Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
školní rok: 2014/15
třída: 4.C; 4.D
zkoušející: František Mrázek
Maturitní témata z dějepisu
1. Pravěk a první starověké civilizace
- periodizace pravěku, charakteristika jednotlivých etap, pravěké umění
- přechod od prehistorie po první velké civilizace - podmínky jejich vzniku
- Mezopotámie: nejvýznamnější státy a jejich charakteristika na základě zákoníků
2. Starověký Egypt a antické Řecko
- Egypt: hlavní vývojové etapy (vztah s jinými civilizacemi, Amarnská reforma)
- charakteristika egyptské architektury a umění (proč je mezníkem Achnaton?)
- hlavní vývojové etapy starověkého Řecka s důrazem na „klasické období“
- Řecko-perské války; politický vývoj (hlavní zákoníky)
- Helénismus a význam řecké kultury
3. Starověký Řím
- hlavní vývojové etapy starověkého Říma (království, republika, císařství…)
- krize republiky (bratři Gracchové, Sulla - Marius) a její zánik (Ceasar)
- hlavní fáze císařství – nejvýznamnější císaři, jejich stručná charakteristika
- příčiny zániku římského impéria, hlavní fáze, význam
4. První státy Evropy a nejstarší státní útvary na našem území
- Byzantská říše za vlády Justiniána I.
- Franská říše a následnické státy impéria Karla Velikého
- Sámova říše a Velkomoravská říše
- počátky českého státu – první Přemyslovci
5. Vývoj českého státu za posledních Přemyslovců a Lucemburků
- Český stát v letech 1197 – 1306
- Lucemburkové a země koruny české do roku 1419
- Gotika kultura
6. Západní Evropa od konce 11. do 15. století
- počátky soupeření Francie a Anglie
- boj o investituru, křížové výpravy
- vrchol Francie za vlády Filipa IV. Sličného, schizma, avignonské papežství
- příčiny "stoleté" války a války dvou růží
- vrcholná díla gotiky
7. Renesance a humanismus
- předpoklady a počátky renesance (vliv humanismu a renesance na životní styl)
- renesanční umění (Michelangelo, Leonardo, ….). Hlavní světové a domácí památky
- čím překonává renesance antický vzor a jak se liší od reformace?
- objevné plavby,
8. Husitství
- kořeny, příčiny a cíle husitského zápasu
- hlavní husitské směry a jejich charakteristika
- periodizace a průběh husitských válek
- důsledky a hodnocení významu husitství v jednotlivých epochách
9. České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
- zápas o český trůn v letech 1436-1458
- vláda Jiřího z Poděbrad – vztah s Matyášem Korvínem
- oslabení panovnické moci za vlády Jagellonců
10. Reformace a protireformace
- německá reformace (Luther a jeho nástupci: Kalvín, Zwingli)
- německá selská válka (Münzer)
- Tridentský koncil: důsledky reformního hnutí
- Reformy v Rusku v době Ivana IV. Hrozného
11. Vývoj evropských států na přelomu 15. a 16. století
- boj o hegemonii v Evropě (Anglie, Španělsko, Francie, Rakousko)
- Německá říše v době reformace
- Francie za náboženských válek (František I., Jindřich Navarský, K. Medicejská)
- Tudorovská Anglie v době reformace (Jindřich VIII.)
12. České země pod nadvládou Habsburků
- vláda Ferdinanda I. a odpor českých stavů r. 1547
- Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš
- boj proti Turkům
13. Třicetiletá válka
- kořeny konfliktu
- Česko falcká a dánská válka – postoj Jakuba I. k českým povstalcům
- válka švédská, švédsko francouzská a vestfálský mír a následky konfliktu
- Rusko za prvních romanovců a reformní politika Petra I.
14. Mocenský vzestup západoevropských států
- Anglie za prvních Stuartovců (Jakub I.; Karel I.)
- občanská válka, puritánská revoluce a "Slavná" revoluce roku 1688
- dvorský absolutismus ve Francii - hegemonismus Ludvíka XIV.
15. Osvícenství a boj evropských států o hegemonii
- vznik osvícenství, představitelé, osvícenský absolutismus, Josefinismus
- válka o španělské a rakouské dědictví
- Sedmiletá válka; britsko-francouzské soupeření, Fridrich II., Marie-Terezie, Kateřina II
- Baroko a rokoko
16. Velká francouzská revoluce
- příčiny vzniku revoluce (vnitropolitická krize; zahraniční souvislosti)
- průběh a význam revoluce
- průběh a důsledky napoleonských válek
- Vídeňský kongres a poválečné uspořádání Evropy
17. "Jaro národů"
- Revoluce 1848/1849 v Evropě
- Metternichovský absolutismus
- Revoluce 1848/1849 v Českých zemích
- Vzestup a pád Bachovského absolutismu
18.
-
Evropa ve druhé polovině 19. století
rozpad "Svaté aliance" a vznik nových mocností
sjednocení Itálie a Německa
důsledky prusko-rakouské války
Francie Napoleona III. - vznik III. republiky ve Francii
19.
-
Kolonizace a koloniální mocnosti
Hlavní sféry zájmů Francie, Anglie, Ruska a Německa
Revoluce „Meidži“ v Japonsku a Opiové války v Číně
Občanská válka v USA (1861-1865)
od Berlínského kongresu ke vzniku mocenských bloků - Trojspolku a Trojdohody
20.
-
Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války
zostření rozporů ve světě na přelomu 19. a 20. století
záminky a příčiny první světové války
periodizace, hlavní etapy a důsledky války
role Čechů a Němců v 1. světové válce
21.
-
Svět po první světové válce
versailleský mírový systém a hlavní mezinárodní smlouvy
mezinárodní souvislosti vzniku českého státu
(domácí a zahraniční odboj, T. G. Masaryk a jeho politická koncepce)
ČSR ve 20. letech a v období hospodářské krize
Výmarská republika versus ostatní evropské státy
22. Vznik totalitních režimů
- ruské revoluce a vznik Sovětského svazu
- Stalinismus
- vznik fašismu a nacismu
- nástup Hitlera v Německu a jeho politika
23.
-
Druhá světová válka
příčiny 2. světové války (krize 1929, politika appeasementu…)
vývoj a nejdůležitější mezníky války, hlavní bojiště
vznik a působení protifašistické koalice (Teherán, Jalta, Postupim)
zhroucení fašistického bloku – kapitulace Německa a Japonska
24.
-
Období druhé republiky a Protektorát Čechy a Morava
Mnichov a jeho důsledky
Československo v době války - vnitřní a zahraniční protifašistický odboj
Košický vládní program – jeho cíle a důsledky (vize Beneše a komunistů)
26. Vývoj po druhé světové válce
- důsledky 2. světové války
- příčiny studené války a "bipolarizace" světa
- rozpad koloniálních impérií
- vztahy "supervelmocí": od hrozby 3. světové války k uvolnění
27. Československo od roku 1945 do současnosti
- vývoj od roku 1945 do Února 1948
- 50. a 60. léta
- „Pražské jaro" 1968 a jeho důsledky
- vývoj od „normalizace“ k roku 1989; vznik České republiky
Download

Maturitní témata z dějepisu - Gymnázium Pierra de Coubertina