T.C
G Ü LN A R K AYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:62454420-100Konu :Ek Yetenek Sınavı ile Öğrenci A lım ı
13/11/2014
......................................................M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E
G ÜLN AR
İl M illi Eğitim Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 100/5260302 sayılı ek yetenek
sınavı ile öğrenci alımı ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
B ilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKİ:
1-Yazı ve ekleri (17 Syf.)
Hacıpmar Mah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 7 5 1 76 22
E-Posta
: gulnar33fam eb.gov.tr
Elektronik A ğ : gulnar.meb.gov.tr
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl M i l Eğilin» Müdürlüğü
12/İ 1/2014
Sayı : 68445147/100/5260302
Jvöuu ; Ek: Yetenek Sınavı ile Oğresci Ahıtıı
i TELEFON ZİNCİRİ)
........... _..........
KAYMAKAMLIĞIN^
( İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi: a) Bmsıaa il Milli Eğitim Müd. .11/11/2014 tarihli ve 5094481 sayüı yazısı
tn Burdur ti Millî İfiîlaı MiîcL 10/11/2014 tarihli ve 5177172 satyıh yazısı
c> Er/mca® İi Milli Eğiiuit Müd 10. i! 2014 tarihli ve 517145! sa\ ılı yarısı
ç) Edirne II MİM Kğitim Miki. i İ/l 1/*2Ci 14 tarihli ve 519i247 sayılı yazısı
ti) Kastamonu İİ Mılîi Hficm Vtiid, 10/11 2014 tarihli \ e 5150569 sayılı yu/ısı
e) Kırıkkale İl Milli. Eğitim Müd, 1 i/l 1-2014 tarihli 5200936 sayılı yazısı
G u /d Sanatlar Liselerine ve Spor Liselerine ek >eîenek sunim ık öğrenci alınacağı
ile ilgili, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (a), Uuıduı İl M illi Eğitim
M uû.uiüûunuı ilgi(b), E r/ ucan 51 Milli Hğitinî MıMürliıgilmın Upi ic). Edime ii Milli Eğitim
Müdürlüğünün ilgi (ç), Kasîamflntî İl Milli Eğilim MudûrlaûîliKİ i ilgi sd) ve k ırık L ık İl
Milli Eğitim MödoriSğühiıı Ügİ te) yazı ve ekleri ilişikte |oııtieritııîşÎiî.
B M g iipnlıî '»e.fseğm i rîea&derioı.
Ahmet AYDOĞAN
VW1 a.
Müdür ¥»rdım m ı
EKİ/ER:
1- Y a a S u r e ti * ekleri (16 sayla)
DAĞITIM :
13 İlçe K ay m ak ıın lt|ın t
{¡içe M ilîEğitim MttittrŞğiJ
Â<Jre# NLt. r U M.1« I fitin Vluttû İt
îkmâvpam Mili, CîMK.. Silvan
3513ü Yem o ir Mt ¡> l,\
Jr i e u w Jui.i.1. ,
ı«.
.
.»m ı, i
Toktan: 0 (314)329 MÎ1-S4 ( ;24)
fifcs: Öf 324i 327 J?
t ' ı < -»
*i .
k ■>
kiıt*
. )Id
■4 - ^ I 2 4 -iî'»î;H s-Ltiı s<> ı. . ı >4 « iîi
TLC,
BATMAN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim M tidiriuğtt
1 İ/l 1/2014
Sayı i 53259578/200/5207435
K onu: Yetunek Sınav»
„„„VALİLİĞİNE
( tî Mı ili Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: 13,09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi G&edcdc yayımlanan Ortaöğretim Kurumlan
Yönetmeliğinin değişen 39, Maddesi-'5. fikrası,
İlgi yfceunelsk gereğince-, lümte
Merkez Batman Spor Lisesinde 25-28
Kastı» 2014 tariMerittde ek yerleştirme İçin yetenek sınavı yapılacaktır.
İlgili yetenek s.ı»a\ w tarihlerinin, ilm ude bultııiıta ;lütn lise ve dengi okullarına
duyrulmasiBi arz ederim.
Şerser ÇAĞLAR
Vali a.
