Aktivní B12 (Holotranskobalamin) – pokrok v diagnostice
deficitu vitaminu B12
Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT
test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu B12 (Holotranskobalamin).
Běžně používané metody ke stanovení celkového vitaminu B12 měří biologicky
inertní a aktivní část vitaminu B12 (kobalaminu), který se v séru váže na dva
proteiny – transkobalamin (TC) a haptokorin (HC). Metoda ARCHITECT Active
B12 měří pouze biologicky aktivní část. Stanovení aktivního B12 je časnějším
markerem deficitu B12, který lépe odráží klinický stav pacienta a představuje
tak spolehlivý základ pro zahájení úspěšné léčby.
JTRK-842HN
Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech
ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu B12,
holotranskobalaminu.
Charakteristika vitaminu B12, jeho metabolismus a aktivní B12
Vitamin B12 (kobalamin) je molekula podobná porfyrinu, v níž je místo atomu
železa centrálně vázán atom kobaltu. Vitamin B12 je důležitým faktorem při
syntéze DNA a s ní souvisejícím vývojem erytrocytů, je nezbytný pro normální
funkci nervové soustavy, růst, dělení buněk apod. Existuje několik forem
tohoto vitaminu, ale pouze dvě z nich se účastní metabolických procesů:
methylkobalamin a adenosylkobalamin (viz Obr. 1).
Obr. 1. M odel m ethylkobalam inu a adenosylkobalam inu,
m olekulárních forem vitam inu B 12 podílejících se na důležitých
m etabolických procesech
(Zdroj: NIH Dietary Supplement Fact Sheets for B12.
http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12/. Accessed 8-11-2011)
JTRK-842HNQE
1
Methylkobalmin se účastní methioninového cyklu; konvertuje homocystein
na methionin, který je nezbytný pro tvorbu nukleových kyselin. Deficit
methylkobalaminu vede k akumulaci homocysteinu (Hcy; viz Obr. 2).
Adenosylkobalamin konvertuje methylmalonyl-CoA na sukcinyl-CoA (klíčová
biochemická reakce v metabolismu lipidů a proteinů, důležitá při syntéze
erytrocytů). Deficit adenosylkobalaminu vede k akumulaci methylmalonové
kyseliny (MMA; viz Obr. 2).
Obr. 2. Schém a m etabolických procesů, na kterých se podílí vitam in
B 12
Bez vitaminu B12
nejsou Hcy a MMA
metabolizovány
a hromadí se v séru
(Zdroj: NIH Dietary Supplement Fact Sheets for B12.
http://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12/. Accessed 8-11-2011)
Vitamin B12 si tělo neumí vytvořit a musí jej přijímat v potravě nebo
v doplňcích stravy. Jeho hlavním zdrojem jsou téměř výhradně živočišné
potraviny (maso, vejce, mléčné výrobky) a fermentované produkty (pivo).
K tomu, aby vitamin B12 mohl být z potravy resorbován stěnou trávicí
soustavy, je nutná přítomnost tzv. vnitřního faktoru („intrinsic factor”),
glykoproteinu produkovaného buňkami žaludeční sliznice.
Při přestupu do krve se vitamin B12 váže na dva transportní proteiny:
haptokorin (HC), čímž vzniká metabolicky inaktivní forma (holoHC), která
tvoří pasivní rezervu vitaminu B12 (ukládá se v játrech, která jako jediná
vytvářejí receptory pro haptokorin), a transkobalamin (TC) za vzniku tzv.
aktivního B12 (holotranskobalaminu, holoTC); pouze tato bílkovina umožňuje
transport vitaminu B12 do buněk prostřednictvím specifických TC receptorů na
jejich povrchu. Právě tento vitamin B12 pak vstupuje do zmíněných
metabolických procesů.
Biologicky aktivní forma vitaminu B12 vázaná na transkobalamin představuje
menší část celkové zásoby vitaminu B12 v organismu (uvádí se 10–30 %);
2
zbytek připadá na inaktivní rezervu uloženou zejména v játrech. I přes toto
nižší procentuální zastoupení je stanovení aktivního B12 lepším ukazatelem
deficitu vitaminu B12 než měření celkového B12 (viz dále).
Využití stanovení aktivního B12 v klinické praxi
Nedostatek vitaminu B12 se klinicky projevuje např. hematologickými
poruchami, z nichž nejčastější jsou anémie (makrocytická, megaloblastová) a
trombocytopénie, dále gastrointestinálními (např. glossitis) nebo kožními
projevy (např. hyperpigmentace, vitiligo) či neuropsychickými potížemi.
