Staničář, návěsti a
návěstidla
Pomůcka pro orientaci v programu Staničář i na železnici
Text, foto, obrázky:
Zdeněk Herzig (Mamut)
Pár slov úvodem
Nejdříve musím podotknout, že to, co vám nyní předkládám není dopravní, ani
návěstní předpis, i když tento „návod“ vychází z obou dokumentů. Tedy, a zejména,
z návěstního předpisu ČD (SŽDC) D1. Spolu s předpisem dopravním (D2) tvoří
základní dokumenty pro řízení drážní dopravy na území téměř celé České republiky.
Z historického hlediska jsou to postupně se vyvíjející a následně převzaté předpisy
ČSD, později ČD (a to i dnes, když se opravou jejich platnost přenesla na SŽDC)
Jejich obdobou jistě budou i připravované předpisy Dp 1 a Dp 2, které již budou
novými předpisy SŽDC. Náš zájem se však bude týkat převážně návěstí a návěstidel
použitých v programu Staničář, resp. těch, která jsou zobrazována na monitorech
JOP (Jednotné obslužné pracoviště) a jsou zapracována do stylizované mapy
stanice pro zajištění přehledu výpravčích a dispečerů řídících železniční dopravu.
Staničář je téměř věrnou napodobeninou JOP, respektive jeho grafické části. Řízení
a přenos vlastních dopravních skutečností jsou simulovány počítačem.
Pro potřeby Staničáře můžeme návěstidla rozdělit do následujících skupin:
•
Návěstidla s pevným návěstním znakem
o Ta, která nás z hlediska JOP (Staničáře) nezajímají
(rychlostníky, sklonovníky, pískáčky, atd.). O těch se zde
zmiňovat dále nebudu.
o Návěstidla, která nás zajímají (např. označníky, námezníky).
Tedy ta, která mají vliv na dopravu ve stanici a nějakým
způsobem se na JOP (ve Staničáři) zobrazují.
•
Návěstidla s proměnnými znaky (ta nás zajímají více-méně všechna, různá
návěstidla mohou spadat do více z dole uvedených skupin)
o Návěstidla platná pro posun
o Návěstidla platná pro vlak, nebo pro vlak a posun
o Hlavní samostatná návěstidla a jejich předvěsti
o Návěstidla UAB (autoblok – tedy automatické traťové
zabezpečovací zařízení)
o Návěstidla rychlostní soustavy
Dále si troufnu popis omezit pouze na proměnná návěstidla světelná, neboť JOP je
zařízení moderní. Je to vlastně grafické rozhraní pro elektronické zabezpečovací
zařízení např. AŽD - ESA 11. Tedy mechanická návěstidla by se poněkud vymykala
z celé myšlenky, nehledě na skutečnost, že zájemcům o železnici jsou jejich znaky
důvěrně známy, přesto, že z našich tratí nezadržitelně mizí.
Tolik úvodem.
S jakými návěstidly se na mapě Staničáře nepotkáte
a přesto jsou zobrazena
Oddílová návěstidla, UAB (autoblok)
Souhrnně lze hovořit o oddílových návěstidlech, ale ve
Staničáři jde vlastně o oddílová návěstidla autobloku. Co to
znamená? Trať mezi dvěma stanicemi je rozdělena na
několik traťových úseků. Tyto úseky jsou kryty (zabezpečeny)
oddílovými návěstidly. Jejich znaky se přepínají zcela
automaticky v závislosti na jízdě vlaků tak, aby se nemohly
dva za sebou jedoucí vlaky vzájemně ohrozit. Nejčastější typ
autobloku je tříznakový. Na některých tratích a v pražském
metru je autoblok čtyřznakový (viz: obr. v příloze). Ve
Oddílová návěstidla UAB
Staničáři definujeme autoblok pouze počtem KO a typem
koleje AB (viz.: manuál Builder) Omezení některého směru pak může vyplynout z
„konstrukce“ stanice odkud jsou směry definovány samostatně (viz: manuál Staničář /
Builder).
Skutečnost:
•
•
•
•
•
•
•
•
Jedno nebo dvě (jedno pro každý směr) světelná návěstidla na
stožáru s označovacím pruhem bílé barvy doplněna štítkem
s kilometrickým údajem o umístění návěstidla
Základní znak ve správném směru je VOLNO, v nesprávném
směru je návěstidlo „potmě“.