Vali Yardımcısı:
D A Ğ ITIM ;
-ValİJÎklere ( Îİ Mitli: Eğitim M üdürlüğü)
Zm âökiîpMtıiı, Bataaft
fikktfonifc Ag: batoi» wwwjmhjtmr
e-posta-: ads©yadşgiHwl>.gpv.!f
\yruaiwtalgı çın ı çJenı ii Kİ s ^ A IM .ı
reJ:MS8 2Iî2jp?)
I ji>>? îi *
F O R M I H U K< K
B \ T M \ N S PO U I.İS K n Î M İ İ>İ-Rİ-Î
batm an
V-CÜS! İHJİ®XfeğOW> .......... ........ ................................ W
.brunşuula yetenek sınavın# î>jnnesrai ^üvoreuv,
*iCC£&U*tI ilT/ cd*^ lî
i
} | ciscs N .?tir>l
\ i . So; ;.dı
taıalsı î
i U c r:
I .Ftm rı D ib i« ,t: •; B a şv u ra t^oaMiKte v erilecek tir.)
2« |0 T l .
• . „^reûa’ît yafîr5İfJtj|ffW dair h;ınkaöck*viitu.
.1. 9. SsrullaokiKİisğö.fuî
dmrt>ğremi belfesi
4. TEOG Sonuç Belgesi
5. 1 adet Fotoğraf
t-., Nttfus Cüzdanı fn fid rfip i vay >\ i i ‘ns i ’üzdftai Öftıcği
T. Sa^’ık Rapon.; f i ek !^ '*imden sltoan Sf>.>r Lisesi Yetcuvk Sin iivsna Oinue;,| ndi
Sakınca Olmadığına Onlr Raper)
8. Sporcu ( g e ç m iş i (Gençlik B şm et’erî w Spor tl MMurtöğö nden öitoacs İ )
|
Ev Acfim
' İş Mrmi
l.i i i'kf-ıtKf
■...... ......... .. ...
T■
'
J •......
—H-»-™
l?
GSM
9. Sınıfta OktuUı^a Okul
... -
U........................... ....i • '• •• , ^ „
"
1 ..- _
____ _________
Jû
. ...
' —T " 1L ' _ _
•........... jJJ
.
- p — r— -
..........
............
:.......... .
f—|
T .C .
J
ât
\
K IR IK K A L E V A L İL İĞ İ
*“ «
~
y J u
\
i ı
- f
V
İl M illî E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü
i
/
İ 1/11/2014
S a y ı i 18277173 /125/5200936
Küdu:
Y etm ek S mavi.
... . ................. „„„„VALİLİĞİNE
Milli p |M n î M id ö r tü p )
..................... .. ,KAVM \KAM! Hj IN A
(ilçe: Mîllî Eğitim MüdörlüiHli
......... ......................... ..^ÜDÜRLÖĞÜNE
( İl
İlg i:
ajMillt Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği
b) MEB Ortaöğretim Genel MödÖrîttetinün 2014/10 mdu genelgesi.
İlimiz Merkez Güzel S a n tia r Lisesine ve Spor Lisesine ilgi (a) yönetmelik, ligi (ta)
genelge doğrultusunda 2014-20i 5 cyitioi-Sğreiiiiı yılı için hoş kalan konteiipoJar.’t, 9. sınıfta
okuyan öğrencilerimizden \ denek sınav ı ile öğrenci almamaktır.
Valilik Onayı ve Sınav takvimi ekte gönderilmiş ölüp, İliniz, ilçeniz w »kulunuz
9 .suısf öğrencilerine duyurulması hususunda;
Gereğini M lgisnm ae arz/riea edirinı.
İsmail ÇETİN
Vali a,
MilÜ Eğitim Mûaör»
EK; ! -Valilik Onayı (2 Adkît)
2-Sınav Takvimi (2 Adet)
DAĞITIM.:
-81 İİ V allğiıiB
(il M ili Eğilim Müdürtöğü)
-H İlçe Kdymakâftj ığına)
(İlçe Mili Eğitim Mikiürlöğü)
-İlimi? Merkezindeki Tüm Reislini
ve O zd Ortaöğretim Kurumlan rta
w ,.
