkemizde kombine ve intermodal taşımacılığı geliştirmek
Planı(TLMP) hazırlanacaktır. Denizcilik ve Bakanlığı, Ekonomi Aralık 2017
üzere, iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde
Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve
optimizasyonu sağlayacak, ülkemizi uluslararası ticarette
Bakanlığı
Tabii Kaynaklar
tercih edilir bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli
1
Bakanlığı, Gümrük
ve teknolojik yeniliklere sahip, kalkınmaya ivme kazandırmayı
ve Ticaret
öngören ve sürdürülebilir bir TLMP hazırlanacaktır.
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı, TCDD
Lojistik İstatistik Portalı ve
Ulaştırma,
TÜİK, KARİD,
Ocak 2017Öncelikle halihazırda tutulan verilerin paylaşılması amacıyla
Veri Tabanı kurulacaktır.
Denizcilik ve LODER, TND, UND, Aralık 2018
Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek lojistik
Haberleşme UTİKAD
veriler ile Kamu harici lojistik birimlerin (şirket, Oda, dernek,
Bakanlığı
vb.) verilerinden oluşan ve lojistik planlamalarda ve
projeksiyonlarda kullanılabilecek, kamu ve özel sektör
yatırımları için yol gösterici nitelikte bir Lojistik Veri Paylaşım
Portalı kurulacaktır.
2
Bununla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ve TÜİK tarafından uzun vadede kullanılacak,
güncellenebilir, kullanıcı dostu bir veri tabanının
oluşturulması asıl amaçtır. Bu veri tabanı için Ulaştırma Ana
Planı (UAP), TLMP ve Lojistik Veri Paylaşım Portalındaki
bilgiler temel oluşturacaktır. Veri tabanının yatırımı ve
işletilmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından yapılacaktır.
6
Politika 4:Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Kapsamında, İkincil Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanarak TCDD
Şebekesinin Özel Taşıyıcılara Açılması Ve Demiryolu Taşımacılığında Serbestleşmenin Sağlanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Demiryolu Taşımacılık
Ulaştırma,
TCDD, TCDD’nin
Kasım 2014 - Demiryolu taşımacılığı yapacak kamu ve özel kuruluşların
Yönetmeliği,
Denizcilik ve Bağlı Ortaklıkları
Haziran 2015 idari, mali, teknik, personel vb. hususlarda ruhsat ve sertifika
Altyapı Erişim ve Kapasite
Haberleşme
sahibi olmaları gerekecektir. Söz konusu işlemlerin usul ve
Tahsisi Yönetmeliği,
Bakanlığı
esasları eylem kapsamında tamamlanması öngörülen
1
Demiryolu Araçlarının Tescil
yönetmelikler ile ortaya konulacaktır. 6461 sayılı Türkiye
ve Sicili Yönetmeliği,
Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunda
Demiryolu Emniyet
belirtilen yapılandırma sürecine paralel olarak ilgili
Yönetmeliği çıkarılacaktır.
yönetmelikler çıkarılacaktır.
TCDD’nin yapılandırılması
Ulaştırma,
Kalkınma
Kasım 2014 - 6461 sayılı Türkiye Demiryollarının Serbestleştirilmesi
tamamlanacaktır.
Denizcilik ve Bakanlığı, Hazine Aralık 2014
Hakkında Kanun; TCDD Genel Müdürlüğünü Altyapı Yöneticisi
Haberleşme Müsteşarlığı,
olarak yapılandırırken, TCDD Taşımacılık A.Ş. unvanı ile
Bakanlığı
TCDD
işletmecilikten sorumlu ayrı bir kurum kurulmasını şart
koşmaktadır. 2014 yılı içinde TCDD Taşımacılık A.Ş’nin ana
2
statüsü oluşturulacak ve Kurum ticaret siciline
kaydedilecektir. Altyapı kapasite tahsisi ve ücretlendirmeye
ilişkin genel kuralları, izlenecek yöntemleri ve tahsis için
gerekli diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren 2015 Şebeke
Bildirimi hazırlanacaktır.
7
2. Bileşen: Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi
Politika 1: Şehirlerin gelişmesine paralel olarak lojistik altyapının iyileştirilmesi ve şehirlerde belirli alanların lojistik faaliyetler için ayrılarak lojistik
merkezlerin oluşturulması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Ulaştırma Ana Planında ve
Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Ocak 2017Kent içinde ve çevresinde dağınık yer seçen, yüksek arazi
Türkiye Lojistik Master
Denizcilik ve Bakanlığı, İçişleri
Aralık 2018
fiyatları ve diğer kullanımlardan olumsuz etkilenen mevcut
Planında alınan kararlar ve
Haberleşme Bakanlığı,
depolama ve aktarma merkezlerinin daha verimli çalışmaları
prensipleri kapsayan kılavuz Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı
amacıyla, Kentiçi Ulaşım Ana Planlarında ana ulaşım
1
hazırlanacaktır.
Büyükşehir
koridorlarına bağlantısı olan lojistik merkezler planlanacaktır.
Belediyeleri
UAP ile TLMP’de alınan kararların ve prensiplerin
Büyükşehirlerin kentiçi ulaşım kararlarına aktarılması ve
belediyelerin yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları
kapsayan kılavuz hazırlanacaktır.
