KONGO
UZBEKISTÁN
MALAWI
rudy koltan
a cínovec
bavlna
tabák
mobilní telefony
a elektronika
bavlnìné látky
cigarety
zisky z dìtské práce
financují válku v zemi
dìtská a nucená práce
organizovaná vládou,
zisk jde elitám
dìti otrávené nikotinem
(tzv. nemoc ze zeleného tabáku)
KEÒA
PERU
INDIE
èajovník
zlato
šití, barvení
èaj
šperky, prùmysl
móda na jednu sezónu
nízké výkupní ceny suroviny,
závislost rodin na plantážnících,
dìtská práce
kumulace tìžkých kovù (rtuti)
v tìlech pracujících dìtí
dìtská a nucená práce dívek,
èasto pod záminkou
neplacených stáží
ÈÍNA
POBØEŽÍ
SLONOVINY
THAJSKO
zábavní
pyrotechnika
kakaovník
prostituce
oslavy, zábava
èokoláda
sexuální turistika
dìtská práce organizovaná
uèiteli, nebezpeèí výbuchu
otrocká práce dìtí
z Mali a Burkiny Faso
na plantážích
prudký nárùst
dìtské prostituce,
až 1/3 prostitutek jsou dìti
SKLÁDAÈKA
DÌTSKÁ PRÁCE - CO PRO NÁS VYRÁBÌJÍ DÌTI
Mnoho výrobkù a služeb naší každodenní
spotøeby vzniká v rozvojových zemích.
Tabulka èokolády, bavlnìné trièko nebo
zlatý prsten má dlouhý výrobní øetìzec.
Poslední èlánky tohoto øetìzce èasto tvoøí
pracující dìti, které v malých dílnách šijí
textil, pod zemí tìží rudy nebo na polích
pomáhají pìstovat plodinu pro vývoz.
PÁKISTÁN
fotbalové míèe
BURUNDI
kávovník
Vysledovat cestu konkrétního výrobku
z neformální dílny na chudinském
pøedmìstí nebo z pole na africkém
venkovì až po hezky zabalený produkt
na èeském pultu je velmi složité. Když
neznáme souvislosti a vazby, máme pocit,
že problém je pøíliš vzdálený, že se nás
netýká; nevidíme možnosti, jak pomoci.
Zkusme si proto se studenty ve škole,
s návštìvníky veøejných akcí, s rodinou
nebo s pøáteli seøadit kartièky do ètveøic.
Zmapujeme tak cestu suroviny nebo služby
ze zemì jejího pùvodu až k nám
a prozkoumáme, jaké dùsledky má výroba
pro pracující dìti a jejich rodiny. Èím lépe
budeme znát pùvod naší kávy, fotbalového
míèe nebo minerálù v mobilu, tím spíše
budeme schopni pøispìt k tomu, aby je
nevyrábìly dìti, ale jejich spravedlivì
placení rodièe.
Skládaèku vydala Rozvojovka,
informaènì-vzdìlávací sekce
spoleènosti Èlovìk v tísni,
v rámci kampanì
Stop dìtské práci – je lepší chodit do školy,
v roce 2014.
www. stopdetskepraci.cz
www.rozvojovka.cz
www.jsns.cz
www.facebook.com/Rozvojka
fotbal
káva
Na webových stránkách kampanì najdete
publikaci Dìtská práce: pøíèiny,
souvislosti, dùsledky a øešení
a další informaèní materiály s aktuálními
daty, zajímavými èlánky a odkazy na další
zdroje informací.
Zde si také mùžete objednat
putovní výstavu Ukradené dìtství:
dìtská práce oèima ètyø èeských
fotografek.
dìtská práce v dílnách,
chudoba a nevzdìlanost
nízké výkupní ceny suroviny,
která tvoøí 4/5 exportních
pøíjmù zemì, dìtská práce
Projekt byl podpoøen z fondù Evropské komise,
z prostøedkù Èeské rozvojové agentury
a Ministerstva zahranièních vìcí ÈR
v rámci Programu zahranièní rozvojové spolupráce ÈR.
Download

Skládačka Dětská práce