Oddíl před vlakem je obsazen, svítí červené světlo (STŮJ)
Oddíl před vlakem je volný a druhý je obsazen, svítí žluté světlo
(VÝSTRAHA)
2 oddíly před vlakem jsou volné svítí zelené světlo (VOLNO)
u čtyřznakového žluté světlo doplněno bílým světlem –
OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA
Návěst VOLNO u čtřznaku – 3 odd. před vlakem volné
Poslední oddílové návěstidlo UAB je předvěstí vjezdového
návěstidla a může vyjadřovat znaky pro předvěstění rychlosti na
vjezdovém návěstidle. Toto návěstidlo je doplněno terčem s kruhy
(hovorově „střelnice“)
Zobrazení ve Staničáři:
•
Stejné jako prostá kolej, jen při průjezdu vlaku je patrno
obsazování (červené prosvícení) jednotlivých traťových oddílů.
Označník:
Návěstidlo vymezující prostor, kam až smí zajíždět posunový
díl při staničním posunu. Pokud by měl posun zajet dále musí
výpravčí provést další bezpečnostní opatření. Označník se
instaluje ve dvou provedeních: pevné (je vidět na obrázku)
nebo světelné návěstidlo. To se pak považuje za seřaďovací
návěstidlo (bude popsáno dále) s funkcí označníku. I u něj
však platí, že před postavením návěsti POSUN DOVOLEN
musí být učiněny všechny bezpečnostní kroky jako v případě
označníku pevného.
Označník
Skutečnost:
•
•
Provedení pevné: Bílý asi 150 cm vysoký kolík na vrcholu zahrocený (v
praxi se často zahrocení nevyskytuje, viz: foto), vrchol je cca 20 cm
zbarven modře
Provedení jako světelné seřaďovací návěstidlo (s modrým a bílým
světlem), stožárové nebo trpasličí
Zobrazení ve staničáři:
•
•
•
•
Nezobrazuje se, je to pole (kolej) která registruje druh vozidla (vlak / posun).
Jedou-li vozidla jako vlak, tak označník nevidíme,
Jedou-li vozidla jako posun u označníku zastaví.
Označník bývá umístěn 1 – 2 pole od vjezdového návěstidla směrem do
stanice. Někteří autoři stanic do Staničáře místo označníku užívají běžné
seřaďovací návěstidlo (viz dále, stejně jako skutečné provedení)
Námezník:
Návěstidlo, kterým se definuje místo, kam nejdále může
zasahovat vozidlo tak, aby z / na vedlejší kolej byl bezpečný
průjezd přes společnou výhybku a zároveň byl uvolněn
kolejový obvod. Obsazení KO blokuje přestavení výhybky.
Skutečnost:
•
Výhybka s námezníkem
Mezi kolejemi sbíhajícími se do výhybky je v zemi
zapuštěný, trámec se zkosenými rohy (stříška) bílé
barvy se dvěma černými pruhy. Návěstidlo je
v místě kde již nehrozí střet jedoucího a stojícího
vozidla.
Zobrazení ve Staničáři:
•
Zobrazujeme pouze výhybku, pokud je obsazena, její kolejový obvod se
probarví červeně a nejde přestavit dokud vlak / posun nezajede za
námezník, KO není uvolněn.
• Pokud je přes výhybku postavena vlaková / posunová cesta
probarví se shodně jako celá cesta (zelená / bílá)
• Specifickým nastavením výhybky je tzv. závěr. To znamená, že
obvod výhybky není obsazen vozidlem ani přes ni není stavěna
dopravní cesta, přesto je výhybka blokována. Taková výhybka je
probarvena modře od začátku kolejového obvodu až po námezník.
Návěstidla zobrazovaná ve Staničáři
Světelná návěstidla mají svůj význam jak z hlediska dopravy,
tak z hlediska obsluhy zabezpečovacího zařízení. U každého
návěstidla může začínat, nebo končit vlaková / posunová
cesta. Proto i ve zobrazení na terminálu JOP se návěstidla
zobrazují a po najetí kurzoru myši slouží jako tlačítko
definující začátek cesty. Konec cesty pak určíme kliknutím na
kolej na kterou se má cesta postavit. (viz: obsluha Staničáře)
Seřaďovací návěstidlo (trpaslík)
Seřaďovací návěstidla
Tato skupina návěstidel je platná pouze pro posun. Tedy vozidla jedoucí jako vlak na
ně nereagují
Skutečnost
•
•
•
Světelné návěstidlo stožárové nebo trpasličí se světly modrým a bílým
Umístěno na modro-bíle pruhovaném stožáru, pokud je trpasličí, může být
doplněno modro-bílým označovacím pásem (modrá : bílé je 1:1)
Základní znak: POSUN ZAKÁZÁN (modré světlo), bílé světlo je návěst
POSUN DOVOLEN
Zobrazení ve Staničáři:
•
•
•
•
V poli kde je umístěno seřaďovací návěstidlo je kolej přerušena
šipkou ze dvou čar směřující ve směru jízdy vozidel pro která platí.