<4 ,
Avımtılj btigt uın SA l CUL
BMBmmkAg!
©•poster »&Ki>'ai«'mclx|wv,tf
Bu«wrifcgûve»İ! c.ekİKn-i i r
¡1eimatanırofftr. irip «fJ öresi ıı‘«3g.ı* r- jr?
Td;|#3İS}22«lü3
F«tks; |Ö3II> 224255#
-ı!ÎNM-M$t'-3c25»h
tir h'r'ii
TC
.KIRIKKALE VALİLİĞİ
Kırıkkale Oteei Sanatlar Lisesi Müdürlüğü
0 7 /1 1 /2 0 1 4
S ayı;62261742- 100/461
Konu
Sınavı
KIRIKKALE t i MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
ligi: 17 Eylül 2014 ianh ve 29118 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğilim Bakanlığı
Ortaöğretim K urum lan Yönetmeliğinde Değişiklik
İlgi Y ia ö n ırfü gereği i t e belirtilen takw a dolnıJlasunda ek ycrb|îiw w sınavı
yapılacak etap, bu sınavdı görev il s e *
(Daha önceli sınavlarda görev si®
dğrdm enkr) İsim listesi onaylanmak Ozeıe ekte sunulmuştur,
Gereğini Mlgiterini® arz e iir to .
Eki: 1»Sınav Takvimi
2*Köfsîsyöîi Oörcv İlleri U ili»
3-Stna,¥ P repaaıt
fcBtlMi
32Û465'8!ft«b,kl 2, ir
KIRIKKALE GÜZEL ^
2014-2015 KASIM AYI YETENEK SINAVI KAYIT İŞLEMLERİ VE TAKVİM*
I ö S S ajlI
TAKVİMİ
s in a v i
Ad»f l a p ı İaşvttM İ®
|.Ö-.2öKaaiB2Öİ4
Simvm Q m m k ö ğ reaei Listelerinm Haz,
21 Kasım 2014
ö ğ f î ^ î Şefimi {Ymemk, Sınavı) Tek
Aşa®ali ölactfcte
24»26 Kasarı 2014
Atıl Ve Y tiet. List« Öa»
27 t o f f i
Asıl Listede» Kesia Kayıtlar
1*3 Andık 20*4
JUstesİGBiı Ilgat
de» Çağınlfteaklano,
4A nbkm 4
Y A k L istetet I s p t t r
—
^ ğ m k a d îm m
_ _ _ _ _ _ _ —
.
% ~ 9 A x s iık M f
D e m m ta k n Ît£ ^
Tam Pma û * ^ Y ^ L ^ * 0®
Yetenek SısavmdlSO (Elli) Ps
Başarıss SaylaıaşPefierleBdi
* 27 Mayıs 2014 tarihli 2014/10 nohij,,— .*v/v yurt
t geaclgeye göre düzeci
* İ7 EytiU 2014 mih ve 29118 Sayılı
Resmi
Gazete yayuüacâ
,
Ui
Resmi Gazete
>
Ortaöğretim Kurumlan Yönetim!î«*-1"*
Yönetmeliğinde D tftftİfc Ya
• -T.
İ
1- Fon» ülekçe (Ottael Sanallar Llse$İöd® te**» e d A
2- Ortaöğte^Kimimlaı-ims 9» SnıfiNfc otadığıma d o (
3»TEOO Sarnıç Belgesi.
4 - İ * k t fo to ğ ra f (A rk ası a d -
1
i ile Y üzlükfibSE*
°/a ^ A b j! * »
^
GENEL YETECEK SINAVI KOMİSYON GQR£Y.LİLEM..
BESİM ASİL
i « tto « ASIAN »Km ikıfe Gizeî Saısttfâr Liseii
2 4 M ERKOÇ - Kınkfctie Güz«! S au tiar Lisesi ^
RESİM YEDEK
j?
