Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
5HD337
Hospodářský a politický vývoj
Dálného východu ve 20.
století
Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi; CZ.2.17/3.1.00/33332
Dálný východ a Evropa
„Obraz Dálného východu“ v Evropě,
změny v průběhu staletí.
Uzavření Japonska do izolace.
Vliv hospodářských problémů na vývoj
v Japonsku.
Styky Číny s Evropou na počátku 19. století,
první obchodní smlouvy,
první opiová válka.
Druhá opiová válka.
Čína 1860-1894.
Zrození nového Japonska a
nové „rozložení sil“ na Dálném
východě.
Japonská izolace - ekonomické a demografické
problémy.
Prolomení izolace v 19. století.
Nástup nové éry v Japonsku - reformy Meidži.
Ekonomický a mocenský vzestup Japonska.
Korea – sporný bod v boji mezi mocnostmi.
Čínsko-japonská válka (1894-95) a její důsledky.
Rusko-japonská válka (1904-1905) a její vliv.
Čína – poslední léta císařství
a první léta republiky
Boj o koncese a rozdělení Číny na sféry vlivu
velmocí v letech 1897-99,
„probouzení Číny“.
Sto dní reforem,
boxerské povstání.
Vývoj v poslední dekádě existence monarchie,
marné pokusy čchingského režimu zastavit krizi
reformami.
Revoluce 1911-12,
pád císařství, zrod republiky.
Dálný východ
a první světová válka
Bezprostřední důsledky propuknutí první světové
války na Dálném východě.
Obavy z nových hospodářských problémů.
Japonská okupace Ťiao-čou
a německých držav v Tichomoří.
Japonsko využívá zaneprázdnění ostatních
velmocí válkou v Evropě k prosazování svých
politických a ekonomických cílů v Číně (předložení
tzv. Jedenadvaceti požadavků Číně).
Vstup Japonska a Číny do první světové války
na straně Dohody.
Japonsko 1918-1930
Účast Japonska na Pařížské mírové konferenci,
problém Šan-tungu,
důsledky mírových smluv pro Dálný východ
Politická a ekonomická situace v Japonsku po
první světové válce.
Konfrontace sil liberálních a konzervativních
v japonské politice.
Charakter hlavních japonských politických stran
(Seijúkai, Kenseikai - Minseitó)
a jejich aktivita ve 20. letech.
Hlavní rysy ekonomického vývoje, úloha zaibacu
(Micubiši, Micui, Sumitomo, Furukawa, Jasuda).
Charakter a základní cíle japonské
zahraniční politiky.
Čína 1917-1931
Účast Číny na Pařížské mírové konferenci,
kolize kvůli otázce Šan-tungu,
hnutí 4. května,
odchod čínských zástupců z mírových jednání.
Vnitropolitický vývoj v Číně, soupeření jednotlivých
klik a seskupení.
Obnovení činnosti Kuomintangu, Sunjatsen a
jeho tři principy.
Severní pochod armád Kuomintangu.
Vznik Čankajškova režimu v Nankingu.
Vývoj ekonomických zájmů velmocí
a dalších států v Číně.
Čankajškovy pokusy o hospodářskou reformu.
Dramatická 30. léta
na Dálném východě
Japonský strategický a ekonomický zájem
v Mandžusku.
Mukdenský incident, vznik státu Mandžukuo, jeho
politické i ekonomické ovládnutí Japonci.
Reakce západních velmocí
a aktivity Společnosti národů.
Japonsko opouští Společnost národů.
Japonská invaze do vlastní Číny.
Japonské pronikání do čínské ekonomiky,
důsledky japonské invaze pro ekonomické zájmy
ostatních států.
Dopad Velké hospodářské krize na Japonsko,
pozice armády v politickém životě,
pokles vlivu politických stran.
Dálný východ
a druhá světová válka
Vývoj na Dálném východě v období 1939-1941
Útok na Pearl Harbor a japonský „Blitzkrieg“.
Japonská politika v okupovaných zemích,
povaha jejich ekonomické exploatace.