Pro jízdu proti šipce je neplatné, vozidla je normálně přejedou.
Slouží jako tlačítko pro určení začátku stavěné posunové cesty (od
návěstidla na kolej) Posunová cesta se probarví bíle.
Základní barva (šedá) vyjadřuje návěst POSUN ZAKÁZÁN
Po najetí kurzoru na návěstidlo se vedle tabulky s nabídkou vlaků
zobrazí aktuální návěst daného návěstidla
Návěstidla platná pro vlak i posun
Hlavní (odjezdové) návěstidlo
(trpaslík)
Pro potřeby Staničáře jsem si dovolil tento ne zcela přesný
název kapitoly. V železničním provozu by se jednalo o jednu
z mnoha skupin návěstidel. Protože ve skutečnosti ne
všechna návěstidla platná pro vlak platí i pro posun. Při
obsluze přes JOP je tato skutečnost (zjednodušeně) dána
tím, že každé návěstidlo má definovány znaky, které na něm
lze postavit. Není-li tedy určeno pro posun tak se z něj prostě
návěst POSUN DOVOLEN postavit nedá. Ovšem myslím, že
takové návěstidlo (tedy řízené přes JOP) byste na síti SŽDC
hledali marně. Proto i ve Staničáři se návěstidel vlakových
užívá také k řízení posunu (ne obráceně).
Skutečnost
•
•
•
Úplné
pořadí
barev hl.
návěstidla
•
•
•
Světelné návěstidlo označené červenobílými pruhy na stožáru nebo
označovacím pásu v poměru 1:2 (bílá : červená) (pruhy 1:1 platí jen
pro vlak)
Možné provedení i jako trpaslík, může být doplněno označovacím
pásem
Od 70. let se zřizují návěstidla typu AŽD. Starší jsou dvoudílná podle
sovětského vzoru.
Základní znak je STŮJ (červené světlo)
Další znaky jsou zpravidla odvozeny od rychlostní návěstní soustavy
(viz.: dále)
Může být doplněno světelnými pruhy nebo indikátory (zobrazovači
dalších informací např. o platnosti pro určitou kolej, nebo upřesnění
rychlosti)
Zobrazení ve Staničáři:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zobrazují se jako trojúhelníkové šipky v koleji.
Mohou vyjadřovat pouze omezené množství znaků (až na výjimky,
viz.: návod/zobrazovat návěsti, to však JOP neumí)
Zakazující návěst (stůj): Probarveno základní (šedou) barvou
Dovolující návěst pro vlak: probarveno zeleně i s přilehlou kolejí po
které je postavena vlaková cesta
Dovolující návěst pro posun: probarveno bíle i s přilehlou
kolejí po které je stavěna posunová cesta
Červená kolej s šedou šipkou znázorňuje obsazenou kolej po projetí
kolem návěstidla
Slouží jako tlačítko pro určení začátku stavěné cesty (od návěstidla
na kolej)
Po najetí kurzoru na návěstidlo se vedle tabulky s nabídkou vlaků
zobrazí aktuální návěst daného návěstidla
Rychlostní návěstní soustava
Toto velmi obsáhlé téma jsem si nechal na konec, protože
pro obsluhu Staničáře není prioritní. Ovšem neustále simulací
prolíná ve skrytu pokynů pro naše (virtuální) vlaky. Je proto
dobré něco vědět i o této věci.
V minulých kapitolách jsme se seznámili se světelnými
návěstidly pro vlaky (a posun). Ve skutečnosti tato návěstidla
mohou být různé konstrukce a to nejen AŽD resp. SSSR.