1-Duran DEMİRKÛL - Kırıkkale Güzel Sanatla/ Lisesi
2-Setçuk ASLAN
* Kmlctak Güzel Sanatlar Lisesi
mm a s İ l
t-ÖİPE ÖRAL
*
*fcnMate Gfetl S«iatlft|j Lis^i
% m Eomsii A M M M -Kıoltfaıte ö te s i Siia«l&iLİs«$i
MÜZİK YEDEK
l«Özlem AKSARAY - Kırıkkale Güzel Saaatîar Lisesi
2-Özgön ÖZKAN
- Kırıkkale Gû 2cl Sanatlar Lisesi
MİLLİ E ŞİTİM
M Ü ZİK A S İ l
1-YtawfUNSAL ‘Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu
M V m îE B E E
1-Aykui B İİY Û Â O SB »B atf ıh Barbaros Ortaokulu
RESİM ASİL
1-özlem DUMAN Y.Beya»! Ortaokulu
RESİM ASİL
¡-Serdar DEMİRCAN S İ\ m Sana! Merkezî
M V IM İT B
m ö z Jk
l-OBlef UNSAL* NanykKe»«l ÛflâOkiiİB
M ESİM
İ-p iİ€ B Macun EÄÖQLU * M estti» K « « î Ortnokutu
p c trr“
Ä
YIU
»HAV ÄST
1sm s»«
"
_
_
_
_
_
_
_
_
SİMAV
■SAMİ'
”t«S"
Adil ÍANRJV
rn m tB m
T.C.
KASTAMON l VALİLİĞİ
İl M i l Eğirim M üdürlüğü
.
Sayı :2423126a 125 515U5W
K onu: Yeteodk İM im
S
14
.....V A L İ L İ Ğ İ N E
:8Ş-SS**:««*;
^İl Millî E ğ ilim M ü d ü r lü ğ ü )
■¥**Ş4
*:«»i*-S«l»*¡¡:ŞÎ*
.....................KAY M \K VMLIĞLN \
(İİşe M l i Eğitini MIMttrliğît)
Mİ Dİ’ RLfĞfNF.
...ŞE BE MÜ DÜRL EĞ ÜNE
m iıgı
İlgi* 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resim Gazetene yayımlanan Mil Sı Efifirs
Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde değişiklik yapılamama» dair Yönetme i p *
3 f,® iiİesİııin 5 fıkrası.
iz Merkez Güzel Sanatlar Lisesinin resim ve müzik bolümü için 9.sınıl
kalan kontenjanlara yönelik 27.11/2014 tarihinde özel yetenek sınavı yapılacaktır.
ra a it.a ç ık
Bilgilerinizi m gerekli duyurunun japıimasmı arz-rica ederini,
Mustafa Çl LİK
Vali a.
Milli Eğitim Ivtüdtm
DAĞITIM ;
K0 İl Valiliğine
• 51 Milli i ¿ilil ı M durlîîğy)
19 İlçe Kii) mâkiiiHİjgiftü
(İlçe Milli Eğitijıı M îlduilü|ö)
Merkez Resmi ve Özel Lise Müdürlükleri
jbaire İçi Bûrşlar
Mitli Eğitim Möüüfl&p Mtiic/.'KASTiSMfMl.''
Elcklıvrmik Ağ: Wftw.meb.tov,tî
c-posta: «tiiogi'cömj r.;/mcKf* .tr
.fta « a k
MiitateHjE
hitpi
Ayrıntılı bıiyj içirı: T FUZCU s,-;
l«b (İ366i 2I4İSÎ* iİv
FaU: ni 3i:.«ij2t4ö4'-M
sfetşip.«** r v#»tfnua:»fcn4aJ5-92c?.386İ>'Hfl>5-3241 uy« ite ¿yââlM.air
*«i
T.C,
EDİRNE V,M,İLİĞİ
JF 4
İl Milli Eöitim MüdüriüĞİİ
1-1/11/2
Sayı : 13392»92 / 200/5191247
Konu; Gûütei Sanatlar Lisesi \ denek Stnavı
.....................................VALİLİĞİNİ*
(İl Milli Eğilim Müdürlüğü)
..................... .KAYMAKAMLIĞINA
(flv*e Milli i ğuim Müdürlüğüne)
„m ö p Cf 1 *r-NE
İlgi: L V » 2 0 1 4 tarih ve 201 i 8 sayılı Resini Gazetede yayımlanan Ortaöğretiın Kurıufü;arı
YİBetmcIiği*
ilgi yönetmeliğîtı ?9, maddesinin 5 bcııtli gereği İlimiz Güzel Sanallar Lı, M
Kasını 2( l 4 tarihleri ardında ok vcık^lifiMC iç iti \ denek .humv i japaca'kjîır,
Bilgilerinizi ve gerekli duyurunun yapılmasını arz ricu ederim
25-26
I lüst’yiıı ÖZC \ N
Vali s.
