TC.
SAcLIK BAKANLICI
KONYA iLi KAMU HASTANELER BiRLiCi
KONYA EGTiM VE ARASTIRN4A HASTANESi
TROMBOSiT AFEREZ SETi VE CiHAZI TEKNIK SARTNAMESI
iSTENENMALZEME
l. Aferez
seti trombosit igin (tek veya gift damar gahgabilen) 140 adet
DONOR TROMBOSiTi iCiN AFEREZ SETi TEKNiK $ARTNAMESi
Firma tarafindan
1
I
adet cihaz aferez iinitesine kurulmalrdrr.
cihazlar tek kol veya gift kol seti ile gahgabilmeli. Trombosit ve plasma toplayabilmeli
ve cihazlar siirekli akrm ydntemi ile gahgmahdrr.
Cihazrn setleri opsiyonel olmahdrr.don6rtin damar durumuna gdre tercihen tek kol yada
gift kol set ile cihaza herhangi bir ilave yaprlmadan iglem yaprlmaldrr.kan merkezi gift
kol ve tek kol segimini ihtiyacr dolrultusunda firmaya her teslimat dncesinde
bildirecektir.
4.
Cihazla elde edilen trombosit siispansiyonundaki lokosit sayrsr I xl06 dan az olmalldtr.
Aferez iinitesinde kit kullanrm siiresince firma tarafindan kurulacak olan cihazla elde
I
edilen trombosit s0spansiyonunda en az 3.0x I 0r trombosit h0cresi
toplayabilmelidir.Firma bu delerleri AB standartlannrn kabul etti!i saylm y6ntemi
kullanarak demo ile kanttlamahdtr.
Teklif edilen cihaz istenildiIinde gift doz trombosit siispansiyonu toplayabilmeli ve
iglemleri en fazla 80 dakikada tamamlayabilen 6zellikte olmaltdtr.
cihaz her islemden 6nce kendini test edebilmeli,teknik bir arrzanrn yanr srra setin
yerlegtirilmesi ile ilgili hatalanda saptayabilmeli ve kullanrctyr bir alarm ile
uyarmall,hatanln neden kaynaklandr!rnr giisterebilmelidir.
7.
cihazda,iglem bilgileri(inlet hrzr,sitrat inftizyon hrzr,sitrat oranr,iglenen kan hacmi,iglem
siiresi,inlet ve ddnii; hattt bastnct,toplanan plazma,max cycle hacmi) iglem boyunca
sayrsal olarak izlenebilir olmalr ve iqlem esnasrnda kullanrcryr bilgilendirmelidir.
8.
Cihazrn ekstra korporal votiimii 200m1' den(+-l0ml)fazla olmamahdtr'
9.
Cihaz,l:l1ACD-A oranrnt aqmadan ve dahaazkan igleyerek (maksimum5,000ml +
l0) istenilen trombosit miktarrnt toplayabilmeli ve dolayrsryla iqlem sonunda kullantlan
toplam ACD-A miktan en fazla 500 ml'i agmamalrdrr.
%
LO. Cihaz
arvalxrnda
12 saat igerisinde teknik servis cihaztn artzastna miidahale edecek ve
en geg 24 saat igerisinde arrzayr giderecektir. Arrza giderilmediIi durumlarda ilgili firma
ilgili iglemleri yapabilecek bagka bir cihaz ya da set temin edilecektir' Aksayan iglerin
masraflarr yiiklenici taraftndan kargtlanacaktrr.
!!.
cihaz, depolama, ve set anzasrndan kaynaklanan set kaylplan yiiklenici firma tarafrndan
karqrlanacakttr.
12. Yiiklenici firma aferez seti igindeki tiim solilsyonlan(AcDA, %0'09Nacl'Ca tablet, Ca
Ampul v.b.) eksiksiz teslim edecektir.
13. Cihazda meydana gelebilecek herhangibir aksakhkta,elektrik kesintisi yada alarm
durumunda iglem otomatik olarak durmah,iglemdeki parametreler hafrzada korunmalt ve
sorun 96z0ldiikten sonra igleme kahndr!r yerden devam edilebilmelidir.
14.
cihaz220 v,5oHz.frekansh gebeke gerilimi ile galgabilir dzellikte olup +l- %olOluk
deligimlerden etkilenmemeli,elektrik kesintilerinden etkilenmemesi igin batarya sistemi
mevcut olmaltdtr.
15. Firma aferez islemi siiresince doniirtin rahat etmesini sallayacak uygun bir adet aferez
dondr yatagrnr(yatak ergonomik olmah,yatma pozisyonlan elektrikli ayarlanabilir
olmal,yumugak ve dayanrkh bir madde olan vini ile kahn bir gekilde kaph olmah)cihazla
birlikte verilecektir.firma ayrrca toplanan tiriinii setten aylrmak igin elektrikli portatif
hortum kapama cihazl verecektir.
16. Setler steril ve orijinal ambalajlan igerisinde olmaltdrrlar. Ambalajr bozuk olan setler
ytiklenici taraftndan saglam setle iicretsiz olarak deligtirilecektir.
17. Setler en az 2
yl
miadh olmalldtr. Son kullanrm tarihine 3 ay kalan setler yiiklenici
tarafindan yenisi ile de[iqtiri lmelidir.
18. Kalite kontrolij igin
yiiklenici firma en az yrlda iig kez internal ve iig kez external kalite
kontrollerini iicretsiz olarak yapacaktlr.
19. Uriin saklama torbalarr trombositlerin 5 gi.in optimum PH'da yagamasrna uygun yaprda
olmahdrr.
20. Yiiklenici, sarf malzemesi teslimatrnda en son nesil cihazlara uyan setlerden teslim
edecektir. Ancak gerekti!i durumlarda aferez iinitesinin ihtiyacrna gdre setlerden istenilen
tip ve sayrda iicretsiz olarak depigtirecektir.
21. Yijklenici firma Aferez Unitesi gahganlanna teslim edilen cihaz ve setlerin kullanrmryla
Nlr,o 9ro-, $
d'u
fru^, lLt+ .r
_3*
Ar-
@-'-r1rL.--
ilgili gerekli elitimleri
hastane iginde veya dtgmda verecektir. Firma cihazrn kullantm
klavuzuile dikkat edilmesi gercken konulan igeren d6kiimanr Tiirkge olarak verecektir.
Ulusal bilgi bankasr (JBB) na kaytth iirunlrtin ilzerine birebir teklif mektubunda verilen
UBB numaralan barkod geklinde yaprgmrg olarak teslim edilecektir. UBB ye kayrth olmayan
malzemeler igin lidin ilzerinde llriin tanrmhyrcr barkod olacaktr.
TEK.MUSA
ENU
sEzERv.
LAB.TEK. PINAR HAKLI
\ l.
DR.ARZUGURI$IK
%
/
Download

Teknik Şartname için tıklayınız.