RAVEN ARGONI
E-MAIL: [email protected]
2
ROZHOVORY S OSUDEM
Raven Argoni se magii a esoterice vìnuje pøes ètyøicet let. Od dvanácti let cvièil
jógu, pozdìji k tomu pøidal meditace a tantru, literární magii a nakonec i chemii, o
které tvrdí, že mìla v jeho srdci blízko k alchymii. Pozdìji zaèal studovat výklad
tarotových karet a jako doplnìk astrologii. Spoleènì se svojí ženou Arianou
zkoumali starou esoterickou literaturu a zkoušeli a zdokonalovali staré rituály.
Snad každý zná jejich mystické fotografie. Raven celý svùj život psal èlánky a
knihy, ale tato èinnost, které se vìnuje nejvíce, byla a stále je mediálnì opomíjena,
protože z komerèního hlediska magie táhla víc. Nyní však Raven napsal svoji
šestou knihu s názvem Spisovatel…
Je to kniha, která je hodnì autobiografická, popisuji v ní celou øadu vlastních
zážitkù, které mì nìjakým zpùsobem zmìnili život. Bude se samozøejmì týkat i
esoteriky, pøedpokládám, protože se tomuto tématu vìnuješ skoro celý život.
Kniha je urèená pro všechny, kteøí se trochu zajímají o psychologii úspìchu.
INTERAKTIVNA KNIHA
1
p
o
t
Raven Argoni****** je šestihvìzdièkový vìštec, mág a spisovatel. Mít šest
Ÿ
Raven Argoni
hvìzdièek je lepší než mít šest køížkù, což øíkáme proto, že Raven je už dosti
(the) Stár, i když je stále zdráv a vesel.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Email: [email protected]
Mobil: 00420 602 291 962
Http: www.argoni.com , www.digiamulet.cz
Vìštec, kartáø, astrolog, spisovatel, fotograf, filmový scénárista, tvùrce a
režisér Raven Argoni se narodil 21. února 1948 v Èejèi u Hodonína. Jako syn
vojáka z povolání se èasto stìhoval (Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Brno,
Pardubice, Rakovník, Nové Strašecí, Praha), takže doruèovat mu poštu byla
docela vìda. Kvùli úèasti ve vedení (a organizování) studentských stávek v
roce 1968 byl vylouèen ze studia Vysoké školy chemickotechnologické v
Praze a po nìkolikaleté anabázi u Krátkého filmu Praha ve studiu Jiøího Trnky,
kde natoèil pìt autorských animovaných filmù, emigroval do Nìmecka, kde se
zaèal esotericky vzdìlávat a vykládat karty. Souèasnì se vìnoval magii,
homeopatii a rituální astrologii.
Ÿ
Spisovatel, Fotograf, Režisér
Vìštec, kartáø, astrolog, spisovatel, fotograf, filmový
scénárista, tvùrce a režisér,
Tvorba: Kniha èasu, Magie života, Magie sexu, Vìèný
pøíbìh, Astrální Magie
Raven Argoni se vrátil do Èeské republiky hned na konci roku 1989 a zaèal
psát a fotografovat do esoterických èasopisù (Astro a Regenerace), èasto
vystupoval v televizi a v rozhlase a vydával vlastní knížky (Kniha èasu, Magie
života, Magie sexu, Vìèný pøíbìh, Astrální Magie). V Èechách dlouho
vystupoval a spolupracoval se svou ženou Arianou, s níž vstoupil do dìjin
èeské ezoteriky jako polovina nezapomenutelné dvojice Ariana a Raven Argoni.
Raven Argoni s vìrným ezoterickým psíkem, maskotem, symbolem štìstí a
stafordem Jackem. Pro úplnost, zleva doprava: egyptská èíèa Bastet, indická
bohynì luxusu Laskhmi, vzdìlaný kosmopolitní latiník Jack a skromný Raven.
Raven Argoni je velice citlivý èlovìk se špièkovou intuicí a výborným
napojením "nahoru". Jednoznaènì patøí do duchovní spoleènosti. Pøestože je
Ÿ
Astro, Regenerace, TV, Èasopisy, Knihy,
Šéfredaktor, Rozhlas, Energoterapeut,
citlivý, život ho nauèil, že si nemùže nechat všechno líbit. Má velmi dobrý
charakter a je rád, když fungují partnerské vztahy.
Raven Argoni se magii a esoterice vìnuje pøes ètyøicet let. Od dvanácti let cvièil
Ÿ
Tokár Radovan: Editor, Transkripce, Grafik, Dtp,
jógu, pozdìji k tomu pøidal meditace a tantru, literární magii a nakonec i chemii,
Adresa - øádek 1 / Adresa - øádek 2 / Adresa - øádek 3 / Adresa - øádek 4
Tel: (123) 456 78 90 / Fax: (123) 456 78 92 / [email protected] / www.tokar.webnode.sk
4
OSOBNÁ TVORBA RAVEN ARGONI
MYSTICKÉ
FOTOGRAFIE Z
VLASTNEJ TVORBY
Raven Argoni, doma pri
mystickom oltáry.
Sú veci, ktoré sú neriešite¾né.
MYSTICKÉ
FOTOGRAFIE Z
VLASTNEJ TVORBY
Monica na návšteve v byte
Ravena Argoniho. Príprava na
magický rituál.
Raven majster jemného vedia, skúsený
vedúci týmu a silný uèite¾.
MYSTICKÉ
FOTOGRAFIE Z
VLASTNEJ TVORBY
Asistentka pózuje a venuje sa
orientálnym tancom.
Máme jasnu predstavu o tom, èo musíme
urobi, alebo neurobi a tak, jednáme
pod¾a svojho vlastného smeru a struktury.
WWW.ARGONI.COM WWW.DIGI­AMULET.CZ WWW.DIGI­AMULET.COM
Download

RAVEN ARGONI