tl Milli Eğilim 1İftdûrü
DAĞITIM:
Valilikler
8 ilçe îvö>makamliği (Üç# M.EM)
Merkez Liseler
Istıp^edâîK.ift^.gîSv.ır,’
ortw£Ktmt22 i mcfc.gov tr
Bue\fskguven u d h
le :<ÜİW)2J2$1122
im»; (MS4)2I2ÎÎI 26
I s , ı*! . ı
if
,
*JruPfnfitiB (Mumu
Bıîgı'vir Sfcıpit SOYRAOîm Midi 2Hi
,jCs
» f e d t b - i J c ’ -9fcd-HelN
T.CL
şr
A
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İl M i l J^löm ı MtMiiriöğiî
\
•V - < *
i t
Savı ; 52781 i 23/125/5 İ 71451
İflfîî fifll
Kuıııtı Yetenek Smavi Takvimi
.................. VALİLİĞİME
ıll Mitli | ¿ıtnn Müdürlüğü)
İlgi
;a)Spor l :s esinin 05 11 2011 tarih ve 419 sâytılı ja m ı,
blŞchit Pilot Teğmen Sarkan S .gır Oüzei Sanatlar Lisesinin W ! l £014 ta ıih
¡16
■sayılı y a z ısı.
c) Valilik MakamıiHiı 01/11/2014 taı-ilı ve 3103093 say il onaylan.
Ilımız Spor Lisesi ile Şehit Pitol Teğmen Serkaa Sağır Güze! Sanatlar Lises:;mm 9,
S uiiiknnda açık hulutaan kometıjanlar u;in yetenek sınavı jupılaeakur.
Spor Lisesinde yapılacak d ü n \ denek sıaavlan İlgi (a) yaiî ekinde yer aiajjı. Şehit
Pilot Teğmen Serkan Sağır G ize! SmnıtİiirLUesindc yapılacak otan yetenek suıavt ise İlgi (h>
yazı ekinde yer alan Ia1c< İme yöre ) ıpıîacakur,
BîlgiJerinki ve gereğfai arz ederim«
Pstlll KAYA
Vali g.
Vah Yardııncısi
EKLER
l*Yazt
2-Onn'
:
{2 adetj
(l adet)
DAOîTIM :
81 li Valiliğine
EtBMcm İl Mil!» Efitiın Mttiiİi iöğö
i l i : 0 (446) 214 2u 7J -2141605
¥m : 0i446}2J4:iS5
BteJdrsaikağ : htl|î;#iiTtinc8E;nıcb,gc»v,ti
Bu e*ui> ıtm^alı etrt. .
Ortaöğretim Hizmetler) Birimi
siîlu için :L \mmğaîl IA K B \ Şb VJM
.« - ’A t i . » i f - e-.uksiiaifci'p> - d«siii^«!l92-J46c*39öft»9P46-îacbfa#.®« « rt cfildıîlf.
f
T
T j C.
E R /ÎN C A N VALİl.İCrİ
\
İl Millî Eğitini Müdürlümü
' b
i i
07/11/201#
S a y ı i 5 2 7 8 1 1 2 3 / 1 2 5 /5 1 0 3 0 9 3
Konu: Y elenek Sınav Takvim i
VAÜLİK MAKAMINA
ERZİNCAN
ligi :MEB, Ortaöğretim Kurumlan Yönetmelisi (Değişik 13,09..2®14/29I İ l)
okul
İlimiz Şehit Pilot Değınan. Seman Sagu Güzel Sanatla» Lisesi ile Spor Lt
kontenjanlarını dolduramadığından doîa>ı ilgi yönetmeliğin W Maddesinin 5 Fıkrasına
g ire smav takvimi belirlemiş niup, ekteki yazılar doğrultusunda yetenek srttav ı dpi tınası
IsteiTOKkiçcİip,
Bu bağ!anıda; Şehit Pilot Tünmen Scrku» Sağır C ü/cî Sanatlar I insinin 25- 9& Kasım
2014 %e S p o r 1.işerinin 2{>-30 Kas mı 20İ4 u rıhları arrwmda
y etersek sınav \ apnui ,ı
V10dürlügümö/xc uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarını/a a n ederim.