Kentiçi Ulaşım Ana Planları, Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014- Kentsel Ulaşım Ana Planlarında lojistik hizmetlerin dikkate
Mekânsal Planlar Yapım
Denizcilik ve Bakanlığı,
Aralık 2018
alınmasına ilişkin hususlara yer verilecektir. Belediyelerin
Yönetmeliği ile uyumlu
Haberleşme İçişleri Bakanlığı,
uygulamalarında söz konusu yönetmeliğe uygun planlama
2
olarak hazırlanacaktır.
Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları
yapmaları gerekmektedir. Büyükşehir Belediyelerince Kentiçi
Büyükşehir
Ulaşım Ana Planları mekânsal planlar, Türkiye Lojistik Master
Belediyeleri
Planı ve Ulaştırma Ana Planı ile uyumlu olarak hazırlanarak
lojistik merkezlerin yeri belirlenecektir.
Kentiçi Ulaşım Ana
Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014- Kentiçi ulaşım ve lojistik ana planlarının yıllık değerlendirmesi
Planlarının Ulusal ulaşım ve Denizcilik ve Bak.,
Aralık 2018
yapılarak/yaptırılarak yıl içerisinde planlanan veya
lojistik ana planları ile
Haberleşme İçişleri Bak.,
tamamlanan lojistik yatırımlarının ve uygulamalarının mevcut
3
uyumlu hale getirilmesi
Bak., Lojistik Kalkınma Bak.,
ana plana uyumluluğu hususunda değerlendirme ve raporlar
konusu yıllık olarak izlenecek
Koord.
Büyükşehir
hazırlanacaktır.
ve değerlendirilecektir.
Kurulu
Belediyeleri
8
4
Üst Ölçekli planlarda lojistik Çevre ve
merkezler Türkiye Lojistik
Şehircilik
Master Planı dikkate alınarak Bakanlığı
belirlenecektir.
İçişleri Bakanlığı,
Kasım 2014Ulaştırma,
Aralık 2018
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı,
Büyükşehir
Belediyeleri,
Kalkınma Ajansları
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında ve önümüzdeki
dönemde hazırlanması planlanan Mekânsal Strateji
Planlarında lojistik merkezler için yer ayrılırken; TLMP, UAP,
arazinin tarımsal üretim kabiliyeti, ulaşım ağlarına (özellikle
otoyol, demiryolu, havaalanına ve ana limanlara) yakınlık,
üretim ve tüketim noktalarına yakınlık hususları dikkate
alınacaktır.
3. Bileşen: Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması
Politika 1: Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük İşlemlerinin hızlandırılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Gürcistan ile Tek Durakta
Gümrük ve Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2014 - Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı Projesi ile kontroller giriş
Kontrol ve Ortak Kapı Projesi Ticaret
İçişleri Bakanlığı,
Haziran 2015 ülkesi sınır gümrük idaresince yapılacak ve bunu takiben
tamamlanacaktır.
Bakanlığı
Ulaştırma,
ihracat ve transit işlemi çıkış ülkesi sınır gümrük idaresince
Denizcilik ve
sonlandırılacaktır.
1
Haberleşme
Çalışmaları başlatılan Gürcistan ile kara hudut kapılarının
Bakanlığı
ortak kullanımının sağlanmasıyla, sınır geçişlerinde veri
paylaşımı yoluyla işlemler hızlandırılacak ve mükerrer işlemler
önlenecektir. Bu kapılarda bilgi işlem altyapısı sorunlarının
çözülmesini müteakiben uygulamaya geçilecektir.
İslamabad–Tahran-İstanbul Gümrük ve Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2014 - Türkiye-İran ve Pakistan arasında, TIR Karneleri kullanılarak
Koridor Projesi kapsamında Ticaret
Ulaştırma
Haziran 2015 karayolu ulaştırma koridoru kurulması hedeflenmektedir.
TIR Sözleşmesinin uygulama Bakanlığı
Denizcilik ve
sorunları
çözülecektir.
Haberleşme
2
Bakanlığı, AEK,
BM, EİT, IRU,
TOBB
9
3
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu
projesi tamamlandıktan
sonra Türkiye-GürcistanAzerbaycan hudut geçiş
işlemleri beklemelere yol
açmadan yapılacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
TCDD
Kasım 2014 - Ön bilgi değişimi ve veri paylaşımı yoluyla, trenlerin gümrüğe
Aralık 2015
gelmeden önce taşıdıkları yüklerle ilgili risk analizleri yapılarak
gümrük işlemleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.
Transit rejimi kapsamında
demiryolu taşımalarının
işlemleri basitleştirilecektir.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
TCDD, DTD
Kasım 2014 - Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında, Yeni Bilgisayarlı Transit
Aralık 2015
Sistemi (NCTS) üzerinden işlem yapılması yerine, CIM taşıma
belgesinin transit beyanname hükmünde kabul edilebilmesi
mümkündür. CIM belgelerine elektronik ortamda erişime
ilişkin hususlar ile CIM belgelerinin sonradan kontrolüne
ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesi yapılacaktır. Söz konusu
basitleştirme, Avrupa yönlü demiryolu taşımaları için tüm AB
ve EFTA ülkelerinde de uygulanacaktır.
