12.-14. 11. 2014 Seč
51. DNM
NaF-PET/CT skeletu
vyzvané přehledné sdělení
Otakar Bělohlávek
ONM – PET centrum
Nemocnice Na Homolce
Praha
Farmakokinetika
• [18F]fluorid: podobné chování jako mají [99mTc]fosfonáty
• [18F]fluorid: v plasmě se neváže na proteiny => rychlejší clearance
• snadná difuse přes kapiláry do extracelulárního prostoru
• chemisorpce na povrch kosti (výměna hydroxylové OH- skupiny
hydroxyapatitu za F- => tvorba fluoroapatitu)
• u maligních lézí:
• vyšší perfuze
• vyšší kapilární permeabilita
• vyšší kostní obrat
⇒ vysoká akumulace [18F]fluoridu vůči zdravé kosti
• [18F]fluorid: významně vyšší kontrast oproti [99mTc]fosfonátům
Historie
• 1940 Volker et al.:
popsali absorpci fluoridu kostmi
• 1962 Blau et al.:
zavedli [18F]NaF pro zobrazení kostí
• 1973 Silberstein et al.
1974 Weber et al.
doložili lepší vlastnosti [99mTc]fosfonátů
při scintigrafii => rozvoj kostní scintigrafie
• 1999, 2001 Schirrmeister et al.
2003 Hetzel et al.
• 2004, 2006 Even-Sapir et al.:
doložili o ~50 % vyšší citlivost NaF-PET
oproti kostní scintigrafii
doložili zvýšení specificity NaF-PET/CT
díky CT složce
• 2005 ÚJF AV ČR: klinické hodnocení [18F]fluorid sodný (PET)
• 2006 SÚKL: registrace [18F]fluorid sodný
• 2007 MZd: zařazení do systému úhrady ze ZP
(kód IVLP: 0002098)
MDP-SPECT vs. NaF-PET
SPECT
PET (prapůvodní skener)
Kost x kostní dřeň
Metastázy ve skeletu
• hematogenně metastazující buňka se uchytí v kostní dřeni a začne se dělit
• ložisko zvyšuje spotřebu energie a stavebních substrátů
⇒ pozitivita FDG, FCH, acetát, MET,...
mohou být vyvinuty specifické receptory
⇒ pozitivita PMSA, DOTA-TOC, ...
• mění se celularita a zastoupení vody => pozitivita MRI
• expanze ložiska vyvolává reakci podpůrné kostní trámčiny
• primární reakce osteoblastů => silná pozitivita NaF, difosfonátů
• primární reakce osteoklastů => sekundární reakce osteoblastů =>
pozitivita NaF, nikoliv difosfonátů
• další progrese => změna zastoupení vápníku => pozitivita CT
• další progrese => pozitivita RTG
• regrese po léčbě => negativita FDG, FCH, acetát, MET, receptorových RF
• vypadávání vápníku => pozitivita NaF, difosfonátů (flair fenomen)
• sklerotizace v CT obraze
• přiměřeně platí i pro primární kostní tumory a záněty
Postavení NaF-PET/CT
• u FDG avidních tumorů je vhodnější přímé zobrazení nádorových buněk,
než sekundární reakce kosti
=> nástup FDG-PET/CT (+výhoda detekce i extramedulárního postižení)
=> útlum kostní scintigrafie, není prostor pro rozvoj NaF-PET/CT
• u FDG-nonavidních tumorů (CA prostaty, neuroendokrinní TU) je problém
existence/dostupnosti alternativních RF
=> prostor pro zobrazení sekundární reakce kosti, tj. kostní scintigrafii a
NaF-PET/CT
metaanalýza (Wondergem et al. 2013): srovnatelná Se & Sp cholinu a NaF
pro průkaz kostních metastáz CA prostaty
=> u FCH navíc výhoda detekce i extramedulárního postižení
• horší dostupnost NaF-PET/CT ve srovnání s kostní scintigrafií
Klinické indikace NaF-PET/CT
SNM Guideline v. 1.1
Metoda
Siemens Biograph 40 TruePoint TrueV HD