Aziz G t m
Millî l ütüm Müdürü
O LU R
07/11-2014
Fatih KAYA
Vali a»
Vali Ya, JrnıchM
Erzincan i! M ilh 1 git im M udurlüüJ
Tlf
Ü (446) 214 İ Ü -?3 *2 i 4 İöÛ5
Fa* 1 0 (446) 2141185
Elektronik ağ : httpi% /încan.trı<îb,£uv,tr
ite evrak
Mgx ile ıts/ iu m»
*ı
i '¡ i t ğ r e t î n Hu:rae5lcn i Mimi
Bilgi İçin :C. Armağan TA RBA §
, >•
î
'd-;
MM
i 4 -d - - ' I V c *.<»to: ite seyit «âifcMKr
T. C.
ER ZİN C A N V A LİLİĞ İ
Ş e h i r P ilo t T iğ a iM i İ e r k a n S ı ğ ı r
S an « îjar Li.H’si .Miîıliirlîigii
K ı r ı n ı K o tlu : 7524Î İ İ
Savı
: " 5 ( ;' ? ? Í l) O i - ¡ 2 5 - J I W
«14 I i > İ 4
K.oi¿j , ' CLcnck Sınavı ne i ^uroncı Ahrn
İî. Mİ LLİ t (’«İTİM .V ilD rR LİV ;(H N E
O k u lu m u / 2 0 1 4 - 2 0 0 I g ü ;m ü c re tim yti¡ J'c m m u / ve A ğustos n y ian n d a y titenek ->ıu:\ i
1
au n ,! Sw çek!e*v.r»iiÿ olup. bciîrleneu öğren*-i koiH cnjanlan ¡R e.snu.VIH/İM
d o Id uru îa iııaı 11ıştır.
O s l a o s r c i ü i i k u r u m l a n Y o r i c i m c u ü i V ‘. m ; u k c 5 . f ı k r a s ı 0 > e ğ : 1 3 0 M . 2 0 1 4 - 2 9 ! ]
’i !<(>) gcre£>;
vc ücviHi
K a v u r , a y m ı r s , m h u l ı u y u k k ı a ç s k k a k ı n k o n t e n j a n l a r l y m >cUj n c k . sı navı i t e «' «¿rere i ¡k jkıî
) apt!acaûi bclıniSnıckıcJiı.
^
etonek sr;..>u ile ilgili duyurunun y ap ılm ışı h u s u s u n u :
BifHilëfifiize m" der
Much «fj ı \ ı r \
M iítítr Y wàmmm
Ön K a y ;t sarini ; i 7-21 K.ustm O i 4
Yetenek Sı rum Tarihi : 25-20 kasun 2i)J4
K e sin K;ı> ;! Farili t : 27-28 K a y m 2ü 14
F/JttçünŞchh P? -.m
<MhÎ:»I V^,i M.ih :
Ti; ¡i, «-şc: i;.«?i
İZX Íl(4.4éí22'1í^1„i
Sa-Vn« Sst&fG&a't
,î,, ;¡. , vkri i
Vfckjfnmk -ip. u «v, ern n e :í*kh;4 .i. ->sı
&Pusıa
■
^ p »*
Ljwsi Mßjfek-idSC'
¡.t í K;
: i K/:\. .-.S
T.C,
ERZİNCAN VALİLİĞİ
Spor Lisesi Müdüflöffl
K uîuih K ö îik IS İM45
ÖŞ/lf .2914
Sayı
42763/125*99- -119
Konu:20t4-20İ5 Eğitim Öğret t» \ jh
İÜ, Yetenek S mavi
SI MİLÎ I EÖÎTfM X\İ' pÜRLİ O ûKE
ERZİNCAN
ilgi;
a-i Orta Öğretim Getid MIMMiğllnün 27.fi5.2014 ıtrili ve 2Ö34/HI No’lu Genelit em
b-i 13 Eylül 2014 tarih \e 29118 RG Yosunlanan Ortaöğretim Kurukniaıı Yönci tııealigpde
yapılası değişikler.