Demiryolu geçişlerinde basitleştirilmiş uygulamaya
geçilebilmesi için gümrük mevzuatında düzenlemeler
yapılacaktır.
4
10
Politika 2: Gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
Sorumlu
Kuruluşlar
Kuruluş
Türkiye'nin kara sınırlarında Gümrük ve Dışişleri Bakanlığı,
yeni gümrük kapıları
Ticaret
İçişleri Bakanlığı,
açılacaktır.
Bakanlığı
Milli Savunma
Bakanlığı,
Ulaştırma
1
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı,
Genelkurmay
Başkanlığı, TOBB
Yap-İşlet-Devret (YİD)
Gümrük ve Çevre ve Şehircilik
Modeli kapsamında, mevcut Ticaret
Bak., Dışişleri Bak.,
gümrük kapıları ve gümrük
Bakanlığı
Ekonomi Bak.,
idareleri modernize
Gıda, Tarım ve
edilecektir.
Hayvancılık Bak.,
İçişleri Bak.,
Kalkınma Bak.,
2
Maliye Bakanlığı,
Milli Savunma
Bak., Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme Bak.,
Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı
11
BaşlangıçBitiş Tarihi
Açıklama
Kasım 2014 - Yeni hudut kapıları açılarak ticaret artırılacak, alternatif
Aralık 2018
ulaşım güzergahları çoğaltılacak ve hudut geçişlerinde
yaşanan yoğunluk ve yığılmalar azaltılacaktır.
Irak ile Aktepe, Ovaköy, Gülyazı, Üzümlü, Derecik; Gürcistan
ile Muratlı, Demir İpekyolu-Canbaz demiryolu sınır kapıları
açılacaktır.
Kasım 2014 - Dilucu, Kapıköy, Esendere, Çıldır-Aktaş, Dereköy, Karkamış,
Aralık 2016
Akçakale, Yayladağı, Öncüpınar, Pazarkule, Türkgözü, Ali Rıza
Efendi Gümrük Kapıları ve .Halkalı Gümrük Müdürlüğü YİD
modeliyle modernize edilecektir. Halkalı Gümrük Müdürlüğü
bağlantı yollarının tamamlanması ile birlikte yeni tesislerinde,
bütün ithalat ve ihracat gümrük hizmetlerinin verilebileceği
bir lojistik üs haline gelecektir.
Politika 3: Gümrüklerde bilgi teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçSorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
1
TIR Elektronik Ön Beyan
(TIR-EPD) Hızlı Geçiş Hattı
Dilucu ve Esendere Sınır
Kapılarında hayata
geçirilecektir.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
TOBB, UND,
UTİKAD
eTIR Projesi pilot uygulaması Gümrük ve
başlatılacaktır.
Ticaret
Bakanlığı
TOBB
TIR Sözleşmesi kapsamında
uluslararası taşıma yapacak
araçlara verilen Taşıt Onay
Belgesi işlemleri elektronik
ortama aktarılacaktır.
TOBB, UND
Kasım 2014 - TIR-EPD Sistemi ile uluslararası ticaret güzergahları üzerinde
Aralık 2015
bulunan sınır gümrük idarelerinde hem giriş, hem de çıkış
yönlü olmak üzere birer peronun sistem aracılığıyla beyanda
bulunmuş araçlara ayrılması, sistemi kullanarak ön beyanda
bulunan taşımacıların sınırda bekleme sürelerinin azaltılması
ve sınır geçiş işlemlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Sistem 1 Kasım 2012 tarihi itibariyle Kapıkule Sınır Kapısında
hayata geçirilmiş olup, Dilucu ve Esendere Sınır Kapılarının
modernizasyon çalışmalarının bitirilmesi sonrasında, bu
kapılarda da hayata geçirilecektir.
Kasım 2014 - eTIR Projesi; TIR Karnesi işlemlerinin elektronikleştirilmesi,
Aralık 2015
merkezileştirilmiş bir veri tabanı oluşturulması, gümrük
idareleri tarafından garantinin geçerliğinin kontrolü ve
yönetiminin sağlanması ile TIR Sistemi’nin potansiyel
risklerinin elektronik takip ile minimize edilmesidir.
Halihazırda kağıt bazlı yürütülen TIR Karnesi işlemlerinin
elektronikleştirilmesini amaçlayan eTIR Projesi'ne ilişkin pilot
proje, ülkemiz ve İtalya Gümrük İdaresi arasında
yürütülecektir.
Kasım 2014 - TIR Sözleşmesi kapsamında taşıma yapma yetkisine haiz
Aralık 2015
taşımacılara verilmekte olan Taşıt Onay Belgesi işlemleri kağıt
ortamından elektronik ortama aktarılacaktır.
2
3
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Açıklama
12
4
U-Net Otomasyon Sistemi iç
gümrük idarelerinde de
kullanılabilir hale getirilecek
ve gerekli kontroller iç
gümrüklerde yapılacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, TOBB,
UND, UTİKAD
Kasım 2014 - Halihazırda yalnızca sınır gümrük idarelerinde kullanılan UAralık 2014
Net Otomasyon Sistemi aracılığıyla kontrol edilen belge ve
bilgilerin elektronik ortamda, iç gümrük idarelerinde de
görülmesi sağlanarak, eksiklikler giderilecek ve böylece sınır
kapılarındaki yığılmalar önlenecektir.
