NÁVRH
ZADÁNÍ
3. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
SÍDELNÍHO ÚTVARU
LÁNOV
Pořizovatel 3. změny Územního plánu sídelního útvaru Lánov:
Obecní úřad Lánov č.p. 200, PSČ 543 41 Lánov
Pověřená úřední osoba pořizovatele:
Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ Dubí, splňující kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle ustanovení § 24
odstavec 1 zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) uzavřením dohody o provedení
práce s obcí Lánov, ve spolupráci s paní Marcelou Smékalovou, držitelkou
zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování vydaným Ministerstvem
vnitra ČR dne 17.1.2012 – č. osvědčení 800071825,
Říjen 2013
ÚVOD:
Územní plán sídelního útvaru Lánov byl zhotoven, projednán a zastupitelstvem
obce vydán v roce 1998. Projektantem územního plánu byla Ing. Arch. Hana
Vašatová HK. Tento územní plán sídelního útvaru byl změněn 1. změnou vydanou
v roce 2003 a 2. změnou v roce 2008.
Zastupitelstvo obce Lánov po projednání rozhodlo o pořízení 3. změny ÚPSÚ
obce Lánov na svém jednání dne 27.6.2013 usnesením č. 11/03/13 ZO. Určený
zastupitel je starosta obce Lánov Ing. Jiří Vancl a kvalifikovanou osobou pořizovatele
územního plánu pan Jiří Veselý.
Důvodem pro pořízení 3. změny ÚPSÚ jsou došlé návrhy občanů obce Lánov,
fyzických a právnických osob, která mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a
stavbám na území obce Lánov a orgánů veřejné správy či oprávněných investorů.
Celkem bylo podáno 73 návrhů včetně vlastních návrhů obce Lánov.
Zastupitelstvo obce Lánov požaduje rozšíření zastavitelného území obce o dále
uvedené plochy, případně změny a omezení „funkčního využití“ u již schválených
ploch.
OBSAH ZADÁNÍ:
Textová část:
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby
dále upřesnit a doplnit v členění na požadavcích na
1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch,
2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,
3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných
změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona,
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit,
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo,
d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,
e) případný požadavek na zpracování variant
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
2
Shora uvedené body zahrnují
a. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
Správní území obce Lánov se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani
v rozvojové ose Politiky územního rozvoje ČR 2008.
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena
usnesením vlády č. 929 dne 20.července 2009. Z této politiky
nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní problémy k řešení.
b. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace
vydané krajem,
Platnou a nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní
území obce Lánov, jsou Zásady územního rozvoje Královéhradeckého
kraje, vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8.září 2011,
pod číslem usnesení 22/1564/2011 s datem nabytí účinnosti 16.listopadu
2011.
Z územně plánovací dokumentace Královéhradeckého kraje vyplývají pro
územní plán Lánov (obec se nachází v rozvojové oblasti Vrchlabí označené NOB1)
zejména dále uvedené obecné a konkrétní úkoly :
1. V části území je nutno respektovat zejména oblast krajinného rázu Krkonoše a
dále i Podkrkonoší
2. Respektovat vymezení veřejně prospěšné stavby označené jako DS6 –
dopravní infrastruktura - silnice I.třídy I/14 – v prostoru Vrchlabí
3. Respektovat vymezení veřejně prospěšného opatření týkajícího se prvků
územního systému ekologické stability označené K 28 MB – koridor/plocha
NBK – biokoridor neregionálního významu nacházející se v severní části území,
1209 Biner – koridor/plocha RBC – biocentrum regionálního významu, dále RK
716 a 717 ve východní části řešeného území – koridor/plocha RBK
4. V územně plánovací dokumentaci stabilizovat, zpřesňovat a územně
koordinovat vymezený systém ÚSES
5. Respektovat územní rezervu pro koridor nadzemního vedení 2 x 110 kV TR
Vrchlabí – Strážné – Špindlerův Mlýn (TE1r)
6. vytvořit předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje
– environmentálním, ekonomickým a sociálním
7. chránit přírodní hodnoty obecně chráněných území
8. revitalizovat nedostatečně využité nebo zanedbané areály (tzv.brownfield)
s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné
území a kvalitní zemědělskou půdu
9. pro rozvojové záměry přednostně využít územní rezervy ve stávajících
průmyslových zónách a kriticky posuzovat a usměrňovat další rozvojové
záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území
10. minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd
11. zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území
12. změny v území provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot
13. územně-technická řešení dopravní a technické infrastruktury provázat
s citlivostí vůči přírodě s cílem zachovat přírodní biodiverzitu
14. vymezit propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest
3
15. vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu
rozvoje lidských zdrojů především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto
účely přednostně nově využívat území ploch přestavby
16. vymezením ploch změn a ploch a koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu zabezpečit územní podmínky rozvoje průmyslové zóny
nadmístního významu Vrchlabí (PZ2)
17. vymezit plochu pro centrum integrovaného záchranného systému spádového
území Vrchlabí
18. na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného
pásma vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem
cestovního ruchu
c. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci
a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou pro území obce s rozšířenou působností
Vrchlabí, v němž obec Lánov leží, zpracovány, a proto bude projektant vycházet
z těchto vydaných podkladů a dále podkladů zpracovaných pro územní plán, a jeho I.
a II. změnu.
ZADÁNÍ 3. ZMĚNY ÚPSÚ LÁNOV
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené
zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce
a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné
infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit
v členění na požadavcích na
1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,
3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření
možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je
vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,
Základní koncepce rozvoje území obce
Obec Lánov se skládá ze dvou katastrálních území Horní Lánov a Prostřední
Lánov a z hlediska funkčního využití patří mezi venkovská sídla s výraznou funkcí
bydlení a funkcí rekreace. Existence krajinného rázu, který tvoří Krkonošský národní
4
park (KRNAP), tvoří chráněné území v severní části České republiky. Z velké části leží
na severozápadu v okrese Trutnov, daleké výhledy, komplexy lesů byly hlavními
předpoklady pro rozvoj urbanistické struktury, letní pobytové i krátkodobé rekreace,
myslivosti, turistiky a cykloturistiky a komplexní rozvoj obce.
Projektant prověří, zda nově navržené plochy vyhovují požadavkům na zajištění
ochrany okolní přírody a krajiny, včetně minimalizace zásahu do krajinného rázu a
požadavku na ochranu struktury stávající zástavby. V navržených plochách bude
bezpodmínečně respektována stávající doprovodná, ochranná a strukturní zeleň.
Pozemky budou vymezeny tak, aby společně s dosavadními zastavitelnými plochami
umožňovaly účinně absorbovat zvýšenou zátěž území.
KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODY
Prověřit koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot v souvislosti s národním
parkem Krkonošský národní park KRNAP.
KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN.
Nutnost zjišťovat a vhodným postupem eliminovat případné problémy, které by
mohly vyplynout z přílišné koncentrace těžby na plošně omezeném a exponovaném
území.
Ve správním území obce Lánov se nachází tato CHLÚ :
• Horní Lánov
17900000
surovina dolomit
• Horní Lánov II
03970000
kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
• Horní Lánov III
03990000
kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
• Horní Lánov V
03920000
kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Ve správním území obce Lánov se nachází tyto DP :
• Horní Lánov I
70922 (rezervní)
mramor
• Prostřední Lánov 60309 (rezervní) vápenec, mramor
• Horní Lánov
70374 (těžené)
vápnitý dolomit
Ve správním území obce Lánov se nachází tato ložiska výhradních surovin :
• Horní Lánov
3038900
krystalický vápenec, mramor
• Prostřední Lánov 3039300
dolomit, krystalický dolomit, mramor
• Horní Lánov
3039700
krystalický vápenec, mramor
• Horní Lánov
3039900
krystalický dolomit, mramor, vápnitý dolomit
• Lánov
3179000
křemen, vápnitý dolomit, žilný křemen
Ve správním území obce Lánov se nachází tato ložiska nevýhradních surovin :
• Horní Lánov
5240500
krystalický vápenec, mramor
• Horní Lánov
5240600
krystalický dolomit, mramor, vápnitý dolomit
1. Urbanistická koncepce :
Vytvoří základní předpoklady pro harmonický rozvoj sídla a sídelní struktury v širších
souvislostech vývoje osídlení daného prostoru.