2014-2OIJ Eğilim öğretim \ ılımla okulumu/ ^.stmftanıtdaki afi'fc kpntenjıa* ııaJsaîljie IIL
Yetenek Sınavı, Yönetmenliğin 39,madd^si 5 it ta s. gereği, ka-stın ajanıo ■san bkftasıad»
ytpılacalviır. Yapılacak Yetenek.Sınavı takvimi olurlarınızasonuînıu^tur.
Olur, yenmeniz durutmında, Sınav duyiMsunon Uike \ e ü genelindeki örtaöimtmjt kîîmmian
9,»îtiîfi öğrcnciieiine ’duyurulması htt-su.«xin?ı;
1
.
Bilgikrinûc w~z ederim
!
Mehmet PAMUKÇU
Okul Müdürü
Si ra
NO
İŞLEMLER
mftİHLES
ili, YetoneV Smavt Baparülurf
17 22 (Cdüfr* 203 4
S#iAV ShATI
SNAV YEfil
Spor ii « # I
î
t
3
S
6
1-JCteyamklıiık Testi ;Efkek|»r
1200m,Kular SOOm Koşu)
2-)Rîtlm Tfcissti iKu -Eıkek)
3-|Kuv«ei Tesit (Kız - E r l i k )
4-lKö©rdİnaşyor» T
Effcek )€ofiiisforw m ti2C3
O lyşturulan Parkur
D eğerlendirm e ve Sonuçların
İtanı (Asil ve Yedek listemin
İlan!}
K csn Kav ıt.jır
Vfids?« Listedcr. <e$ır, Kayıt İlanı
Ü steden Kesin Kayıtlar
29 KiSJP 2014
CuıBartssaJ
30 Kasını 2014
PâZİf
®,§Û-lf>,ÖÛ
S"'"'.;
'. i
m m - i 6 .ua
30 Kasım 2014
P asr
C1 C3 Ara » 2014
04 A r1
04 C5 Ara k 2Ûİ4
îmnc'&n h$mı b »! Mr<da«îU^ii
hoobcv mm. msı, mm,
pv.«o« MFw«xtfiG»«Otft
T» :ÖI4İİ6}Î2ÖC06
f.»
£-*e*Uı
Jjl94|>îEf> b fcl2.tr
11 Şubat Şe Mr S taft
7S.¥il Sal [«İn Ve
¡ftehabijitasyi o Merkezi
Ş porSa !©nu
Spor i sesi
' .....
'............ "TŞr
Spor ı » i
Spor v sesi
Spor L sesi
T.C.
H l'R D I'R \ A LİLİC l
İl MIH! Eğitim M i i l t l r l l p
v ' T4 * ' .
*
.î
r
ı m m ı 14
Sayı : 77010*34/205/517? 172
Konu: G ü zel Sanatlar Liseleri ile Spor
Liselerine Öğrenci Âlımı İçin Ek
Yetenek SiKm
.... „VALİLİĞİNE
ili Milli Efitim Müdürlüğü)
İlimi/ Burdur O izel Sanatlar Liseli ye Spor Lisesinin 9.sınMİanna alınacak iğjeneiîer
için ek yetenek smav duyurusu ile ilgili Valilik Makamınım 07.11,2014 tarih ve 5119489
sayılı olurları örneği ilişikte gönderilmiştir,
İlink ¡İse ve dengi okullarında öğraıim gören Puncu sınıf öğrencilerine du uımtiîîâst
hususunu bilgikrİnke ara ederim.
Mahmut BAYRAM
Vali a.