Tek Pencere Sistemi
tamamlanacaktır.
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
İlgili Kamu Kurum
ve Kuruluşları
Kasım 2014 - Çalışmaları başlatılan Tek Pencere Sistemi ilgili kurumlarca
Aralık 2014
düzenlenen ve gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin,
belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesini ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır.
Tek Pencere Sistemi, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm
belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge
aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya
yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır.
Uygulama sayesinde manuel olarak yapılan belge
kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı
hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkinliğinin
artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.
Uygulamanın diğer Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara da
yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.
5
13
4. Bileşen: Büyük Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması
Politika 1: Çandarlı Konteyner Limanının yürütülmesi, Mersin Konteyner Limanı ve Filyos Limanının yapımına başlanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
1
2
3
4
Çandarlı Limanı projesi
yürütülecektir.
Ulaştırma,
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 Denizcilik ve
Aralık 2018
Haberleşme
Bakanlığı
Filyos Limanının altyapı işleri Ulaştırma,
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 tamamlanacaktır.
Denizcilik ve
Aralık 2018
Haberleşme
Bakanlığı
2011 yılında yatırımı başlatılan Çandarlı Limanının 1500 m
uzunluğundaki dalgakıran inşaatı tamamlanmıştır. Geri kalan
altyapı ve üst yapılar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. İlk
etabının 2018'de tamamlanması öngörülmektedir.
2013 yılında Yatırım Programına alınan Filyos Limanı altyapı
işleri 2018 yılında tamamlanacaktır.
Mersin Konteyner Limanı
Projesi yürütülecektir.
Ulaştırma,
Çevre ve Şehircilik Ocak 2015 Denizcilik ve Bakanlığı,
Aralık 2018
Haberleşme Kalkınma Bakanlığı
Bakanlığı
Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan Mersin Konteyner
Limanının imar planı çalışmaları tamamlanarak yapımına
başlanacaktır.
Doğu ve Güney Marmara
Bölgesinde otoport
kurulması amacıyla yer
tespiti ve fizibilite etüdü
yapılacaktır.
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Otomotiv sektörünün dış ticaretinin kesintisiz sağlanması için;
Doğu ve Güney Marmara Bölgesinde mevcut tesisler de
dikkate alınarak otoport kurulması için yer tespit çalışmaları
ve fizibilite etüdü yapılacaktır.
Çevre ve Şehircilik Kasım 2014 Bakanlığı,
Aralık 2015
Kalkınma
Bakanlığı, OSD
14
Politika 2: Ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda karayolu yatırımlarının tamamlanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
İstanbul-Antalya (İnönü TCDD
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2016 - Etüd proje çalışmaları tamamlanan projenin 2023 yılına kadar
1
Antalya) Demiryolu Projesi
Aralık 2018
tamamlanması planlanmaktadır.
yürütülecektir.
Adapazarı-Karasu Demiryolu Ulaştırma,
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 2011 yılında başlatılan 62 km uzunluğundaki Adapazarıtamamlanacaktır.
Denizcilik ve
Aralık 2017
Karasu limanı demiryolu bağlantı hattı 2017 yılında
2
Haberleşme
tamamlanacaktır.
Bakanlığı
Nemrut Körfezi Demiryolu
Ulaştırma,
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - Nemrut Körfezindeki mevcut 4 adet iskele ile yapımı
Bağlantı Hattı
Denizcilik ve
Aralık 2016
planlanan 6 adet iskelenin demiryolu şebekesi ile bağlantısını
3
tamamlanacaktır.
Haberleşme
sağlayacak olan 12 km uzunluğundaki Nemrut Körfezi
Bakanlığı Demiryolu Bağlantı Hattı tamamlanacaktır.
TCDD
Türkiye-GürcistanUlaştırma,
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - Demiryolu hattının 73 km’lik Türkiye kesimi 2015 yılında
Azerbaycan Demiryolu (Kars- Denizcilik ve
Aralık 2015
tamamlanacaktır.
4
Ahılkelek-Tiflis-Bakü)
Haberleşme
tamamlanacaktır.
Bakanlığı
TCDD
6
Ambarlı Limanı demiryolu
bağlantısı tamamlanacaktır.
Filyos Limanı demiryolu
bağlantısı tamamlanacaktır.
TCDD
7
Çandarlı Limanı demiryolu
bağlantısı sağlanacaktır.
5
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2017
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2018
10 km’lik bir iltisak hattı ile Ambarlı Limanının Ispartakule
istasyonuna bağlanması ile ilgili etüd proje yapılacaktır.
Filyos Limanı demiryolu bağlantısı liman inşaatının
bitirilmesiyle eş zamanlı olarak tamamlanacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2018
Çandarlı Limanı demiryolu bağlantısı etüd-projesi yapıldıktan
sonra liman inşaatının bitirilmesiyle eş zamanlı olarak
tamamlanacaktır.
15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trakya Otoyolu-KırklareliKGM
Dereköy-Aziziye-Bulgaristan
Hududu yolu yapılacaktır.
Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli KGM
Hudut Kapısı yolu
yapılacaktır.
Antakya-Samandağ yolu
KGM
yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 63 Km.BY yapılacaktır.
