2. základní škola Rakovník, Husovo náměstí 3
Informační zpravodaj
k zahájení školního roku 2011/2012
Obsah:
1)
2)
3)
4)
4)
5)
základní informace o škole
informace školní druţiny
přehled zaměstnanců a tříd
organizace školního roku
přehled učebních plánů
školní řád
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE:
a)
b)
adresa školy: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3, 269 01 Rakovník
E-mail: [email protected]
umístění: 3.-9. třídy + II. C - hlavní budova, Husovo náměstí 3,
 313 251 260 – spojovatelka
1.-2. třídy – tzv. Stará pošta, Martinovského 176,  313 251 267
školní druţina – 3 oddělení pavilon MtŠ V parku,  313 513 603
- 2 oddělení Fr. Diepolta 1542,
 313 251 268
TELEFONNÍ SEZNAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
Telefonní seznam 2. ZŠ
Místnost (kabinet)
Kancelář (spojovatelka)
Zástupce ředitele
Zástupce ředitele
Výchovná poradkyně
Ředitel
Ředitel - fax
Školník - vrátnice
Stará pošta
Vila
Mzdová účtárna
Kabinet HB – přízemí
Kabinet HB 1. patro
Kabinet HB 2. patro
Kabinet Tv
Kabinet Př. - uklízečky
Kabinet Př – 1. NP
Kabinet Př – 1. NP
Kabinet Př – 2. NP
Kabinet Př – 3. NP
Spojovatelka: 313 251 260
Provolba: 313 251
Jméno (a)
linka
Hana Matoušková
260
Zdeněk Brabec
261
Jiří Kotlík
262
Irena Fuksová, B. Widemannová
263
Miroslav Plincner
264
265
Václav Tobrman
266
J. Daliborová, J. Gebhartová, L. Martínková, Y. Nekolová, I. Weisová
267
M. Řehuřková, E. Pejšová, J. Henzl
268
Ivana Opatová, Jitka Vágnerová
269
Š. Dvořáková, M. Fukárková, M. Hejdová, J. Šváchová,
270
E. Bricínová, J. Čadková, D. Moravcová, P. Suk, L. Poláková, J. Kotlíková
271
M. Dohnalová, H. Herianová, R. Koubová, Š. Štichauerová, B. Vamberová
272
M. Levová
273
275
T. Dvořáček, J. Helebrantová, M. Bradáčová, D. Čermáková
276
M. Bradáč, I. Vostrá
277
M. Lüftnerová, T. Lüftner, M. Šerá
278
V. Kříţová, J. Seemannová, P. Hasalová
279
Druţina – MŠ V Parku
H. Bortová, M. Kleknerová, T. Kronichová
313 513 603
HB – hlavní budova
Př – přístavba
Rodiče mohou volat přímo do kabinetů – např. zástupce ředitele p. Brabec – 313 251 261; kabinet HB přízemí (Dvořáková, Fukárková, …) 313 251
270 atd.
Celkový počet tříd ve školním roce 2011/2012 je 26.
Na 2. stupni jsou 4 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Aktuální informace ze ţivota školy najdete na našich webových stránkách www.2zsrako.cz
INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŢINY:
Školní druţina má čtyři oddělení, která jsou umístěna ve dvou budovách v ulici Fr. Diepolta Rakovník,
1. - 3. oddělení je v přízemí MŠ V Parku, 4. a 5. oddělení v sousední vile č. .p. 1542.
Provoz ŠD: 6.30 – 8.45 denně
11.30 – 17.00 ( odpoledne se oddělení spojují )
Druţina je v provozu po celý školní rok, její provoz bývá podle okamţitých podmínek upravován v období školních prázdnin.
Stravování ţáků školní družiny je zajištěno v MŠ V Parku.
Vychovatelky přebírají děti denně po skončení vyučování od třídních učitelek. Pouze děti 3. a 4. tříd docházejí do školní jídelny a školní druţiny samy, po
písemné dohodě s jejich rodiči. Do druţiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. třídy.
Omluvy nepřítomnosti ţáka v druţině, odchylky od docházky ţáka nebo způsob odchodu sdělí vţdy rodiče nebo jiní zákonní zástupci ţáka příslušné
vychovatelce písemně.