Mohou se lišit počtem světel, či doplňků a stále je můžeme
Návěstidlo vzoru SSSR
řadit do rychlostní soustavy. Vše závisí na množství
s jedním světelným pruhem
předávaných pokynů. Obecně by se dalo říci, že čím rychlejší
je traťová rychlost (i ve stanici hovoříme o traťové rychlosti), tím více světel a dalších
prvků (např. indikátorů) musí mít použitá návěstidla. Návěstidlo, které má rozlišovat
jen znaky stůj, volno, příp. výstraha, si vystačí se třemi světly (červená, zelená, žlutá
– třeba autoblok). Čím širší škálu, v našem případě rychlostí, máme vyjádřit, tím více
prvků k tomu potřebujeme. A musíme se v tom také vyznat. Já se nyní pokusím
vysvětlit jak se v té změti blikajících barviček orientovat.
Co návěstí sdělujeme
Návěst dává strojvedoucímu pokyn jakou rychlostí může jet
okolo návěstidla a / nebo jakou rychlost může očekávat na
návěstidle dalším. Z toho plyne, že mohou být na jednom
stožáru jakoby dvě samostatná návěstidla. Vlastní návěstidlo
a předvěst.
Jak číst návěst
Lapidárně řečeno: zdola nahoru. Když si plochu návěstidla
pomyslně rozdělíte na dolní a horní skupinusvětel, pak
zjistíte, že každá skupina, ač vyjadřuje podobné údaje, tak užívá trochu jiné
prostředky. Když pak v provozu uvidíte světlo které udává jen např. předvěst
OČEKÁVEJTE RYCHLOST 60 km/h, tak je vám to hned jasné. Právě podle
použitých prostředků.
Návěstidlo typu AŽD
Jaké prostředky jsou použity
V prvé řadě barva. Červená, žlutá, zelená a bílá. Sem si troufnu přiřadit ještě další
čtyři barvy i když to není barva v pravém slova smyslu. Je to pomalu a rychle
přerušované zelené a žluté světlo.
S barvou pak souvisí i tvar. To znamená řazení menších světel do symbolů nebo do
čitelných znaků (pruhy, indikátory - v našem případě s číslicemi) Také se užívá přímé
zobrazení symbolů a znaků na přídavných indikátorových tabulkách (to jsou
neproměnné desky se symbolem).
Rychlostní návěsti.
Než přistoupím ke konkrétním významům návěstí, tak ještě malý popis. V tabulce
jsou seřazeny zvlášť dolní a zvlášť horní světla. Pokud je mezi sebou budete
pomyslně posouvat tak vám vlastně vyjde celé návěstidlo s jeho plným významem.
Tabulku si můžete vystřihnout a už je jen na vás jaké kombinace si sestavíte. Je
zřejmé, že můžete vytvořit i takové kombinace, které v provozu nenajdete. Pokud by
vás to mělo znepokojovat, sežeňte si předpis D1 a pozorně jej prostudujte. S touto
tabulkou se však můžete naučit přečíst správně návěst, kterou uvidíte při jízdě
vlakem. Název návěsti je složen ze dvou prvků: RYCHLOST „význam dolních světe“
A OČEKÁVEJ RYCHLOST „význam horních světel“.Například, pokud bychom
přečetli sedmý sloupec tabulky (olivový) jako jednu návěst tak bude vypadat
následovně: „RYCHLOST 100 Km/h A OČEKÁVEJTE RYCHLOST 120 Km/h“.
Strojvedoucí pak ví že od návěstidla s takovou návěstí může jet dále rychlostí 100
km/h a u dalšího návěstidla může rychlost zvýšit na 120 Km/h
Návěsti rychlostní návěstní soustavy
80
100
120
VOLNO
40
km/h
50
km/h
60
km/h
80
km/h
100
km/h
120
km/h
HLAVNÍ NÁVĚST
STŮJ
30 km/h
RYCHLOST (OD NÁVĚSTIDLA)
Pomalu přerušované světlo
60
Stálé světlo
40
Rychle přerušované světlo
OČEKÁVEJ
PŘEDVĚST
VÝSTRAHA
(Očekávej
Stůj)
•
•
Z tabulky je zřejmé, že návěst STŮJ má své jednoznačné určení a nelze
kombinovat s žádnou jinou návěstí kromě PN
Návěst RYCHLOST 30 km/h a RYCHLOST 50 km/h se používají výjimečně
tam, kde je z technických důvodů nutná nižší, resp. povolená vyšší rychlost
než základní 40 km/h (žluté světlo) přičemž návěst RYCHLOST 30 km/h je
vždy určena indikátorovou tabulkou s jedním neproměnným znakem a platí i
v mimořádných případech jako je jízda na PN
• JÍZDA NA PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST (PN) (červené světlo a pod ním
bílé přerušované světlo) je výjimečný způsob dovolující návěsti,
např. při poruše návěstidla nebo při výpadku napájení zab. zař, kdy
je zavedeno náhradní napájení z baterií a výměny se staví ručně, či
z jakéhokoli jiného důvodu nelze postavit návěst normálním
způsobem. PN dovoluje jízdu podle rozhledových poměrů a to max
rychlostí 40, resp. 30 km/h je-li na návěstidle umístěna indikátorová
tabulka „3“ (viz výše).