Aralık 2018
Nizip-Karkamış yolu
KGM
yapılacaktır.
(Çıldır-Ardahan) AyrımıKGM
Hanak-Damal-PosofTürkgözü yolu yapılacaktır.
(Ardahan-Kars) Ayrımı-Çıldır- KGM
Aktaş yolu yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 23 Km.1A yapılacaktır.
Aralık 2017
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 77 Km. BY yapılacaktır.
Aralık 2018
Sarp Gümrük Müdürlüğü
KGM
Saha Genişletme Projesi
kapsamındaki yol ve tüneller
yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2017
1,1 Km. 1A yapılacaktır.
Muratlı (Gürcistan) Sınır
Kapısı bağlantı yolu
yapılacaktır.
Ceyhan-Yumurtalık yolu
yapılacaktır.
KGM
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2018
Sınır kapısının açılmasına bağlı olarak eş zamanlı 14,3 Km. BY
yapılacaktır.
KGM
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 34 Km. BY yapılacaktır.
Aralık 2017
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 41 Km. BY yapılacaktır.
Aralık 2018
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 27 Km. BY yapılacaktır.
Aralık 2017
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 47 Km.BY yapılacaktır.
Aralık 2017
16
17
(Biga-Lapseki) AyrımıKarabiga yolu yapılacaktır.
KGM
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 21 Km. 1A yapılacaktır.
Aralık 2017
18
Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu KGM
yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Ocak 2015 Aralık 2018
78,70 Km’lik otoyol projesinin etüd proje çalışmaları
tamamlanarak yapımı gerçekleştirilecektir.
KGM
19
Kuzey Marmara Otoyolu
Projesi Odayeri-Paşaköy
(3. Boğaz Köprüsü Dahil)
Kesimi yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 2013 yılında başlatılan proje YİD Modeliyle
Aralık 2016
gerçekleştirilmekte olup 2016 yılında tamamlanacaktır.
20
Gebze-Orhangazi-İzmir
Otoyolu yapılacaktır.
KGM
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 2013 yılında başlatılan proje YİD Modeliyle
Aralık 2018
gerçekleştirilmektedir.
Halkalı Gümrük İdaresi
KGM
Gümrük ve Ticaret Kasım 2014 - 3 Km. BY, 4 Km. BY(2x3), Köprülü Kavşaklar, 1,1 Km Yol
Bağlantı Yolu (deplase
Bakanlığı,
Aralık 2015
Deplasesi, 3 Adet Köprü çalışmaları devam etmektedir.
edilecek yol ve kavşak dahil)
Kalkınma Bakanlığı
Politika 3: Karayolu ağında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde bölünmüş yol ve BSK yatırımlarının yapılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik Karayolu Ağı BSK
KGM
Ulaştırma,
Kasım 2014 - Toplam 20.715 km uzunluğundaki Lojistik Karayolu Ağı'nın
Kaplamalı Bölünmüş Yola
Denizcilik ve
Aralık 2018
2013 yılı sonu itibariyle 16.618 km’si bölünmüş yol ve 10.119
dönüştürülecektir.
Haberleşme
km’si BSK kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 2018 yılı sonu
Bakanlığı
itibariyle bu ağın % 90’ının Bölünmüş Yol ve BSK kaplamalı
1
hale getirilmesi planlanmıştır.
Ek 1- Lojistik karayolu ağı
Ek 2- Lojistik karayolu ağı BY ve BSK durumu (2013 yılı)
Ek 3- Lojistik karayolu ağı ağır taşıt durumu
Ek 4- Lojistik karayolu ağının yatırım programıyla ilişkisi
21
17
Politika 4: Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde yeni hava kargo terminali yatırımlarının yapılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Hava Ulaşımı Genel Etüdü
DHMİ
UTİKAD, TÖSHİD, Ocak 2015 - Havalimanı bazında uzun vadeli hava kargo trafik
1
projesi tamamlanacaktır.
TR KARİD
Aralık 2017
projeksiyonları çerçevesinde yatırım ihtiyaçları bu etüt-proje
kapsamında belirlenecektir.
Yeni hava kargo terminalleri DHMİ
UTİKAD, TÖSHİD, Ocak 2017Hava Ulaşımı Genel Etüdü sonuçları da dikkate alınarak
2
yapılacaktır.
TR KARİD, Turkish Aralık 2018
havalimanlarında hava kargo terminal kapasitesi
Cargo
geliştirilecektir.
Politika 5: Demiryollarında yapımı devam eden 20 lojistik merkezin tamamlanması ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde çift hat demiryolu
yapımlarının gerçekleştirilmesi
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik Merkezler
TCDD
Kalkınma
Kasım 2014 - Halen 6 adedi işletmeye alınmış toplam 19 lojistik merkezden,
tamamlanacaktır.
Bakanlığı,
Aralık 2018
2018 yılına kadar 7 adedi tamamlanacak, bakiye 6 adedin
Ulaştırma,
proje çalışmaları bitirilecektir. 19 lojistik merkezin detayı Ek-5
1
Denizcilik ve
de verilmektedir.
Haberleşme
Bakanlığı
Kemalpaşa Lojistik Merkezi
Ulaştırma, Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı
tamamlanacaktır.
