İzzet IŞIK
Genel Müdür Yrd. V.
TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK
DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SUNUM İÇERİĞİ
 655/ KHK, İlgili uluslararası Mevzuat
 Sektöre Yönelik Yeni Düzenlemeler
 Tehlikeli Madde Eğitimleri(karayolu Taşımacılığı)
 Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Mevcut Araçlar
 Yol kenarı denetimleri,
 TM Faaliyet Belgesi , TM Güvenlik Danışmanı
2/30
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ANA GÖREVLERİ (1)
655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
MADDE 10- (1) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün
görevleri şunlardır:
a) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı
faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak
…….serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak.
STANDARTLARA UGUN DÜZENLEME, HAKSIZ REKABETİ ÖNLEME
b)
c) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak,
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. FAALİYETTE BULUNANLAR
ç)
d) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanların ….mesleki yeterlik şartlarını
belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve
bunları yetkilendirmek ve denetlemek. MESLKİ YETERLİLİK ŞARTLARI
3/30
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ANA GÖREVLERİ (2)
MADDE 10- (Devam)
e) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan terminal, depolama tesisi ile benzeri
yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek. TERMİNAL VE
DEPOLARIN ASGARİ ŞARTLARINI BELİRLEME
f) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu
ve denizyolu taşıtının ……asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayenelerine
ilişkin usul ve esasları belirlemek. ARAÇLARIN ASGARİ ŞARTLARI VE MUAYENELERİ
g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu
ve denizyolu taşıtının dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini
belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek. MUAYENE YAPACAKLARIN
ASGARİ NİTELİKLERİ
4/30
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ANA GÖREVLERİ (3)
Ortak görevler ve hükümler
MADDE 28- (1) :…….
e) Denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki ve teknik altyapı ve
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve bunları denetlemek. DENETİM
f) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek şartıyla; ………. beş milyon
Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen
miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmek. CEZAİ
MÜEDELER
5/30
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli Madde
 Doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle;
can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye sokan madde ve nesnelerdir.
Uluslar arası sözleşmeler tehlikeli maddeleri 9 ana sınıfa ayırmaktadır.
 Tehlikeli maddeler, radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, zehirli, korozif, biotehlikeli, boğucu, alerjik
niteliklere sahip olabilirler.
 Tehlikeli maddeler, yaşamın her alanında bulunması muhtemel maddelerdir.
 Tehlikeli maddeler, doğaları gereği, içerik ve durumları itibariyle dikkatsizlik ve kazalar
sonucunda güvenliği tehlikeye düşüren maddelerdir.
 TM taşımacılık zinciri içerisinde, farklı taşıma türleri ile taşınmaktadırlar. Aynı TM paketi,
Karayolu-Demiryolu-Denizyolu-Havayolu çok-modlu taşımacılık imkanlarının tümünü
kullanabilir. Yapıları gereği genel anlamda lojistiği çok hassas ve dikkatli bir şekilde
yapılması gerekir.
6/30
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI NASIL TEHLİKESİZ HALE GETİRİLEBİLİR ?
 Nasıl yapılacağına ilişkin kuralları uluslararası sözleşmeler belirlemiştir.
 1950’ lerden itibaren bazı uluslararası kuruluşlar bu kurallar üzerinde
çalışılmaya başlamıştır…[UN, IATA..1893 Int.Rail Rules]
 Uluslararası taşımalarda ortak kurallar ve standartlar ı ortaya koymak…
 Taşımaların küresel düzeyde düzenlenmiş ortak yasa ve kurallara göre
yapılmasını zorunlu hale getirmek….
 Amaç: Taşımaların daha güvenli/emniyetli yapılmasını, ülkeler arasında
gerçekleşen taşımalarda/ticarete yekpare kurallar ile malların daha hızla,
etkin ve az maliyetle taşınması sağlanmaktadır.
7/30
ULUSLARARASI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUATI
Yasal Düzenleme
Taşıma Türü
Karayolu
Denizyolu
Demiryolu
Havayolu
Düzenleyici
Kuruluş
BM/AEK
IMO
OTIF
IATA/ICAO
Uluslararası sözleşmelere taraf olma süreçlerimiz tamamlanmıştır. ADR
Konvansiyonuna 22 Mart 2010 tarihi itibariyle taraf olunmuştur. [2008/68 AB
Direktifi, Ulusal Program…]
8/30
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
 Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 milyon ton (22 milyon ton akaryakıt, LPG ) tehlikeli
madde taşımacılığı yapıldığı tahmin edilmekte. Bunun da %90’ı halen karayoluyla
yapılmaktadır.
Tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan
Yükün/ambalajın,
Taşıtın,
Sürücünün,
uluslararası standartlara göre doğru belirlenmesi ve
belgelendirilmesi taşımacılığın güvenliği açısından son
derece önemlidir.
9
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli maddelerin taşınması konusu uzmanlık gerektiren bir taşıma koludur.
Tehlikeli maddelerin karayoluyla güvenli taşınmasının üç önemli ayağı
ambalaj/kap
araç
sürücü
 Tehlikeli maddenin özelliğine uygun ambalajın/kabın kullanılması ve etiketlenmesi,
 Yükün ADR’ ye uygun bir araca doğru şekilde yüklenmesi,
 Aracı kullanacak şoförün gerekli ADR eğitim sertifikasına sahip olması,
10
TEHLİKELİ MADDE
Karayolu Taşımacılığı
ADR ye uygun olarak, Bakanlığımızca:
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik
Eğitimi Yönergesi,
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimi Genelgesi
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yönergesi
yürürlüğe konulmuştur.
11
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SÜRÜCÜ
 Tehlikeli madde taşıyan sürücü eğitimlerine önem verilmektedir.
 ADR Anlaşması ve ilgili AB Direktifleri (2008/68/EC) tehlikeli madde taşıyan
şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi verilmesini ve yetkili otoriteler tarafından
sertifikalandırılmalarını şart koşmaktadır.
 ADR Sürücü Eğitim Sertifikası almak için, adayların Bakanlığımız tarafından
yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinde eğitim alıp, sınavı geçmeleri gerekmektedir.
 Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan sürücüler için hiç bir şekilde muafiyet söz
konusu değildir. Eğitim ve sınav şarttır.
ADR de öngörülen ciddi bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. ADR
Sürücüyü önemsiyor..
12/30
ADR Eğitimleri-Karayolu (1)
Eğitim Merkezlerinde; sürücülere yönelik Temel Eğitim, Tanker Eğitimi,
Sınıf 1 (Patlayıcılar) ve Sınıf 7 (Radyoaktif madde) Eğitimleri verilmektedir.
Yetkilendirilen Eğitim Merkezi Sayısı
Yıllar
Eğitim Merkezi Sayısı
2010
3
2011
4
2012
5
2013
29
2014
12
TOPLAM
53
13/30
ADR Eğitimleri-Karayolu (2)
Eğitim Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Doğu Anadolu; 1
Güneydoğu Anadolu; 1
Karadeniz; 5
Marmara ; 19
İç Anadolu; 12
Akdeniz ; 8
Ege , 7
•Eğitimleri Türkiye geneline
yaygınlaştırma
çalışmamız
devam etmektedir.
14/30
ADR Eğitimleri-Karayolu (3)
Eğitim Merkezlerinde sürücülere yönelik eğitimler verilmektedir.
2014 Mayıs ayı itibariyle, yetkilendirilen 53 eğitim merkezinde;
• 34.388 kişi eğitim almıştır.
• 12.367 kişi sınava katılmıştır.
• 8.907 kişiye Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Belgesi
(SRC5 Belgesi) verilmiştir.
• Yılda 6 kez merkezi sınav yapılmaktadır.
•Başarı oranı % 72
• Sınav 28 Haziran 2014, 12.400 kişi sınava girecek
15/30
Araçlar, Ambalaj ve Tanklar(1)
 Araçlar ile Tank, Ambalaj ve Kapların; test, muayene ve belgelendirme işlemleri 1
Temmuz 2013 tarihinden itibaren artık Türkiye’de yapılmaktadır.
 Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü
Protokolü imzalanmıştır (Mart 2013).
(TSE) arasında Yetkilendirme
 Ayrıca, konteyner ve taşınabilir basınçlı kapların test, muayene ve belgelendirilmesi
hususunda Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi yetkilendirilmiştir (Aralık 2013).
•
ADR taşıt uygunluk belgesi
•
Ambalaj veya tank üretim yeri uygunluk belgesi
•
Tank ve ambalaj tasarım onayı belgesi verilmektedir.
