Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC UX-S11. Znajdziesz
odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC UX-S11 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe
instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.
Instrukcja obsługi JVC UX-S11
Podręcznik użytkownika JVC UX-S11
Instrukcje obsługi JVC UX-S11
Instrukcje użytkowania JVC UX-S11
Instrukcja użytkowania JVC UX-S11
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Skrót instrukcji:
, , (2) . @@@@Tlatko poloze nevypn sov napjen. @@ Pokud je pfistroj zapnut, kontrolka STANDBY/ON svt zelen. Napjen me bt ovldno dlkov.
Uwaga--Przycisk (STANDBY/ON)! Aby cakowicie wyczy zasilanie, naley odczy przewd sieciowy (gasn wszystkie kontrolki i wskaniki). Przycisk
(STANDBY/ON) w adnym pooeniu nie odcza urzdzenia od sieci. Gdy urzdzenie pracuje w trybie gotowoci, wskanik STANDBY/ ON wieci na czerwono. Gdy
wczone jest zasilanie, wskanik STANDBY/ON wieci na zielono. Zasilanie mona wcza i wycza zdalnie. (STANDBY/ON) gomb! Vigyzat-- A hlzati ramellts teljes
kikapcsolshoz ki kell hzni a csatlakoz-dugt (az sszes g s jelz kikapcsol).
A (STANDBY/ON) gomb egyik llsval sem kapcsolhat ki a hlzati ramellts. Kszenlti llapotban a STANDBY/ON lmpja piros fnnyel vilgt. A kszlk kikapcsolsakor a
STANDBY/ON lmpa zld fnnyel vilgt. A hlzati ramellts tvirnytval vezrelhetOE. -- (STANDBY/ON)! , (oac ce a).
(STANDBY/ ON) . , STANDBY/ON . , STANDBY/ ON . . G-1 UPOZORNN Aby se zabrnilo porann elektrickm proudem, poru atd.
: 1. Nesnmejte rouby, kryty nebo skfiku. 2. Nevystavujte toto zafizen deti nebo vlhkosti. OSTRZEENIE Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia prdem
elektrycznym, poaru, itp.: 1. Nie zdejmuj wkrtw, oson ani obudowy. 2. Nie naraaj niniejszego urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. VINTZKEDS A tiz s
az ramts stb.
veszlynek cskkentse rdekben: 1. Ne tvoltsa el a kszlk csavarjait, klsOE burkolatt vagy a kszlkdobozt. 2. Ne tegye ki a kszlket esOE vagy nedvessg hatsnak. , . .:
1. , . 2. .
UPOZORNN Nezakrvejte vtrc otvory. Jestlie budou ventilan otvory zakryty novinami nebo ltkou, me dochzet k pfiehfivn zafizen. V dnm pfipad nepokldejte na
zafizen zaplen svky atd. Pfii likvidaci bateri se fiite mstnmi ekologickmi pokyny. Nevystavujte tento pfistroj vlivu det, vlhkosti, kapajcich a stfikajch tekutin a
nepokldejte na nj pfiedmty naplnn tekutinami, napfiklad vzy.
OSTRZEENIE Nie przekrywa otwory wentylacyjne. (Jeeli doszoby do przekrycia otworw wentylacyjnych gazetami, tkani itd., ciepo nie mogoby unilka). Nie
pokada na przyrzd adnych rde z otwartym ogniem, jako rozwiecone wiece. Przy wymianie baterii naley bra do uwagi problemy zwizane z ochron rodowiska
natsuralnego, a dlatego musz by cile dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczce likwidacji wyadowanych baterii.
Chroni urzdzenie przed deszezem, wilgoci i kroplami wody. Nie stawia na nim jakichkolwiek pojemnikw wypenionych wod lub innymi pynami np. wazonw.
VINTZKEDS Ne torlaszolja el a szellOEzOEnylsokat (Ha a szellOEzOEnylok, lyukak ujsggal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hOE kptelen lesz
kijutni a kszlkbOEl). Ne helyezzen a kszlk tetejre semmilyen nylt lngforrst, pldul gOE gyertykat. Az elemek kiselejtezsekor tartsa be a krnyezetvdelmi
elOErsokat. Ne tegye ki a kszlket esOE, nedvessg, csepegOE vagy felfreccsenOE vz hatsnak, illetve ne belyezzen a kszlkre folyadkkal teli trgyat, pldul vzt. . , ,
(.
, , , , , ..). /. ( ). a , . , . He oepae ay aapaypy oec o, a, aae a papaec oc, a ae e cae a y aapaypy ax aoex oco peeo, ax a a. G-2 Upozornn: Sprvn ventilace Z
dvodu vyvarovat se porann elektrickm proudem a poru a zabrnit pokozen umstte apart nsledujcm zpsobem: 1. Zepfiedu: dn pfiekka a voln prostor.
2. Ze stran/ Nahofie/ Vzadu: dn pfiekky by nemly bt umstny ve vzdlenostech uvedench ne. 3. Spodek: Umstte na rovnm povrchu. Umstnm podstavce vysokho 10
cm a vce podpofite odpovdajc pfivod vzduchu pro ventilaci.
Ostronie: Waciwa wentylacja Aby zapobiec niebezpieczestwu poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw niniejsze
urzdzenie jak pokazano niej: 1. Przd: Nie zastawia otwartej przestrzeni. 2. Boki/ Wierzch/ Ty: Nie zastawia obszarw o wymiarach wskazanych na diagramie
niej. 3.
Spd: Umieci na rwnej powierzchni. Zapewni wystarczajcy przepyw powietrza umieszczajc na podstawie o wysokoci co najmniej 10 cm. vintzkeds: MegfelelOE
szellOEzs Az ramts s a tiz veszlynek, valamint a kszlk krosodsnak elkerlse vgett az albbiak figyelembevtelvel helyezze el a kszlket: 1. Ell: Akadlymentes, nyitott
elhelyezs 2. Oldalt/ Fell/ Htul: Az albbi brnak megfelelOEen biztostson szabad, akadlymentes terletet minden oldalon. 3. Alul: Vzszintes felleten helyezze el a
kszlket. A legjobb szellOEzs biztostsa rdekben tegye minimum 10 cm-es magassg llvnyra a berendezst. : : 1. : .
2. / / : , . 3. : . , 10 . Pohled zepfiedu Widok z przodu Ellnzet 15 cm 15 cm 1 cm 1 cm 15 cm Pohled ze strany Widok z boku Oldalnzet 15 cm 15 cm 10 cm SPUXS11 CA-UXS11 SP-UXS11 CA-UXS11 G-3 DLEIT PRO LASEROV VROBKY 1. LASEROV PRODUKT TDY 1 2. UPOZORNN: Neotevrejte vrchn kryt ani
skfi. Pfistroj neobsahuje dn soustky, kter by mohl opravit sm uivatel, veker opravy pfienechte kvalifikovanm odbornkm. 3.
UPOZORNN: Pfii otevfien vydv viditeln popfi. neviditeln laserov ozfien tfidy 1M. Nedvejte se do otvoru pfimo s optickmi nstroji. 4. OZNAEN TTKY: TTEK
VAROVN UMSTN UVNIT PSTROJE.
WANE W PRZYPADKU PRODUKTW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmowa grnej pokrywy lub obudowy. Wewntrz
urzdzenia nie ma elementw przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez uytkownika. Wszelkie naprawy powierzy wykwalifikowanym serwisantom.
3. UWAGA: Otwarcie spowoduje naraenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrze bezprorednio w przyzdy optyczne. 4.
NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPK OSTRZEGAWCZ UMIESZCZONA WEWNATRZ URZDZENIA. FONTOSTUDNIVAL A LZERBERENDEZSEKKEL
KAPCSOLATBAN 1. AZ 1 OSZTLYBA SOROLT LZERBERENDEZS 2. VINTZKEDS: Ne nyissa ki a berendezs felsOE bortst s a burkolatt. A kszlknek nincs a
felhasznl ltal megszerelhet rsze. A szerelsi munkkat hagyja a szakemberekre.
3. FIGYELMEZTETS: Ltht s/vagy lthatatlan 1M osztly sugrzs nyitott llapotban. Ne nzze kzvetlenl optikai miszerekkel. 4. A CMKEK MSOLATA:
FIGYELMESZET CMKE A KESZLK BELSEJBEN ELHELYEZVE. AHO AEPHO AAPATP 1. A AAPATPA 1 2. PE: . ycpoca , oope ooae oe opeopoa. Peo
cyecc cy epcoao.
3. PE: / 1M. . 4. TKETK A: KETKA, PAEEHHA HA HAPHO CTOPOHE CTPOCTBA.
G-4 Informace pro uivatele k likvidaci starho zafizen [Evropsk unie] Tento symbol udv, e elektrick a elektronick vybaven nesm bt po skonen ivotnosti likvidovn
jako bn komunln odpad. Produkt mus bt pfiedn na pfislunm sbrnm mst k sprvnmu zpracovn, regeneraci a recyklaci elektrickho a elektronickho vybaven. Mus
bt zlikvidovn sprvn v souladu s nrodnmi pfiedpisy va zem. Sprvnou likvidac tohoto produktu pomete zachovat pfirodn zdroje a napomhte prevenci potencilnch
negativnch dopad na ivotn prostfied a lidsk zdrav, co by mohly bt dsledky nesprvn likvidace tohoto produktu. Podrobnj informace o sbrnm mst a recyklaci
tohoto produktu si vydejte od mstnch fiad, podniku zabvajcho se likvidac komunlnch odpad ve vaem mst nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.
Upozornn: Tento symbol je platn jen v Evropsk unii. Nesprvn likvidace tohoto odpadu me mt za nsledek postih podle nrodn legislativy.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
(Firemn uivatel) Pfiejete-li si tento produkt zlikvidovat, navtivte prosm nai webovou strnku www.jvc-europe.com , kde zskte informace o monosti vrcen
produktu. [Ostatn zem mimo Evropskou unii] Pfiejete-li si zlikvidovat tento produkt, provete to prosm v souladu s pfislunmi nrodnmi zkony nebo jinmi
pfiedpisy platnmi ve va zemi, kter se vztahuj k likvidaci starho elektrickho a elektronickho vybaven. Informacja dla uytkownikw, dotyczca utylizacji
niesprawnych urzdze [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, e urzdze elektrycznych i elektronicznych po zakoczeniu okresu ich
eksploatacji nie naley wyrzuca razem z odpadami gospodarczymi. Naley je natomiast przekaza do punktu odbioru urzdze elektrycznych i elektronicznych w
celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbajc o prawidow utylizacj produktu, przyczyniasz si do ochrony
zasobw naturalnych i zmniejszasz negatywny wpyw oddziaywania na rodowisko i zdrowie ludzi, zagroone niewaciwym traktowaniem odpadw elektronicznych.