Denizcilik ve
Aralık 2016
ve Lojistik Merkezi projesi kapsamındaki Kemalpaşa Lojistik
2
Haberleşme
Merkezinin 1.aşaması 2014 yılı sonunda 2.aşaması 2016
Bakanlığı
yılında tamamlanacaktır.
Fevzipaşa Varyantı (BahçeTCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 17 km çift hatlı yeni demiryolu yapımı tamamlanacaktır.
Nurdağ)demiryolu
Aralık 2018
3
tamamlanacaktır.
18
4
5
6
7
8
9
Adana-İncirlik-Toprakkale 2.
Hat, Elektrifikasyon,
Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı tamamlanacaktır.
Arifiye-Pamukova 2. Hat,
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon
ve Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı tamamlanacaktır.
Adana-Mersin 3. ve 4. Hat,
Elektrifikasyon Sinyalizasyon
ve Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı tamamlanacaktır.
Menemen-Manisa 2. 3. ve 4.
Hat, Elektrifikasyon,
Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı tamamlanacaktır.
Konya-Karaman 2. Hat,
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon,
Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi
tamamlanacaktır.
Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni
Demiryolu ve 2. Hat Yapımı,
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon,
Telekomünikasyon Tesisi
Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi
tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 79 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve Telekomünikasyon tesisi
Aralık 2018
yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 36 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon tesisi
Aralık 2018
yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 67 km. 2. ve 3. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon
Aralık 2018
tesisi yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 35 km. yeni hatlar ve bu hatların elektrifikasyon, sinyalizasyon
Aralık 2018
ve telekomünikasyon tesisleri yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 102 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon tesisi
Aralık 2018
yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - Karaman Ulukışla arası yapım ihale süreci devam etmekte
Aralık 2018
olup, Ulukışla Yenice arası uygulama projesi tamamlanacaktır.
19
10
11
Toprakkale-Bahçe, NurdağBaşpınar-GaziantepMustafayavuz Demiryolu
(Gaziray Dahil)
tamamlanacaktır.
Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur
Demiryolu tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - Toprakkale- Bahçe arası tamamlanacak, 114 km. Çift ve 22 km
Aralık 2018
4 Hat Yeni Demiryolu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon Tesisi Yapımı tamamlanacaktır.
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 135 km. çift hatlı yeni demiryolu hattı projesi hazırlanmakta
Aralık 2018
olup komşu ülkelerdeki gelişmelere bağlı olarak yapımına
başlanacaktır.
Politika 6: Mevcut konvansiyonel hatlarda eksik olan elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin tamamlanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Cumaovası-Tepeköy
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 30 km. çift hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve
Elektrifikasyon, Sinyalizasyon
Aralık 2015
telekomünikasyon tesisleri yapımı tamamlanacaktır.
1
ve Telekomünikasyon
tesisleri yapımı
tamamlanacaktır.
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 505 km. tek hat elektrifikasyon tesisleri yapımı
Mersin-Yenice-AdanaAralık 2016
tamamlanacaktır.
2
Toprakkale elektrifikasyon
tesisleri yapımı
tamamlanacaktır.
Irmak-Karabük-Zonguldak
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 - 415 km. tek hattın altyapı iyileştirilmesi ve sinyalizasyonu
Sinyalizasyon,
Aralık 2018
2016 yılında, elektrifikasyon iyileştirmesi 2018 yılında yapımı
Elektrifikasyon,
tamamlanacaktır.
3
Telekom Tesisi Yapımı ve
Altyapı İyileştirmesiyapımı
tamamlanacaktır.
20
Bandırma-Balıkesir-Manisa- TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 Menemen Elektrifikasyon,
Aralık 2016
4
Sinyalizasyon ve
Telekomünikasyon yapımı
tamamlanacaktır.
Eskişehir-Kütahya-Balıkesir
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 Elektrifikasyon, Sinyalizasyon
Aralık 2016
5
ve Telekomünikasyon yapımı
tamamlanacaktır.
Kayaş-Irmak-KırıkkaleTCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 Çetinkaya Elektrifikasyon
Aralık 2016
6
Tesisleri ve Altyapı
İyileştirmesi yapımı
tamamlanacaktır.
Manisa-Uşak-Afyonkarahisar TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 Elektrifikasyon, Sinyalizasyon
Aralık 2018
7
ve Telekomünikasyon yapımı
tamamlanacaktır.
Politika 7: OSB, Serbest Bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının yapılması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçSorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
TCDD iltisak hatları
TCDD
Kalkınma Bakanlığı Kasım 2014 1
tamamlanacaktır.
Aralık 2018
21
308 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve
telekomünikasyon yapımı tamamlanacaktır.
10 km. çift, 318 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve
telekomünikasyon yapımı tamamlanacaktır.
791 km. tek hat elektrifikasyon ve altyapı iyileştirmesi yapımı
tamamlanacaktır.
415 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve
telekomünikasyon tesisleri yapımı tamamlanacaktır.
Açıklama
Gerekli etüt çalışmalarının tamamlanmasını müteakip iltisak
hatlarının yapımı gerçekleştirilecektir.