 Araçların dönemsel
muayenesi
teknik
 Tankların ilk, ara ve periyodik
muayenesi
Üretici firmalarımız, test, onay ve sertifikalandırma işlemlerini
yaptırmak
için
doğrudan
TSE
ve
Türk
Loyduna
başvurabilmektedirler.
ADR Uygunluk belgesi 483
Ambalaj
10
Tank
16
16/30
Mevcut Araçlar, Ambalaj ve Tanklar (2)
Araçlar
 Araçların ADR normlarına uygun olarak üretilmesi ve taşıt uygunluk belgesine
sahip olması gerekir.
 ADR normlarına göre üretilmeyip piyasada ticari faaliyet gösteren
çok sayıda tanker ve araç bulunmaktadır.
 Bunların ADR’ ye uygunluğunun yeniden
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 Bu araçların hangi şartlarda taşıma yapabileceği veya bir plan dahilinde tedricen
piyasadan nasıl çekileceğine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU[Tüm tarafların katılımı, araç sayıların tespiti,
durumlarının tespiti, Güvenli taşımacılık belgesi vs..]
17/30
Mevcut Araçlar, Ambalaj ve Tanklar (3)
Tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ve ADR Uygunluk
Belgesi olmadan faaliyette bulunan eski taşıtların dört yıllık bir süre içerisinde;
•
•
•
•
2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar,
1996-2005 model ve taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar,
1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar,
1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre taşıt uygunluk belgesi almaları
sağlanacaktır.
18/30
DENETİMLER
Denetim faaliyetinde yer alacak olanlar; 655 /KHK
 Bakanlığımızın ilgili personeli
 Emniyet Genel Müdürlüğü,
 Jandarma Genel Komutanlığı,
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri,
 Belediyelerin denetim birimlerinde
görev yapan personel.
Tehlikeli madde taşıyan taşıtların yol kenarı denetimlerinin, Bakanlığımızca kurulan
yol kenarı denetim istasyonlarında yapılması yönünde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu gün Türkiye genelinde 75 adet Yol Kenarı Denetim İstasyonu faaliyet göstermektedir. [Fiziki ve Teknik
durumu müsait olanlar….]
Tehlikeli madde taşımacılığının denetlenmesi konusunda eğitim sağlamak üzere AB
fonlarından bir proje başlatılmıştır. 22 Mayıs 2014 de resmen başladı…
Denetim yapanlara ciddi bir eğitim sağlanacaktır…
19/30
YOL KENARI DENETİMLERİ
Yol Kenarı Denetim Genelgesi(2014 /TMKTGM-02/YOL
KENARI DENETİMİ), 26/12/2013
Neye Bakılacak? Araçlarda bulunması zorunlu olan belgeler? Teçhizat?
 Sertifikalı ambalajların (paketlerin) kullanılması; [Gönderen..]
 Araçların işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış olması[Gönderen,
Taşımacı, Sürücü..]
 Teknik olarak uygun (Taşıt Uygunluk Belgesi’ne sahip) taşıtların
kullanılması[Taşımacı….]
 Araç kullanan sürücünün tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim almış
olması (SRC5) [sürücü, Taşımacı]
 Taşıma belgesi/evrakı [Gönderen…]
 Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat [Gönderen,
taşımacı, Sürücü..]
 Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 için özel izin belgesi[Taşımacı..Sürücü]
 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası [Taşımacı..]
20/30
YOL KENARI DENETİMLERİ
Bir ambalajın işaretlenmesi ve etiketlenmesi
araca tehlike ikaz levhaları ve turuncu plakalar
takılmalıdır.
•
UN
1987
•
Tankerin önüne ve arkasına yazılı turuncu plakalar
takılır
Her iki yanına ve arkasına ise taşıdığı tehlikeli
maddenin sınıfını gösteren tehlike ikaz levhaları
takılır.
21/30
YOL KENARI DENETİMLERİ
Tankerde farklı sınıfta tehlikeli madde taşınıyorsa
araca yukardaki şekilde tehlike ikaz levhası ve turuncu
plakalar takılmalıdır.
Araç tehlikeli yük bulunan bir konteyneri
taşıyorsa
•
•
•
•
Tankerin önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar
takılır.
Her bir tankın yanlarına yazılı turuncu plakaları ile
tehlike ikaz levhaları takılır
Tankerin arkasına tüm tehlike ikaz levhaları takılır.
•
Konteynerin dört tarafına tehlike ikaz
levhaları takılır.