Szczegowe informacje dotyczce punktw zbirki i powtrnego przerobu odpadw mona uzyska u wadz lokalnych, w firmach zajmujcych si zagospodarowaniem
odpadw lub w sklepie z artykuami elektronicznymi.
Uwaga: Taki symbol jest wany tylko w Unii Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidowego usuwania wspomnianych odpadw mog by
nakadane kary. Europejskej. (Uytkownicy biznesowi) Jeli zasza potrzeba pozbycia si niniejszego produktu, prosimy zajrze na strony www.jvc-europe.com, aby
uzyska informacje o moliwoci jego odbioru. [Kraje poza Uni Europejsk] W razie koniecznoci pozbycia si niniejszego produktu prosimy postpowa zgodnie z
lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postpowania ze zuytym sprztem elektrycznymi i elektronicznymi. Felhasznli tjkoztat az elhasznlt berendezsek
rtalmatlantsrl [Eurpai Uni] Ez a szimblum azt jelzi, hogy az elektromos s elektronikus berendezst a hasznos lettartama vgn nem szabad hztartsi szemtknt
kezelni. Ehelyett a termket a megfelelOE, elektromos s elektronikus berendezsek hulladkainak hasznostsra szakosodott gyijtOEhelyre kell vinni, hogy a
nemzeti trvnyeknek megfelelOEen trtnjk kezelse, visszanyerse s jrahasznostsa. A termk megfelelOE rtalmatlantsval segt megOErizni a termszetes
erOEforrsokat s megelOEzheti azokat a krnyezetre s az egszsgre gyakorolt rtalmas hatsokat, amelyeket a termk hulladknak helytelen kezelse egybknt okozhat,
tovbb cskkenti az elektromos berendezsekbOEl szrmaz hulladkok mennyisgt s segti az jrahasznostst s jrafeldolgozst. A nemzeti trvnyek rtelmben az ilyen
hulladk helytelen rtalmatlantsa esetn bntetst szabhatnak ki.
(zleti felhasznlk) Amennyiben rtalmatlantani kvnja ezt a termket, krjk, ltogasson el weboldalunkra: www.jvc-europe.com, ahol tjkoztatst kaphat a termk
visszavtelvel kapcsolatban. [Az Eurpai Unin kvli orszgok] Amennyiben rtalmatlantani kvnja ezt a termket, krjk, a megfelelOE nemzeti jogszablyok, illetve az n
orszgnak az elektromos s elektronikus berendezsek hulladknak kezelsre vonatkoz, egyb szablyai szerint vgezze. Figyelem! Ez a szimblum csak az Eurpai
Uniban rvnyes.
G-5 , [ ] , , . , . , , . , . : .
(-) . , , - www.jvc-europe.com. [, ] , , . Ven zkaznku, Tento pfistroj je v souladu s platnmi evropskmi smrnicemi a normami ohledn elektromagnetick
kompatibility a bezpenosti elektrickch pfistroj. Evropsk zstupce spolenosti Victor Company of Japan, Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52 61145 Friedberg Nmecko Szanowny Kliencie, Niniejsze urzdzenie spenia wymogi obowizujcych europejskich dyrektyw i standardw w
zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej i bezpieczestwa urzdze elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest:
JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach 10 05 52 61145 Friedberg Niemcy Tisztelt vsrl! Ez a termk megfelel az Eurpai Uni elektromgneses
kompatibilitsrl, az elektromos s elektronikus berendezsek biztonsgrl szl irnyelveinek s szabvnyainak. A Victor Company of Japan, Limited eurpai kpviselOEje:
JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach 10 05 52 61145 Friedberg Nmetorszg . .
Victor Company of Japan, Limited : JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach 10 05 52 61145 Friedberg G-6 esky vod Chtli bychom Vm podkovat za
zakoupen vrobku JVC. Pedtm, nez zacnete pouzvat tento vrobek, pectte si prosm pozorn tuto uzivatelskou prucku a uschovejte si ji pro pozdjs nahldnut. V jinm
ppad nebudete moci pln vyuzvat vsech moznost tohoto zazen. O tto uzivatelsk prucce Tato uzivatelsk prucka je uspodna nsledujcm zpsobem: V uzivatelsk
prucce je ve vtsin ppad popisovn zpsob ovldn pomoc tlactek na dlkovm ovladaci. Nicmn k ovldn mzete pouzvat jak tlactka dlkovho ovladace, tak i tlactka pmo
na zazen (pokud maj stejn ndisku--Normln pehrvn ......
.....
.....
.... Zkladn operace s kompaktnm diskem ......
..........
.....
.....
...... Programovn poad skladeb --Naprogramovan pehrvn ....
..........
.....
.....
..........
....... Opakovan pehrvn skladeb--Opakovan pehrvn ...
.... Pehrvn v nhodnm poad--Nhodn pehrvn .
.....
.... Zobrazen zbvajcho casu bhem pehrvn ......
..........
.....
.. 12 13 13 14 14 14 Pehrvn kazet ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
... 15 Pehrvn kazety .......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
... 15 Pouzvn externch zazen .......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
16 Poslouchn externch zazen ..........
..........
.....
.....
..........
......... 16 Nahrvn .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... 17 Nahrvn na kazetu .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
......... 17 Nahrvn disk--Synchronizovan nahrvn z disku .
........ 18 Pouzvn casovace ..
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
......... 19 Pouzvn dennho casovace .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
. 19 Pouzvn automatickho vypnut .........
.....
.....
..........
..........
.....
20 drzba .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... 21 esen problm .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
......... 22 Technick daje .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.... 22 2 esky Obsah esky Umstn tlatek a ovldacch prvk Seznamte se s umstnm tlactek a ovldacch prvk.
Hlavn zafizen Pohled shora 1 COMPACT DIGITAL AUDIO OPEN 2 Pohled zepfiedu 3 COMPACT p DIGITAL AUDIO 4 STANDBY 5 CD TAPE FM/AM
AUX VOLUME #/8 + 6 7 8 9 q DOWN 4 7 UP AUX TIMER PHONES w e UXS11 MICRO COMPONENT SYSTEM r 3 Pokracovn Oknko s displejem Dals
podrobnosti naleznete na strnkch uvedench v zvorkch. Hlavn zazen Dvka mechaniky kompaktnho disku (12) 0 OPEN (oteven dvek mechaniky kompaktnho
disku) (12) ! Oknko pjmu paprsk z dlkovho ovladace (5) " Kontrolka STANDBY (8) (STANDBY/ON) (8, 19) # Tlactko $ Tlactka pro volbu zdroje signlu CD
#/8, TAPE, FM/AM, AUX Stisknutm jednoho z uvedench tlactek zapnete zazen. % Konektor pro pipojen sluchtek PHONES (9) & Tlactka MULTI CONTROL
DOWN 4, 7, UP b ' Dvka kazety (15) F Oknko s displejem G Nastaven hlasitosti VOLUME (9) M Konektor AUX (7, 17) A Tlactko TIMER (20) H Tlactka pro
ovldn kazetovho magnetofonu (15, 17) (zznam), # (pehrvn), ! (rychl pevjen dozadu), / (rychl pevjen dopedu), &/) (zastaven/oteven dvek kazetovho
magnetofonu), * (pauza) Oknko s displejem Kontrolka SLEEP Kontrolka (casovac) ! Csla casovace " Kontrolka MP3 # Kontrolky rezimu opakovanho pehrvn
, ALL (vsechno) $ Kontrolka PRGM (naprogramovan poad) % Kontrolka RANDOM (pehrvn v nhodnm poad) & Kontrolky rezimu FM (VKV) MONO, ST
(stereo) ' Kontrolka REC F Kontrolka SOUND G Hlavn displej 4 esky esky Umstn tlatek a ovldacch prvk (pokraovn) Dlkov ovlada Dals podrobnosti naleznete
na strnkch uvedench v zvorkch.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
1 Cseln tlactka (10, 11, 13) 2 Multifunkcn tlactka PRESET UP, PRESET DOWN 4, 7, 3 Tlactka pro volbu zdroje signlu CD #8, TAPE, FM/AM, AUX
Stisknutm jednoho z uvedench tlactek zapnete zazen. 4 Tlactko REPEAT (14) 5 Tlactko PLAY MODE (10, 13, 14) 6 Tlactko SOUND (9) 7 Tlactko
BASS/TREBLE (9) (8, 19) 8 Tlactko STANDBY/ON 9 Tlactko SLEEP (20) p Tlactko CLOCK/TIMER (8, 19) q Tlactko DISPLAY (8) w Tlactko REMAIN (14) e
Tlactko SET (8, 19) r Tlactko CANCEL (19) t Tlactko FM MODE (10) y Tlactka VOLUME + / (9) u Tlactko FADE MUTING (9) STANDBY/ON 1 4 2 5 8 +10
3 6 9 REMAIN 8 SLEEP CLOCK/ TIMER 1 7 10 9 p q w e r DISPLAY PRESET UP SET 2 PRESET DOWN CANCEL 3 4 5 CD3/8 TAPE PLAY MODE
FM/AM FM MODE AUX REPEAT t VOLUME 6 7 SOUND BASS/ FADE TREBLE MUTING y u RM-SUXS11A REMOTE CONTROL COMPACT DIGITAL
AUDIO STANDBY VOLUME CD TAPE FM/AM AUX + #/8 PHONES DOWN 4 7 UP AUX TIMER Pi pouzvn dlkovho ovladace zamite na oknko pjmu paprsk
z dlkovho ovladace na pednm panelu zazen.
5 Pokraovn Vybalen Po vybalen zkontrolujte vsechny nsledujc polozky. Cslo v zvorce udv mnozstv dodanch polozek. FM antna (x1) Smyckov antna pro psmo
AM (SV) (1) Dlkov ovladac (1) Baterie (2) V ppad, ze nkter polozka chyb, kontaktujte okamzit svho prodejce. Pfiipojen Pfiipojen reproduktorovch soustav
Reproduktorov soustavy mzete pipojit pomoc reproduktorovch kabel. 1 2,3 Zaloen bateri do dlkovho ovladae Do dlkovho ovladace vlozte podle naznacench
polarit (+ a ) dv tuzkov baterie R6(SUM-3)/AA(15F). V ppad, ze nelze ovldat zazen dlkovm ovladacem, vymte soucasn ob baterie za nov. ed LEFT RIGHT 1
ed Kabel reproduktorov soustavy ed s ernm pruhem ed s ernm pruhem Kabel reproduktorov soustavy 2 R6(SUM-3)/AA(15F) Prav reproduktorov soustava
Lev reproduktorov soustava 1 Drzte stisknut terminl reproduktorov soustavy. 3 2 Zasute konec kabelu od reproduktorov soustavy do terminlu. Dodrzujte
polaritu (barvy) kabel reproduktorovch soustav: sed kabel () pipojte na cerven terminl () a sed kabel s cernm pruhem () pipojte na cern terminl (). 3 Uvolnte
pojistku terminlu.
Baterie nesmj bt vystaveny nadmrnmu teplu, napfiklad pfimmu slunenmu svitu, ohni apod. DLEIT: Pouvejte pouze reproduktorov soustavy se stejnou
impedanc, jak je uvedeno na zadnm panelu zafizen. NEPIPOJUJTE k jednomu terminlu vce reproduktorovch soustav. 6 esky Zanme Pfiedtm, ne budou
pfiipojena veker zafizen, nepfiipojujte toto zafizen k elektrick sti. esky Zanme (pokraovn) Pfiipojen antny pro AM (SV) a pro FM (VKV) Pfiedtm, ne budou
pfiipojena veker zafizen, nepfiipojujte toto zafizen k elektrick sti. 1 Smykov antna pro psmo AM (SV) (dodan pfisluenstv) Pro dosazen lepsho pjmu na rozsahu
FM (VKV) i na AM (SV) Zkontrolujte, ze se vodice antn nedotkaj zdnch terminl a pipojovacch kabel. Antnu dejte dle od kovovch cst zazen, propojovacch kabel
a sovho kabelu. Pfiipojen ostatnch zafizen Pfiipojen audio zafizen ANT E AM LOO P NNA Mzete pipojit dals audio zazen, kter budete pouzvat pouze pro
pehrvn. V zapnutm stavu NEPIPOJUJTE dn zafizen. Pfied dokonenm vech pfiipojen NEPIPOJUJTE dn dal zafizen.
F ANT M ENN A 2 Antna pro FM (VKV) (dodan pfisluenstv) 1 Smyckovou AM antnu pipojte do terminlu AM LOOP. Umstte antnu ve vts vzdlenosti od zazen.
Doshnete tak lepsho pjmu. Pro pehrvn dalsho pstroje na tomto zazen propojte kabelem zvukov vstup externho pstroje se vstupnm konektorem AUX tohoto
zazen (kabel nen soucst dodvky). 2 Antnu pro FM, kter je soucst dodvky, pipojte ke zdce FM ANTENNA.
Vyhledejte polohu s nejlepsm pjmem a zde ji pipevnte, napklad na stnu apod. Ke zvukovmu vstupu AUX L R Audio zafizen Ke zvukovmu vstupu O antn pro
FM, jez je soucst dodvky Antna pro FM, kter je soucst dodvky tto jednotky, mze bt pouzvna jako docasn opaten. Pokud je pjem spatn, mzete pipojit venkovn
antnu pro FM. Pipojen venkovn antny pro FM Ped jejm pipojenm odpojte dodvanou antnu pro FM. Venkovn FM antna (nen soust dodvky) Jestlize je audio
zazen vybaveno vstupnmi konektory: Zajistte, aby konektory byly barevn odliseny--bl konektory jsou urceny pro signly lev kanl a cerven pro prav kanl.
Koaxiln kabel (nen soust dodvky) ANT E AM LOO P NYN mzete pipojit sov kabel tohoto zazen. NNA DLEIT: Pfied pfiipojenm zafizen k elektrick sti
zkontrolujte veker propojen. F ANT M ENN A Mla by bt pouita antna 75 s koaxilnm konektorem (IEC nebo DIN 45325). 7 Pokracovn Nastaven hodin Ped
dalsm ovldnm nastavte na zazen sprvn cas. Po pipojen zazen k elektrick sti zacne na displeji blikat ,,0:00". Cas mzete nastavit jak na zapnutm zazen, tak i v
pohotovostnm stavu. Zobrazen casu v ppad, ze je zazen zapnuto POUZE na dlkovm ovladaci: Stisknte tlactko DISPLAY. Pi kazdm stisknut tlactka se na
displeji zmn zobrazen casu a normln zobrazen. DISPLAY POUZE na dlkovm ovladaci: Nastaven hodin CLOCK/ TIMER 1 Stisknte tlactko CLOCK/TIMER.
Na displeji zacnou blikat hodiny.
POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Opakovanm stisknutm tlactka CLOCK/TIMER zobrazte aktuln cas. CLOCK/ TIMER Kdyz je zazen v pohotovostnm stavu,
zkontrolujte, zda neblik ":". 2 Stisknutm tlactka 4 nebo b nastavte hodiny a potom stisknte tlactko SET. Kdyz drzte stisknut tlactko 4 nebo b, budou se hodiny
mnit plynule. Na displeji zacnou blikat minuty. 2 3 SET Stisknte tlactko SET. Na displeji zacnou blikat hodiny. SET Stisknutm tlactka 4 nebo b nastavte hodiny
a potom stisknte tlactko SET. Na displeji zacnou blikat minuty. 4 3 Stisknutm tlactek 4 nebo Stisknutm tlactek 4 nebo b nastavte minuty a potom stisknte tlactko
SET.
Zabudovan hodiny se spust. SET b nastavte minuty a potom stisknte tlactko SET. Zapnut pstroje Pro zapnut pstroje, stisknte tlactko STANDBY/ON . Kontrolka
pohotovostnho stavu STANDBY na zazen zhasne. Po stisknut tlactek zdroje signlu--CD 3/8, TAPE, FM/AM a AUX, se zazen zapne.
STANDBY/ON Kdyz drzte stisknut tlactko 4 nebo b, budou se minuty mnit plynule. Zabudovan hodiny se spust. SET V ppad, ze dojde k vpadku elektrick
energie nebo odpojte zazen od elektrick st Cas bude okamzit resetovn na ,,0:00". V tomto ppad nastavte cas znovu. Hodiny se mohou pedbhat nebo
zpomalovat piblizn o jednu az dv minuty za msc V tomto ppad nastavte cas znovu.
Pro vypnut pstroje (do pohotovostnho stavu), stisknte opt tlactko STANDBY/ON . Na zazen se rozsvt kontrolka pohotovostnho stavu STANDBY. Dokud
nenastavte cas, bude na displeji blikat ,,0:00". Po nastaven casu, bude v pohotovostnm rezimu na displeji zobrazen cas. V pohotovostnm stavu je stle
spotebovvno mal mnozstv elektrick energie. Chcete-li pln vypnout zazen, odpojte sov kabel ze zsuvky elektrick st. V ppad, ze dojde k vpadku elektrick energie
nebo odpojte zazen od elektrick st Hodiny budou okamzit resetovny na ,,0:00" a po optovnm pipojen sovho kabelu zacne na displeji blikat ,,0:00".
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
V tomto ppad nastavte cas znovu. 8 esky Zkladn a obecn ovldn esky Zkladn a obecn ovldn (pokracovn) Volba vstupnho signlu Pro vbr zdroje signlu, stisknte
tlactko CD 6, TAPE, FM/AM, nebo AUX. Kdyz zvolte jako vstupn zdroj CD, spust se automaticky pehrvn tohoto zdroje signlu.
Pro ovldn tuneru (v psmu FM (VKV) nebo AM (SV)), si pectte informace uveden na stranch 10 a 11. Pro ovldn CD pehrvace, si pectte informace uveden na
stranch 12 az 14. Pro ovldn kazetovho magnetofonu, si pectte informace uveden na stran 15. Pro zznam na kazetu, si pectte informace uveden na stranch 17 a
18. Dals podrobnosti tkajc se pouzvn externho zazen si pectte informace uveden na stran 16. Vbr zvukovch rezim Mzete si vybrat jeden ze ctyech zvukovch
rezim. Tato funkce ovlivn tak zvuk ve sluchtkch. Tato funkce ovlivn pouze pehrvn. Zznam zstane bez pravy korekc. POUZE na dlkovm ovladaci: Pro nastaven
zvukovho rezimu, stisknte opakovan tlactko SOUND.
Kazdm stisknutm tlactka se zmn rezim zvuku nsledujcm zpsobem: SOUND Nastaven hlasitosti Hlasitost zazen mzete nastavit pouze v ppad, ze je zazen v
zapnutm, stavu. Hlasitost mzete nastavit v rozsahu ,,VOL MIN", ,,VOL 01" - ,,VOL 30" a ,,VOL MAX". Nastaven hlasitosti neovlivn nahrvn. Hlasitost zvste
stisknutm tlactka VOLUME + VOLUME (nebo otcenm kolecka hlasitosti VOLUME doprava na zazen). Hlasitost snzte stisknutm tlactka VOLUME (nebo
otcenm kolecka hlasitosti VOLUME doleva na zazen).
Kdyz drzte stisknut tlactko bude se rove hlasitosti mnit plynule. Bohat zvuk s jemnm zdraznnm vysokch a nzkch kmitoct. POP: V tomto rezimu je zdraznn zpv a
stedn kmitocty. CLASSIC: Bohat zvuk se zdraznnmi vskami a basy. JAZZ: V tomto rezimu jsou zdraznny nzk kmitocty, kter jsou charakteristick pro jazzovou
hudbu.
OFF: Ekvalizr je vypnut. ROCK: Kdyz je aktivovna funkce zvukovho rezimu, zobraz se na displeji kontrolka SOUND. Nastaven barvy zvuku (basy/vsky) rove
bas (nzkch kmitoct) a vsek (vysokch kmitoct) mzete nastavit v rozsahu 1 az +4. Pvodn je nastavena rove bas na hodnotu ,,BASS 0" rove vsek na hodnotu
,,TREBLE 0". Tato funkce ovlivn pouze pehrvn. Zznam zstane bez pravy korekc. K proveden tohoto postupu jste limitovn urcitm casem. V ppad, ze je nastaven
zruseno, zopakujte postup od kroku 1 znovu. Pro poslech na sluchtka Do konektoru PHONES pipojte sluchtka. Po pipojen sluchtek, budou odpojeny
reproduktorov soustavy.
Ped pipojenm nebo nasazenm sluchtek vzdy snizte hlasitost na minimum. NEVYPNEJTE zazen, kdyz mte nastavenu plis vysokou rove hlasitosti. V jinm ppad
mzete dojt pi zapnut k poskozen vaseho sluchu, reproduktorovch soustav a/nebo sluchtek. BERTE NA VDOM, ze ve vypnutm stavu nemzete snzit hlasitost.
POUZE na dlkovm ovladaci: 1 2 Stisknutm tlactka BASS/TREBLE nastavte rove bas nebo stisknte tlactko BASS/TREBLE dvakrt a nastavte vsky. Stisknutm
tlactka PRESET UP zvste rove nebo stisknte tlactko PRESET DOWN pro snzen rovn. BASS/ TREBLE PRESET UP Ztisen POUZE na dlkovm ovladaci:
Stisknte tlactko FADE MUTING. Zvuk se ztlum na ,,VOL MIN" a na displeji zacne blikat kontrolka ,,MUTING". FADE MUTING PRESET DOWN Pro
obnoven hlasitosti, stisknte tlactko FADE MUTING jest jednou. Hlasitost se postupn obnov na pvodn rove.
Zmnou nastaven hlasitosti tak zruste rezim ztisen. Funkce nastaven kmitoctov charakteristiky a rezim zvuku nemzete navzjem kombinovat. (Po stisknut tlactka
BASS/ TREBLE se rezim zvuku automaticky vypne - ,,OFF" (Vypnuto)). Jestlize vyberete zvukov rezim nastav se rove bas/vsek na hodnotu ,,0". Dals
podrobnosti naleznete v csti ,,Vbr zvukovch rezim".
9 Poslouchn rozhlasovho vysln na FM (VKV) a AM (SV) Naladn stanice Pokracovn 1 V nkterch ppadech jsou jiz ulozeny testovac kmitocty, kter slouz ke
kontrole vrobku v tovrn. Nejedn se o zvadu. Stanice si mzete ulozit nsledujcm zpsobem. FM/AM Stisknutm tlactka FM/AM vyberte psmo ,,FM" (VKV) nebo
,,AM" (SV). Zazen se automaticky zapne a nalad se posledn stanice (v rozsahu FM (VKV) nebo AM(SV)).
Kazdm stisknutm tlactka se bude mnit psmo z FM (VKV) a AM (SV). K proveden tohoto postupu jste limitovn urcitm casem. V ppad, ze je nastaven zruseno,
zopakujte postup od kroku 2 znovu. POUZE na dlkovm ovladaci: 1 2 Drzte stisknut tlactko b nebo 4 (nebo na zazen tlactko UP b nebo DOWN 4 dle nez jednu
sekundu. b (UP b): Zvs kmitocet. 4 (DOWN 4): Snz kmitocet. Zazen zacne vyhledvat stanice a zastav se jakmile je nalezena stanice s dostatecnou rovn signlu.
V ppad, ze je program v psmu FM (VKV) vysln stereofonn, bude rozsvcena kontrolka ST (stereo) (pouze v ppad dobrho pjmu). Pro zastaven vyhledvn stisknte
tlactko b nebo 4 (nebo tlactko UP b nebo DOWN 4 na zazen). Kdyz opakovan stisknete tlactko b nebo 4 (nebo tlactko UP b nebo DOWN 4 na zazen) Kmitocet
se bude mnit po jednotlivch krocch.
Nalate stanici, kterou chcete ulozit do pamti. Podrobnosti naleznete v csti ,,Naladn stanice" v levm sloupci. 2 Stisknte tlactko PLAY MODE. Cslo pedvolby
zacne blikat na displeji. Na displeji se zobraz kontrolka PRGM (naprogramovan poad). PRGM PLAY MODE 3 Pro vbr pozadovanho csla pedvolby stisknte b
nebo 4. PRGM Pro zmnu rezimu pjmu v psmu FM (VKV) POUZE na dlkovm ovladaci: V ppad nepznivho pjmu v psmu FM (VKV), stisknte tlactko FM MODE,
aby se na displeji zobrazila kontrolka MONO. Pjem se zleps. Pro obnoven stereofonnho rezimu stisknte znovu tlactko FM MODE - kontrolka MONO pestane
svtit. Ve stereofonnm rezimu mzete slyset stereofonn signl pouze za pedpokladu, ze je program vysln stereofonn.
Zmna stanice tak zrus rezim MONO (monofonn). Cslo pedvolby mzete tak zmnit cselnmi tlactky. 1 3 2 Napklad: Chcete-li vybrat pedvolbu 5, stisknte 5. 4 6 5
Chcete-li vybrat pedvolbu 15, stisknte +10 a potom 5. 7 9 8 Chcete-li vybrat pedvolbu 20, 10 +10 stisknte +10 a potom 10.
Chcete-li vybrat pedvolbu 30, stisknte +10, +10 a potom 10. 4 5 Opt stisknte tlactko PLAY MODE. PLAY MODE Ukldn stanic Mzete si rucn ulozit 30 stanic v
psmu FM (VKV) a 15 stanic v psmu AM (SV). Pro ulozen dalsch stanic do pamti zopakujte podle poteby kroky 1 az 4 postupu uvedenho vse a kazd pozici
zadejte jin cslo. Ulozenm nov stanice na pedvolb, kde jiz mte ulozenu jinou stanici bude pvodn stanice vymazna.
V ppad, ze dojde k vpadku elektrick energie nebo odpojte zazen od elektrick st Pednastaven stanice tuneru ulozeny v pamti. 10 esky Poslouchn rozhlasovho
vysln na FM (VKV) a AM (SV) (pokracovn) Naladn ulozen stanice POUZE na dlkovm ovladaci: esky 1 Stisknutm tlactka FM/AM vyberte psmo ,,FM" (VKV)
nebo ,,AM" (SV). FM/AM Zazen se automaticky zapne a nalad se posledn stanice (v rozsahu FM (VKV) nebo AM (SV)). Kazdm stisknutm tlactka se bude mnit
psmo z FM (VKV) a AM (SV). 2 Opakovanm stisknutm tlactek PRESET UP nebo PRESET DOWN vyberte cslo pedvolby. PRESET UP PRESET DOWN Volba
pedvolby pomoc cselnch tlactek POUZE na dlkovm ovladaci: Stisknutm cselnho tlactka (nebo tlactek) mzete pmo vybrat pozadovanou pedvolbu.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Napklad: Chcete-li vybrat pedvolbu 5, 1 2 stisknte 5. 4 5 Chcete-li vybrat pedvolbu 15, stisknte +10 a potom 5. 7 8 Chcete-li vybrat pedvolbu 20, 10 +10
stisknte +10 a potom 10. Chcete-li vybrat pedvolbu 30, stisknte +10, +10 a potom 10.
3 6 9 11 Pokraovn Toto zazen umozuje pehrvn nsledujc typy disk-- CD, CD-R a CD-RW. Mzete pehrvat kompaktn disky nahran ve formtu hudebnch
kompaktnch disk CD nebo MP3 soubory ve formtu ISO 9660. V tto uzivatelsk prucce budeme dle oznacovat disk se soubory ve formtu MP3 jako ,,disk MP3" a
,,soubor" bude tak oznacovn jako ,,skladba". Pfiehrvn celho disku--Normln pfiehrvn 1 Na zazen stisknte dvka kompaktnho disku na mst oznacenm 0 OPEN.
Dvka mechaniky kompaktnho disku se otevou. Kompaktn disk mzete vlozit do zazen bhem poslechu jinho zdroje signlu. Bhem pfiehrvn disk CD-R nebo CDRW Ped zahjenm pehrvn disk CD-R nebo CD-RW si pectte pozorn pokyny uveden na jejich obalu. Disky CD-R (CD-zapisovateln) nebo CD-RW
(CDpepisovateln) lze pehrvat pouze za pedpokladu, ze jsou jiz ,,uzaven". Toto zazen podporuje disky zaznamenan ve formtu ,,multi-session" (az pt relac). Toto
zazen neumozuje pehrvn disk, kter byly pozeny ,,paketovm zpisem".
Nkter disky CD-R nebo CD-RW nelze dky svm charakteristikm nebo stavu poskozen na tomto zazen pehrvat. Pehrvn nebude mozn tak v ppad, ze je znecistna
snmac optika. Disky CD-RW mohou vyzadovat dels dobu nacten. Toto je zpsobeno nizs odrazivost plochy disk CD-RW oproti standardnm diskm. 2 Disk
nasute na trn az se ozve kliknut etiketou smujc nahoru.
3 Zlehka zavete dvka mechaniky. 4 Stisknte tlactko CD 6. CD3/8 Zazen se automaticky zapne a jako zdroj signlu bude vybrn pehrvac kompaktnch disk. Po
vlozen disku zacne pehrvn prvn skladby z disku. Bhem pfiehrvn disku audio CD Aktuln slo skladby Bhem pfiehrvn disku MP3 Kontrolka MP3 MP3 Poznmky k
diskm MP3 Pehrvac umozuje rozlisen soubor s koncovkami ,,MP3" nebo ,,mp3", kter mohou bt zapsny malmi nebo velkmi psmeny.
Toto zazen rozezn az 500 skladeb ve formtu MP3 na jednom disku. Doporucujeme Vm, abyste zaznamenvali sv nahrvky se vzorkovacm kmitoctem 44,1 kHz a
datovm tokem 128 kbps. Nkter disky MP3 nebude mozno pehrvat. Podmnky pehrvn zvis na charakteristikch disku nebo zznamovch podmnkch. Disky MP3
vyzaduj dels cas pro nacten dat. Toto je zpsobeno slozitost konfigurace slozek/soubor. Nejsou k dispozici tagy ID3. Zazen nen kompatibiln s formty MP3i a
MP3 Pro. Uplynul as pfiehrvn Aktuln slo skladby Uplynul as pfiehrvn Po ukoncen pehrvn posledn skladby se zastav pehrvn kompaktnho disku. Pro zastaven
pehrvn, stisknte tlactko 7.
Na displeji se zobraz celkov pocet skladeb a celkov hrac doba disku. Kdy zastavte pfiehrvn disku audio CD Kdy zastavte pfiehrvn disku MP3 MP3 Obecn
poznmky Obecn lze ci, ze nejlepsch vsledk doshnete v ppad, ze budete udrzovat v cistot kompaktn disky i mechaniku zazen. Kompaktn disky mjte ulozeny v
jejich originlnch krabickch. Krabicky ukldejte na polickch nebo v zsuvkch. Kdyz nepouzvte pehrvac kompaktnch disk, mjte zsuvku kompaktnch disk zavenou.
Cast pouzvn disk s nepravidelnm tvarem (napklad ve tvaru srdce) mze vst k poskozen systmu. Celkov poet skladeb Celkov hrac doba Celkov poet skladeb V
ppad, ze je zalozen disk MP3, nezobraz se celkov doba pehrvn. Pro vyjmut disku ze zazen zlehka stisknte na dvka disku na mst oznacenm 0 OPEN, uchopte
disk za okraje a zatlacenm za stedov trn jej vythnte ze zazen. Upozornn pro pfiehrvan disk typu DualDisc: Strana disku ,,DualDisc", kter nen DVD stranou,
neodpovd standardu ,,Compact Disc Digital Audio". Nedoporucujeme pehrvan strany DVD, kter nen DVD stranou disku DualDisc, ve vasich JVC.
12 esky Pfiehrvn disk esky Pfiehrvn disk (pokraovn) Programovn pofiad skladeb-- Naprogramovan pfiehrvn V ppad, ze nelze sprvn nacst data z kompaktnho
disku (napklad kvli poskrbanmu povrchu) nebo je vlozen disk CD-R nebo CD-RW, kter nelze pecst Nezacne pehrvn. Jestlize nen vlozen disk Na displeji zazen
bude zobrazen npis ,,NO DISC" (Zdn disk). NEPOKOUEJTE se otevfit nebo zavfit dvfika disku rukou. V jinm pfipad me dojt k pokozen zafizen. Ped zahjenm
pehrvn si mzete setdit poad skladeb, v nmz budou pehrvny.
Mzete naprogramovat az 32 skladeb. POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Do zazen vlozte kompaktn disk. 2 Stisknte tlactko PLAY MODE. PRGM V ppad, ze nen
prv vybrn jako zdroj pehrvn CD pehrvac, stisknte ped dalsm krokem tlactko CD 6 a potom 7. PLAY MODE Zkladn operace s kompaktnm diskem Bhem pehrvn
kompaktnho disku mzete provdt nsledujc operace.
Na displeji se tak rozsvt kontrolka PRGM (naprogramovan poad). Pro krtkodob pfieruen pfiehrvn Bhem pehrvn stisknte tlactkoCD 3/8. Bhem pauzy bude na
displeji blikat uplynul cas pehrvn. CD3/8 3 Tlactky nebo 4 vyberte pozadovan cslo skladby a potom stisknte tlactko PLAY MODE. slo skladby slo kroku
programu PRGM PLAY MODE Pro pokracovn v pehrvn stisknte opt tlactko 3/8. Pro pfiesunut na jinou skladbu Ped zahjenm nebo bhem pehrvn stisknte
opakovan tlactko nebo 4 (nebo tlactko UP nebo DOWN 4 na zazen). (UP ): Peskoc na zactek nsledujc skladby. 4 (DOWN 4): Peskoc na zactek aktuln nebo
pedchzejcch skladeb. Pro pfiechod na jinou skladbu pomoc selnch tlatek Cslo skladby mzete tak vybrat cselnmi tlactky. Dals podrobnosti o pouzvn cselnch
tlactek naleznete v csti ,,Pro pechod na jinou skladbu pomoc cselnch tlactek", kter se nachz v levm sloupci.
1 4 7 10 2 5 8 +10 3 6 9 POUZE na dlkovm ovladaci: 1 3 2 Stisknutm cselnch tlactek ped zahjenm nebo v prbhu pehrvn si 4 6 5 mzete nastavit cslo skladby,
od kter bude zahjeno pehrvn. 7 9 8 Napklad: Pro zahjen pehrvn od 10 +10 skladby 5 stisknte 5. Pro zahjen pehrvn od skladby 15, stisknte +10 a potom 5. Pro
zahjen pehrvn od skladby 20, stisknte +10 a potom 10. Pro zahjen pehrvn od skladby 32, stisknte +10, +10, +10 a potom 2. 4 Pro naprogramovn ostatnch
skladeb zopakujte krok 3. 5 Stisknte tlactko CD 3/8. Skladby budou pehrvny v poad, kter jste naprogramovali. CD3/8 Po naprogramovn 32. skladby Na
displeji se na krtk okamzik zobraz npis ,,FULL" (Pln pam) a potom se objev znovu cslo 32.
skladby. Pro vyhledn uritho msta ve skladb Drzte stisknut tlactko b nebo nebo 4 (nebo na zazen tlactko UP nebo DOWN 4). (UP ): Rychl vyhledvn dopedu. 4
(DOWN 4): Rychl vyhledvn dozadu. Pro zastaven pehrvn, stisknte tlactko 7.
Pehrvn se zastav a zazen se pepne do rezimu normlnho pehrvn. Kontrola obsahu naprogramovanho pofiad Program mzete zkontrolovat opakovanm stisknutm
tlactka PLAY MODE ped nebo po ukoncen pehrvn. PLAY MODE 13 Zmna programu Opakovan stisknte tlactko PLAY MODE, az se na displeji zobraz cslo
kroku programu, kter chcete zmnit. Potom provete kroky 3 a 4 postupu programovn. PLAY MODE Pehrvn v nhodnm poad--Nhodn pehrvn Skladby mzete
pehrvat v nhodnm poad.
Pro pidn skladeb do programu opakovan stisknte PLAY MODE, az se na displeji zobraz na mst csla skladby ,,00". Potom provete kroky 3 a 4 postupu
programovn.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
POUZE na dlkovm ovladaci: Bhem pehrvn stisknte tlactko PLAY MODE. Na displeji se zobraz kontrolka RANDOM. RANDOM PLAY MODE Vymazn
naprogramovanho poad Ped zahjenm nebo bhem pehrvn stisknte tlactko PLAY MODE a potom stisknte tlactko 7. Z displeje zmiz kontrolka PRGM.
Naprogramovan poad skladeb bude tak vymazno v nsledujcch ppadech: Jestlize stisknete 0 OPEN pro oteven dvek disku. Jestlize vypnete zazen. Kdyz zmnte
zdroj pehrvn. PLAY MODE Opakovan pehrvn skladeb--Opakovan pehrvn Opakovan pehrvn mzete nastavit pro vsechny skladby, naprogramovan pehrvn nebo
pro pehrvanou skladbu.
PLAY Pro ukoncen rezimu pehrvn v nhodnm poad MODE stisknte opt tlactko PLAY MODE. Kontrolka RANDOM zhasne. Bhem pehrvn skladeb v nhodnm
poad nen mozn aktivovat funkci pehrvn v naprogramovanm poad. Zobrazen zbvajcho casu bhem pehrvn Mzete zobrazit zbvajc cas aktuln skladby/disku a dobu
prv pehrvan skladby/disku. POUZE na dlkovm ovladaci: POUZE na dlkovm ovladaci: Ped nebo v prbhu pehrvn stisknte opakovan tlactko REPEAT. REPEAT
Opakovan stisknte tlactko REMAIN. Kazdm stisknutm tlactka se zmn zobrazen na displeji nsledujcm zpsobem: Zbvajc cas aktuln pehrvan skladby REMAIN
Kazdm stisknutm tlactka se zmn rezim opakovanho pehrvn a na displeji na displeji se zobraz nsledujc kontrolky: ALL *Zbvajc cas disku Zruseno Kontrolky
rezimu opakovanho pehrvn ALL Aktuln cslo skladby Zbvajc pocet skladeb Pehran cas aktuln pehrvan skladby (normln zobrazen) : Opakovan pehrvn jedn
skladby. ALL (vsechno): V normlnm rezimu pehrvn budou opakovan pehrvny vsechny skladby na disku. V rezimu naprogramovanho poad budou opakovan
pehrvny vsechny naprogramovan skladby. REPEAT * Zbvajc cas disku se nezobraz v nsledujcch ppadech: Bhem pehrvn disk MP3.
Bhem pehrvn v nhodnm poad. Bhem pehrvn v naprogramovanm poad. Pro zrusen opakovanho pehrvn stisknte opakovan tlactko REPEAT az z displeje zmiz
kontrolky opakovanho pehrvn. Rezim opakovanho pehrvn se zrus, kdyz vyberete jin rezim pehrvn (normln rezim, naprogramovan poad nebo nhodn poad). V
rezimu pehrvn v nhodnm poad nemzete vybrat opakovan pehrvn skladeb.
14 esky esky Pehrvn kazet Pro pehrvn kazet pouzvejte tlactka na zazen. 4 Stisknte tlactko TAPE. Zazen se automaticky zapne a jako zdroj signlu bude vybrn
kazetov magnetofon. Jako zdroj vstupnho signlu mzete vybrat kazetov magnetofon stisknutm tlactka TAPE. TAPE Pehrvn kazety Mzete pehrvat pouze kazety
typu I.
POUZE na zazen: 1 Stisknte tlactko &/) (zastaven/oteven dvek kazetov mechaniky). Oteve se mechanika kazetovho magnetofonu. 5 Stisknte tlactko # (pehrvn).
Spust se pehrvn kazety. Na konci kazety se pehrvn zastav. Pro zastaven pehrvn, stisknte tlactko &/). Pro krtkodob perusen pehrvn, stisknte tlactko *. Pro
pokracovn v pehrvn stisknte opt tlactko *. 2 Do mechaniky vlozte kazetu pskou smrem dol. Pro zrychlen pevjen dopedu nebo zpt, stisknte tlactko / nebo !.
Zrychlen pevjen dopedu nebo zpt se zastav na konci kazety. Pro vyjmut kazety stisknte v zastavenm stavu tlactko &/). 3 Zlehka zavete dvka mechaniky. Bhem
pehrvn nebo nahrvn na kazetu NEVYPNEJTE zazen. V jinm ppad by mohlo dojt k poskozen kazety. Nedoporucujeme pouzvn kazet C-120 nebo delsch. U tchto
typ kazet mze dochzet ke zhorsen charakteristiky a zvsen moznosti navinut psky do mechaniky. V kazetovm pehrvaci nepouzvejte kazety typu II a IV protoze
toto zazen nen kompatibiln s tmito kazetami. 15 Poslouchn externch zazen Tento pstroj umozuje poslech vnjsch pipojench zazen jako nap. MD rekordru, tape
decku a podobn.
Nejprve zkontrolujte sprvnost pipojen externch zvukovch zazen k systmu. (Dals podrobnosti naleznete na stran 7.) 1 2 Nastavte potenciometr hlasitosti na
minimum. Stisknte tlactko AUX. Na displeji zazen se zobraz kontrolka ,,AUX".
3 4 Na externm zazen spuste pehrvn. Seite hlasitost reprodukce na pozadovanou rove. Pro ukoncen rezimu AUX, vyberte jin zdroj signlu. Informace o ovldn
externho zazen Pectte si uzivatelskou prucku k danmu zazen. 16 esky Pouzvn externch zazen esky Nahrvn DLEZIT: Uvdomte si, ze koprovn nahranch kazet,
gramofonovch desek nebo kompaktnch disk bez souhlasu vlastnka autorskch prv mze bt protizkonn.
rove nahrvn je nastavena automaticky, takze nen ovlivnno jinmi zvukovmi nastavenmi. Mzete si tedy pizpsobit zvuk nahrvanho zvuku, kter neovlivn vslednou
nahrvku. V ppad, ze budete mt umstno zazen v blzkosti televiznho pijmace, mze se v nahrvce vyskytovat zvsen rove sumu nebo statickho rusen. Zvtsete
vzdlenost mezi televiznm pijmacem a zazenm. Pro zznam mzete pouzvat pouze kazety typ I. Bhem pehrvn nebo nahrvn na kazetu NEVYPNEJTE zazen. V jinm
ppad by mohlo dojt k poskozen kazety. NEPOUZVCETE kazety typu II a IV, protoze toto zazen nen kompatibiln s tmito typy kazet. Nedoporucujeme pouzvn
kazet C-120 nebo delsch. U tchto typ kazet mze dochzet ke zhorsen charakteristiky a zvsen moznosti navinut psky do mechaniky.
Nahrvn na kazetu POUZE na zazen: 1 2 3 Do mechaniky vlozte kazetu, na kterou chcete podit zznam pskou smrem dol. Dals podrobnosti naleznete tak na
stran 15. Zlehka zavete dvka mechaniky. Spuste pehrvn zdroje signlu - tuner nebo dals zazen pipojen ke konektorm AUX. Jestlize mte jako zdroj nahrvn vybrn
tuner, nalate si pozadovanou stanici, ze kter chcete nahrvat. V ppad, ze zdrojem pro nahrvn je pehrvac kompaktnch disk, pectte si cst ,,Nahrvn disk-Synchronizovan nahrvn z disku" na stran 18. 4 Stisknte tlactko (zznam). Tlactka a # zstanou ve stisknut poloze a zacne nahrvn. Na displeji se bhem nahrvn
zobraz kontrolka REC. Na zactku a konci psky Zde se nachz zavdc psek, ne kter nelze podit zznam.
Ped zahjenm nahrvn kompaktnho disku, rozhlasovho vysln nebo externho zdroje pevite navjec psku - vyhnete se tak ztrt csti zznamu. Tlactko (zznam) nelze
stisknut v nsledujcch ppadech: V ppad, ze do zazen nen vlozena kazeta. V ppad, ze je do zazen vlozena kazeta s vylomenm sttkem. Ochrana proti nechtnmu
zznamu Kazety maj dva sttky, kter slouz k ochran proti nechtnmu smazn obsahu nebo pehrn jinm zznamem. Chcete-li ochrnit obsah zznam, vylomte tyto sttky.
Budete-li v budoucnu na takovou kazetu nahrvat, zalepte otvory, kter vznikly vylomenm tchto ochrannch sttk. Pro krtkodob zastaven nahrvn stisknte tlactko *.
Pro obnoven nahrvn stisknte opt tlactko *. Pro zastaven nahrvn, stisknte tlactko &/ ). Pro vyjmut kazety stisknte v zastavenm stavu tlactko &/).
Samolepc pska 17 Nahrvn disk--Synchronizovan nahrvn z disku Pokud budete chtt, mzete spustit ve stejnm okamziku pehrvn kompaktnho disku a nahrvn.
Tlactko (zznam) nelze stisknut v nsledujcch ppadech: V ppad, ze do zazen nen vlozena kazeta. V ppad, ze je do zazen vlozena kazeta s vylomenm sttkem.
POUZE na zazen: 1 2 3 4 Do mechaniky vlozte kazetu, na kterou chcete podit zznam pskou smrem dol. Dals podrobnosti naleznete tak na stran 15. Pro
krtkodob zastaven nahrvn stisknte tlactko *. Zznam se pozastav, ale pehrvn kompaktnho disku pokracuje bez zastaven.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Pro obnoven nahrvn stisknte opt tlactko *. Pro zastaven nahrvn, stisknte tlactko &/). Zznam se zastav a pehrvn kompaktnho disku se pozastav.
Pro vyjmut kazety stisknte v zastavenm stavu tlactko &/). Zlehka zavete dvka mechaniky. Stisknutm tlactka CD 3/8 vyberte 8 jako zdroj signlu CD pehrvac.
Stisknutm tlactka 7 zastavte pehrvn disku. V ppad, ze chcete zahjit nahrvn od urcit skladby vyberte tlactky UP b nebo DOWN 4 zactek skladby a pejdte na dals
krok. V ppad, ze chcete pipravit naprogramovan poad skladeb provete kroky 2 az 4 z postupu uvedenho na stran 13. Po pipraven naprogramovanho poad
pejdte na nsledujc krok. 5 Stisknte tlactko (zznam). Na displeji se objev kontrolka nahrvn REC, automaticky zacne pehrvn kompaktnho disku a nahrvn. REC
Na konci kazety se nahrvn zastav a pehrvn kompaktnho disku se pozastav.
Jestlize bhem pehrvn kompaktnho disku stisknete tlactko (zznam) vrt se pehrvac na zactek tto skladby a tato skladba bude nahrna na kazetu. 18 esky esky
Pouzvn casovace Mzete vyuzvat funkce dennho casovace a automatick vypnut. Pedtm, nez zacnete pouzvat casovace, budete muset nastavit sprvn hodiny zazen
(podrobnosti naleznete na stran 8). 3 SET Stisknutm tlactka SET nastavte cas zapnut zazen. Na displeji zacnou blikat hodiny.
1 Pouzvn dennho casovace Mzete ulozit ti nastaven dennho casovace a najednou mzete pouzvat jedno z nich. (1) Stisknutm tlactek b nebo 4 nastavte hodiny a
potom stisknte SET tlactko SET. (2) Stisknutm tlactek b nebo 4 nastavte minuty a potom stisknte tlactko SET. V ppad, ze chcete zmnit nastaven casu stisknte
tlactko CANCEL. Jak vlastn funguje denn casovac Jakmile nastane cas zapnut, zazen se zapne a po 60 minutch se vypne (pepne do pohotovostnho stavu).
Jakmile mte nastaven denn casovac, bude se tento casovac aktivovat ve stejnm case kazd den, dokud jej nevypnete. Pedtm, nez zacnete... Jestlize pouzijete jako
zdroj pehrvac ,,TUNER", nastavte ped vypnutm zazen pozadovanou stanici. K proveden tohoto postupu jste limitovn urcitm casem. V ppad, ze je nastaven
zruseno, zopakujte postup od kroku 2 znovu. 4 Pro vbr zdroje signlu stisknte b nebo 4. 1 POUZE na dlkovm ovladaci: 1 2 Stisknutm tlactka STANDBY/ON
zapnte toto zazen. STANDBY/ON Kazdm stisknutm tlactka se zmn zdrojov signl nsledujcm zpsobem: TUNER CD AUX Opakovanm stisknutm tlactka
CLOCK/TIMER vyberte denn casovac, kter chcete nastavit a aktivujte - ,,Daily 1" (Denn casovac 1), ,,Daily 2" (Denn casovac 2), ,,Daily 3" (Denn casovac
3).
CLOCK/ TIMER Kazdm stisknutm tlactka se zmn zobrazen na displeji nsledujcm zpsobem: 1 Jestlize vyberete jako zdroj signlu AUX, pipravte extern zazen
tak, aby se zapnulo v case zapnut zazen. V tomto ppad mus bt zazen vybaveno funkc casovace. V ppad, ze chcete zmnit nastaven casu, opakovanm stisknutm
tlactka CANCEL se vrtte do kroku 3. 5 Stisknte tlactko SET. Kontrolka dennho casovace zstane rozsvcena. Zobrazen na displeji se vrt do normlnho rezimu.
SET Denn casovac 1 2 Denn casovac 2 Jestlize budete chtt aktivovat jin casovac, nez je prv nastaven, stisknte opakovan tlactko TIMER. Dals informace
naleznete tak v csti ,,Pro zmnu vybranho dennho casovace", kter je uveden na stran 20. 6 7 Stisknutm tlactka VOLUME +/ nastavte hlasitost. VOLUME 3
Denn casovac 3 Stisknutm tlactka STANDBY/ON vypnete toto zazen.
STANDBY/ON Zobrazen nastavenho casu (nastaven hodin) Normln zobrazen V ppad, ze nepotebujete zmnit nastaven casu zapnut, pejdte na krok 3. 19 Pro
docasn zrusen funkce casovace, opakovan stisknte tlactko TIMER na zazen, az zmiz z displej kontrolka casovace (casovac). Pro zmnu vybranho dennho
casovace, opakovan stisknte tlactko TIMER na zazen, az na displeji zacne blikat odpovdajc kontrolka casovace. Casovac je aktivovn po nkolika sekundch a
vybran cslo casovace zstane svtit. Pro zmnu nastaven casovace zopakujte kroky 1 az 7 z postupu uvedenho na stran 19.
Pouzvn automatickho vypnut Pomoc funkce automatickho vypnut se mzete nechat uspat hudbou nebo programem z rdia. Automatick vypnut mzete nastavit
pouze v ppad, ze je zazen zapnuto. Jak vlastn funguje automatick vypnut Zazen se automaticky vypne po uplynul dob. POUZE na dlkovm ovladaci: 1 Stisknte
tlactko SLEEP. Na displeji zacne blikat kontrolka SLEEP.
SLEEP SLEEP V ppad, ze je zazen v case zapnut v zapnutm stavu Denn casovac se nezapne. V ppad, ze dojde k vpadku elektrick energie nebo odpojte zazen
od elektrick st Nastaven casovace zstane zachovno. Nastavte hodiny a opt aktivujte casovac. Kazdm stisknutm tlactka se zmn doba po kter bude vypnuto zazen
nsledujcm zpsobem: 10 20 30 120 60 90 Normln zobrazen (zruseno) 2 Vyckejte piblizn pt sekund po nastaven casu vypnut. Kontrolka SLEEP pestane blikat a
zstane rozsvcena. Chcete-li zkontrolovat dobu, za kterou se zazen vypne, stisknte jednou tlactko SLEEP. Na displeji bude zobrazen piblizn pt sekund zbvajc
casu do vypnut zazen. Chcete-li zmnit dobu, za kterou se zazen vypne, opakovan stisknte tlactko SLEEP, az je na displeji zobrazena pozadovan doba, nez bude
zazen vypnuto. Pro zrusen nastaven stisknte opakovan tlactko SLEEP, az z displeje zmiz kontrolka automatickho vypnut SLEEP a displej se vrt do normlnho
rezimu. Vypnutm zazen se tak zrus automatick vypnut zazen.
Jestlize nastavte automatick vypnut po nastaven pehrvn pomoc dennho casovace Zazen se bude drzet nastaven automatickho vypnut. Jestlize nastavte
automatick vypnut bhem pehrvn nebo nahrvn kazety Bhem pehrvn nebo nahrvn kazety nevypnejte zazen pomoc automatickho vypnut. Jestlize bhem pehrvn
nebo nahrvn na kazetu vypnete zazen, mze dojt k poskozen zazen nebo kazety. 20 esky esky drzba Pro dosazen nejlepsch vsledk, mjte udrzujte zazen, kompaktn
disky, kazety a mechaniku v cistot. Obecn poznmky Obecn lze ci, ze nejlepsch vsledk doshnete v ppad, ze budete udrzovat v cistot kompaktn disky, kazety i
mechaniku zazen. Kompaktn disky mjte ulozeny v jejich originlnch krabickch. Krabicky ukldejte na polickch nebo v zsuvkch. Manipulace s kazetami V ppad,
ze je psek voln navite jej zpt pomoc tuzky nebo podobnm pedmtem. V ppad, ze je psek v kazet uvolnn, mze dojt k jeho navinut v mechanice kazetovho
magnetofonu. Nedotkejte se povrchu psky.
Cistn zazen Skvrny na zazen Skku setete jemnou ltkou. V ppad, ze je zazen siln znecistno, otete jej jemn navlhcenou mkkou ltkou v neutrlnm mdlovm roztoku a
po ocistn dkladn osuste. Abyste zamezili znehodnocen povrchu zazen, dodrzujte nsledujc pokyny: NEPOUZVEJTE hrub ltky. NEOTREJTE zazen plis
intenzivn. Pro cistn NEPOUZVEJTE edidla nebo benzn.
ZAMEZTE kontaktu s prchavmi ltkami, jako jsou prostedky pro huben hmyzu. ZAMEZTE dlouhodobmu kontaktu s libovolnmi plasty nebo gumovmi pedmty.
Vyhnte se uskladnn kazet na nsledujcch mstech. V prasnm prosted Na pmm slunci nebo pi vyssch teplotch Ve vlhkm prosted Na televizoru nebo
reproduktorovch soustavch V blzkosti silnho magnetickho pole Pro zajistn nejleps kvality zznamu a pehrvn Budete muset vycistit hlavy magnetofonu.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Cistn hlav magnetofonu provdjte piblizn po kazdch deseti hodinch provozu.
Pro cistn pouzvejte soupravu pro mokrou cestu (k dispozici v prodejnch s elektronikou). V ppad, ze jsou hlavy magnetofonu znecistny, mohou nastat nsledujc
situace: Zhorsen kvalita zvuku. Snzen hlasitost pehrvanho signlu. Vpadky pehrvanho signlu. Nepehrvejte znecistn nebo zaprsen kazety. V zdnm ppad se
nedotkejte vysoce lesklho povrchu magnetofonovch hlav kovovmi pedmty nebo magnetickmi nstroji. Navjec trn Manipulace s disky Pi vyjmn disku z krabicky
zlehka stisknte za sted a disk drzte za okraj. Nedotkejte se lesklho povrchu disku ani jej neohbejte. Po pouzit vrate disk zptky do krabicky. Zamezte tm jeho
poskozen.
Pi vldn disku do krabicky dvejte pozor abyste jej neposkrbali. Kompaktn disky nevystavujte pmmu slunecnmu zen, extrmnm teplotm a vlhkosti. Hlava Cistn
disku Disk cistte mkkou ltkou ve smru od stedu ke krajm. Ptlacn vlecek Odmagentovn hlavy Vypnte zazen a pouzijte demagnetiztor magnetofonovch hlav (toto
zazen zskte v obchodech s audio technikou). Pro cistn disk NEPOUZVEJTE zdn rozpoustdla, jako jsou bzn cistc prostedky na disky, spreje, edidla nebo benzn.
21 V ppad, ze Vm bhem pouzvn zazen vyskytnou njak problmy, nahldnte nejprve do uveden tabulky a pokuste se danou situaci vyesit sami. V ppad, ze se Vm to
nepoda, nebo jestlize doslo k fyzickmu poskozen, kontaktujte odpovdnho pracovnka (prodejce, kvalifikovanho oprave). Pfiznak Zazen se nezapne. Nen slyset
zdn zvuk. Mon pfiina Sov kabel nen pipojen do sov zstrcky.
Nesprvn pipojen nebo uvolnn konektor. K zazen jsou pipojena sluchtka. Disk MP3 byl zaznamenn v rezimu ,,paketovho zznamu". Odpojen antny. Smyckov
antna pro pjem v psmu AM (SV) je plis blzko zazen.
FM (VKV) antna nen natocena do sprvnho smru nebo nen natazena. Disk je vlozen do zazen nesprvnou stranou. Na disku MP3 jsou jin soubory. Akce Zasute
dn vidlici sovho kabelu do zsuvky. Zkontrolujte vsechna pipojen a opravte je.
(Dals podrobnosti naleznete na stranch 6 a 7.) Odpojte sluchtka od konektoru PHONES. Takov disky nelze pehrvat. Vymte disk. Pipojte antny. Zamte polohu
a natocen smyckov antny pro pjem v psmu AM (SV). Upevnte FM (VKV) antnu v poloze s nejlepsm pjmem (napklad na zdi, policku, atd.). Zalozte disk sprvn,
to znamen tak, aby strana s potiskem smovala nahoru. Tyto soubory nelze pehrvat.
Zakryjte otvory samolepc pskou. Zkontrolujte, zda je sov kabel sprvn pipojen k sov zstrcce. Odstrate pekzku. Vymte baterie. (Dals podrobnosti naleznete na
stran 6.) Signly nejsou peneseny do oknka pjmu infracervenho zen. Piblizte se k zazen. Zhorsen kvalita vysln dky sumu. Nelze pehrvat disk. Urcit soubory
(skladby) na disku MP3 nejsou pehrvny.
Nelze nahrvat. Je znemoznno ovldn. Jsou odstranny ochrann sttky kazety. Chyba procesoru, kvli vnjsmu elektrickmu rusen. Zazen nelze ovldat pomoc dlkovho
Mezi dlkovm ovladacem a oknkem ovladace.
pjmu infracervench paprsk na zazen je pekzka. Slab baterie. Dlkov ovladac pouzvte plis daleko od zazen. Technick daje st zesilovae--CA-UXS11 Vyhrazujeme
si prvo na zmnu technickch daj bez pedchozho upozornn. Obecn Napjec napt: Stdav napt AC 230 V , 50 Hz Spoteba elektrick energie: 38 W (bhem ovldn) 1 W
(v pohotovostnm stavu) Rozmry (S x V x H) (piblizn): 144 mm x 255 mm x 277 mm Hmotnost (piblizn): 2,9 kg Vstupn vkon: 10 W na kanl, min.
RMS, oba kanly pi ztzi 6 ohm a kmitoctu 1 kHz celkov harmonick zkreslen mens nez 10% (IEC 268-3). Reproduktorov soustavy /Impedance: 6 16 Tuner
Kmitoctov rozsah v psmu FM (VKV): Kmitoctov rozsah v psmu AM (SV): Dynamick rozsah: Pomr signl/sum: Kolsn: 87,50 MHz az 108,00 MHz 522 kHz az 1
629 kHz 85 dB 85 dB Nemiteln Dodvan pfisluenstv Dals podrobnosti naleznete na stran 6. Reproduktorov soustavy--SP-UXS11 Reproduktorov soustavy s
bassreflexovou ozvucnic kuzelov ozvucnice o prmru Reproduktory: 10 cm x 1 Vkon: 10 W Impedance: 6 Kmitoctov rozsah: od 100 Hz do 15 kHz Rozmry (S x
V x H) (piblizn): 130 mm x 257 mm x 151 mm Hmotnost (piblizn): 1,5 kg kazd reproduktorov soustava Typ: Pfiehrva kompaktnch disk Kazetov magnetofon
Kmitoctov rozsah: Normal (typ I): Kolsn: 100 Hz az 10 000 Hz 0,35% (WRMS) 22 esky een problm Wprowadzenie Dzikujemy za zakup jednego z produktw
firmy JVC. Przed uruchomieniem urzdzenia prosimy dokladnie i z uwag przeczyta niniejszy podrcznik oraz zachowa go na przyszlo, dziki czemu bdziecie
Pastwo mogli w pelni korzysta z wszystkich funkcji urzdzenia. O podrczniku Podrcznik zorganizowany jest w nastpujcy sposb: Podrcznik w wikszoci
przypadkw wyjania obslug urzdzenia z wykorzystaniem przyciskw znajdujcych si na pilocie. Je-eli przyciski na pilocie i na panelu urzdzenia maj takie same bd
podobne nazwy (oznaczenia), mo-na u-ywa ich do wykonywania tych samych czynnoci, jeli nie podano inaczej. Podstawowe i wsplne dla wielu funkcji
informacje zostaly zebrane w jednym miejscu i nie s powtarzane za kazdym razem. Na przyklad nie powtarzamy informacji na temat wlczania/wylczania
urzdzenia, ustawiania glonoci, efektw dwikowych itp.; s one opisane w czci ,,Czynnoci podstawowe i wsplne" na stronach 8 i 9. W podrczniku uzywa si
nastpujcych ikon: Uzywana przy ostrzezeniach i uwagach, aby uprzedzi przed uszkodzeniem, ryzykiem pozaru/porazenia prdem.
A takze przy informacjach mwicych o tym, jak najlepiej wykorzysta dan funkcj. Przy pozytecznych informacjach i wskazwkach. Polski rda zasilania Podczas
wycigania wtyczki z gniazdka ciennego zawsze cignij za wtyczk, nigdy za przewd zasilania. NIE WOLNO chwyta kabla zasilania mokrymi rkami. Skroplona
para Para wodna moze osadza si na soczewkach znajdujcych si wewntrz urzdzenia w nastpujcych przypadkach: po uruchomieniu ogrzewania w
pomieszczeniu. w wilgotnym pomieszczeniu. po przeniesieniu urzdzenia z zimnego do gorcego pomieszczenia. Moze to spowodowa niewlaciwe dzialanie
urzdzenia. W takim przypadku pozostaw je wlczone przez kilka godzin, az wilgo wyparuje, odlcz kabel zasilania z gniazdka, a nastpnie podlcz go ponownie.
Inne uwagi Jezeli do wntrza urzdzenia dostanie si metalowy przedmiot lub plyn, nalezy odlczy urzdzenie od rdla zasilania i przed ponownym podlczeniem
skontaktowa si ze sprzedawc.
Jezeli nie zamierzasz uzywa sprztu przez dluzszy czas, odlcz kabel zasilania z gniazdka ciennego. NIE WOLNO rozkrca urzdzenia, gdy wewntrz nie ma adnych
czci, ktre moglyby by naprawiane przez uytkownika. Uwagi wstpne Ustawienie Urzdzenie powinno zosta ustawione na rwnym podlozu w suchym, ale nie za
gorcym i nie za zimnym miejscu--w temperaturze od 5C do 35C. Zainstaluj urzdzenie w miejscu, gdzie bdzie zapewniona odpowiednia wentylacja, aby
wydzielane cieplo nie gromadzilo si w jego wntrzu. Pozostaw odpowiedni ilo miejsca pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem telewizyjnym.
Gloniki nalezy ustawi w takiej odlegloci od odbiornika telewizyjnego, by nie powodowaly zaklce. NIE WOLNO ustawia urzdzenia w pobliu grzejnikw ani w
miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, nadmierny kurz i wibracje.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Jezeli urzdzenie zacznie funkcjonowa niewlaciwie, odlcz kabel zasilania i skontaktuj si ze sprzedawc. 1 Spis treci Rozmieszczenie przyciskw i pokrtel ..
..........
..........
.....
3 Panel urzdzenia .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
....... 3 Pilot ...
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
........ 5 Przygotowania ..
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... 6 Rozpakowanie .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
Wkladanie baterii do pilota ..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
Podlczenia .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..... Podlczanie innego sprztu .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
Ustawianie zegara ..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
Wlczanie zasilania .....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.. Wybieranie rdla dwiku ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.. Regulacja glonoci ...
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
... Chwilowe wylczenie dwiku ..
..........
..........
.....
.....
..........
....... Wybieranie trybw dwikowych ...
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.. Regulacja tonw (basy/soprany) ........
..........
.....
.....
..........
......... 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 Czynnoci podstawowe i wsplne .
.....
.....
..........
..........
.....
8 Sluchanie audycji FM i AM (MW) .....
..........
..........
.....
.. 10 Dostrajanie stacji ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... 10 Programowanie stacji .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... 10 Przywolywanie zaprogramowanych stacji ....
..........
.....
.....
...... 11 Odtwarzanie plyt ....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
....... 12 Odtwarzanie calej plyty--Odtwarzanie normalne ...
..........
.....
Podstawowa obsluga odtwarzacza plyt .....
..........
..........
.....
.....
Programowanie kolejnoci odtwarzanych utworw --Odtwarzanie programowalne ..........
..........
.....
.....
....... Powtarzanie utworw--Odtwarzanie powtarzalne ...
..........
.... Odtwarzanie w losowej kolejnoci--Odtwarzanie losowe .
.... Wywietlanie pozostajcego czasu podczas odtwarzania .
...... 12 13 13 14 14 14 Odtwarzanie kaset ....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... 15 Odtwarzanie kasety .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
15 Urzdzenia zewntrzne ..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. 16 Sluchanie dwiku z urzdze zewntrznych .........
..........
.....
. 16 Nagrywanie ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... 17 Nagrywanie z radia ....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.. 17 Nagrywanie z plyt--Nagrywanie synchroniczne ........
.....
.....
.. 18 Korzystanie z timerw ........
..........
.....
.....
..........
..........
.... 19 Timer dzienny .
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
........ 19 Timer zasypiania ..
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
....... 20 Konserwacja ...
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
21 Rozwizywanie problemw .....
..........
..........
.....
.....
......... 22 Dane techniczne .
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.. 22 2 Polski Rozmieszczenie przyciskw i pokrte Zapoznaj si z przyciskami i pokrtlami urzdzenia. Panel urzdzenia Polski Widok z gry 1 COMPACT DIGITAL
AUDIO OPEN 2 Widok z przodu 3 COMPACT p DIGITAL AUDIO 4 STANDBY 5 CD TAPE FM/AM AUX VOLUME #/8 + 6 7 8 9 q DOWN 4 7 UP AUX
TIMER PHONES w e UXS11 MICRO COMPONENT SYSTEM r 3 Cig dalszy Okienko wywietlacza 123 4 56 7 8 9p Polski 123 MP3 SLEEP ALL RANDOM
MONO ST PRGM SOUND REC q Szczeglowy opis na stronach podanych w nawiasach. Panel urzdzenia 1 2 3 4 5 6 Pokrywa plyty (12) 0 OPEN (otwieranie
pokrywy plyty) (12) Czujnik pilota zdalnego sterowania (5) Kontrolka STANDBY (8) Przycisk (STANDBY/ON) (8, 19) Przyciski rdel CD #8, TAPE, FM/AM,
AUX Przycinicie jednego z nich powoduje takze wlczenie urzdzenia. Gniazdo sluchawek PHONES (9) Przyciski wielofunkcyjne MULTI CONTROL DOWN 4,
7, UP Kiesze kasety (15) Okienko wywietlacza Pokrtlo VOLUME (9) Gniazdo AUX (7, 17) Przycisk TIMER (20) Przyciski obslugi kasety (15, 17)
(nagrywanie), # (odtwarzanie), ! (przewijanie do tylu), / (przewijanie do przodu), &/) (stop/ otwieranie kieszeni kasety), * (pauza) Okienko wywietlacza 1 2 3
4 5 6 7 8 9 p q Wskanik SLEEP Wskanik (timera) Wskaniki numeru timera Wskanik MP3 Wskaniki powtarzania , ALL Wskanik PRGM (program) Wskanik
RANDOM Wskaniki trybu odbioru FM MONO, ST (stereo) Wskanik REC Wskanik SOUND Glwna cz wywietlacza 7 8 9 p q w e r 4 Rozmieszczenie przyciskw
i pokrte (cig dalszy) Pilot Szczeglowy opis na stronach podanych w nawiasach. 1 Przyciski numeryczne (10, 11, 13) 2 Przyciski wielofunkcyjne PRESET UP,
PRESET DOWN 4, 7, 3 Przyciski wyboru rdla CD #8, TAPE, FM/AM, AUX Przycinicie jednego z nich powoduje take wlczenie urzdzenia. 4 Przycisk REPEAT
(14) 5 Przycisk PLAY MODE (10, 13, 14) 6 Przycisk SOUND (9) 7 Przycisk BASS/TREBLE (9) (8, 19) 8 Przycisk STANDBY/ON 9 Przycisk SLEEP (20) p
Przycisk CLOCK/TIMER (8, 19) q Przycisk DISPLAY (8) w Przycisk REMAIN (14) e Przycisk SET (8, 19) r Przycisk CANCEL (19) t Przycisk FM MODE (10)
y Przyciski VOLUME + / (9) u Przycisk FADE MUTING (9) Polski STANDBY/ON 1 4 2 5 8 +10 3 6 9 REMAIN 8 SLEEP CLOCK/ TIMER 1 7 10 9 p q w e r
DISPLAY PRESET UP SET 2 PRESET DOWN CANCEL 3 4 5 CD3/8 TAPE PLAY MODE FM/AM FM MODE AUX REPEAT t VOLUME 6 7 SOUND BASS/
FADE TREBLE MUTING y u RM-SUXS11A REMOTE CONTROL COMPACT DIGITAL AUDIO STANDBY VOLUME CD TAPE FM/AM AUX + #/8
PHONES DOWN 4 7 UP AUX TIMER Uywajc pilota, skieruj go na czujnik znajdujcy si na panelu urzdzenia. 5 Przygotowania Rozpakowanie Nie podczaj
zasilania przed zakoczeniem wszystkich pocze. Cig dalszy Podczenia Aby podczy goniki Gloniki mona podlczy przy pomocy kabli glonikowych.
Po rozpakowaniu upewnij si, czy w zestawie znajduj si wszystkie poniej podane akcesoria. W nawiasach podano ilo sztuk kadego z elementw. Antena FM (1)
Antena ramowa AM (1) Pilot (1) Baterie (2) Jeli brakuje ktrego z wymienionych przedmiotw, niezwlocznie skontaktuj si ze sprzedawc. 1 2,3 Wkadanie baterii
do pilota Do pilota naley wloy baterie typu--R6(SUM-3)/ AA(15F)--dopasowujc ich polaryzacj (+ i ) do znakw + i znajdujcych si w komorze baterii. Jeeli
pilot przestanie dziala, naley wymieni obie baterie jednoczenie.
Szary LEFT RIGHT Szary Kabel gonika Szary z czarnym pasmem 1 Szary z czarnym pasmem Kabel gonika 2 R6(SUM-3)/AA(15F) Prawy gonik Lewy gonik 1
Przytrzymaj zacisk gniazda glonika. 2 Wl kocwk kabla glonika do zacisku. Dopasuj polaryzacj pomidzy urzdzeniem a glonikami: szary kabel () do czerwonego
() i szary kabel z czarnym pasmem () do czarnego (). 3 3 Zdejmij palec z zacisku. WANE: Uywaj tylko gonikw o opornoci podanej obok zaciskw gonikowych
znajdujcych si z tyu urzdzenia.
NIE WOLNO podcza wicej ni jednego gonika do kadego z gniazd gonikowych. Nie naley wystawia baterii na dziaanie wysokich temperatur, np. promienie
soneczne, pomienie itd. 6 Polski Przygotowania (cig dalszy) Podczanie anten AM oraz FM Nie podczaj zasilania przed zakoczeniem wszystkich pocze. 1
Polski Antena ramowa AM (w zestawie) Uzyskiwanie lepszego odbioru FM i AM Uwaaj, aby odizolowane czci anteny nie dotykaly adnych stykw ani kabli.
Pamitaj, by anteny znajdowaly si z dala od metalowych czci urzdzenia, kabli polczeniowych i kabla zasilania. Podczenie innego sprztu Aby podczy urzdzenie
audio ANT E AM LOO P NNA Mona podlczyurzdzenie audiotylko jako urzdzenie odtwarzajce. NIE WOLNO podcza innych urzdze, gdy wczone jest zasilanie.
NIE WOLNO wcza urzdze przed zakoczeniem wszystkich podcze. F ANT M ENN A 2 Antena FM (w zestawie) 1 Podlcz anten ramow AM do gniazda AM
LOOP.
Ustaw anten z daleka od urzdzenia w miejscu gdzie jest najlepszy odbir. Aby odtwarza dwik z innego urzdzenia, podlcz wyjcie audio urzdzenia zewntrznego z
wejciami AUX przy pomocy kabla audio z wtyczkami mini (nie ma w zestawie). 2 Podlcz dolczon anten UKF do gniazda FM ANTENNA. Umie j w miejscu,
ktre zapewnia najlepszy odbir, a nastpnie przymocuj do ciany, itp. Do wyjcia audio AUX L R Do urzdzenia audio Dotyczy dolczonej anteny FM Dolczona do
urzdzenia antena FM moe by uywana jako rozwizanie tymczasowe. W razie problemw z odbiorem mona podlczy zewntrzn anten FM. Do wyjcia audio
Podlczanie zewntrznej anteny FM Przed podlczeniem jej odlcz wchodzc w sklad zestawu anten FM. Antena zewntrzna FM (nie doczona) Kabel koncentryczny
(nie wchodzi w skad zestawu) ANT AM LOO P Gdy urzdzenie audio ma gniazda pin na wyjciu audio: Wtyczki kabla audio powinny by oznaczone kolorami:
biale wtyczki i gniazda odpowiadaj za lewy kanal audio, czerwone--za prawy.
Twoja instrukcja użytkownika
JVC UX-S11
http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183296
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Instrukcje obsługi JVC UX-S11