Plošné uspořádání území stanoví rozmístění jednotlivých složek urbanizovaného
prostoru tak, aby byl zajištěn rozvoj ve všech složkách funkčního využití, odpovídající
danému charakteru území.
Prostorové uspořádání bude reagovat na terénní reliéf, charakter stávající sídelní
struktury a krajinnou scénu.
Vymezením nových zastavitelných ploch je nutno dbát na správné vyhodnocení
účelného využití zastavěného území.
5
2. Koncepce veřejné infrastruktury :
Bude vyhodnocena stávající dopravní a technická infrastruktura, občanská
vybavenost a plochy veřejných prostranství a bude navrženo řešení veřejné
infrastruktury zohledňující návrh nových zastavitelných ploch.
• Posoudit možnosti napojení nových zastavitelných ploch na veřejný vodovod.
• Navrhnout koncepci odkanalizování a likvidaci splaškových vod v
zastavitelných plochách a kapacitu těchto ploch podřídit možnostem
jejich odkanalizování (včetně bezpečného odvádění srážkových vod).
• Do řešeného území zasahuje územní rezerva koridoru nadzemního vedení 2 x
110 kV – TE1n. Dále ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy letiště
Lánov.
Správní území obce Lánov o celkové výměře 1 695 ha tvoří dvě katastrální
území :
• Horní Lánov
• Prostřední Lánov
Změnou jsou dotčena obě katastrální území.
Důvodem pro pořízení 3. změny územního plánu sídelního útvaru je souhlas
zastupitelstva obce Lánov s návrhy občanů a fyzických a právnických osob, které mají
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich na území obce.
Jedná se o následující návrhy na změny, které jsou
popsány níže
a
doplněné
tabulkami
s podrobnější
charakteristikou záměrů a zákresy do katastrální mapy
v měřítku 1 : 5 000 (kromě záměrů 1 a 2).
Změna č. 1 : Vymezení současného stavu ploch těžby a aktualizace
limitů na úseku nerostných surovin (bez zákresu).
KÓD1
Katastrální
území
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
Navrhované využití
1/7
Horní Lánov
Respektovat stanovená CHLÚ lomu
vymezit je jako limity využití území.
a
(bez
specifikace
pozemků) - A
1/8
Horní Lánov
Respektovat stanovené dobývací prostory
lomu v Horním Lánově a vymezit plochy
těžby nerostů.
(bez
specifikace
pozemků) - A
1
Pořadové číslo/Pořadové číslo původního návrhu předloženému ZO (číselná řada za lomítkem není souvislá
z důvodů dohledatelnosti podkladů návrhů na změny v archivu pořizovatele)
2
Specifikace pozemků není závazná, rozhodující je vymezení v mapě, význam kategorie změny je uveden v
legendě u obrázků
6
Změna č. 2 : Zapracování záměrů dle nadřazené krajské
dokumentace – ZÚR Královéhradeckého kraje a obecné požadavky
platné pro celé území obce.
KÓD1
Katastrální
území
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
2/10
Prostřední
Lánov
Vymezit koridor dopravní infrastruktury
přeložky silnice č. I/14 dle ZÚR.
(bez
specifikace
pozemků) - B
2/68
Správní
území obce
Aktualizovat vymezení zastavěného území
na celém území obce a dosud nezařazené
zastavěné plochy zařadit do PRZV dle
skutečného využití.
Obě k.ú.