Mezníky ve vývoji války v Tichomoří.
Čína v amerických představách o poválečném
uspořádání světa.
Ekonomická pozice Čankajškova režimu.
Cesta ke kapitulaci Japonska.
Situace na Dálném východě
po druhé světové válce
Vstup SSSR do války na Dálném východě a jeho
důsledky pro bezprostřední poválečnou situaci
(obsazení Mandžuska, podpora komunistů).
Vztah Američanů k Čankajškovu režimu,
povaha americké pomoci,
Marshallova mise.
Vypuknutí občanské války v Číně,
příčiny vítězství komunistů.
Ekonomická situace v Číně letech 1945-1948.
Povaha a důsledky americké okupace Japonska,
úloha MacArthura, nová japonská ústava,
vývoj na cestě k demokracii.
Hospodářská obnova Japonska.
Situace v Koreji po druhé světové válce, vznik
předpokladů pro rozdělení země.
Komunistická Čína (19491978)
Vznik nového režimu, léta mocenské, politické a
ekonomické stabilizace.
Pozemková reforma, proces kolektivizace.
Zahraniční vztahy – zvláštní charakter
hospodářských a politických vztahů
s východním blokem.
Velký skok vpřed a období „náprav“.
Kulturní revoluce – dramatické období 1967-1970
– politické okolnosti a hospodářský dopad.
Období 1970 – 1978,
období „problematické stabilizace“ - počátek
„normalizace“ zahraničních vztahů, mocenské
boje, konec Mao Ce-tungovy éry.
Japonsko – cesta k prosperitě
Japonsko - výchozí situace po druhé světové
válce.
Poválečné reformy v Japonsku, proces
demokratizace.
Kořeny nové hospodářské politiky.
Nastartování ekonomického růstu, exportní
expanze, „patentová politika“.
Japonsko versus ropné šoky, důsledky
(strukturální změny).
80. léta – nová konjunkturální etapa, rostoucí
vývoz kapitálu, vědecko-technický pokrok.
Politika versus ekonomika – politická stabilita,
nízké vojenské výdaje,
postavení Japonska v globálním systému.
Specifika „asijské mentality“ a její vliv na
ekonomiku. 90. léta – dekáda ekonomických
problémů?
Jižní Korea a Tchaj-wan
jako země první vlny
„asijských tygrů“
Korea - cesta ke konfliktu – válka a její důsledky.
Jižní Korea – formování nového režimu,
hospodářská pomoc ze zahraničí.
Roční růst reálného HDP (%)
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1,2
5,9
2,1
9,1
9,7
5,7
12,2
5,9
11,3
13,8
8,8
8,6
4,9
12,3
7,4
6,5
11,2
10
9
1,7
-2,1
6,5
7,2
10,7
8,2
6,5
11
11
10,5
6,1
Nová ekonomická koncepce
Proexportní strategie,
Aktivní státní podpora
Exportní úvěry
Dovozní omezení
Ekonomický růst Jižní
Koreje a mezinárodní
souvislosti
Tchaj-wan – útěk na ostrov, hledání identity
nového režimu.
Problematické mezinárodní postavení a
ekonomická prosperita Tchaj-wanu.
Geneze vztahů Tchaj-wanu a ČLR.
Hospodářské reformy v ČLR
Nástup nového reformního vedení – cíle reforem.
Agrární reforma a průmyslová reforma – vytváření
konkurenčního prostředí, liberalizace, profilování
soukromého, družstevního a státního sektoru.
Zahraniční vztahy – proces otevírání ČLR –
vytváření zvláštních hospodářských zón.
Lákání zahraničních investic, akcelerace
zahraničního obchodu.
Politické změny, separace politického a
ekonomického vývoje.
Vliv tchienanmenských událostí
na ekonomický vývoj.
Hodnocení čínského ekonomického „zázraku“.
Úspěchy a problémy v 90. letech.
Čína jako velmoc 21. století?
Vývoj obchodní bilance ČLR v letech 2000–2006
(v milionech USD, v běžných cenách)
Download

5HD337