• Celotělové vyšetření (od vertexu po paty, připažené HK):
• 315 MBq / 70 kg, mocninná korekce dle hmotnosti
• 45‘ – 60‘ akumulační doba (delší zhoršuje kontrast nádor/kost)
• CT: velmi nízká dávka (120 kV, 20 eff. mAs, pitch 1,3)
• PET: 2‘ / pozici lehátka x 12-13 pozic lehátka
• Cílené vyšetření:
• 105 MBq / 70 kg, mocninná korekce dle hmotnosti
• 45‘ – 60‘ akumulační doba (delší zhoršuje kontrast nádor/kost)
• CT: velmi nízká dávka (120 kV, 20 eff. mAs, pitch 1,3)
• PET: 8‘ / pozici lehátka x 2-3 pozice lehátka
• Rekonstrukce:
• matice 168x168
• 3 iterace, 21 subsetů, korekce PSF (TrueX)
• filtr Gauss 5 mm
Radiační zátěž
SPECT
rel. ef. dávka:
* apl. aktivita:
= ef. dávka z RF:
+ ef. dávka z CT:
Celkem:
0,0057 mSv/MBq
* 700 MBq
= 4,0 mSv
PET/ldCT
WB
0,0170 mSv/MBq
* 315 MBq
= 5,3 mSv
+ 1,5 mSv
= 6,8 mSv
Cílené
0,0170 mSv/MBq
* 105 MBq
= 1,8 mSv
+ 0,7 mSv
= 2,5 mSv
Náklady
ZÚLP:
* apl. aktivita:
= úhrada RF:
SPECT
WB
3,42 Kč/MBq
* 700 MBq
= 2 394 Kč
PET/ldCT
Cílené
WB
Cílené
3,42 Kč/MBq 24,77 Kč/MBq 24,77 Kč/MBq
* 700 MBq
* 315 MBq
* 105 MBq
= 2 394 Kč
= 7 803 Kč
= 2 600 Kč
Výkony:
1 760 (47269)
1 760 (47269)
412 (47273)
1 292 (47241)
Σ:
5 224 bodů
2 172 bodů
* 0,80 Kč/bod * 0,80 Kč/bod
= 4 179 Kč
= 1 738 Kč
ΣΣ :
6 573 Kč
1 760 (47269)
412 (47273)
4 131 Kč
14 336 (47355) 14 336 (47355)
14 336 bodů
14 336 bodů
* 0,80 Kč/bod * 0,80 Kč/bod
= 11 469 Kč
= 11 469 Kč
19 272
2,9x více
14 069 Kč
3,4x více
Celotělové vyšetření
CA prostaty #1
2009021714413734
Celotělové vyšetření
CA prostaty #2
2014030413193008
•
•
•
•
st.p. radikální prostatektomii
progresivní růst PSA
negativní kostní scintigrafie
degenerativní změny + vícečetná osteosklerotická ložiska při CT
Celotělové vyšetření
CA prostaty #2
2014030413193008
Celotělové vyšetření
CA prostaty #2
2014030413193008
Cílené vyšetření
bolesti zad - před NCH výkonem
2012100313292108
2012032811354714
Lokalizace akcelerovaných degener. změn:
- etáž
- spondylóza x spondylartróza
Cílené vyšetření
traumatologie
2014051609084507
Diagnosticky nejasné
chronické bolesti zápěstí:
Fraktura os lunatum, rozdílná
viabilita fragmentů
Cílené vyšetření
stomatochirurgie
St.p. opakovaných neradikálních
resekcích sarkomatoidního CA
mandibuly
K upřesnění biopsie před
mutilujícím zákrokem
2008081312230133
Průkaz viability kostních štěpů
před další rekonstrukcí
2011052508132113
Závěr
NaF-PET/CT
• V závislosti na rozvoji FDG-PET/CT (obecně vhodnější pro průkaz dřeňových
meta) lze očekávat snižující se klinický význam metod pro zobrazení
sekundární osteoblastické aktivity u nádorů (vyjma např. CA prostaty)
• Podstatně vyšší kvalita obrazu oproti SPECT
• Vyšší senzitivita oproti SPECT skeletu
• CT složka: zvyšuje specificitu
• Cílené vyšetření: cca poloviční radiační zátěž oproti SPECT
• WB vyšetření: cca o ½ vyšší radiační zátěž oproti SPECT
• Cca 3x vyšší cena oproti SPECT
• Horší, ale dobrá dostupnost při omezeném povědomí kliniků (v NNH
průměrná objednací doba 25 dní při 2-3 týdenní periodě výroby)
• Ideální pro využití ve speciálních případech
Download

Přednáška č. 29