Změna č. 3 Chatová lokalita Vápenice v k.ú Horní Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
3/2
Horní
Lánov
3/49
Horní
Lánov
Navrhované využití
Vymezit plochu pro veřejná prostranství
(pozemní
komunikaci)
pro
dopravní
zpřístupnění chatové zástavby.
Upřesnit vymezení lokalit chatových osad,
stanovit podmínky pro využití těchto ploch
a zákaz výstavby nových rekreačních
objektů. (Pozn. návrh na změnu má
reduktivní charakter).
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
2836 a 2841 - C
Vápenice u Ferry - B
7
Změna č. 4 : Severní části k.ú Horní Lánov.
8
KÓD1
Katastrální
území
4/5
Horní
Lánov
4/23
Horní Lánov
4/24
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
Rozšířit vymezení ploch pro bydlení o
plochy potřebné pro zajištění přístupové
komunikace.
Vymezit plochu venkovského bydlení – 1
RD.
250/2 a část 2407 C
Horní Lánov
Vymezit plochu zemědělské výroby – chov
ovcí.
2760 – C
4/35
Horní Lánov
Vymezit
plochu
pro
přístupovou
komunikaci. Posoudit zařazení do VPS.
3212, 2434 – B
4/53
Horní Lánov
Vymezit plochu bydlení.
2766, 2765 - C
4/69
Horní Lánov
Vymezit plochu veřejného prostranství zeleň
177/2 - A
4/70
Horní Lánov
Vymezit plochy veřejného prostranství zeleň
2982 – B
St.p.6, 2758 – C
9
Změna č. 5 : Jižní část k.ú. Horní Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
5/25
Horní Lánov
Rozšířit vymezení plochy bydlení (pro 1
RD).
3110 - C
5/30
Horní Lánov
252 - B
5/32
Horní Lánov
Posoudit a případně upravit zařazení z
funkce zemědělské výroby na průmyslovou
(řemeslnou) výrobu.
Vymezit plochu pro umístění pozemní
komunikace a zařadit ji do VPS.
2108/2, část 99/5. 95,
99/3, část 2261/2, 93
a část 94 - C
10
5/41
Horní Lánov
Zařadit
do
ploch
bydlení
skutečného stavu využití území.
dle 1145/3 - A
5/42
Horní Lánov
dle projektu KPÚ - C
5/44
Horní Lánov
Vymezit plochy protipovodňových opatření,
zařadit do příslušných ploch PRZV,
a
případně vymezit jako veřejně prospěšná
opatření.
Vymezit plochu bydlení pro 1 rodinný dům.
5/47
Horní Lánov
1259/5,
upřesnit - C
5/51
Horní Lánov
5/52
Horní Lánov
5/57
Horní Lánov
Navrhnout opatření pro odvedení a
nekonfliktní svedení povrchových vod do
vodoteče. Zvážit zařazení do VPO.
Přeřadit z ploch krajinné zeleně do ploch
pro občanskou vybavenost - sport či
bydlení dle skutečného stavu využití území
.
Stanovit etapizaci - výstavba budov bude
možná až po realizaci opatření dle bodu
5/47 zadání , do této doby je pozemek
využitelný jen jako zahrada.
Vymezit plochu bydlení (pro 1 RD).
5/60
Horní Lánov
Vymezit plochy výroby a skladování zemědělská výroba pro umístění haly pro
uložení zemědělských strojů
Část 3109 - C
85/1 – C
ostatní
3046, 3047 - B
1259/5 - B
2674 - C
11
Změna č. 6 : Severní část k.ú. Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
6/36
Prostřední
Lánov
Vymezit plochy bydlení pro RD.
264 - C
6/63
Prostřední
Lánov
St. 70, 246/4 a 246/1 B
6/64
Prostřední
Lánov
Plochy OV (st. 70 a 246/4) přeřadit do
ploch bydlení. Plochu plánovanou pro ČOV
(pozemek 246/1) zařadit do veřejných
prostranství - zeleně.
Zařadit do ploch veřejné zeleně.