• Přivolávací návěst lze dát i ručním návěstidlem, v případě že nelze
dát návěst světelnou (např. přerušení kabelu či jiný výpadek
napájení) viz obr. RPN
Ruční
přivolávací
návěst
(RPN)
Tento dokument vám neumožní spolehlivé řízení dopravy. Nanejvýš na
modelovém kolejišti. Měl by vám zajistit obecný přehled a být pomůckou při
vašem řízení provozu na virtuálních řídících panelech nebo při vašem
cestování. Hlavním cílem při tvorbě bylo přiblížit metody nevěstění
v souvislostech se simulátorem JOP, tedy s programem Staničář (ale
i jiných). Celá problematika je natolik rozsáhlá, že ji nejde ve zkratce
popsat komplexně a správně. Pokud by však někoho zajímala, pak mohu
nabídnout odkaz na stránku, kde je kompletní návěstní předpis D1 ve velmi
příjemném grafickém podání. Bohužel již nějakou (významnou) dobu není
aktualizován. http://www.volny.cz/mikulda/d1/ .
Ti kdo trvají na přesnosti a věcné správnosti mají jedinou možnost. Opatřit si originály
aktuálních předpisů ČD (SŽDC) a pečlivě je prostudovat. To rozhodně nebude (pro
neželezničáře) nijak jednoduché. Takže: „… dobře dojeďte!“
Pojmy, zkratky, citace:
Použité zkratky:
AŽD
Dříve Automatizace železniční dopravy n.p. Dnes AŽD a.s. Největší český
výrobce zabezpečovacích zařízení pro drážní dopravu
ČD
České dráhy, dopravce a dřívější provozovatel dráhy
ČSD
Československé státní dráhy, jednotná drážní organizace od r. 1918 po
vznik ČD v dnešním názvosloví
D1
Návěstní předpis SŽDC (ČD)
D2
Dopravní předpis SŽDC (ČD)
JOP
Jednotné obslužné pracoviště, grafické rozhraní zabezpečovacích zařízení.
KO
Kolejový obvod, základní prvek zab. zař. Pro kontrolu obsazení koleje
vozidlem
PN
Přivolávací návěst
RPN
Ruční přivolávací návěst, platí jen v přítomnosti osoby, která drží terč.
SSSR
Svaz sovětských socialistických republik, Po jeho rozpadu se stalo
následníkem Rusko
Staničář Simulátor řízení drážní dopravy, počítačový program věrně napodobující
JOP, Internetový projekt pro zájemce o železniční dopravu
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty a.s., dceřiná společnost ČD a.s.,
Provozovatel celostátní dráhy v ČR, vlastník a správce železniční
infrastruktury.
UAB
Univerzální autoblok, traťové zabezpečovací zařízení pro zabezpečení
následné jízdy vlaků.
Zdroje
Návěstní předpis D1, Dopravní předpis D2, Dokumentace k programům
Staničář, Builder a Stag (programy pro simulátor železniční dopravy)
Weby
www.stanicar.cz :
Domovská stránka projektu Staničář
www.volny.cz/mikulda/d1/ :
Stránka graficky znázorňující návěsti podle
předpisu D1
www.k-report.net :
Stránka pro přátele dopravy V odkazech je
několik železničních diskuzí a také diskuze o
projektu Staničář
www.zelpage.cz :
Železniční server zaměřený na železniční
dopravu a fotogalerie
http://lokogalerie.wz.cz/brnosim.htm :
Simulátor JOP simulující provoz
v železničním uzlu Brno
Příloha 1: Převzato z Návěstního předpisu D1
Download

navesteni.pdf