Rizikové faktory, které způsobují deficit vitaminu B12, souvisejí zejména
s jeho sníženou resorpcí ve střevě (Crohnova nemoc, infekce trávicího traktu
aj.) nebo nízkou produkcí „vnitřního faktoru“ (atrofická gastritida, perniciózní
anémie), dále s genetickým deficitem transkobalaminu nebo životním stylem
(vegani aj.).
Jak bylo uvedeno, stanovení aktivního B12 je lepším ukazatelem deficitu
vitaminu B12 než měření celkového B12. Testy na stanovení B12 totiž detekují
zejména jeho biologicky inaktivní složku (holoHC), takže pokles aktivního B12
(holoTC) je v případě deficitu maskován měřením celkových hodnot B12
v séru. Může tak trvat velmi dlouhou dobu (měsíce až roky), než je
zaznamenán signifikantní úbytek hladiny celkového B12 (resp. holoHC; viz Obr.
3). Hodnoty celkového B12 navíc často nekorelují se symptomy, jak lze
pozorovat u některých postižení (např. Alzheimerova choroba aj.), kde byly
zaznamenány nízké hodnoty aktivního, nikoliv celkového B12.
Hladiny aktivního B12 reagují mnohem dříve na deficit
vitaminu B12.
Stanovení aktivního B12 je časnějším markerem deficitu
B12, který lépe odráží klinický stav pacienta.
Obr. 3. Vývoj deficitu vitam inu B 12 a role stanovení aktivního B 12
(Zdroj: V. Herbert, Am J Clin Nutr 1994;59:1213S)
Tab. 1. Hlavní rozdíly m ezi stanovením aktivního a celkového B 12
3
Aktivní B12 (holoTC)
Celkový B12
(stanovení zejména
inaktivního B12)
Fyziologická funkce
Vazba B12 na
transkobalamin
Biologicky aktivní složka
(tkáně; TC receptory)
Vazba B12 na haptokorin
Biologicky inaktivní, zásobní
forma (HC receptory, pouze
v játrech)
Zásoba v organismu
10–30 %
90–70 %
Pokles hladin
Dny (krátký biologický
Měsíce až roky
poločas rozpadu)
Pozdní ukazatel deficitu
Časný ukazatel deficitu
V současné době se stanovení aktivního B12 využívá buď jako test první volby,
nebo test následující po stanovení celkového B12, pokud jsou jeho hodnoty
v oblasti tzv. šedé zóny (viz Obr. 4).
Obr. 4. Algoritm y stanovení aktivního B 12 (holotranskobalam inu)
a/ Aktivní B12 jako test první volby
b/ Aktivní B12 jako následný test ke stanovení celkového B12
(Zdroj: ARCHITECT Active-B12 Product Brochure: AI_11_27091/v1, AK2209)
Popis testu ARCHITECT Active-B12 (Holotranskobalamin)
Test ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) je dvoukroková
imunoanalýza ke kvantitativnímu stanovení holotranskobalaminu v lidském
séru využívající patentovanou chemiluminiscenční technologii s flexibilními
protokoly (tzv. Chemiflex) (viz Obr. 5).
4
Nejdůležitější charakteristiky testu ARCHITECT Active-B12
(Holotranscobalamin):
• Detekce pouze biologicky aktivní formy vitaminu B12;
• Plně automatizované stanovení na analyzátorech ARCHITECT, výsledky
jsou k dispozici do 29 minut;
• Možnost současného stanovení aktivního B12 a celkového B12 na jedné
analytické platformě z jedné zkumavky bez nutnosti alikvotace;
• Vynikající přesnost metody (% CV): ≤ 8 % (3,3–5,8 % na základě
provedených studií)
• Dvoukrokový formát metody eliminující vliv interferujících látek a hook
efektu;
• Všechny reagencie včetně kalibrátorů a kontrol jsou kapalné,
připravené k přímému použití bez nutnosti manuální rekonstituce
(redukce chybovosti).
Obr. 5. Schém a reak ce AR CHI TECT Active-B 12 (Holotranscobalam in)
(Zdroj: ARCHITECT Active-B12 Product Information: IA-11-30873B-v1.0)
5
Download

Aktivní B12