I.
oddělení – pí. Bortová
II.
oddělení – pí. Kleknerová
III.
oddělení – pí. Řehuřková
IV.
oddělení – pí Kronichová
V.
oddělení – pí Pejšová
KROUŢKY A KURZY V RÁMCI ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŢINY:
Budou ţákům nabídnuty během měsíce září.
PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍD:
Ředitel.: Mgr. Miroslav Plincner
Zástupci ředitele: Mgr. Zdeněk Brabec
Mgr. Jiří Kotlík
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Učitelé bez třídnictví: Mgr. Marek Bradáč , Mgr. Eva Bricínová, Mgr. Šárka Dvořáková , Mgr. Barbora Widemannová, Mgr. Monika Lüftnerová, Mgr. Petra
Hasalová, Mgr. Dominika Čermáková
Vychovatelky školní druţiny: Hedvika Bortová, Miluše Řehuřková, Miluše Kleknerová, Taťána Kronichová, Eva Pejšová
TŘÍDNÍ UČITELÉ :
Třídní učitel
Třída Učebna
Třídní učitel
Třída
Učebna
Mgr. Jiřina Daliborová
I. A
SP
Mgr. Jana Helebrantová
VI. A
B 203
Mgr. Libuše Martínková
I. B
SP
Mgr. Martina Levová
VI. B
B 204
Mgr. Jitka Gebhartová
I. C
SP
Mgr. Iveta Vostrá
VI. C
B 107
Mgr. Ilona Weisová
II. A
SP
Mgr. Jitka Seemannová
VII. A
B 307
Mgr. Yvona Nekolová
II. B
SP
Mgr. Tomáš Dvořáček
VII. B
B 103
Mgr. Monika Dohnalová
II. C
A207
Mgr. Jana Kotlíková
VII. C
A 307
Mgr. Radka Koubová
III. A
A 305
Mgr. Jiří Kotlík
VIII. A
B 207
Mgr. Jana Šváchová
III. B
A 103
Mgr. Jitka Čadková
VIII. B
A 204
Mgr. Šárka Štichauerová
III. C
A 304
Mgr. Tomáš Lüftner
VIII. C
B 304
Mgr. Petr Suk
IV. A
A 206
Mgr. Daniela Moravcová
IX. A
A 205
Mgr. Blanka Vamberová
IV. B
A 308
Mgr. Věra Kříţová
IX. B
B 303
Mgr. Martina Fukárková
V. A
A 110
Mgr. Hana Herianová
IX. C
A 306
Mgr. Markéta Hejdová
V. B
A 109
Mgr. Lada Poláková
V. C
A 203
Legenda: SP - Stará pošta, A - hlavní budova (stará budova), B - hlavní budova ( přístavba )
Technický správce budov: Václav Tobrman
Hospodářka školy: Hana Matoušková
Provozní zaměstnanci: Josef Henzl, Eva Krejčová, Marie Slámová, Eva Švarcová
Helena Frýbová, Monika Opatová, Martina Benešová.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 v základních, středních a speciálních školách:
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních, středních, základních
uměleckých školách a konzervatoří ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v
úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny pro okres Rakovník byly určeny od 20. února do 26. února 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování v roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Termíny třídních schůzek:
čtvrtek 15. 9. 2011 schůzka s rodiči 1. tříd
1. třídní schůzka - čtvrtek 24. 11. 2011
2. třídní schůzka – úterý 24. 4. 2012
- schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - čtvrtek 7. 6. 2012
Schůzky výboru SRPDŠ:
1. čtvrtek
6. 10. 2011
2. úterý
3. 4. 2012
- další schůzky mohou být svolány dle potřeby nebo na ţádost rodičů.
Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých
pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické
dojednání termínu individuální schůzky.
V případě změny budou rodiče včas informováni.
Vzhledem k tomu, ţe během roku dostáváme velké mnoţství ţádostí o uvolnění ţáků z rodinných a jiných
důvodů na dobu delší neţ tři dny, odpovídá vedení školy pouze v případě záporného stanoviska.
Výchovná poradkyně má své úřední hodiny ve středu 10.00 – 12.00 h. Je moţné dohodnout se rovněţ
telefonicky.
Váţení rodiče, při řešení jakýchkoliv konfliktů, nedorozumění nebo nespokojenosti, ke kterým můţe přes
veškerá dobrá předsevzetí dojít, Vás ţádáme o tento postup:
1)
2)
Připomínku, dotaz, výhrady k práci konkrétního učitele projednejte nejprve přímo s dotyčným. Pokuste
se o přijatelnou dohodu. Počítejte s tím, ţe informace od Vašeho potomka jsou zprostředkované, tedy
více, či méně zkreslené. Proto odloţte posouzení problému aţ na dobu, kdy vyslechnete obě strany a
utvoříte si na věc vlastní názor na základě dostatku informací.
Pokud postup popsaný výše nepřinese uspokojivý výsledek, sdělte věc vedení školy. Zástupce Mgr. Jiří
Kotlík zodpovídá za 1.- 5. ročník, zástupce Mgr. Zdeněk Brabec má na starosti 6. - 9. ročník, výchovné
problémy řeší výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová, provoz školní druţiny řídí Miluše Řehuřková. Za
práci všech pracovníků zodpovídá ředitel školy Mgr. Miroslav Plincner.
Váţení rodiče, děkujeme Vám za pomoc a spolupráci při výchovně vzdělávací práci školy. Děkujeme Vám za
pochopení a podporu při prosazování vytčených hodnot, jimiţ jsou:





vzdělanost a rozvoj osobnosti
odpovědnost k sobě, k druhým lidem, ke společnosti i k ţivotnímu prostředí
pořádek a pracovní návyky
komunikativní dovednosti,
slušné a zdvořilé vystupování
vědomí svobody nejenom vlastní, ale i ostatních, výchova k toleranci,
a přejeme Vám hodně rodinného štěstí v novém školním roce 2011/2012
Všichni žáci i pracovníci 2. ZŠ Rakovník děkují kapele „Prošlá lhůta“ za sponzorský dar na vybavení školní
družiny. Zároveň děkujeme všem ostatním sponzorům, kteří během roku školu jakýmkoliv způsobem podpořili.
Přehled učebních plánů pro školní rok 2011/2012:
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená kniha“
UČEBNÍ PLÁN ŠVP
pro
I. stupeň ZŠ
školní rok: 2011/2012
Předmět
ročník
Český jazyk
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Matematika
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova
Týdenní časová dotace
1.
2.
3.
4.
5.
9
9
5
2
1
2
2
1
22
9
3
5
3
1
1
2
1
25
8
3
5
1
2
1
2
2
1
25
8
3
5
1
2
2
1
1
2
1
26
4
2
1
1
2
1
20
celkem
43
9
0
24
1
7
3
4
5
7
10
5
118
UČEBNÍ PLÁN ŠVP
pro
II. stupeň ZŠ
školní rok: 2011/2012
Předmět
ročník
Český jazyk
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Matematika
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Občanská a rodinná výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova
Praktická čeština
Praktická matematika
Týdenní časová dotace
Pracovní vyučování:
6.
7.
8.
9.
5
3
5
1
2
1
1
2
2
1
2
2
0,5
0,5
28
5
3
2
4
2
1
2
2
2
1
2
2
2
30
5
3
2
5
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
32
5
3
2
5
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
32
celkem
20
12
6
19
2
8
4
7
4
8
7
3
7
8
4
1,5
1,5
122
7. ročník – 1. hodina Práce s technickými materiály
2. hodina Příprava pokrmů
8. ročník - Svět práce
9. ročník – Svět práce
II. stupeň ZŠ
(třídy s rozšířenou výukou matematiky)
školní rok: 2011/2012
Předmět
ročník
6.
7.
8.
9.
celkem
Český jazyk
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Matematika
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Občanská a rodinná výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova
Praktická matematika
Praktická čeština
4
3
5
1
2
1
2
2
2
1
2
2
0,5
0,5
5
3
2
5
2
1
2
2
2
1
1
2
2
-
5
3
2
5
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
-
5
3
2
5
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
0,5
0,5
19
12
6
20
2
8
4
8
4
8
7
4
6
8
4
1
1
Týdenní časová dotace
28
30
32
Pracovní vyučování:
32
122
7. ročník – 1. hodina Práce s technickými materiály
- 2. hodina Příprava pokrmů
8. ročník - Svět práce
9. ročník – Svět práce
Download

Informační zpravodaj - 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3