Politika 8: Hemzemin geçitlerin standartlara uygun hale getirilmesi
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
Sorumlu
Kuruluşlar
Kuruluş
Hemzemin geçitler
TCDD
Ulaştırma,
Demiryolu Hemzemin
Denizcilik ve
Geçitlerinde Alınacak
Haberleşme
1
Tedbirler ve Uygulama
Bakanlığı, KGM,
Esasları Hakkında
Belediyeler
Yönetmeliğe uygun hale
getirilecektir.
BaşlangıçBitiş Tarihi
Açıklama
Kasım 2014 - Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, Demiryolu Hemzemin
Aralık 2016
Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2013 yılından
itibaren üç yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinden
karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun
hale getirilecektir.
5. Bileşen: Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması
Politika 1: Lojistik firmalarının taşımacılık yanında modern depoculuk anlayışıyla tedarik zincirini yönetecek şekilde yapılanması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistikte modern depoculuk Gümrük ve Bilim Sanayi ve
Kasım 2014 - Ülkemizde teknolojik, verimli, rekabetçi depo sistemine
anlayışına geçişin sağlanması Ticaret
Teknoloji Bak.,
Aralık 2015
uygun, intermodal taşımacılığı destekleyen, yeni nesil,
için standart proje
Bakanlığı
Ekonomi Bak.,
gelişime ve değişime uygun modern depo projelerinin
oluşturulacaktır.
Kalkınma Bak.,
belirlenerek tedarik zinciri yönetiminin kolaylaştırılması ve
Ulaştırma,
yeni yatırımlarla standardizasyon sağlanması ve rekabetçi
Denizcilik ve
olunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ilk aşamada
1
Haberleşme Bak.,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Mersin Deniz Ticaret Odası
TCDD,TSE,
işbirliği ile bir pilot proje oluşturulacak, akabinde hazırlanan
TUBİTAK, DTD,
prototip projeler ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
Mersin Deniz Tic.
Odası, TOBB, UND,
UTİKAD
22
Politika 2: Lojistikte yerli küçük firmaların birleşmesinin desteklenmesi
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik firmalarının ortak
KOSGEB
Bilim Sanayi ve
Kasım 2014 - Lojistik firmaları ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak
proje yürütme ve işbirliği
Teknoloji
Aralık 2018
tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği
yapabilme kapasiteleri
Bakanlığı, Ekonomi
yapabilmeleri için KOSGEB’in İşbirliği Güçbirliği Destek
geliştirilecektir.
Bakanlığı,
Programı desteklerinden yararlandırılacaklardır.
Ulaştırma,
1
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, TİM,
TOBB, UND,
UTİKAD
Politika 3: Lojistik firmalarının teknoloji kullanımı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçAçıklama
Sorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Lojistik firmalarının AR-GE
TÜBİTAK
Bilim Sanayi ve
Ocak 2015 - Lojistik firmalarının sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan,
projeleri desteklenecektir.
Teknoloji
Aralık 2018
ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt
Bakanlığı, Ekonomi
içinde yapılan Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
Bakanlığı,
Ulaştırma,
1
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, TİM,
TOBB, UND,
UTİKAD
23
6. Bileşen: Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi
Politika 1: İhracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
BaşlangıçSorumlu
Kuruluşlar
Bitiş Tarihi
Kuruluş
Yurtdışı lojistik merkez
Ekonomi
Bilim Sanayi ve
Kasım 2014 ihtiyaçlarını ve modellerini
Bakanlığı
Teknoloji
Aralık 2015
belirleyen bir rapor
Bakanlığı, Dışişleri
hazırlanacaktır.
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret
Bakanlığı,
Ulaştırma,
1
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, KOSGEB,
TCDD, TUİK,
TÜBİTAK, Mersin
DTO, TİM, TOBB,
UND, UTİKAD
24
Açıklama
İhracatın hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak üzere öncelikli
lojistik merkez yerleri ve bu merkezlerin hangi modelle
(finansman, yatırımcı, vb.) kurulacağı konusunda ülke, eyalet,
bölge araştırmaları yapılması amaçlanmaktadır.
Yurtdışında lojistik merkezler Ekonomi
kurulacaktır.
Bakanlığı
2
Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2014 Gümrük ve Ticaret Aralık 2017
Bakanlığı, TİM,
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, UND
Politika 2: Yeni ihracat güzergahlarının oluşturulması
No
Eylem
Eylemden
Eylemle İlgili
Sorumlu
Kuruluşlar
Kuruluş
Ülke ve sektör bazındaki
Ulaştırma,
Gümrük ve Ticaret
2023 ihracat hedeflerinin
Denizcilik ve Bakanlığı, Ekonomi
1
karayolu taşımacılığı kotaları Haberleşme Bakanlığı, TİM,
ile eşleştirildiği bir çalışma
Bakanlığı
TOBB, UND,
yapılacaktır.
UTİKAD
25
BaşlangıçBitiş Tarihi
Türk ihracatçılarının hedef pazarlarda rekabet gücünü
artıracak, lojistik etkinliği sağlayacak lojistik merkezler
kurulacaktır. Bu çerçevede, lojistik etkinliğin artırılmasının
Türk ürünlerinin rekabet gücüne en fazla katkıyı sağlayacak
şekilde Rusya’nın Kafkasya Bölgesinde, Azerbaycan,
Türkmenistan ve Kazakistan gibi Hazar Denizi’ne kıyı ülkelerde
ve Doğu Afrika’nın önemli bir giriş noktası olan Cibuti’de Türk
Lojistik Merkezi kurulması ve bu kapsamda sektör kuruluşları
ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.