M illî Eğitim M Mürit
EKLER:
1- f Hur İHieği (1
DAĞITIM :
80 |l Valiliğine (Î1 Milli Eğitim Müdürlüğü).
itırAtf ValiÜfî 11MÎSÎt Bğîiîas MdL
Eİeteöiiik Âğ; ^«.bttrdöiiisiB.iösi im it
«maogreiiiiUî'i|tncli.gs>v,£r
Su »Takiffcenit «leBronik irotaib İiR*ıh«f«ftiF:. İM
:tıSi bilgi iyin; r.dııw Û2DOÖANŞîtMA
Tcî: (ö 24i) 233 11 1943«
Fak« (0248)233 13 43
i.l'wÎb-a”Îy-îft»(Wb^5b*li92b h la İkı.xı! «Ki,.!,
T,C*
BORDUR VALİLİĞİ
¡I
İ İ MU! Eğitim Mftİitfîfiğîi
cwı i f a u
Sayı i 77İ3IM34/205/51194M
KoiMiYetenek Sınav Takvimi
VALİLİK MAKAMINA
ligi: a) MLÛ,Ortaöğretim Kurumlan Yönei$ndiği(Değişik 13.09,2014/291 îl) ,
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2X05.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı genci]
c) & 0zd Sanatlar Lisesi yüdöriÜgŞlmta4/IlQ014 tarih ve 205/1.82 sayılı yakısı
d) Burdur Spor Lisesi Mödürliliüoîln 4 i 1/2014 tarih .w 265/139 sarılı 3>azilaun,|
İlimiz merkez üçe Göze! Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesine ilşi (a) Yönetmelik ve ilgi
(b) genelge JogrukuMjrHla U7- îl Teınmaz 2*114 iic 31 Temmux *(.' Akusto* 2ifl-| tarihleri
arasında yetenek smavı ite öğrenci seçimi yapılmıştır,
İlgi (a) Yöıwtmelî|m 39,mMdeslnia 5.bradiede "G iıeî Sanatlar Liseleri ite Spor
Liselerinde açık kontenjan bul mmusı hâlitıck; diğer onatlğrctiın kurumiıjurmın '< s ım îaundaa
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre kasım ayının son haftasında yapdae^k yetenek sınavı ile
Öğrenci nskii ve geçişi yapılabilir. '* denilmektedir.
Bun,i gdre: ilimiz merkez ii\e Güzel Sanadar Lisesi \e Njmi 1 isosunin akın
kontenjanı dûldunslamadığından ilgi ia> Yönetmelik hüküınteri çerçevesinde sınav takvimi
belirlenmiş olup 25-26 kasım 2ÖÎ4 tarih isi arasında .Lyetenck sınavı y ap ıh n ask k ilgili
İlgi (e) ve 01) yayılan ilişiktesımtslmuşiur,
İlimiz m e rk ö ilçe GCiai Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinin aşağıda belirtenim takvim
doğrultusunda 3.>etenek sınavınınyapılması Müdüriügûmtkce uygun göıilhiiekiedîrJ
fviakajnlaris'i/ca da uygun görülmen halinde uîurlarnınra ar/ edep m.
Malıı&öi BAYRAM
Vfülî Hğilim klüüiırû
OLUR
0?/11/2014
Hayri SANDIKÇI
Vali a.
Vali Yardımcısı
S Jfo ,
i:
2
4
5
Kon«
B aşturulann a! m aaşı
Güzel Sanatlar Lis,Yetenek Sınavı
Spor Lisesi Yetm ek Sınav
öğrenci nakil ve geçişlerinin y ap lau sı
Bufttar VMStigill Millî EğiBmMi
lidöKsik Ağ:;^wwvte4ar«ıaa,i5rti,pv.ir
c^postcı; 0fLX?gıretinıl5ti ır&b.gov.tr
SttEvidkguiiyrti eki ı-rul. s m tlt m liaranmıT h
Tarih
24 Kasım 2014 tarihine kadar
2o Kasiîîi 2014
25*26 Kasam 2014
28 Kasını 2014
Ajffmiılı bilgi için: Faiiıu ÖZPCKMK i İ
tei u 24ş)I33 ¡1
FaksM92W;t23j 13 4
20
n ,n » ı« r{« ı iü .- ¡ iöı^ftfMbbîî 3cOc4'i.4i-4 25Veda İ«*»ita.* «uiT
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü