Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na seminář s mezinárodní účastí
Hodnocení BCS u dojnic
27. listopadu 201 4, Rapotín
Hodnocení BCS u dojnic
Program semináře
8:1 5 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:1 0
Zahájení semináře
Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti, Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
9:1 0 – 9:45
Historie, kondice dojnic a způsoby hodnocení BCS
Ing. Michal Richter, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat
a kvality živočišných produktů, pracoviště Pohořelice
9:45 – 1 0:20 Hodnocení BCS u holštýnského skotu
Ing. Ladislav Vondrášek, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.,
Hradištko
1 0:20 – 1 0:30 Diskuse
1 0:30 – 1 0:45 Přestávka, občerstvení
1 0:45 – 1 1 :20 BCS u českého strakatého skotu vs. reprodukce
Ing. Jan Beran, Ph.D., Katedra speciální zootechniky, Česká
zemědělská univerzita v Praze
1 1 :20 – 1 1 :35 Vliv kondice zvířat na ovariální aktivitu
Ing. Jiří Bezdíček, Ph. D., Univerzita Palackého v Olomouci
1 1 :35 – 1 2:1 0 Hodnotenie BCS aparatívnymi metódami
Ing. Peter Polák, Ph.D., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
1 2:1 0 – 1 2:20 Diskuse
1 2:20 – 1 3:20 Oběd
1 3:20 – 1 4:1 0 BCS vs. zdravotní stav dojnic
Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
1 4:1 0 – 1 5:00 Změny BCS v průběhu laktace
Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D., Agrovýzkum Rapotín s.r.o.,
Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů, pracoviště
Pohořelice
1 5:00 – 1 5:1 5 Diskuse
1 5:1 5 – 1 5:20 Ukončení semináře
Hodnocení BCS u dojnic
Organizační pokyny
Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na adresu: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., paní
Růžena Talafová, Výzkumníků 267, 788 1 3 Vikýřovice, nebo svoji účast můžete
telefonicky potvrdit na tel. číslech +420 583 392 1 47, +420 530 355 01 1 , + 420 733
739 096, faxem na číslo +420 583 392 1 29 nebo e-mailem na adresu
[email protected] a to nejpozději do 25. listopadu 201 4.
• Účastnický poplatek činí 500 Kč vč. DPH , cena zahrnuje náklady na
občerstvení, oběd, sborník přednášek a poštovné za zaslání knihy Hodnocení
BCS u dojnic.
• Účastnický poplatek uhraďte předem dle pokynů v přihlášce.
• Účastníci akce obdrží sborník přednášek při registraci.
• Předem nepřihlášeným účastníkům semináře nebude možno poskytnout oběd.
• Po skončení akce bude všem přednášejícím a zúčastněným rozeslána kniha
Křížová a kol.: Hodnocení BCS u dojnic (201 4, v tisku).
Odborný garant semináře
prof. Ing. František Louda, DrSc., Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Další informace
Růžena Talafová
Tel.: +420 583 392 1 47
Fax: +420 583 392 1 29
Email: [email protected]
Web: http://www.vuchs.cz/akce
Seminář je pořádán v rámci projektu OP Výzkum a vývoj pro inovace „Oborová
knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ a s využitím poskytnuté
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
Rozhodnutí MZe ČR č. RO1 21 4 ze dne 27. 2. 201 4.
Download

Pozvánka na seminář - Agrovýzkum Rapotín sro