6/71
Horní Lánov
Vymezit plochu veřejných prostranství a
zařadit do VPO jako
protipovodňové
opatření
Část 234/5 - B
2697 – B
12
Změna č. 7 : U vápenického potoka a letiště v k.ú Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
7/31
Prostřední
Lánov
7/55
Prostřední
Lánov
7/56
Prostřední
Lánov
Navrhované využití
Vymezit a zařadit do ploch s rozdílným
způsobem využití tak, aby bylo možné
vybudování 2 rybníčků.
Přeřadit část stávající plochy pro sport a
rekreaci do ploch bydlení (2 RD).
Navrhnout využití území v ochranném
pásmu vzletové a přistávací dráhy a příp.
protierozní opatření tak, aby nedošlo
k nevhodnému
zastavění.
Posoudit
zařazení do PRZV a případně zařadit např.
do ploch dopravních – letecké dopravy vč.
celé plochy letiště.
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
986/1 - C
922/1 - C
929/7 - B
13
Změna č. 8 : Lokalita za ozdravovnou v k.ú Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
8/62
Prostřední
Lánov
8/66
Prostřední
Lánov
Navrhované využití
Přeřadit z ploch občanského vybavení do
ploch veřejných prostranství – veřejná
zeleň.
Zařadit v souladu se skutečným využitím
do ploch rekreace - zahrádkové osady a
stanovit podmínky využití.
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
1108/1 - B
dle obrázku - B
14
Změna č. 9 : Aktualizace vymezení ploch u průmyslové zóny v k.ú
Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
9/17
Prostřední
Lánov
9/33
Prostřední
Lánov
9/48
Prostřední
Lánov
9/66
Prostřední
Lánov
9/74
Prostřední
Lánov
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
Přeřadit z ploch pro průmyslovou výrobu a
podnikání do ploch pro bydlení (cca pro 2
RD). Respektovat koridor pro cyklostezku,
řešit odstup staveb od silnice I/14 a
dopravní napojení na silnici I/14.
Upravit vymezení ploch výroby v prostoru
realizované výstavby bioplynové stanice dle
aktuálního stavu a skutečného stavu využití
pozemků, zařadit tak, aby podmínky využití
umožňovaly
výrobu
energie
z obnovitelných zdrojů.
Upravit vymezení zastavitelných ploch pro
průmyslovou výrobu a podnikání.
1309 (část GP 1271) B
Zařadit v souladu se skutečným využitím
do ploch rekreace - zahrádkové osady a
stanovit podmínky využití.
Vymezit plochu pro veřejná prostranství
(pozemní
komunikaci)
pro
dopravní
zpřístupnění pozemků p. č. 1363 a 1317/2.
dle obrázku - B
1404/10, 1645/6 - B
dle obrázku, B
1363, 1317/2, 1396,
1397 – C
15
Změna č. 10 : Centrum obce - k.ú Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
10/4
Prostřední
Lánov
10/12
Prostřední
Lánov
Navrhované využití
Upravit vymezení ploch v centru obce dle
provedených úprav na silniční síti a dle
ostatních úpravy v souladu s skutečným
uspořádáním a využitím těchto ploch.
Upravit vymezení ploch výroby a ploch
bydlení. Na pozemek 344/1 navrhnout
plochy bydlení, ostatní dotčené plochy
zařadit dle skutečného využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
A
344/1 – B, A
16
Změna č. 11 : Rozvojové plochy u farmy - k.ú Prostřední Lánov.
KÓD1
Katastrální
území
Navrhované využití
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
11/21
Prostřední
Lánov
Vymezit plochu bydlení – 1 RD
409 – C
11/22
Prostřední
Lánov
Plocha bydlení – aktualizace skutečného
stavu – již řešeno ve zm. 1
110, 114/6 - A
11/38
Prostřední
Lánov
Zařadit do ploch v souladu s aktuálním
způsobem využití.
11/40
Prostřední
Lánov
11/50
Prostřední
Lánov
Plochu výroby (bývalý kravín) přeřadit do
ploch smíšených (občanská vybavenost,
ekofarma, školící středisko).
Vymezit plochu bydlení pro 3 RD
1191/1, st. 531/1, st.
531/2, 1191/2, 1193/8
-A
794/2, 400/1, 794/5,
st. 277, st. 278, 798/4,
399 st.131 – B
část 794/1 - C
11/67
Prostřední
Lánov
Zařadit do ploch bydlení, přeřadit z ploch
OV do bydlení dle skutečného stavu využití.
st.
28/1,
1678/2 – A
11/72
Prostřední
Lánov
Zařadit do ploch bydlení, či jiných typů dle
skutečného stavu využití.
129, 130, 131 st.29/1 A
11/73
Prostřední
Lánov
Přeřadit plochu z veřejné zeleně do jiného
typu ploch dle skutečného stavu využití
(manipulační plocha).
1193/7 – B
1678/1,
17
Změna č. 12 : K.ú. Prostřední Lánov - jih.
KÓD1
Katastrální
území
12/43
Prostřední
Lánov
12/46
Správní
území obce
Navrhované využití
Vymezit plochu pro veřejná prostranství
(pozemní
komunikaci)
pro
dopravní
zpřístupnění RD č.p. 110
Zapracovat řešení kanalizace a ČOV – do
ploch s rozdílným způsobem využití zařadit
ČOV jako plochu technické infrastruktury.
Pozemky parc.č./
kategorie změny2
C
112/1 - B
18
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,
Změnou nebude řešen požadavek na vymezení dalších ploch a koridorů územních
rezerv.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
Projektant prověří umístění VPS a VPO vyplývající z nadřazené dokumentace ZÚR
Královéhradeckého kraje (viz upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací
dokumentace vydané krajem) a dále požadavky na VPS a VPO vyplývající z výše
uvedené přehledové tabulky.
d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o
parcelaci,
Požadavek na prověření ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,
ponechává pořizovatel na uvážení projektanta. Vydání regulačního plánu není
požadováno.
e) případný požadavek na zpracování variant
Zpracování variant není požadováno.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a
na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a
počtu vyhotovení,
Změna nebude obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu
nebo územním rozhodnutím.
Návrh 3. změny územního plánu sídelního útvaru obce Lánov včetně
odůvodnění bude vypracován na základě schváleného Zadání. Veškerá výkresová
část v měřítku 1:5000 a odůvodnění návrhu bude zpracováno podle členění a
požadavků § 13 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti s následujícím omezením. Textová část 3. změny územního plánu sídelního
útvaru obce Lánov bude obsahovat pouze změny, případně doplnění textu stávajícího
územního plánu.
Návrh bude vyhotoven:
a) pro projednání podle § 50 stavebního zákona ve 2 výtiscích + 1 digitální
podobě na CD ( text ve formátu .doc, grafika v měřítku 1:5000 ve formátu
.pdf)
b) upravený návrh pro řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona ve
3 výtiscích + 1 digitální podobě na CD (text ve formátu .doc, grafika v měřítku
1:5000 ve formátu .pdf)
19
c) pro vydání podle § 54 stavebního zákona další 4 výtisky a 4 CD digitálního
provedení ve výše uvedených formátech
d) právní stav po vydání změny ve 4 výtiscích a 4 CD digitálního provedení
(nebude obsahovat odůvodnění)
i) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území
Zpracování vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se
nepředpokládá, nevyplyne-li z výsledků projednávání zadání jinak.
Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy jsou navrhovány v území, kde se
nepředpokládá významný střet s požadavky na ochranu životního prostředí, případně
s požadavky na ochranu přírody a krajiny, má pořizovatel za to, že dotčený orgán
nebude požadovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí
případně ptačí oblast nebo EVL.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem - starostou obce Lánov panem Ing. Jiřím
Vanclem zpracoval
Jiří Veselý
Pověřená úřední osoba pořizovatele
ve spolupráci s Marcelou Smékalovou
20
Download

Návrh zadání 3 změny ÚP Lánov