Araca ise yazısız turuncu plaka takılır.
22/30
YOL KENARI DENETİMLERİ
Paketli (Ambalaj) olarak tehlikeli
madde taşınıyorsa
•
•
Aracın önüne ve arkasına yazısız
turuncu plakalar takılır.
Araca tehlike ikaz levhası takılmaz.
Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler) ve Sınıf 7
(Radyoaktif Maddeler) kapsamında paketli
(ambalajlı) olarak tehlikeli madde
taşınıyorsa
Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu
plakalar takılır.
Aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı
yükün tehlike ikaz levhası takılır.
23/30
YOL KENARI DENETİMLERİ
Araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel
koruyucu teçhizatlar bulundurulmalı…
Taşıma ünitesinde bulunacak teçhizatlar;
•
•
•
Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz,
İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,
Göz durulama sıvısı. (a)
Her bir araç personeli için
• Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde),
• Portatif aydınlatma gereçleri,
• Bir çift koruyucu eldiven,
• Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar:
• Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)tehlike etiketi numaraları
2.3 veya 6.1 için araçta taşınacaktır,
• Kürek ,(c)
• Kanalizasyon örtüsü,(c)
• Toplama kabı. (c)
24/30
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Faaliyet Belgesi
Kimler alacak ?
•
Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduran, paketleyen, yükleyen,
gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri [Bir takvim yılı içerisinde
net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapanlar]
•
Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir
işlem miktarına bağlı olmaksızın almak zorunda
Muafiyetler?
•
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup,
•
sadece TM taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz. [Yetki belgeleri var, kayıt altındadırlar]
Bir takvim yılı içerisinde net elli ton altında işlem yapanlar
Nereye ve nasıl başvurulacak ?
•
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyenler, Yönergede istenen bilgi ve belgelerle ilgili Bölge
Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.[Birden fazla faaliyet için tek Belge]
Süresi 5 yıl, ücreti 500 TL
[İşletmeler 1 Eylül 2014 tarihine kadar Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. ] [10 Nisan 2014 t Yönerge]
25/30
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 Sayılı RG
Amaç ?
•
TM faaliyetinde bulunan işletmelerin yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun yapmalarına yardımcı olmak….
Kimler bulunduracak veya hizmet alacak ?
•
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler [Türk
Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Md hariç]
Geçici Muafiyetler ?
•
•
•
•
Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan
işletmeler
Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri, [denizyolu, havayolu taşımacılığı ]
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesi sahipleri[sadece
taşımacılık faaliyeti kısmı için]
Kamu kurum ve kuruluşları,
TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
Eğitim ve sınav şartı ?
•
Bakanlığın yetkilendireceği eğitim kuruluşları, 49 saat eğitim(10+10 saat) ve Bakanlığın yapacağı sınav
[İşletmeler 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Güvenlik Danışmanı bulunduracaklardır.]
26/30
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
FARKINDALIK VE BİLİNÇLENME
Tehlikeli madde taşımacılık faaliyeti
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için;
içerisinde
yer
alan
sektörün,
 tanıtım/ farkındalık kampanyaları,
 eğitim ve paneller yapılacaktır.
Özel sektör, STK katkısı önemli.
AB fonlarından azami oranda faydalanma yoluna gidilecek
teknik kapasitenin artırılması,
kamu ve özel sektör eğitimleri, denetim kılavuzları vs
altyapının kurulmasına yönelik projeler geliştirilmek
 AB Eşleştirme Projesi önemli.. Paydaşlarımız[Kamu, Özel Sektör, STK…]
”Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığına Destek Projesi” başladı..22 Mayıs
2014..
27
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
SONUÇ OLARAK…
ADR’ de belirlenen standartlar/normlar doğrultusunda;
tehlikeli maddelerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve yüklenmesine
ilişkin kurallar,
maddeleri taşıyan taşıtların yapımı, donanımı ve işleyişine ilişkin
koşullar,
araçları kullanan şoförlerin mesleki yeterliliğine ilişkin gereklilikler
Etkin denetim mekanizmaları
sağlandığı takdirde, tehlikeli maddelerin karayolunda tehlikesiz bir şekilde
taşınması mümkün olacaktır.
28
Web Sitemiz…(www.tmkt.gov.tr)
29
İzzet IŞIK, Gen.Müd.Yrd.V
TEŞEKKÜRLER
Download

tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme genel müdürlüğü