Yurtdışı lojistik merkezlerinin fiziki kurulumunun özel sektör
kuruluşları eliyle yapılacak yatırım niteliğinde olması; ancak
anılan merkezlerin kuruluş sürecinde ilgili ülke makamlarınca
gereken kolaylıkların sağlanmasını teminen ticaret diplomasisi
mekanizmasının kullanılması öngörülmektedir.
Açıklama
Kasım 2014 - İhraç ürünlerinin kompozisyonunda 2023 yılına kadar
Aralık 2015
meydana gelecek değişimler de göz önünde bulundurularak
mevcut taşıma kotaları ile ihracat hedeflerinin
sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere bir rapor
hazırlatılacaktır.
2
3
Yük taşımacılığına yönelik
alternatif koridorlar
araştırılacak, bu
araştırmanın sonuçları ve
halihazırda tespit edilmiş
olan alternatif güzergahlar
taşımacıların ve
ihracatçıların kullanımına
sunulacaktır.
Ekonomi
Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2014 Gümrük ve Ticaret Aralık 2016
Bakanlığı,
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı, TİM,
UND
İhraç taşımalarımızda kullanılan güzergahların
çeşitlendirilerek daha düşük maliyetle ve daha kısa sürelerde
varış noktalarına erişimin sağlanması; böylelikle
nakliyecilerimiz ve ihracatçılarımız açısından rekabet avantajı
yaratılması; mevcut güzergahlar üzerinde bulunan ülkelerde
yaşanan gelişmelerin dış ticaret taşımalarımız üzerindeki
olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amaçlarına yönelik
olarak alternatif ihraç güzergahları belirlenecek ve halihazırda
belirlenmiş olan güzergahlar kullanıma açılacaktır. Bu
kapsamda, İhraç ürünlerimizin Tuna Nehri üzerinden Avrupa
ülkelerine ulaştırılması, Irak üzerinden Ortadoğu ve Körfez
ülkelerine geçiş sağlanması, Gürcistan-Rusya Federasyonu
sınırındaki VerhniLars Sınır Kapısı'nın etkin kullanımı, Hazar
Denizi Geçişlerinin kolaylaştırılması hususlarında ilgili
ülkelerin yetkili makamlarıyla müzakereler yürütülecek ve
gereken fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
Mevcut uluslararası yük
taşımacılığı
güzergahlarındaki geçişlerin
kolaylaştırılmasına yönelik
tedbirler alınacaktır.
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2014 Gümrük ve Ticaret Aralık 2018
Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, UND
Özellikle uluslararası karayolu taşımacılığında karşılaştığımız
güzergah ve mod zorlamaları, kota sınırlamaları, çeşitli isimler
altında alınan ilave ücretler gibi engellemelerin Kara
Ulaştırması Karma Komisyon Toplantıları, Dünya Ticaret
Örgütü ve Avrupa Birliği Konseyi çerçevesindeki müzakereler
gibi ikili ve çok taraflı platformlarda yapılacak girişimler ile
bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.
26
EK 1
27
EK 2
28
EK 3
29
EK 4
30
EK-5
LOJİSTİK MERKEZLER PROJESİ
No
Lojistik Merkezler
Başlangıç-Bitiş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SAMSUN (Gelemen)
İSTANBUL (Halkalı)
ESKİŞEHİR (Hasanbey)
UŞAK
DENİZLİ (Kaklık)
İZMİT (Köseköy)
BALIKESİR (Gökköy)
MERSİN (Yenice)
ERZURUM (Palandöken)
KONYA (Kayacık)
BİLECİK (Bozüyük)
K.MARAŞ (Türkoğlu)
MARDİN (GAP)
KAYSERİ (Boğazköprü)
SİVAS
KARS
ŞIRNAK (Habur)
İSTANBUL (Yeşilbayır)
TATVAN (Rahova)
2007-2013
2007-2013
2007-2014
2008-2012
2007-2014
2007-2017
2007-2014
2008-2016
2008-2015
2010-2015
2009-2016
2011-2015
2012-2017
2007-2017
2011-2016
2011-2016
2015-2019
2011-2019
2014-2018
Proje Tutarı
(Milyon TL)
8,6
116,9
99,0
0,4
10,5
47,9
62,4
24,1
29,7
177,5
23,5
103,8
63,1
47,3
44,5
56,8
47,0
73,9
55,5
31
Gelişme
İşletmeye açılmıştır.
İşletmeye açılmıştır.
İşletmeye açılmıştır.
İşletmeye açılmıştır.
İşletmeye açılmıştır.
İşletmeye açılmıştır.
Yapımı devam etmektedir.
Yapımı devam etmektedir.
Yapımı devam etmektedir.
Yapım ihale süreci devam etmektedir.
Yapımı devam etmektedir.
Yapım ihale süreci devam etmektedir
Yapımı devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Proje işlemleri devam etmektedir.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının Eylem Planlarında Yüksek Planlama Kurulu Kararı istihsali öncesinde
bazı düzeltme ve değişiklikler yapılabilir.
Download

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı